Skip to main content

Full text of "Die Schutzflehenden"

See other formats


Μ . ;<^ ί^ ^ %ί .; • .^ \ 


;^-•>>Γ ■ν'*>"'^^•^^^-\ 

^.?Ιι^ ί^Γ^^^ ^ 


ΐ£«> ί^ 


^^ 4η, η ΊΚ V-: ν ί / ; ^'^ί :Ν^ \ ^^η?- 1 ' Μ τχ /λ> 


:^^^ ί ^ ■> 


ίΜ''"*- ^ .λ^. Λ4 -^Λ'^ ■;!. .('^#! 


^^^ϊ %>! "; Ι *::-Π. 

•'ΛΙ /-;';■- .- ... / ': :ί1-, Ι^ ..-ί:- η^' -■ί Ρ '%. 

ί <Λ^ 


Α80ΗΥΙ.Ο8 ΟΙΕ 80ΗυΤΖΡΙ.ΕΗΕΝϋΕΝ. ΜΙΤ ΕΙΝΙ,ΕΙΤυΝα ϋΝΒ ΑΝΜΕΚΚϋΝαΕΝ νΟΝ Ν. Λ^ΕΟΚΙ^ΕΙΝ. ί. 


ι,ΕίΡζια, 

νΕβΙ,Αα νΟΝ Β. α. ΤΕϋΒΝΕΚ. 
1902. ΑΙ^Ι^Ε ΚϊΟΗΤΕ , 
ΈΙΝ80ΗΙ^ΙΕ8ί;ΐ>10Η ϋΕ8 ϋΒΕΚ8ΕΤΖυΝβ8ΚΕ0ΗΤ8, νΟΚΒΕΗΑΙ,ΤΕΝ. νΟΓΤνΟΓΐ. Ζίλ^βοΐί: ηηοΐ Ρΐδη άίθβθΓ Αιΐ8§8,ΐ)θ δΐηά &η8 άθΐιι Υογ^λόγϊ 
ζυ (Ιβη „8ΐθΙ»θη ^β^βη Τ1ΐθΐ)βη" βΓδΐοΙιίΠοΙι, 

ϋϊθ „8ο1ΐΐΐ1;ζβΘΐΐΘη(1θη" ^βΚθπ §β-«^δ1ιη1ΐο1ι βίδ ο1α3]θηΐ^€' 
δί;ΰο1ί (1β3 Α8θ1ΐ7ΐθ8, τν^βίοΐΐθδ άθΐη Ι/β8θΓ (Ιΐβ ΐϋβΐδίβη 8ο1ΐΛνΐβησ- 
Ιίβΐίβη ΐ3θΓθΐ1;β. Ιη άβΓ Ύάϊ })ϊθίθί; (Ιθγ Τβχΐ; πι&ηο1ΐθ υηβΙ)Θη- 
1ιβΐ1;βιι υηά θϊηθ Ρ&Γίΐβ ΐβί; ίη 80 1ΐθΐ11θ8βΓ "ννβίδβ βηίδίθΐΐΐ;, οΐ&β 
(ϋθ ΕιηθίιοΙ&ϋοη αΐ)βι• θϊηθη σβηη§βη (}τΆά νοη \\^α,1ΐΓδθ1ΐθϊιι1ίο1ι- 
Ιίβϊΐ; ηϊοΐιί; Ηϊη&υδίίοιηηίθη Ιί&ηη ιιηά αΙΙθΓΐθί Ζ-ννθίίβΙ ϋ})η§ 
1)1βϊΙ)βη. Ιηάθβ 8ίη(1 νϊβΐθ ΓβΚΙβΓ άβΓ ϋΙ)βΓΐϊθ£θΓηιι§ άυΓοΚ άίβ 
νθΓβίη1:β Βθηιπίιιιιισ άβτ ΟβΙβΙΐΓίθη ΐίθδβϋΐο^Ι; ΛνοΓοΙθη πη(3 Ι)θά&Γί 
β8 ηιΐΓ θΐηβΓ ιιηΐ)θί&η^βηθη ΖπδίΐηιηιβηίΕΐ88ηη§ (1β8 ΟτβΙβΪΒίβίβη 
υηι (1&3 8ΐ;ϋο1ί άβτ Η&υρ1:8αο1ιβ η&οΐι ϊη νοΠβΓ ΚΙατΗθϋ; υογ- 
ζυίϋΙΐΓβη. Μο§θ άϊβδθΓ ΑηίοΓοΙβηιη^ νθΓΐϊβ§βηάβ Αυ8§&)3β ^θΐιΐ§- 
δίβηδ Ιιϊδ ζη βΐηβηι §β\νΐδδθη βΓ&άβ §βηϋ§Θη! 

\νβ6ΐ£ΐβίιι. Είηΐβίίιιη^. Ι. ϋΐ)βρ άβη ΒίΐηΕίάβη- ηηά Ιοιηνί1ιπ8.^) 

Όϊβ ΗαιιρίρΐΗΐΙίίβ άβΓ ϋαη&ΐάβηδα^β ίαβΐ Ονΐά Μβί. ΙΛ^ 462 
ζιΐδ&ιηιηβη: 

ιηο1ίΓΪ0[ΐιβ 81118 Ιβίπηι ραίηιβίΐΐιηδ 3,π83,β 
ίΐδ8Ϊ(1ιΐ3,θ Γβρβΐηηΐ; (^η&δ ρβΓάαηΐ Ββΐϊάθδ ιιηά&δ. 

ϋίβ ίϋηίζϊ^ ΤδοΙιΐβΓ άβδ Ώαηαοδ, \νβ1ο1ιβ Μβΐ' Ββΐίάβδ αΐδ 
Εηΐίβΐίηηβη άβδ Ββίοδ Ηβιββη, 1)βΓΘϋ;θη ί1η•βη νβίίβπι, άβη £αη£ζί§ 
δδΐιιιβιι άβδ Α§7ρίθδ, Τοά; (Ηθ Βαηαίάβη δΐηά Μαάοΐιβη, τνβίοΐΐθ 
οΐιηβ ϋηίβΓίίΐβ '\Λ^&δδβΓ ίη βίιι (ΙπΓοΜοοΙιβΓίβδ Γ&Β δοΗδρίβη. ϋίβ 
βίΐήδοΐιβ Αυίί&δδτιη^ , ηαοΐι \νβ1ο1ιβΓ άϊβδβ 6τΐοΙ§- ιιηά βηάίοδβ ΜΰΗθ 
ίΐΐδ 8ί;Γ3,£β ίτΐΓ άθη ΜοΓά θΓδοΙιβίηΙ: , άϋιτίβη τλττ ηΐοΗί άβιη ιίΓδριτίη^- 
Ηοΐιβη Μγίΐιυδ ζυθΐ^βη. 

Ναοΐι ΑροΠοάοΓ ΐ3βί άβιη δοΐιοΐ. ζυ. Ηοιη. Α 42 ,,ϊδί ΒβΙοδ 
ΒηιάβΓ άβδ Α^βηοΓ, 8ο1ιη άβδ Ροδβϊάοη ιιηά άβΓ ΙιΆγβ. ΑΙδ Κδηί^ 
άβι• Α^γρίβΓ (Ιιϊΐ37βΓ?) 1ιβΪΓ3,ίθ1; βι• Αιιοΐιϊηοβ, άΐβ ΤοοΜβΓ (3βδ Νβϊΐο^, 
τιηά βΛ&Ιί νοη ϊΙιγ ζτνβϊ 8δΚηβ, Α^τρίοδ υηά ϋαηβ,οδ. Ώβια 
Βδ,ηβ,οδ ντβϊδί. ΒβΙοδ δβϊηβη 8ΐίζ ϊη ΙιίΙίγβη αη, άβια Α^τι^ίοδ ϊη 
ΑταΜβη. ΏΐβδβΓ βΓθΙ)βι•ί ά&δ Εαπά άβι• 8ο1ι\ν3,Γζίΰβ1βΓ νιηά ηβηηί 
βδ ηαοΐι δίοΐι Α^γρΐβη. Εδ ^θΓάβη ϊΐιιη νοη νϊβίθη ΓΓ3,πβη ίίίηίζΐ^ 
δδΐιηθ ^βΙ)0Γθη, άβηι Ώ&ηαοδ ί"ϋιι£ζϊ^ ΤδοΜβΓ. Ζτνίδοΐιβη άίβδβη 
βηΙδίβΜ η3.ο1ι1ιβΓ δίΓβΐΙ; ΛΥβ^βη άβν Ηβιτδοΐιαίί υηά Ώίΐιιαοδ Ι&Βί άίβ 
8δ1ιηβ άβδ Α^γρίοδ ιηϋ Αιΐδηαίιηιβ νοη βίηβηι οάβΓ ζ\νβί άηΓοΙι 
δβΐηβ ΤδοΙιίβΓ απιΙ)ΐ'ίη^βη αηδ Γιιι•ο1ι1; \νβ§βη βΐηβδ Οιαίίβίδρηιοΐΐδ, 
άβΓ ϊΐιιη Τοά άιΐΓίΙι βΐηβη νοη ΐΐιηβη ^βΛνβίδδ&§ΐ Ιιαί. Αιιί Είη- 
^βΙ)ΐιη^ άβΓ Αίΐίθηδ, Ιο&ηί βΓ ζιιβΓδΙ βΐηβη ΕϋηίζψηιάβΓβΓ δο ΐ5β- 
ηαηηΐ ηαοΐι άβΓ Ζαίιΐ δβίηβΓ ΤδοΙιίβΓ ιιηά ήϊβΐιΐ. Εγ Ι&ηάβί αη Κΐιοάοδ 
ηηά \νβί1ιί; άοΓί βίη Βίΐά άβΓ Ιίΐηάΐδοΐιβη Αίΐιβηα. Υοη άοΓΐ Ιίοηιηιί 
βΓ η&Λ ΑΓ^οδ, ^0 ΐΐιηι ΗβΙΙαηοΓ άΐβ Ηβπ-δοΐιαίί ϋΙ)βΓ§^1)ΐ. ΑΙδ 
ΗβΓΓ άβδ Ιι3.ηάβδ ηβηηί βΓ άίβ Είη\νο1ιηβΓ ηαοΐι δΐοΐι ϋαηαβΓ." 
ΒβπαβΓ^βηδ^βΓΐ; ϊδί ϊη άίβδβΓ ΌαΓδίβΠαη^, άαβ άβΓ Καηιρί ζγί-ΐδοΐιβη 

1) ΝϋΙιβΓβ Αησ3,1)βη θ. ϊη ,,δίιαάίβη ζυ άβη Ηΐΐίβίΐάβη άββ Α8θ1ΐ7ΐθ8". 
δϋζαη^βΐ). άβΓ Μϋηοΐιβηβι• Αΐί&άβηιΐβ ά. "^189. 1893. Βά. Π 8. 3938". 
Δβοΐι^ΐοβ, ΙΗθ 8ο1ιαΙζββ1ιβη(1βη. 1 2 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝα. 

Όαηαοδ ιιηά Α^7Ρ^<^8 χιηά άβΓβη Ναοί^οιτΊτηβη ηαοΐι Α^ρίβη νβΓ- 
1β^ ΐδΐ;, τνο ααοΐι άίβ ΕπηοΓάνιη^ άβι• Α^γρΙαΕίάβη νοΓ δΐοΐι ^βΐιΐ;. 
ϋαιηίΊ; 8ΐ;ΐιηηιί άίΐ3 βρίδοΗβ Οβάίοΐιΐ ^αναΐς, Λνβίοΐιβδ άβη Μ7ΐ1]υ.3 
ΐη 5600νβΓ8βη ΒβΗ&ηάβΚβ, ϋΙ^βΓβΐιι. Είη Βηιοΐΐδΐϋοΐί άίβεβδ Οβάΐοΐιΐδ 
(ι Κ.) Ι&ηίβί 3,1δο: 

και τότ Ιίρ ώτΐλίξοντο ϋ•οώς /ίαναοΐο ανακτος 
πρόΰΟ-εν ενρρεΐος ηοταμ,οϋ Νείλοιο ϋ•νγατρες. 

Β&β ΜθΓΪη ωτΐλίξοντο ηΐοΐιΐ ,,δϊβ ηΐδίβίθπ δίοΐι ζιιγ ΑΙί^α^Γί"/") 
δοηάβηι ,,δΐβ Γϋδίβίεη δΐοΐι ζαιη Καιηρίβ" 1)6άθηίβ1;, ^βΐιΐ 3,υ.δ άβιη 
Ζιΐδαπιιηθηΐιαη^ ΙιβΓνοΓ, ϊη \νβ1ο1ιβηι (ϋβδβδ Βηιοΐΐδίΰοΐί Β,η^βίαΙίΓί; 
•ντίτά.^) 

ββαηάβι^ ίδί άΐβδθ ΒαΓδίβΙΙιιη^ άβδ βοΜβη ΑροΠοάοΓ, νοΓ 
&11βηι (Ιΐβ ΚβϊΗβηίοΙ^β άβΓ Ββ§βΙ)βη1ιβίίβη ΐη άβηι πηΐβΓ άβιη Ν&ηιβη 
ΑροΠοάοΓδ βΛαΗβηβη ιη7ΐ;1ιο1ο§Ϊ8θ1ιβη Ηδ,ηάΐ^ιιοΐιβ (^Βίβλιο&ήκη Π 
1, 4): ,,ΕρειρΗοδ, Κδηΐ§ νοη Ασ^ρί;βη, 1ΐθΪΓαίβΐ ΜβηιρΜδ, άίβ 
ΤοοΜβΓ άβδ ΝβΠοδ, τιηά §τύη(1βΐ ϋΐΓ ζυ. Εΐιτβη Μβηιρίιίδ. Ναοΐι 
δβίηβΓ ΤοοΙαίβΓ ^^^})^6 -ντατάβ άαβ Ι/αηά ΙίϊΙ)7βη Ι^βηαηηΊ;. ΙιίΙ)7β 
§β\>Άτ νοη Ροδβίάοη ζντβί 8δ1ιηβ, Α^βηοΓ ηηά Ββίοδ. Α^βηοΓ ^ίη^ 
ηοοίι ΡΗδηϋάβη, Λνο βΓ Κδηΐ§ ■«τιτάβ . . ΒβΙοδ 1)1ϊβΙ) ΐη Α^γρΐβη, 
ΛντίΓάβ Κδηΐ^ ηηά βΓζβυ^ίβ ηιΐΐ ΑηοΙιπιΟΘ, άβΓ ΤοοΜβι• άβδ ΝβΠοδ, 
ζτνβΐ 8δ1ιηβ, Α^τρίοδ τιηά ΒαηΒ,Οδ, ηαοΐι Ετιήρΐάβδ αιαββι-άβαι άβη 
Κβρίιβτΐδ αηά Ρΐιίηβηδ.^) Ώβη Ό&ηαοδ δΐβάβΐίβ ΒβΙοδ ΐη ΙιΐΒ^βη αη, 
άβη Α§7ρίοδ ΐη ΑΓ3,1)ΐβη, -ϊνβΙοΙιβΓ ά&δ Ιι&ηά άβι• 8ο1ιτνίΐΓζίαβ1βΓ 
πηΐβΓ^νΒ,ΓΓ πηά ηαοΐι δΐοΐι Α^τρΐβη ηαηηίβ. Α^νρίοδ βΓζβα^ίβ ηιΐΐ; 
νΐβίβη ΡΓ3,ηβη ίϋηίζΐ^ 8δ1ιηβ, Οαηαοδ ίίίηίζΐ^ Τδοΐιίβι•. Εδ βηίδί&ηά 
δρ&ΐβΓ 8ίΓ6Ϊ1; ζτ;νΐδθ1ιβη ΐΐιηβη υ,ηι άΐβ ΗβιτδοΙίΕίΐ; Β&ηαοδ ίτίτοΐιΐίβΐβ 
8Ϊο1ι ΥΟΓ άβη 8δ1ιηβη άβδ Α§•7ρίοδ, 1)3,υ.1:β απί Εΐη^βΒηη^ άβΓ Αίΐιβηα 
ζτιβΓδΙ; βΐη 8ο1ιΐ£Ρ <ηιΐ1; 50 ΕαάβΛϋηΙίβη ηαοΐι άβΓ Ζβ,ΐιΐ δβΐηβΓ 
Τδο1ιΙβΓ^> ηηά βηΐτ&οΐι πιΐΐ; δβΐηβη ΤδοΙιίβΓη. Εγ Ιαηάβίβ αη βΐιοάοδ 
ηηά Λνβϋιΐβ άοΓί άαδ Βΐΐά άβΓ Ιιΐηάΐδοΐιβη ΑίΗβηα. Λ'Όη άα Ιεαηι 
βΓ ηαοΐι ΑΓ§οδ, τνο ΐΐιηι άβΓ Κδηΐ^ (ϊβΙαηοΓ άβη Τίχτοη αΒίταί. Όά 
άαδ Ιίδ,ηά -νναδδβΓίοδ "ννεΐΓ πηά Ροδβΐάοη άΐβ ^ηβ11βη αυδίΓΟοΙίηβΙθ 
3,αΐδ ΟγοΠ §β§βη Ιηαοΐιοδ, -ννβΙοΙιβΓ άαδ Ιιαηά άβΓ ΗβΓα ζυ§βδρΓθθ1ιβη 
Ηαΐΐβ, δοΐιΐοΐίΐβ βΓ δβΐηβ ΤδοΜβΓ ίΐηδ ηπι "^ναδδβΓ ζη Ιιοίβη. Εΐηβ 
νοη ϋιηβη, Απι^οηοηβ, τναΓί 1)6ΐηι 8ηο1ιβη νοη Τ^&δδβΓ βΐη ββδοΐιοβ 1) "ννΐβ Εά. ΜβγβΓ, ΓθΓ8θ1ιιιη^βη ζπγ ΑΗβη βββοΐι. Ι 8. 82 Αηπι. 3 
^ΙειιιΙιΙ;. 

2) Οΐβτη. Αΐβχ. 8ίΓθηι. IV 618 Ροί.ί;. φααΐ 6^ καΐ τάς ΆργοΧιχάς ή/ου- 
μένης αντών Τελεΰίλλης της ποιήτριας Σπαρτιάτας τονς άλχιμ<:^ωτάτ'^ονς 
τα πολέμια φανείΰας μόνον τρέιρααΟ'αι καΐ έχείναις το άδε^ς τον θανάτου 
περιποιτιβαΰ^-αι. τα όμοια λέγει χαΐ 6 την ^αναΐδα πεποιΐ]•)ΐώς έπΙ τών 
^άαναον 9νγατέρων ωδε. 

3) ϋ1β8β Αη^αίιβ 1)βζΐβ1ι{; βϊοΙι αυ^βηβοΐιβίηΐίοΐι αυί άΐβ ΤΓα^δάϊβ 
ΑηάΓθηΐθ(ί&. 

4) ϋίβθβ Ι^ύοΐίβ βΓ^αηζΙ; βίοΐι αυβ άβιη οΙ)βη &η^β§β1)βηβη Τβχίβ άβ8 
βοΐιίβη ΑροΠοάοΓ. ΕΓΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 3 

η&οΐι βΐηβια Εΰτδοΐι ηηά ίταί βίηβη τυΐιβηάβιι βαί^τ, \νβ1ο1ιβΓ δϊοΐι 
βΛοΙ) νιη(1 ϊΙΐΓ 6β\να1ΐ αηίιιη ^οΠίβ. Ώβ, βΓδοΗβη Ροδβϊάοη, άθΓ 
83,ί7Γ βηίδοΐι, Ατητιαοηβ Άΐοβν νβΛαηά δΐοΐι ιηϋ Ροδβίάοη, -ννοίϋτ 
ΐΙΐΓ (ϋβδβΓ άίβ ^ιιβ11βη ίη ΙιβΓηβ ζθίσ^β. Βϊβ 8δ1ιηθ άβδ Α^νρίοδ 
αΙϊβΓ 1ί3ΐηθη η&οΐι Α镧θδ, ίοΓάβΓίβη άβη ϋαηαοδ ζιιτ ΥβΓδδΙιηΐίησ 
8,υ£ τχηά νβι•1αη^βη δθϊπθ ΤδοΙιίβΓ ζητ Εΐιβ. Όαη&Οδ, ■ννβΙοΙίθΓ βϊηθΓ- 
δβϊΐδ ίΙΐΓθη ΥβΓδρΓβοΙιιιιισβη Γπΐβίι-Η,ηίβ , αηάβΓθΓδβϊίδ ■ννε^βη άβΓ Υβι•- 
ίΓθί1)χιη^ ΐΐιηβη ζΐίηιίΘ, δ3,§ίβ άίβ ΕΙιθ ζυ. υ,ηά νβΓίοδίβ άΐβ ΤδοΙιίβΓ." 
Εδ {ο\§ί άίβ ^βη&ιιβ Αησα1)β άβι- νθΐ•1θδη秕. ϋαηη Ιΐθίβΐ; βδ -ννβΐίβΓ: 
,,ΧαοΙι άβΓ Λ'βΓίοδΠΒσ ιιηά άβιη Ηοοίιζθίΐδίηαίιΐβ §ά\) θγ άβη ΤδοΜβπι 
Βοΐοΐιβ ιιηθ. ίβάβ ίδίβίβ ϊΙΐΓθη δο1ιΐ3,£βη(1θη ΒΓαπϋσ&ηι ηαϋ Αυδηαίιιηβ 
άβΓ ΗνρβΓπΐθδίΓ3„ Βΐβδβ Ιϊββ άβη Ιί^ηΐίβιΐδ αιη Ι(βΙ)βη, ■ννβϊΐ θγ ϊΙιγ 
Μα^άίπηι σβ\να1ΐΓί ΙιαΙίβ. ϋβδίι&ΐΐ) "ννηΓάβ δίβ νοη ϋ&ηειοδ ίηδ Οβ- 
ίβη^^ηϊδ σβΛνοΓίβη. Όίβ ϋΐ)η§βη ΤδοΜβΓ άβδ Βαηαοδ 1)θ^ηιΙ)βη άίβ 
Κδρίβ άθΓ ΒΓαιιίί^αηιβ ίη Ιιβηιβ, άίβ Ειιηιρ£β 1)βδί&ίίβ1:βη δίβ νΟΓ 
άβΓ δΐίΐάΐ;. Αίΐιβηα ηηά ΗβΓηΐθδ Γβίηί^ίθη άίβ Β&ηβ,ίάβη νοη ΒΙπί- 
δοΐιιιΐά ίηι Αηίί,Γα^ άβδ Ζβηδ. ϋαη&οδ νθΓΐ)αηά δραίβΓ ΗγρβηηβδίΓα 
ηιίΐ; Ιιτηΐίβαδ , άίβ ϋΐ^π^βη §&1) βΓ άβη δίβ^βπι ίη βίηβπι ^γηιηίδοΐιβη 
λΥβΙΛ^απιρίβ ". ΙΙΙ)βΓ άβη ΟγοΠ άβδ Ροδβίάοη, νοη -ννβίοΐιβπι ίη 
άίβδβΓ ΕΓζ&1ι1αη§[ άίβ Κβάβ ίδί, ιιηά δβίηβη 8ίΓβίί πιίΐ; ΗβΓα απι 
άβη Ββδίίζ άβδ Ιιαηάβδ 1)βΓίο1ιίβί; ειαοΐι Ρ3,πδ3.ηί3,δ Π 1δ, 5, η&οΐι 
άβΓ 83.§β δβί ΡΙιΟΓοηβιΐδ άβΓ βΓδίβ Μβηδοΐι ίη ΑΓ§•οδ ^β^^βδβη, δβίη 
Λ^ίΐΙβΓ δβί Ιηαοΐιοδ, ηίοΜ βίη Μβηδοΐι, δοηάβΓη άβΓ Γΐιιβ. ΡΚοΓΟηβιΐδ 
1ΐ3,1)β ηαίΐ; άβη Γΐπδδβη Κβρίιίδοδ, Αδΐβήοη ηηά Ιη&οΐιοδ 1)βί άβηι 
δίητβίίβ άβδ Ροδβίάοη νιηά άβΓ ΗβΓα 3,1δ δοΐιίβάδΓίοΙιίβΓ ά&δ Ιίβ,ηά 
άβΓ ΗβΓα ζη^βδρΓΟοΙιβη. ϋβδΗαΙΙ) 1ΐ3,1)β Ροδβίάοη άβη ^βηαηηίβη 
Γΐΰδδβη άαδ ΤναδδβΓ βηίζοσβη, δοά&β δίβ ηυχ 1)βί Εβ^βη ΤναδδβΓ 
1ι&1;ίβη υηά ίπι 8οπιπιβΓ ίΐΐΓ ΓΙαβΒβίΙ; Ιτοοίίβη Ιίβ^β αΒ^βδβΙιβη νοη 
άβη Ρΐΰδδβη ίη ΙίβΓηβ. ϋίβδβ δα^βη νοη ΡΗοΓοηβηδ, \νβ1ο1ιβΓ άίβ 
1)ί3 άαίιίη ζβΓδίΓβηί 1βΙ)βηάβη Μβηδοΐιβη ζη βίηβΓ ββηιβίηάβ νβΓβίηί^ 
ΙιαΒβη δοΐΐ, 1)β1ιαηάβ1•Ι:β τνοΐιΐ ά&3 βρίδοΐιβ Οτβάίοΐιΐ; Φορωνίς, ίη 
ντβίοΐιβπι 3.πο1ι νοη άβΓ ΗβΓαρΓίβδίβήη Καλλι&όη, άβΓ ϋορρβί^αησβήη 
άβΓ Ιο, άίβ Κβάβ \ν3,Γ (Ρτ§. 4 Κ., ν^Ι. ζ\ι 297). 

ϋίβδβ 8Ε^θη Ι&δδβη βΙ)βηδο ντίβ άβΓ Μ7ί1ιιΐδ νοη άβΓ ΙβΓηαίδοΙιβη 
"νν&δδβΓδοΜαη^β άβη Οβ^βηδβ,ίζ άβΓ τν&δδβΓΓβίοΙιβη δϋά-ννβδΐβοΐίβ άβδ 
ΑΓ§ΐνίδο1ιβη Ιιαηάβδ ζυ. άβηι ηΙ)Γί^βη \ν3,δδθΓ3,Γπιβη Τβίΐβ ζτιί&^β 
Ιπ-βΙβη. Ροδβίάοη ^νϋτά αηδ άβηι Ιιαηάβ νβΓάι•&η^ί, άίβ Νίβάβηιη^ 
\νίΓά ίΓΟοΙίβη, ίηάβπι άίβ ^ηβ11βη άβΓ Γΐϋδδβ νβΓδίβ^βη ηηά άίβ 
δίτοπιΐϊβίΐβ ίΙΐΓ "νναδδβΓ νβΓίίβΓβη.^) Αηιτηιοηβ, άίβ ΟβΙίβΒίβ άβδ 

1) ν^Ι. δοΐιοΐ. ζα ΕυΓ. Ογ. 932 μετά τον κατα•χλν6μον έν δρεΰίν 
οίχονντων των Άργείων -πρώτος αυτονς αννωχιαεν "Ιναχος ν.α.ϊ λιμναζόμενον 
το παρά τον "Ιναχον πεδίον αντος έχαΟ•άρίΰε ααΐ έχ πηγ^δ τίνος ποί7]θώ- 
μενος τον ποταμον ώφ' ίαυτον "Ιναχον έ-λάΧεοε. Ίνάχου όέ χαΐ Μελιάς 
Φορωνενς γ,αϊ Φηγός έγένοντο, Οητϋχιβ Ρβίοροηηβθ Π 8. 341: ,,Εθ -ϊναι-βη 
άΐβ ΒοάβητβΓίιαΙίηΪΒββ άβΓ Ατ^βϊα ηΐοΐιΐ; ζη αΐΐβη ΖβίΙβη (ϋβ8βΐί)βη. ϋοηη 
ά& άίβ ^Β,ηζβ ΤϊβΓβΙϊβηβ £ΐη8 βίηβΓ αΙΙηιαΙιΗοΙι ΓοΓίβοΙίΓβίΙβηάβη ΑηβΜΙηη^ 

1* 4 ΕΙΝΙΕΙΤΠΝα. 

Ρθ3βίάοη, 18^ θΐη \ναδ8βιτβϊο1ιβι• Βαοΐι, λνβΙοΙιβΓ ηαοΐι ΙίΠΓΖθΐη Ιι3,ιι£β 
δΐοΐι ιηΐί άβιη ΜββΓ νβΓβϊηΐ^Ι,. Ρίβ Κδρίβ άβτ Α^τρίΐαάβη ΑΥβΓάβη 
ΐη Ιιβπιβ Ι^βΒί&ΐίβΐ; άίβ 8δ1ιηθ άβ8 Α^7ρΐοδ δίηοΐ άϊβ "ννΐ1(11)3θ1ιβ, 
\νβ1ο1ΐΘ άίβ ϋΐ3ΘΓδθ1ι\ν6ΐηιηιιη§ άβδ Ι/3,η(1βδ 1ιβΓνοι-§βηιίβη 1ιαΐ3βη, ιιηά 
άίβ ϋ&ηαίάβη, \νβ1ο1ιβ δΐβ ϊΙΐΓβΓ Κορίβ 1)6Γ&ΐΐ1)θη ιιη(1 \νβ1ο1ιβ ΛΥ&δδβΓ 
ίη βϊη (ΙπΓοΙιΙδοΙιβΓίβδ Γ&β 1ι•α§-θη, δϊηά ηΐοΐιίδ αηάβΓβδ 3,1δ άϊβ 
νβΓδίβ^θπάβη ^ι1β11βη δβΐΐΐδί. Ιι7αΐ£βηδ 3,11βίη \νπ•ά αιη ΙιβΙ)βη 
βΛαΙίθη, άίβ ^ηβ116 άβδ Ιηαοΐιοδ. ϋΐβ ΤδοΙιίβΓ άβδ Βαη&οδ βΓ- 
δοΐιβίηβιι αίδο αΐδ ^αβ11Iι^II1ρ11βη; αΐδ δοΐοΐιβη Ιίδηηβη ίΐιηβη αταοΐι 
άίβ ]ίϋηδ1;1ΐο1ΐ6η Βηιηηβη, άιίΓοΙι τνβΙοΗβ άαδ Ιι-οοίίβιιβ Α镧θδ ηιΐΐ; 
^ν&δδβΓ νβΓδΟΓ^ί "νταΓάθ, ζυ^βδρΓΟοΙιβιι -«-βΓάβη, δίταΐ). νίΠ 371 
την μεν ονν χώραν Ονγχωρονΰίν εννδρβΐν^ αντην δε την ηόλιν εν 
άννδρω %(ορίω κεΐΰ&αι, φρεάτων δ ενπορεΐν α ταΐς /ίαναΐβιν άνά- 
πτονβιν ώς εκείνων ε^ενρονβών, αφ ου και το έπος ειπείν τοντο' 
"Αργός Ιίνυδρον εον /Ιανααϊ Ο^εβαν "Αργός ϊννδρον. 

Τνίβ ΟΙίθΗ,ηοδ αηά Τβί1ΐ7δ άίβ Εΐίβπι άβΓ δΐτδιηβ άβΓ ΕΓάβ δίηά, δο 
ίδΐ Α^7ρΐθδ, άβΓ ΥίΐίβΓ 3βηβΓ Λνί1άΙ)3,ο1ιβ, ά&δ άίβ Νίβάβηιη^ ΰΙ)βΓ- 
δθ1ι•ννβιηηιβηάβ "^ΥαδδβΓ, αίδο ηίοΜδ αηάβΓβδ ειΐδ 3βηβΓ Ροδβίάοη, ΛνβΙοΙιβΓ 
άυχοΐι ΗβΓα αηδ άβιη Ι/3,ηάβ νβΓάτ&η^ί "ννίτά. ϋίβ Βαηαίάβηδα^β ίδΐ 
άβδίιαίΐ) ιηίΐ; Ε,βοΐιΐ; 3,1δ βίηβ ΑΓ^ίνίδοΙιβ Ιιθ]£3,1δ&§β 6γΜ&γ1; \νθΓάβη ιιηά 
ατιοΐι Αίγυπτος ίδΐ} βίη ^ίβοΜδοΙιβΓ Ν&ιηβ Γπγ βίηβη ΜββΓδίΓΟίη, 
τνβΙοΙιβΓ άαδ Ιί&ηά 1ίΙ»βΓδο1ι\νβιηηι1;. ϋίβδβη Ναιηβη ^αΐ^βη άίβ (ΪΓίβοΙιβη 
άβιη Νίΐ, αΐδ δίβ άίβ υΐ)βΓδο1ι•ννβπΗηιιιι§βη άβδ Νίΐ Ιίβηηβη Ιβπιίβη. 
8ο Ιιβίβί άβι• Εΐιιβ ίη άβΓ 0ά7δδββ; ίη άβηι οΙ)βη§βη3,ηηίβη Ερθ8 
Ααναίς ίήίή άβΓ Ν&πιβ Νείλος ζιαπι βΓδίβη Μαΐβ αιιί, άβΓ Ναιηβ 
Αϊγνπτος 3,1)βΓ §'ίη§ εηιί άαδ Ιιίΐηά ϋ.1)βΓ. Ναοΐι 8ΐβρ1ι&ηο8 νοη 
Β7ζ&ηζ §•3,1) βδ ηοοίι βίη ζ\νβίίβ8 Α§'7ρίβη, Αίγυπτος μι-κρά^ Λνβίοΐιβδ 
•νναΙίΓδοΙιβίηΙίοΙι 3,ηι 8ΪΓ7ηιοη, αίδο β,ϊιοΙι βίηβπι Είτίδδβ, άβΓ βίη ΜββΓ 
Βίΐάβΐ, ζη 8ΐιο1ιβη ίδΐ:.•^) 

ϋβηι ά&Γ^βΙβ^ίβη ϋΓδρηιη^β άβΓ Όαηαίάβηβα^β Ιίβ^Ι; άίβ Οβ- 
δ^3.1ί άβδ Μτίΐιυδ ηδΙιβΓ, τνβΙΛβ άαδ 8ο1ιο1ίοη ζη Ειογ. Ηβΐί. 886 
άαΓίϊίβίβί: ,,Α^τρίοδ ηηά ϋειηαοδ \νίΐΓβη 8δ1ιηβ άβΓ Ιο, άβΓ ΤοοΜβΓ 
άβδ Ιη&οΐιοδ. Α§7ρίοδ Ιιαίίβ £ϋηίζί^ 8δ1ιηβ, Ο&η&,οδ ίτΐηίζί^ ΤδοΜβΓ. 

άβΒ ^οββη ΜββΓΐ)ΐΐ8βη8 βηΜαηάβη ίβΐ; , τΛτβΙοΗβΓ βΐηβΐ; ϋβί" ΐη άβη (χβΙ)ΪΓ§8- 
γΙπ^ Ηίηβΐηβυίβίβ , 80 τναΓ ητδρΓϋησΙΐοΙι άβΓ πίβάΓΪ^βΓβ Τβίΐ άβΓ Ε1)βηβ 
ν?ίβ άβΓ 3,ίίϊθθ1ιβ Κη8ΐ;βη8ΐ;ΓΪο1ι βίη Ηαΐϊρβάοη, βίη αη^βθοΗντβιηιηίβΒ δαιηρί- 
Ι&ηά, ίη •«'βίοΐιβηι αΐΐβ (ϊβΛν&δδβΓ άβΓ Ε1)βηβ δίοοίίίβη, ηη^ββαηά ηηά νιη- 
Γάΐιί^ ζηηι ΑηΙ)3.η. Οα^β^βη νατ άβΓ οΙ)βΓβ Τβΐΐ <;Γθθ1ίβη ^βίβ^βη αηά 
■ϊντίΓάβ, βοΐαη^β ηοοΗ βϊη τβίοΗβΓβΓ '^α1άΙ)β8<;8.ηά άίβ Ραβ11σβΙ)ΪΓ^β 1)β- 
Βοΐι&ϋβίβ , ηιίί βίβββηάβπι \ν"Ε88βΓ νβΓθΟΓ^ί. δρϋίβΓ νβΓΐ;Γθθ£ηβίβ ηιβΙΐΓ 
ηηά ηιβΙΐΓ άίβ οΙ^βΓβ Ε1)βηβ, ΛνίΙΙΐΓβηά §1βίο1ιζβίίίσ άίβ ηη1;βΓβ αηΙ)αηΓά1ιί§ 
ηηά άαάηΓοΙι άβΓ ^ν^ίοΙιϋσβΓβ ΙιΒ,ηάββίβίΙ ■ντατάβ." 

1) ν^Ι. Κ. Τϋηιρβί, ^αΗ^ι). £. Μ. Ρΐιίΐοΐ. XVI δαρρί. 8. 161. Υοη 
αηάβΓβΓ δβίίβ ΛντιΓάβ 1)βιηβΓΐιί;, άαβ, ■ννβηη 8ίοΗ βίη Α^γρΙβη αηι δίΓΤιηοη 
ηαοΙίΛνβίθβη 1&38β, άαι•αιΐ8 άβΓ Ζυ83.ηιπΐ6η1ι&ηο; άβΓ Ζί^βαηβΓ ιηϋ ,,άββ 
Νί1β8 σβΙιβΐΙϊ^βΓ ΓΙαί" βΓΐϊΙα,Γΐ ΛνβΓάβη Ιίοηηβ, τναΙίΓβηά άϊβββ ηιϊί άβιη 
βί^βηΐΐίοΐιβη Α§7ρΐβη ηίοΐιίδ ζη Ιαη ΙιϋίΙβη. ΕίΝΕΕίτυκα. 5 

ΒίβΒβΓ 1)βηβΐάθ1;β δβϊηβη ΒηιάβΓ ηια άΐβ ιη&ηη1ϊο1ιβ ΝαοΚΙεοιπιαβη- 
εοΙίΣΐΛ υηά ίϋι-οΗίβΐβ νοη ϋιιη άβδ ΤΙίΓοηβδ ΐ3βΓ3,ιιΙ>ΐ ζιι •ννβΓ(1θη τιηά 
νβΓίηθΙ) ίΐιη ζιΐδ&ιηιιιβη πάί δβϊηβη δοΐιηβη ηαοΐι άβηι Ιιβ,ηάβ, ά&δ 
ηαοΐι Ππη Ασ^ρίβη ^βη&ηηί νπιτάβ. ΑΙδ ηαοΐι Ι&η^βΓβΓ Ζτνίδοΐιβη- 
ζβϋ άίθ δοΗηβ 1ιβΓαησβ\ναο1ΐδβη λν&Γβη, Ιίίίπι Α§•7ρ1;οδ ίηι Υβι-ίτ&πβη 3,α£ 
ϊΙΐΓβ Κι-αίΐ ηαοΐι ΑΓ^οδ. Β&ηαοδ, άβΓ δϊοΐι νοΓ Πιηι ίυΓοΙαίβίβ ιιηά 
ίατ δίοΐι υηά δβΐηβ ΗβιτδοΙι&ίΙ: Ι)θδ0Γ^1; ^ναι•, βΓδ&ηη εϊηβ Ιιΐδΐ; ^β^βη 
άίβ δδΐιηθ άβδ Α^νρίοδ. Ει• 1)οΐ άβηι Α§^ρ1;οδ &η άβδδβη δδΐιηβη 
δβΐηβ ΤδοΙιίβΓ ζατ Εΐιβ ζη σβΐ3βη. Α^τρίοδ §ίη^ 1»βΓβΐίλνΐ11ί§; ά&Γ&τιί 
βίη, ϋδ,η&Οδ 3-1)61• ηβί δβϊηβη ΤδοΜβΓη ίη άβΓ ΗοοΗζβίΐδηαοΙιί νον 
άβΓ Λ^βΓΐ)ΐηάιιη§ ϊΙΐΓβ ΜαηηβΓ ζχι νβΓηΐοΙιίβη πηά άΓοΜβ ΐΐιηβη ηιίί 
άβπι Τοάβ, -π-βηη δίβ ιιη£ο1σδ&ηι ^ν&Γβη. ΑΠβ αηάβΓβη Ββίοΐ^ΐβη ^) 
άβη Ββίβΐιΐ άβδ ν&ίοΓδ, ηπτ Η^ρβιταβδίτα νβΓδοΙιοηίβ άβη Ιίγηΐίβυδ, 
άα ΐΙΐΓ άΐβ ΥβΓίιΐηάιιη^ ηιίί ιΗπι Ζιιηβί^ιιη^ βίη^ββδβί ΗαίΙβ. ΏΐβδβΓ 
Γ&οΐιίβ δβίηβ ΒΓϋάθΓ, ίδίβίβ άβη ΌαηΒ,οδ δ&πιί δβϊηβη ΤδοΜβπι ιιηά 
^θτναηη ηιΐΙ; Η^ρεπηβδίΓδ, άβδδβη Ηβπτδοΐι&ίί ΰΙ>θΓ ΑΓ^οδ." Ιη άίβδβΓ 
ϋαΓδίβΠυη^ ΐ$ί; Ασ^ρ^;,οδ βίη Οπβοΐιβ υηά §&\ιί δοζηδ&^βη ηυΓ άβδ- 
ΙΐδΙΙ) ηαοΐι Ασ^ρ1βη, ηηι άβηι Ι,αηάβ άβη Ναηαβη ζη ^βΒβη. Εγ 
1)⧕1βΐ1:βί δβϊηβ δδΐιηβ ηαοΐι ΑΓ^οδ, •ννΐβ βδ ΐη άβη Αιγύπτιοι άβδ 
Ρ1ΐΓ7ηΐο1ιοδ άΕΓ^βδίβΠί \ν&Γ. 

Είηβ 3,1ιη1ϊο1ιβ Ββ^ναηάίηϊδ \ιβΧ βδ ηιΐί άβΓ Ιοδα^β, ΐηδοίβπι 
Εΐΐοΐι άϊβδβΓ ιίΓδρΓϋησϋοΙι άβΓ Βοΐιαπρίαίζ ίη Α^7ρ(:βη ίτβπιά ΐδί. 
Ζ-νναΓ Ιιαί ηιαη ηαοΐι ΗβΓοά. II 153 6 ^Απις κατά την ^Ελλήνων 
γλώαΰάν Ιβτι "Επαφος (ν^Ι. III 27 ιι 28) ίη άβπι δοΐιηβ άβδ Ιο, 
Εραρίιοδ, άβη Αρίδ άβΓ Α§7ρ1;βΓ, ίη Ιο άΐβ 1)α1ά ίη νοΠβΓ ββδίαΐΐ 
1)3.1ά πιίί άβηι Κορί βίηβΓ Κυΐι ά&ΓοβδίβΠΐβ Ιδίδ βΓΐίβηηβη τνοΠβη; 
αΙϊθΓ "Επαφος ])βζβίο1ιηβ1; άβη ΟβΙ)ΐΐΓίδ1ιβ1£βΓ ^) υηά \νΐβ ΕΓΟδ ά&δ 
'^''βδβη δβίηβΓ ΜηίίβΓ ΑρΙίΓοάίίβ Ιίβηηζβίοΐιηβί;, δο Ι&βί δίοΐι δοΐιοη 
νοιη δοΐιηβ ΕραρΗοδ 3,α£ άίβ ιίΓδρηΐη^ΙίοΙιβ Ββάβυίηη^ άβΓ Ιο 

1) ΓίΪΓ ϊχονΰαι {τα του τιατρος προΰτάγματα) ϊ&ί Λνοί!! τηρονΰαι 
ζη 1θ8βη. 

2) ϋΐβ8 Ιιαί; Ε. Μα&β άβ Αββοΐι. δυρρΗοΛυβ. (χΓβΐίβ-ννειΜ 1890 ^β- 
ζβί^, ΐηάβιη 6γ &ιι£ 8θΓ£ΐηθ8 περί γυναικείων 8. 298 Κ. τονς (5έ πόνους το 
μίν πρώτον τι] δια θερμών των χειρών προοαφ-η πραύνειν νβΓννβίβί. 8θ 
Γάΐΐί; Ιΐοΐιί αιιί' βΐηβ ιιηΗ&Γβ 8ί;β11β 1)βϊ Αβοΐιγίοβ, V. 316, -ννβίοΐιβη Ε. Μααβ 
3,. Ο. βΙ)6η80 -ννίβ Ργοπι. 87δ ειιΐθθοίιβίάβη ντίΐΐ, ^ναβ -ν^β^βη V. 318 1)βζ. 
Ργοπι. 876 ηίοΐιΐ; αη^βΐιί. Ναοΐι άβη \νΌΓί«η καΐ Ζευς γ' ίφάπτωρ χειρι 
φιτνει τέχνον ιηιιβ 69 ηϋπαΐϊοΐι άβη ΑπθοΗβϊη 1ιαΙ)βη, αΙβ οΐ) άίβ ΒβηϊΙίΓαη^' 
ίη Αβ'τρίβη ηαϋ; άβι ΕΓΖβη^η^ ^Ιβίοΐιΐίβιΐβαίβηά Λναιβ, οΒλ^οΙιΙ η&οΐα 
V. 300 η. 304 άΐβ Ββ^αίΐ^ηπ^ Ι^βΓβϊίθ ίη Αγ^08 θίαίΐι^βίχιηάβη Ιιαί. Αηοΐι 
ηαοΐι Ργοπι. 876 έπόινυμον δϊ των ^ιος γεννημάτο^ν ΐβί άΐβ ΕΓΖβυ^η^ ηιΐί 
(ΙβΓ Ββηίΐιπιη» ίάβηίίβοΐι. ϋΐβ ΕΓζβυ^η^ άιίΓοΙι ΒβΓΰΗπιη^, ιηίί ^βίοΙιβΓ 
άΐβ ΗβΓθΙβΙΙιιη^ άβΓ ωβηβοΐιΐϊοΐιβη Οβθίαΐί νβΓί^ηηάβη ίβί (Ργοπι. 875), ντίΓά 
άΐβ βί;-«•3,9 &βΙιβΐπιηίθνο11βθ (ν^Ι. Υ. 4δ) πηά λνΊιηάβΓΐ)ΕΓβθ άαΓ^ββΙίβΙΐί ; ιώβν 
ά&Β Οβίιβίπιηίθ ϊδί, ά&ΓΓ πιαη Β&^βη, αυβ βΐηβπι ^ΓϊβνβΓβίϊηάηίδ βηίδρηιη^βη. 
ΖπΓ ΕΓΐίΙ&πιησ (1β9 Ναπίθηβ "Επα((:ος \νυτάβ βΙ»βη άαβ ^ΥοΓί έπαψαν ΐ)θΐ- 
1>β1ια11βη, ηΐοΐιί &ΐ5βΓ πιθΗγ γϊοΙιΙϊ^ 3,π%βί&β1;. ΌβΓ πΓβρηΐησΗοΙιβη Ββ- 
άβπίυη^ άβ8 "ννοΓίββ νηϋΓάβ λοχεύει ίην ςριτύβι υηά λοχενμάτων ίύι γεννη- 
μάτων βηίβρΓβοΙιβη. 6 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ 

δοΐιΐίβββη. Ερ3,ρ1ΐ08 νβΓίι&ΙΙ; βΐοΐι ζα Ιο τνίβ Είλεί&νια ζτι Ατίβιηΐδ 
οάβΓ ΗβΓα. ΑΓίβιηϊδ, Ηβΐίαίβ, ΙρΜ^βηβΪΕΐ , Ιυ,ηο Ι<ηοίηα ΒΪηά Μοηά- 
^δίϋηηβη -αηά Λνβίΐ ιηαη άβιη Μοη(11ίοΜ ^Γοββη Ειηβιιβ 3,ιι£ άίβ 
Εηΐΐιπιάιιη^ ζιΐ3θ1ΐΓΪβΙ) , -ννπΓάβη οΐϊβδβ Οδίίίηηβη ΟβΙ^τίΓίδΙιβΙίβΓΐιιηβη. 
ϋΐβ ΕΙλείϋ-νιαι, βίηά ηαοΐι Ηοιη. ^271 ΤδοΜβΓ άβΓ Ηθγη,, ΕΙλίί^νια 
Ϊ8ί ηαοΐι Ηβδ. ΤΗβοσ. 922 ΤοοΜβτ <1β8 Ζβα8 ιιπίΐ άβΓ ΗβΓ3,. ΝΐοΜ 
1)1οβ άίβδβ, δοηάθΓΐι ατιοΐι αηάθΓβ Εί§βη8οΙΐ£ΐ£ίβιι άβΓ Μοηά^δΐτϋηηβη 
Η&ί; ηιαη ΐη ΗβΓα ^βίαηάβη.^) Ιο ΐδί -ίνΐβ ΐΙΐΓβ ΌορρβΙ^&η^βΓΪη 
Καλλιϋ•ΟΎΐ (ν^Ι. Ηβδγοίι. 'Ιώ Καλλι0•νε6ΰα' Καλλι&νεΰΰα εκαλεΐτο η 
πρώτη ίερεια της "Ηρας) ΡΓΪβδίβΓΪη άβΓ ΗβΓα υηά ϊδί -ννΐβ Μβάβα, 
άΐβ ^Ιβΐοΐιί'αΐΐδ αΐδ ΡΓΐβδΐβΓπι άβΓ ΗβΓα βΓδοΙιβίηί, Μοηά^δίίΐη βΙ)βη80 
τ,νίθ ΙρΜσβηβία, άΐβ ΡΓίβδίβΓίη άβΓ ΑΓίβιηΐδ. ΝβΙ)6η άβΓ Μοηά^δΙΛϊη 
ΗβΓα, άίβ τίΓδρηΐησΙΐοΙι αΐδ Κηΐι νοΓ^βδίβΠί τνηΓάβ {βοώπις), Ιιαί δίοΐι 
άίβ Μοηάΐίΐιΐι ίη άβΓ Αιηιηβ άβΓ ΗβΓα Ενβοια (Ραιαδ. II 17, 1) τιηά 
Ϊη Ιο, -ννβίοΐιβ ΐη βίηβ ^νβίββ Κυΐι νβΓνναηάβΙΙ; \νΐχά, βΓΐιαΙΙβη, τ^άθ 
Ϊη Καΐΐίδίο άίβ Βαι-ίη Ατίβιηΐδ^), ίη Ιι7ΐ£αοιι άβΓ Τ^οΐί Ζβιΐ8. Εδ 
Ιΐθ^ί αίδο Ιίβίη ΟΓπηά νοΓ άΐβ ΑπΓίαδδτιη^ άβΓ Αΐίβη, ηαοΐι -ννβΙοΙιβΓ 
Ιο άβη Μοηά (ΗβΓοάΐαη ίβοΐιη. Ι 347 ιω ήτοι ΰελήνη, ίω γαρ η 
ΰεληνη κατά την ^Αργείων όίάλεκτον, 8πϊά. 'Ιώ, ^Ιονς' οννω γαρ την 
βελήνην εκάλονν "Άργεΐοι) τιηά άβΓ δΐβ Ιίβ^αοΐιβηάβ νίθίαυσί^β Αγ§08 
άβη ^βδίπ-ηίβη Ηΐιιιιηβΐ (ΜαοΓοΙ). 8α1 Ι 19, 12) νοΓδΜΙί, ζτι 1)β- 
ζ\νβϊίβ1η. ΕϊηβΓ Μοηά§δ1:ίΐη Ιίοιηιηί. αιιοΐι νοΓζιι^δ•ίνβίδβ άαδ ^ναηάβπι 
ζυ, ΛνβΙΛβδ θίη -ννβδβηίΙϊοΙίθΓ Ζυ§ άβΓ Ιθδα§^β ίδί. Εϊη αΙΙβΓβΓ 
δοΐιαπρίαίζ άβΓ (ίβ1)ΐΐΓΐ: άβδ ΕριρΗοδ -^ναΓ Ειιΐ)δα.^) Ηϊθγ ^αΐ) βδ 
αιιί άβΓ άβιη Α^αϊδοΐιβη ΜββΓβ ζιι^βΙίβΙΐΓίβη Κύδΐβ βίηβ Ηδίαΐβ, -ννβίοΐΐθ 
Ηο£ άβΓ Κηΐι {βοος αυλή) Ηίββ, Λνο Ιο άβη Εραρίιοδ §βΙ)0Γβη 1ιαΙ)βη 
δοΠίβ (8ίΓαΙ). Χ 445). Ιη βίηβΓ Ηδΐιΐβ Λνοΐιηΐ; ατιοΐι δοηδΐ άΐβ Μοηά- 
^δίίΐη.^) Ιη άίβδβΓ Γοπη \ναΓ άΐβ 8α^β άαΓ^βδίβΠί ίη άβπι βρίδοΐιβη 
ββάίοΜ ΑΙγίμιος, \νβ1ο1ΐ6δ βίηί^β άβαι Ηβδίοά, αηάβΓβ άβπι ΜίΙβδίβΓ 
ΚβΓίίορδ 1)βί1βσί;βη (ΑΙΙιβη. XI 503 Ό). ΗβΓοάίαη ΙίβΓΪοΜβΙ: 1)6ί 8ίβρ1ι. Β^ζ. 
\ιηϊ&γ ^Αβαντίς : ή Ενβοια, ώς ' Ηϋίοδος εν Αιγιμίον δεντέρω περνίοϋς 

νήδω εν ^Αβαντίδι δίτι^ 
τήν ηρίν ^Αβαντίδα τίί'κληΰχον &εοι αιεν εόντες, 
την τότ ετζώννμ,ον Ενβοιαν βοος ώνόμαδε Ζευς. 

Ιη άβηι ββάίοΜβ \ναΓ βΓζαΙιΙί;, •ννίβ ΗβΓα άίβ Ιο ααδ ΕίΓβΓδτιοΜ ίη 
βίηβ Κπΐι νβΓ\ναηάθϋ ηηά ίΙΐΓ άβη δοΜαίΙοδβη ΑΓ^οδ ηιίΐ νίβΓ 1) ν§1. ΙΙββηβΓ Ν. Κΐιβΐη Μνίθ. 23 8. 339, Εθ8θ1ιβΓ 8ί;ιΐ(ϋβη ζπγ νβΓ^Ι. 
Μτίΐι. άβΓ Ογ. η. Ε. II υ. Ιβχίΐίοη Ι 8ρ. 2087 ΰ. 

2) ν^Ι. άίβ άρκτεία άβΓ αϋΐθοίίθη Μαάοΐιβη, Εϊηΐ. ζη ΕνίΓ. ΙρΗ. 
ϊ. Ταιαι•. 8. 2 Γ. ϋΐ^βι εοΐοΐιβ ΤΐβΓνοΓδίβΙΙπησβη 8. βοΙιναΓίζ, ϋΓΒρηιη^ άβΓ 
Μτίΐιοΐο^ΐβ. 

3) ^V^β Ε. Μααβ α. Ο. βΓΐίαηηί Ιια,^ — ΕιιΙ)θΐα, Ιιΐοβ απΛ άΐβ Ηδΐιβ 
ζ\ν^Ϊ8θΙιβη Αγ§08 υηά Μγΐίβηίχ, ααί τνβΙοΗβΓ ΗβΓα ΐη ϊΗγρπι Τβηιρβί ΑΛΓοΗηίβ 
(ΡααΒ. Π 17, 1). 

4) ν^Ι. ΙΙββηβΓ α. Ο. 8. 340, 8ΐβο1ίβ, ΒβΐίΓΠ,σβ ζιιγ ^βηααβΓβη Κβηη^- 
ηΪ8 άβΓ Μοηά^οίίΐιβΐΐ 1)βΐ άβη ΘΓΐβοΙιβη. ΒβΓίΐη 1885. 8. 6£. ΕΙΝΙ^ΕΙΤυΝΟ. 7 

Αη^βη 8,18 "νν&οΙιίβΓ ζιη• δβΐίβ δβίζί (ΡΓ3,§[ηι. 5 Κ.): και οι επίβκοπον 
Άργον ΐεί κρατερόν τε μέγαν τε τετραΰίν οφ&αλμοΐΰίν ορώμενον εν&α 
και ε'ν&α^ άκάματον δε οι ώρβε -θέα μένος ουδέ οι νηνος πΐητεν ετιι 
βλεφάροις, φνλακην δ' εχεν εμπεδον αΐεί. Όϊβ86Γ Α镧03 \ναΓ άβΓ 
δοΐιη άβδ ΑΓ§[θδ ιιηά άβΓ Ιδπιβηθ, άθΓ ΤοΛίβι• άβδ Αδοροδ, ΑροΠοά. 
II 1, 3, 3 "Αργον τον Πανότΐτην όν . . Κέρκω^ "Αργον και ^Ιβμηνης 
της ^Αβωηον %•νγατρ6ς (λέγει). Ηβηηβδ ΐδίβΐ άθη Ατ^οδ: ε'ατι και 
τόπος της Ευβοίας Άργονρα, οττον δοκεΐ τον Πανότττην Έρμης 
πεφονευχέναί 8ίβρ1ι. Βγζ. ιιηίβΓ "Αργουρα. Ιο θγΙι&Ιϊ νοη Ζβιΐδ (ϋβ 
ηαβηδοΐιΐΐοΐιβ βθδίαΐΐ; ζυΓΰοΙί υηά §βΙ)ϊβΓί ΐη άθΓ ^βηαηηίβη ΗδΗΙβ 
άβη Ερ&ρ1ΐ08. ^) ΗβΓα ΜίτΙβί άΐβ Κτιτβίβη άβη Ερ&ρΗοδ ζιι νβι•- 
1)βΓσβη. ϋϊβδθ ί;ιιη βδ. ΌβδΙιαΙΙ) ΐδίβΐ Ζβαΐδ (ϋβ ΚιΐΓβίβη. Ιο α1)βΓ 
ιηαοΐιΐ; δίοΐι απί άβη Εραρίιοδ ζιι δποΐιβη.^) ϋαπιίΐ; ^ναΓ αίδο ίιη 
Α^ίιηΐοδ ϋθ \^''£ΐηάβΓΐιη^ άβΓ Ιο ιηοίϊνϊβΓί. Όβπιη&οΐι ■\νΪΓά (ϋβδβ 
&ιιο1ι 1)β8θ1ιη.θΙ)βη ΛνοΓάβη δβϊη. Όΐβ Μοηάσδίίίιι Ιίοιηηιΐ; αιΐδ άβιη 
Οδίβη.^) Οδίΐαηά ^εγ ΕιιΙ)δα £ϋΓ Βδοϋβη ηηά αυί 1)δοίίδθ1ιβ 83,§β 
■νντβΐδί; (ϋβ ΑΙίδί&ηιιηιιη^ άβδ ΑΓ^οδ νοη Αδοροδ ηηά Ιδπιβηβ Ιιίη.*) 
Ν&οΐι Αι•σοδ \ν3,Γ άβΓ 8ο1ιαηρΐ3,ίζ νβΓΐ⧕1: ϊη άβηι Κατάλογος 
γυναικών, \νβ1ο1ιβι• άβηι Ηβδΐοά ζιισβδοΙίΓΪβΙΐθη τνίΓά. Ναοΐι άίβδβηι 
Εροδ 'ίν&Γ Ιο άίβ ΤοοΜβΓ άβδ ΡβΪΓβη^) ηηά ΡήβδίβΓΪη άβι• Ηβι-α. 
Βδ, Ζβιΐδ νοη Ηθΐ•3, βΓΐαρρί ■ννυτάβ, Λνίβ βΓ ηιϋ ΐΙΐΓβι• Ρηβδίβήη 
δΐΓδ£1ίο1ιβη ϋπι^αησ ρβ崙, νβΓ^ναηάβΙίβ Ζβιΐδ άβ,δ Μαάοΐιβη άυτοΐι 
ΒοΓϋΙίΓυη^ ΐη βίηβ \νβΐββ Κυΐι υηά δοΐι^νατ ηιϊί άίβδβΓ Ιίβίηβη ϋιη- 
§Σΐη^ σβ1ΐ3,1)1; ζη Ιιαί^βη. ϋβδίιαίΐ» ζΐβΐιβη ί&ΐδοΐιβ ΙιϊβΙιβδβΐάβ άβη 
ΖοΓη άβΓ ΟδίίβΓ ηίοΐιΐ; ηαοΐι δϊοΐι: 

εκ. τον δ ορκον ε'ϋ•ηκεν άηημονα άνϋ-ρώτΐοιβι 
νοΰφιδίων έργων πέρι Κνπριδος.') 1) Ααί (ϋθθβ Ηοΐιΐβ 1>βζΐβ1ι1; βίοΐι νοίιΐ ΓΓ3,§ιη. 7: 

?ιΌ"« ποτ' ίΰται έμον ιρνκτήριον , δρχαμε Χαών. 

Ιο Ιίαηη άΐβββ ΡΓορΙΐθζβϊυη^, τνβίοΐιβ βίβ νοη Ζβυβ Ιι&ίίβ, (Ιβιη Αγ^08 
§β§βΐ3βη 1ΐ3,1)βη. 

2) Αροΐΐοά. II 1, 3, νβΙοΙιβΓ άΐββ ηαοΐι Α^γρϊβη νβΓίβ^ί. ϋαβ αη 
άϊβ βηΙ)δΪ8θ1ιβη Κυι-βίβη ζιι άβηΐίβη ίβί, \ι&ϊ ΙιοΒβοΙί Α^ΐαορίι. 8. 1131 
βΛ&ηηΙ;. Υ^Ι. Ιηαιηίβοΐι ίη ΚοβοΙιβΓβ Ι,βχ. II 8. 1593 α. 1605. 

3) 8ϊβ 8θ1ι\ν'ϊιηπιΙ νοη ΟβΙβη ΙηβΓ ϋΐίβτ ά&β ΜββΓ υηά οΙβΓ ΐΛβΓ άίβ 
ΜββΓβββαοΙιβ 9Ϊο1ι ΙιίηΙ^Γβΐίβηάβ 8ο1ιϊπιπιθγ (Ιθβ Μοηάββ Ιίβηηζβϊοΐιηβΐ; ίΙΐΓβ 
ΒαΙιη. Ιη άβι 8&^β ΐβΐ (Ιϊββ 1)β^Γβϊίϋο1ιβΓΜΓβί8β ηηα^βΐιβίιιΐ; υηά βοΐίλνΐπιηιί; 
ΒΪβ νοη "ννββίβη η&οΗ Οβίβη. 

4) ν^Ι. \νβΐ€ΐ£6Γ, Ερ. 07θ1. Ι 8. 265. 

5) Αρο11θ(1. Π 1, 3 Ήβίοδος δϊ -καϊ Άχονοίλαοζ Πίίρηνος αϋτην 
ψαΰιν είναι. Ν&οΗΗθγ ΛνεπΙβη άϊβ Αη^αΙ)βη ΰΙ)βΓ (Ιίβ Α1)8ίαπιηιηη^ άββ 
Αγ^03 νοη ΡΙιβΓβΙί 7(1βΒ , ΑβΙίΙβρϊαίΙβΒ , ΚβΛορθ, ΑΙίυβΠαοδ, ηΐοΐ^ΐ; &1}βι• νοη 
ΗθΒΪοά ΆτίξβϊηΥϊτΛ. Ό&τάμά Ιίαηη πιαη βοΗΗβββη, άαβ άίβ ϋαΓΒίβΙΙυη^ άβ8 
ΑροΠοάοΓ αηΓ Αΐίηβϊΐαοβ ζητηοί^βΥίί υηά Αΐιηβίΐαοθ βϊοΙι αη Ηβθϊοά 
&η8θ1ι1οβ. 

6) 8ο1ιο1. ζυ ΡΙαί. Βτηιρ. 183 Β άφροδίαιος οραος ουκ έμηοίνιμος 
. . μέμνηται ίέ ταύτης <^ττιζ τιαροιμίας^ καϊ Ήοίοδοζ λέγων ,,έκ . . 
Κνπριδος". Υ^\. ΚΪΓοΙιΙιοίΓ Οά^Ββββ 8. 329. 8 ΕΙΝΙΕΙΤϋΝα. 

ΗβΓ£ΐ νβΓί&η^Ιβ νοη Ζθηδ άίβ Κιιΐι τιηά είβΐΐίθ άβη βι•ά§βΙ»0Γβηβη 
Ατ^οδ αΐδ "ννϋοΙιίβΓ (1βΓ3β11)βη Ά\χί. δο-ννβϋ; Ι&βί δΐοΐι άβΓ ΕβήοΜ 
ΑροΠοάοΓδ ιηϋ 8ίο1ιβΓΐιβϊ1; αυί άβη Κατάλογος ζηηϊοΙίίαΙίΓβη. Ββΐ 
ΑροΠοάοΓ Ιιβΐβΐ; βδ ΛνβίίβΓ: „Α镧θδ 1>&η(1 άίβ Κιιΐι αη βίηβη 011)αΐΐιη, 
"ννβΙοΙιβΓ ίη άβπι Ηαίη νοη Μ7ΐίβιΐ3, δΐαηά. Ηβηηβδ βΓΐιΐβΙί νοη Ζβιΐδ 
άβη Αηίίχα^ άίβ Κηΐι ζη δίβΐιΐβη; άα 6γ £ΐΙ)βΓ νοη βίηβιη ΗαΙ)ίοΙιί 
νβΓταΐβη τνητάβ τιηά ηϊοΜ νβΛοΓ^βη 1)1βϊΙ)βη Ιίοηηίβ, ίοίβίβ βΓ άβη 
ΑΓ^Οδ άτίΓοΙι βίηβη δίβίηΛΥΐΐτΓ, "ννβδ1ΐ3,1ΐ3 βΓ άργειφόντης ^βηαηηί 
ν^τίΓάβ. ΗβΓ& αΙ)βΓ 8β1;ζίβ άβΓ Κτιΐι βΐηβ ΒΓβηίδβ 3.η, <\νθ1ο1ιβ δίβ 
νοη Ι/αηά ζυ. Ι/3,ηά ίήΘΐ)>. 8ο ^;&πι Ιο ζηβΓδί 3,η άβ,δ ηβ,οΐι ϋΐΓ 
Ι^βηΒ,ηηΙβ Ιοηίδοΐιβ ΜββΓ, άαηη άητοΐι ΙΙΙττϊβη ηηά ϋΒβΓ άβη Ηϊηιυδ 
Εη άίβ άαπιαίδ Τ1ιι•αΜδο1ιβ , ^βίζί ηΗ,οΙι ϊΙιγ ΚηΙι-ΓπΓί (^Βόαπορος) 
^βη&ηηίθ ΜββΓβη^β, -ννβίοΐιβ δίβ άιαΌΐΐδθ1ι\ναηιηι. 8ϊβ ^βίαη^β ά&ηη 
ηαοΐι δΙίγΙΜβη υ,ηά ίη άαδ Κίηιηιβήδοΐιβ 1<ίΐηά ηηά ηαοΐιάβηι δίβ 
νοη Εητορα ηηά Αδίβη νίβΐ Ιιαηά άηΓοΙιίιτί, νίβΐ ΜββΓ άητοΐι- 
δοΙιτνοηΗηβη ΙιαΙίβ, βη-βίοΜβ δίβ ζηΐβίζί Α^γρίβη, \νο δίβ ίΐιτβ 
ίΓϋΙιβΓβ ββδίαΐί -ννίβάβΓ βΓΐιίβΗ τιηά 3,ηι Νίΐ άβη ΕραρΗοδ §βΤ33,Γ." 
Ό& ΓΓΕί^ηίθηίβ άβδ Κατάλογος νοη άβη Η7ρβΓΐ)0ΓββΓη , Ηβπιίΐίτηβδ, 
(τΓβίίβη (ίπι ΝοΓάβη), άβη Ργ^ηιαβη, ΜαΙίΓοΙίβρΙιαΙβη, ΤΓΟ^Ιοάγΐβη 
(ίηι 8ύάβη) [ΗβΓοά. ΙΥ 32, Εγη,^πι. 82] ιιηά νοη άβη ίϋηίζί^ ΤδοΙιίβΓη 
άβδ ϋ&ηαοδ Ιιαηάβΐη (47, 48), τνβίοΐιβ ατίδ Α^τρίβη §;βΐ£θπυιιβη 

"Αργός αννδρον εον /ίανααΐ ϋ-έΰαν "Αργός εννδρον, 

δο Ιίθ^ΐ άίβ νβΓπηιίαη^ ηαίιβ^), άαβ αηοΐι άίβ &η^β£ϋ1ΐΓΐ;βη ^βίίβΓβη 
Αη§αΐ3βη ΑροΠοάοΓδ αηί" άβη Κατάλογος ζιπϋοΐί^βΐιβη ηηά άίβ Ιττβη 
άθΓ Ιο \νίβ ίπι ΡΓΟπιβίΙιβτΐδ άβδ Αδθ1ΐ7ΐθδ δο δοΐιοη ίηι Κατάλογος 
— ηηά \να1ΐΓ8θ1ιβίηΗοΙι αποΐι ίιη ΑΙγψιος — ζυχ Ώ&Γΐβ^η^ §βο§τ&- 
ρΜδοΙιβη ηηά βίΐιηοΐο^οΐιβη λνίδδβηδ 1)βηη1;ζ•(; ^νίιΓβη. 

Ιηα Κατάλογος "νν^&Γ αίδο, \νίβ βδ δοΙιβίηΊ;, βΐ^βηδο ντίβ ίη άβΓ 
Ααναίς άίβ ϋαηϋίάβη- ηηά Ιοδ&^β ίη Ζη8αηιηιβη1ΐ3.η§ ^β1)Γ&ο1ι•(;, άίβ 
6θΐ3υΓΐ; άβδ Ερ&ρΗοδ ηαοΐι Α§7ρί;βη νβΓίβ^ί ηηά Α§7ρ1;οδ ηηά 
Βαη&οδ αΐδ άβδδβη Ναοΐιΐίοηιηιβη άοΓί ζηΐΐίΐηδβ. ΑΙδ άίβ Οήβοΐιβη 
Α^7ρίβη ^βηαηβΓ Ιίβηηβη ΙβΓηίβη, ίαηάβη δίβ άοι-ί άβη ΡΙτιΒ 
Α^Τρίοδ, δίβ ίαηάβη άοΓί βίηβ ίΐΐδ Κηΐι ά&Γ^βδίβΠίβ βδίίίη υηά 
άβΓ ^δίίΐίοΐι νβΓβ1ιι•ίβ Αρίδ ίη ΜβπιρΜδ βΓίηηβι•ίβ δίβ £ΐη ίΐιτβη 
Εραρίιοδ. 8ο 1α^ βδ η&ΐιβ άαδ Ζίβΐ άβΓ τναηάβΓηάβη Ιο άοΓί αη- 
ζηδβίζβη ηηά Α^^γρΙοδ ηηά Βαηαοδ νοη άοΓί ηαοΐι Ατ^οδ Ιίοηιηίθη 
ζη Ι&δδβη. ΟβηαηβΓβ Κηηάβ νοη Α§7ρίβη βΓΐιίβΙίβη άίβ Οήβοΐίθη, 
£ΐ1δ Ρδ&πιπιβίίοΐι ηιίί Ηί1£β ίοηίδοΙιβΓ ηηά ΙίαήδοΙιβΓ 8δ1άηβΓ ηηι 65δ 
δβίηβ ΝβΙ)βηΐ3η1ι1βΓ 1)βδίβ^β ηηά άίβ 8δ1άηβΓ ίη άβη Ιιβ,^βΓη ζ\νίδθ1ιβη 
ΒηΙ)3,8ίίδ ηηά Ρβΐηδίοη αηδίβάβΐίβ. ΠηίβΓ άίβδβη δδΙάηβΓη ηιδ^βη 
δίοΐι 3,ηο1ι Εΐιοάίδοΐιβ ΑηδίβάΙβΓ ΑΓ^ίνίδοΙιβΓ ΑΙιΙπιηίΊ; ΐ)βίηηάβη Ιιαίϊβη. 
8ο βΓΜδ,Γί δίοΐι άίβ Ιιαηάηη^ άβδ ϋαη&οδ ίη Εΐιοάοδ ηηά άίβ 
δίίΛηη^ άβΓ Ι/ίηάίδθ1ιβη Αίΐιβηίΐ. ΑηΐΕΐδίδ Ιβ^Ιβ άίβ §ι•ίβο1ιίδθ1ΐθη 

1) ν^Ι. ΚίΓοΙιΙιοβ' α. Ο., Εά. ΜβχβΓ α. Ο. 8. 80. ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝα. 9 

8δ1(1αβΓ ηαοΐι ΜβιηρΙιΪΒ ιιηά ^βδίίΐίίβίβ άβη ^•ίβο1ιΐδθ1ιβη ΚααίΊβτιίβη 
άβη Ζιι§[αη§ ζιι άθΐη Ηαηάβίδρίίΐίιζ Ναιιΐπ-αίίδ αη άβΓ Καηοΐίΐδοΐιεη 
Νΐΐιηύηάιιησ (ΗβΓοά. II 179). ϋαπιαοΐι Ββστβΐίΐ: ηι&η άίβ ΒθδοηάβΓθ 
Ββίοηνιησ γοη Μβηιρίιϊδ ιιηά Κ&ηοΙ)θ8 ΐη άβΓ Ιο8ε駕θ ηηίβη V. 315 
ηηά Ργοιπ. 872. ϋειη ΤίΐΙΐΓΐΐΐΐηάβΓΐ αίδο, ^βίοΐιβδ ζ\νΐδο1ιβη Ρδ&ηηηβϋοΐι 
υηά Αηιαδίδ \ίβ§ί, τνίτά άΐβ λ^'βΓίβ^η^^ άβΓ Ιο- ηηά ϋαηδίάβηδ&^β 
ηαοΐι Α§[7ρ1βη αη^βΙιδΓβη 8ο\νΐβ άίβ ΥβΓΪ)ΐηάιιησ άβΓ Ββίάβη Μτίΐιβη, 
νοη άβηβη άβΓ Μ7ΐ:1ιιΐδ άβΓ Ιο άΐβ ΥοΓ^βδοΙιίοΙιίβ άβΓ ϋαηαίάβηδίΐ^β 
■νντίΓάβ. Απδ Α^νρΐβη, ■ννο δττίδοΐιβ Καηίίβηίβ δίοΐι απΩιϊβΙίβη, 
δίαιηιηί ατιοΐα Ββίοδ, άβΓ Οοϋ άβΓ Αι-αιηα,βΓ^), τνβΙΛβΓ ζτιηι ΥαΐβΓ 
άβδ ϋθ-πΕΟδ ιιηά Α^τρίοδ ^βπι&οΐιΐ; ^νηΓάβ (321). 

Ναοΐι Μ&Ι&Ι. ΟΙίΓοηο^•. ΙΛ" 8. 68 Ανγκευς πολειιηβας τώ /ίαναώ 
βαβίλεΐ τοντον εφόνενβε καί έλαβε την βαΰιλείαν καΙ την ϋ•νγατέοα 
αύτοΰ, καθώς ό Αρχίλοχος 6 ΰοφώτατος ΰννεγράψατο \ΐ3.ί αηοΐι, 
Λνβηη άβΓ Ναηαβ ηοΐιϋσ ϋ.Ι)βΓΐΐβί'βΓΪ ΐδΐ^), Ατοΐιϊΐοοίιοδ άΐβ ϋβ,ηαίάβη- 
δα^β 1»βΓϋοΐ£δίο1ι1:ψ1}. Ρΐηά&Γ βΓ\ν&1ιηί Ρ^ίΐι. IX 112£Γ., ^νίβ ϋαηΕΟδ 
ίτΐΓ ίίοΙιΙηιηάνίβΓζΐ^ Τηησίϊ-αιιβη δβΙΐΓ Γαδοΐι άπΓοΙι νβΓ3,ηδί&1ΐ;η秕 βίηβδ 
"^^βίΐίίαυίδ ΒΓαηϋ^&ηΐθ ίαηά, ίηάβηι βΓ δϊβ αηι Ζίβΐβ άβΓ ΙιαπίΒαΙαη 
ίΐΐδ ΡΓβϊδβ αηίδίβΠίβ. ϋβδ ϋαηαοδ πηά δβϊηβΓ £ύη£ζί§ ΤδοΙιίβΓ, άβδ 
Εραρίιοδ ηηά άβΓ ΗγρβΓπιβδΐΓα, Λνβίοΐιβ αΐΐβϊη ά&δ 8ο1ι\νβΓί ΐη άβΓ 
δοΐιβΐάβ ζαΓϋοΙίΙιϊβΙΐ, ΛνΪΓά 3,πι Αηίαη» άβΓ ζβΐιηΐβη Νβηι. Οάβ ^β- 
άαοΜ. Βαΐίοΐιγίίάβδ βΓζαΙιΙΙ; ϋη 19. Οβδαη^β {^Ιώ. ^ΑΟ-ψαίοις) να. 
ΙϊΐΐΓζβη Ζΰ^βη άΐβ ΟβδοΙηοΜβ άβΓ Ιο, "ννΐβ άΐβ §ο1άβηβ Κηΐι, άΐβ 
ΓΟδβηβη^βη^β ΤοοΜβΓ άβδ Ιηαοΐιοδ, νοηι ΓΟδδβηϋΙΐΓβηάβη ΑΓ§[θδ •ννβ^ 
Ηοΐι ηαβίι άβηι Εαίβ άβδ ^β\να11:ΐσβη Ζβηδ, Λνΐβ ΗβΓα, άβΓ βδίίΐηηβη 
Μ3,^βδ^αί, άβη αηί αΐΐβη δβΐΐβη απδ ηηβΓπιϋάΙΐοΙιβη Αυ^βη δοΙίΗ,ιιβηάβη 
Ατ^οδ 1)β&υ£ίΓ3,^1;β οΐιηβ Ε,ηΐιβ οΐιηβ δοΜαί" ά&δ δοΙιδη^βΙιδΓηίβ Εΐηά 
ζη ΙίβΛναοΙιβη , δοάαβ άβΓ 8ο1ιη άβΓ Μαία τνβάβΓ αηι ΗβΠβη Τβ,^β 
ηοοίι ΐη άβΓ ΧαοΜ ΐΐιπι νβΓΐ)0Γ§βη 1)1ΐβ1), Λνίβ Ιο νοη ΐ1ιι•βηι "νναοΙιίβΓ 
1)βίΓβΐ•(; τνηΓάβ, δβΐ βδ ά&β άβΓ 8θ1ιηβ11£αβΐσ•β Βοίβ άβδ Ζβιΐδ άβη 
8ο1ιη άβΓ 6β ί,δίβίβ οάβΓ άΐβ βηάίοδβη δοΓ^βη ΐΐιη βπηϋάβίβη οάβΓ 
άΐβ Ηΐι-ίβηβδίβ ϊΗη βΐηδοΜαίβΓίβ , \νΐβ βηάΐΐοΐι Ιο άβη ΕραρΗοδ ιιηίβΓ 
άβηι ΗβΓΖβη ΐΓίΐ^βηά αη άαδ Ι)1ιιπιΐ§β ββδί&άβ άβδ Νΐΐ Ιί&ηι ηηά 
ΐΐιη άοΓΐ σβΙ)£ΐΓ αΐδ ΗβΓπι άβΓ ΙΐηηβησβΜβΐάβΐβη ΜαηηβΓ (άβΓ Ιδΐδ- 
ριϊβδίβΓ ηαοΐι ΡΙυΙ. άβ Ιδ. βί ΟδΪΓ. 3). II. ϋίβ 8ο1ιηίζίΐ6ΐιβηάβιι άβδ Αβοΐι^ίοδ. 

Όΐβ ΑηΓβ^η^ ζιιτ ΒβΗαηάΙαη^ άΐβδβδ δίοβΡβδ ηΐ3,§ Αδοΐ37ΐθ3 
ντΐβ 1)βί άβη ΡβΓδβΓη άια•ο1ι ΡΙίΓγηΐοΙιοδ βΓΐιαϋβη 1ι&1)βη, -ννβΙοΙιβΓ 
βΐη Όγ3,πι3, Αίγυπτιοί νβΓί&βίβ, νοη άβηι ννΐΓ ηπΓ τνΐδδβη, άαβ 

^ 1) Υ?1. Εά. ΜβγβΓ ^. Ο. 8. 81. 

2) ΒβΓ^Ιί νβπηυίβΐ Άρχέμαχος, ίη άββββη Ευβοϊκά ^βάβηί3.118 άΐβ 
Οβδοΐιίοΐιΐβ άθΐ• Ιο βϊαβη ρ&βββηάβη Ρΐαίζ ΐ&ηά. 10 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ 

(ϊαΓΪη Α^ρΙοδ ηαοΐι Αι•^08 Ιί&ιη (8ο1ιο1. ζη Εϊιγ. Ογ. 872)^), ιιηά 
αιΐ3 άβιη ηπΓ άθΓ Απδάηαοΐί ίαίνεταί (ίιη δΐηηβ νοη χολοΰταί, 
τΐίκρίάνεται) βΛαΙίβη 181;. Είηβ ^ι1θ11β άβηίβΐ; Α8θ1ΐ7ΐθδ υιπίνίΐΐ- 
Ιτϋτΐίοΐι ΐη 749 ί'ξώλές ίβτι (ΐάργον Αιγνπτου γένος μάχης τ ακλη- 
ΰτον' και λέγω τΐρυς είδότα αη. "^ν&ΙΐΓβικΙ \)βί Α8θ1ΐ}Ίθ8 (Ηβ Κ&ιηρ£β 
ζ\νΪ8θ1ιβη άβη ϋ&ηαΐάβη ιιηά Α^γρΙΐαάβη βΓδί ίη Αγ^08 8ί8,ίίβη(1βη, 
■ννάτά ΜβΓ αιι£ Καιηρίβ ΐη Α§7ρ1:βιι Ηη^βντΐβδβη , τναδ αη άαβ Ερο3 
^αναΐς βηηηβΓί (8. 2). Όθγ Ατίδάηιοΐί χίτιδοϋγος "Ηρας 297 
ηϊιηιηΐ δίοΐι 3,113 \νΐβ βίηβ Εβηιΐηίδζβιιζ αη άαδ ΟβάΐοΜ Φορών ίς 
(8. 3). ΑΒβΓ άα δΐοΐι δΟ-ννοΜ ΐη άβη ΡβΓδβιτι (16, 767) -ννϊβ ίη 
άβη 8ο1ιιιίζββ1ιβηάβη (964, 769) 8ριΐΓβη νοη άβΓ Ρβιιβ^βδβ άβ3 
Ηβ^αΪ3.08 βηίάβοΐίβη Ιαδδβη, δο ίτα^ 68 δϊοΐι, οΐ) ηϊοΜ άβΓ ΌίοΙιίβΓ 
δβΐη ^αηζβδ λνίδδβη άΐβδβηι Ιιο^ο^&ρΐιβη νβΓάαηΙίΙβ, άβΓ δβΙΒδί ατίδ 
άβη αΐίβη Ερβη ^βδοΗορΓί Ιιαίίβ.^) 

Ιη πηδβΓβπι δίϋοΐίβ Ιίοηιηιβη άϊβ ίϋηίζί^ ΤδοΜβΓ άβδ ϋαηαο8 
β,ιιί άβη Κ&ί ιιηά ηηίθΓ άβΓ Ι/θίίυη§ ϊΙΐΓβδ ΥαίβΓδ νοη άβΓ Μϋηάηη^ 
άβδ ΜΙ 3,η άΐβ Κΰδ1;θ νοη ΑΓ§θδ^) ηηά Ιαδδβη 8Ϊο1ι 3,η βΐηβηι ΑΙίβ,Γβ 
άβΓ Ι(3,ηάβ8§δίίβΓ (βΐηβΓ γ.οινοβωμίά) ηΐβάβΓ πιΐί Ζ\ν6Ϊ§βη, τνβίοΐιβ 
δΐβ 3,1δ 8ο]απίζβ6ΐιβηά6 Ιίβηηζβίοΐιηβη. ΑΙδΒ&Ιά βΓδοΙιβΐηί ζη Τν^^βη 
άβΓ Κδηΐ§ άβδ Ιί&ηάβδ Ρβΐαδ^οδ, άβΓ 8ο1ιη άβδ Ρ&ΙαοΜΙιοη^), άβΓ 
νοη άβΓ Ι/£ΐηάηη§ άβΓ ηη^βντδΐιηΐίοΐι ααΐδδβΐιβηάβη 8ο1ι&γ Κτιηάβ 
βΓΐΐ3,1ίβη Ιιαί (191), ηηι δίοΐι ηίΐοΐι άβΓβη Αηΐϊβ^βη ζη βΓ^ηάϊ^βη. 
ϋΐβ ^αη§ίΓ3,ηβη ββΗβη άβη Κδηψ ιιηι 8ο1ιηίζ αη, άβ, άΐβ ίαηίζΐ^ 
8δ1ιηβ ΐΙΐΓθδ Οΐιβΐηΐδ Α§7ρίοδ ΐΐιηβη ηαοΐΐδβίζβη ηιη δΐβ ζηΓ ΕΙιθ 
ζη ζνρϊησβη. 8ΐβ δποΐιβη άβδΙι&ΙΒ 8ο1ιηΐζ 1)βΐ Αι•^οδ, λΥβΐ! Ιο, άΐβ 
ΑΙιηηΐΐΐϋβΓ ΐΙΐΓβδ ΟβδοΜβοΙιίδ, 3,υδ ΑΓ^Οδ δίαηαηιί. Ιο η&ηιΐΐοΐι, άΐβ 
ΡΓΪβδίβΓΪη άβΓ ΗβΓ&, ^πΓάβ νοη Ζβηδ §β1ΐβΙ)1; ηηά νοη άβΓ βΐΤβΓ- 
δϋΛϋ^βη ΗβΓα ΐη βΐηβ Κταΐι νβΓνν&ηάβΙΙ:. ϋα 8Ϊο1ι ϊΙιγ Ζβτΐδ ΐη 
άβΓ Οβδίαϋ βϊηβδ 8ί;ΐβΓβ8 ηαΙιβΓίβ, ^&1) ϊΗγ ΗβΓ3, άβη αΙΙδβΗθηάβη 
ΑΓ^Οδ Ζ11Π1 "Νιν&οΜβΓ, -ννβΙοΙιβΓ αΙ)βΓ νοη Ηβπαβδ ^βίδίβί -ννητάβ. 
ϋ&ΓαιιΓ δβίζίβ ΗβΓ3, άβΓ Κυΐι βΐηβ ΒΓβηίδβ αη, ντβίοΐιβ δΐβ ιηΐί ΐΙΐΓβπι 
8ί3.ο1ιβ1 νοη Ιιαηά ζη Ιιαηά, ϋΙ^βΓ άβη Βοδροηΐδ άιιι-ο1ι Αδΐβη 1)Ϊ8 
Α^Τρίβη ίΓίθΙι, ^0 δΐβ νοη Ζβηδ ΐΙΐΓβ ηΓδρΓν1秕1ΐο1ιβ Οβδί&Η ν?^ΐβάθΓ 

1) ν^Ι. ΕτίΓ. ΓΓ3,^ιη. 846 Αΐγνπτος, ως 6 ττλεΐΰτος ΜβΛαρταί λόγος, 
ξνν παιοϊ πεντήκοντα ναντίλω πλάττ] "Αργός ■καταοχών. 

2) ϋ3,8 Γι•3.^τηβη1; άθ8 Ηβΐίαί^οδ 1)βί άβιη 8ο1ιο1. ζη ΕυΓ. Ογ. 872 6 
δ^ Αίγυπτος αντος μεν οΰκ ^)λ^^εν εΙς "Αργός, τταΐδας δ^ <:!^^πεμ'Φε'^ κτέ. 
8ΐ.ίιαπιί πιϋ; Αβοΐι^ΐοβ ύΙ)βι•βΐη. 

3) ΝαοΗ Ραπθ. II 38, 4 ίαίιτί νοη ΙιβΓπβ βίη "ν\^β^ ΙιαΓ* απι ΜββΓβ 
ζη βΐηβΓ Οβε^βηά Γενέαιον, \νο 8Ϊο1ι βίη Τβπιρβί άβδ Ζευς Γενέβιος 1)ββηάθ1;. 
ϋ&Γαη δοΜΐββΙ; βϊοΐι άΐβ Οβ»βηά, \νβ1ο1ιβ άβη Ν&ηιβη Άποβα9μοί ίϋίιτϊ. 
Όοτί 8θΙ1 ϋ&η&08 ηιίί 8βίηβη ΤδοΙιίβΓη ζαβιβΐ ά&8 ΑΓ^ϊνϊθοΙιβ Ιι&ηά 1)β- 
ΐΓβΙβη 1ΐ3,1)βη. 

4) ΡβΙίΐΒ^Οθ ΐβΐ; Εροη^πιοβ άβΓ ΡβΙαε^βΓ \9^ΐβ ϋ&ηαο8 άβΓ ϋαη&βΓ, 
ν^Ι. ΕηΓ. ΓΓ&^ιη. 228 Δαναός 6 τίεΐ'τι'ΐκοντα 9νγατέρων πατήρ . . έλ&ών (ς 
"Αργός ώχΐΰ' 'Ινάχου πόλιν, Πελααγιώτας δ' ώνομααμένονς το πρΙν Δαναούς 
ΊΐαλεΐΰΟ•αι νόμον ?#ηκ' άν' Ελλάδα. ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 1 1 

βΓΗϊβΙί ιιηά νοη ϋιιη ΜιιίΓ(;6Γ άβδ Εραρίιοδ -πτιτάθ. Υοη Ερ&ρΗοδ 
Βίαππηίθ ΙιΐΙ)7β, νοη άΐβδβΓ Α^βηοΓ υηά Ββίοδ, νοη Ββίοδ Α^γρΐοδ 
υηά ϋαηαοδ. Μίί; άθΓ ϋ&Γΐβστιη» ϊΙιτβΓ Αί)δίατηηΐΐΐ秕 ιηειοΐιβη δΐβ 
^οββη Εϊηάηιο^ &ιιί άβη Κοηϊσ. ΒϊβδβΓ ίτιΜΙ; ϊη δΐοΐι βίηβ Γβΐϊ- 
βΐδδβ Λ'βΓρδϊοΜτιασ; 3,1)βΓ βΓ ΐΓ&σΙ Βθάθπΐίβη οιπι άθΓ Αηΐίοιητηίπι^θ 
"ϊ^ϊΐΐβη 8βίη Υοΐΐί ίη βΐηβη δοΙιννβΓβη Κγϊθ» ιηϊΐ άβη δδΐιηβη άβδ 
Α^ρίοδ ζτι νβΓ-ίνϊΛβΙη. Ει-δΐ (ϋβ ϋΐ'οΐιηησ άβΓ Ώ&ηαίάβη, ά&β δΐβ 
δίοϊ 3,η άβη Βϊΐάδϊιιΐβη άβΓ (ϊδίίβΓ β,ιιίΐι&ησβη τ,νΰΓάθη, ^βηη ϋΐΓβ 
Βϋ;ί;β ηίοΐιί βτΙιοΓΐ; τν-βΓάβ, ηιαοΜ δβΐηβηι Ζ&ηάβΓη δΟ'Π'βϋ; βΐη Εηάβ, 
ά3,β βΓ δίοΐι βηίδοΜϊβΒί ά&δ Αηδνιοΐαβη άβΓ ^υη§6•&ι1βη άβηι Υοΐΐίθ 
ιαϋ; βηιρ£β1ι1βηάβη "^νοΓίιβη τΟΓΖτιίΓθ,σβη. ΤνίϋΐΓβηά άϊβ ΤδοΙιίβΓ αηι 
Α1ί3,Γβ ζΐΐηϊο1ίΙ)1βίΙ)βη, ^βΜ Βαηαοδ νοη ϋϊβηβΓη άβδ Κδηΐσδ ^βίβίίβί 
ΐη άΐβ δίαάί; πηι Ζ\νβΐ^β &1δ Ζβΐοΐιβη άβδ δοΐιαΐζββίιβηδ 3,υ£ άίβ 
ΑΙίίΪΓβ άθΓ Οδί^:βΓ ηίθάβΓζηΙβ^βη τιηά ά&άαΓοΙι άαδ Λ^ο1ΐ£ ίϋτ άίβ 
Αη^δπιπιΐίησβ ^πηδϋσ ζα δίϊηιηίθη. ϋβΓ Κδηΐσ• δβ11)δ•1; νβΓδαηιηιβϋ; 
άθ,δ ΛΌΙΙί τιηά Ιβ^Ι; ΐίπη άΐβ δαοΐιβ άβΓ νβι-ίο1^βη δίαπιηινβΓ\\'&ηά1:βη 
^^1秣^αηβη 3.η8 ΗβΓΖ. ϋαδ Υοΐΐί βηίδοΐιβΐάβί δΐοΐι βΐηδίΐηιπιΐ^ Μγ 
άΐβ Απίηαίιπιβ άβΓ ϋβ,ηαΐάβη. Βαη&οδ 1)ΓΪη^ άΐβδβ ίΓοΗβ Βοίδοΐι&ίϊ 
δβΐηβη ΤδοΜβΓη. Α1δΙ)α1ά εώβτ Ιίοηιπιΐ: ά&δ δοΠΐδ" άβΓ Α§νρ1Ϊ3.άβη 
ΐη δΐοΐιΐ ηηά ϋαηαοδ βΐΐΐ; -ννΐβάβΓ ΐη άΐβ δίθ,άί ηηι Ηΐΐίβ ζτι βΓ- 
•ννΐτίεβη. Νΐοΐιί ηηίδοηδί. ^βΐιβη δΐοΐι άΐβ ^ιιη^£^^,^αβη ηαπιβηΙοδβΓ 
Αη^δί Μη; άβηη δβΐιτ 1)α1ά βΓδοΙιβΐηΐ άβΓ νοη άβη Α^νρίΐαάβη 
νοΓβ,τίδ^βδοΙιΐοΜβ ΗβΓοΙά ππι δΐβ ζπ ζτνΐη^βη ΐΐιιη ζπηι 8ο1ιΐ3"θ δβΐηβδ 
ΗβΓΓη ζυ ίοΐ^βη. Όΐβ Όαζννΐδοΐιβηΐίΐιηί'ί άβδ Κδηΐσδ, άβΓ άιίΓοΙι άΐβ 
"ννβΗβηιίβ άβΓ ^ηη^ί^^.\1βη 1ιβΓΐ)θΐ^βηιί'6η ΐδί;, ΛνβΙΐΓί δβΐηβΓ Οβτν&ΐί- 
Ιδϋ^^βΐΐ. ϋηίβΓ ϋΓοΙιηη^ Ι^ΐηίΐ^βη Κήβ^βδ ^βΜ βΓ άανοη, άΐβ 
ϋ3,ηΕΪάβη &ΐ)βΓ ζΐβΗβη πιΐΐ; άβηι ζηηΐοΙί^θΙίβΙΐΓίβη Λ'^&ίβΓ, άβπι άαδ 
ΥοΙΙς βΐηβ 1)β\ν&βηβίβ 1ίβΐΙ)\ν&ο1ιβ 1)6Ϊ^β^βΙ)βη Ηαΐ;, ΐη άΐβ δίαάί τπη 
νοη άβη άΕΐΓ^β1)θίβηβη ^οΐιηαη^βη δΐοΐι βΐηβ η&οΐι άβπι Οηί&οΐιίβη 
άβδ ΥίΐίβΓδ 3,\ΐδζη^έί1ι1βη, 

Όΐβ βΐηΓαοΙιβ ΓαΙ)β1, ά&β άΐβ Β&ηαΐάβη άβη Κδηΐ^ νοη ΑΓ^Οδ 
τιιη Αηίη&ΐιηιβ πηά δοΐιηίζ ^β^βη άΐβ ΐΐιηβη αιιί άβηι Γηββ ηαοΐι- 
δβίζβηάβη Α^τρίΐαάβη 1)ΐ1;ίβη, ΐδί ζυ. βΐηβηα ζ-νναΓ βΐηί&οΐι πηά οΐιηβ 
νβΓ\νΐοΗιΐΒ^ νβΓΐ3,ια£βηάβη, &1)βΓ \νϋ.Γάί§βη ιιηά Ιβΐ^βηδνοΐΐβη ΏΓΟπια 
^θδίαΐίβί. ϋβπι Μΐΐίβίραηΐίίβ άβ5δβ11)βη, άβΓ δζβηβ 240 — 532, 
ΐη \νβ1ο1ιβΓ άβΓ Κδηΐ^ άβΓ 8£ΐο1ιβ άβΓ ϋ&ηαΐάβη §ΰηδίΐ^ ^βδίΐηιπιί 
^νίτά, ΐδΐ άαάτίΓοΙι άΓ3.πΐ3.ίΐδο1ιβδ Ρ&ίΐιοδ §β§6ΐ)βη, άαβ άβΓ Κδηΐ^ 
δίοΐι ΐη βΐηβη δΐίΐΐΐοΐίθη ΚοηβΐΙτΙ: νβΓτνΐοΙίβΙΙ; δΐβΐιί, τνβΙοΗβΓ ΐΗηι άβη 
ΕηίδοΜυβ αηββΓΟΓάβηίΙΐοΙι βΓδοΙι^βΓΐ;. Απ£ άβΓ βΐηβη 8βΐίβ δίβΐιΐ 
ίοΓ ΐΗη άΐβ Γβΐΐ^δδβ ΡβΐοΜ άΐβ δοΐιιιΐζίΐβΐιβηάβη , λνβίοΐΐθ δΐοΐι αηι 
ΑΙίίΐΓβ άβΓ Ιίίΐηάβδ^δίίβΓ ηΐβάβΓ^βΙδ,δδβη ΙιαΙ^βη ηηά Λνβίοΐιβ αΐδ 
δί8.πιπιν6Γτ\'3,ηάίβ νοη Ζβιΐδ δβΐΐϊδί ΗβΓ ^βΓβοΜβη Αηδρηιοΐι αηί 
δοΐηιίζ πΐ3.ο1ιβη, ^β^βη (τβ\ν&1ί πηά Λ^βΓΓο1§ιιη§ ζπ νβΓίβΐάΐ^βη. Απ£ 
άβΓ ίΐηάβΓβη δβΐίβ ίτ'ά.§ί άβΓ Ιαηάβδν&ΐβΓϋοΗ ^βδΐηηίβ Κδηΐ» Ββ- 
άβηΐίβη 8βΐη Υοΐΐε ΐη βΐηβη 3,1)βη1;βπβΓΐΐο1ιβη Κτΐβ§ ζπ δίπΓΖβη πηά 
πηι άβΓ απδ άβΓ ΓΓβπιάβ §β1ίοηηηβηβη ^πη^ΓΓαπβη -ννΐΠβη, άβΓβη 12 ΕίΝίΕίτυχα. 

β&οΐιβ η&οΐι (ΙβΓ βτΐβοΐιίδοΐιβη Αη8θ1ι&ΐΐΐΐη§ ίη ΙϊβίΓββ" άβΓ ΕΛίδοΙιίβΓ 
(ζη 393) ηΐοΐιΐ; βΐηιη&Ι αΐδ βίηβ ^ατιζ υηαηίβοΙιΛ&Γβ βΓΒοΙιβΐηβη Ιεαηη, 
άαδ Βΐυί άβΓ Βπγ^θγ ζτι νβΓ^βββη. ϋαηιϋ σβ^νίπηΐ άβΓ ϋϊοΙιίβΓ 
(τβίβ^βηΐιβϋ; δβίηβ ΕΓΪβάβη8ΐίβΙ)β ζα Ιιβίηιηάβη υηά άβΓ (τβδίηηαη^ 
Αυδάηιοΐί ζτι §ο\)βη^ \νβ1ο1ιβ θγ ϊη 1)β8οη(1βΓδ ηαοΙιάΓϋοΙίΙΐοΙιβΓ "ννβΐδβ 
ΐη άβιη ΟΙιΟΓ^βδαησ Α§. 463 — 480 3,η88ρΓΪο1ι1: , "ννο άβΓ Οίαηζ •αηά 
Ειιΐιιη άβδ ΕΓοΙ^βΓβΓδ αΐδ βί^ο,δ ΥβΓννβΓβίοΙιβδ ηηά ΥβΓαΙ^δοΙιβΐΐυη^δ- 
"ννϋτάψβδ ΙιϊιισβδίβΙΙΐι \νΪΓά: των πολνκτόνων γαρ ουκ αΰκοποι ϋ•εοί. 
ΑυββΓβδ άΓ3,ιηαίΐδο1ιβδ ΙιβΙ)βη Η&ΐ άΐβ Βζβηβ, ϊη -ννβΙοΙιβΓ άβΓ δοΗ-ϊνβ,ΓΖβ 
ΗβΓοΙά άΐβ ^υI1§£^Σιϊιβη ζ-ϊνίη^βη Λ\ά11 ϋυη ζιιιη 8ο1ιίδ"β ζτι ίοΐ^βη 
ηηά ζηΐείζί ζη ίαίΙϊοΙιβΓ Μίβ1ιαηά1υη§ ηΒβΓ^βΜ. δίαηηβηδΛνβΓί; ΐδΐ; 
βδ, "ννϊβ άίβ βΐη£&ο1ιβ Ηαηάΐηη^ άβια ϋΐοΜβΓ ββίβ^βηΐιβΐΐ; ζη ΓβίοΙιβΓ 
διάνοια §ϊ\)1. Υογ αΐΐθΐη ζβίοΐιηβη δΐοΐι άΐβ Κβάβη άβδ Ώ&ηαοδ άηΓοΙι 
άίβ Κΐη^ΐιβϊί άβδ ΑΙίβΓδ ηηά άυτοΐα βάΐβ Ιίβ1)βηδ\νβϊδ1ιβί1; αηδ. "^ι^ίΐΙΐΓβ 
ΡβΓίβη άβΓ ββάαηΐίβηΐγήΐί δΐηά άΐβ ΟΙιΟΓ^θδ&η^β. „8ΐβ δΐηά", -νήβ 
ΒβΓ^Ιί βήβοΐι. Ιιϋ. III 8. 309 1)βηιβΓΐί1;, ,,νοη ηηνβΓ§1βΐο1ι1ΐο1ιβΓ 
8ο1ιδη]ιβΐί;. ΕΙ)θηδθ αηδ^βζβΐοΐιηθί; άηΓοΙι ΖαΓΐΙιβΐί; άβΓ Εηιρίιηάηη^ 
ηηά Αηπιηΐ; -^νΐβ άυτοΐι ΐΐβίβη ΕΓηδΙ; ηηά ΕΓΐιαΙ)βη1ιβϋ; άβΓ ββάαηίΕβπ 
§β1ιδΓβη δΐβ ζη άβη νοΠβηάβίδίβη πιβίΐδοΐιβη ϋΐοΐιίηη^βη, ηΐοΐαί ηηΓ 
1)βΐ Αδοΐιγίοδ, δοηάβιτι ΐη άβΓ σι•ΐβο1ιΐδο1ιβη Ροβδΐβ ϋΐ3βΓΐΐ3,ηρ1;. ϋΐβ 
ΟΙιΟΓίΐβάβΓ δΐηά άβΓ 8ο1ι\νβΓρηη1ίί άΐβδβδ ϋΓ&ηιαδ." Οΐβ Α11πΐ3,οΜ 
ηηά "ννβΐδίιβΐΐ; άβδ Ιιδοΐΐδίβη Οοίΐβδ, άΐβ Τΐβίβ δβΐηβΓ ββάειηΐίβη, 
\\'β1ο1ιβ άβΓ ΙίηΓζβ ΥβΓδίαηά άβδ 8ΐβΓΐ)1ΐο1ιβη ηΐοΜ ζη ίαδδβη νβΓπιασ, 
άΐβ ηΙ^βΓ ϊβάβη λνΐάβΓδί&ηά οΒδΐβ^βηάβη Ρΐαηβ βΐηβΓ ^δίί,ΐΐοΐιβη Υογ- 
δβΐιηη^ δΐηά νοη Ιίβΐηβηι αηάβΓβη ^ΐβοΜδοΙιβη ϋΐοΙιίβΓ ΐη δο ίΐβί 
βπιρίηηάβηβΓ Λνβΐδβ ^βίβΐβΓΐ; -^ΟΓάβη. Μ&η ά&Γί δα^βη, άβΓ ϋΐοΜβΓ 
δίβΐιΐ; ΐη άΐβδβπι δίϋοΐίβ αη£ άβΓ Ηδΐιβ δβΐηβΓ Γβΐΐ^δδβη ηηά ίΗβο- 
1ο§ΐδθ1ιβη "ννβΐίαηδοΐι&πηη^.^) Ώαδ ΡΓβΐδΙΐβά ίΐη£ Αγ§08 638 3". βηί- 
■ννΐο1[β1•(; άΐβ ■νρ&πηδΐβη (τβίηΐιΐβ ηηά ΙιβίΒβδίβη Τνϋηδοΐιβ ΐϋτ Οίηο^ 
ηηά ββάβΐΐιβη βΐηβδ Ι/3,ηάβδ. "ννΐβ άβΓ ΟΙιογ άβΓ βΐ^βηίΐΐοΐιβ ΤΓΕ^βΓ 
άβΓ Ηαηά1ηη§ ΐδί;, δο Ιιαί βδ άβΓ ϋΐοΜβΓ αηοΐι νβΓδίαηάβη ΐΐιιη βΐη 
δβΙΐΓ δί&Γΐίβδ Ρ&ίΗοδ ζη §β1ϊβη. Εγ νβΓΐήίΐ δβΐηβ 83,ο1ιθ ηιϋ; άβΓ 
^δβΐβη ΕηβΓ^ΐβ άβδ (τβίηΜδ&ηδάΓηοΙίδ ηηά \νΐι• ίϊβ^Γβΐίβη, ά&β άΐβ 
^ηη§ί^^,ηβη, άΐβ 1)βΓβΐί δΐηά δΐοΐι 1Ϊ6ΐ)βΓ ηιΐί ΐΙΐΓβη βηΓίβΙη αη άβη 
6δί;ί,βΓΐ)ΐ1άβΓη αηΓζηΙαιϋρίβη αΐδ νβΓίι&βίβΓ Εΐιβ αηΐιβΐηιζηί'ίΐΐΐβη, 
δοΜΐββΙΐοΙι αηοΐι ζηηα Όοΐοΐιβ ^ΓβΐΓβη ηηι δΐοΐι άβΓ αηίσβζννηη^βηβη 
βαίίβη ζη βηΐΐβάΐ^βη. 

Όβη Λ^βΓΐ άΐβδβδ Κηηδί"ίνβΓ^;8 1)β8ίΐηιηιί ηβΙ)βη άβπι βάΐβη Οβ- 
ά3,η1ίβηΐη1ΐ3,ϋ άΐβ δοΐιδηΐιβΐΐ; άβΓ Γογοι, άβΓ 8ρΓ3,ο1ιβ ηηά άβΓ Εΐιτΐΐι- 
ηιβη. Αη Κηΐιηΐιβΐΐ άβδ Αηδάηιοΐίδ 1)1βΐΐ3ί άΐβδβδ ϋΓαηιβ, ΙιΐηίβΓ άβιη 
ΡΓΟηΐθίΙίθηδ ηηά άβΓ ΟΓβδίΐβ, άβηι ^■ί^η^δ1.βη ΤνβΓίίβ άβδ ΏΐοΙιίβΓδ, 
ζηι-ίίοΐί. ΑΙ)βΓ άβΓ ^βηιβδδβηβ Τοη βη^δρήοΜ άβπι Ιηίααΐίβ. ϋητοΐι 
^β-ννΐδδβ ΑηδάΓηοΙίθ -ννΐβ βοϋνις, βαρις Ϊ8ί άβΓ δρΓαοΙιβ άβΓ ΐη άβΓ 1) Οη,γϊπ Ιΐ&^ ^β(^βηΓ£ι118 αηοΐι άβΓ &Γαηι1, άαβ ά&3 8ί.ηο1τ ηπδ 
βΛαϋβη ΐβΐί. ΕΙΝΙ.ΕΙΤυΝ&. 13 

Ετθίηάβ §βΐ)0Γβηβη ^ιιη§ί■^α11βη άπα (1β8 Α§7ρί;ΐδο1ιβη ΗβΓοΙάδ βίη 
Αηίΐπ^ ίτβηκΙαιΊί^βη Κοίοήίδ §β§βΙ)βη, τνΐβ β8 άβι• ΟίοΜβι• αηοΐι ϊη 
άβη ΡβΓδβΓπ ίΐη^βδίι•βΙ)1; Η&Ι;. 

ϋΐβ ίΓβηκΙβ ΗβΓίαιηίΙ; ϊδί 1)βΐ ϋ&ηαοδ ιιηά δβΐηβη Τδοΐιίθηι 
άιίΓοΙι άβη άιιηΜθΓβη Τβΐηί άβΓ Μαδίίβ αη^βάβπίβί;, 1)βί άβη ΤοοΜβηι 
αποΐι άιίΓοΙι άίβ ρΓαοΙιίϊ^θ ᧕7ρίίδθ1ΐθ (ϊβ^ναικίπη^ (240 £Γ.) τιηά άβη 
δΐάοηίδοΐιβη ΒοΜβίβΓ (128). ϋϊβ Μ&δΐίβ άβδ ΗβΓοΙάδ ίδΐ ηβ^βι•- 
ίΆ,τ\)ΐ§. — Όίβ Ηαη<11πη§ 1)θδο1ιι•ϋη1ί:ΐ δίοΐι 3,υ£ ζ\νβΐ 8ο1ιαυ.δρΐβ1βι•. 
λνϊβ άΐβδβ ΒθδοΙίΓ&ηΙίαη^ άβια ΒίοΜβΓ ΙιίηάβΓίϊοΙι τν&Γ, οΚηβ άαβ 
βΓ βδ ΜβΓ νβΓδίαηά 3,118 άβΓ Νοΐ βιηθ Τυ^βικί ζιι πι&οΐιβη, νβη•3,1; 
(Ηβ Οΐίοηοηπβ άβδ ϋΓ£ΐηι&δ ΒβδοηάβΓδ ΐιη Ιβίζΐβη Τβΐΐβ. Ββί 783 
§6\ίί ϋαηδ,οδ ίη (ϋβ δίαάΐ; ιιιη Ηϋίβ §θ^βη άίβ Α^τρίίαάβη , άβΓθη 
δοΜβ" ϊη δίοΙιΙ; §βΐ£οηιπιβη ίδί, ζιι θΓ^ϊτΙίβιι; 3,1)βΓ 922 Ιίοηιιηί άεΓ 
Κδηίσ 3,11βϊιι πη(1 βι*δ1; ηαοΐι άβπι ΑΒ^αη^ άβδ Κδηΐσδ βΓδοΙιβΐηί Ώαη&οδ 
λνίβάβΓ. ϋαδ ϋηηαίϋι-ΐΐοΐιβ άίβδβι• ΑηοΓάηιιη^ δαοΐιί άβΓ ϋΐοΙιίβΓ 
άητοΐι άίβ Βΐίίβ άει• ϋ&ηαΐάβη (979), άβΓ Κοηΐ§ ηιο^β ϊΐιηβη άβη 
ν&ΐβΓ δοΜοΙίβη, ά&ηιΐί βΐ' άϊβ "νν&ΐιΐ άβι• ^ο1ιηηη§ ίΓββ"β, ζα νβΓ- 
άβοΐίβη. — ϋίβ ίϋηίζΐ^ Ό&ηαίάβη ^βΓάβη άιίΓοΙι άβη ΟΙιογ νοη ζτνδίί 
ΡβΓδοηβη νοΓ^βδίβΙΙί, νρΐβ ηπι^βΙίβΙΐΓί ΐη άβη Εηπιβηΐάβη άβΓ αηδ 
ζ\νδ1£ Μϋ^ΙίβάβΓη 1)βδίβ1ιβηάβ ΟΙιογ άίβ άΓβϊ Εηπιβηίάβη νβΓίηίΐ, 
Βαβ Αδθ1ΐ7ΐο8 άίβ Ζ&ΐιΐ ζ-ννδίί" ΐ)ίδ ζπίβίζΐ; 1)6ίΐ»β1ι&1ίβη πηά δίοΐι ηίοΐιί; 
άίβ ΖάϊιΙ ίύηίζθΐιη αη^ββί^ηβΐ Ηαί, ζβί^ί άίβ ΟΓβδϋβ. "νν"ίβ ίη άβη 
Εηηιβηίάβη ζτιηι δοΜυδδβ βίη ΝβΙ)βηο1ιθΓ νοη προπομποί (Τβιηρβί- 
άίβηβηηηβη) βΓδοΙιβίηΙ;, δο δίβΠί δίοΐι ΙιίβΓ 988 ηβ1)βη άβη ΟΙιογ άβΓ 
ϋαηαίάβη βίη Νβ]:)βηο1ιθΓ ίΙΐΓθΓ (ζ\νδΚ) Βίβηβήηηβη, άίβ 1)ίδ άαΚίη 
αΙ)δβίίδ ίη άβΓ ΟΓοΙιβδίΓΟ, δίβΐιβη, ηηά ηίηιηιΐ; ζαηα δοΜηδδβ (1045 β".) 
αηι ΟβδΕίη^β Ι,βίΐ. 8ίβ βΓΐιαΙΐβη νοηι ϋίοΜβΓ άίβ Αυ%3,1)β βίηβδ 
(τθ^βηδρίβίδ: δίβ νβΓίΓθίβη ίΙΐΓβη ΗβΓτίηηβη §β§βηϋΐ3βΓ, ■ννβΙοΗβ ηητ 
άίβ ^ηη^ί^&111ί^11β ΑΓίβηιίδ αηβΓίίβηηβη, άαδ ΕβοΜ άβΓ ΑρΙίΓοάίίβ πηά 
δα^βη δΙιηηησδνοΠ άίβ Ζηΐίηηί'ί νοΓίΐηδ, άβη δοΐιΐίηιηιβη Ααδ^αησ 
άβδ ΚΓΪβ^βδ αηά άβη Υοϋζυ^ άβΓ νβΓ3,1)δο1ιβηίθη Ηβίΐ'αί. — λν^ΙΐΓβηά 
άίβ ϋαηαίάβη πιίί άβηι Ββ^ηη άβδ 81ηίο1ίδ ίη άίβ θΓθ1ιβ8ΪΓ3, βίη- 
ζίβΐιβη, 1)βσίΐ3ΐ δίοΐι ϋ&ηαοδ αυί βίηβη βΓΐιδΙιίβη ΡΙαΙζ, τνβΙοΙιβΓ βίηβ 
■/.οίνοβωμία 9ζών (228) οάβΓ βίηβη '&είος άγων (Ηοηι. ίί298) νθΓδ1;β111; 
αιίί άβη Βίΐάδϋαΐβη οάβΓ 87ηι1)θ1βη άβΓ 1/&ηάβδ§οΙί1ιβίίβη, άβδ Ζβηδ, 
Ηβΐίοδ, Αροΐΐοη, Ροδβίάοη, Ηβιτηβδ (215 — 227), νίβΠβίοΙιί; αποΐι άβΓ 
ΑΓίβηιίδ (ηαοΐι 152, ν^Ι. 1041). ΡηΐΙιβΓ νβΓίβσΐβ πΐ3,η άίβδβη ΑΙίίΐΓ 
αηί άίβ Βΰΐιηβ ηηά άίβ3βηί§βη, \νβ1ο1ιβ αυοίι ηαοΐι άβη ϋαΓίβ^ηη^βη 
νοη ϋοΓρίθΙά αη βίηβΓ βΓΐιδΜβη Βΰΐιηβ Γβδίΐιαίίβη , ^ΙαιιΙιβη, άαβ 
^βΓ3,άβ άίβδβδ δΐϋοΐί άβδ Αδοΐιγίοδ βίηβ δοΐοΐιβ Βϋΐιηβ \ιη1)βάίη§1; 
θΓί"θΓάβΓθ.^) Ιη άβΓ Τ&ί Ιίββηάβΐ; δίοΗ ϋαηαοδ ύη Αηίαη^ δαί βίηβηι 
ΙιδΙιβΓ ^βίβ^βηβη ΡΜζβ (πάγος 195), άβΓ ΟΗογ Ιϊβ^ίΐ)!; δίοΐι δβίηβΓ 
ΑυίίοΓάβηιη^ βηίδρΓβοΙιβηά ί)βί 213 β1)βηάα1ιίη, νβΓίαβί άβη ΡΙεΙζ 

1) ν§1. Ραυΐ ΚΙοΙιίβΓ, ζϋΓ ΌΐΆΏΐΆί\ιτ§ΐ& άβ3 Αβοΐιγίιιβ, Ιιβίρζί^ 1892, 
8 273 14 ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝα. 

η&οΐι 517 ^βάβΓ ατα ίη άβΓ Οι•ο1ιβ8ίΓ& (Ιαβ ηεΐο1ΐ8Ϊβ 8ί3,8ίιηοη ζα 
δΐη^βη, δίβί^ \νΐβάβΓ ΐ3βϊ 832 — 848 αιι£ άβη βδίίβΓαΙίίΐΓ, αιιί 
\νβ1ο1ιβιη βΓ 1)13 977 οάβΓ 986 Μβϊΐ)! Όβτ Ιβίζίβ ΟΊιοΓ^βδ&η^, 
1)βί τνβίοΐιβπι 8Ϊο1ι άΐβ Όίθηθίΐηηβη Ββΐβίϋ^βη, Λνΐτά -ννϊβάβΓ ίη άβΓ 
θΓθ1ιβδίΓ& §βδαη§βη. Αηοΐι 721 Βββηάβί δϊοΐι Όαηαοδ αιιί άβΓ 
§1βίο1ΐΘη Ηδΐιβ. ϋ&β 3,ΐ)βΓ άίβδβΓ Ρΐαίζ ηαΓ άβΓ αδϋβΐΆ,ΙίΆτ δβ1ΐ)δ1;, 
αίδο βίη 1)θδοηάβΓβΓ, ίϋΓ άϊβδβδ δίϋοΐί βί^βηδ βΓΓΪοΜβίβΓ Αυ£1)3,ιι, 
ηϊοΐιί; βΐηβ ^β^νδίιηΐϊοΐιβ Βϋΐιηβ ίδΐ;, 1)β\νβίδ1; V. 517 λενρον κατ' αλαος 
νυν ετΐίΰτρεφον τάδε. ϋβηη άϊβδβδ αλβος, "ίνο άβΓ Κδηΐ^ δίοΐι 
1)ββηάβί ηηά ^οΐιΐη άβΓ ΟΙιογ 1ιβΓα1}δίβϊ§•βη δοΐΐ, ίδί άΐβ ΟΓοΙιβδίΓίΐ. 
ΑΙδο ΐδί άΐβ ΟΓοΙαβδίΓα ο,ηοΐα. άβΓ Ρΐαΐζ £ϋΓ άβη 8ο1ι&ιΐδρΐβ1βΓ. ΠΙ. Βίβ ΤΓίΙο^ίβ (Τβίταΐο^β). 

Όίθ Ηαηάΐιιη^ άβΓ Ηίΐίβϋάβη Η&ί Ιίβΐηβη νοΠβη Α1)δθ1ι1αβ. 
ϋΐβ ΕοΓάβηιη^, τνβίοΐιβ άβΓ ΗβΓοΙά ίτα Ναιηβη άβΓ Α^7ρί;ί3,άβη 
δίβΠί, ^νΪΓά νοη άβιη Ατ^νίδοΐιβιι Κδηί§ ζυτίίοΐίσβ^βδβη ιιηά άβΓ 
ΗβΓοΙά §β)ιί πιϋ; άβΓ ϋΓοΙιαπ^ βΐηβδ 1)1ηϋ§βη Κτΐβ^βδ αΐ). Ώΐβ 
ΏίβηβΓΪηηβη άβΓ Όαη&ΐάβη αΐιιιβη βίηβη πη^ΰηδϋ^βη Αιΐδ^&η^ άβΓ 
Κ&ιηρίβ αηά \νβίδδ3,§βιι ΐΙΐΓβη ΗβΓΓΪηηβη, άαβ ίΐιηβη άίβ Ηβΐταΐ; 
άβΓ νβίίβΓΠ ηΐοΐιί βΓδραΓί 1)1βίΐ38η -νν^βΓάβ. ΗίβΓπαοΙι ηιιιβ άΐβ Ηαηά- 
Ιυη^ ΐη άβη ^βΐίβΓβη 8ί;πο1ίβη άβΓ ΤγϊΙο^ϊθ βϊηβ ΕοΓίδβίζιιη^ βΓΐιαΙίβη 
ηηά ιηηβ άϊβδβ ΕθΓΪδβΙζΐΐιι§ ζιιηαβίΐδΐ άβη Κτϊ&§ πηά άβδδβη Εοΐ^β, 
άίβ Βΐηΐΐαοοίιζβϊΐ; άβΓ Α^ρί;οδδδ1ιηβ ηηά ϋαηαοδίδοΜβΓ, ζηηι Οβ^βη- 
δΐαηά §β1ι&1)ί 1ΐ3,1)βη. 

Ιη άβΓ β&σβ ζίβΜ άίβ ΕπηοΓάηη^ άβΓ Α^7ρϋαάβη ζτνβί ^βήοΐιΐ;- 
Ιΐοΐιβ νβΓΐΐ3,ηά1ηησ•βη ηαοΐι δίοΐι. ϋΐβ βΐηβ βηάβΐ ζλνίδοΐιβη Α^τρίοδ 
ηηά ϋ&ηαοδ Εη£ άβπι Πρών ΐη ΑΓ^οδ δίαίΐ, τγο άβΓ Ρΐαίζ άβΓ Υοΐΐίδ- 
νβΓδ3,πιηι1ηη§ [άλιαία) ηηά βΐηβ &11;β (τβΓίοΙιΐδδΐ&ίΙβ -νναΓ.-^) Υ^Ι. 
ΕηΓ. Ογ. 871 

δρω 5 οχλον βτείχοντα ηαΐ -θάσσοντ' ακραν, 
ον φαβι πρώτον /άαναον Αίγύπτω δίχας 
δίδόντ ά&ροΐβαί λαον ίς κοινάς έδρας ^ 

ζη ■ννβΙοΙίθΓ 8ίβ11β άβΓ 8ο1ιο1ΐαδί 1)βηιβΓΐίί;: οττον φαΰΐ πρώτον /Ιαναον 
μετά τον &άνατον των νίών Αίγύπτω δονναι δίκας. αντος γαρ 6 
Λϊγνητος 7]κεν εις "Αργός τίμωρηΰων τον φόνον. Ααναος δε μα&ών 
εξτγεν εις όπλα τονς Αργείονς, άλλα Ανγκενς πεί&εί λόγοις ορίΰαβΟ^αί 
την ε'χΰ•ραν, καΐ κα&ιΰτώβι δικαβτας αντοΓς Αιγυπτίων χαΐ Αργείων 
τους άρίΰτους. ύ] δίκη βυνηχ&η περί την μεγίΰτην ακραν^ ενϋ•α κα» 
'Ίναχος άλίΰας τον λέων βυνεβούλευΰεν οικίζειν το πεδίον. 6 δε τάπας 
ίξ εκείνον Άλίαία καλείται, ϋΐβδβ ΥοΓίιαηάΙηη^ ηια^ Ρ1ΐΓ7ηΐο1ιθ8, 1) ν^Ι. Εά. Μβ7βΓ, ΓθΓθο1ιαηο[βη ζαι• Αΐίβη ΟβΒβΙιίοΙιίθ Ι 8. 103. ΕΕΝΙΕΙΤϋΝα. 15 

1)βΐ ^βίοΐιβηι, τνϊβ οΐ)βη βΓ\να1ιη1;, Α§7ρίθ8 ηαοΐι Αΐ'^οδ Ιίοτηηιΐ:, ζτιιη 
6β^θη3ί.αη<1 8βΐηβ8 8ίΰο1ίβ8 Αίγνπτιοί §βιηαο1ιί 1ΐ3,ΐ)βη. ϋβΓ 3,ηάβΓ6η 
ΟβήοΜδνβΓίιαικϋιιιισ Λνατάβ άβΓ ϋησβΙιοΓδαπι άβΓ Η7ρβηηβ8ίΓ3, (ΙιιγοΙι 
ϋαηαοδ αηίβΓζο^βη. Ιη Ατ^οδ §&ΐ> βδ βΐη Ηβΐΐΐ^ΐηιιι άβΓ Αρίη-οάϊίθ 
πηί άβιη Βθίηαιηβη Πει&ώ, άαδ Η7ρθΓηιβ8ίΓα ^β-ίνβϋιΐ; 1ΐ3,1)βη δοΠίβ, 
αΐδ δίβ ίπι ΟθΓΪοΜθ πΙ)θΓ ΐΐιτβιι ΥαίβΓ ^βδίβ^ί Ιι&ίΐβ (Ραιίδ. Π 21, 1); 
6ΐ)θηδθ δοΠίθ νοη ϊΙιγ θΐη &11;68 Ηο1ζΙ)ϊ1(1 άβΓ Αρ1ιΐΌ(ϋίθ §Θ^θί1ιί 
■ννΟΓάβη δβίη, Λνβίοΐιβδ δίοΐι ίπι Τβηιρθΐ άβδ ΑροΠοη Ανκειος 1)β£αη(1 
(β1)(1. 19, 6). ϋαβ (ϋβδβδ ΟβΓίοΜ άβη ΗαηρίδίοδΡ άβΓ Δαναΐδες 
§βΙ)ί1άβί 113,1;, §6\ιί 3,113 Ρτα^ιη. 44 ΙιβΓνοΓ, ώ^ο Αρίιτοίϋΐβ — αιι^βη- 
δοΐιβΐηΐίοΐι Ζ11Γ Ε,βοΙιίίθΓϋ^πη^ άβΓ Τ3,1; άθΓ Η7ρβηαβδΐΓ3, — άίβ 
Μαοΐιί; άβΓ Ιιίβ1)β ιιηά άβη 86§βη ϊΙΐΓβδ "Μνίνΐίβηδ ρΓβΐδί: 

£ρα μ^εν άγνος ουρανός χρώβαί χθόνα, 
έρως δε γαΐαν λαμβάνει γάμ,ου τν/εΐν' 
οαβρος δ^ άπ εννατηρος ουρανού πεβών 
ε'κνβε γαϊαν' η δε τίκτεται βροτοΐς 
μήλων τε βοβκάς καΐ βίον /ίημήτριον' 
δενδρώτις ωρα ί' εκ νοτίξοντος γάνονς 
τέλειος ίβτι. τώνδ' εγώ παραίτιος. 

Οβ^βη άϊβ Αηδΐοΐιΐ Ο. Ηβητιαηπδ (άβ Αβδοΐι. ϋαη. ορτίδο. Π 8. 321), 
άαβ 1)βΐάβ (τβηο1ιίδνβΓΐΐ3ηά1ιιη§βιι νβΓΒιιηάβη ^βτνβδβη δβϊβη, 1)βιηβΓ^:1; 
ιηΐΊ; Εβοΐιί "ννβΙοΙίβΓ ΤγϊΙ. 8. 405: „ΑΙ)§•β8β1ιβη άανοη, άαβ βϊηβ 
άορρβΚθ ββΓίο1ι1;δνβΓΐΐ3ηά1ΐΐιι§ αη δΐοΐι ηΐοΐιί ροβίίδοΐι §β\νβδβη δθΐη 
^νϋτάβ . ., τνϋΓάβ άΐβ ΑηΜα^β άβΓ Η7ρβηηβ8ίΓ3, άβη ΕϊηάΓποΙί νβΓ- 
ίβΐιϋ 1ΐ3Ϊ)βη, ^βηη πιαη ζυ^ΐβΐοΐι άίΐδ Οβ^βηίβίΐ ίΙΐΓβΓ Ταΐ αΐδ δίΓαί- 
133Γ άαΓδίβΠίβ, ιιηά \νβηη άϊβ 8ο1ι\νβδίβΓη άβΓ ΙιΟδδρΓβοΙιπη^ Βθάτχτίϊβη, 
80 \73.τ 63 -ννΐάβΓδρΓβοΙιβηά, ΗτρβΓπιβδΙηΓα ηατ αηζηΜα^βη ; άβηη 
βδ ΐ£3πι ΙηβΓ ηίοΐιΐ; άαΓαηί αη ά&δ 8ο1ΐ3τΐ8ρίβ1 άβΓ τνίάβΓ- 
δίτβϋβηάβη Κβο1ι1:δ3ηδϊο1ι1:βη άβΓ Μβηδοΐιβη ζη §βΙ)βη; αποΐι νβΓίοΓ 
άιηη άϊβ ΕΓδοΙιβΐηιια^ άβΓ ΑρΙίΓοάΐίβ ζη νΐβΐ αη ίΙΐΓβΓ ΛΥΐή-άβ." Εδ 
ΙίΗ,ηη ^βϊηβηι Ζ\νβϊίβ1 ιιηίβΓίΐβ^βη , άαβ άίβ Δαναΐδες άαδ 8ο1ι1υ.β- 
\νΐβ άίβ ^Ικέτιδες ά38 Αηίαη^δδΐϋοΐί τιηδΓβΓ Τηίο^ίβ §βΙ)ϊ1άθί 1ΐ3ΐ)βη. 
ΝίοΜ οΐιηβ 1)θ8θηάβΓθ Ββζϊβΐιιιη^ \νΐι•ά ίηι δοΜηβοΙιΟΓ άβΓ Ηϋβίίάβδ 
νοη άβη ΟϊβηβΓΐηηβη άαδ Κβοΐιί άβΓ ΑρΙίΓοάΐίβ Ιιοοίι^βΐιαίίβη. ϋίθ 
8ο1ιννβδΙβΓη άβΓ ΗτρβΓπιβδίΓα 1)ϊ1άβη άβη ΟΙιογ άβδ 8ίϋοΐ£βδ πηά 
ηιαδδβη δοΐιΐΐββίίοΐι άίβ Εΐιβ ίβίβΓη, •ννβηη δίβ Άηΐ Σιίβ\)β Ιοβννίίί. 
υΐ)βΓ άβη Οηιηά, άηΓοΙι τνβίοΐιβη Ητρβπηβδΐτα Ι^βδίίηπηί \ντΐΓάβ άβη 
ΙίΤηΙεβηδ αηι ΙιβΙ)βη ζη βΓΐιαΙίβη, φ.\3ί βδ βίηβ ζ\νβίί3θ1ιβ ΤΙΒβΓ- 
1ίβ£βηιη§. Ναοΐι άβΓ βίηβη ίαΐ; δίβ βδ, \νβί1 άβΓ ΒΓαηϋ^αηι ϋΐΓβ 
Τνι秣Γ&ιι1ίο1ι1ίβί1; §β\να1ΐΓΐ; Ιιαίίβ (8ο1ιο1. Ηοηι. ζ/ 1 7 1 , Αροΐΐοά. ο1)βη 
8. 3, 8ο1ιο1. ζπ Ρίηά. Νβηι. Χ 10); ηαοΐι άβΓ αηάβΓη νβΓδθ1ιοη1;β 
δίθ ίΐιη ααδ 1<ίβ1)β, Λνβίοΐιβ δίβ ζιι ίΐηη ίηίοΐ^β άβΓ ΥβΓβίηί^η^ 
^βίαβί Ιιαίίβ (8ο1ιο1. Εογ. Ηβΐί. 886). Νπγ άβΓ ΙβίζίβΓβ Ββ\νβ§- 
^ηιηά Ιίαηη άβΓ ϋ3,Γδί;β11ηη§ άβδ ΑδοΗ^Ιοδ βηίδρΓβοΙιβη , \νίβ βδ αηοΐι 
Ργοπι. 891 Κθίβί;: 16 Ε1ίίΙ.ΕΙΤυΝ&. 

μίαν δε ηαίδων ίμερος ϋ•ελ^εί το μη 
κτεΐναι βννεννον^ «λλ' άπαμβλνν9ήΰεται 
γνώμην, δνοΐν δε ϋ•άτερον βονλτιβεται 
κλνειν αναλτίίς μάλλον η μιαιφόνος. 

ΙΓΒβΓίιαιιρΙ: άαιί άίβ "ννθίδδα^αη^ ά68 ΡΓΟίπθΐΙιβυΒ β1)ά. 8793". αΐδ 
βίαβ ^ιΐΓζβ ΡίίΓδίθΙΙιιη^ άβΓ 8&§β, Λνΐβ Α3θ1ΐ7ΐθ3 8ίβ §β8•(;£ΐ1ίβ1; Ιι&ί, 
ΙοβίτΆοΚίβί -ϊνβΓάβη. ϋαΓο,πδ δθ•ννο1ι1 -ννίβ 3,118 άβη 8ο1ιπίζββ1ιβηάθη 
Ι&βί δίοΐι βΛβηηβη, ά&β άίβ δα^β νοη άβΓ Ββδίταίιιη^ άβΓ Όαηαΐόβη 
ΐη άθΓ ϋηΐβΓΥϊ^βΙί ηΐοΐιί άβη 8ο1ι1ιιβ άβΓ Αδθ1ΐ7ΐβΐδο1ΐθη ΤΓΪΙο^β 
Ιιίΐάβη Ιίοηηίβ. ϋίβ Τ^ί άβΓ ϋαηαίάβη ΐδί ΙιΐβΓ βΐη "ννβΓίί ^βΓβοΙιίβΓ 
Νοί^βΐη•, ηΐοΜ βΐη Λ^βΓί^ΓβοΙιβη, τινβίοΐιβδ βτη^β 8ίΓ£ΐίβ νβΓάίβηΙ;. 
"νν&8 άΐβ Μ&άοΐιβη ΐΛΐη, ίπη δΐβ δοντοΚΙ άβΓ Νοί §β1ιθΓθ1ιβηά τνΐβ 
άβια 6ί§•βηβη Τήβΐιβ, ά. Η. βΙ)βη80 απδ (3τβ1ΐ0Γδ3.ιιι §β^βη άβη ΥίΐίβΓ 
τνΐβ 3.118 Ηαβ ^β^βη άΐβ ΥβΙ^βιτα, \νβ1ο1ιβ δίβ ζιιγ Εΐιβ ζννίη^βη 
\νο11βη. ΌάΒ άϊβδβ ίΓοίζ άβΓ νβΓ\ν3ηά1}δθ1ΐ3£ί αηοΐι η3θ1ι ^βοΐιίδοΐιβη 
ΥοΓδΐβΠιιησβη Ιίβΐη ΑηΓβοΜ 3ΐιί άΐβ Ηαηά ϋΐΓβΓ Βδ,δβη 1ΐ3,1)θη, 80- 
Ι&η^β άβΓβη κύριος, άβΓ Υθ,ΐβΓ, ηοοίι Ιβΐιΐ, 'ννΪΓά ΐ)βί ΐτ^βηά βίηβΓ 
ββίβ^βηΐιβίΐ ά^Γ^βΙβ^ -ϊνοΓάβη δβίη, άα βδ ιιηίβη ηαΛ V. 396, ■«'ο 
άΐβδβ ΕίηΓβάβ 80 ηαίιβ Ηβ^Ι;, ιιηι§3η§βη ίδί. 

"ννβηη αίδο άβηι βΓδίβη 8ΐϋοΐ£ άΐβ νοΓΐ)βΓβϊίιιη§ ιιηά άαδ Μοίίν, 
άβηι Εηάδϋίοΐί ϋιΊίβίΙ υηά 8ΰ1ιηβ ζιι:Γ&11•(;, δο πιιιβ άβηι ΜΐίίβΙδΙίϋοΙί: 
άΐβ Ταί, ά. Η. άΐβ Β1ιι1;1ιοο1ιζ6Ϊί ^) ζιι^βΛνΐβδβη -ίνβΓάβη. ΏβΓ Κηβ§, 
άιίΓοΙι λγβίοΐιβη άΐβ ΗοοΗζβΐί βΓζ•ννπη§βη ^νττά, Γ&Πί ζ\νΪ8θ1ιβη άαδ 
βΓδΐβ πηά ζννβΐΐιβ 8ίαοΐ£ αηά άβΓ Αιΐδ^αη^ άβ8δβ11)βη ηιηβ πη Αηίαη^ 
άβδ ζννβΐΐβη δΐηοΙίδ πιΐίσβίβΐΐί -ίνβΓάβη. Επγ άΐβδβδ ΜΐίίιβΙδίΛίοΙί Η&ΐ; 
Οηιρρβ, Ατΐαάηβ, 1834, 8. 725". άβη ΐηι Καί&ίοσ άβΓ Μβάΐο. Ηαηά- 
δο1ΐΓΪ£1; ιιηά })βί 0Γ3,ηιβΓ Αηβοά. Οχοη. Π 8. 443 βΓΐιαΙΙβηβη Τΐίβΐ 
ΑίγντΐΤίΟί ΐη ΑηδρΓΠοΙι ^βηοππηβη. ΑΙ^βΓ -ννβηη άΐβ δδΚηβ άβδ 
Α^Τρίοδ οάβΓ ϋ.Ι)βΓΐΐ3ΐιρ1; Α§7ρ1:βΓ άβη βΐ^βηίΐΐοΐίθη ΟΙιογ άβδ 8ίΰο1εβδ 
1)ΐ1άβη, Ι&βί δΐοΐι ηΐοΐιί άβηΐίβη, ^ΐβ άβΓ Ρΐαη ζιιγ ΕΓπιΟΓάιιη^ άβΓ 
Α§•7ρΐΐ3άβη νβΓαΙ)Γβάβΐ -ίνβΓάβη δοΐΐ. ΏβΓ ΟΙιογ ηιηβ Β,ηί" δθΐίβ άβδ 
ϋαηαοδ οάβΓ άΐβδβπι ■ννβηΐ^'δίβηδ ηΐοΐιί; ί"βΐηά1ΐο1ι ^β^βηϋΙ)βΓ8ίβ1ιβη. 
ϋΐβ ^Γοβίβ "νναΙίΓδοΙιβΐηΙΐοΙιΙίβΐΐ Ιιαί άβΓ Τΐΐβΐ Θαλαμοποιοί, \νβ1ο1ιβη 
Ο. ΗβΓκιαηη οριΐδο. VIII 8. 173 3". υηδΓβΓ Τήΐο^β ζη^β^βδβη Ιιαί, 
ΐηάβηι βΓ 1)βηιβΓΐΓΐ;: ,,Εδ \ντΐΓάβ £ϋχ άΐβδβδ 8ίϋο1ί άΐβ ΝαοΗτνβΐδίιη^ 
βΐηβΓ Ηοοίαζβΐΐ βΓίοΓάβι-ί, άΐβ ζιι βΐηβΓ βΓδοΙιϋίίβΓηάβη ΚΕίαδίΓορΗβ 
£ϋ1ΐΓί. Όΐί ηιιη ώ^οΜ ηΐβηΐ3,ηά ΐηίδΐ&ηάβ δβΐη ΐτνΪΓά βΐηβη 1)β- 
άβιιίβηάβΓβη Ββ,ιι νοη ΗοοΙιζβΐΐδ^βπιαοΙιβΓη , βΐη ^ΓοββΓβδ ΒβάϋΓίηΐδ 
νΐβΙβΓ Βαιιΐβιιίβ ζιι άΐβδβηι ΟβδοΙιαΛ ηηά βΐηβ βΓδοΙιϋϋβΓηάβΓθ 
Κ3Ϊ3δΪΓθρ1ιβ ζιι ηβηηβη, α,ΐδ άΐβδβΓ Εαΐΐ άαΓίϊΐβίβί, -ννο 50 Ρα&Γβ 
αη βΐηβηι Τα§β Ηοοίιζθΐί ιηαοΐιβη υηά 49 ΜαηηβΓ βΓηιΟΓάβΙ ΛνβΓάβη, 
80 Λνΐΐ'ά άΐβ ^βδίβΠίβ ΓθΓάβΓΐιη§ άιίΓοΙι άΐβ Ηοοίιζβΐί άβΓ Βαηαΐάβη 
αΐδ βΓίίίΙΙί 3η§βδβ1ΐθη ηηά 1)β1ΐ3αρίβί; τνβΓάβη Ιίδηηβη, άαβ, δοΐαη^β 

1) Μϋ ,,ϊη ύΗαΙβ,ΐϋΟθ Ιαβϋ, ϋιαίβ,ηιοβ βπλ 1>τΐ8ία, ίβηιηΙπίΓ" 1)βζθίοΗηβ1ί 
Ονίά (ΗβΓ. XIV 31) ΙίΐΐΓζ αηά Μηάΐ^ άαβ ίΓα^ΐβοΙιβ Οββοΐιΐο^. ΕΙΝΕΕΙΤυΝβ. 17 

ηίοΐιί βϊη άΐβδθ ΗοοΗζβϋ αη ΟγοΟθ ηηά δοΙίΓθοΙίΙϊοΙιΙίβΐΙ; ϋΙ)βΓΐ3•β5βη- 
άθΓ Γδΐΐ η&ιηΐιαίΐ; ^βιη&οΐιΐ \νβΓ(1β , άβι• Ναηΐθ ΘαλαμοτΐΟίοί ίτΐΓ ^βϊηβ 
Τι•3,§δ(ϋβ ΒβδδθΓ ζη ρ3,88βη δοΗβΐιιβ αΐδ ίΐΪΓ άαδ Μϋίβίδϋίοΐί ζτνίδοΗθη 
άβη δοΙιιιίζββΙιβηάΘΐι ιιηά άβη Ώαη&ΐάβη." Α11βι•(ϋη§δ δρίβϋ; ατιοΐι 
ϊη άβΓ ϋ&η3,β8ίΐ^6 βΐη θάλαμος βίηβ ■ννίοΜΐ^β ΕοΠβ (8ορ1ι. Αηΐ;. 
944 2".); 3,1)βΓ 3βηβΓ θάλαμος νήτά ηΐοΐιΐ βΐ'δί ^β1)3,ιιί;. Εΰτ (ϋβ 
ϋ^άλαμοί άβΓ ίϋηίζϊσ ΡααΓθ βί§•ηθΐ δΐοΐι άίβ Εήηηβηιησ 3,η άβη Ραΐαδί 
άβδ Ρχΐαιποδ, νοη άβπι βδ Ηοιη. Ζ 243 Ιΐθίβί: 

ανταρ εν αντω 
πεντηκοντ^ ενεβαν ϋ^άλαμο^ ξεβτοΐο λίϋ-οιο^ 
τΐληβίον αλλήλων δεδμημένοί' εν&α δε τταΐδες 
κοιμώντο Πριύμοιο τΐαρα μνηβττίβ' άλόχοίβιν. 
Όά ίνα. αίρΐιαίΐθΐίδοΐιβη νβΓζβΐοΙπιΐδ άβΓ Αδοΐιγίβΐδοΐΐθΐι ϋΓ&ιηβη άβΓ 
Τΐίβΐ Θαλαμοποίοί ίβΜ,Ι ιιηά ηΐοΜ ηη1;βΓ§θΙ)Γ3,ο1ιί ΛνβΓάβη Ιίαηη, 8ο 
Ιιαί ιη3,η ^) ά&ΓΪη βίηβ Βθδίαϋστιη^ £ΐΪΓ άίβ ΑηδίοΜ "ννβΙοΙίβΓδ ^βίΌηάβη, 
ά&β Αίγνητιοί ηηά Θαλαμοποιοί ά&δ ^Ιβίοΐιβ 8ΐ;ύο]£ 1)βζβίο1ιηβη. Ιη 
άίβδβιη ΕαΙΙ ιηιιβ Αιγύπτιοι ΝβΙ)βηίίΐβ1 δθίη, άβΓ χηδ§1ίο1ΐθΓ\\Γβί8θ βίηβη 
ζιπη δοΜνιβ β,νιίΐτβίβηάβη ΝβΙ)βηο1ιθΓ 1)βζθίοΐ3ηβί. Ζηίαΐΐί^ ΙΐίΐηάβΗ 
είη ΡΓ&^βηί άβδ 8ϋϊοΐ£βδ (78) νοη άβΓ ΑηδδΙαίίτιη^ βίηβδ Βαηδ: 
«λλ' <[εΓ> ο μεν τις Αέββιον^^ φατνώματι 
κΰμ' εν τριγώνοις ί%ηεραινέτω ρνϋ•μοΐς. 
ϋίβ „Τ1ια1&ηΐ0δβΓΐ)αΐΐβΓ" βΓΐιαΙΙβη αίδο άβη ΑτιΓίΓα^ ίπΓ άίβ ίαηί'ζί§• 
ΡαΒ,Γβ άβη ΤΗαΙ&αιΟδ ^)β^ζπ1^^]Iΐθη ηηά -ννβΓάβη \νο1ι1 αη ίΓ^βηάβίηβΓ 
δίβΙΙθ άβδ 8ίύο1ί8 £θΓ%βδο1ιίο1ίΐ; ιιιη ίΙΐΓ "ΝΥβΓίί ζη Ββ^ίηηβη. 8ίαίί 
ίΙΐΓθΓ Ιίδηηβη άίβ Α^γρΐίαάβη αιιΛΓβίβη , υ,πι ϋΐΓβ ΒΓ&ιαίβ νοη ϋαη&οδ 
ζη^βδρΓΟοΙιβη ζνι βΓΐιαΙίβη. ϋαΓατιί ^αηη δίοΐι άβΓ ΝβΙ)βηίίΙβ1 Αιγύ- 
πτιοι 1)βζίβ1ιβη, άβΓ Ναηιβ άβδ Λ'ΌΙΙιβδ ■ννίβ Πέρβαι δίαίί άβΓ ^βη&ηβΓβη 
ΒβζβίοΗηνιη^. Ιη άβη Βϋ,ΐίβίίάβη \νίΓά ζ\ναΓ Αίγυπτος &18 Ναπιβ άβδ 
Ιιειηάβδ νβΓπιίβάβη ηηι άίβ νβΓννβοΗδΙηη^ παίί άβηι Κδηί§ Αίγυπτος 
αηδζπδοΐιΐίβββη. ϋοοίι Ιίοηιπιί V. 885 ΑΙγυπτίαν βαριν νοΓ ιιηά 
άαδ Γγςι^πι. 373 

δεινοί πλεκειν τοι μηχανας Αιγύπτιοι 
ίίηάθΐ ντοΐιΐ δβίαβ ΐ)β8ΐ;β 8ίβ11β ίηι ζ^νβίίβη δίϋοΙίβ. "^βηη άίβ ΥβΓ- 
Ιοίιιιη^ βίηβη ^ίβη Τβίΐ άβδ δίϋοΐίβδ α,ιΐδ^βίΐίΠΐ Ιιη,Ι;, 8ο ηαΰδδβη 
3.αο1ι άίβ ΤδοΜβΓ άβδ Β&ηαοδ αηλνβδβηά ^βτν^βδβη δβίη ιιηά νοΓίιβΓ 
άβη ΙιίηίβΓίίδϋ^βη Ρΐαη, νίβΠβίοΙιΙ; αηοΐι άίβ ϋοΐοΐιβ βηί§β§βη§θηοπιπιβη 
1ΐ3,1)βη. ϋβδ1ΐ3,1ΐ3 Ιίαηη άαδ Γγ&^πι. 379 

νμεΐς δε βωμον τόνδε και πυρός σέλας 
κύκλω περίβτψ' ίν λάχω τ άπείρονι 
ευξαΰϋ-ε 
άίβδθπι Ώΐ&τπΆ αη^βΙιδΓΐ; 1ιαΙ)θη. 

ί) Α. ϋίβίβήοΐι, Ν. Ε,ΐιβΐη. Μηβ. 48 8. 141 £Γ. 

2) Υοη άβιη οττηαΐΐιπη Ι,β8ΐ»ΐιιπι Βρήοΐιί; νίίηιν ΙΙΐ 3 υ. IV 6, ν^Ι. 
01ι. ΒβΙ^βΓ, ΒβΓί. Ρΐιΐΐοΐ. "νΥοοΙιβηβοΙίΓΐίΙ; 1893 Νγ. 21. 

Α β ο 1ι 7 1 ο Β , ϋίβ δοΐιιιίζήβΐίθηάθη. 2 18 ΕΙΝΙΕΙΤϋΝΟ. 

Ναοΐιάβηι άϊβ Α^γρίίαάβη ιηΐΐ; ίΙΐΓβιι Βΐ'&ιιίβη αΐ^^βζο^βη δίηά, 
Ιίδηηβη άίβ ΤΙΐίΐΙαιηοΒβΛαιιβΓ ννΐβάβΓ αιιίίτβίβη, ίΙΐΓ "ννβΓίί 3,18 νοΠ- 
βηάβί ίβίβΓπ τιηά βϊηβ Ατί Η7ηιβη&08 απεϋοπηθη. Ιη δΙιιιΙΐοΙιβΓ 
ΛΥβίεβ νβΓνί^&ηάθΙΙ; δΐοΐι ΐηι Ρΐιαβίΐιοη άβ8 ΕαΓίρΐάβδ άβΓ ΟΙιογ άβΓ 
Ρίβηβήηηβη , νρβίοΐιβ <ϋβ 8ο1ΐ3,ίζ1ί&ιηηιβΓ ζιι Ββδοΐ'^βη 1ΐ3,1)βη, ΐη βϊηβιι 
ΟΙιΟΓ νοη ^υη^ί^&πβI1, \νβ1ο1ιβ άβη Ητιηβη&ΟΒ δίη^βη, άΐβδβΓ γτΐβάβΓ 
ίη άβη ΟΙιΟΓ άβΓ ϋίβηβΓίηηβη. 

"ννβηη άίβ ΡαΓοάοδ νοη ΤΙιαΙ&πιοδβΛαΐΐβΓη ^βδαη^βη -ννΐτά, δο 
ιηιιβ 1)βΓβϋ8 ΐηι Ρΐ'οΐο^β άβΐ' ΜηΙβΓίΐδΙί^β Ρΐαη νοη Όαηαοδ άΕΓ- 
ξβίβξί πηά νοη άβη Κ&ηιρΓβη 1)6ΓΪο1ιίβ1; τνβΓάβη, "ννβΙοΗβ ζΛΥΪδοΙιβη 
άβη ΑΓ^ΐνβΓη ηηά Α^τρίβΓη 8ί3,1ΐ.§β£ιιηάβη 1ια1)βη, νοη άβΓ ΒβάΓ&η^ηϊδ 
άβδ Ιιαηάβδ ηηά άβηι Γ&Πβ άβδ Ρβ1&δ§:οδ. Ββηη ϋαη&οδ πιηβ αη 
άίβ δίβΠβ άβδ Ρβΐ&δ^οδ ^βίΓβίβη δβίη. ϋβι• ϋΙ)βΓ§3,η§ άβΓ Ηθγγ- 
δοΐι&ίΐ; αη Ώ&ηαοδ ΐδί ΙιβΓβΐίδ άαίΓοΙι άϊβ ΙιβίΙ)\ν3,ο1ιβ , τνβίοΐιβ βΓ ηηίβη 
V. 996 £. βΓΜΙΐ, νθΓ§βδβ1ιβη. Κβΐηβ αηάβΓβ Ατί άβδ Τίπ-οηντβοΐΐδβίδ 
ραβί ίίΪΓ άίβ ϋαΓδίβΠηη^ άβδ Αδοΐι^ίοδ. ΛΥβηη ζ. Β. ΛΥβΙοΙεβΓ (ΚΙ. 
8ο1ΐΓ. IV 8. 105) ηιβΐηί, άβΓ ϋΐοΗίβΓ 1ιαΙ)β άϊβ Ββδίπηπηιη^, άαβ 
άαδ Ρβ1αδ§Ϊ8θ1ιβ άβΓ ΗβΓΓδο1ια£ί ηηά άβηι Οβίδίβ άβΓ ΒαηαβΓ \νβϊο1ιβ, 
δοΐιοη άηΓοΙι άαδ πηδβΐΐ^δί&ηάίσβ , ζα^ΐιαίέβ ηηά αη^δίΠοΙι νΟΓδΐοΙιίί^β 
λνβδβη άβδ Ρβΐαδ^οδ ηηά άβη ΙίοηίΓαδϋβΓβηάβη ΟΙιαΓαΙίίβΓ άβδ ϋαηαοδ 
αη^βζβί^ί, άβΓ βΐηβ δβί §αηζ άβΓ Μαηη βϊη Κβΐοΐι ζπ νβΓίΐβΓβη, άβΓ 
αηάβΓβ βϊηδ ζη ^βτνΐηηβη, δο ϊδί άίβ ΑΒδΐοΜ άβδ ΒΐοΜβΓδ πιίβ- 
νβΓδίαηάβη. Ρβΐαδ^οδ ίδί ηητ δη^δίΠοΙι, \νβΐ1 θγ δΐοΐι δοΐιβπί ΒΐίΓ^βΓ- 
1)1η1; ζη νβι-^ίβββη; βΓ ίδί ηηβηίδοΜοδδβη , -ϊνβίΐ βΓ ζ\νίδθ1ιβη ζτνβΐ 
Ρβΐοΐιίβη δοΙίλναηΜ. 8ο1)α1ά βΓ δβΐηβη ΕηίδοΜπβ σβίαβί Ηαί, ζβϊ^ 
βΓ δίοΐι ίαί1α•&£1:ί^ ηηά βηΙδοΜβάβη, Λνϊβ βδ 1)βδοηάθΓδ δβίη Αηίΐχβίβη 
άβηι Ε^γρΐΐδοΐιβη ΗβΓοΙά §β^βηϋΐ3βΓ βΓΐίβηηβη Ιαβί. ΌβΓ βΙΐΓβηνοΠβ 
Τοά αηί άβηι δοΜαοΜίβΙά ΐ3θί Αηίαβ ζη βΓΐιβΙ)βηάβη Εβάβη ηηά 
άίβηίβ ζη^ΐβΐοΐι άβΓ Ηαηά1ηη§, ΐηάβηι βΓ άϊβ Νοί άβδ Κι-ίβ^βδ δίβϊ^βΓίβ 
ηηά άβηι Ώαηαοδ άαδ ΕβοΜ §ά}) ζητ I^^δί ζη §Γβΐ£βη. 

ϋβη Καηιρίβη ηιαοΜ -νναΙίΓδοΙιβπιΙΐοΙι βΐη Τ^'αΠ'βηδΐίΙΙδίαηά βϊη 
Εηάβ ηηά βίη ΥβΓίΓα^, ϊη \νβ1ο1ιβηι ϋαηαοδ άβη Α§7ρίίαάβη άϊβ 
Ηαηά δβϊηβΓ ΤοοΗίβΓ Λ^βΓδρΓΪοΙιί. 8β1ιι ^ί βψηβί δΐοΐι £ϋΓ ϋαηαοδ 
1)βΐ άβΓ ϋαΓίβ^ηη^ άβΓ Λ'^βΓίι&Ιίηίδδβ ηηά άβΓ Εηί^ΐοΐίΐηη^ δβΐηβδ 
ΜοΓάρΙαηβδ άβΓ ββάαη^β νοη ΓΓα^ηα. 301 

άηάτης δικαίας ουκ άποοτατεί ϋ'εός. 

Αηοΐι ΡΓα^. 302 

ιρενδων δε οιαιρον ίσθ' οττον τψα ϋ•εός 

Ιίδηηίβ ϊη άβηι δΐηοΐίβ βΐηβη Ρΐαίζ ^θ£ηηάβη 1ιαΙ)βη. Ναοΐι Ην^ίη 
£.273 ΑνηΓάβ άβΓ Ηγπιβηαοδ νοη άβΓ Ηοοίιζβϊΐ άβΓ Ώαηαίάβη ΙιβΓ- 
^βίβϋβί. Ώΐβ ΑηδίοΜ νοη Οηιρρβ (α. Ο. 8. 78), άαβ άαδ ζΧνβίίβ 
8ΐ;ϋο1ί ηιϋ άβηι ίψεναίος κατακοιμητικός ^βδοΐιίοδδβη, άαδ άΐ'ΐίίβ ηήΐ 
άβηι νμέναιος διεγερτικός 1)β§οηηβη 1ιαΙ)β, βΓ§ΐΜ βΐηβη -^Γ^δαπίθη 
Κοηΐταδί ηηά βηίδρΓΪοΙιΙ άθπι §1βίο1ι ζη θΓντϋΙιηβηάβη ΓΓα^ηι. 43. ΕίΝίΕίτυκα. 19 

Νυτ Λνητάβ άβΓ ν^ιεναιος διεγερτικός τάοίώ "^ΐτΜΐοϊϊ ^βδΐιη^βη, δοηάβπι 
Μοβ βΓΖ&Μί. 

Ιηι ΑηΓ3.η§ άβ8 άηΗθπ 8ίϋοΐ£8, άβι• Δαναΐδες, ^ϊΐ'ά άβΓ ΕγΓοΙ^ 
άβΓ η&οΜΙΐοΙιβη ΗίηίβΓίΐδί 1)βι•ίοΜβί;, -ννίβ β8 δοΐιβΐηί; νοη Βαη&οδ 
8β11)δί, ιιηά ηιϋ^βίβΐΐΐ, λνίθ άβΓ νμέναιος διεγερτικός νοη ΚηαΙ)βη 
υικί Μ&άοΐιβη ίοίβη ΟαΙίβη ^βδηη^βη ΛντίΓάβ (Γι•3,§ιη. 43). Ιη άβι- 
Γΐ'θυάβ (3&ηϊΙ)θΓ ίαίιϋ; δίοΐι ϋαη&οδ νβΓ)ϋη§[ΐ;^), Μδ (ΙβΓ ϋη^βΙιΟΓδαιη 
άβΓ Ητρβηηβδίτα ζυί&^β Ιίοηαιηί. Όΐβ 8ο1ιτνβ8ίβΓη (άβΓ ΟΙιογ) -ννβΓίΙβη 
βΓ^ΐηιηιί δβίη πΙ)βΓ άβι*6η ϋηίΓθΐιβ ηηά δοΐιαιηίοδΐ^ΐίβΐΐ;. 8ίθ \νίΓά 
νΟΓ ΟβΓίοΙιί ^βδίβΠί, νοη ΑρΙίΓοάΐίβ νβΓίθΐάί^Ι; , -ννΐβ ΟΓβδίβδ ΐη άβη 
Ειιπιοηϊάβη νοη Αροΐΐοη, ηηά ίτβΐ^βδρΓΟοΙιβη. Ώΐβ Απ§3,1)β ΑροΠο- 
άοΓδ, άαβ Α1:1ιβη3, υ.η(1 ΗβΓπιβδ άίβ ϋαη&ΐάβη ίιη ΑπίίΓα^ άβδ Ζβηδ 
νοη Βΐιιίδοΐιπίά §βτ6Ϊηί§ί ΗαΒβη (δ. οΙ)βη 8. 3), ΐ£3,ηη δίοΐι ίϋΐ' άβη 
δοΐιΐυβ άθΐ* Τιϋο^ίβ βΐ^βη. 

ϋ&δ Ααί1ι•βίβη άβΓ ΑρΙίΓοάϊίβ ΐηι Ιβίιζίβη 8ίΰ.οΐ£β ζυδ&πιηίθη- 
^βΐι&ΐίβη ηιίΐ; άθπι Ββ^νβ^^ιαηάθ , ■ννβδίιαίΐ) άίβ ϋαηαϊάβη άϊβ Ηβΐι•3,1; 
νβΓαΙίδοΙιβιιβη, ιιηά ηιΐί άβηι ΙβΙζίβη ΟΙιοΓ^βδαη^β άβΓ Ηϊΐίθίΐάβη ΐΜ,βΐ 
άίβ Ιβίΐβηάβ Ιάββ άβΓ ΤΓίΙο^ίβ βΓΐίβήηβη. ϋίβ Ώ&ηαίάβη νβΓ- 
δοΐιιη&ΐιβη άίβ Εΐιβ ηαίί άβη ΥβίίβΓη ηίοΜ \νβ§βη άβΓ ν6Γ\νίΐηάί- 
δοΙααΛ, δοηάβΓη ^βίΐ δίβ άίβδβ11»βη Ηαδδβη.^) Ναοΐι V. 749 £. 1ι&1)βη 
δίβ &υο1ι ΙιίηΓβίοΙιβηάβη Οηιηά άίβ ΓοΗβη ιιηά ιιη^βδοΐιίαοΐιί^η (τβδβΠβη 
ζιι Ιιαδδβη. ϋίβδβ Εΐ)βΓ \νο11βη άίβ ΥβΓΒίηάυησ• βΓΖτνίη^βη, δοά&β 
^βηβ άαδ ΙιΟδ νοη 8Η3,νίηηβη νοΓ&τίδδβΙιβη (337, 339). Οβ^βη 
άίβδβ ΥβΓ^βλναΙΙί^υη^ 1)&υηιί δίοΐι άβΓ 8ίηη άβΓ ^πη§ί■Γ^,ιιβη ηιίί 
&11βΓ Ηβίίί^ίΣβίΙ; &η£. ΝαΓ βίηβΓ, Ιί7η1ίβιΐδ, νί^βίβ ά&δ ΗβΓζ δβίηβΓ 
ΒΓ&υΙ; ζυ ^βντίηηβη ηηά δβίηβ Εΐιβ ■ννίι-ά άηΓοΙι Αρ1ιι•οάίίβ Ιβ^- 
ίίηιίβΓί. ϋίβ Ε1ΐ6 δοΠ &υ£ 1<ίβ1)β Ββηιΐιβη (1042 £.). Αηοΐι άβΓ 
Λ'θΓ^ίΐηάίβ, ^βΙοΗβΓ ηαοΐι ^ΓίβοΜδοΙιβΓ 8ίΐ1;β βίη §•βτνίδδθδ ΑηΓβΛΐ 
αιιί βίηβ ΕΓΒίοοΙιίβΓ Ηαί, ^νβίΐ άαάπΓοΙι άαδ ΥβΓπιδ^βη άβΓ Εαηιίΐίβ 
βΓΐιαΙίβη -ννίΓά (340, 392 β".), δοΠ ηίοΜ αιχί" άίβδβδ ΚβοΜ ροοίιβη 
υηά ηίοΐιί ζηηι ΗβΓΓη ιιηά ΟτβΙ)ί6ίβΓ δΐαίί; ζηπι ΙίβΒβηάβη ΟαΙΛβη 
δβίηβΓ ΥβΓννΕΐηάίβη ΛνβΓάβη. Μαη Ιίαηη δίοΐι τ^οΜ άβηΐίβη, άαβ άβΓ 
ϋίοΗίβΓ ηιίί; άίβδβΓ Ιιβίΐδαηιβη Μαίιηηη», -ννβηη δίβ ατιοΐα 1)1οβ ίη 
άβΓ Ηιηάΐηη^ βηίΐι&ΐίβη , ηίοΐιί ΐ3βδοηάβΓδ αιΐδσβδρΓΟοΙιβη τν&Γ, βίηβΓ 
ΙιαΓίβη Κθο1ιίδϋΙ)νιη§, άβΓ Γβίοΐιβ ΕΓΜδοΜβΓ αιΐδ^βδβίζΐ; \ν3,Γβη, βηί- 
§β^βηίΓ£ΐ1. 

Όά άίθ 83,1;7ΓάΓ3,η3βη, \νβ1ο1ιβ πιϋ; άβΓ Ι/γΙίΠΓ^ίβ, Οάίροάίβ, 
ΟΓβδίίβ νβΓ^ηηάβη \ν3,Γ6η, άβηι σίβίοΐιβη Μτίΐιιΐδ Λνίβ άίβ Τήΐο^ίβ 

1) ϋβΓ ΑϋβάΓυο^ ΙιδοΙίΒίβΓ ΕΓβνιάβ κα9•αίρομαι <γΟ> γήρας 6ΓΪηηβι•1; 
&η Ηιίί. 614. 

2) ϋίβ ¥Λίβ νοη ΟββΛ-ίνίβίβΓίίΐηΓίβΓη ΟΓΒοΙιΐβη ^νβοΙβΓ ΐη Οηβοΐιβηίαηά 
ηοοίι ΐη Α^γρΙβη &18 ηηρ&βΒβηιΙ. Ιη Α^τι^ίβη ^αΐί άο^άυ άϊβ Εΐιβ ηιίί; 
(ίβι• 8ο1ι\Ρβ8ΪβΓ &18 (13,9 Νϋο1ΐ8ΐ1ϊβ^βη(1β ΰη(ί ΝαίιΐΓ^βηιαβθΒίβ, αΐιηΐΐοΐι ντΐβ 
άβη ΙιβηΙΐσβη Ασ^ρίβπι (Ιΐβ Εΐίβ ηιίί άβΓ βί^βηβη Οοπδΐηβ αΙβ άΆ9 
νοη ΝαίπΓ υηά Υβι-ηηηίί ζηηαο}ΐθ<; ββΐϊοίβηο βΓβοΙιβίηί;. Επηαη, 
Α^ρίβη, 8. 221. 

2* 20 ΕΙΝΙΕΙΤϋΝσ. 

βηίηοιηιηβη δίηά, 80 Ιιαΐ; άΐβ Υβπηηίιιη^, ά&β ζυ πηδΓβΓ Τιϋο^β 
(1&8 8αί;7ΓάΓ&ηιει ^Αμ,νιιώνη ^β1ΐ0ΓΪβ, &11β λΥβ,ΙίΓδοΙιβΐηΙίοΙιΙίβϋ; ίιίΓ 8Ϊο1ι. 
ϋίβ οΙ)βη 8. 2£. 3,ησβ£ϋ1ΐΓί,β 8ίβ11β άβδ ΑροΠοάοΓ ηηά Η7^ ί. 169 
Ιίδηηβη λΐη^βίαΙίΓ βίηβ Λ'ΌΓδΐβΙΙπη^ νοη άβηι δίοδ" άβδ δαίττάΓαπιαδ 
^βΐ3βη. ϋΐϊβΛ&υρί; ιη&σ ύϊβ Ββηαίζιιη^ άβΓ δα^β νοη άβΓ Ι/ίβΙ)β 
άβδ Ροδβΐάοη ζιΐΓ Αιη^ιηοηβ ίτΐΓ βΐη δοΐοΐιβδ ^^Β-ίγτάτΒ,ΏΐΆ βΓδί άβη 
δαίγΓ ΐη άβη Μ7ΐ1ιιΐδ §βΙ)ΤΒ,α}ιί 1ια1)βη. ΈτΆ^να. 13 

βοΐ (ΐεν γαιιεΐβ&αί μ,ό^Οψον, γα(ΐεΐν δ ίμ,οί 

δοΐιβίηβη "ννοΓίθ άβδ 8ει1;7Γδ ζα δβΐη. Αηάβΐ'β ^βΐ^βη δΐβ άβπι Ροδβί- 
άοη. Εγ&^. 14 

καγοαγε τας ΰας βακκάρεις τε κοα (ΐνρα 

Ιί&ηη §1βίο1ιΜ1δ άβΓ δαί^τ §βδρΓθθΙιβη 1ιαΙ)βη. ϋα^β^βη δίηά 
&ρώβκων ν,νώδαΐα (ΕΓα^ηι. 15) "^νοΓ^β άβδ Ροδβίάοη, -ννβΙοΙιβΓ άβη 
δα^ττ δοΙοΙιβΓ ΙιίβΙ)β -αη-ννηΓάίσ βΓΜεΪΓί χιηά £οι+)α^ί;. IV. ϋΐ)€Γ άΐβ Ζβίί άβΓ ΑπίΓΰΙίρηη^. 

Οβ\νδ1ιη1ϊο1ι ζ&ΙιΗ ηιαη άΐβ Ηϊΐιβΐίάβδ ζα άβη αΐίβδίβη λΥβΓίίβη 
άβδ ΌίοΙιί^Γδ.-^) ΑηάβΓβ 1)βί;Γ&ο1ιίβη δΐβ αΐδ βίηβ άβΓ ^ΰη^δίβη ΑΓΐ)θϋβη 
ιιηά δβίζβη δίβ 'ννβ^βη άβΓ ΐηι δίϋοΐίβ δίοΐι ο£Ρβη1)&Γβηάβη -νναΓπιβη 
Τβϊΐη&ΐιπιβ £ύΓ ΑΓ^οδ ΐη άίβ Ζβϋ νοη 01. 79, 4 (461/60 ν. ΟΙιτ.), 
\νο βΐη Βαηάηΐδ ζ\νΪ8ο1ιβη Αίΐιβη τιηά ΑΓ^Οδ ΐηι ΛΥβΓίίβ -νναΓ.^) 
ΒηοΙίθΙβΓ (Ν. ΕΗβιη. Μτίδ. 40 δ. 628), -ννβΙοΙιβΓ ΐη άβη ΛΥοΓίβη ^ώς 
κόξία εγρνΰα ΰεμ-ν ενώπια 151 βίηβ Αηδρΐβΐηη^ Εΐιί άβη β1)βη νΟΓ 
δΐοΐι ^βίαβηάβη Βαπ άβδ Ρ&τίΐιβηοη βΓΐ)1ΐο1ίΐ, νβΓίβ^ άΐβ Αηί£ϋ.1ΐΓΐιη§ 
ΐη άΐβ Ζβΐί ηαΛ άβηι Βηηάβ ηαΐί Αγ^08 τν&ΙΐΓβηά άβδ Γβΐάζυ^δ ΐη 
Α^γρίβη, ΐη ά&δ ^α11Γ 460 οάβΓ 459. Οβ^βη άΐβδβ Αηηαίιηιβ βΐηβΓ 
δρ&Ιβη Α1)£3,δδαη§δζβΐί ααββΓί; δΐοΐι ΒβΓηΙΐΒ,Γάν ΐη £ο1§βηάθΓ ΛΥβΐδβ: 
,,ϋβΓ 8£ΐ1 άβδ ϋΓ&ηΐ3,δ ΐδΐ ΐη Ηοΐιβηι θΓ&άβ δοΜΐοΙιί ηηά ίΓΟοΙίβη, 
αΙ)^βΓΪ8δβη ηηά οΗηβ βίαηζ, άβΓ ϋΐαίοσ ηϋοΜβΓη, άΐβ οΙιΟΓίδοΙίθη 
Τβΐΐβ Ιι&αίϊ^ ΐ3Γβΐ1; ηηά Γβάδβΐΐ^, άβΓ "νν"θΓΐ:^βΙ)Γ3,ηο1ι &1)βΓ 1ΐ3,1; ^ΐβ 
δοηδί ΪΓ^βηά Η,ΚβΓίιΰηιΙΐοΙιβ Γ&Γΐ)ΐιη§ ηηά ηιαοΜ άβη βΐ^βηΐίπηίΐοΐΐδίβη 
Εΐηάηιοΐί άηΓοΙι βίηβ ΜβΙΐΓζαΙιΙ γβΓ&ΙΙβΙβΓ οάβΓ δβΗβηβΓ ΛΥδΓίβΓ, γτβίοΐιβ 
ά&δ ή-βηιάβ λΥβδβη άβΓ ϋαηαΐάβη ηιαίβη. ΝΐοΜ \νβηΐ^βΓ &η£££ΐ11βηά 
ΐδί άΐθ Ηαΐίηη^ άβΓ ΙεηΓζ §β§1ΐβάβΓΐβη δαίζβ; δβΐίβη βΓ£Γβηί άβΓ 
ΏΐοΜβΓ άηΓοΙι ΒΐΙάβΓ ηηά δΛδηβη ΑηδάΓαοΙί. Βοοίι ΐδί άθΓ Τοπ 1) 8ο Α. "\Λ^. δοΜβ^βΙ, Ηβπηαηη, ΒβΓη1ιαΓά7 (Ογ. Ιλ^. Π 2 8. ΒΟΟ»), 
"ννβϊΐ (άβ ίΓΛσοβάΐείΓαπι βι•3,β03.ηιπι ονιπι Γβΐϊαβ ραΜίοίθ οοηΐαηοϋοηβ, 
ΡαΓΪ8 1844, ρ. 12θ(1.)• 

2) ν§1. ΒδοΜι, ϊΐΆ^, ΟΓαβο. ρι•ΐηο. ρ. 54, δΰνβΓη ϋΙ^βΓ βίηϊσβ ΗίβίοΓ. 
η. ροΐϋ ΑπΒρ. ά. Τγ^^. 8. 12, Ο. Μαΐίβι• Ευω. 8. 122 £., ϋΓΟΤδβη ΖβΐίβοΙίΓ. 
£. ά. ΑΙί.Λν. 1841 8. 226. ΕΙΝΧΕΙΤϋΝσ. 21 

(ΙβΓ ΟΙιΟΓίίβάβι• ζΆνί ηηά ΓβΗ§ΐδ8, άΐβ ΥβΓδίη&ββ Ιίΐίη^βη βίηίαοΐι 
υ.η(1 αηιηιιίΐσ. Αυβ Γοηη ηηά Οβάαηΐίθΐι ^θΜ βΐη Ηααοΐι άβδ 
ηβ,ΐνβη Α11θΓίαηΐ8, βηίβρΓβοΙιβηά. άβη δ&σβη άβΓ ΟΓΐβηίθ,ΗδοΙιβιι "ννεΐί; 
δοηδί; θήηηοΓί \νβηίσβδ αη ά&δ Οβηίβ άβδ ΡίοΙιίβΓδ, ηΐοΐιίδ &η (Μβ 
^βΓθΐίΙβ Κιιηδΐ; δθίηβδ ΑΙίθΓδ." ϋϊβδβδ ϋι-ίβϋ Ββι•η1ΐ3.Γ(ΐ7δ ίΓ&σΙ; (ΙβΓ 
ίβδοηάθΓβη Ββδοΐιιίί'θηΐιβϋ; άβδ δίοίβδ ζιι ντβηί^ Κβοΐιιιπη^. ^^^^ΐβ 
νοΓπβΙιιη ΐδί ζ. Β. άβΓ Τοη ίη άβηι οΙ)βιι 8. 15 ΆΏ^βϋΧίατίβη Βηιοΐι- 
δ1:ϋοΐ£ άβδ 8ο1ι1ιιβδίύο^8 άβΓ ΤΓΪΙο^ίβ, άβΓ ^αναΐδεςΐ "ννβΙο'ΙίβΓ ΚΙ. 
8ο1ΐΓ. IV 8. 126 Ι^βιηβΓίίί; δβΙΐΓ ίΓεδ^βικΙ: ,,ΤνΐβνΐβΙ άΐβ Ναίηιτ άβδ 
Οβ^βηδίίΐηάθδ απά άβΓ ΡβΓδοηβη άίβ Ηα,ηά1ιιι駕 1)βάίη§^, -ννίΐ'ά ηίοΐιΐ; 
ΐηιιηβΓ §βηη§ βΓ\νοσβιι. ϋαβ άαδ Ιιτι-ΐδοΐιβ ΐη άβη δοΐΐΐΐίζββίιβηάβη 
ϋ.1)βΓ\νίβ^, ΛναΓ ηοίννβηάί^, ηηά δΐηά άΐβ ΟΙιΟΓίΐβάβΓ 1αιι§[βΓ αΐδ ϊη 
άβη Η,ηάβΓβη ΤΓα^δάίβη, δο ζβίοΐιαβη άίβ δΐοΐι β,τιοΐι, η&οΐΐδΐ; άβηβη 
ίη άβη ΡθΓδβΓη, άχιτοΐι 8ο1ιδη1ιβίί, ΖαΓίΙιβίΐ πηά ΕΓΐΐ3,1)βη1ιβίί αιΐδ. 
ΌΊβ §Γθββη δοΐιοηΐΐθίίβη δίηά 3,1)βΓ ηηζβι-ίΓβηηΙίοΙι νοη άβΓ πΐ7ί1ιϊδθ1ιβη 
Εϊ^βηίϋπιΐίοΐιΐίβίΐ άβΓ ΡβΓδοηβη ηηά άβΓ Ιια^βη, άίβ ηι&η δίοΐι ηιΐΓ 
άιίΓοΙι ίΐ11δβί1ί§•β ΒβίΓαοΜιιησ ηηά άίβ πηΒβίαη^βηδίβ ΥβΓ&ηδοΙιαυ.- 
Ιϊοΐΐΐΐη^ η&ΗβΓτΰοΙίβη Ιίαηη. ϋίβ ^βιτιι^β άΓΕπιαϋδοΙιβ Ηαηάΐηη^ 
αηά άβη Μαη^βΐ αη δραηηχιη^ βηαρβηάθ ίοΐι ηίοΐιΐ:, \νβί1 άβΓ 81οβ", 
ντίβ βΓ ίδί, βίηβΓ ΐ3βδδβΓβη Οθδίαΐίηη^ αΐδ άβΓ ήη Αδοΐιγίβίδοΐιβη 8ΐϋ 
ηιίΓ §ΆΥ ηίοΐιΐ Γίϊΐιί^ δοΐιβίηί, ίη άίβδβΓ ΟβδίαΠτιη^ αΒβΓ, ζηηιαΐ πιίΐ; 
Ββζΐθΐιηη^ 3,ηί άίβ ίοΐ^βηάβη ΕηίΏτίοΗηη^βη, πάτ βίηβ 1)β\νυ.ηάβΓηδ- 
Λνϋι•άί§β ΜβίαπιοΓρΙιοδβ άπΓοΙι άίβ Ηαηά άβΓ Ροβδίβ ηηά άίβ ίΓα^ίδοΙιβ 
ΓοΓπι ά&ΓδίβΙΙί." Όίβ ϋηδίοΙιβΓίιβίΐ άβδ ϋΓίβίΙδ νοη ΒβΓη1ι&Γά7 ίΓίίΙ; 
απι άβπίΐίοΐΐδίθη ζαία^β, ^νβηη δίοΐι τναΙίΓδοΙιβίηΙίοΙι ηιαοΗβη Ι&βί, 
άαβ άβΓ ΡΓΟηιβΙΙιβιΐδ ϋΙίβΓ ίδί ίΐΐδ άίβ Ηίΐίβίίάβη. Ν&οΐι V. 303 — 305 
ΛναΓάθ Ιο ίη βίαβ Κηΐι νβΓΛναηάβΙΙ; πηά ζ\ν3,Γ ΐη §αηζβΓ Οβδί&ΙΙ;, 
ηίοΗΙ; θϊαυθ, δο, ννάβ άίβ Οοίίίη Ιδίδ άαΓ^βδίβΙΙί τνπΓάβ, πιίί άβπι 
Κηηιρί"β βίηβΓ ΓΓαα ηηά άβπι Κορίβ βίηβΓ Κηΐι. ΕΓδί ίη Ασ^ρ{;βη 
βΓΐιίβΙΙ; δίβ άίβ ηιβηδοΙιΗοΙιβ ββδί&Ιί \νίβάβΓ. Μ&η Ιί&ηη Ηίβπι&οΐι 
ηίοΐιί; νβΓδίβΙιβη, \ναηιηα Ιο ίτη ΟΗοΓ^βδβ,η^ 577 ί. αΐδ βίη ΜίδοΗ- 
\νβδβη ίθίΐδ Κιιΐι, ίβίΐδ \νβίΐ3 Ι)βζβίο1ιηβ1: -ννίΓά, τνβηη ηίοΐιί; άβΓ 
ΒίοΙιίβΓ άιίΓοΙι άβη ΡΓΟηιβΙΙιβηδ άαζτι νβΓαηΙαβΙ; ΛνυΓάβ, ίη \νβ1ο1ιβπι 
βΓ απδ άΓαπΐ3,ίίδθ1ιβη Οηίηάβη &η άίβ 8Ί;β11β άβΓ Κηΐι βίηβ ^βΐιδηιίβ 
^υη£[£Γ3,ιι δβίζβη πιιιβίβ.^) 

Λνίβ άβΓ 8β1ι1υ.β αηδ άβηι &δί1ιβϋδθ1ιβη "ννβΓίβ άβδ δίτϋοΐίδ, δο 
ίτάΐιτί αυ,οΐι άβΓ 8ο1ι1αβ αυδ άβη Μδίοήδοΐιβη Αηδρίβΐηη^βη ζυ. ΙίβίηβΓ 
8ίο1ιβΓΐιβίί. Μίί Κββίιί ίδί νοη λΥβίΙ ιιηίβΓ αηάβΓβηι 1)6ηιβΓΐ£ί ^νοΓάβη, 
άαβ άίβ ΟβΙιβΙβ ίϋχ άίΐδ ^οΗΙβΓ^βΙιβη άβΓ ΑΓ^ίνβΓ ίη βίηβΓ Τν'βίδβ 
^βΐΐίΐΐίβη δίηά, άαβ δίβ νοη άβη Ζιΐ8θ1ΐ3.ιιβΓη Ιβίοΐιΐ; αηί Αίΐιβη ύΙ^βΓ- 
ίτΆξβη \νβΓάβη Ιίοηηίβη. 

1) \ν&θ Ουβί. Μβΐΐβη ϋβ Ιυβ ίαΐ^υΐα οαρΐίβ, θβίβοία, Γρεαίαβ 1901, 
ρ. 8-1 ά&^β^βη 1)βιηβΓΐίί, ά&β μι^όμβροτον βοτόν ηηά βονκερως τταρΟ-ίνοζ 
ηϊοΐιΐ; ίάβηίΐβοΗ ββί, Ιίβάβυίβί -ννβηϊ^ πηά άΐβ Ββΐιαυρίιιη^ ,,&ηϋο^υϊοΓβπι 
πιβιηοΓΪΕΐιη 8ΪΙ)ΐ νϊηάϊοαΓβ δαρρΗουπι ί'αΐ^υΐ&ηι οιηηββ οοπθβηΐϊιιηΐ" 181 ^βϊΐ; 
βηίίβπιί ηο1ιΙί» ζα 9βίη. 22 ΕΙΝΕΕΙΤυΝα. 

ΜβΙΐΓ Οβ\νϊο1ιί 8ο1ιβΐη1; άβτ 8ο1ι1υβ αιΐδ άβι• ΒβδοΙίΓ&ηΙειιη^ απί 
ζ\νβϊ 8ο1ιατΐ8ρίβ1βι• ζιι 1ιαΙ)βη. Ρι*βί1ΐο1ι ΙιβπίθΓΐίΙ; ^β^βη δοηαιηβΛΓοάί;, 
Βοάβ, Εήίζδοΐιβ, Λνβίοΐιβ αιΐδ άΐβδβηι Οηιηάβ άΐβ Ηϋίβίΐάβδ ζιι άβη 
αΙΙ^βΓβη 8ίΛΪοΐ£θΐι Γβοΐιηβη, Κτηδβ (Αιΐ䧣ΐ1)β 8. 26), ά&β ύη άτΐίίβη 
δΐΰοΐί άβΐ' Τιίΐο^ίβ (ϋθ ββήοΙιίδδζβηΘ άρβί 8ο1ιαυδρΐβ1βΓ βτΐοτάβτβ, 
ΑρΙίΓοάΐίιβ, ΗγρβΓίηβδίΓα, ϋ&ηαοδ. ΑΒβΓ άΐβδβΓ Εϊητν&ηά ίδί δβΙΐΓ 
ζ^νβίίβΐΐιαίί. Μδ^ΗοΙιβΓννβίδβ λναΓ Η7ρβηηβ8ίΓ{ΐ ηΐοΐιί ζη^β^βη οάβι• 
^ντίΓάβ δίθ άτίΓοΙι βίηβη δί&ϋδίβη (κωφον πρόΰωπον) §6§6\)βη. ΝίοΙιί 
οΗηβ αηιηά δίβΜ άβδΗ&ΙΙ) \ν. ΟϋΙ^βΓΐ; (Ν. Εΐιβίη. Μυδ. 1873 8. 480£Γ.) 
άαΓΐη βίηβη Ββ^νβίδ, άαβ άίβ δοΐιαίζββίιβηάβη νοΓ άβη 8ΐβΙ)βη §. Τ1ι., 
Β,ίδο νοΓ 01. 78 (468 ν. ΟΙιγ.) ^β^βΙ)βη τναι-άβη. ΑΙ)θγ δΐοΙιβΓ ΐδί 
3,ιιο1ι άΐβδβ Βαίΐβηιη^ ηίοΗΙ;, άα ίη άβη 8ΐβ1)βη ηίοΐιΐ; βΐη άτίίίβΓ 
8ο1ΐ3,ιΐ8ρΐβ1βΓ, δοηάβΓη ηνα* βίη τταραχορήγημ,α (βίτ Ιδπιβηβ) ηδίϊ^ ΐδΐ. 

Υοη άβη βΛαΙίβηβη 8ΐ.ΰ.οΐ£βη άβδ Αδθ1ΐ7ΐθ3 δοΐιβΐηί Ιίβΐηβδ ϋΙ»βΓ 
άαδ ^. 472 Ηηαηί'ζιι^βΐιβη , ΐη •ννβ1ο1ιβηι ^αΙοιΓδοΙιβΐηΙίοΙι άΐβ βΓδίβ 
ΤβίΓίΐΙο^ίβ ααί^βίϋΙΐΓΐ; -ννοΓάβη ίδί.^) ΒίβδβΓ ΤβίΓαΙο^ΐβ οάβΓ 1)βδδβι• 
^βδ&^ί ΤΓίΙο^ίθ, ζπ -ννβΙοΙιβΓ άίβ ΡβΓδβΓ ^βΙιΟΓβη, ίβΐιΐί ηοοίι άβΓ 
ϊηηβΓβ Ζαδατηπΐβηΐι&η^ άβΓ Ε3,1)β1, -ννβΙοΙιβΓ ΓοΓίδοΙίΓΐίί; 1)βΓβϊίδ ΐη 
(3βΓ ΤΓΪΙο^ίβ άβι• 8ο1ιηίζββ1ιβη(1βη ^βηι&οΐιί; ΐδΐ. ϋΐβδβ Τήΐο^ΐβ ηιαβ 
αίδο ^ϋη§β^θη ϋ&ίυπίδ δβϊη. Ζα άβπι 61αιιΙ)βη αη ά&δ Ιιοΐιβ ΑΙίβΓ 
άβΓ δοΐαηΐζίΐβΐιβηάβη }ΐΆί \οτ αΐΐβπι άβΓ Τηι^δοΜηβ νβΓίϋΙΐΓί, άαβ 
πίΕη άαδ ΓΓβηιάαιϋ^β άβδ Απδάηιοΐίδ, ννοπιΐΐ άβι• ϋίοΐιίβι• άίβ 
ίτβπιάθ ΗβΛηηίΙ; άβΓ ΡβΓδοηβη ο1ι&Γα1ίίβΓΪδίβΓβη -ννοΠίβ, £ίπ• 3-11βι•- 
ΐϋηαΐΐοΐι §β1ια1|;βη Ιιαί. ^ν^ΪΓ Ιι&Ββη οΙ)βη §βδβ1ιβη, ά&β άβΓ ΟίοΙιΐβΓ 
Ϊη άβηι δίΰοΐίβ ατιί άβΓ Ηδΐιβ δβϊηβΓ ί1ιβο1崙ΐδθ1ιβη Αηδοΐιαιιιιη^ 
δΐβΗΐ. Αιι£ άβΓ αηάβΓβη 8βΐίβ ηιαβ ιιηδ άΐβ Εΐηί"&ο1ι1ιβΐί άβΓ ΟΙςο- 
ηοπιΐβ, άβΓ ϋιηδί&ηά, ά&β Όαηαοδ νοη V. 240 — 498, οΙ)\νο1ι1 βΓ αη- 
ΛΥβδβηά ΐδί, δΐηπιιη Ι3ΐβΐ1)ί, άβΓ Μ3,秕β1 βΐηβΓ Βϋ1ιηβηάβ1ίθΓ3,ίΐοη^) 
αΙ)1ΐ£ΐ1ίβη ΐη άΐβ Ζβΐί 1ιβΓίΐΐ3Ζΐΐ§β1ιβη, -ννο άΐβ ΟΓβδίΐβ ^βάΐοΜβΐ ννπΓάβ. 
Μ&η ΙίΒ,ηη ΜβΓηαοΙι αη άΐβ Μΐίΐβ άβΓ δβοΙιζΐ^βΓ ^^11^β άβηΐίβη. 
ϋ]3ΓΪ^βηδ ΐδΐ Ιιβΐ άβΓ ΥβΓ^ΙβΐοΙιιιη^ άΐβδβδ δίίΐοΐίδ ηιΐΐ αηάβΓβη 
ΒΓαπιβη άβδ Α8θ1ΐ7ΐθδ ηΐοΜ ζη ϋΙ)6Γ8β1ιβη, άαβ άΐβδβδ 8ίϋοΐ£ Ιίβΐηβ 
δρ&ίβΓβ υπι&Γΐ)βΐίηη§ βΓίαΙίΓβη ζα ΐ33,1)βη δοΐιβΐηί.^) 

1) ν^Ι. „ϋΐ5βΓ βίηβ ΤΓΐΙοσΐβ άβ8 Αδοΐιγίοθ ηηά ΰΙίβΓ άΐβ Τηίο^ίβ 
αΙ)βΓΐΐ3,ιιρ<; " δϋζαη^βΐ). άβι• Μύηοΐι. Αΐί. ά. \ν. 1891 8. 368£Γ. 

2) ν^Ι. Α11)βΓΐ; ΜΰΙΙβΓ, Βΐί1:ηθη-Α1ίβΓίνίιηβΓ 8. 113. 

3) ν^;!. „υΐ)βι• άίβ ΤβχίϋΙ)βΓΐ1βί"βΓαη^ άββ Α8θ1ΐ7ΐθ8 ηηά β,ηάβΓβΓ 
§ΓΪβο1ιΪ8θ1ιβΓ ΤΓΛ^ΐΙίβΓ" δΐίζυπ^δΐ). άβΓ Μύηοΐι. Α^. ά. ΛΥ. 1888. Π 8. 327 ίΤ. ΑΙΣΧΥΑΟΤ ΠίΕΤΙΔΕΣ. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΛίΑΤΟΣ ΠΡΟΣί^ΠΑ. ΧΟΡΟΣ 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΚΗΡΥΞ. ϋ&8 ΡβΓ8θηβηνβΓΖ6Ϊο1ιηΪ3 ίβΗΙΙ; βΙ)βη80 Λνϊβ βΐηβ Η7ροϋιβ8ί8 ΐιη οοά. 
Μβάϊοβϊΐβ. ΥοΓ V. 182 βίβΐιί; π-ρεσ, άβια άίβ ΖΛτβΐΙβ Ηη,ικΙ τΐρεοβύτης 
νοΓ^βθβίζί )ΐ3,ί. Μαη ΥιάΙ άαΓΐη Λνΐβ ΐη βααιλενς αηά κήρνξ βΐηβ αΙίβΓ- 
ίΰιηΐίοΐΐθ ΒβζβΐοΗηηησ ηαοΐι (Ιθγ Μαβίίβ ζυ 3β1ΐ8η. ν§;1. ΑΙΙ). Μύΐίβι• Ογ. 
ΒϋΗηβηίΐΙίβΓϋΐιηβΓ 8. 270 ΰ. 

Όΐβ ΚοΠβη νβΓίβΠβη βΐοΐι αηίβΓ ζννβΐ 8ο1ιαΐΐθρίβ1βΓ ίη ίοΙ^βηάβΓ 
^βίββ : 

πρωταγωνιοτής: άβτ Αΐίβ (ϋ&ηαοβ), άβΓ Ηβΐ'οΜ. 
δευτεραγωνίΰτής: άβτ Κδηΐ^ (νοη Αγ^οθ Ρβΐ&β^οβ). 

ϋΐ)βΓ άβη ΟΙιοΓ (ΙβΓ ϋαηειίοΐβη, \νβ1ο1ιβΓ άυτοΐι 12 ΟΗοΓβαίβη (Ι&γ- 
^ββίβΐΐΐ; \πΐΓάβ. τιη(1 άβη ΝβΙ)βηο1ιθΓ 8. οΙ»βη 8. 13. ΧΟΡΟΣ. Ζενξ μεν άφίκτωρ ί%Ιδοι Λροφρόνωξ 
ύτόλον ημετερον νάΐον άρ%^έντ 1—181 Ρ&Γοαο8. Αη δίβΐΐβ άββ 
προλογίζων ν7\% ίη άβη ΡβΓββΓΠ Ιιαΐ; 
άβΓ Οίιοι- ζιιηαοΐιβί άϊβ Αα%αΙ)β άΐβ 
νοΓ3,η8ΐίβ^βη(Ιβη Βθ^θΙ)βη1ιβϊίβη τιηά 
ά&8 ΜοΜν άβΓ Ηαηάίπησ (ΓΙτιοΗ* 
νοΓ άθη δδΐιηβη (1β3 Α^γρίοδ, -π^βίοΐιβ 
(Ηθ ϋαηαΐίΐβη ζπγ ΕΗβ ζ-^νΐη^βη 
■ννοΐΐβη) αηζυσβίίθη. Βαπη ηοΗίβί; 
βΓ αη ΟοίίβΓ υπά Μβηβοΐιβιι, αη 
ά&θ 8ΐ;αιηιιιν6Γ^&η(ϋ;8 Αγ^οθ άΐβ 
Βΐ1^;β τιιη δοΐηιΐζ §β§βη ΥβΓ- 
^βτταΐϋ^η^ νοπδβϊίθη άβι• άΐβ 
ϋαηβ,ϊάβη νβι-ίοΐ^βηάβη Ασ^ρί;^^,(^βη. 
Βαιηϋ) -π^ίι-ά άα,δ Ζίβΐ άβΓ Ηαηάΐτιη^ 
1)βζβίο1ιηβ1;. Εηάϋοΐι άίθηΐ; άϊβ ΡαΐΌ- 
άθ8 ζαΓ ΟΒΕΓ&ΙίίβηδΐίΙί άβ3 01ιοι•8, 
ηιη (1β38θη δοϋοΐίδαΐ βΐοΐι άΐβ ΗΕηά- 
Ιΰη^ (ΐΓβΙιί; (ζυ 118—181). — ϋϊβ 
Ρβ,Γοάοδ ζθΓΓέίΙΙΙ; ίη (ΐΓβΐ ΤθϊΙθ. ϋϊβ 
αηαρδ,δίΐδοΐιβ ΡαΓϋβ 1—39 ϊϊά^ άβι• 
ΚθΓ7|5ΐι&θ8 νοΓ, (ϋβ πθϋδοΐιβ 40—117 
<1βΓ ΰβδαιηίοΐιοι•; νοη άβΓ ζ-π^βίίβη 
πιβϋδοΗθη ΡαΓίϊθ 118—181, άβΓθη 
(ΐΓβί 8ί;Γορ1ιβη ηαϋ Ερίιτιηηΐβη (ζη 
134) θοΐιϋβββη, βοΐιβΐηί; ^■βάβ^ άβι• 
(Ιτβΐ βτοΐχοι βϊη δΪΓορΙιβιιρ&αΓ ^β- 
δΐπι^θη ζα 1ιαΙ)θη, -ρταΙίΓβικΙ (^ϊβ 
Ερίιτιαηίβη άβιη όββαιηίοΙιΟΓ ζΰ- 
£β1βη. ν^Ι. ί&\ιτ\,. ί. ΡΗϊΙοΙ. 
Βυρρί. ΧΙΠ 8. 219 ΰ. ΑΙβ 8ο1ιαΐζ- 
ββΐιβηοΐβ δϊη(1 ίΐΐβ Βαη&ίάβη (ΙιιγοΙι 
βΐηβη ιαϋ;Ή^βΐβθΐ•"^ο1ΐ6 υηΐ'ητιικίβηβη 
ΟΗνβηζ\νβΐ§ ^βΐίβηηζβϊοΐιηβί (21 ί.), 
άβη 8Ϊβ ίη (1βι• Ηηΐίβη Ηαηοΐ Ηαΐίβη 
(197—199). ΙΙΐΓβ ΤΓ&οΙιί Ϊ8Ϊ ϋ^τρ- 
ϋβοΐι (240£Γ.). — -ννϋΙΐΓβηά άβΓ Ρ&γο- 
άθ8 βίβΐιΐ; ϋαηαοδ ααί" άβιη ΗοΗβιι 
Οδ^ίβΓίΐΙίαι-β υηΛ δραίιί 1»α1(1 παοΗ 
άθηι ΜββΓβ 1)α1ά η&οΐα άοηι Ιαηάβ 
Ιιίη (184). 

1—39 βΓδίβΓ Τθΐΐ (1βι• Ρατο- 
άθ8: ,,Ατίδ άβηι Ιαηάβ αιη Νίΐ δΐηύ 
τηΓ ^θδοΐιβη ηηι ηϊοΐιί; ζα άβΓ ΕΗβ 
ιαίί; άβη νβΓίιαβίβη ΥβΙίβΓη ο^β- 
ζ-νναη^βη ζη ΛνβΓάβη, άβηι Κδ,ίβ 
ιιη8βΓΘδ ΥαίβΓβ Ο&ηαοδ ίοΐ^βηά, 
•νν^βΙοΙιβΓ ηηδ ηαοΐι Αγο[08 οτβίηΙΐΓί 1ια<;, άβΓ νΛβυηΆί ηηδβΓββ Οβ- 
ΒοΙιΙβοΗίθ. Ββΐ άβηι δίαπιπινβΓ- 
■ϊναηάίβη Ι,β,ηάβ Ιίοηηβη τγιγ 3,18 
8ο1αη<;ζββ1ιβηάβ 3.υί£Γβηηά1ϊο1ιβ Τβΐΐ- 
η&ΐιηιβ Γβοΐιηβη. Μδ^βη άΐβ (ϊδϋβΓ 
άβδ Ι,&ηάβΒ άβη Βητ^βΓη βίηβ ηαίΐά- 
ΗβΓζί^β βτββΐηηηη^ ^β^βη ηηδ βίη- 
^βΙ)βη, άα^β^βηά&δ 8ο1ιϊ1ϊ άβΓ ηηβ 
ηαοΗδβίίζβηάβη Α^γρϋ&άβΏ. ίη άβη 
Γΐπίβη άβδ ΜββΓβθ 1)βστ3,1)βη." 

1. Ζεν? αη άβΓ δρίίζβ: άβΓΟπιηά- 
θα1;ζ έκ ^ώξ άρχώμεα9•(χ καΐ ^5 ^ία 
λήγετε, Μοΐβαι (ΤΙιβοΙίΓ. 17, 1) ^ΐΐί; 
ΥΟΓ δ,Πβπι ΓοΓ 8ο1ιη1;ζββ1ιβηάβ. — 
μεν, νβΙΛβδ ίηι Αηίαη» νοη £ϋη£ 
δίηοΐίβη ηηά άβΓ Μτπηϊάοηβη νοΓ- 
Ιίοηιηιΐ;, θβΐζί άαβ ΙιίδΙιβΓ (χββοΐιβίιβηβ, 
Λν&δ ίηιΓοΙ^βηάβη βΓζ&Ιιϋ; τνΪΓά, άβηι, 
"νναβ -ννβϊίβΓ ζη ^βδοΐιβίιβη Ηίΐΐ;, βηί;- 
^β^βη. — άςρίκτωρ, δοΐιοΐ. Ικετών 
ίψοροξ, ν^Ι. Ηβδ7θ1ι. άφίχτορα, τον 
Ικέοίον ^ία, ηηίβη 488 Ζτ^νοζ ίκτ^- 
ρο?, άασβ^βη 247 άψικτόρων δ. ν. α. 
Ικετών (8θ1ιο1.), βΙ)βηδθ προΰίχτωρ 
Εηηι. 444, αψιξίς ηηίβη 492 πη 
δΐηηβ νοη ιχετεία. Μϊί; άφίχτωρ 
δΐβΙΚ; δίοΐι σβ-ννίδ86Γηΐ3,ββη άβΓ ΟΙιογ 
άβΓ 'Ι-λέτίδεξ νοΓ. ϋΐβ ΑηίΤαδδοησ 
άβ8 Ζβπδ 3,1δ άβδ ΗοΓίβδ άβΓ δοΐιηΐζ- 
ββΐιβηάβη ηηά ΥβΓΓοΙσΐβη Ια&ί βίοΐι 
αηδ άβΓ ν^ΟΓδίβΙΙηη^ νοη Ζενς ξένιος 
βηίλνίοΙίβΗ, ν^Ι. Ηοηι. ι 270 Ζεί'^ 
(ϊ' έττιτιμήτωρ Ίκετάων τε ξείνων τε, 
ξείνίος, ος ξείνοιβιν άμ αΐδοίοιαν 
όττηόεΐ. — έττίδοι: ν^Ι. 151, 819, 
δϊβΐ). 472, -^ίβ έττοτττεύειν, έτιωτιάν, 
έφοράν, έττοπτηρας γενέΰ&αι, έπι- 
οκοπείν νοη άβηι Βΐίοΐί άβΓ ά&β Βδδθ 
αΐιηάβηάβη ΟδίίβΓ. 

2. ΰτόλον \νΐβ 28, Ζη§^, 8ο1ι8.γ. — 
νάϊον άρ%-έντα άίοίιίβΓίβοΙι ίϋΓ νψ 
οάβΓ νανΰϊν άρΟ-έντα. Μ&ηοΐιβ 
λνοΐΐβη ΰτόλον νάϊον ίηι δΐηηβ νοη 
νανν (οΐβ,δδβηι νοη βΐηβηι δοΐιίβ") 
οάβΓ βχρβάΐΐΐοηβηι ηαναίβηι νβΓ- 
1)ΐηάβη. — άρ9•έντα \νΐβ ΗβΓοά. 1 166 
άερθ-^ντβ^ ^κ τών ΟΙνουβΰέων ϊπΧεον. ΑδΟΗΥΙ,Οδ ΒΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝϋΕΝ. 25 άπο προ6τομίων λεπτοψαμάϋ-ων 
Νε(λον. ζΐίαν δε λιπονΰαι 

χϋ-όνα ΰύγχορτον Σνρία φενγομεν, 
ονχιν' έφ^ α,ΐμαχι δημηλαβίαν 
ψήφφ πόλεως γνωβ&εΐόαι, 
άλλ' αυτογενεΐ φνί,ανορία 3. προΰτομίων: άβν 8θ1ιο1. \ϊ'βΐβ 
ηΐοΐιίι, οΐ) βΓ ά&ηιηίθΓ (ϋβ ΙπβθΙ 
Ρ1ι&Γ09 {Αιγύπτου προ:ιάροι9•εν γάρ 
έΰτιν) νθΓβίβΙιβη οάβΓ προβτόμια ϊπι 
δΐηηβ νοη ατόμ,ια {ττίεοναζονβης της 
πρό) ££ΐ8δθη 8θ11, βηίδοΐιβΐάβΐ; 8Ϊο1ι 
αέθΓ Γϋτ (13.8 ΙβίζίθΓΘ. Αυοίι ΐ5βΐ 
Ηββγοίι. αηίβΓ ττροχοΐ^ς (τον πότα- 
μου το προΰτόμιον προχοή) βίβΐιΐ; 
προΰτόμιον ίτη δίηηβ τοπ ατόμιον. 
ΑΙ)Γβ3θ1ι 3θ1ιηβΙ) άποπρο βτομίων, 
8,1)βΓ άποπρό ήηάβί βίοΐι ζ^&τ 'όίίβτβ 
1)θΐ Ε\ιηρί(1β8 , ηΐι-^βηάβ ίΐΙ»θΐ• Ιαβί 
Αβοΐιγίοβ υηά δορ1ιο]ί1θ3. Ηβπηαηη 
Ιιαίΐ; ττροΰτόαιον ίΰτ άα8 (τΐβϊοΐιβ ■^νΐβ 
πρόοχωμα Ργοοι. 873 λ'είλου προς 
αντώΰτόματι χαΐ προβχώματί (δοΐιοΐ. 
τω υπό τον ποταμον έτηΰί(ρ προο~ 
ϋ-ήματι τον χώματος). λ\^3,1ΐΓ8θ1ιβϊη- 
Ιίοΐι Ϊ8ί; αη άα» Όβΐία ζη άβηΐίβη, 
3.11 (138 Ι,αηά, \νβ1ϋ1ιβ3 8Ϊο1ι τογ άβΓ 
Μΐίηάτιη^ άβ8 υη^βίίθϊΐίβη Γ1ια8θβ8 
άατοΗ άίβ δο1ιΐ3ΐηιη3,ΐ3ΐα§θΓαη^ άβ8 
Νΐΐ ^βΜΙάβΙ; Ιααί. — Ζυ. λεπτοιρα- 
μά»ων ν^Ι ΡΗη. Η. Χ. XXXV § 47 
ηοη ιηυ11;υιη & ραΙνβΓθ Ραίβοΐ3ηο 
ιϋΒ(;α{; β Νϊΐο ατβπΆ ϊβηηΐδΗΐταΆ βηί 
ραΓίβ ηοη 3.ά 8ΐΐθίίηβη(3α ηΐ3ΓΪ3, 
βαοΐΛΐ3(ΐΰβ ίΓδη^βηθοδ , ββά αά άβ- 
1)β1ΐ3,η(1α 0θΓρθΓ3, ραΙαββίΓαβ δίαάϋβ. 
— ^ίαν τνίβ 567 ζ/Γον πάμβοτον 
άΐβος. Υ^Ι. Ρϊηά. Ργΐίΐι. IV 56 
Νείλοιο προς πΐον τέμενος Κρονί8α. 
ϋβΓ Ναηιβ Αίγυπτος \νΪΓά ΙαϊθΓ ηηά 
βραίβΓ, ζ. Β. 77, νβπηίβάβη, \νβΐ1 
Αίγυπτος ίη (1Ϊ68βηι δΐΰοΐίβ άβΓ 
ΒηιάβΓ άβδ Όαηαοθ ΐβί. ϋ38 Ι,αηά 
βοίίββ Ιιβίβΐ; Α^7Ρ<;βη β,ΐθ (Ι38ΐιβϊ1ΐ^β 
Ι^αηά. ν^Ι. Ηθ87ο1ι. δίαν μεγύΐην 
η Ινίοξον. — δέ: δΛοΙ. 6 δε άντΙ 
τοΰ γάρ. ν^Ι. ζα Ργοπι. 109. — 
ϋβΓ Ρ3ΓθπιΪ3ΐ£θθ οΗηβ ΡβΙΙδβ άθδ 
Οβάαηΐίβηδ αηοΐι 32 υηά Α^. 66. 

5. θνγχορτον,ομορονη&θ}ιΉ.β6γο\ι. 
υηίβΓ ανλης : τα όμορα ΰύγχορτα 
λέγουΰΐν (νοη χόρτος, ΙιΟΓίιΐδ). Υ^Ι. 
ΕιΐΓ. ΑηοίΓ. 17 Φ&ίας δί ττ.αδε καΐ πόλεως Φαρΰαλίας (νΐβίπιβίιι• τ^ πόΧεί 
Φαρΰαλία) ΰύγχορτα ναιω πεδία. Ζυ 
άΐβδβΓ &ΓθηζαησΕΐ)βν^1.ΗβΓ0(1.Πΐ58 
τον Καβίου δρεος (^βίζϊ ΕΙ Καβ) 
τοϋ ονρίζοντος Αίγυπτόν τε καϊ 
Σνρίην ηηά II 12 τ^ Έυρίτ]" της 
γάρ Άραβίης τα παρά %•άλα66αν 
Σνροι νέμονται. 

6£. οντίνα . . γνωαϋ'εΐΰαι: ηΐ6\ιί 
•^θ^θη τβΓ^Οδδβηβη Βΐυίθδ (Ιπτοΐι 
νο11ί8σβΓΪο1ι1} ζτΐΓ νβΛαηηυη^ νβΓ- 
υτίβϊϋ;. Ζυ δημηλαβίαν ν^Ι. (ρνγη 
δημήλατος 622. ^ϊβ χαταγνωβΟ'ηναί 
άτιμίαν, προδοΰίαν , δειλίαν , ψνγήν 
^β33,§^ -ητβΓίΙβη ]ίαηη (ν^Ι. 1,οΙ)θθ1ί ζυ 
δορΗ. Αι. ρ. 351^, 80 ίδΐ; ΗιβΓ α.υ8 
γιγνώΰχειν τινϊ δημηλαβίαν (33,8 
ραδδΐνθ γιγνώβ-κεταί τις δημηλαβίαν 
§βΙ)ί1(ΐ6ΐ; η3θ1ι Αηαίοσΐβ νοη επι- 
τρέπεται τις άρχΎ\ν. ^αΙίΓδοΙιβΐηΙίοΙι 
ΐδί; (ϋβ ϋΙΙβΓβ Ροπή γνω%εΙβαι ΙιβΓ- 
ζυβίθΐΐβη, ντίβ ζυ δορίι. Αί. 717 
Ηβδ^οΐι. μετανεγνώ%η 6Γΐια1ίβη Ηαί;, 
"νναΙίΓβηά (ϋβ Η^ηοΙθοΙιηΓίθη μετανε- 
γνώβ^η ΒϊβΙβη. — αίμα, φόνος 
-ννίβ 458, Ευπι. 616, Ευη Οι•. 406 
6 βυνδρών αίμα ν.αϊ μητρός ψόνον 
υ. δ. — Ζυηα Οβίΐ&ηΐίεη ν^Ι. Ηοηι. 
ίΝΓ 695 ^ΐΌτιεν έν Φυλάχ'η γαίης άπο 
πατρίδος άνδρα κατακτάς, Π 571, 
τ/) 118 καΙ γάρ τις ϋ'' ενα φώτα 
κατακτείνας ένΐ δήμω, ω μη πολλοί 
^ωβιν άοΰβητηρες όπίοβω , φεύγει 
πηονς τε προλιπών καϊ πατρίδα 
γαΐαν. Αη άίβδβ δΐΐίθ (ΙβΓ Ηοαιβη- 
δοΐιβη Ζβΐΐ;, ηίοΜ αη άβη άπενιαυ- 
τιαμός άβηβηΐ^βη, (Ιϊθ βίηβη υηνοΓ- 
βαίζΗοΙιβη Τοίβοΐιία^ ΐ3β^3η^βη Υι&ί- 
^βη, ίβί ΙιίβΓ ζυ (Ιβηΐίβη. Όοοίι ηΐηιιηί 
άθΓ ϋίοΙιίβΓ αη, (Ιαβ βϊοΙι ΙιβΓβίίβ (ϋβ 
δίααίδ^β'νναΐί; {χρηφος πόλεως) ίηβ 
Μίίΐβΐ 1β^ υη(1 (ϋβ ΒΙυίΓαοΙιβ ηΐοΐιΐ; 
^αηζ άβη νβηναηίΐίβη ϋ]3θΓΐα38βη ϊβΙ;. 

8. αντογενεϊ φν^ανορία , ΐη άβΓ 
Αΐ58ίο1ί1; ηαΙιβνβΓνί^αηάίθη ΜαηηβΓη 
ζυ θηί^βΐιβη. ν^Ι. Ργοπι. 881 
φενγουΰα βυγγενη γάμον άνεχ^ιών. 26 Α80ΗΥΙΟ8 

γάμον Αίγνπτον παίδων άβεβή τ 

ονοτάζόμεναι. 

ζίαναός δε Λατηρ χαΐ βονλαρχος 

καΐ βταβίαρχος τάδε ηεββονομών 

χνδιβτ' άγ^έων έπέκρανε 

φενγειν άνέδην δια κνμ αλιον, 
κέλόαυ δ' "Αργονς γαίαν, οϋ-εν δη 
γένος ημέτερον, της οΐβτροδόνου 
βοος ε| έτίαφης καξ ^Λίπνοίας 
/Ιιος ενχόμενον τετελέβ^αι. 

τίν αν ονν χώραν ενφρονα μάλλον 
τήόδ' άψικοίμε^α 10 1δ 20 9ί. ονοτάζόμεναι τε γάμον (ηηά 
απΒ ΑΙ)3θΐ3βτι νοΓ άβΓ ΕΗβ): άβΓ 
ζΏ^βϋβ ΟηαηοΙ ^Ιιί βΐηβ ηαΙαβΓβ Εγ- 
Ι&υίβηιη^ άθ8 νοταηδ Άη§β§6\)6Ώ.&η. 
— τέ Ιίαηη αη ίΰηίίβΓ 81β11β δΐβΐιβρ, 
■η^θΐΐ άΐθ ΛνοΓίιβ γάμον .. άΰεβη βΐη 
θϊηζϊ^ββ δίΐίζ^ΐΐβίί 1)ϋάβη. 8ο βίβΐιβη 
γάρ, όέ, τε £ΐη νΪΘΓίβΓ 81;β11β ζ. Β. 
01ιο.749 το μή φρονονν γάρ, ηηίβη 204 
το μη μάταιον δ' , Ευιη. 291 ές το 
τιαν τε, άώ. ίαηΓίβΓ 8ίβ11β πηίθη 118 
τοιαΰτα πάΟ•εα μέλεα %-ρεομενα δε, 
απ Ββο1ΐ8ΐ;βΓ 8*β1ΐΘ 8ορ1ι. ΡΜ1. 1451 
καιρόδ ■καΙ πΧονξ οδ' έηείγει γάρ 
■Λατά τΐρνμνην. — άοεβη: 8θ1ιθ1. ον 
ου ΰέβομεν Τιμεΐς ούδ^ τιμώμεν, 
νΐθΙιηβΙΐΓ ^οίιίΐοθ, -«^βΐΐ βΓζνηιη^βη 
ηαοΐι 233. — Ρΐιοί. ΙιΘΧ. όνοταζομένη- 
έκψανλίξομένη. "Ιων μεγάλω δράματι, 
Ηβ87θ1ι. όνοτάξων υβρίζων, έχψαυ- 
λίζων. ϋαβ \νοΓΪ ξβΐαδτί άβΓ 
Ιαβ αη. 

1ΐ£. Ιιβϋβι• άββ Ρΐαηβ ηηά 6β- 
1βΐ1;βΓ άβΓ 8ο1ιαΓ {της ΰνβτάΰεως 
ημών άρχων 8θ1ιο1.). ϋτάβις νοη 
άβΓ 8ο1ια.ι• οΙβ8 ΟΗοιβ αυΛ ΟΗο. 456, 
Εηιη.311. — πεβΰονομεϊν, (ϋβ 81βίηβ 
αιιΓ άβπι 8ρΐβ1ΐ3ΐ•6ΐ;ΐ ΐΐιη8θίζβη τιικί 
οι•άηβη, §β\ι^ ΐη ύβη βΐπΓ&οΙιβη Ββ- 
^ΐίΤ ,,βΓννϋσβη" ΰΙ)βΓ, ν^Ι. βονκο- 
λεΐν ίππους, νέκταρ έοινοχόει. 8θ1ιθ1. 
υπίρ τούτων λογιζόμενος. 

13. ϋαβ ΕΓ^βΙ)ηί8 Ιαη^βη Ν&Λ- 
ά6ΐιΐ£βη8 ΛναΓ, Οίΐβ ογ βΐοΐι Γαι άίβ 
ΕΙαΛΙ; αΐβ (1α8 ΕΙΐΓβηΙιαίΙθδίβ υηίβΓ 
άβπι δοΐιΐϊηιηαβη επίθΛίβά. κΰίιοτ' 
άχέων βηίβρήοΐιίι άβιη ΗοηιβΓΪβοΙιβη κακών δέ κε φέρτατον εί'η (Ρ 105). 
ν^Ι. 1080. Ηβ87θ1ι. κΰίιον κρεΓττον, 
αίρετώτερον. 

14. άνέδην, ηη^έϊιβτηΐηί, , ζϋ§β1- 
1θ8, άνειμένως. δύναται- δ^ άηο τών 
ίππων μετάγεΰΟ^αι, οίς αν α'ί ηνίαι 
άνε^ώβι Ββΐίΐί. Αηβοά. ^Ι ρ.^ 400, 
ηίοΐιΐ κατά βτέρηβιν τοΰ εααι ο ίβτι 
ιδρνοαι, άναΰτάτους γενομένας Ηβ- 
βγοίι. οάβΓ άνευ εάους Έ,ίγτοα.. Μ. 
ρ. 103, 10. 

15. ν§1, κέλΰειν ές "Αργός 333, 
ΕιΐΓ. Εΐιββ. 934 Τροίας . . αβτν μη 
κέλΰαι. 

165". ενχόμενον τετελέΰ^αι (δΟ 
δοΐινϋζ ίίΪΓ τετελεσται) ί| επαφής 
κτε., \νβ1ο1ιβ8 βϊοΙι ΓΪΐΙιηιΙ; άπιοΐι άίβ 
ΒβΓα1ΐΓαη^άβΓΐ)Γβπΐθβη^β8Λβαο1ι1:θη 
Κιι>ι (Ιο) ηηά άιίΓοΙι άβη Αηΐιαυοίι 
(1βΓθβ11)βη νοηδβϊίβη άβδ Ζβαβ §β- 
\ν6Ϊ1ιί Ζ11 Ββίη (τοπ τεΧεΐν -νν^βΐΐιβη, 
ν^Ι. τέλος 1043). — Ζυ οίβτροδόνου 
νσΐ. 312, ο/στροίόνητοΐ' Ίώ 582, τ^? 
οίβτροδινψον κόρη5 ΡΓ0ΐη.614, βοές 
ως άγελαΐαι τάς μέν τ' αίόλος οΐΰτρος 
έφορμηΟ•εΙς ΐδόνηοεν Ηοηα. χ 299. — 
Ηβδ,γοίι. ^ξ έπαφης- έκ ^ηλαφήΰεως. 
Ό&5 ΛΥογΙ; επαφή ίαί -ί^β^βη άββ 
Νααιβηθ "Επαφος (318) ^β-ϊταίιΐί; — 
Μϋ έπίπνοια (Ι^ίβΙ)θ ίΐίιηβη) ν§\. 
Α§. 1205 άλλ' ην παλαιΰτης κάρτ' 
ξμοί πνέων χάριν (83,^ Κ&83,ηάΓ8. 
νοη Αροΐΐοη) ηηιΐ ά&δ Ι&^βάϋηιο- 
ηίδοΐιβ είοπνήλας νοπι ΙιϊβΙ)1ι&ΐ5βΓ 
(ΤΙιβοΙίΓ. XII 13) υηά είοπνεΐν 8. ν. 3,. 
έραν ηαοΐι Αβίίαη V. Η. ΙΠ 12. ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝϋΕΝ. 27 6νν τοΐύδ' ίχετών έγχει,ριδίοίς 
εριοβτέητοιβι χλάδοι6ΐ\ 

ων Λολις•) ών γη καΐ λενκον νδωρ 
νηατοί τε ^εοί καί βαρύτιμοι 
χθόνιοι ^ήκκς κατέχοντες 

και Ζευς ΰωτήρ τρίτος^ οίκοφνλαί, 
ί)6ίων ανδρών^ όέ^αιϋ-' ϊκέτ\]ν 
τον 0-ηλυγενή ότόλον αΐδοίω 
Λνδΰματι χώρας' άρ6ενοΛληϋ•ή ί' 
εΰμον νβριΰτήν Αίγυπτογενή, 25 30 21 ί. έγχειριδίοίς ίβί -«όΙ!! £ΐΐ3 
8ιιΙ)8ΐ&η(;ίν ζιι Ιίβίτ&οΐιίβη : ,,ηιΐΐ; 
(ϋβββη Η&η(11ι&1)6η ίΐΐι• δοΗτιίζ- 
ββΗβηάβ , άβη \νο11βΙ)βΐ£Γαηζ1;θη 
Ζ•ν7βί&βη". ^§1• Εαια. 43 έλαίας 
νχριγίννητον κλάδον λι'ινει μεγίΰτω 
ΰωφρόνως 4δτεαμ.ίνον, άργητι μαλλω. 

23. ων, 3,13 θ\> Άργείονς ίητ 
"Αργονς γαϊαν νοΛβΓ^ησβ. — Ββί 
λενκον ΰόωρ άβηΐίί; ιη&η ζαηαοΐΐθΐ; 
αη άβη Ιη&οΙιΟΒ. Υ^Ι. Ηοιη. ε 70 
χρΐ^ναί . . ρέον νδατί λενκώ, Επγ. 
ΗβΓαΜ. 573 Δίρκης νααα Χενν,όν. 
ϋΐββββ ΕρίΙΙιβίοη ιιηίθΓδϋΙΐθΐάβί (Ιαβ 
ΓΙαβντ&βδθΓ νοιη Μββην&βδβΓ, \νβ1ο1ιβθ 
ιηΐΐ κ,υάνεος, ηορφνρεος, πολιός 
ΐ)βζβΐο1ιηβί •ννΪΓ(1. — ν^Ι. ΫβΓ^. Αβη. 
νίΠ 136 ^βηίυπιοΐϋβ Ιοοΐ ρητη&ιη- 
ίΐαβ άβΟΓπηι ΤθΠαΓθΐη Χτιηρίιαβίΐιιβ 
βί 3.ά1ιαο ί^οΐ3, ρΓθοαΙαΓ βπιηϊη&. 

24. Ζα νπατοι &εοί ^βΙιδΓΐ; άαβ 
νοΛβΓ^βΙιβηάβ ων ηίοΐαί πιβΙΐΓ. — 
βαρύτιμοι: 8θ1ιθ1. οί βαρίως τινν- 
μενο^ καταχ9•όνιοι &εοί. Όαηη ■ννίΪΓβ 
θίΛνα £ΐη άϊβ ί^ήηγβη ζυ ύβηΐίβη. 
Α136Γ Ό•ήκ(χς κατέχοντες ■ννβϊβί 3-ΐΐί 
ΗβΓΟβη Ιιίη, -«τβίοΐιβ ΐΙΐΓβ ΟτΓαΙ)- 
θΙδ,ΙΙβη ίιη Ιι3,ηο1β Ιιαί^βη \νϊβ ϋύΐριιβ 
ίη Α1ϋ1ί& (ν^Ι. δορίι. Ο. Κ. 1763 
&ήχην Ίεράν ι]ν χεϊνος ^χει), (Ιίβ 
Ιηάΐ^εΙβθ άβτ ΚοιηβΓ. ϋββίί&ΙΙ) \νί11 
Ηβπηαηη βαρύτιμοι 8θ1ΐΓ6Ϊΐ)βη. 
ΑΙΙβΐη βαρύτιμοι βοΐιβίηΐ; (Ιίβ βΙΐΓ- 
ίιίΓοΙιίδνοΠβ δοΐιβΐΐ νοΓ (Ιΐβββη 
Ιιβίϋ^βη δϋίΐβη ζα 1)βζβΐο1ιηβη. 
δβΙΐΓ &η8ρΓβο1ιβη(1 3,1)βΓ ΐβί; άίβ 
Αηάβπιησ τοπ Εη^βΓ βαρύτιμους, 
•«ΓΟίηϋ 9τιΐίας ά&β \\ηη ζαΐίοιιιπιβικίβ 
Ερϊίΐΐθίοη βΛ&ϋ. 26. τρίτος: δΛοΙ. 6 τριτόοπονδος 
τ) 6 τρίτος των είρημένων. εΐ-πεν 
γάρ, νηατοι &εοΙ καΐ χΟ'όνιοι και 
Ζενς ΰωτηρ τρίτος. Ββΐάβθ ΐβΐ; 
ΓΪοΙιίί^. λΥΐβ ΰωτήρ ζβΊ§ί, Ϊ3ί ζα- 
η&Λθί αη ύβη τριτόατιονδος ζα 
άθηΐίβη; άβηη άβιη Ζενς ΰωτήρ 
ντατάβ 1)βί άβπι ΜαΗΙθ ηαοΐι άβιη 
οίγηιρϊδοΐιβη Ζβα8 οάβΓ άβη οΙ)8Γ6η 
ΟδίίθΓη αηά άβη ΗβΓΟβη άϊβ άντϋβ 
δρβηάβ σβΐ3Γ3,ο1ι{;. Ύ§\. δοΐιοΐ. Ρΐηά. 
Ιδίΐιηι. VI 10 τον μ^ν γαρ πρώτον 
(κρατήρα) ^ιος'Ολνμτίίου έκίρναΰαν, 
τον δ^ δεύτερον ηρώων, τον ίέ 
τρίτον ^ιος σωτηρο?, καθ^α καΐ 
Αίΰχνλος έν Έπιγόνοις (¥τ&§τα. 55). 
Αΐ8 τριτόαπονδος ΪΒί θΐ* ααοΐι αα άϊβ 
άηίίβ δίβΐΐβ σβββίζΐ;. 

27. δεξαιτο, αα£ άΕΒ ΙβίζΙβ αηά 
■ννΐοΙιϋσΒίβ δα1^^θ1ίί; 1)βζο^βη. Αη 
άΐβ δίβΐΐβ <1β8 Ορίαίϊνβ ίή^Ι; η&οΐι- 
ΙιβΓ άβτ ΙπιρβΓαΙιΐν ττε'μ-ψατβ (33). 

28 Γ. ϋ-ηλνγενη <ϋο1ι1;βΓΪ8θ1ι ίατ 
0•ηλνν. — αίδέβιμον πνεύμα χώρας 
ΪΒί <ϋβ Γαο1ί8Ϊο1ιΐ3νο11β Νβΐ^η^ αηά 
άβΓ βΛαπηαη^θνοΙΙβ δϊηη (Ιββ 
Ιι&ηάββ (ν^Ι. ζα 198). πνεύμα βίβΐιί; 
3.180 ϋΐιηΐΐοΐι ^ίβ έπίπνοια 17. ϋϊβ 
(ϊοίΙβΓ βοΐΐβη άβηι Ιιαηάβ άίβθβη 
δΐηη βΐηήδββη. 

29 ί". άραενοπληΟ-ή ίΰμόν („Ή.βη•βη- 
βοΗχναπη") ■^ίβ γνναικοπληΟ-ης 
όμιλος ΡβΓβ. 126, ροβίίβοΐιβ Γϋΐίβ 
άβ8 ΑαδάηιοΙίΒ. Όάη νβΓάοΙιίΙίοΙιβ 
"ννοΓΐ ίΰμός ΐβΐ; 1)βζβΐο1ιηβηά ίΐΪΓ άΐβ 
ζπ^βΠοββ Μβη^β. ΡΗοΙ. ίομός• 
πλ^ι^^ύς, όχλος, κυρίως των μελιΰβών. 
— Αίγνπτογενη νοη (Ιβη δοΒηβη 
ά68 Α^ρίοΒ. ν^Ι. 824 Γ. 28 Α80ΗΥΙ08 ΛρΙν Ίίόδα χε^<3ω τΎ}δ' εν άϋώδει 
^εΐναι, ί,νν οχω ταχνήρεί 

Λεμ-ψατε πόντονδ^ ' εν%-α δε λαίλατίΐ 
χειμωνοτυΛω, βροντΐ} ΰτεροπτΊ τ 
όμβροφόροίΰιν τ άνέμοις αγρίας 
αλός άντήύαντες, 'όλοιντο, 

Λρίν ποτέ λέκτρων, ών ΰ^έμίς εϊργει. 
βφετερί^άμενοί ηατραδέλφειαν 
τήνδ^ άεκόντων έΛίβηναί. 3δ 31. άΰώδεί, 8θ1ιο1. ιραμμώδεί. 
Ηβδχοΐι. άαώδης' άμμώδϊ]ς. 

32. ΗβΓίηαηη τι. 3,. νβΛίηάβιι |νν 
δχω ταχνήρει. ιηϋ %•εΙναι, ά&ναϋ άβΓ 
ιηϊΐ; Λβπι Ρ3;ΐΌΐαί3,]ί08 6ΐ•ί"ο1^βη(1β ΑΙ)- 
δοΐιΐΐΐβ άβ8 Η,ηαρδ,δΐΐδοΙιβη 878ΐ;βπΐ8 
ιηϋ; θϊηθοι τνβηη Είτιοΐι 8θ1ΐ'κ^αο1ιβΓβη 
Αΐ333-ίζ άβδ Οβοΐαηΐίβηδ ζιΐ83,ιηιηβη- 
ίαΐΐβ. ΑΙ)βΓ νσΐ. Υ. 4. ϋαβ άβι• 
8ίηη οΐίβ νβΛϊικΙαη^ ιηίΐ; πέμψατε 
ίΌι-άβιΙ;, ζβΐσί; αυοίι V. 859. — Μϊΐ 
οχω ταχνήρει νφ.. λινότιτερα ναυτίλων 
οχήματα Ργοπι. 484. 

33. Λοντονδε θρΐδοΐι. — ^νΟ•α βΙβΥιΙ 
δοηβΐ Ι5βΐ άθη Τι•£ΐ^ΐ1ιβπι Γβΐ&ίίνϊδοΐι. 
— Όά άντάν βούτο}ι\ άβη ϋαίϊν τ^ϊβ 
άβη (τβη. Γβ^ΪΘΓβη Ιίαηη, Ϊ8<; οΐϊβ 
ΥβΛΐπάυη^ τιηΒΪοΙιβΓ. ϋβΓ 8β1ιο1. 
ιηαοΐιί; νοη άντήΰαντες άίβ ϋαίΐνβ 
λαίλατιι, .. άνέμοις θ})}ΐΆη§ϊ§, Εη^βΓ 
(3βη Οτβη. άγριας αλός, ϊικίβπι βΓ (ϋβ 
03,ίΐνβ ιηϋ; αγρίας νβΛίηάβΙ;. ϋα 
1)βί βροντή άϊβ Κοιιίυηΐίίϊοη ίθΐιΐΐ;, 
νθΛϊηοΙβη αηάβι-β λαίλατη ιηϋ 
ολοιντο, άΐβ ΰ.1)Γί^βη Όαίϊνβ ιηϋ; 
άντήβαντες. ϋα 3;ΐ)θΓ άνεμοι αλός 
Ιίβίη ^ββΐ^ηθΐβι• ΑτίδάΓαοΙί ΐδί, 80 
βηιρββίιΐί δίοΐι (ϋβ ΚοηδίΓπΙίίΐοη 
λαίλαπι ολοιντο, άντήΰαντες άλος 
βροντή . . άνέμοις άγριας. — Μϋ; 
λαΐλαιρ χειμωνοτνπος ν§1. Ηοηι. 
Α 305 ώς οπότε νέφεα Ζέψνρος 
ΰτνψελίξτ] άργεατάο νότοιο (ά. ί. άϊβ 
νοηι 8ϋ(ϊ 1ιβΓαησβ]3,^1;βη λΥοΙ^βη), 
βα^είτ] λαίλαπι τνπτων ιρβϊΐδοΐιβηά). 
ΗΪΘΓ 8θ1ιΐ9,»1; Ιίβΐηι ΟΛα-ηβ άβΓ 
81;ιιηη ιΐαβ 8ο1ιϋΓ. Υ^Ι. Α§. 660 
αϊ (ϊέ ν.εροτνπονμεναι βία χειμώνι 
τυφώ ανν ξάλτ] τ' όμβροκτνπω. — - 
Μϋ; άγριας ν§\. νυξ ττολλον ην ϊτι 
άγριωτέρη ΗθγΟ(1. VIII 13, λνο άβΓ 
81;υπη νοι• άβΓ 8βθ3θΙι1αο1ιί; 1)βϊιη Υοτ^βίοίτζβ ΑΓίβπιίβΐοη ^ββοΗΠάβΗ; 

37 ίΤ. ών 9•ΐμις εϊργει {αετούς): άβΓ 
^Ιθϊοΐΐθ Οτΐ-αηά , απβ Λνβίοΐίθηι V. 9 άίβ 
ΕΗβ αΐδ ^οίίΐοδ ΐ5θζβϊο1ιη6ΐ; ντίΓά, βΓ- 
§ΪΙ)1 δίοΐι ΙιΐβΓ 3-118 άεκόντων. — ΰφετε- 
ρι^άμενοι : άίβ (ΙοΓΪδοΙιβ Γοπη λνΐβ &ρί- 
αξεν Οΐιο. 954. ϋίβ ΓοΓίηβη ώνόμαξεν 
Α§. 686, ΰεβίξ,ω βΐχΐ. 776 θίηά ββΙΐΓ 
υηβίοΙιβΓ. Η687θΙι. οφετεριξόμενος' 
νψαιρονμενος, ίδιοποιονμενος. — 
■πατραδελψεια (ΝαοΙιΙίοηηηβηβοΙίΕίί; 
(Ιβδ ΟΙιβίηΐΒ) ηπΓ ΙιίβΓ. Ηβε^οΐι. 
τΐατράδελφος' 0•εΓο? 3Γρ05 πατρός. — 
άεκόντων (λέκτρων) ίδί; νοη (ΙβΓ 
ΡβΓδοη ύΙ)βΓΐ;ι•3.σβη. Όίβ ηΐο1ι<; Ιίοη- 
ίταΙιίβΓΐβ ΓοΓηι ίη Αηβ,ρϋδίβη \νίβ 
8οΐ)1ι. Τι•αο1ι. 1263 άεν,οΰβιον ϊργον. 
— λέκτρων έπιβηναι η3,ο1ι άβιη 
Ηοιηβηβοΐαβη έπιβήμεναι εννης. 

40—117 ζ-ίνβϊίβΓ Τβΐΐ (ΙβΓ Ρα- 
Γοάοδ: ,,^β1;ζί; άβη Εραρίιοβ, άβη 
8ρΓδβ1ίη§ άβδ Ζβυδ, άα απΓαίβηά, 
τνο νοΓζβΐίβη άϊβ ΑΐιηηιηΙίβΓ Ιο 
■ντβϊάβίβ, τνβΓάβ ϊοΐι νοη ηιβϊηβΓ 
Αίοδίαηιηιτιη^ άβη Ββ\νοΙιηβΓη άβδ 
Ιι3,ηάβδ δΐοΙιβΓβ Ββ•ννβΐδβ §βΙ)βη. Ιοίι 
ίίϊΓοΙιίβ 3,1)βΓ — ηηά άε,ΙιβΓ ■«^βίηβ 
υηά Μα,σβ ϊοΐι νηβ άίβ Ναοΐιϋ^β,ΐΐ, 
\νβ1ο1ιβ ηηι άβη νβΓίηβΙ; ΐ1ιι•β3 
ίΓϋΙιβΓβη ϋ&8βϊη8 (ίη ΜβηβοΗβη- 
^βδίο,ϋ;) ηηά ηηι άβη Τοά ίΙΐΓββ 
8ο1ιηβ3 Λνβίηΐ; — , ββ ηιοΛίθη άίβ 
Ει-βαηάβ ίη Αγ^οθ πιβίηβ Βίίίβ ηηι 
8ο1ιαΙζ 3,1)'ννβί8βη. ^οΐιίαη άβηη, 
ΟοίίβΓ ηιβίηβ3 δίαηιηιββ, νβΛβΙίΙ; 
ίΙΐΓ ηιίΓ ζη ηιβίηβηι Κβοΐιίβ, τνβηη 
ηίοΐιί. 3.υ8 Κίϊοΐίδίοΐιΐ; αηί ιηίοΐι, βο 
άοοίι ααβ Η&β §β§βη άβη ϋΐ)βπηηί 
άβΓ ΥβίίθΓη, ^'βηη δίβ ηιίοΐι νοη 
βηΓβηι ΑϋαΓβ τβίββη ■ννοΠβη. ΑυοΗ 
ίηα Κήθ^β βηάβη άίβ Ββ8ίβ§ίβη ΟΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝΒΕΝ. 29 νυν ί' έπιχεκλομενα 

ζΐΐον πόρτίν νπερ- 

πόντίον τιμάορ\ Ινιν 

άν^ονομονόας χρογόνου 

βοΌς ^1 ^Λΐηνοίας 

Ζηνόζ εφαψιν επωνυμία δ' έπε 

κραύνετο μόρΰίμοξ αΙών 

ευλόγως 

"Επαφόν τ έγένναβεν. ΒίγορΗ. 
41 45 8ο1ιαΙζ 3,η (Ιβη ΑΐίαΓβη άθΓ ΟοίίβΓ. 
Μβίαβηι (τοίΐβ §βΙ»β ΐοΐι 2;αηζ τιηά. 
^ατ ιηίοΐι Μη. 8βίηβ Εα1;3θ1ι1ΰ83β 
βΐηά ιιηθΓΓοΓδοΙιΙίοΙι ; &13Θγ Ββϊη \νϊ11β 
^βεοΗϊβΙιΙ; ηηί"θ1ι1ΐ33.Γ. Εϊη Ιιίοΐιί ϊδί 
βΓ ϊη άβΓ ΓίηδίβΓηίδ άββ ϋη^ΐΰοΐίθ, 
ά£ΐ^βο:βη θίητζΐ; θγ (ϋβ ΓΓβνΙβι• ΙιβΓαΙ) 
νοη άβπι ΙιοΗθη Τάπα άβ8 Οτΐϋοΐίδ 
ίη θβΐηβΓ Αΐΐιη&οΐαί, ΐη Λν^εΙοΙιβΓ θΐ• 
Ββάηβ ββάίΐηΐίβη ΒοίοΓί ζιιγ Ταί 
ιη&οΐιί οΐιηβ 8Ϊο1ι νοηι δϋζβ ζα 
ΓΰΙΐΓβη. Μδο[6 θγ 1ιβΓαΙ)1)1ίο]ίβη 3,υ£ 
άβη πιβηδοΙιΙΐΛθη ϋΐ)βηιΐΐΐΐ, τνβ1ο1ΐ6Γ 
νοη ΓΒ,δβηάβΓ Ιιβϊάβηβοΐιαί'ί βϊοΙι ζυ 
αΐίβηι ΓΓβνβΙ £οΓίΓβϊβθη Ια,βί, -η^βηη 
(ϋβ3βΓ Β,ηοΐι ζαπι ΥβιάθΛβη ίίίΙΐΓθη 
πιιιβ." 

40. έπιχεχλομίνα: άίββθ βρΐβοΐιβ 
Γοπη βηάβί βιοΙι αυοίι 8ορΙι. Ο. Τ. 
159 ηηά ζ^αΓ ^ΙβίοΗί'αΙίΒ ζιι Ββ^ϊηη 
βίηβΒ ΟβΙ»θΙβ8 : τΐρώτά ΰΒ κεχλόμενος, 
9νγατερ ^ίός. ΑηββΓάβηι Ιίοιηπιί 
υηίβη 599 κεχλοίμαν υογ. Ναοΐι 
βΐηβπι Ιϊη^βΓβη Ζν,^ίδοΙιβηΒδ,ίζ τνίΓά 
έπιχεχλομένα τηϋ έπιλεξαμένα (49) 
■^ίβάβΓ &α%βηοηιηιβη , -νν^βηη αιαοΗ 
πιϋ ΓβΙίΐϋνβΓ βΪΆϋ άβηιοηθίΓθ,ΙίνβΓ 
Αηΐίηΰρίτιη^ (τούτον ονν έπιλεξα- 
μένη), ηηά θγΗο,Η ΐη επιδείξω άαβ 
νβτ\). βηϊίαηι. 

41. ^ΐον πόρτίν {^ιος τιόρτιν) 
νιο 317, 8θ1ιθ1. τον ΈΛαφοί». Ζ\νΕΓ 
^Γ(1 τΐόρτις \νϊβ πώλος, μόϋχος, 
δάμαλις νοη ^αη^βη ΜαάοΗθη ηηά 
Κη3,ΐ3βη ^βΐ3Γ3.ηο1ιί \νϊο νεοοΰοί νοη 
Κΐηάβηι, £ΐΙ)βΓ β8 Η&ί, Ιαΐβράοοίι βϊηβ 
ΙιβΒΟηάβΓβ Ββζΐβΐιηη^ δαί" ίΐϊβ πρό- 
γονος βονς, άίβ ΑΙϊηπιυίίβΓ Ιο. — 
νπερπόντιον τιμάορα (8ο1ιο1. βοη&όν) 
βηίΐιϊιΐί ηαοΐι έπιχεχΧομένη άβη δϊηη: 
,,ΘΓ ηαδ^β ηΙ)βΓ ύαβ ΜββΓ ζα ΗϊΙΓβ Ιίοπιηιβη". Υ^Ι. ΕΰΓ. ΡΗοβη. 676 
καΙ σε, τον προμάτορος 'Ιοϋς ποτ' 
ϊγ,γονον "Επαφον, ω ^ιος γένε&λον, 
έκάλεβ' έχάλεΰα βαρβάρω βοά, Ιώ, 
βαρβάροις λιταϊς, βά9ι βά&ί τάνδε 
γάν. ϋΐβ αΐΐβϊηδίθΐιβηάβ Εογπι τι- 
μάορα, \νθ1ο1ιβ άβιη ΥθΓδηΐίΐβ άϊβηί;, 
ΒοΙίΘΪηί; άπΓοΙι άίβ ηίοΜ ζηίχβΐΓβηάβ 
Αηαΐο^ίβ νοη χρνβάορος, χρνβάωρ 
νβΓ&ηΙαβί ζα 8βίη. Υ^Ι. Ιιοΐίβοέ 
ΡαΓαΙίρ. 8. 216. — ΐνιν ίίΪΓ Ινίν τ' 
ΗβΓπιαηη. ΛΥαΙίΓδοΙιβΐηΗοΙι ϊδί υηι 
άβΓ Εβ8ροη8Ϊοη τνϊΠβη ί'νιν ζα 
δθ1ΐΓβΐΙ)6η, ν^Ι. ζα χόνΤν 186. 

43. άνΟΌνομούβης: \§1. Ον. Μβί. 
Ι 632 ίΓοηοΙΛπδ αΛοιβΐβ βΐ; ΆτηΆτΆ 
ραβοΐΐαι- ΙιβΛα (άϊβ νβΓΛναηάβΙίβ 
Ιο). — π:ρογόνον: ν^Ι.ΕηΓ. ΡΗοβη. 828 
'Ιώ ά -κεράεοβα ττρομάτωρ. 

44 1ϊ. έξ έπιπνοίας Ζηνός §β)ιθτϊ 
ζα ΐνιν: ,.δρΓοβΙϊη^ ϊηίΌΙ^β άββ 
Αη1ιαηο1ΐ8 νοη Ζβαδ". — ίςραψιν 
(Ζηνός) ίνίϋ αρροΒΪϋοηβΠ ζη ΐνιν, 
ΡΓοάαΐίί; άβΓ ΒβΓΰΙίΓαη^, άαΓοΙι 
ΒβΓϋ1ΐΓαη§ βΓζβα^. — επωνυμία . . 
ευλόγως: άβτοα, -νναβ ηαοΐι άβΓ Ββ- 
Γΐΐ1ιι•ηησ 1)βηίΐηη1; ■«'βΓάβη βοΠΙβ, 6γ- 
£α11ίβ ΒΪοΙι άίβ ηοηηαΐβ Ζβϋ, βο 
άαβ άβΓ Ναπιβ (ΕραρΙιΟΒ) §α<; ραβίβ, 
ά. 1ι. ,,ηαΛ άβΓ ΒβΓΐϋίΓαη^, άαΓοΙι 
ννβίοΐιβ Ιο βηιρβ秕, νβΓ^ϊη^ 1)Ϊ8 ζαΓ 
6βΙ)αΓΐ άίβ ηοπηαΐβ Ζβίϊ, βοά&β 
άβΓ Ναηιβ άββ 8ρΓθβΗη»Β ηιϋ Ιΐβοΐιΐ; 
νοη άβΓ ΒβΓαΙίΓαησ ΗβΓ^βηοηιηιβη 
ΛναΓάβ". Ζυ μόραιμος γφ.. ΕαΓ. 
Βαΐίοΐι. 99 ϊτεκεν ό' , άνίκα Μοΐραι 
τέλεααν, τανρόχεροιν ^εόν, ζα ευ- 
λόγως ηηίβη 258 ευλόγως έπώννμον, 
ΕΓ&^ηι. 6 η καΐ Παλιχών ενλόγοις 
μενεΐ φάτις; Πάλιν γαρ τ/ξονβ' έχ 
ΰχότον τόδ' ές ψάος. 30 Α80ΗΥΙ.Ο8 δντ' Βτίΐλε^αμένα 

ννν εν τίοιονόμοΐξ 

ματροξ αρχαίας τότίοίξ των 

7(ρό6ϋ•ε πόνων μναβαμένα 

γενετάν επιδείί,ω 

%ι<5τά τεκμήρια" γαιονόμοιόι 5' α- 

ελτίτά περ οντά ψανείται^ 

γνώβεταί 

δε λόγον τις εν μάκει. 

εΐ δε κνρεΐ τις πελας οίωνοπόλων 
έγγάϊος οΐχτον άίων, αηϋδίτ. 

50 55 8ί)•0ρ1(. 49. οντε: άΐβ βρΪ8θ1ιβ Γρπη \νίβ 
64 κτβ, 568 οντε, 1)βΐ Αβοΐιγίοβ 
ΒΧίοΙα ύοα Τήταβίβΐ ΡβΓβ. 300 οατε, 
764 ούτε. — ΗβΒ^οΙι. έπιλεξαμένη • 
έτηκαλεααμενη. 

50 ί£. έν ποιονόμοις . . τόποις, 
Ά,χιί άβτ (ΪΓ3-8\νΘΪ(1β άβΓ Αΐιπιηυίίβι•. 
Υ^Ι. 548. — μναΰαμένα {μνηΰΟ•εΙαα, 
ν^Ι. Οΐιο. 621 έπεμναΰάμην) των . . 
τίόνων, 8ο1ιθ1. της 'Ιοϋς τονς πόνους 
έγώ διηγονμένη, άβτ Ι/βϊάβη §β- 
άβηΐίβηά, ^ν^βίοΐιβ Ηβια ηΙ)βι• Ιο νβΓ- 
Ιιαησίβ, τιιιά ϊΙΐΓβΓ τνβϊίθη Τναικίβ- 
ηιη^βη. 

53 ίϊ. γενεταν (80 Ρα1β7 ίαι τά τε 
ννν, Ηβπηειηη γονέων): νφ.. 9^εοΙ 
γένεται 79, εΙς έμϊ ν,αΐ γενέταν 
(,,ΕΓΖβασβΓ") έμόν Εώγ. Ογ. 1011, 
γενέτα πάτερ Τγο. 1288. — γαιονό- 
μοίΰΐ δ' (80 ΗβΓΠΐίΐηη ίϊΪΓ τά τ' 
ανόμοια οΐό' , ϋϊικΙΟΓί' α γαιονόμοι- 
6ΐν): ν^Ι. πεδίονόμοις 8ϊθΙ). 258. — 
λόγον (80 ΜαΓΐΐη Γϊϊγ 7.όγονς ηαοΐι 
άβιη δοΐιοΐ. προϊόντος τον 7.ό•/ον) έν 
μ7;κ£ΐ: 1)βί Ιϋη^βΓβΓ ΑτίδβίηαηάβΓ- 
Ββίζπη^. ,,ϋοη Ββτνοΐιηβηι ύβδ 
Ιι3,η(ΐ68 -νν^βΓάβη άϊβ Τ^ΓαΙίΓζθΐοΙίβη 
ί'ΓβΐΙϊοΙι ύΙ)βΓΓ3.8θ1ΐθη(1 υηά ηησίααΐ)- 
Υϊ&ίί {υαα ΑπΓ&η^) βΓ8θ1ΐ6ίηθη, &\ίβτ 
ϊτα Ιιαηίβ άβι• ϋαΓίθ^αη^ ΛνΪΓοΙ ιηαη 
δίβ ΕηβΛβηηβη." 

58 ί. ΌβΓ (τβάειηΐΓβ ,,ίοΐι \Λ&§β 
"ννϊβ (Ιϊβ υπι ί1ιι• Κϊη(1 (Ιί78 οάβΓ 
Ιί^ΐοθ) Μα^οηΛβ Χαοΐιϋ^α,ΐΐ " \νίΓά 
ΐη βΐηηΐ^βΓ ιιηά σβίηΙιΙνοΠβΓ "νΥβίδβ 
"νν^βΐίβΓ &υθσβΓπΐ3Γΐ;. Λ'σΐ. ΑθΒοΙι. Α^. 
1137 άμςρί ό' αντας 0•ροεΐς νόμον 
ίίνομον, οΐά τις ξονΰ-ά άχόρετος βοάς 
φοιταλέαις ψρεΰΐν "Ιτνν "Ιτνν ΰτέ- νονβ' άμψι9•αΧη κακοΐς αηδών βίον, 
8ορ1ι. ΕΙ. 147, Ευτ. ΓΓα^ηι. 773, 23, 
Ατίδί,ορίι. Υδ^. 210 £Γ. ϋΐβ τιηαΐ)- 
Μδδϊ^β ΚΙ&σβ οΙβΓ Ν3.ο1ι1;ΐ^3.11 1)βηΐΐ1;ζ1; 
Βοΐιοη ΗοπίΘΓ τ 516 ζηιη ΥβΓ^ΙβίοΙιβ: 
κεΐμαι ένϊ λέκτρω, πνκιναί δέ μοι 
άμφ' άδινον κήρ οξείαι μελεδώνες 
οδνρομένην έρέΟ•ον6ΐν. ως δ' οτε 
Πανδάρεω κονρη χλωρηϊς αηδών 
χαλον άείδτ)6ΐν έαρος νέον ίαταμέ- 
νοιο, δενδρέων έν πετάλοΐΰΐ χα^^εζο- 
μένη πνγ,ινοΐβιν , ί) τε &αμά τρω- 
πώΰα (ά. ϊ. έλελιξομένη ΑΓΪδίορΙι. 
α. Ο. 213) χέει πολνηχέα ψώνιων, 
παΐδ' όλοψνρομένη "Ιτνλον φίλον, ον 
ποτέ χαλχφ κτεΐνε δι' άφραδίας 
χονρον Ζη&οιο άναχτος. ϋΐβ 83,^6 
νοη ΡΓοΙίπβ, άβΓ ΤοοΜβΓ άβ8 Ρ&η- 
Λϊοη, ΙίβηηΙ; Ηβδϊοά "Ε. κ. Ή. 568 
τον (Αρχτονρον) δ^ μέτ' 6ρ9ογόη 
ΠανδιονΙς ώρτο χελιδών ές φάος 
άν%•ρώποις, έαρος νέον Ιΰταμένοιο. 
ϋΐβ 8&ε^6 ίβΐ τοπ 8ορ1ιο1ί1β8 ΐιη 
Τηρενς 1)β1ι&ηάβ1ί λί^οπίβη. Υ^Ι. 
Οτ. ΜβΙαηι. Υ1 411 £Ρ. — εΐ έγγάϊός 
τις οίωνοττόλων χνρεΐ πέλας . . άίων. 
Λ^βηη βίη Μαηη άβδ Ιιδηάβδ, βίηβΓ 
νοη (Ιβηβη, -ννβίοΐιβ αυί άϊβ δϋΐΒ- 
ιηβη άθΓ Υϋ^θΐ αΛΙβη, ίη ύβι Χϋΐιβ 
ϊδί ηηίΐ υηδβΓβ Κΐίΐ^β Ιιογϊ. Ζ\\ 
έγγάϊος \§\. 8ο1ιθ1. ζιι έγγαίαν ΡβΓ8. 
924: έγχωρίαν. — οιχτον ϊϋΐ' οΐχτον 
οίχτρον 8ο1ινΓβη1ί. — οΐωνοπόλων. 
8θ1ιθ1. των ζρωνάς οΙωνών γινωβχόν- 
των, αίδο Υο^]^βΐ8θ1ι&νΐ6ΐ• ϊη ΛνβϋβΓβιη 
8ίηηβ Λ^^Ι. Επγ. ΙρΙι. Τ. 1089 ορι•/«• 
α . . 'έλεγον οΐχτρον άείδεις, εί'|ΐ'- 
νετον ξννετοΐΰι βοάν. Αη άαβ Υβι- 
είοΐιβη ύθΓ Υο^βίβϋιηιηβη (ΡοΓρΙι^Γ. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖϊΊΕΗΕΝϋΕΝ. 

δοί,άβει τΐξ άκονειν 
οΛα τάξ Τηρεΐας 
Μήτιδος οίκτρ&ξ άλόχον 
χιρχηλάτας άηδόνος, 

ατ άπο χώρων προτέρων έργομενα 
πεν%•εΙ νέον οΐκτον ήΰ-εων 
^νντύ&ηΰί δε παιδοξ 31 

60 αηϋβίν. 
65 άβ αΐϊθίίη. 8. 190, 7 Ν. ττκιδός, ος 
πάντα ξννίει τα η:9έγματα των 
6ρνί9•ων) ΐΒί ηίοΜ ζα άβηΐίβη. 

60. τΐ^: 8θ1ιθ1. ττλίονάζεί το τις. 
ν^Ι. Αηβίορίι. Αοΐα. 569 είτε τις 
Ιβη ταξίαρχος . ., βοη9•ηαάτω τις. 
ΡβαΓβοη τβπηυίβί τιν' (δπα). — 
άχονειν ίϋτ άχονων ΗθΒ,ϋι. 

61 £. Τηρεΐας άλόχον τΐΐϊβ Α§. 1500 
Άγαμεμνονίαν άλοχον ηαοΐι Ηοιηβη- 
βοΙιβΓ Τν^βϊββ. — οίχτράς Ϊ8ί \>βΖ6Ϊο1α- 
ηβηάβθ Ερϊίΐιβίοη £ΐίι• άΐβ Χαοΐιίί- 
^&11, νσΐ. 8ορ1ι. Αϊ. 629 οίκτρας 
γόον 6ρνι9•ος άηάονς. — ϋθΓ 8ο1ιο1. 
βΛΙαΓΐ Τηρείας μήτιόος αΐβ ϋιη- 
ΒοΙίΓβϊΙίαη^ ίίΪΓ Τηρέως. ΒοίΗβ 1)β- 
Ιγ&οΙιΙθΙ μιμιόος αΐδ §βη. τθίαί. ζτι 
οίχτράς „1)θ^&ιιιιηθΓη3^θΓί οΐ) ϊΙιγθ8 
ΒΐηηβΒ πηίΐ ΕηίδοΗΙυβθθβ", νταβ ΗβΓ- 
ιηίΐιιη β,ΐβ οοηίοΓίπιιη βί ρβΓνβΓβαιη 
1)6ζβΐο1ιηβ1:. ΜϊΙ Κβοΐιί; εοΗβϊηΙ; 
ΤνβΙοΙίΘΓ ΤγϊΙ. 8. 503 Μητις &18 
Εΐ^βηηαιηβη ζα βΛΙδι-βη, ίηάβπι θγ 
Β,ηί Αηίοηϊη. Ιιΐί). 11 νβΓκ-βίθί, τλγο 
άβΓ Οβιη&ΗΙ (1βι• Ν&οΐιίΐσαΐΐ Πολύ- 
τεχνος Ιιείβί. 01) Α8θ1ΐ7ΐθ8, άα, θγ 
Μτ,τις ίην Πρόχνη Ββίζίβ, 3,η (1&3 
αίΐίθοίιβ Κοηί^βσββοΐιΐβοΐιί (Ιθγ Μβ- 
ϋοηίίΐβη ^βάαοΐιΐ; }ΐΆί, ϊθί ίΓα^ΗοΙι. 

63. χιρχηλάτας (βο Ηβπηβ,ηη ίϊΪΓ 
χιρχηλάτον τ'): 8ο1ιο1. της νπο 
χίρχων έλαννομενης. Γ)&3 Ερϊίΐιβίοη 
δοΐιβίηί £ΐη (Ιίβ Γ&1)ο1 νοιη ΗαΙ)ίο1ιί 
(ιρηξ, χίρχος) ηη(1 ίΙθΓ Ναοΐιίΐ^αΐΐ 
1)βϊ Ηβ8ίοά "Ε. χ. Ή. 203 6". ζη βΓ- 
ίηηβπι , άα θοηβί Ιίθΐη (ΐηιηά νοΓ- 
Ηβ^ (Ιίβ Ναοΐιίϊ^αΐΐ &18 νοιη ΗαΙίΐοΙιΙ; 
νβΓΓοΙ^ ΖΧ1 1)6ζβΐο1ιηβη. Υ^Ι. Α. 
ΡίθοΙιϊησβΓ, ΒβΓ Υοσθί^βδαηρτ ΐ3βϊ 
άβη ^βοίι. ϋΐοΙιίβΓη, ΕΐοΙίδί&ΙΙ; 
1901, 8. 38. "ννβ^βη άβτ Εβωΐηίη- 
ίΌιτη ν^Ι. άδμψα 155, περιχλνΰτα 
ΡβΓΒ. 599, Ι,οΙ)βο1ί ΡαΓαΙίρ. ρ. 458. 

64. ατε, ητε, ζα 49. — άπο χώρων προτέρων (θοΜαΓϋη ίαι• ποταμών τ', 
ζα -ννβΙοΙιβΓ Ιιβ83,Γΐ; Ηβπηαηη 1)β- 
πιβΓίίί;: ηαηι 3,ς[α3,1;ί1ί9 &νΪ8 Ιυθ- 
οΐηί3.?) έργομενα ("ίνίθ Ηοιη. Ρ 571 
έργομένη, Υΐοίοπαβ 8θ1ΐΓβίΜ είργο- 
μένα): άΐβ ΐη θϊηβ Ναοΐιΐί^αΐΐ νβΓ- 
"νναηοίθΐίβ ΟαΙίίϊιι άθθ ΤβΓβαβ ϊβΙ; 
"«'ίθ (Ιίβ ϋαη&ϊΛθη νοη ϊ1ιγ6γ ίΊτϊΙιβΓβη 
8ίίϋ;ίβ τβι-θΓαησί; υηοΐ Μβ,^ ]&\,ζϊ 
ίη ηθαθΓ λΥβίδβ, ίη Υο^β1•ννθΪ8β ιΗγ 
Ηθίηινβΐι. ΑηοΙβΓβ 8θ1ΐΓβΐΙ)βη άπο 
χλωρών πετάλων έργομενα (ΗβΓ- 
ιη&ηη) οάθΐ• άπο χώρων πατρίων 
είργομενα (Ηδ,βοΙίβΓ) οάβΓ άπο χλωρών 
πετάλων τεγγομένα (ΤαοΙίβΓ) οάβΓ 
άπο χόρτων ποταμών τ' είργομενα 
(Νβαιηαη). ϋίθ ζα 58 αησβίαΙίΓίβ 
δίβΠβ οΙβ3 ΗοιηβΓ 1β^ άΐβ ΥβΓ- 
ιααίαη^ έπι χλωρών πετάλων εζομένα 
ηαΗβ. ϋοοίι »ίΙ)ΐ (ϋβ ίη άοη Τβχί 
σ63θίζίθ ΙιβδαΓί θΐηβηΥθΓ^1θΐο1ιαη^3- 
ραηΐίΐ; ζα ά&τα. 8ο1ιίο]ί83,1 άβΓ 
ϋαηαΐάβη. — έργομένη: 8θ1ιθ1. 
διωχομένη. 

65. ^. Ηβ3,ι11αηι νβπηαίβΐ; γόον 
οίχτρόν Γαι• νέον οιχτον. ΑΙίβΓ νέον 
βΛϋΙΙ βΐηβ Βθζΐβΐιαη^ ίη 'Ιαονίοιοι 
νόμοιβι 71. — τ]0•έων•. 8ο1ιο1. τών 
οννήΟ-ων τόπων νήβ ζα Ηοηι. Ζ 511 
ρίμφα έ γούνα φέρει μετά τ' ή&εα 
χαΐ νομον ίππων : έπϊ τους ΰννη&εις 
τόπους, ϋίβ Ββάβαίαη» ,,'ννοΐιη- 
θίαίίβ " Ιιαί ο1&8 \ΥθΓί ίηι ΙοηΪΒοΙίθη 
(ΗβΓοάοί). Λ^^Ι. ΕαΓ. Ηβΐ. 274 4' 
βάρβαρ' ηϋ-η. 8ί6 Ιίΐα,^ αηα άβ,θ 
νβΓίοΓβηβ Ηβίηι ίη ΑίίίΙνΟ., ηαοΐι 
■ννβίοΐίθηι 316 ααοΐι αΙβ Οαίίίη άθ8 
Τετβαθ 8ίο1ι Βθίτηίβ. Υ^Ι. Ρ&αβ. Χ 
4,6 λέγονΰΐν οί Φωχεΐς ώς τ^ Φιλο- 
μήλϊ] χαϊ δρνιΟ-ι οϋβτ} Τηρέως δεϊμα 
χαϊ της πατρίδος ϊπεβτι της Τηρέως. 

66 £. ξνντί9•η6ΐνίί6 ΰυντι&εϊς γέλων 
πολύν δορίι. Αί. 303 {βυμμιγννς τοις 
λόγοις): 8ίβ νβΛίηοΙβΙ; άαηιίί, βίβ 32 Α80ΗΥΙ.Ο8 μόρον, ώξ αντοφόνωξ 
ώλετο προς χ,είρος ε&εν 
δνβμάτοροξ κότον τυχών. 

τώς κάί εγώ φιλόδνρ- 
τος ^Ιαονίοιϋι νόμοιΰί 
δαΛχω τάν άπαλάν 
νείλο^ερη τίαρείάν 
άτίειρόδακρνν τε καρδίαν. 
γοεδνά δ' άν&εμίζομαί δίΓΟρΗ. 
71 75 1)β\ν^βίη1; ζυ^ΐβίοΐι. — αύτοψόνως 
\ητά άΐίΓοΙι άαβ ίΌΙ^βηάβ 7τρό? 
χειρός ?0•εν ηαΙιβΓ βΛΙ^Γί. ΕΙ^βπΒΟ 
αντοχτόνως Α§. 1635 (ηιϋ; βΐ^βηβΓ 
ΉΆηά ϋϋβηά), αηάβΓΒ 8ϊβΙ). 721 

(άτίΓΟίΐ σβ^βΠθβΐίϊ^βη ΜθΓ(1). 

69. άνα^ιάτορος ν.ότον, τνβϋ 8Ϊβ 
&18 Ε,αΙ^βηιηαίίβΓ ϊΐιη ηιηΙ^ΓΕίοΙιΐβ 
ΐιη Ιησι•ίιηπι §β§βη ΤβΓβιΐ8 ιιιη 
Κίΐοΐιβ ζυ ηβΐιηιβη ίίϊΓ άΐβ Μϊβ1ι&η(1- 
Ιτιη^ άβι• 8ο1ι\νβ8ΐθΓ. Υ^Ι. Ηοιη. 
-ψ 97 μητερ έ^ίΐ] δναμ,ητερ, άπηνέα 
ϋ'νμον ίχονβα. 

70. τώς ατιοΐι 678, 8ίθΙ). 471, 624, 
1>βΐ 8ορ1ιοΜβ8 υηΛ Εΐΐι•ίρϊ(1β8 
ηΐτ^βηάΒ. — φίλόδυρτος: ν§1. 8ορ1ι. 
ΕΙ. 1077 ά πάνάνρτος αηδών. 

71. Ίαονίοιβι νόμ,οί,βί (8θ1ιο1. άντΙ 
τον φωνγι 'Έλληνιχγι) 1ΐ3,ί Ββζυ^ δ,ηί 
νέον 65, ^ΙβΐοΙιίαΙίΒ Λνίβ άΐβ Ναο1ι1;ί- 
§3,11 ϊη νβΐ'&ηάβΓίβΓ ΛνβΪΒβ, ηΐοΐιί; 
ϊη &§7ρϋΒθ1ιβΓ. "\νβθίρ1ιει1 άβηΐίΐ} 
&η (Ιϊβ 8. §. Ιοηΐβοΐΐθ Ηαπαοπΐβ. 
ΡβαΓδοη 8θ1ΐΓβίΙ»1; άηδονίοιβί νόμ,οιΰι 
ηβ,οΐι Γγ&^πι. 291 ϋ-ρηνεΐ δ^ γόον 
τον άηδόνιον. 

72 £. δάπτω, άμναοω. — νειλο9•ερτ}•. 
8θ1ιθ1. την έν Νείλω 9•εριΰϋ•εΐΰαν, ο 
έβτι βλαΰτηβαΰαν έν Αίγνπτω' άπο 
των ΰταχνων δ^ η μ,εταφορά, νϊβΐ- 
ιηβΙΐΓ „ αηι Νϊΐ §6ΐ)Γϋιιηί, νοη (ΙβΓ 
&σ7ρϋ8θ1ιβιι δοηηβ νβΛΓΒ,ηηΙ;". ϋα 
&Ϊ6βΓ (ϋβ \νΌΓί;1)ϊ1<1αησ βΐηβ ^αηζ 
■αη^βν^δΐιηΐΐοΐιβ Ϊ8ΐ, βρΓΪοΙιί: άΐβ 
ΑηάβΓαη^ τοπ ΒοΛβ είλο&ερή 
(„ θθηηβηνβΓΐ)Γ3.ηηί ") εβΙΐΓ αη (είλο- 
9ερη Άηά&τβ Γοπη ίίΪΓ είληΟ•ερη, 
ν^Ι. ε'ιλότίεδον Ηοπι. η 123). Οα3 
ΖβΛΓαίζβη (1βι• \\''£ΐησβ αηά ', ά&β 
ΖβΓβΛΙα^βη άβΓ Επιβί "νν^αΓ ν/ίβ οίαβ 
ΖβΓΓβΐββη άβθ ββ'νν^&ηάβΒ ηιΐΐ Λβιη θ. §. ίάλεμος νβΛτιηάβη , νβΙοΙιβΓ 
Οΐιο. 422 3,18 Κΐΰΰίκ ίηλεμιατρία \)β- 
ζθϊοΐιηβί ^ΪΓά. ν^Ι. 8ορ1ι. Αι. 627 £Γ. 
Εΐη 8θ1ο1ιβΓ ίάλεμ,ος Μ^ 118 £Γ. 

74. άπειρόδακρυν, 3.η ΤΓαηθη 
τιηά Ιιβίάβη ηίοΐιϊ ^βτνοΐιηΐ; (ηίοΐιΐ;, 
τνίβ 3η(1βι•β βιΜαΓβη, ,,βηάΐοβ 
■ντβΐηβηά, ^βηζβηΙοΒ ΐΓαπτίσ"). Υ^Ι. 
αΛειρόκακος, άπειρόδροΰος, άπείρο- 
πόλεμος, άηείρότοαος υ. α. ϋβη 6θ- 
άδ,ηΐίβη, άαβ άβηβηί^β άαβ ϋησίΐΐοΐί 
■ννβϋ; βΙατΙίβΓ βιηρβικίβ , ντβΙοΙιβΓ ηπτ 
αη^βηβΐιπιβ ΥβΓίΐΒ,ΙίιιίδΒβ Ιίβηηβ, 
βρήοΜ ΑβοΙι^Ιοβ 3ΐΐο1ι 8ίβΐ3. 350 ιηϊΐ; 
δμωίδες καινοπήμονες 3ΐΐ8 , δίΙβΓΒ 
Επήρΐάββ, Ηθγο. 1291, ΑΙΙί. 926, 
Ηβΐ. 417, Τγο. 638, Ιρίι. Τ. 1117, 
ΓΓ3σιη. 285, 15. — ν,αρδίαν εΙβ 
8ροηάθΠ8 {κάρζαν) "ννΐβ 807, 8ϊβΙ). 275. 

75. γοεδνα άν&εμίξομαι, 8θ1ιθ1. 
των γόων το αν&ος άττοδρέπομαι, 
ηϊοΐιΐ; 8ΐιιηιηο3 θΓαοί3ία3 ρβΓρβίϊοΓ, 
ΒοηάθΓπ ,,ίοΐι ΙβΓηβ άαβ ΚΐΗ,^βη 
!^βιιηθη", ,,ϊοΐι βτίαΙίΓβ, ^α8^3Iηη1βΓ 
Ηβιβί", Λναβ ΐοΐι 1)Ϊβ1ιθγ ηϊοΐιί; νταβίβ 
(άτιειρόδαΐίρνν χαρδίαν). Ώαβ^ΟΓΐ 
γοεδνός βη(1θί βΐοΐι ηαΓ 1)βΐ ΑΒοΙιγ- 
1θ8 (200, ΡβΓΒ. 1048, 1058, 1064). Ζη 
άνΟ•εμίξομαί Ύ§1. Οίιο. 150 ύμ&ς <5έ 
κωχντοΐς έπαν&ίξειν (ηαιηΐίοΐι τάς 
χοάς, 8ο1ιο1. ΰτέφειν ώς ανΟ-εβίν) 
νόμος. 

76 £Γ. ,,αησΒίϋοΙι 1)β80Γσί;, οΐ) βϊηβΓ 
άβΓ Γιβαιιάβ (νβΓτν^αηάίβη ΐη Αγ^οβ) 
δίοΐι πιβΐηβΓ Πηοΐιΐ; ααθ Αβήθη 
(Α^γρίβη) αηηπηιηΐ;", ά. 1ι. ,,ίη 
8θΓ§β, ΛνΪΓ ιηδοΐιίβη ΐ)βί τιηΒθΓβη 
ΓΓβΰηάΘη Ιίβίηβη 8ο1ιιιίζ βηάβη", 
ηΐοΐιΐ; ,,ίη ΓιιγοΙιΙ;, τνϊτ πιδοΜβη νοη 
ηηΒβΓβη ΥβίίβΓη, άβη 8δ1ιηβη (368 
Α^Τρίοβ, νθΓίοΙ^ -νν^βΓάβη". — ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΕΕΗΕΝϋΕΝ. 83 δειμαίνονόα φίλους, ταβ- 
δε φνγάξ ^Αέριας άπο γάξ 
εϊ τις εβτΐ κηδεμών. 
άλλα, &εοΙ γένεται, 
%λνετ εν το δίκαιον ίδόντες, 
η και μή τέλεον 
δόντες εχειν :ίερ αΐβαν, 
νβριν δ' έτνμως ΰτνγόντες 
%έλοιτ αν ένδικοι γάμοις. 
'έβτιν κάκ πολέμου τει- 
ρομένοις βωμός άρής ψυγάόιν 
ρϋμα, δαιμόνων ϋέβας. αηϋΒίν. 
80 85 όΐΐααίνονβα φίλους £έ' τις θηίβρηοΗΙ; 
άθΓ 1)81 ΥβΛεη άβδ ΕίΪΓοΜθηβ ^β- 
1)Γ&ιιο1ιϋο1ιβη Αηίϊοΐρ&ϋοη (1β8 8υΙ)- 
^β^ί:9 (1β8 αΙ)}ι&η^^βη δαίζεβ. Μΐΐ; 
δίΐμαίνονΰα βΙ {ο\)) \§1. 745, Ευτ. 
Μθά. 184 φόβος ΐί τιείαω. — Άερία, 
■η Αίγυπτος, παρά τον άέρα' καΐ 
γάρ ηερόΐΰβαν αντήν φααιν. οι 
άνθρωποι Αέριοι καΐ Άερίτης , έ% 
ττ)5 άερος '/ενΐγ.ϊ]ς δίβρίι. ϋ^ζ., ν^Ι. 
ΗββγΛ. άερία' ομίχλη, -παρά ΑΙ- 
τύύοϊς. Θάοον τε την νηαον καΐ 
Αι'γνπτον χαΐ Αιβνην καΙ Κρητην 
%αϊ Σιχελίαν {Θεαΰαλίαν ηΆοΥι Λβτη 
δοΐιοΐ. ζα ΑροΙΙ. Κ1ι. Ι 580) χαΐ 
Α'ί^ιοπίαν χαί Κνπρον όντως έχάΐονν, 
Αρο11.ΚΗ.ΙΥ267 υη(1 270, ΟοΠ. Χ. 
Α. ΧΙΛ" 6, 4. Χ&οΐι (Ιβια δοΐιοΐ. ζτι 
ηηδθΓΘΓ δίβΐΐθ: άερίας άπο γης' 
βχοτεινης' μέλαινα γάρ έΰτιν ηηά 
Ρίτιί. π. "Ια. χαΐ Όα. Κ. 33 8. 364 Ο 
την Αι'γνπτον 4ν τοις μάλιατα 
μελάγγειον ονβαν, ωαπερ το μέλαν 
τοΰ 6ψΟ•αλμον, Χημίαν (Οΐιβηιΐ) 
χαλονΰΐ Ϊ8ί; Άερία γη ,,οΐαδ 1<αη(ί 
άθΓ θΛτν^&Γζθη ΕΓ(1β", Λτΐβ ϊιη 
Οβο^θηθαίζθ (Ιβζτι ΑταΙίϊθη ίη 'έ^γρ- 
ίϊδοΐίθη ΙηΒοΗπίίθΐι ,,άαβ Ιι&ηίΙ άβΓ 
Γοίβη Εγ(1θ" Ηθίβί. 

79. -θ-Εοί γένεται, %•εοΙ γενέθλιοι, 
(1ΐ ^βηΐϊΐβδ, ν^Ι. Επγ. Ιοη 1130 
%^ν6ας γενέταις &εοΐ6ΐν. ΥοΓ αΐΐβπι 
^ϊΐΐ (ίΐβ Αηηιίτιη^ άβιη Ζευς γεννή- 
τωρ (212). 

80. ίδ Ιάόντες, 8θ1ιο1. καλώς το 
δίκαιον ορώντες. καΐ Ήαίοδος ("Ε. 
χ. Ή. 9) „χλνΰ•ι ίδων άΐων τε", 
ν^Ι. εν ΰτνγήαας 537. 

Α8θ1ΐί•1θ8, ϋίβ 8ο1ιαίζββ1ιβηάβη. 81 :ϊ. ,,ΟάβΓ ■νϊ'βηη ϊΗγ ιαηδ αυοίι 
ηίοΐιί; νοΐΐβ ΕΓίϋΙΙυη^ υηβθΓθδ β;βο1ιί;3 
^βΛν&ΙιιΊ;, Λνεηη ί1ιι• ηυΓ άβη υΐ)θΓ- 
ηιυΐ; 3;ΐιίηο1ιίΐ^ Ιι&βΐ;, ντεΓοΙβί ϊΙιγ 
ΤΐηδθΓΘΓ ΕΗθ ϊτΘΓβοΙιϋσΙίβϋ; -«ΊάβΓ- 
ίαΙίΓθη Ιαδδβη", ά. ί. ΛνΐΓ ίοΓάθΓπ 
νοη βαοΗ ηΐοΐιΐ; ά&θ, •ϊνοζιι ιΗγ &19 
τιηδβΓβ δί&ιηιη^δϋβΓ νβΓρβίΛίβί; 
■ντβ,Γβί;, ΛνΪΓ ίοΓοΐβΓη ηιΐΓ, ΐίτ&δ άθΐ• 
(ϊοϋΗθϋ; αΐ3βΓΐιατιρί; ζυΐΣοππηί; , Ή.&& 
υηά ΑΙιηοΙυησ οΐβδ ΓΓβνβΙιηυίδ. — 
Οΐθ ΐοηΐδοΐιβ Γοπη τέλεος β.Ό.ά6Ϊ 
δϊοΐι δίΙθΓδ ΐ3βΐ Αδοΐι^ίοδ. — περ (δο 
Η&Ηπιη^ ίΰΓ παρ') ^βΙιδΓί; βΐ^βη!;- 
Ηοΐι ζυ αιβα (,,οΐ)^ο1ι1 βδ ηηδ ^β- 
ΜΙιγΙ;"). — έτνμως νήβ δΐβΐί. 902 
έτνμως δακρνχέων έκ φρενός. — 
ΰτνγόντες: άϊβ ΓοΓίη 'έατνγον Ηοιη. 
Ρ 694 υηά κ 113. ϋϊβ ΑηάβΓαη§ 
νοη ΤΰΓηβΙ^υδ ατνγονντες ϊδί; αίδο 
πηηδίΐ^. 

85 β", 'έατιν κ«κ Ϊ8Ϊ (ηαοΐι Εη^βΓ 
νοη Ιιΐηοΐίβ) ίΰΓ 'έατι ίέ κάκ υηι 
άθΓ Κβδροηδίοη 'η'ϊΐΐβη σββΛήβΙιβη. 
— ,,ΑυοΙι ίίΪΓ άϊβ ίπι ΚπΘ^β ζηηι 
"ννβίοΐίθη (χβΙϊΓαοΙιίβη (^κ πολέμον 
τειρομένοις Β.\.2ί. πολέμω τειρομένοις 
καί έ'ξ αντον φενγοναι) ϊβί άβν 
ΑΙίεΐΓ, -ννβηη βίβ ζυ ΐΐιπι ΐΐιτβ Ζυ- 
Ηαοΐιΐ; ηθΐιηιβη (φ ν/άσΐ!»), βΐηθ δΛηίζ- 
■ννβΙΐΓ ^ε^βη ΥετοΙεΛβη, αΐβ Οε^βη- 
θίαηά άθΓ ΕΙιι-ίηΓοΙιί; νοΓ άεη 
(τδίίεπί". — άρης ρνμα, δοΗοΙ. ρϋμα 
της βλάβης. ϋϊβ ΐοηΐδοΐιβ Γοπη 
8θ1ιβΐη1; ^εΛναΙιΙί ζυ βείη, Λνείΐ θ&δ 
ΗθΐηβΓΪ8θ1ιε άρης άλκτήρα γενέβΟ-αι 
(δοΐιοΐ. βλάβης) υηοΐ άρην άμννειν 
νθΓθθ1ι•ννβΙ)1;. — ΡΙπί. π. δειβιδ. 34 ΑδΟΗΥΙΟδ ίί'Ο-' εΐην /Ιώξ εν Λαναλη^ώξ. 

^ώξ ίμερος ουκ 

ενϋ•ήρατο£ ετνγβ•η. 

δαυλοί γαρ πραπίδων 

δάύκιοί 

τε τείνουβίν πόροι 

κατιδείν αφραβτοί. 

Λίητει ό' άβφαλεξ ούδ' έτιϊ νώτω, 

κορνφά /Ιιοξ εΐ 

χραν&ΐΙ πράγμα τέλειον. 

πάντα τοι φλεγέ&ει 

χάν όκότω είνορίι. 90 
98 101 

αηϋδίν. 

96 
91 8. 166 Ε πολεμίους οι φενγοντες, αν 
αγάλματος λάβωνται η ναον, 
&αρρονθί. 

88. εί'ϋ•' εί'ην (80 Ρατιτν ίατ ει&είη) : 
„(Ιο1ι 8ίαηιιηβ νοη Ζβα8:) ηιδ^β ίοΐι 
άοοίι άβιη Ζβιΐ8 ίη νοΠβΓ ^ν&ΙΐΓΐιβϋ; 
3.ησβ1ιδΓβη." ϋ&8 Υβι•1ΐ3.11;ηΪ8 (Ιθγ 
Α1)6ΐ}&ιηπηιη^ ■«τ.γοΙ ϊη άαβ Γβΐΐ^δδβ 
ΥβΓίι&Ιίηίδ ζτι Ζβαδ ππισβΜ'&ικΙβΙί; 
πιιά 80 άβΓ υΐ»6Γ^αη^ νοη άβια 
ηιτίΐιοίοσίβοΐίθη Ζβυβ ζα Ζβπ8 3,18 
Ιιδοΐΐθίθια ΥβΓίΓβίβΓ ^δΐιίΐίοΐιβη 
Τ^''βδθη8 χυιά Ιη1)β^ΐ£Γ ^δίτΙΙϊοΗθΓ 
Μαοΐιί αηά "νΥβϊδΙιβϋ; ^βΛνοηηβη. — 
ΜϊΙ ευ 7ΐαναλτ}0•ώς ν§\. ευ βάφα 
Εηιη. 196, ευ ααφώς Ρθγ8. 786. 

89 ί". ,,ϋβδ Ζβιΐ8 ΥβΓί&η^βη (δίηηθη 
ιιη(1 δΐΓβΙ^βη) Ϊ8Ϊ ηΐοΐιί; Ιβϊοΐιΐ; ζα 
βΓΓβ,ΒΒβη." 8θ1ιθ1. γνωμιχώς τΐαρά 
το ,,άνηρ δε κεν οντί ^ιος νόον 
είρύΰΰαιτο" (Ηοιη. Θ143), \νβ1ο1ιβ 
δίβΐΐβ βΛΙατί ΛνίΓά τνίβ Ψ 81 μαία 
φίλη, χαλεηόν οε Ο'εών αίειγενετάων 
δηνεα εΐ'ρυβΰ^αι, (απ άϊοΐι Γβΐββη, 
βΓ]ίΐιη(1βη) μάλα ττερ πολνιδριν 
έοϋΰαν. Υ^Ι. ηηΐβη 1068 τι δ^ μέλλω 
φρένα ^ίαν κα&οράν, διριν αβνΰοον, 
Εαι. Τγο. 885 οατις ποτ' εϊ βύ, 
δυΰτόπαΰτος είδέναι, Ζευς, εΐ'τ' 
ανάγκη φύοεος είτε νους βροτών. 

98 — 101 (νβΓίααβοΜ νοη "^Υβδί- 
ρΙΐΒ,Ι πιίί 91 — 94 Λνθ^βη άββ Ζα- 
8&πιηιβη1ια,ηο;^8). ,,Ββηη (ϋοΐιίΐίθ- 
νταοΐιββη (ϊηι ϋΐοΐΐϊοΐιΐ νβΓβίβοΙιί) 
υηά ϊη 8οΙι&ί;1:6η ^βΐιϋΐϋ ζιβΗθη βΐοΐι 
Ιιΐη άΐβ Ρίαάβ θβΐηβΓ Οβάαηΐίβη ζη 
βΓθοΙιαυβη ιιηβΓίοΓβοΙιΗοΙι." Ηββ^οΐι. δαΰλον ■ δαΰύ ηηά δάοκιον ■ μεγάλως 
Ο^ιάξον δια το ούνδενδρον ν.αΙ δααύ. 
— Ζτι τϊόροι ν^Ι. γνώμης όδόν ΕπΓ. 
Ηϊρρ. 290, ΰών όδον βουλευμάτων 
Ηβΐί. 744, ζυ αφραοτοι Ηβθγοίι. 
αφραΰτον άπρονόητον, ωΰτε μηδένα 
νοηοαι, ζη χατιδεΐν αφραοτοι Ργοπι. 
792 ου γαρ ρητον ανδάα&αι τάδε. 

95 5. 8ο1ιο1. το έπΙ νώτω ττίτιτειν 
τους παλαιατάς άΰχημόν έατιν. ΑΒβΓ 
ηιϋ άβηι Γ&11 βϊηββ Εϊη^βΓβ Ιί&ηη 
άΐβ Ειίαΐΐηη^ άβΓ ΡΙ&ηθ άββ Ζβηβ 
Ιν&ηηι νβΓ^ΙΐοΙίθη -ννβΓάβη. Ναοΐι 
δορίι. ΡΓασιη. 809 άεΐ γαρ ευ πι'- 
τττουΰίν οι ^ιος κύβοι, βοΐιβϊηί άβΓ 
Αηδάιαοΐί νοηι ΤΥητί'βΙδρΐβΙ βηίΐβΐιηΐ; 
ζη Ββΐη ηηά ττίπτειν έπΙ νώτω βϊηβη 
ηη^ηηδίί^βη Γαΐΐ άβδ ΤΥηΓΓβΙβ ζη 
1)βζβίο1ιηβη. ,,8ίο1ιβΓ ΓάΠί; ηηά 
ηΐοΐιΐ; αηΓ άβη Εηοΐίθη, τν&δ ίηι 
ΗαηρΙβ (Ιββ Ζβηβ ζητ Υοΐίβηάηη^ 
1)βΓ6ΪΛ ϊδΐ" 1)βάβηί;θ1; αίδο ,,αΐΐβ 
Ρΐαηθ άββ Ζβηδ ^θΗβη βΐοΙιβΓ ίη 
Ει•ί"η11ηη§". Υ^Ι. Ηοπι. Α 526 ου 
γαρ έμον τταλινάγρετον οΰδ' άπατη- 
λον οΰδ' άτελεύτητον , ο τι κεν κε- 
φάλι] κατανεύοω. — ,,ΑΙΙθπν^β^θ 
ίΓ&ηη βΓσΙαηζΙ; θγ αηΛ ίη άβΓ Γίη- 
δίβΓηΐθ 1»θΐ άηηΐνίθω ΟββοΙιΐοΙίΘ Λβη 
8ΐΘΓΐ)Ηο1ΐ6η Μβηδοΐιβη", ά. 1ι. ,,&ηο1ι 
(1&8 ϋηηΐϊθΐ δοΙίΛνβΓθΓ ΤΓΰΙίδ&Ι θγ- 
ΙθηοΜβί 6Γ, Λα (^^β^θη^σβη, νθΙοΗβ 
^ηί (1&8 ^βΓθοΙιίβ "νΥαΙίβη άβΓ βτδίίοΓ 
νθτίΓ&ηθη, ΤΓΟδί ίη ίΙβΓ ΗοδΡηηη^ 
1)β88βΓ0Γ Τα^β βηάβη". ϋβΓϋίοΙιίβι• 
βηίΛνίοΙίβΙί βίηβ ΑγΙ; Τΐίθοάίοθβ. ϋβη 
ββά&ηΐίθη, "νν^βΙοΙιβΓ §β§βη βίηβ ^δίί- Ι)ΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΝ. 35 μέλαινα ξύν τνχα 
μερό:ΐε66ί ?Μθϊζ. 

Ιάπτει ί' ελπίδων 

άφ' νψιπύργων πανώλεις 

βροτονς, βίαν ό^ 

οντιν εί,οπλίζεΐ' 

ηαν ατίονον δαιμονίων 

ημεν' άνω φρόνημα πως 

αντό^εν ε^έπρα^,εν εμπας 

εδράνων άφ' αγνών. 

Ιδέΰ&ω ί' εΙς νβριν 

βρότειον, οία νεάξει 94 

8{)•ορ1ι. 

103 
105 αηϋδίΐ'. 

111 ΗοΙιβ ΥοΓββΙιαηο; νοΓσβΙ)ΐ•&ο1ι1; ^ίιά, 
ιΐαβ 68 άθη Ουίθη βοΙιΙθοΙιΙ, άβη 
8ο1ι1θοΙιΙθη ^ί ^βΐιβ, θυοίιί; άθΓ 
ϋΐϋΙιίβΓ απαίι Εαπι. 553 ζτι βηί;- 
1ίΓ3.Γΐ:βη: εκών δ' άνάγχαζ ατερ δί- 
καιος ων ουκ ανολβος ^αταΐ' -πανώ- 
λε9•ροί δ' οϋποτ' 'άν '/ίνοιτο. — ει 
χραν&γι ίΰΓ ην κρανθ"^ ^6 130 όποθΊ 
άπ^, δΐβΐ). 243 άνδρας ών άλω πο- 
Χίς. — αερόπεοοι λαοίς ηαοΐι άβπι 
ΗοιηβήδοΙιβη μερόπεΰβι βροτοΐοιν, 
μερόττων άν%^ρό}τιων („ 171361• άίβ Β6- 
άβυίιιη^ νοη μέρο-φ" Ηαηάβΐΐ; Μ6ΐι- 
Ιϊβ ίη άβπι Ργο^. νοη ΕΪ8ΐ6ΐ36η 1900, 
τγβΙοΙιβΓ (Ιϊβ Ββύβυίυη^ ,,^εβϊίίβί" 
θαηη βηθβΐ). 

102 δ'. "\νΐβ άΕ3 σβΓ6θ1ιί;β υηά 
πι&οΐιίνοΐΐε \\^3,1ί:βιι (Ιβι 0δί:1;6Γ βϊοΐι 
(Ιεη ΟυΙβη 3,18 ΤγοβΙ; ίιη ϋη^ΐΰοΐί 
βηνβΪΒΐ, 80 ΓάΗΗ; 68 ϊη οίαβ Οΐϋοΐί 
άβΓ Βοδ6η Λν^ΐβ βίη Βΐϋζ αυβ Ιιβΐίβ- 
Γβιη Ηίιηιηβΐ υηύ δίαιζί βίβ νοη ίΐβη 
Ιιοοίι^θΐύπηίβη ΗοδΤηηησβη ^ϊΜ^ησδ 
ίιη&Ι) οΐιηβ ΪΓ^βηΛ^ίβ (τβναΐί; Η,ηβ- 
ζιΐΓϋβίβη. ,,Υοη ^οίίΐίοΐιβη '\ινβθβη 
ΐβί α1ΐ68 Ταη πιϋ1ιβ1θ3. Ιη οΙβΓ Ηοΐιβ 
ΙΙίΓΟηβηά πΐ3,ο1ιβη 8ίβ άβη Οβάαηΐίβη 
βοίοΓί ζυΓ Ταί οΐιηβ βϊοΐι νοη άβΓ 
8ΐβ11β ζη ΓϋΙΐΓβη." Ό6γ ΟΐοΗίβΓ 
βΐΓβΓί ^β^βη (Ιϊβ ΥοΓΒίβΙΙτιη^βη νοιη 
Οί^αηίεη^&πιρΓ, ααί" -ννβίοΐιβη αιιοΐι 
νχριπνργων Ιιίηζιι^βίδβη βοΐιβίηΐ;. 
ν^Ι. Ον. Μ6ΐ. VIII 618 ίηηιεηβα 
681; βηβπκιιιβ ροίβηΐϊα οαβίϊ ηοη 
ΙΐΕΐ)βί 61; ςαΐάΓΐυϊά 8υρβπ νο1ϋ6Γ6, 
ρβΓ3,οίΰπι 68*. — πανόΛεις (§3.ηζ 
ιΐβπι Υ6Γ(1βΓΐ)6η ίίβ\νβϊ1ι1:, ^αηζ υη- θβΐΐσ), δοΐιοΐ. τοΰί τον ολέοΟ-αι άξιους, 
ο έβτι -κακούς^ Ηββ^οΙι. πανώλ-ης- 
πανώλε&ρος, εξώλης, άτιολλύμενος. 

106. πάν (ίητ τα ν \Υβ1ΐ3,ιΐ6Γ) &πο- 
νον δαιμονίων (ϊη άβιη ρβΓ8δη1ίο1ιβη 
8ΐηηβ -«ΓΪβ ΡΙαί. Αροΐ. 24 Β έτερα 
δαιμόνια καινά): ζήτα. (χβάΆηίβη 
νσΐ. ΕιΐΓ. Ρ1ΐ06η. 689 πάντα δ' εν- 
πετη 0•εοΐς, Χβηορίιαη. ΓΓ3,σηι. 1 
εΐ^ 0•ε05 έν τε ^εοΐοι καΐ άνΰ'ρώποΐΰΐ 
μέγιατος, ούτε δέμας Ο^νητοΐαιν 
όμοίιος οντε νόημα . . άλλ' άπάνεν9ε 
πόνοιο νόον φρενί πάντα κραδαίνει. 

107. ημεν' (^68β1;ζ1; ίιίΓ άεΐ3 ηη- 
ηαβίηβοΐϊβ ημενον άβΓ ΗαηάδοΙιηΓΐ;), 
ηαηιΐΐοΐι τά δαιμόνια, ^οίϋΓ ύ&ηη 
ϊη (χθ(1αηΐ£6η 6 δαίμων, 6 Ζενς βίη- 
ϊύϋ. Τνβηη ηιαη ϊηι νθΓΐΐ6Γ^β1ΐ6η- 
άβη ΥβΓΒβ ηιίΐ; Βο1:1ΐ6 δαιμόνων ΐαν 
ηο1ι1;ί^ Κύλί, βο ηιυβ ηΐ3,η αηηβΐιπιβη, 
άαβ εί6Γ άβΓ ϋίοΐιίθΐ• ύ\ί>ίΰ•ρονον, 
νηβ 8ο1ιηβϊά6Γ, οάβν ^αοοον ανω, 
ννΐβ "ν^6ίΙ ν6πηα1:6ΐ;, ^β3θ1ιι•ί6ΐ»βη 
1ιαΙ)6. 

108. αντόΟ'εν ίδράνων άφ' (80 
ίΰι• έφ' θίη ϋη^βη&ηηίθΓ) αγνών: 
ν^Ι. Ηοπι. Τ 77 αντόΟ•εν έξ εδρης, 
ν 56 αΰτό9εν έξ εδρέων, 8ορ1ι. Αι. 
780 εΰ9"υ? έξ έδρας. — έξέπραξεν: 
ϋβΓ ΑοΓ. άηϊοΐίΐ; &ιΐ3, ύ&β 68 ίιη 
Αη^εηΐιΐίοΐί ^63θ1ιΐβ1ι1; : ,,ΐίαιιηι ^6- 
άαοΐιΐ; Ϊ3ΐ; 68 βοΗοη νο11ΐ5Γαο1ιί;". 

110£Γ. ϋβΓ 8ο1ι1αβ Ι6η1ί1; νοη άβΓ 
3.11§6ηιβϊηβη ΒείΓΕοΙιίιιη^ σοΐίΐίοΐιβη 
σβΓβοΙιΙβη ηη(1 πιαοΐιίνοΐΐβη ΛΥαΙίβηβ 
ζηηΐοΐί ζοΓ δαοΐιβ άβΓ ϋαηαϊίΐοη, 3.η 
V. 83 Εηβοΐιΐίβββηοΐ. — ίδέαϋ-ω: αΐβ 36 Α80ΗΥΙ08 πν&μην δι" ά- 
μον γάμον τε&αλώξ 
δνβπαραβονλοιβι φρεβίν 
καΐ δίάνοιαν μαινόλιν 
ζέντρον έχων αλυκτον, 'άταν ό' 
αΛάτα μεταγνονς. 115 8υΐ3^6ΐΓ(; 8θΙινβΙ)1; Ζβηβ νοι•. — 
Ιιη Γοΐ^βηάβη 8Ϊηο1 ΐ)ίΜ1ΐο1ιβΓ ιιικί 
6Ϊσ6η1;1ϊο1ΐ6Γ ΑπδάΓαοΙί οΐιηβ Λ^βΓ- 
πιϊΐίΐαη^ νβΛυικίΘη (ν^Ι. δοΙαΐΠβΓ: 
ΗΪΘΓ δίβΗ' ϊοΐι, βΐη βηΙΐ3,ϊΐΙ)ίβΓ 
δίαιηηι): ,,ΟτοΗ βοΐιααβ αα£ άβη 
ϋΐ)θηηυ1; , νοη 'ίνβΙοΙιβΓ Αγϊ άίβθβΓ 
βΐηβπι δί&ιηπιβ, νοη ύβπι ^υη^β 
Ζνβί^β ΰρρί^ &τιί"δρι•Ϊ6ββη , νθΓ- 
σ1βϊο1ιΙ)αΓ οΐ) ιηβίηβΓ Εΐιβ ϊη 
3π^6ηά1ίο1ιβιη υηνβΓδίαηάβ βίΓοίζί;". 
— \νϊβ τΐ%•αΧό}ς 8Ϊη(1 Β,ηοΐι (ϋβ 
ίοΐ^βηάβη ΡαΓίϊοϊρΪΒ, ιηίΐ; τΐνϋ'μήν 
ΰ1)βΓ6ίη^βιη3,ο1ιί; , οΙ)\γο1ι1 θίβ εΐοΐι 
Άηί άεη ΐΛβπϊηιί;, τνβίοΐιβι• ηιϊ<; 
πνΟ•μήν νβΓ^ΗοΗβη ίδΐ;, οάβΓ νϊβΐ- 
πιβΙΐΓ αυΓ ίΗβ ΐΐΐ36Γπιΰΐί§βη δοΐιηβ 
άβδ Ασγρίοδ 1)Θζΐβ1ΐθη. — ΓϋΓ και 
δίάνοιαν τβπηπ1;β(; Τνβίΐ ηιη άθ8 
ΥβΓδπιαββδ ■«^ΠΙβη μαργοβνναν τε. 
116 ί". χέντρον . . αλνχτον (βο ίνΪΓ 
αφνκτον, ^β\1 άλνκτον ίί\τ άΆ5 Άη- 
^βδραηηίβ Ζη^ΐβΓ πιβΙΐΓ ραβί, ν^Ι. 
8πκ1. αλνχτον το άφνκτον, νΐβΐ- 
ιηβΙΐΓ δ ου δύναται τις άλνξαι): άίβ 
ΚΑΒβΓβϊ ίΓβΛΐ άϊθ Ασ^ρί^α(^βη \νίβ 
(1&3 Ζΐΐ^ΐβΓ οΙβι• ΤΓβϊΐ38ίαο1ΐθ1, άθΐη 
68 δΐοΐι ηίοΐιί βηίζΐβΗβη Ιί&ηη. — 
&ταν (80 (ϋβ ΑΚΙϊηα £αι• άται, 
^^'βίοΐιβθ ηΙ)η^βη8 ίη άβι• Η&ηά- 
ΒοΙιηΛ αηδ είταν 1ίθΐ•η^ϊβι•ΐ ϊβί;) 
άπατα μεταγνονς Ϊ3ί βίηβ δαΛαβϋδοΗβ 
ΛΥβηάαησ: „6γ }ι&ϊ βΐοΐι ΐηίοΐ^β άθ3 
Τγπ^θ άβι• ΙιβίάβηβΛαίί δίΆϋ ζνιιη 
Ηβϋδαιηβη ζιι ββίηβηι νβΓΛθΛβη 
θπίδοΐιΐοβδβη". Μίί; άηάτα χ§\. 
8ορ1ι. ΑηΙ. 615 ά γαρ δη πολν- 
ττλαγχτος έλπ\ς τιολλοΐς μεν δνααις 
ανδρών, πολλοίς δ' άπατα ■αονψονόων 
ερώτων. Τ)υ.νο\ι μεταγιγνώΰχειν ντίι-Λ 
§β^Ϊ88θηη&ββη Λΐβ ίΓα^ίδοΙιβ Ρβη- 
ρβίίβ Β-νίδε^βΛηϊοΙίΙ; -ννϊβ Α§. 231 τό 
παντότολμον φρονεΐν μετέγνω. 

118—181 άι-ϊηβι• Τβΐΐ άβι• 
ΡαΓοάοδ, βΐη ίάλεμος (121), βίηβ 
ΚΙασβΛνβίββ, (Ιΐβ ιηϋ 1ιβίΙίο[βι• 6β- 1)ίΐΓθ1β , ηιϋ ΖβΓΓβΐββη άββ Οβ-ϊνίΐ,ηάβΒ 
(126 ίΤ.) ηηά ΖβΓίίΓαΙζβη άβΓ "νναη^βη 
(άμνγμός ΟΙιο. 24) νβΛαηάβη ΛναΓ 
(ζυ 72). ϋϊθ ϋαηαΐοΐβη βΓηβαβπι 
ΐΙΐΓβ Βΐΐίβ \ιηι 8ο1ιυίζ, §β1ιβη &1)Θγ 
νοη ββΙίθηάβΓ Βϊϋβ ζη βηΐδοΙιϊβάβηβΓ 
υηά Ιΐθίίί^βΓ ΓοΓάθΓαη^ ϋ1)θΓ: ,,Μιί 
δοΐοΐιβη ΚΙα^βη ίΓατιβΓβ ίοΐι ιιηι ηιίοΐι 
■ννΐβ ηπι βίηβ Τοίβ τιηά ι•αίβ άαδ 
&Γσΐνί8θ1ιβ Ιι&ηά ηπι (τηαάβ &η , ϊη- 
(Ιβηα ΐοΐι ΐηι 8ο1ιπιβΓζβ ηιβΐηβη 
8ο1ι1βϊβΓ ζβΓτβΐββ. Ββη αδϋβτη 
νητά §βτη ηηά τβϊοΐιΐΐοΐι ^βορίβΓΐ;, 
Λνο 'ν\'"ο1ι1δί&η<1 ΙιβΓΓδοΙιί; υηά ηΐοΐιί 
ΤοάββίαΓοΙιΙ} Ιϊθάηϊοΐίΐ;. Ιοίι νθΐβ 
ηΐοΐιί, Λνα8 τνβΓάβη 8θ11. Οβι• Αη- 

ίΆΏ.§ ζντ&Ι•, άϊβ Γ&ΙΐΓί ίΛβΓ (1&8 

ΜββΓ, ϊεΐ; ^ΚίοΜϊοΙι νοηβίαίίβη ^β- 
^αησβη; ηιδ,^β ηπΓ ατιοΐι ά&Β Εηάβ 
^ΙϋοΜϊοΙι 8βίη, ύαβ ϊοΐι ηϊοΐιΐ; ζιιγ 
ΕΗβ ηιΐί άθη νβΛ&βίβη Υβίίίβπι 
^θζτναησβη ■«•βΓάβ. ϋΐβ 3αη^Γϋη- 
Ιϊοΐιβ Αίίβηιΐδ ηιο^Θ νοΓ &11θηι ηιΪΓ 
^θ^βη άβη Αη^ηβ" αυί" ηΐθίηβ ^νιη^- 
ίι•&τι1ίο1ΐθ ΕΙΐΓβ 1)βΪ8ίβ1ιβη. Αηάβπι- 
£&1ΐ8, Λνβηη πιϊοΐι άϊβ βδϋβΓ άβ8 
Οΐχηιρ νθΐ•1α88βη, ΛνβΓάθ ίοΐι βαηιί; 
άβη δοΐιηίζββίίθηάβη ΖΛνθΐσβη ζηηι 
Ζβπδ άθΓ Τοίβη ηιβΐηβ ΖυδυοΙιί; 
ηβΐιιηβη ηηά ηιίοΐι βΛϋη^βη. Ιοίι 
ηΐθΓΐίβ \νο1ι1, Λ&β άΐβ Είίθΐ-δυοίιΐ; Λθγ 
Ηβι•3., \νβ1ο1ΐΘ ηηδβΓβ Αΐιηιηηίίβι- 
ηηϋΗβ, ίπιοΐι πιίοΐι νβΓΓοΙ^. ϋηά 
θίαϋ γΙθγ Γθΐοΐιΐίοΐίθη Ορίβν Λνίηΐ 
Ζβαδ ηυι• υηβΙΐΓβ θΓηίβη, \νβηη οι• 
άϊβ Ν&ο1]1ίοηιηιβη ββίηβδ βΐ§•βηοη 
8ο1ιηβ8 Εραρίιοδ αΙ)'«'βΪ8ΐ; ηηά νοη 
ηηδ 8ο1ιηίζήβΙιβηΛβη δβΐη Αιιο;β ά\)- 
νβηάβί,. Εγ ηιδ^β θϊοΐι ηΐθΓΐίΘη, 
'ίναδ ιοίι ΐΐιηι ηοοίι βϊηηιαΐ ζαηιίυ: 
άϊβ Εϊί"οι•8ηο1ιΙ ιΙβΓ Ηβι•α ΐβί δοΙαυΜ 
8,η ηαβίηβηι Ι,βϊίΐβ." Όϊο ΌΓοΙιιιη^ 
δΐοΐι (Ι&δ ΕβΙϊθη ζα ηβΐιηιβη, \νθηη 
δίθ 8θ1ιηίζ1θ8 ^θ1α88βη ■ννβι-άοη 
— \νΐθίΙθΓΐιο11; ηιΐί §βδί«ΐ^θΓί:βι• Ηοί- 
ίιί^ΐίβϊί 472 — , ηηΛ ά&ηιϊΐ βίη Ζβη§- 
ηΐθ §β§6η (Ιβη Ζενς ίχέΰιος &Β- ϋΙΕ 80ΗυΤΖΕΊ.ΕΗΕΝϋΕΝ. 

τοιαύτα πά%•Βα μέλεα &ρεομένα δ' εγώ 
λυγέα /3αρεα δαχρνοΛετη, 

Ιηλέμοιΰιν έμΛρετΐή 
ζώόα γόοΐξ με τιμώ. 

Ιλέομαι μεν Άτνίαν βοννίν — 
χαρβάνα δ' ανδάν 
εύ, γα, χοννεΐξ — , 
Λολλάχι ί' εμΛίτνω |ύν λαχίδι 
λινοβινεΐ 37 120 125 ζιιΐβ^θπ οίϊβηΙ)αΓΐ; βίηβ ΕηίδοΗΙοΒθθΐι- 
Ιιβίΐ \ιηά ΗβΓΙΐσΙίβίΙ; άθ8 ΟΗαΓαΗβΓβ, 
\νβ1ο1ιβ άΐβ ΒΙηΙΙίΐΙ; ίη άβΓ ΒγειπΙ^ 

118 Γ. 0-ρεομένα δ' έγώ (θθ Εη^θΓ 
ίϊΪΓ λίγων): Ηββγοίι. 9ρεομένη&ρη- 
νονΰα. ϋΐ)βΓ (ϋβ δίβΠνιηο^ νοη $έ 
ζη 9. — λιγέα βαρέα, ίη 1)3,1(1 ΙιοΗβη 
1)α1ά ΙίβΓβη Τδηβη. Υ»1. λιγέα κωκΰ- 
ματα Ρθΐ•8. 33δ ΐΐηά φΟ•όγγον τε 
βαρνν Ηοιη. ι 257. — όαχρνοηεττ] 
,,ίτδ,ηβηηβθβΐηάβ", ά. ί. ιιηίβΓ 
Τι•Η.ηβη , ηΐοΜ Λαραΰχεναατιχά 
τοΰ πίτίΤΒΐν τα δάχρνα των 
άχουόντων (8θ1ιο1.), 8θηάβΓη τά έμά 
όάχρνα. 

122. ΝοΛ 1θ1)6ηά βΐησβ ΐοΐι ιηΪΓ 
ηιβΐιι 0Γ&1)1ΐβά, νβΐΐ άβΓ Τοά ιπΐτ 
τοΓ Αυσβη 3ΐβ1ι1; (164). Υ^Ι. Α^. 1321 
αηαξ 'έτ' ειπείν ρηβιν η &ρηνον 
9έλω έμον τον αντής, Ηοιη. Ζ δΟΟ 
αϊ μέτ ίη ζωον γόον'Εκτορα ω ένΐ 
οΐ'χω, ΙβοΙίΓ. 10 § 27 ίδών αντονς 
Ίΐΐν9ονμένονς ΐ'τι ζώντας. — μέ ίϊΪΓ 
έμαντιΊν ν^ίβ Ευι•. ΑηΛν. 256 άλλ' 
οΰό' έγώ μΐ,ν «ρόΰΟ^εν έκδώβω 
μέ 601. 

123^. ίλίομαι, δοΐιοΐ. Ίλάβχομαι. 
ϋίβ Γοπη ηυι• ΙιίβΓ, Ηοηι. Β δόΟ 
ίλάονταί, λνββίιαίΐ) Βιιι•»08 αηοΐι Ιιίβι 
Ιλάομαι 8θ1ΐΓβίΙ)βη ν/ΐΐΐ. Όΐβ Κοη- 
ΪΓ&Ιίίΐοη ϊβΐ; νβΓηαο1ι1ϋ88Ϊ^1; ντίβ ϊη 
τρομέονται ΡβΓ8. 65, τίοϋ-έονΰαι, 
&\)ά. 545, τρομέων Ργοπι. 558 ίη 
ηιβίίδοΐιβη Ρβ,Γίίοη. — Ββπι μέν βηΐ;- 
βρήοΐιΐ 0£ 126; (Ιθγ ίο1^βη(1β δαίζ 
χαρβάνα δ' . . χοννεΐς θΐβΐιΐ; αΐ3 
ΡαΓβηΙΙιβΒβ. — Άπία αιιοΐι 266, 
Α^. 268, 8ορ1ι. Ο. Κ. 1303 νοη Αγ^08 
ΟίΙβΓ άβω Ρβ1οροηηο8. Υ^Ι. Ραη8. 
Π δ, 7 ούτος 6 Ι^ίπις ές τοΰόνδε -ην^ήϋ-η δυνάμεως τΐρίν ί) Πέλοηα 
ές "Ολνμπον άψιχέα&αι, ως την 
έντος ' ΙβΟ-μον χώραν Άπίαν άτι 
έχείνον χαλεΐ6θ•αι. — βοϋνις, ορεινή 
(Ιιύσβίίσ) ηαοΐι άβπι 8ο1ιο1. ζυ γα 
βοννι 784. ϋίβ ΕιΉϋπιη^ την γήν 
κατά βαρβάρους (8θ1ιο1. ζπ άίβββΓ 
δίβΠβ, ν^ϊ. Ηββγοίι. βοϋνις -γη. Αίαχύ- 
λος, ΈϊγΊη. Μ. ρ. 208, 3) ίβΐ; ατΐ8 άβΓ 
νΟΓίίθσβηάβη δίβΠβ βηίηοπιηιβη, Λνο 
βοννιν Λνβ^βη (1β8 ίοΐ^βηάβη καρ- 
βανα ανδάν αΐ8 Ει•βπιά-ννθΓί 1)β- 
ίτΒ.ο}ιϊβί ηηά ηαοΐι Άπίαν ίηι 8ίηηβ 
νοη γήν ^βάβηΐβί ντατάβ. ΡΙΐΓτηί- 
ο1ιθ8 Ερϋ 355 1>6πιβΓΐί1; ϊΛβΓ βοννός : 
69νεία ή ψωνη της Άττιχής ηηά 
ίαΙίΓί; ζηιη Ββίβ^β βίηβ δίβίΐβ ^ιθ8 
Κοηιί]^βΓ8 ΡΗίΙβηιοη (142 Κο.) &η, 
■ννο βίηβΓ (1&8 \νοΓΐ; βοννός \η•Άηο}ϊϊ 
ηηά (1οι• αηοΙβΓβ ίΐιπι ίη8 \νοΓ(; 
ίαΐΐί: τις 'έα&' ό βοννός ; ίνα ααψώς 
αον μανΟ•άνω. Ναοΐι ΗβΓοά. IV. 199 
νται• βοννός ίη Κττβηβ ίπι ΟβΙ)Γανιο1ι. 
ΓΰΓ (Ιίβ ΖυΙαδΓθΐ• (1β8 Α8θ1ι 7ΐθ8 ^οηηίβ 
ά68ΐΐ3,1ΐ3 βοννις βΙ)βη80 αΐβ Γγ6πι(1- 
τνοι-ί ^βΐίβη \νίβ βαρις 849. Οα,ΐιβι• 
χαρβανα δ' ανδάν εν, γα, χοννεϊς 
(80 Βοίδβοηαάβ ίΰΓ εναχοννεϊς , 136 
ενγαχόννις), δοΐιοΐ. ώ γη, νοείς χαι την 
βάρβαρον ψωνήν. — χαρβάν: άϊβ 
Γοηη χάρβανος υηίβη 925 η. Α^^. 1045 
χαρβάνω χερί. — κοννεΓ^Λνίβ 170, Ηβ- 
87θ1ι. χοννεϊν' βννιέναι, έπίβταοΟ'αι. 

126 ί. έμπίτνο) ξ,νν λαχίδι λινο- 
οινεΐ (80 ΒΰοΙιβΙβΓ ίϋΓ λίνοιβιν ψ), 
Ιοίι ^Γβϊίβ Ηίηβίη ηιϋ ίαύβη- 
ζβΓδίϋΓβηιΙβηι Ζβιτβίββη, ν§1. Οΐιο. 27 
λινοφ^όροι δ' νψαΰμάτων λαχίδες 
ίφλαδον νπ' άλγεΰΐν πρόοτερνοι 
οτολμοί πέπλων, ΡβΓ8. 128 βυΰοίνοις 
δ' έν πέπλοις πέβη λαχίς. 38 Α80ΗΤΙ.08 Σιδονία καλύητρα. 

9•€θΙς ί' έναγεα τέλεα πελομενων καλώς αηΐίδίτ. 

ΒπΙδρομ" 6πό^ι ^άνατοξ άπγί, 130 

Ιώ Ιώ, 

Ιώ δνΰάγκριτοί πόνοι. 

ποί τόδε κνμ άπά^εΐ', 

Ιλέομαι μεν ^Ατιίαν βοννιν, 
καρβανα δ' ανδάν 135 

εν, γά, κοννεΐς. 
πολλάκί ί' εμτίίτνω ί,νν λακίδι 
λινοβινεΐ 
Σιδονία καλνΛχρα. 

πλάτα μεν ονν λινορραφηξ τε 8ί/τορ1ι. 128. Σιδονία καλύπτρα: ΗοιαβΓ 
1-ϋΙιπιί άΪΘ ΐίΐβίΕΐΙ- ηήά Λν"ο11- 
αΛβϊίβη άβΓ 1ίΐιη8ί;δϊιιηίσθη {πολυ- 
δαίδαλοι. Ψ 743) ΒΐαοηϊβΓ: Ζ 289 
^ν&' ϊΰαν οί πέπλοι, παμ,ποίχιλοι, 
έ'ρ/ο: γυναικών Σίδονίων, τάς αύτος 
Αλέξανδρος ^εοειδης ηγαγε Σίδονίη- 
9εν. Μϊΐ Σιδονία '<ιήνά ά\βο άϊβ 
Γβϊηΐιβίί; ύβ8 8ο1ι1βϊβι•8 Ιιβζβϊοΐιηβΐ: 
υηά άϊβ Γβίηΐιβΐΐ; άοι- ΑΛβΐί; δίβΐιί 
ΐη ΚοηΙτα,δί; ζαιη Ζβη-βϊββη, ν§1. 439, 
Ηοιη. Α 245 ποτϊ ίέ βχήπτρον βάλε 
γαίτ(1 χρνΰείοις ηλοιοί πεπαρμένον. 
ϋαΙιβΓ ιιηίβη 915 λακίς χιτωνος 
έργον ον κατοικτιεΐ. 

129 ί. ,,ϋβη ΟδίΐθΓΠ ΛνΜ ^θγπθ 
(1βι• "\νβϊ1ιβζο11 1ΐθί1ί§βΓ ΟρΓβΓ ά&γ- 
§β\)νΆβ1α.ί, Λνο 68 άβη Μβηδοΐιβη 
Λνοΐιΐ βΓ^βΙιΐ τιηά ηίοΐιΐ; ΤοάβδίΊίΓοΙιΙ; 
8Ϊβ Ββοίηίοΐίί" (Λν^ϊβ \ιη8, άίβ τνΪΓ 
1ΐβΙ)βΓ ίη οίεη Τοά ^βΐιβη, &18 άαβ 
ντίΓ ιιη8 ζιΐΓ ΕΙΐΘ ζχνϊησβη 1α88βη). 
Ζυ πελομενων καλώς (τών πρα- 
γμάτων)Ύφ..ενξνντνχόντωνΒίβ\).260^ 
όρΟ-ονμένων Ευχή. 77δ. — τέλεα νίϊ& 
τέλη ϊγκαρπα (λΥβϊΙΐθζοΙΙ νοη 
ΓΓΰοΙιίβη) 8ορ1ι. Τι-αοΐι. 238. — 
έπίδρομά έΰτί (Ηϊβ^βη ϊΐιηβη ζνχ) 1)β- 
ζθϊοΐιηβΐ; άβη ΕΐίβΓ, ιηΐΐ; τνβίοΐιβια 
άϊβ Ορ£βΓ Γΐαι•^βΙ)Γ3,οΐι1; ■ννβΓάβη. — 
οπόϋΊ. άπτ} οΐιηβ αν "ννϊβ 96 ει 
κρανΟ'τβ. — ϋΐβ βδίίΐιβΓ ΛνβΓάβη αη 
ϊΙΐΓ βί^βηβδ ΙηίβΓβθδβ θΓΪηηβΓΐ ντίβ 
8ΐθ}>. 76 ξ,υνα δ' ελπίζω λέγειν 
πόλις γαρ εν πράΰϋοναα δαίμονας 
τίεί, 0110.265 πατρός νεοοαονς τονΰδ' άποφ^είρας πόΟ•εν ίξεις όμοιας 
χειρός ενϋΌΐνον γέρας; ϋΐβ ϋαηΕίίάθη 
νβΓβρΓθοΙιβη Λαιηΐί; Γβϊοΐιΐϊοΐΐθ ΟρίθΓ 
ίατ άβη Γαΐΐ ^Ιϋοΐίΐϊοΐιβη ββΐϊη^βηδ. 

132 ί. δναάγκριτοι: 8ο1ιο1. δυαδιά- 
γνωβτοι. ϋϊβ ϋ&ηαίάβη Ιίδηηβη 
ηϊοΐιΐ; αΐιηεη, Λν^β βΐοΐι ϊΙιγ 8ο1ιίϋ^- 
83,1 ^βδίαΐίβη -ννΪΓά, ίΰΓοΙιίβη αΙ)θΐ• 
άαδ δοΗΙϊιαηΐδίθ. — ποΐ . . άπάξει; 
(8ο1ιο1. ημάς) ϊδί βίη ηαϋΪΓΐϊοΙιβΓ 
ΑηδάΓυοΙί ϊηι Μηηάβ (1ββ3βηΐ§βη, 
άβι• βΙ)βη βΐηβ Ιαη^β ΜββΓΓ&ΙΐΓί 
άυΐ'οΐι^βηιαοΐιΐ; Υιάϊ. Πιγ ΙιβΙ>βη ίβί 
ηοοίι νοΠ νοη 81;ιιηη. 

134. ΕρΗτιηηϊβη ϋηάβη βίοΐι 1)βί 
Α8θ1ΐ7ΐθ3 υηά Ειιήρϊάβδ, ηϊοΐιΐ; 1)βί 
8ορ1ιο]ί1β8 , ΐιοί ΑδοΙιγΙοΒ 1>68οη(1θΐ•δ 
ίη άβη Ηϋ;. ηηά άβΓ ΟΓβδϋβ. Ζα 
άβη Ερίη 5'ηιηίβη , τνβίοΐιβ ίη άβΓ 
λνίβάβΛοϊηηο• άβΓ §1βίο1ιβη ^^ΟΓίβ 
1)β8ΐ;β1ιβη, Ιίοηιιηβη 638 £Ρ. ηηά Α^. 
379 ίΤ. Ερίι^ηιηϊθη, άίβ πΐΒ,η ΓΗ^ίΗ- 
πιίβοΐιβ ηβηηβη ΙίΒ,ηη, \νβ1ο1ιβ άηΓοΙι 
άίβ ΛΥίβάβΓίιοΙΐΐη^ άβδ ^Ιβίοΐιβη 
ΥβΓδΗίαββδ ίη άβη δοΙιΙηβραΓίίβη 
ηιβΙΐΓβΓβΓ 8ίΓθρ1ιβη υηά Αηίί- 
δίΓορΙιβη ^βΙ»ί1άβ1; τνβΓάβη. — λΥίβ 
άβ,δ Ερ1ΐ7ηιηίοη ΙιίβΓ ΐ5βί άβΓ Αηίί- 
βΙ.Γορ1ιβ, δο ίαΙΙΙ άαδ 1)βί άβΓ Ιβίζίβη 
δίΓορΙιβ αυθ άβηι ΖηβαηιιηβηΙΐίΐηο^ 
άβΓ ϋΙ)Γί^βη Οβάαηΐίβη ΙιβΓααβ, βίη 
άβηίΐίοΐιββ Κβηηζβίοΐιβη, ά&β ββ 
νοη αηάβΓβη 8ΐΙηοτβΓη (άβπι (ϊβδίΐηιί- 
οΙιογ) νοΓ^βίΓ&^βη λνΪΓά. 

140 ί". 8ο1ιο1. λινορραφης δόμος 
δορός: τ] νανς, παρόΰον τρνπώντες ΒΙΕ δΟΗϋΤΖΓΕΕΗΕΝϋΕΝ. 

δόμος αλα βτεγων δορος 
άχείματόν μ* εΛεμτιε 6νν ηνοαίς' 
ονδε μέμφομαι" τε- 
λεντάς δ' έν χρόνω 
πατήρ ό τίαντόΛτας 
ηρενμενείς κτίΰείεν, 

όπέρμα βεμνάς μέγα ματρόί 
εύνάς ανδρών, έ έ', 
ϋγαμον άδάματον έκφνγείν. 
ϋ•έλονΰα δ^ αν ϋ^έλονΰαν αγνά μ' 
έπιδέτω ^ώς κόρα 
έχονόα ΰέμν ένώτα^ "Αρτεμίξ' 
παντί δε ΰ&ένει δί- 
ωγμοΐξ άλχαϋΌϋβ^ 39 

141 
145 αηϋβίν. 

151 τάς νανς (1. ΰανίδας) αττάρτοις αν- 
τάς ΰννέρραπτον. καϊ το ττκρ' Όμή- 
ρω (Ι 383) ,,νηας ά•>ιειόμενον'' το 
ανρράτΐτοντα δηλοΐ. δίαηΐβγ \ν^ί11 
δοράς ιαϊΐ; ατέγων νβΛϊηάθπ: ιη3,ι•β 
&Γ0θη8 α Η^ηο. Αΐ3βΓ νοη άβη 
Ρΐ&ηΐίβη άβδ δοΗϊβ'β 1)1βΐΐ3ί; ά&θ 
ΜβθΓ ηίοΐιί νβο;. — &λα ατέγων, 
δοΐιοΐ. την &άλατταν εί'ργων. ν^Ι. 
8ΐβΙ). 202 πνργον ΰτέγειν ε'ύχεβ&ε 
τίολΐμιον δόρυ. 

142. άχείματον ΰνρ πνοαϊς, ηϊοΐιΐ; 
ιηϋ βίϋπηϊδοΐίθη λνϊηίίβη. 

143. ονδ^ μέμφομαι, υηά ίοΐι 1)ΐη 
ζηίτϊβά&Ώ. 

144 ί. έν χρόνω {ταϋ άβτ Ζβϋ) -νηβ 
Εηιη. όΟΙ μεταΰϋΊς έν χρόνω. — 
πατήρ ό ηαντόπτας: γ§\. Ηββΐοά'Έ. 
κ. Ή. 267 πάντα Ιδών ^ιος όφ^αλμοζ 
ν.αϊ -πάντα. νοί{θας. 

146. Ββΐ ΑβοΙιγΙοΒ Ιίοιαιηΐ ηπΓ 
χτΐζειν, ηΐοΐιΐ; ποιεΐν ταϋ βίηβιη 
ρΓ&άϊΙία,ίίνβη Α(^^β1ί^;^ν νοΓ. Υ^Ι. ζυ 
Ευηι. 17. 

147 5". σπέρμα . . έκψυγεΐν: 8ο1ιο1. 
λείπει το δοίη, νΐβΙιηβΙαΓ ΐδί ιΙβΓ 
Ιηβη. νοη οΐβιη ϊη τελευτάς πρενμε- 
νεΐς χτίβειεν Ιΐβ§βηάαη Ββ§^ηίΓ ,,βΓ 
τηο^β 1)βΛνΪΓΐίβη" αΐϊΐιαη^ϊ^. — μέγα 
οεμνης \νίβ Ργοπι. 674 ώ μέγ' ενδαι- 
μον χόρη, Ιιβΐ ΗοιηβΓ μέγα νήπιος 
η. α. — μητρός, 'Ιονς, ν^Ι. ματρος 
αρχαίας δ1. — άδάματον, ηΐοΐαί άβτ 
Ιυη^ίΓαυΙϊοΙιΙίβΐί; ΙίβΓ&υΙ)!:. 

ΙδΟβ". ,,Ζπ^βίαη Ι^ΗοΙίβ ιηΐοΐι, (Ηβ ίοΐι Ϊ1ιι• ζιισθίαη Ιιίη, ΑΓίβιηίΒ νοη 
ΐΙΐΓθηι ΙιβΙΐΓβη Τβπιρβί 1ιβι• αη, άΐβ 
ΊίβιίθοΙίΘ ΤοοΜθγ άβ8 Ζβηβ, ιιηά 
βη1;Γ6ίββ &18 ^πη^ί^^,α πη8 αΐ8 Ιηη§- 
ίταυβη άβη ΥβιΓοΙ^η^βη, 80 άειβ 
ντίΓ άθΓ ΕΗβ ά&τ ΥβίΛθΓη βηί^βΐιβη." 
Γϋι• "Αρτεμις, 'ννίβ Ηβπηαηη νβΓ- 
ηιηίβί; ϊιαί, βΐβΐιί; άβφαλές ΐη (ΙβΓ 
Ηαηίΐβοΐιηίί; (Λ\^. Ηβαάΐ&ηι -ννΐΠ ά 
Καλά δοΙίΓβΛβη, ν^Ι. Α^. 146), ίΰΓ 
διωγμοϊς άλχα^οϋβ' })ίβίβί (ϋβ Ηαηά- 
θοΗήίΊ; δΐύίγμοΐΰΐ δ' άΰφαλέας, άβΐ 
Τβχΐ; ίθί 3,180 8β1ΐΓ υηδίοΗβΓ. ΗβΓ- 
πιαηη νβπηιιίβί άαχαλώα', "^οζα 
παντϊ οΟ•ένει \νβηί^βΓ ζη ραβββη 
βοΗβϊηΙ;. — Μίΐ; ϋ•έλονΰα &έλονβαν 
ν^Ι. Ηοηα. -/ 272 την δ' έΰ•έλο)ν 
έϋ'έλονΰαν ανήγαγε ονδε δόμονδε. — 
έπιδέτω: ζη 1. — Ηβδγοίι. ένώπια' 
τα -λ,αταντιγ,ρν τον πνλώνος φαι- 
νόμενα μέρη, α καΙ διεχόΰμουν ένεκα 
των παριόντων , Ηοιη. ί 42 πρ05 
ένώπια παμφανόωντα. ,,Υοηι βΐρίβΐ 
ί1β8 νθΓ8ρηη»βηάβη Β6Γ§β8 Ι^γΐίοηβ 
83.1ι πια.η ζ\νί8θ1ιβη ΖτρΓβΒθβη^ηιρρβη 
Λβη Τβπιρβί (ΙβΓ Αι-ίβπιίθ Οιίΐιϊα 
1ΐθΓ£ΐΙ)8θ1ιϊπιιηβι•η ; ηηίβη Ηηΐίβ νοη 
(ΙβΓ Ηββι-ΗίΓαββ 1α^ βϊη αηάβΓβΓ 
ΑτΙβπιίΒίβηιρβΙ" (Ουι^ΐΰβ Ρβίορ. II 
364. Ραυ8. II 24, 5). 

153 £. ,,Μϋ 3,11βΓ ΚταΛ (Ιβι- Υβι- 
ί"ο1§ιιη§ -ννβΙΐΓβηά" {6θ•ίνει ϊϋχ β^έ- 
νονοι). Ζα άλιιαΟ•οναα ν^Ι. Ββΐίΐε. 
Αηβοοί. 8. 383, 31 άλν.ά^ω ν.αΙ άλ- 
κάθίίν Σοφοκλής καϊ Αίοχνλος. αη- 40 Α80ΗΥΙ^Ο8 άδμ/τιταξ άόμήτα 
ρνΰίος γενεβ&ω, 

όΛερμα ΰεμνάς μύγα ματροξ 
εννάξ ανδρών, ε έ', 
οίγαμον άδάματον έκφυγείν. 

εΐ δε μη, μελαν&εξ 

ηλίόκτυτίον γένος 

χΌν γάΐον, 

τον Λολυ^ενώτατον 

Ζ^να των κεκμηκότων 

1^όμεΰϋ•α 6νν κλάδοίζ 

άρτάναίξ ϋ'κνοϋβαι, 

μη τυχονβαι &εών ΌλνμΛίων. 

ά Ζην, ^Ιοϋς Ιώ 
μηνίς μαβτίκτειρ^ έκ %•εών. 155 8ίΤ0ρΚ 
161 165 μαίνει δέ το βοη^εΐν. ϋαβ άλκα- 
ϋ'εΐν ζα 8θ1ιι•βϊΙ)6η νιηά αΐβ ΑθΓΪ8ί- 
ίοΓΠΐ ζυ 1)θ1;Γ3.ο1ιίθη ίθί, Ιααί ΕΙηΐΒ- 
Ιβγ ζα ΕαΓ. Μβώ. 186 άαι-^βίαη. 
ν^Ι. αηοΐι βοη^εΐν ονμφοραΐς. 

155 ί. άδμτιτας (νοη άβι• Ροηη 
άδμης νί^ϊθ 8ορ1ι. Ο. Κ. 1056 άδμϊ]τας 
άδελψάς): Λβν Αΐίΐί. ϊδί νοη ρνβιος 
γενέ69•ω \νΐβ νοη ρνβά6θ•ω αΒΙιϋη^ϊ», 
\§1. ^ξαρνον είναι ΐοϋ Αΐίΐί. ηηά ζα 
■ποΧλα ΰννίοτορα (βτέγην) Α^. 1075. 

160 £. μελανιές -ν^ϊτά (ΙιιγοΙι ηλιό- 
ν,τνπον ηαίιβι• βΛΙο-γΙ;: ,,νοη άβι 
δοηηβ θο1ι\ναι•ζ ^βΙίΓαηηί.". Μΐί 
μεΙανΟ•έζ ν^Ι. δορίι. Ο. Τ. 742 λευ- 
■Λαν%•^ς κάρα ηηά ζα Ργοπι. 23. — 
Μϋ ηλίόκτνπος ν^Ι. όμβρόκτυπος, 
χίονόκτυπος, νιφόκτυπος. ΑΙδ ηβ§βι•- 
ίαΛί^ -ννβι-άβη 727, 753 (Ιΐβ δοΐαηβ 
άβ8 Α§7ΐ3Ϊ08 1)θΖ6Ϊο1ιη6ΐ V»!. ΗβΓοά. 
Π 57 μέλαιναν λέγοντες είναι την 
πείειάδα οημαίνουβιν οτι Αιγνπτίη 
Ύίγννη ην. ΐ)& 240 ί£. αηΙβΓ (Ιθη ααί- 
ίαΐΐβαάοη Κβηηζβΐοΐιβη (ϋθ 8θ1ι\νίΐΓζβ 
ΗααίίαΛβ ηΐοΐιί 1ιβΓνοΓ^β1ιοΙ)βη\νΪΓά, 
80 Ιϋβί 8ίο1ι Β,ηηβΙιπιβη, άαβ άΐβ 
Μαβίίβ ηαι• βΐη 80ηηβηνβΓΐ)ΐ•3,ηη1;β8, 
Ιίθΐη ηβ^ΟΓΓα,Λΐ^βΒ Οββΐοΐιί άαΓ8ΐ;β11ί;β. 

162 ίΤ. τον γάϊον Ζηνα των κεκμη- 
κότων: 8ο1αο1. τον καταχ&όνιον"Αι- 
δην, ηαοΐι Ηοηι.Ι 457 Ζευς τε κατα- 
χθόνιος καΐ έτίαινη Περαεψόνεια, 
ν§\. Ηβδϊοά'Έ. κ.Ίΐ. 465 ^ιι χϋ-ονίω αηά αηίβη 237. Ναοΐι ΡααΒ. II 24, 4 
η&ηηίβ Α8θ]ΐ7ΐθ8 ααοΐι άβη Οοϋ άβ9 
Μθ6Γβ8 Ζβα8. — πολν^ενώτατον: 
ν^Ι. Γγ3,§[πι. 228 Ζαγρεΐ τε νυν με 
καϊ τΐολν^ένορ (νϊβΐΐβίοΐιί; Ζαγρεΐ τε 
πανδόκω τε καϊ πολνξ,ένω) χαίρειν, 
8ίβΙ). 846 πανδόκον εις άψανη τε 
χέρβον. Ιπι Ηγηιηαδ ααί ϋβπιβίβΓ 
έβΐβί Ηαάβθ Πολνδέκτης (9) αηά 
άνα| Πολνδεγμων (17). 

165 ίΤ. γένος . . Ιξόμεα^α Λνΐβ Ρβι•8. 
791 ■πράβοοιμεν ως άριστα Περβικος 
λεόις. — ΰνν κλάδοις \νΪΓ(1 ηιίΐ; 
ΒϊίίβΛβίΙ; Ιιΐηζα^βΓα^ί: "Αιδης 9θΙ1 
αη8 Ζευς ικεοιος ν,^Βτάβη. — άρτά- 
ναίξ: άϊβ ^β•ίνδ1ιη1ίο1ΐθ Αγ<; (3β8 
8β1ΐ38ίηΐ0Γάθ8 ΐ5βϊ ϊΊ-ααβη (Ιο1ί3,8ΐ<?, 
Αηίϊ^οηβ, Ρΐΐίϊάια α. ά.). — μη τνχον- 
ΰαι, άμαρτοϋααι, \νβηη βΐβ αη8βΓ 
Πβΐιβη ηίοΐιί; βΛοΓβη. 

1681". Ζην αϋθ Ροπή ίΐΪΓ Ζενς, 
άοήβοΐι Ζάν (Αηβΐορίι. Υδ. 570): 
,,ΑοΙι Οτοΐΐ;, άβΓ ΟτγοΙΙ νοη 8θϋ;β άβΓ 
(ϊδϋθΓ (άβι• ΗβΓ3-) ^β^βη Ιο ΐθί'β, 
άβι• αη8 ^βίββίΐ;." μαβτίκτειρ' (80 
ΑΙ)Γβ8θ1ι ίαι• μάβτειρ' ηαοΐι άβηι 
8ο1ιθ1. μαΰτιγωτιχή) ζα μαστικτ;ίρ 
(475) ντϊβ οώτειρα ζα σωτί;ρ. — Ναοΐι 
άβπι 8ϋ1ιο1. ώ Ζεΰ. η παρά των 
0•εών μήνις κατά 'Ιοϋς ωδής {μανιώ- 
δης'ή έβτι καΐ μαοτιγωτική \νίΙΙ 
ϋϊηάοΓί οΐΰτρώδης οάβΐ βϊη α,ΐιη- 
Ιίοΐΐθθ Ερϋΐιβίίοη Γΰτ Ιώ ββίζβη. ϋΙΕ 80ΗϋΤΖΓΙ.ΕΗΕΝϋΕΝ. 

χοννώ ά' άγαν 
γαμετας ονρανόνικον. 
χαλεποϋ γάρ έχ 
πνεύματος είβι χειμών. 
χαΐ τότ ον διχαίοις 
Ζενς ενέχεται λόγοίς 
τον τας βοΌς 
παΐδ^ άτιμάβας, τον αυ- 
τός ποτ εχτι^εν γόνω, 
νυν έχων παλίντροηον 
ϋψίν ίν λιταΐβιν' 
ν^ό%•εν ά' εν χλνοι χαλονμενος' 

<ά Ζην, Ίονς Ιώ 
μηνυς μαβτίχτειρ' έχ &εών. 
χοννώ δ' άγαν 
γαμετας ονρανόνιχον. 
χαλεπού γαρ έχ 
πνεύματος είβι χειμώνα 41 

170 αηϋδΐ)•. 

175 180 170ίΓ. ,,ΙοΗ βΛθηηβ ά&ε βίίβι•- 
βΰοΐιίί^β ^β3βη {άγαν ίητ αταν 
ΒίΐηιΙ)βΓ^βΓ , ν^Ι. Ηββγοίι. άγαις' 
ζτιλώβΐΰΐν. Αίοχνλος Θρϊ}θβαις) άβΐ- 
ηβΓ (ϊαίίΐη, τνβίοΐιββ άίβ ^αηζβ 
Οδ11;βΐ"ννβ1ί 1)βΙιβη•8θ1ιί {γααετάς ον- 
ρανόνιχον ίνΐΓ γααίτονρανόνειχον 
νίοίοΗιΐΒ. Ηβπηαηη γαμετάς βύς 
αηά Ρβ»Γ80ΐι ονρανόνιχον). ϋβηη 
βίη ΒοΙινβΓβΓ λΥίηύ Βγιει^ ηπδ 
δ^υπη ((ΙβΓ ^βνίΐΐΐΐ^β δίτιπη, -«τβΙοΙιβΓ 
ηηβ 1)βάΓθ1ιί, ΙαΒΙ Β,αί άειβ "\νϊΓΐίθη 
βίηβΓ ΗοΙιβΓβη Μαοΐιΐ; βοΐιΐΐβββη). 

174 ή'. ϋβΓ ββά&ηΐίβ ^;ηηρ£ί; ηΐοΐιΐ; 
8.11 ά&β ΕρΗτιαηΐοη , βοηοΙβΓη αη (Ιβη 
νοΛβΓ^βββηάεη Οβάειηΐίθη: ,,^ν^ΐΓ 
τρβΓίΙθη ϊη άβη Τθ(1 ^βΐιβη" &η•. 
,,ϋηά (Ιαπη ληΓά Ζβυθ άβτ Χ&οΐι- 
Γθ(1β <1θΐ• ί'η^βΓβοΙιΙί^Ιίβϊί νβΓΓαΙΙβη 
{ένέξεταί Γατ ένενξεται Ρογθοπ), Λνβηη 
βΓ ίη \ιη9 άβη 8ο1ιη (Ιθγ Ιο, θθΐη 
βϊ^βηβΒ Κΐηά, ιηίβ&οΐιίβΐ ιιηά ,ϊβίζΐ 
1)6Ϊ ιιηΒθΓβιη Ρΐβΐιβη 8βίη Αηΐΐϊίζ αΐ)- 
■νν^βηίΐβί. Εγ ηιδί^β Θ3 ϊη (1βι• ΙΙοΗβ 
•ννοΐιΐ ΙιοΓβη, -ννβηη ηιαη αίβο ζυ Πιπί 
ηιΓΙ: Αοΐι ΟοΙΙ" η. 8. ντ. \ν. ΗβαίΙΙαιη 
νβπηυΐθΐ χϋόγοις ίύτ λόγοις, οΐιηβ Νοί. 

177. άτιμάβας, -ννβϊΐ (Ιίΐί) ΠβΗοη 
βθίηθΓ Χαοΐιΐίοιηιηβη ηϊοΐιί, βΛοΓΐ; ■ννΪΓά. Ιη (ϋβθβηα 8ϊηηβ -ίνΪΓά άτιμά- 
ξειν, άτιμος §βΤΏ. ^βΙ)ΐ•3,ιιθ1ι<;. Υσΐ. 
383, Ργοπι. 809, 8ορ1ι. Ο. Κ. 49, 
1273, Ο. Τ. 788 η. &. — τόν, ον. 
\)βϊ (Ιβη ΤΓ&σϋ:θΓη ^τβιάβη ύϊβ ιηϋ; 
τ β,ηΙαιιίεπΛβη Γοπηβη άβ8 ΑΓίίΙίβΙβ 
αυοίι Γβίαίίνϊδοΐι ε^βΙ)Γααο1ιί , ίη (ϋα- 
1ο^8θ1ιβη Ρ&Γίΐβη ^θ\νδ1ιηΗο1ι ηυι• 
νιη ^68 ΥβΓδίη&ββδ Λνίΐΐβη (309, 530, 
Α^. 531, 80 αυοίι ίη πίθΙίβοΗθη Ραι•- 
Ιίβη 607, 656, 707, Ειυη. 919). Ε3 
Ιίβηηζβίοΐιηβί; άίβ ΑΙίβΓίΰπιΙίοΙιΙίβίΙ: 
οΙβ3 8ίίΐ9, άαβ ίη άίβ8βπι 8<;πο1ίθ 
δοΐοΐιβ Ροπηβη οΐιηβ ηιβίήθοίιβ 
Οηϊηάβ ηίο1ι<; Βίοβ ίη ΙγήβοΙίΘη Ρ&γ- 
*ίβη (ΙιίθΓ -ννίβ Οΐιο. 603, Ειιιη. 337), 
δοηιΙβΓη ααοΐι 3,η βίηβι• 81;β11β άθ8 
ϋίαΙο^Β θίοΐι βηάβη (271). — γόνω, 
άητοΪ! Ζβη^η^, \νίβ Ιβαβ. II 18 τον 
αντον τρόπον ωΰπερ γονω οντά 
πατέρα ίμαντον („"ννίβ ηιβίηβη Ιβίΐι- 
Ιίοΐιβη ΥαίοΓ") έ^εράπενον (έχεΐνον). 

179 ί". ν^Ι. (ίβαε πάλιν χλίνειν {ά&Ά 
Οβδίοΐιΐ; α1)λίΓβη(1βη) ΐ5βί Ηοωθΐ• υ. 
8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 935 άλλ' ώς με^ήΰοιν 
μηποΟ'' ωό' δρα πάλιν. 

181. Όαβ Ερίίτχαηίοη, •ϊνθ1ο1ΐ6θ ίη 
άθΓ ΗίΐηΛθΛι-ίΓί ίβίαΐί, Ιι&ί Οαηίβι- 
βι•&3,ηζί. 42 180ΗΥΙ.Ο8 πρεςβυτη: Λαίδες, φρονείν χρη' ^νν φρονοννη ά' ^}»ετε 
ηι6τώ γερονη τωδε νανκλήρφ %ατρί. 
καΐ τάπΙ χέρΰον νυν προμη^ίαν λαβών 
αΙνώ φυλά|^ι;^ τέίμ' επη δελτουμένας. 

ορώ κόνιν, 'άναυδον αγγελον ότρατον, 
βνριγγεξ ον 6ιγώ(5ιν άί,ονήλατοΐ' 
'όχλον δ' νηαβτίΐβΤΎίρα καΙ δορυββόον 185 182 — 532 βΓδίβΒ ΕρβΪΒοάϊοη. 
1. δζβηβ (182 — 239): ϋαηαο8 πικί 
άβΓ ΚοΓΤρΗ&ίοδ. ϋαη&οδ Ιίϋηάί^ 
άαβ ΝαΙιεη άββ Κδηί§8 αη ηηοΐ φ.\)ί 
ββίηβη ΤδοΙιίβΓη ΥβΛαΙίαπ^βίτίΕίβ- 
Γβ^βΐη. 2. δζβηβ (240 — 349): Ρβίαβ- 
^08 τιηύ άϊβ Υοη^βη. ϋίβ ϋαηαίύβη 
βΓΜαΓβη ϊΙΐΓβ ΗθΛταηΓί νοη Αγ^οβ 
τιηοΐ βΓδβΙιβη αΐβ ιιησβΓβοΙιΙ; ΥβΓ- 
ίοΐ^ίβ ύβη δοΐηιίζ άββ ΑΓ^ϊνΪΒοΙιβη 
Κδηΐ^δ. ϋίβ8βΓ ϊδί 1)βάβη1ί1ϊο1ηνβ^βη 
άβΓ θοΙιτΛΓβΓβη Γοΐο^βη, τν^βΙΛβ άϊβ 
Ζιΐδα^β άβδ δοΗιιίζββ ίπΓ δβϊη Σ,Άηά 
1ιαΙ»βη 1ί3,ηη. 3. Κοιηιηθ8 (3δ0 — 422) : 
ΓθΓΪ8βίζτιη^ άθΓ Βϋίβ. 4. ΟΗοή^οη 
(423 — 446), νβίοΐιβδ άαβ Ναοΐΐδίηηβιι 
άβδ Κδηίσδ ζυ βτιπδΐβη άβΓ ϋα- 
ηαϊάβη ζη ■η'βηοΐβη βυοίιΐ;. δ. Βϊαίο^ 
άβδ Κδηΐ^δ, άβδ ΚθΓ7ΐ5ΐι&ίθ8 υηοΐ 
άβδ ϋ3,ηαο8 (447 — ό32): ϋβι Κδηϊο• 
οβ'βιιΐ3εΐΓί δθϊηβη Εηίθοίιΐπβ άΐβ 
Εηί8θ1ιβΐ(1ΐΐησ (Ιβιη Υοΐΐίβ αηΐιβίπι- 
ζη^βΒβη. 

182 ί. ςρροΐ'εΓί', τβΓ8ΐα,η(1ϊ^ , ΐ)β- 
Βοηηβη ιιη(1 ίαΙίίνοΠ δθίη, βϊοΐι 
ιη&βΐ^βη. ϋαηαοδ Ιίβηηί άϊβ Ηβίίΐ^- 
Ιίβϊΐ; 8βίηβι• ΤδοΙιίβΓ. — πιατώ, §β- 
Ι,Γβχι, νβΓΐ;Γ3,ΐΐβηδ•νίΓΰΓάϊ<τ. — νανκλήρω, 
δοΐιοΐ. έξάρχω, \§1. ϋταβίαρχος 12. 

184 ί. ,,^ϊβ ΐοΗ αυί ύβιη Μββιβ 
βπΓβ ΓαΙίΓΐ; ^βίβϊίβί; 1ιαΙ)θ, θο }ι&\>6 
ϊοΐι ϊβίζϊ 3,η£ άβιη ΙιΆηάβ ΐϋτ βαοΐι 
^βδΟΓ^ ηηά — αυί άβΓ Ηδΐιβ άΐβββδ 
ΑΗ3.Γβ8 8(;β1αβηΛ — άακ Νδίϊ^β 1)β- 
οΙ)3;θ1ιΙ;βί; ; ίοΐι Ιίαπη βυΛ άββίι&ΐΐ) 
88,σβη, ■νν&δ ϊΙαΓ ^θίζΐ; ζυ βΓ^&Γίβη 
υηά ντϊβ ιΗγ βυοίι άβιη ^θ<^βηϋΙ)βΓ 
'ΔΧΐ νβΓίι&Ηβη 1ι&1)ί." — τά έπΙ χέρ- 
οον ΐθί ίΓβΐβΓ Αΐίΐί. — προμηό'ίαν λαβών (δο ΓΐΪΓ λαβείν "ννοΓάθ^ν^ΟΓίΙι), 
νμών. — αινώ, παραινώ 'νήβ Οίο. 
553 αινώ ίέ κρνπτειν τάΰδε ουν- 
0-η-κας εμάς. ΕΪ)βηδθ επαινώ ηηΐβη 
1007, Οΐιο. 579, δϊβΐ». 583. — ίελ- 
τουμένας, ΐη άϊβ Τ&ίβΐ βιΐΓββ Οβ- 
άίΙοΜηϊδδβδ βίηδοΙίΓβΛβηά, βυοίι ϋβ£ 
βίηρΓα^βηά. Υ^Ι. ζυ Ργοπι. 815 
έγγραφου 6υ μνήμοαιν δέλτοις 
φρενών. 

186. ϋαδ Αδ7ηάβίοη, ■ννβίΐ άϊβ 
Αη^&Ι^β άβδ Αη^βΐίΰηάϊ^βη {τάμ' 
ίπη) £ο1^. — κόνΐν νήβ 791 κόνϊς, 
Ργοπι. 1118 κόνΐν, Οΐιο. 927 οφΊν, 
542 ονφΊς, βίηβ Εί^βηΐΐαηΐϊοΐιέβϊί 
άβ8 &11;Ϊ8θ1ιβη ϋϊαΐβΐίίβ ηαοΐι ΟΓαπι. 
Αηβοά. Οχοη. ΙΠ 298 Άριατοκλής έν 
τω περί διαλέκτων φηΰΐν Άττιχονς 
έγ,τείνειν. — ανανδον αγγελον Λνίβ 
ΤΗβο^η. 549 άγγελος &φΟ•ογγος 
πόλεμον πολνδαχρνν εγείρει, Κνρν, 
άπο τ-ηλανγέος φαινόμενος αχοπιής. 
άλλ' ΐπποις ϊμβαλλε ταχνπτέρνοιοι 
χαλινούς" δι^ων γάρ ΰφ' ανδρών 
άντιάοειν δοχέω κτέ. Υ§1. δϊβΐ). 81 
αΐ9•ερία -κόνις με πεί&ει φανεϊβ' 
ίίνανδος ααφης 'έτνμος άγγελος, 
Ειιηι. 245 μηνυτήρος άφ&έγχτου 
φραδαΐς. 

187. ϋ&8 Αβχηάβΐοη ηιυβ ββΐηβη 
βιηιηά ίη άβΓ 1ιθΐ)1ιαήΐ^^1ίβίί; άβΓ 
δοΗϊΙάβΓίιη^ 1ΐ3,1)βη, ντβηη Θ8 ηΐοΐιΐ; 
ητδρΓίιη^ΗοΙι ανριγγε δ' . . άξονηλάτω 
^βΐιβίββη Ιιαί; (Εη^βΓ νβΓπιυίβί; 
ΰνριγγες ον ΰΐγώαι δ'). — ου αιγώοιν, 
ά. ϊ. δϊηά Ιαηΐ; νβΓηβ1ιηιΐ5ίΐΓ. — άξονή- 
λατοςντϊβ τροχήλατος. — λ'^^Ι. δϊβΐ). 187 
ούριγγες 'έχλαγξαν έλίτροχοι, 137 
ϊλαχον αξόνων βριΟ•ομένων χνόαι. ϋΙΕ 80ΗϋΤΖΓ1.ΕΗΕΝϋΕΝ. 43 λενββω ξνΐ' ϊπποις χαμπνλοις τ' όχήμαόίν' 

τάχ αν τιρός ημάς τηβδε γης άρχηγέται 190 

όπτηρες εΐεν αγγέλων ΛεΛν6μένοι. 

άλλ' εϊτ' άτίήμων εϊτε χαί τε%•ηγμένος 

ωμή |ύν οργί] τώνδ^ ^%όρννται 6τόλος, 

αμεινόν έβτι παντός εΐνεκ\ ώ κόραι^ 

πάγον προβίζειν τόνδ^ αγωνιών Ο-εών. 195 

χρεϊβόον τε %νργον βωμός, αρρηχτον ΰάχος. 

άλλ' ώς τάχίΰτα βάτε χαΙ λενχοβτεφείς 
ίχτηρίας, άγάλματ^ αΐδοίον ζ/ιό^, 189. γ,αμτίνλα οχήματα ντ\& καμ- 
^ύλοξ όίΐρρος Ρίηά. ΙδίΙιιη. III 47, 
άγχνίον άρμα Ηοπι. Ζ 39 ιαΐΐ Βθζυ^ 
Ευ£ άϊβ Γοπη (Ιββ "^α^βηβίηΐιΐβ. 

190 £. προς τιμάς 1)βΐ όπτήρες ειεν 
η&οϊι οΐβιη δΐηηβ „ ζη ηηδ ΐ:οηιιηθΐι 
υια Κ\ιιΐ(ΐ8θ1ΐ3,ίί; (1\ιγο1ι άβη Αυ^βη- 
βοΐΐθϊιι θίηζτιζϊβΐιβη". ΑικΙγθγ ΑΗ 
ΐβΐ; (ϊίΰρ' έηοπτενααί Οίο. 581. — 
άρχηγίται : άβτ νβΓΕιΠσβιηβϊηθηιάβ 
Ρ1ιΐΓ&1 νοη άβηι θϊηβη ΗβΓΤδοΙιβΓ. 
— Όίβ ΥβπηαΐΏη^ (1β8 ϋ&ηαοδ 
ιηοϋνίβΓΐ (1α8 ΑυΛιβίβη άββ Κοπίσβ. 

192. άπήμων αΐίίίν (οΗηθ βοΐιΐϊιηιηβ 
Αΐ)8Ϊο1ι1;) , Α^. 559, Εαιη. 894 ραβδϊν 
(Όΐιηβ Τνβΐι, ηΐοίιΐ; νοιη ϋησίαοΐί 
Ηβϊιη^βδίιοΐιΐ). — τε&ηγμένος (^θΓβϊζΙ;) 
ίτΪΓ τεΟ-ειμένος Ρβ&ΓΒοη, ν^Ι. δΐθΐ). 
702 τε&ηγμίνον τοί μ' ουκ άπαμ- 
βλννεΐς λόγω, ΕτίΓ. Ηϊρρ. 689 όργτι 
ΰνντεΟ-ηγμένας φρένας. ΑΙ)Γβ3θίΐ 
νβηηυίβί τεΟ^υμμένος ηειοΐι ΡΙαί. 
ΡΙι&β(ΐΓ. 8. 230 Α σκοΛώ έμαντόν, 
εϊτε τι ■θτ/ρίοΐ' τυγχάνω Τνφώνος 
7Τθλνπ7.ο•κώτερον καΐ μάλλον έπιτε- 
9νμμένον εί'τε τ^μερώτερόν τε καΐ 
άπλονΰτερον, •ννο (Ιεΐδ ^ΥοΓίβρϊβΙ 
Τνψώνος-ΐπιτε9νμμένον άΐβ λΥαΙιΙ 
(1β8 Ανιβιΐηιοΐίδ νβΓίΐηΐ3.βί Ιιαί. 

193. τώνό' ϊπόρννται (θίοΐι ΙιβΓαη- 
Ιίβντβ^) ατόλος ίητ τόνδ' . . οτόλον 

ΤοάΙ Λνβ^θΠ (1β8 8ϊηστι1&Γ8 ΠΒ,ΟΪΙ 

άρχηγέται, οΐ5\νο1ι1 (1&8 δοΗοΗοη 
τον ττροξ Τιμάς οτόλον μετά ορμής 
τίοιείται 2^x^ ίΐϊβ ΰΐ56ΓΐίβίβΓΐβ Ιιβ3- 
£ΐΓί Ιιϊηνβΐθί. 

194. ιιαντος εΐνεχα, ίηι 3.11ο 
Γαΐΐβ. 

195. πάγον προαίξειν τόνδ' (βο 
ϊιίΓη. ΓϋΓ τώνό') Λνίβ βο^αόί» προ- αίξειν Εαι•. ΓΓ3.^τη. 1049, το αον 
έφεζόμην βρέτας Εαιη. 449. — άγώνιοι 
9εοί (248) δίιιά ηίοΜ οι των αγώνων 
■προεατώτες, -κάβ Ηββχοΐι. &η^1)ί;, 
αυοίι ηϊοΗί άΐβ Οδϋβτ άβτ ΥβΓ- 
βαηιιηΐυη^, 0•εοί αγοραίοι ηαοΐι άβιη 
δοΐιοΐ.ζιι Ηοιη.ΏΙ τταρά (5έ Βοιωτοϊς 
άγων Τ) αγορά . . ο^εν ν,αϊ άγωνίονς 
9εονς Αΐΰχνλος τους αγοραίους, 
8θηάβηι άϊβ ζιι βΐηβπι ΟοΐίβΓνβΓβίηβ 
(θ•£Γο?ά}'ώνΗοιη.ίΓ298)νβΓΐ)αηάβηθη 
Οοΐΐΐΐθΐίβη ,- άβηβη 3.η βίηβιη Αΐΐαιβ 
^βηΐθίη8αια ^ΘορίβΓΐ; νΐτοί, άϊβ άββ- 
Εαΐΐι βϊηβ ξνντέλεια (8ΐβΙ). 237, 
δοΐιοΐ. το κοινον ά9ροιΰμα των 
9εών) 1»ΐ1(1βη. Υ^Ι. 228 πάντων 
άνάκτων τώνδε κοινοβο^μίαν. 

196. άρρτ\γ.τον ίδΐ; ίιη 8ϊηηβ άββ 
ΗοιηβΓΪ8θΙιβη ϊγχος ρήξε ΰάκος Άηί- 
ζιιίαβδθη. 

197. Ρα1β7 νβπηαίβί τάχιατ' 
άμβάτε. — ^.ενκοΰτεψεϊς νίϊβ 336, 
8οϊιο1. λενκοΐς έρίοις έατεμμένας. 

198. „ΑΠθ8, Λνοιηϋ; τα&η άϊβ 
ΟδίίβΓ βΥιτί οάβΓ ϊΙΐΓβ ΗθϊΙίσίΐαηθΓ 
δοΐιιηΰοΐίί , ινΐΓύ άγαλμα σβηαηη1;'' 
Κπΐ3β. — Ζενς αίδοίος ίδΐ; αΐδ Ζευς 
Ίνίίΰίος ΗογΙ; (ίβ8 ΕΛΒ,πηβηβ §β§βη 
ΒβάΓαη^β υικί δοΙιπΙζδΘΐιβηάβ. 
ΑίδεΐΰΟ-αί υηά αϊδεβις βΐηά βοίβηηβ 
Αυβάηϊοΐίβ ίΰτ (ϋβ Αυ88θ1ιηυη§ 
ζ\νΊ8θ1ιβη (Ιθΐπ ΜοΓίΙθΓ τιηά άβη 
Υβηναικϋθη (163 ΟβπιΟΓάβίβη. Υ^Ι. 
Ραιίθ. Λ"ΙΙ 25, 1 φαίνεται δί καΐ 
παραινών 6 έν ^ωδώντ^ νεμειν ές 
Ίν.ίτας αιδώ, Ηοπι. ο 373 αΐδοίοιοιν 
'έδωγ,α ιηϋ (Ιθΐη δοΐιοΐ. ουτο^ τους 
Ίχέτας Φλέγον, Φ 75 αΐδοϊος Ικέτης 
(άβΓ ατιί" Καοΐίδΐοΐιί; τιυά ΕΛαπηοη 
Αηβρηιοΐι ΙιαΙ). 44 Α80ΗΥΙ.Ο8 6εμνώζ εχονβαι δίά χερών ευωνύμων 

αΙδοΙα καΐ γοεδνά καΐ ζαχρεΐ' επη 200 

ί,ένονς άμείβε6^\ ως έτίήλνδας πρέπει^ 

τορώς λέγονΰαι τάβδ' άναιμάχτονς φυγάς. 

φ&ογγγΐ δ' ΒΛεβ^ω Λρώτα μεν το μη ϋ-ραβύ, 

το μη /[ί-άταιον ί' εκ ΰεόωφρονιβμένων 

ϊτω Ίίρούώηων Οί^μοίτο^ ηαρ' ηΰΰχου. 205 

καΐ μη Λρόλεβχος μηδ' «φολκό^ εν λόγω 

γένη' το τίίδε κάρτ' έπίφϋ•ονον γένος. 199. ΰεμνώς ίη βΙίΓΓαΓοΜσβΙιΐβΐθη- 
(ΙβΓ λνεΐδβ. — δια %Β^ων ευωνύμων : 
8ο1ιθ1. ο έατιν άντέχεΰΟ•ε τΐ] δεξιά 
των αγαλμάτων, τί; άριβτερά τους 
χλάδονς χατέχονααι. 

200 £. αιδοία (\^ίθ 464).. ξαχρεί' 
(θΟ ίπΓ τά χρέα (ϊββΐ) ^πη βίηά 
Ιίΐα^βιιάβ \νοι•Ιβ, \νβ1ο1ιβ ΕΛαπηβη 
ΙιβϊδοΙιβη ιιηά άθΓ Αιΐθάπιο^ άβι 
ΒβΛΐΪΓΓϋ^ΙίβίΙ; βΐηά. Όϊβ Κοηδίιιιΐί- 
ϋοη ■«τίβ 8ορ1ι. Ο. Κ. 991 εν γάρ μ 
αμειτραι μοϋνον, ΗβΓΟοΙ. II 173 
ταύτα τους φίλους ■ημΐίνρατο. — ώς 
έτΐίίλνδας πρέπει, ΏΆταΙΐο^^άμείβεβϋ'αί 
αιδοία 'έπη. Έΐηάνίη^ΙΐοΥί Η^ΐί 
ΕυΓΪρϊοΙβθ άβη ΓιβηκΙθη ηηά 
ΜβίδΙίβη ίΙΐΓβ Ρίΐΐοΐιί νοΓ βίοΐι ζα- 
Γϋο1ί1ια1ί6η(Ι ζιι 1)6ηβ1ιηιβη Ηϊΐί. 
8915., ΜβοΙ. 222. ¥§1. 8ορ1ι. Ο. Κ. 12, 
184. 

202. τάΰδ' (-νναΙίΓδοΙιβΐηϋοΙι τάς) 
ώναιμύκτονς φυγάς ίη άβιπθβΐΐιβη 
8ϊηηβ νΐβ ούτιν' έφ' αΐματι δημη- 
λαβίαν 6, βϊηβ ηϊοΐιΐ; άαιτίι Βΐηΐ- 
Βοΐιιαίά νβΓΒ,ηΙαβίβ Παοΐιΐ;. 

203. επέβ&ω, 8θ11 1)β§1βϊίβη. — 
πρώτα μέν: Λθγ ζνβΐίβ Ραηΐίί; \νίι•(Ι 
ηΐοΜ ιηϊί έπειτα, δοηάβηι ηιϋ; δέ 
^&\)ΐΆθ\\ί , ν^βϋ άϊβ "\ίνβηάαη§ (Ιββ 
Οβάαηΐίβηβ θΐοΐι αηοΙβΓΐ;. Υ^Ι. 41δ. 
ΌβΓ Τοη (ΙβΓ ΚβοΙβ 8θ1Ι ηίοΐιίδ 
ΓΓβοΙιβδ υπΛ ϋΐ'ΘΪΒίββ ΙιαΙ)βη (ο'ββΐ; 
1β ίοη €[νιϊ ΐ&α Ια ιααθΐίΐιιβ). 

204 ί. το μη μάταιον, (13,8 ηϊοΗΙ; 
υηΙ»θσι•νϊηΛ6Ϊβ , οΙ&θ ΛΥαΙη-β. Υ§\. 
8ορΙι. ΡΙιΐΙ. 34δ λέγοντες εΐτ' άλη&^ς 
ε'ιτ' αρ' ονν μάτην. Όϊβ λΥ&ΙΐΓΐιβΐΙ 
ηηιΐ 8βϊιι Κβοΐιΐ; ιηιιβ ιη&η ιηϋ Ββ- 
θοΗβΐιΙθπΙιοϋ; υηιΐ Κηΐιβ , οΐιαβ 
Ιιοΐάβηβοΐιαίΐ; νβΓίΓβίβη. βεβωφρο- 
νιΰμένων ίιϊΐ' μετώπω βωφρονών 
ϋίηάοι•£. μίτώπω{ν) ϊϋ^ιχ\, νοη βίηβΓ ϋΐ)βΓ8θΙιηί1; ύΙ)βΓ προΰώπων ΙιβΓ 
ιιηά Ϊ8ί νίβΠοίοΙιΙ; ίΐϊΓ άΐβββδ βΐη- 
ζτίδβίζβη. Αηί (1βι• 8ίΪΓηβ τιηΛ ίιη 
Αιι^β 056111)3,]^; 8ΪΛ ΛΌΓηβΙιιηΙΐοΙι 
άαβ ΙηηβΓΘ. Υ^Ι. β,ποΙι 732 ΐ]βνχως 
καΐ βεΰωφρονιΰμένως , Ετιγ. Τγο. 654 
γλώβαης τε αιγτ]ν δμμα 9' Ί]ΰνχον 
πόΰει παρείχαν. 

206 ί. πρόλεβχος γένΐ], 8οΙιο1. 
πολλά προοιμιάξου. — έφολχός, 
ΙιϊηίβΛβΓίίοιηιηβηά ντΐβ βϊη ΐηβ 
δοΐιίβρρίαυ »βηοιηιηβηΘ8 8οΙιϊ£Γ. 
,,ΜαοΙιβ Ιίθίηβ Ιαη^βη υηίδοΐιτνβΐί'β, 
Ιίοηιιηβ σίβϊοΐι ζιιγ 83θ1ιβ, 1)1βίΙ)β 
αηοΐι 1»θϊ άβΓ 8£ΐο1ΐΘ υηΛ Ι»ηη^β 
ηΐοΐιΐ; ΕίκΐΓβ ϋΐη»β ΗίηΙβΛβΓ." — 
το τίιδε, ίη Λίβββηι Ραη^ίβ. — 
έπίφό•ονον, βχηρβηάϋοΐι (§θηβί^ 
βί'^αδ ΐΛβΙζιιηΘίιηιβη). — γένος (άβΓ 
&Γ§ϊνΪ8θ]ιβ 8ί3ΐαια) ■ντίβ 279 πόλις 
οΐιηβ ηδε, 244 χώραν οΐιηβ τηνδε, 
640 γένει οΐιηβ τώ^ε. Ζνι Ρίη(1. 
Ιθίΐιπι. V 58 τον 'Αργείων τρόπον 
είρήβεται πάντ έν βραχίατοις \>β- 
πίβΛί ΛβΓ 8οΙιθ1. : ΰνντομοι ίέ ού 
μόνον Λάκωνες, άλλα καϊ Άργεΐοι, 
γ§\. 8ορ1ι. ΓΓ3,σια. 61 ρήΰΐς βραχεία 
τοις φρονονΰΐ οώφροϊΌ: προς τονς 
τεχόντας και φυτενΟαντας πρέπει 
άλλως τε καϊ κόρ»; τε κάργεία γένος, 
αίς χόΰμος ΐ) βιγή τε καϊ τα παϋρ' 
'έπη, 424 πάντ' οΐΰ&α, πάντ ϊλε'ξα 
τάντεταλμένα- μνϋΌν γάρ Άργολίΰτί 
ΰυντέμνω βραχνν. Οΐβδβ 81;β11θα 
Ζ6ΐ»θη, (Ιαβ ΑδοΙΐ7ΐθ8 υιίί ^θη&νιβΓ 
Κβηηίηίβ αι•^ϊνϊδθίιβη ^Υθ8βη3 ιϋοββ 
Μα,Ιιηιιησθίι άθΐη ϋαηβ,Οδ ίη άβα 
ΜυηϊΙ 1β»ί.β. Εδ ΙιϊοΒβ άβιιι ϋΐοΐιίβι• 
Γβ83β1η απίθ^βη, ■«'οΐΐΐβ ηιαη υιϋ 
Ηβι•ιη3ηη ίΓα»βη: ιιικίβ (Ιΐάίοίί; 
ϋαηΛηδ, ς[ϊΐϊ ηιοΛο Αι•^08 νβηχί, 
ρΐΌηο8 £ΐά νΐΙαρθΓαηάαιη θβδβ 
Α镧ϊνο8 ? ϋΙΕ 80ΗϋΤΖΓΙ.ΕΗΕΧϋΕΝ. 45 μεμνηΰο δ' εϊκείν' χρεΐος εϊ ^ένη φνγάς. 

&ρα6ν6τομεΐν γαρ ον πρέπει τονς ηΰβονας. 
ΧΟ. πάτερ, φρονονντως προς φρονονντας έννέπεις. 210 

9:υλ«|ο,αα6 ίί τάβδε μεμνήΰ^αι 6έ0•εν 

κεδνάς εφετμάς' Ζενς δε γεννήτωρ ϊδοι. 212 

ΠΡ. ϊδοίτο δήτα πρενμενονς άπ' όμματος. 216 

ΧΟ. ^έλοιμ αν ϊβη 6οΙ πέλας ϋ^ρόνονς έχειν. 214 

ΠΡ. μΊ} ννν βχόλαζε μηχανής δραβτηρίον. 213 

ΧΟ. ω Ζεϋ, κόπων οϊκτειρε μή άπολωλότας. 215 

ζ/^. κείνου &έλοντος εν τελεντήόει τάδε. 217 

ν/Ί * * ϊί: * * * 

ζίΑ. καΐ Ζί^νό^ 'όρνιν τόνδε ννν κικλήΰκετε. 208. χρίΐος ει, 8θ1ιθ1. έηικονρίας 
χρ•ηξ{ΐ$. Εϊη άορρβΙίθΓ Θηιικί άα- 
ίΰΓ Ηβ^ ϊη ξένη ψνγάς. 

209. ν^Ι. Ηοηι. Β 200 δαιμόνι', 
άτρέμας ηΰο και άλλων μνθΌν άκουε, 
οι ΰέο φίρτεροι ΐίΰΐ, ΰν ό' άπτόλΐ- 
μος καΐ άναλχις, Ψ 478 ονδέ τι οε 
χρϊΐ λαβραγόρην 'έμεναΐ' πύρα γαρ 
■χαΊ άμείνονεζ Ιίλλοι. 

210. ((ρονοννταζ ί"αι• φρονονΰάν 
με: η3,ο1ι <ίβιη οαηοη ϋ3.Λνθ8ίαηυ8 
δίοΐιί, \ΐ5•βηη βΐηθ Γγειι νοη δϊοΐι ίη 
οΙβΓ ΜβΙΐΓζαΗΙ δρΗοΙιΙ;, άαβ ηαίΐΗοη- 
Ηηυιη, -ννθϊΐ 1)6ί Λβι• ϊηα ΡΙτιγβ,Ι 
Ιίβ^βικίβη ΥθΓαΙΙ^θίπρίηβηιη^ άϊβ 
Κΰοΐΐθίοΐιΐ; &αί ά&β Οββοΐιΐβοΐιί; ^νβ^- 
Γάΐΐί. ϋΐη(1θΓ£ (ρρονονοαν. 

211. φυλάγομαι ΙιϊοΓ ,,ϊοΐι -ννοι-άβ 
^βνίβΒβηΙι&ίΙ; ύαΓ&τιί" 1)βΛαο1ιί; 8βίη". 

212 ί". γεννψωρ, γενέ&λιος, άβΓ 
δΙ&ηιηιναίβΓ υιΐδθΓθβ βοεοΐιΐβοΐιίβ. 

— ί'όοι — ί'δοιτο όήτα λνΐβ 221 ί". 
βνγγοίη — ΰνγγνοϊτο όήτα, 8ίβΙ). 
863 Γ. μίλεοι — «ελίοι όήτα, ■νν^θηη 
ιηαη οϊη ^Vο^ι Ι)θ1ίΓαί"Ιϊ§βηά \νϊβάβΓ- 
ΗοΙΙ. 

213 — 216. ϋίβ Γϊοΐιίϊ^β ΟΓάηιαη^ 
άβΓ ΥβΓθβ ΙιάΙ Ηθπηβ,ηη ΙιβΓ^ββΙβΙΙΙ;, 
ηαοΐκίοιη βοΐιοη ΒυΓ^68 ^β8θ1ιβη, 
οίαβ 216 ββΐηβη ήοΐιίΐ^θη ΡΙαΙζ ηαοΐι 
212 ΥΐΛΪ. 

214 ί". ηέλας ταϋ Ό&ϋν ντΐβ Υτ&^τη' 
102, 8ορΙι. Αι. 774, Επγ. ΡΗοβη. 845. 

— ,,Νυη, 80 θαηηιβ ηϊοΐιΐ; ιηϋ (ΙβΓ 
ΑυβίϋΗι-αη^", 8ο1ιο1. όις αντοϋ ηόη 
χα9ε6&ΐντος. "\ν3,1ΐΓ8θ1ΐθϊη1ϊο1ι ίιαί 
8Ϊο1ι Όάώάο3 Άη (ΙβΓ δίαίαβ (1θ3 Ζβπδ ίη ο1θΐ• Μϋίβ Λβι• Αΐί&τ- 
θΛδΙιαη^^ ηΐβίΙβΓ^θΙ&βδθη (ΗθπηΕίηη). 
— οχολάξειν ιηϊΐ (τβη. τνίβ νΰτερεϊν, 
λείπεβ&αί τίνος. — μηχανής δρα- 
ΰτηρίον (ίη άβΓ ΗαηίΙδοΙίΓίΓΐ; δ' έ'στ-ω 
κράτος) ■«'ίβ 8ίβΐ3. 1032 τίαρεβται 
μηχανή δραατήριος, Ειιηι. 649 ^ατί 
τονδ' ακος και ττολλη μηχανή λν- 
τ7ίριος, ηηίβη 1083 λντηρίοις μηχα- 
ναΐς, 532 τύχη ττρακτήριος. — ΧαοΗ 
(Ιίβδθηι ΥθΓδβ 1)θο;ίΜ δίοΐι Λβι• ΟΙιογ 
&η άβη ΑΙΙαι• ηηά Ιϋβί βίοΐι ηβΙ)βη 
ϋαηδ,ΟΒ ΙίηίββηΛ ηίβάβΓ. 

215. ,,ΒβηαίϋβίίΙβ ηηβ τν^β^βη άθτ 
ϋησίϋοΐίδδοΐιΐϋ^β αϊοΐιΐ; θΐ•δί, ηαοΐι- 
άθπι τ^ίΓ βοΐιοη νβΓηίοΙιίθί δίηά." 
κοπών νίβ ΰτένω ϋε τας ονλομένας 
τνχας ΡΓΟηι. 413. — μη άπολωλότας : 
άίβδθ Κι-Εδίδ ίδΐ ζίθίαΐίοΐι Ηϋαβσ, ν^Ι. 
733, 781. Ι)α3 ηι&δο., ■ννβίΐ ϋαηαοδ 
ΘΪη^θδοΙιΙοδδβη ίδί. — Αηοΐι οΐίβδβ 
Βίΐίβ νβΓΓϋΙ; (Ιαδ νβΛαΙίβηβ Ιιβίίίσβ 
ΤΥβδθη (ΙθΓ ϋΗηαίοΙβη. 

217. ϋίθ ίΙαι-οΗ άίθ δίίοΐιοηι^ίιΐιίβ 
αη<τβζβί^1;β Ι,ΰοΐίβ Ιί&ηη θ<;\να ηιίί; 
καΐ μη 9•ΐλοντος πάντα οοι διοίχεται 
απδ^βίηΠΐ; \ν6ΓθΙβη. ΑηΛοι-δ Ηθγ- 
πιαηη: βχοίάίί νοΓδίιβ οΐιοη 8ίο•ηυηι 
8ο]ί8 άβί οοηδρίοίβηίίδ , οτη&ίυηι 
ίΌΓίαβθθ ίπια^ίηβ »α11ί ^αΐΐίηαοβί. 

218. Ζηνό? ορνιν: 8ο1ιθ1. τον 
'ηλιον έξανίϋτηαι γαρ ημάς ώς 6 
άλεκτρνων. ΧαΛ ΡΒ,ηδ. V 25, 9 
•νν^αΓ (1θΐ• Ηαΐιη άβηι Ηβΐίοδ Ιιβίΐί^. 
Μαη ηιηβ βΐοΐι &1δο ■ννοΗΙ ηβΙ)θη 
άβηι ΒίΙάβ ο1β9 Ζβυθ βίηβη Ιίΐ-ϋΐιβη- 
άβη Ηαίιη αΐβ δγπιΐϊοΐ Λθγ ειτιΓ- 
^βίαβηιίθη 8οηηβ (Ι&Γ^βθίβΙΙΙ; άβηΐίθη ; 46 Α80ΗΥΙ.08 ΧΟ. καλοϋμεν ανγάς Ήλίον ΰωτηρίονς. 

ΠΡ. άγνόν τ' ΆΛολλω φυγάδ' α-χ ουρανού &εόν. 220 

ΧΟ. είδώς αν αΐβαν τήνδε ΰνγγνοίη βροτοΐς. 

ΠΡ. βνγγνοίτο δήτα καΐ Λαραόταίη Λρόφρων. 

ΧΟ. τίν ονν κικλήβκω τώνδε δαιμόνων ετί; 

ΠΡ. δρω τρίαιναν τήνδε, όημείον &εοϋ. 

ΧΟ. άλλ' εν τ επεμιρεν εν τε δε^άΰϋ-ω χ^ονί. 225 

ΠΡ. Έρμης οί' ϋλλοξ Λομπόξ Ελλήνων νόμοις. 

ΧΟ. έλεν&έροίξ ννν έΰ&λά κηρνκενετω. 

ΠΡ. πάντων δ^ άνάκτοον τώνδε κοινοβωμίαν αλέκτωρ βήηηβΓΐ; αη άβη ΗοιηβΓί- 
8θ1ιβη Ήλέχτωρ (Ζ 513, Τ 398). Ε. 
Κΐββ , 8ιιρθΓ8Ϊϊίϊοη8 άπα Ρορυΐαι 
ΒβΙΐβΓβ ϊη ΰτΓββΙί ΤΓα^β(ΐ7. Τταηβ- 
Εοϋοηβ ο£ ίΐιβ Αιηθηοαη Ρΐαϊΐοΐ. 
Αδβοο. νοί. XXVII (1896) 8. 5ΰ. 
&Ώ.άβί ΗϊβΓΪη 6Ϊηβ άιιηΐίΐβ Αΐιηυησ 
(Ιβ9 0-1&ΐΐΙ)6ΐΐ8, άαβ Λϊβ 8οηιιβ βίη 
Υο^θΐ 8βΐ. 

219. Αΐ9 8οηηβη^ο11; ίαΙίΓΐ; Ηβΐίοβ 
άίθ Ναιαβη Άκέΰίος, Άχεΰώόννος, 
Παιάν, Αλεξίχαχος, Έπίχονριος. Εγ 
8θΠ &180 δβϊιι '\(νβ8θη αη άβη ϋα- 
ηΕΐϊάθη Ιιβδίαίϊ^βη. 

220. φυγάδα: ΰΙ)βι• 8βϊηβ ΥβΓ- 
1)3,ηηυησ υη(1 θβϊηβη Εοΐιηάίβηδί 1)6Ϊ 
άβηι Κοηϊ^ ΑάιηβΙοδ Ι^βήοΜβί 
Αροΐΐοη ΕτίΓ. Α1^. 33". ϊίαοΐι άβιη 
8ο1ιο1. ζα (ϋ68βΓ 81;β11β ίαηά 8Ϊο1ι (Ιίβ 
8&^β θΐ^βηδο 1>θΐ ΗθδΐοΛ. — Οΐιο. 
984, 8ΐ6>). 844 τλαϊγοΙ Ηβΐΐοδ ιηϊί 
Αροΐΐοη ϊάβηίϊβζϊβι-Ι;. 

221. £/"όώ5 αιΰαν τήνδε: ν^Ι. Υβΐ^. 
Αβη. Ι 680 ηοη ί^^ι-α ηιαίΐ ηιίθβηδ 
8ηοοηΓΓβΓ6 άίδοο. — ΰνγγνοίη βρο- 
τοΐς: 6γ ΛνΪΓά πιίΐίύΐιΐβη ηιϊί &Γηιβη 
Μβηβοΐιβη; βτ νι^ϊτά •νΓΪ38βη, •η"ίβ 68 
Ηβίηιαΐίοδβη ζη Μηίβ ίδΐ 

222. βνγγνοίτο ηβ,οΗ ανγγνοίη Λνίβ 
2125. ί'δοιτο ηαοΐι ί'δοι, ΗβΓοί. ΥΙ 
92 ϋννεγινώοχοντο ηΆθ\χ ΰυγγνόντες. 

224. ορώ: ?ιθ}ιθΙ. έν γραφ^. ΌϊβΒβΓ 
ΥβΓδ Ιϋβΐ ΐη άβΓ Ταί ΐχα Ζυδαηιηιβη- 
\ι&\ί ταϋ 218 βΛβηηβη, (Ιαβ βϊηϊ^β 
βο1;ΐ6Γ ηπΓ οΙαΓοΙι ΐΙΐΓβ 87ΐηΙ)ο1β (Ι&γ- 
^ββΙβΠί ΛνίΐΓβη. ϋ&β β8 ηϊοΐιί άαιοΐι- 
■«"β^ άβΓ Γ&11 ϊδί, ζβίσΐ; 472. — 
&εον: >ϊο\ιο1.τοΰ Ποΰειδώνος. Τιιοΐίβι• 
νβηηυίβί τρίαιναν τι',νδ' αναχτος 
Ί6θ•μίον, νίβΠβϊοΜ τρίαιναν, χίν- 
τρον Ίΰ9•μίον 9•(ον. 225. όε|άσθω:Ρθ8βί(1οη1ΐ3,ΙβίηΑη- 
Γβοΐιΐ; 3,υίΑΓ^θ8.νοηβΐηβηιΗβϊ1ί^ίΓαηι 
άβδ Ροδβΐάοη ηαϊΐ; άβπι Ββίηαιηθη 
Προΰχλνΰτιοξ Ιοβήοϊιϊβί Ρατιβ. Π 22, 
4 ιηϋ άβπι Ζτίθ&ίζ: της γαρ χώρας 
τον Ποαειδώνα έηιτιλνΰαι την τίολλήν, 
οτι Ήρας είναι καί ουκ αντον τήν 
γήν "Ιναχος καΐ οι ΰννδιχάααντες 
ϊγνωΰαν. Υοη βϊηβπι ΟΗ; Τρίαινα 
ϊη Αγ^08 "ίνβϊβ ίΙβΓ 8ο1ιο1. ζη Εατ. 
ΡΗοβη. 187. ¥§1. Εϊηΐ. 8. 3. 

226. άλλος ττομτΐός (πομηός ΐβί 
άβοι ΖηβαπιηιβηΙίΕΐη^ Ζΐΐ1ϊβ1)β ίΐίτ 
τοίαιν σβδβίζί): Ροββϊάοη Ιιαί δίοΐι 
1»βΓθίί8 αΐ3 ^ίβΓ -πομπός βηνΐβββη. 
ν^Ι. 8ϊβΙ). 411 γίγας οδ' άλλος τοΰ 
πάρος λελεγμένον μείζων. Ηβπηβδ 
ϊδί ιρυχοπομπός (8ορ1ι. Αί. 832 χαλώ 
δ' αμα πομπαΐον Έρμήν χΟ•όνιον 
εν με χοιμίοαι) ιιηά ΐϊϊ)βΓΐιαυρ1; Οβ- 
ΙβϋβΓ (πομπαΐος) δίδ χήρνξ. Υ^Ι- 
Εηιη. 90 χάρτα ό' ων επώνυμος 
πομπαΐος ΙΌΟί. 

227. ϋ&δ Η3.υρί»β\νΐο1ιί; άβδ (τβ- 
άαηΐίβιΐδ Ιϊβ^ί ίη άβιη ρΓοΙβρϋδοΗ 
θΐβΐιβηάβη έλεν9•έροις. ,,ΑΙδτν^&οΙίβΓβΓ 
χήρνξ, ντβίοΐιβι• άβηβη, άϊβ βΓ §6- 
Ιβΐϊβΐ;, 8ί«1ιβΓΐιβίί νβΛΰι•^, πιδ^β 
βΓ άαίπΓ δΟΓ^βη, άαβ \ν^Γ ηϊοΐιΐ ^β- 
■\ν3.1ί88,ηι ■η'⧧βί"ΐϊ1ιι•1; αηά ^βΐίηβοΐιΐβί 
\ν^βΓάβη." 

228. δε, \νβί1 ϋαη&οβ ά&θ Υογ- 
ΙιβΓ^βΗβηάβ ίοΓίδβίζί. — Μΐί πάντων 
άνάχτων τώνδε νβΓάβη αΐΐβ ΟοϋοΓ 
ζυθαπιπιβη^βίΈβΙ; , Λνβίΐ ΙίβίηβΓ νβΓ- 
^βδδβη -^βΓάβη άαΓί". — χοινοβωμία : 
ν§\. Ραυδ. V 15, 1 ^ΰτιν ονν βωμός 
έν τω οίχήμ<ίτι &εοΐς πάΰΐν ίν 
χοινώ. Ιη ΑΙΗβη Ιίββ ΡϊθΐβίΓ&ίοδ, 
άβΓ Εηΐίβΐ άβ8 Τ7Γαηηβη, βΐηβη 
ΑΗαΓ άβΓ 12 ΟδίίβΓ £ΐα£ άβηι ΟΙΕ δΟΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝϋΕΧ. 47 6εβε6^\ έν άγνώ δ' εβμος ώς Λελειάδων 
ΐξεβϋ-ε κίρκων των δμοπτέρων φόβω, 
έχΟ•ρών ομαίμων καΐ μιαινόντων γένοζ. 
'όρνι^ος 'όρνις πώς αν άγνενοι φαγών; 
τις ί' άν γάμων ακονΰαν άκοντος πάρα 
αγνός γένοιτ αν; ονδε μη 'ν "Αιδον ϋ-ανών 
φνγϊ] ματαίων αίτιας πρά^ας τάδε' 
χάκεΐ διχάζει τάμπλακήμα^\ ώς λόγος, 
Ζενς άλλος έν καμονβιν ν6τάτας δίκας. 230 235 ΜαΓίίίβ ειτΐΛίβη (ΤΗυΙί. VI 54). 
ϋΐ}6Γ (ϋβ σβιηβϊηδαηιβ ΥθΓβΙιηιησ 
πιβΙΐΓβΓθΓ ΟδίΙβΓ αη θϊηβια ΑΙΙαΓβ 
ν^Ι. Ρΐυΐ;. λ. <^ιλαδ. 8. 492 Ο ΛοΙΙαχοϋ 
ΰνμβωμός ίΰτιν Ιόλαος αντω (ηϋιη- 
Ηοΐι Ήραχλΐί) καί ΰνγχατενχονταί 
παραατάτην 'Ηραχλίονς όνομάζοντες. 

229 £. ΐν άγνώ, αη ΙΐθϊΗ^βΓ Βίαίίβ, 
ΐΛ-θΙοΙιβ βϊη Αδ^Ι ίδΐ;. — πελειάόων 
. . κίρκων: (Ιαβ Οΐβΐοϊιηϊδ ϊθΐ ίη 
(ϋο1ιί€ΓΪ3θ1ΐ6Γ Τν'βίδβ 3,1)^β1ίΐίι•ζ1; ^νϊβ 
Ργοπι. 883 κιρκο^ πελειών ον μαν.ράν 
λελειμμένοι. ΖιΐΓ δαοΐιβ ν^Ι. Ηοπι. 
Χ 139 ήντε κίρκος ορεβψιν ελαφρό- 
τατος ■πετεηνών ρηιδίως οί'μηβε μετά 
τρήρωνα πέλειαν, Ο 237 ι'ρηκι 
έοιχώς ώκ£4 φαΰαοφόνω , άΆ3 0Γ3,1ίθ1 
Ζοθίπι. Ι 54 κίρκο» τρήρωΰΐν ιερόν 
γόον Τιγηλάζων οίος τίολλΐ/Οΐν ταΐ ίέ 
φρίΰΰοναι φονήα. — όμοπτέροίν 1)β- 
ΓβϊΙβί άβη ίοΐ^βηάβη Οβίΐαηέβη νοΓ : 
,,ϋίβ ΗαΙ^ίοΙιίβ 8ΐη(1 Υο^βΐ \^ΐβ άϊβ 
Τ£ΐυΙ)βη ιιηΛ άοΛ ζβιτβΐββη 8ΐβ 

(ΙϊβΒβ." 

231. Ζιι κίρκων Ιήϋ αρροΒΪϋοηβΙΙ 
όμαίμων, ντβίοΐαβ ίίϊτ (ϋο Όαηαΐύβη 
άαβ 8Ϊη(1, ■«'&3 (Ιίβ Ηαΐ^ίοΐιίβ ίατ <ϋβ 
Τααίιβη θΐη(1. Ββί άίββθΓ Αα£- 
ίβ,ββνιπ^ θοΐΐθΐηί; άίβ Αικίβηιη^ νοη 
Ηβπηαηη έχ9ρών ομαιμον χαταμιαι- 
νόντοίν γένος ηϊοΐιΐ ηοίϊ^. 

232 Γ. ,,^ννΐβ (ϋβ ϊΙίώΊΛίβ ά\ο\ι 
βίηβΒ ΟΓβτιβΙβ 8θ1ιιι1(1ί^ ηιαοΐιεη, 
\ΐιτβιιη 818 Τ3.αΙ)βη ζβΓΓβιββη, βο ίβΐ 
(ϋβ βΓζνηη^βηβ ΗβΪΓ&Ι; νοη ΥβΓ- 
ντ3,η(1ίβη βίη ΟΓβυβΙ, (ΙβΓ ηοοίι ίη 
ύβΓ ϋηΙβΓντβΙΙ; ^θθΙγη,Π; -ννβΓίΙβη 
νν^ΪΓ(1." Ιη (ϋοΙιίβΓίΒοΙιβΓ \νβί3β 
\ν•βΓάβη Οΐθίοΐιηίδ ηη(Ι βϊ^βηΙΗοΙιβΓ 
Οβοΐαηΐίβ ίη Ι^βί^βΟΓοΙηβίβη δαίζβη 
ηβΙ}θηθίη3,η(ΐ6Γ^β9ΐβ111. Υ^Ι. ζυ Α^. 76, δίβΐ». 571. — Ζη ορνι&ος 
ορνιν . . φαγόιν ν^Ι. ΡΙαί. αί'τ. 'Ρωμ. 
% 93 8. 286 Β πετεινού γάρ ονάεϊς 
έώρακε γντια γευόμενον, ώς άετοΙ 
ν.αΐ 'ίέραχες μάλίΰτα τά ΰνγγενή 
διώϋονΰΐ %αϊ κότΐτονΰΐ, ΡοΓρΗττ. (Ιβ 
αΙ)8ί. IV 7 ίέραξ τίολλαχΐ] το ζωον 
(τρυγόνα) ΰνλλαβών άφίηβιν μιο^ον 
άποδιδους μί^εως αωτηρίαν. ν&ιτο 
άβ 1. Ιαί. 6 οαηίδ οαηίηαπι ηοη βδί, 
Ιαν. ΧΛ^ 159 δβοί ίαπι δβηρβηίηιηι 
πιαίοΓ οοηοοΓάία ; ραΓοίί; οο^3.ίί8 
ηιαοηϋδ δίηιίΗδ ΐβτΆ: (^ηαηοΐο Ιβοηί 
ίοΓίίοΓ βήρηίί νίίιαηι 1βο? (^ηοηθοιΟΓβ 
ηη(^πα.ηι βχρίΓΕνίί αρβΓ ιηαίοηδ 
(1θηΙίΙ)υ3 3.ρΓί? ΙηοΙίοα ίί^ήβ &§α 
Γ3,1)ί(ΐΕ οηηι ίί^άβ ρ3.οβηι ρβΓ- 
ρβίααηι, 8Εβνί8 ίηίβΓ 8β οοηνβηίΐ; 
ηΓδίδ. — τις ίαι πώς ΙΐΆΪ ΒαΓ^ββ 
^β8θ1ΐΓίβΙ)βη. — Ζη άκοντος (8ο1ιο1. 
παρά πατρός άκοντος) ν^Ι. Ευι•. 
Αη(3Γθηι. 987 ννμφενμάτων μέν των 
έμών πατήρ έμος μεριμναν ΐξει 
κουκ ^μόν κρίνειν τόδε. ϋβΓ ΥαΙβΓ 
Ιια,ί &19 κυρί05 άβΓ Τδοΐιίθΐ• οΐβη 
Βι-ϊηίίσαπι ζα 1)β3ΐ;ίηιπιβη οάβΓ ζα 
^βηθΗπιί^βη (δυηιπια ροίββίαβ ηαρ- 
ίί3.ηιπι ίη ραίτβ ρπβΐΐαβ βδί ϋοηαί. 
ζη ΤβΓ. Αη(ΐΓ.). — παρά \νίβ Ρΐαΐ;. 
Ροϋίίΐί. 8. 310 Ο γαμοϋΟί . . παρά 
τούτων, ν^Ι. ΕηΓ. Αηοϋ. 974 ψίλοιν 
μίν αν γήμαιμ' άπ' ανδρών. 

235. ματαίων (δθ δοΐιαίζ ίΐΪΓ 
μάταιον) αίτιας, (Ιβδ ΓΓβνβΙβ δοΐιηΐά. 
Λ'ί^Ι. γλώαατ] ματαία Ργοπι. 345. 
Ό3.3 ΝβηΙηιηι \νίβ ίη γραφή παρα- 
νομούν. Α1)Γβ3θ1ι Ιιαί μάταιος νθΐ- 
πιηίβί. 

237. Ζεΰ?α;ΐλοί:ζη162δ'. — νβτάτας 
δίν,ας, βηά»η1ίί^β8 ΓΓίβίΙ, -ννβίοΐιββ 
Ιιβίηβ ΕίηδρΓαοΙιβ ηη(1 Ββηιίαη^ 
ζηΐϋβί. ν^Ι. Ρίη(1. 01. II 64 τά δ' έν 48 Α80ΗΥΙ.Ο8 βκοπείτε χάμείβεβ^ε τόνδε τον τρόπον, 
οΛωξ αν νμίν πράγος εν νι,κά τόδε. ΒΑΣΙΛΕΥΣ. 

ποδαχον ομιλον τόνδ^ άνελληνόότολον 
πέηλοιβι βαρβάραΰί καΐ (ίπαϋ'ήμαΰί 
χλίοντα Λροΰφωνονμεν; ον γαρ ΆργολΙς 
έ6ϋΊ)ξ γυναικών ούά' άφ^ Έλλάδοξ τόπων, 
οπωξ δε χώραν οντε κηρύκων νπο 
άπρό^ενοί τε, νόΰφιν ηγητών, μολείν 
ετλητ^ άτρέΰτως, τοντο Ο-ανμαύτον πέλει. 
κλάδοι γε μεν δή κατά νόμους άφικτόρων 
κείνται %αρ^ υμίν προς ^εοΐς άγωνίοις' 
μόνον τόδ' Ελλάς χΰ•ών ϋυνοίόεται 6τόχω. 
και. ταλλα πόλλ' έπεικάΰαι δίκαιον ην, 240 245 250 τάάε ^ιος ά^χά αΧιτρα κατά γάς 
δικάζει τις έχ&ρά λόγον φράβαις 
ανάγκα. 

238. Μΐί ακοττΒϊτε (δοΙίΆπί Β,ηί) 
πι&ο1ιί ϋαπίΐοδ 9,υί άβη δίοΙιίΒ&τ 
^βΓοΙβηοΙβη Ζτι^ άβδ Κδηίσβ αυί- 
ιαβΓΐί83.ιη. — τόνδε τον τρόπον, Άηΐ 
άϊβ νοη ιηΐι• βιηρίΌΙιΙθηβ Τ\''6ί8β. 

240. ν^Ι. 8ορ1ι. ΡΗη. 222 ποίας 
πάτρας αν η γένους νμάς ποτέ 
τνχοιμ αν ειπών:, ί'Ζ^ί^'*^ 1"*^ 7^9 
Ελλάδος ΰτολής νπάρχει. 

241.(>π:αθ•ί;μκσι((:Ιίοΐιί;^β8θΙιΐ3,σ•βηθ8 
€Γβ\νβΐ3β) ίβί §•β8βΐζΐ £ΐϊΓ (1&8 Ιι&ηοΙ- 
8θ1ιι•ίΜϊο1ιβ ρΐΌδΕΪδοΙίΘ πΰκνωμαοι 
η3.ο1ι Ηβ87θ1ι. ΰπά&ημα' πύχνωμα 
άποτώνταϊς ΰπάΟ'αις κατακρονοντων 
τα νφη. Ύ§\. 01ιθ.230 ίδον δ' νφααμα 
τοντο . . απάϋ-ης τε πληγάς ηπΛ Ευι•. 
Τγο. 991 βαρβάροις έΰέ•ήμαβι (\νο1ι1 
απαθ-ήμαΰΐ) 'χρνΰω τε λαμπρόν. — 
χλίοντα, 8θ1ιθ1. τρνφώντα ('ργηηίβηά). 

243. Ελλάδος τόπων ^νϊβ ΡβΓ8. 798 
Ελλάδος τότΐοις, 450 Σαλαμίνος 
τόπων, Ευι•. ΑΙΙν. 67 Θρ'ηκϊΐς έχ 
τόπ<αν. 

244 ί. οντε (80 Ηθπη&ηη ίίΪΓ ονδϊ) 
. . τε, ηβΓμαβ — βί;, Λνΐβ ΡΐΌΐη. 260, 
276. — κηρύκων νπο, ιιηίβΓ (Ιθΐη 
δοΗιιίζβ νοη ΗοΓοΙίΙβη, \νβ1ο1ιβ ίΙπΓοΙι 
81αΐ3 {κηρνκειον), (ληγοϊχ άΐθ ΤΓαοΙιί 
υηΛ (ΙτίΓοΙι (Ιβη δοΐιηίΐί άβδ Β&γΙθβ ^βΐίβηηζβΐοΐιηβΐ ίϋι- βΐοΐι τιηά ϋΐΓβ 
Ββσίβϋιιη^ νδΙΙίβΓΓβοΙιίΗοΙιβη 8ο1ιαί;ζ 
σβηο83βη. Ύ§1. Ηοιη. κ 102, 8ο1ιο1. 
ζα Α 334 άβνλον καΐ &εϊον το των 
κηρύκων γένος ηηά κοινός ό νόμος 
μη άδικεΐϋΟ'αι κήρυκα' ίεροι γαρ 
ούτοι καΐ τάς 9νΰίας προετοιμά- 
ξοντες. — άπρόξενοι, οΐιηβ ΐη Αγ^09 
^β1η^.η^ι ζιι 1ιαί3βη, άβΓ βαοΐι 8ο1ιαΙζ 
^β'ίναΙίΓί οποί βπΓβ 8αο1ΐθ νβΓΐηίΙ;. 
ν^Ι. 425, 930. ϋΐ)η^θηθ ίδί; &η άίβ 
Βοΐιοη ΐη ΗοηΐθΓΪ3θ1ιβι• Ζβϊί )3β8ΐ;6ΐιβηΛβ 
Ρηνα,ί^ίΐβίί'ΓβΐΐηάδοΙιαί'ί, ηϊοΐιΐ αη άΐβ 
ηαοΙιΙιοηίθηΒοΙιβ Ιη8ΐ:ΐί;υ1;ϊοη άβΓ 
δί&αίδσαδίίι-βαηίΐδοΐΐίΐί'ί ζυ άβη^βη. 
— νόαφιν Ιΐοηιηιί 1)θί άβη Τγ&οτϊ- 
1ίθΐ•η δοηδΐ; ηϊοΐιί νΟΓ; οίβηη 8ορ1ι. 
Ρι-ίΐ^^. 10•-'8 ΐδΐ ηηβοΜ. — ηγητών, 
'ν\^β^Λνβί8βι•. 

247. κλάδοι γε μ^ν δ ή: άΐβ Ζ\ΐβϊ§β 
ηιιη ^& ίτβϊΐΐοίι ηιαοΐιοη βιΐΓβ Κβϊδβ 
1)β§Γβϊί1ΐθ1ι. — άίρικτόρων, ικετών, 
ζυ 1. 

248. άγωνίοις: ζυ 195. 

249. αννοίβεται , 8θ1ιθ1. σνμφωΐ'/)- 
ΰει, „ ίΐ3ηη αΐΐβϊη \\•ίι•Γΐ Ηβΐΐίΐδ ^ιιγοΙι 
ΥβΓΠΐιιίιιηο: ηιίΐ: γ1θι• 8αο1ιβ ((ΙβΓ 
\νΐι•1ίΗο1ι1ίθϋ) ζηβαιηηιβηίι-Θβ'βη" ά. ΐ. 
,,άίβδ αΐΐοΐη 1ί«ηη βϊη (τπβοΐιβ αιΐδ 
βιΐΓβη Ζχνοΐο^βη ιίοΐιΐΐ^ δοΙιΙϊβΒβη, 
ά&β ί1ιι• 8ο1ιυΙζήβ1ΐθηιΙβ δθκΐ". — 
Ββΐ δίκαιον ην ΐδί αν ηΐοΐιί; υηΙ)β- ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΝ. 49 εΐ μη Λαρόντι φϋ-όγγος ην δ ΰημανών. 
ΧΟ. €Ϊρηκας άμφΐ κόόμον άψενδή λόγον. 

έγώ δε πρόζ 6ε πότερον ώξ ετην λέγω 

η τηρον Έρμου ρύβδον η τζόλεωξ άγόν; 
ΒΑ. προς ταντ άμείβου καΐ λέγ^ εν%•αρ6ηξ εμοί. 255 

τον γηγενούς γάρ εϊμ έγώ Παλαίχ%^ονος 

Ινις Πελαβγός, τήΰδε γης άρχηγέτης. 

έμον δ' αναχτος ευλόγως έπώννμον 

γένος Πελαβγων Τϊ^νδε χαρπονται χ%•όνα. 

καΐ %ά6αν αΐαν, '^ς δι' άγνδς έρχεται, 260 (ϋη^ θΓίΌΓάβΓίίοΙι. ΓΓβϊΗοΙι ΙίδιιηΙθ 
θθ τίΓδρηίιι^ΗοΙι οϊν είχάΰαι ίητ 
έτιειχάααί, Υίοταϋ ^Ηβ Ιβ^ΐίϊιιΐθ ΟϋδΐΐΓ 
§β\ν^οηηβη ΛνΛϊτάβ (ΛοοΗ ν^Ι. 406, 
920, ΡβΓΒ. 254 π. 3,.), οάβΓ καί πόλλ' 
αν άΐλ' έπειχάοαι ^βΐιβϊββη 1ιαΙ)βη. 

251. „"^νβηιι ηίοΐιί £ΰΓ βΐηβη Αη- 
■«■θδβικίθη άίβ δίϊηιιηβ ά&ζτι άα 
•ννϋΓβ Καηάθ ζπ σβ1)βη", ά.ί. ,,^^νο- 
ζτι ■ννβίίθΓβ νθπηυίιιη^βη , άα Ιιβί 
ρβΓβοηΙϊοΙιβΓ Οθ^βηναΓί; Λϊβ 8ρι•αο1ιβ 
α11β8 ^βηαη ιηίΐίβίΐβη 1ίαηη?" 

252. άμφΐ χόΰμον: δοΐιοΐ. -περί 
τοΰ κόσμου Τιμών οτί βάρβαρος. 
Όΰτ Α\ί\ί. (,,'Λ'αβ ηαβΐηβ Τιαοΐιί; α,ηΐ^β- 
Ι&η^") λνϊβ Χεη. ΜβπιΟΓ. Ι 1, 20 
τον περί τους 9εονς ονδίν άοεβίς 
οντ είτΐόντα ούτε πρά'ξαντα. 

253 ί. 'έττιν. 8θ1ιθ1. ννν δημότην, 
1)β98βΓ ϊδιό}την (ρηναΐυιη). Υ^Ι. 
ΓΓα^ιη. 377 οϋτε δήμος οντ 'έτ-ης 
άνήρ, ΕιΐΓ. ΓΓ&σπι. 1014 πόλεως μίν 
άρχω, ψωτΐ δ' ούτι 'έτϊ} τίρέτΐον, 
Ηθβγοίι. ϊταί' ϊταΐροι, 6ννι']^εις, 
ποΧΐταί, δημόται ψίλοι, έπίκονροί. 
— τηρον'Ερμοϋ ράβδον, ά. ΐ. χήρνκα, 
βΐηβη Α1)^θ8αηάΐβη (Ιββ Κδηΐ^β οάβΓ 
Υοΐΐίββ. τηρόν (δο1ιο1.ςρΐ'λακ«) Γβ^βΓΐ 
ντίβ τηρονντα άβη Αΐίΐί. ρύβδον, αίβο 
8. ν. 3ι. ραβδότηρον, ραβδονχον. Ύξ\. 
ΡβΓθ. 982 μύρια τιεμτίαΰτάν, ΟΙαο. 23 
χοάς προπομπός ηηά τιηίβη 254, 368. 

255. προς ταντα, ΐη Ηίηθϊοΐιί θα- 
ταυί", \9^&8 ηιβίηβη Καη^ ίΐηΙ)β1αη^. 
ν^1.δ29. 

256 £. '/τ]•/ενονς•. 2.18 Ααΐοοίιίΐιοηβ 
ντίβ άβΓ 8,ίίΪ8θ1ιβ ΕΓβο1ι1;>ιβιΐ8 υηά 
Κβΐ£Γθρ8 ΓϋΙΐΓΐ; θγ άβη 1)βζβίο1ιηβηά6η 
Χαηιβη Παλαίχΰ-ων. Ν&οΐι Ηββϊοά 
\ναΓ Πελαβγός Ααίΐιοοίιϋιοηβ : 
Ρατίθ. Π 1, ό Νιόβης δΐ χαΐ /Ιιος 

Αβοΐινίοβ, Βΐβ δο1ινιίζί1β1ιβη<1βη. . . παις "Αργός έγενετο , ως δ^ 
Άχονΰίλαός ψηβι, καΐ Πελααγός, άφ 
ου κληΟ'ήναί τους την Πελοπόννηβον 
οικονντας Πελαβγονς. Ήβίοδος 5έ 
τον Πελαΰγον αντόχϋΌνά φηοίν 
είναι, βΜ. ΤΙΠ 1, 2 φααΐ ίέ 
Άρκάδες ώς Πελαβγος γένοιτο έν 
τ^ 7ί τανττ] πρώτος . . πεποίηται 
ίέ καΐ Άβίω τοιάδε ές αντόν 
,,άντί&εον δ^ Πελαΰγον έν ύψικό- 
μοιαιν ορεααι γαία μέλαιν' άνέδωκεν, 
ίνα θνητών γένος ίί'η". Ρβΐ3ι9§03 
Ϊ8ί; οΙβΓ βΓ8ΐ;β Κδηΐ^ οΙβΓ ΡβΙ&β^βΓ 
0,18 ΐ}ρως επώνυμος. Ύ§1. 8θΗο1. ζτι 
Αρο11.ΚΙι.ΐν266 οί άπο Δευκαλίωνος 
το γένος έχοντες έβαβίλευον Θεββα- 
λίας, ως φηΰΐν Εκαταίος καϊ 
Ήοίοδος• ή Θεοΰαλία δ^ Πελααγία 
έααλεϊτο άπο Πελαβγοϋ τον βααι- 
λεύοντος. Αγ§08 §Άΐί αΐβ Μϋίβΐ- 
ρυηΐίΐ; (1β3 Εβϊοΐιβδ άθθ Ρβίαβ^οβ 
νίεΐΐθϊοΐιΐ; ίη£ο1§β ιιηηοΙιίίσβΓ ΑτιΓ- 
ί"α88\ιη^ άβΆΉ.θϊΏ.6ήΒβ1α6Ώ.Πελαΰγιιιον 
"Αργός, "ΒτβΙοΙιβΒ ηα.ο1ι Β 681 ίη 
Τίιβ883.Ηβη ζυ βτιοΙιβηΐΒί;. Υ^ΐ.δοΐιοΐ. 
ζυ Ευι•. Ογ. 932 6 δέ Πελαΰγος 
πρώτος άρτου καταΰχενην έξενρε 
πάλαι τών άνΟ•ρώπων τοις δράγμαβι 
αιτουμένων χαΐ Πελαΰγικον τ6"Αργος 
ώνόμαοεν. 

258. ευλόγως νίίβ 47 (ρα88βη<1). 

260. δι' άγνος ίτΪΓ διάλγος '^οτάΒ- 
■ννοΓίΙι. ββΛνοΗηΙΐοΙι Βίβίιΐ; 1)Θί άβη 
ΤΓα^ΙιβΓη άίβ ίΙΐΓβιη Κ&βυβ ηαοΐι- 
^β8ίβ111β ΡΓϋροβϊίΐοη ίιη ΤΗιηβίβΓ 
βηΙ^νβάβΓ ζτνίθοίιβη δυΐιβίαηίϊν υηά 
βϊηβιη Αίίιΐΐ^αί; τνίβ βουβτάΰεις προς 
πατρός Ργοπι. 680 οάβΓ ηιϊΐ; Αηα- 
θ1;Γθρ1ιβ 3.Π1 Εηάβ (Ιββ ΤηιηβίβΓθ. 
Εΐηο Αυβηβ,ΐιιηβ ηιαοΐιβη (Ηβ Ώ.ίο\ιί 
£ΐη3,Βΐ;Γθρ1ιΪ8θ1ιβη ΡΓδ,ροΒΪίίοηβη, ά. ΐ. 50 ΑδΟΗΥΕΟδ Στρνμών, το Λρος δΰνοντος ηλίου κρατώ. 
ορίζομαι όε την τε Περραιβών χΟ-όνα 
Πίνδου τε τάηεκεινα, Παιόνων λίτιας 
ϋρη τε δωδωναία" Συντέμνει ό' ορός 
νγράς ΰ'αλάβόης' τώνδε τάτύ τάδε κρατώ, 
αυτής δε χώρας ^Απίας πεδον τόδε 
ηάλαι κέκληται, φωτός Ιατροϋ χάριν. 
^Απις γαρ έλϋ-ών εκ Λέρας Ναυπακτίας 
Ιατρόμαντις παις ^Απόλλωνος χ&όνα 265 αροδΐΐ'ορΙιϊβΓίβ ΡΓαροβΐΙίοηβιι υχιά 
Γοπηβη "«^ϊβ νπαί, διαί, αυοΗ αντί, 
άμψί (Ασ. 1276, Εαιη. 420). — 
άγνος ντϊβ ΡβΓ8. δΟΟ άγνοϋ Στρυ- 
μόνος, Ργοπι. 838 ΐηΰί αεπτον Νείλος 
Β^ποτον ρΐοζ. ΟβΓη §βΐ3βη άίβ 
^ηβοΐιΐδοΐιβη ϋΐοΙιίβΓ άβιη βίβββηάβη 
\ν3;88βΓ ΕρΐίΙΐθίΕΐ "^ΐβ αγνός, αεμνός, 
ένυδρος, ενποτος, ^βϋ (Ιίβ Ββ- 
■ννοΐιηβι• βίηβΒ Ηβιββη ΙιΆηάββ ίύτ 
εοΐοΐιβ Εϊ^βηδοΙίΕΐίΐβη άβε \ν3,88βΓ8 
1)β8θηάβΓΘ Επιρβηάτιη^ ΙιαΙίβη. 

261. το τιρος δννοντος ήλίον, άβη 
Τβΐΐ , \νβ1ο1ιβι• "ννβδίΐϊοΐι νοιη δίΓ^τηοη 
Ιϊβ^, δοΐιοΐ. τον τιρός δναμάς μέρους 
Στρυμόνος κρατώ. (τθΓηβ Ι^βηΐϊίζί; 
Α8θ1ΐ7ΐθ8 οΐΐβ (τβίβ^βηίαθΐΐ;, ^βο- 
^αρίιΪΒοΙιβ τιηά βίΐιηοΐο^ϊδοΐιβ Ββ- 
Ιβΐιηιη^ ζν. §βΙ>βη. Υ^Ι. 285 £Γ., 
8ο1ιο1. Ζ11 Αήδϊορία. Γγο. 928 πολύς 
6 Αίοχνλος έν τω ποταμονς καΐ 
δρη λέγειν. 

262 ίΤ. ορίζομαι τ^Γ^β Ευτ. Γι•α^πι. 
696 ώ γαία πατρίς, ην Πέλο\!) 
ορίζεται, Ρΐαΐ;. Μβηβχ. 8. 239 Ε 
Δαρείος πεζί] μέχρι Σχν9•ών την 
άρχην ώρίΰατο: ,,ϋϊβ ΜαΛθη ιηβΐηθΓ 
ΗβΓΓβοΙιαΛ πηαΓαβθβη άίΐΒ ΙιΆηά άβτ 
ΡβΓΓΐιαΙ)ΘΓ υηά ^βηββΐΐ; (168 Ρϊηάοβ 
άίβ Ηοΐιβη {λ.έπας ίϋϊ ά&β η])βν- 
ΙίθΓβΓίβ πέλας) άβτ ΡϋοηϊβΓ ιιη(1 άαβ 
(τβΙ)ί镧β νοη ΌοΛοηα. ΌογΙ; τβϊοΐιί 
ΒΐΘ 13Ϊ3 3,η8 ΜββΓ" (άϊβ ΜββΓϋαί αΐδ 
ΰτΓβηζβ 8θ1ΐΓ3η1ί1; βίβ βΐη, ν^Ι. Υβι•». 
Αβη. Ι 287 Οαββαι-, ίπιρβΓΪα•ιη Οοβαηο, 
Γαιηαιη ορΐ ίβηπίηοΐ; αδίηβ). — 
ν\)βν άίβ Περραιβοί Ηοιη. Β 7498"., 
81;^α1^. IX 8.441 ί. Αδοΐ^ΐοδ άβηΐίί 
δίοΐι (ϋβδβ11)βη ίπι Νοί'άβη νοη Τΐιβδ- 
Θ3.1ίβη. — ΒοΛοηα 1&§ αιη Ρηββ ί1β8 
ΕβΓ^βδ ΤοπιαΐΌ8 (οάβΓ Τηι&ι•08~), 
8ΐΓα1). VII 8. 328. — λΥίβ ΕυδίαίΗ. 
ζυ Ηοηι. Π 233 Ζεν ανα δωδωναίε Πελααγικέ )5βπιβΓΐΓΐ;: οτι δ^ περί τους 
τοιούτους τόπους καΐ γη Παιόνων 
έΰτι, δηί.οΐ 6 γράιρας οΰτω' Παίοαιν 
όμοροι Σελλοί και ^όλοπες περί 
/ίοίδώνην μέχρις'Αχελφον, δθ βοΐιβϊηί 
Α8θ1ΐ7ΐοθ Λϊβ ^^οίιηβϊίζβ άβΓ Ραο- 
ηίβι• ίη άβπι ΒβΓ§ΐ3,ηοΙ Λνβδίΐϊοΐι νοιη 
ΡϊηοΙοδ αηζιΐδβΐίζβη. 

2655. Μϋ; τώνδε . . κρατώ („ΐΐΙ)βΓ 
άϊβδβ ΥδΙΙιβΓ Ιιβιτδοΐιβ ϊοΐι η&οΐι 
άίβδβΓ δβϋβ") ίαβΐ άβι• Κδηΐ^ άίβ 
νοΛβΓ^βηαηηίβηββΒίβίβ ζηδ3,ηιηιβη, 
ηπι ηηωηβΙΐΓ απί Αρίβη αΐδ Ηειαρί;- 
Ιαηά {αυτης)^^ δβίηβδ ΚβίοΗβδ ιΛβΓ- 
ζπσβίιβη. ϋΐ)βΓ άίβ Απδάβΐιηυιισ 
άβΓ ΡβΙ&δ^βΓ ν^Ι. 8ίι•&ΐ3οη V 8. 220 ί. 

268. 'Απις: ΑροΠοά. Π 1, 1, 3 
Φορωνενς άπάοης της νΰτερον Πελο- 
ποννήβου προααγορεν&είοης δυνα- 
ΰτενων εκ Τηλεδίκης νύμφης 'Απιν 
καΐ Νιόβην έγέννηβεν κτί. ΟπΓϋηδ 
&Γ. Εί^τη. 8. 469 " ίαΙιΗ; πιίΐ; Ρο«. 
Εΐχηι. ΓοΓδοΙι. Π 8. 43 άβη Ναηιβη 
Άπία αηί άβη 8ί&ηιηι άρ (Τ^"3.δ8β^) 
ζητϋοΐί ( ,,Τν&δδβΓίαηά ") ηηά νβι•- 
σίβίοΐιί} άαηιίΐ; άβη δίανίβοΐιβη Χαηιβη 
Μοιβα (νοη η101•^β = ηιαΓβ). 'νΥβηη 
άίβδβ Α1)1βίΐ7αησ ηοΐι^ιίσ ΙβΙ;, ά&ηη 
άϋι-ίΐβ άίθ Ββηβηηαη^ νοη άβη 
Οοήβτη αηδ^β^αη^βη δβίη, Λνβίοΐιβ 
νοη Χαυραΐίΐοδ η&οΐι άβηι Ρβίοροηηβδ 
ϋΙ)βι•δβ1;ζ1;βη. Υ^Ι. 8ο1ιο1., Ρ3.αδ. Χ 
38, 10, 8*1-3,1). IX 8. 426, ΑροΠοά. 
II 8, 2. Ναί;ΰΓΐίο1ι ίβί; ηίοΐιΐ; Άπία 
ηαοΐι Άπις Ιιβηαηηί;, δοηάβΓη ηηι- 
^βΙίβΙΐΓΐ; Άπις άβΓ ηρως επώνυμος 
νοη Άπία. — πέρα 8αΙ)δ1;αη1;ίν Λνίβ 
Α^. 200 Χαλκίδος πέραν έχων. 

269. ίατρόμαντις: Εηθίαίΐι. ζιΐΓ 
II. 8.48, 35 οι παλαιό) έν τω ,,άλλ' 
αγε δ ή τίνα μάντιν έρείομεν^' φαβί 
καΐ οτι κοινί] πως έατι τέχνη ιατρική 
και μαντική. Ι\Ιελάμπονς ονν καΙ ΟΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙ,ΕΗΕΧϋΕΝ. 51 

τήνδ' έχχα&αίρει κνωδάλων βροτοφϋ-όρων, 270 

τά δη παλαιών αΙμάτων μίάύμαΰίν 

χρανΰ'εϊβ^ άνηκε γαία μητρυιά δάκη^ 

δρακον&όμιλον δνΰμενή ί,ννονκίαν. 

τούτων ακη τομαΐα και Χυτήρια 

πρά^ας άμέμπτως ^Ατίΐς ^Αργεία %%•ονΙ 275 

μνήμην ποτ άντίμιΰ&ον ηνρετ' εν λιταΐς. 

εχουβα ί' ^δη τάπ' έμον τεκμήρια 
γένος τ' αν έ^ενχοιο καί λεγοις πρόΰω. 
μακράν γε μεν δη ρήβιν ου ύτέργει πόλις. 
ΧΟ. βραχύς τορός θ•' ό μν^ος, "ΆργεΙαι γένος 280 

^ί,ευχόμε6%•α, βπέρματ^ εύτέκνου βοός' ΙΊολί'Βίδος αμφότεροι έπ' άμφοΐν 
ΐνδοξοι έγενοντο, Αβδοΐι. Ειιιη. 62 
ίατρόμαντις δ' ίΰτί (Αροΐΐοη) καί 
ΤΒραβχόπος, Απδίορίι. ΡΙπί. 11 Ιατρός 
ων χαΐ μάντις, ως φαΰίΡ, ΰοψός, 
Η3.Θ8βΓ, ΟθθοΗ. άβι• Μβάϊοίη, 1853, 
Ι 8. 1 : „ ΌθΓ Γοΐιβη ΕιηρΪΓΪβ Γοΐ^ί; 
ΒβΙΐΓ 1)3,Μ βϊηβ ^β-«τίδ86 ΤίιβοηΘ ; ζυ- 
βΓθΙ; ά^β^θη^σβ, -ννβίοΐιβ ΚΓαηΙίΙιβίίβιι 
νοπι ΖοΓπ οΙβΓ ΟδίίβΓ ΙιβΓίθϊίβί; υηά 
άπΓοΙι Γβΐΐ^δδθ Μϊίίβΐ Ζ11 εΐίΐιηβη 
βυοίιΐ;. ϋϊβ βΓβίθη ΑΓζίβ βίηά άϊθ 
"ννβϊββη άβδ Υοΐΐιβδ, άίβ ΡήββίβΓ. 
ϋβδίιαίΐ» βί^ΐιί άίβ Ηβΐΐΐίΐΐηάβ Ιιβΐ 
&11βη νδϋθΓΐι οΐθδ σταυβη ΑΙίβΓ- 
Ιαιηβ θΟ'Λ'ίβ ΐ3βί ύθηβη, άΐβ θίοΐι 
ηοοίι ^βίζί ΐιη Ιτζηδίαπάβ ΐ3θθΙ)αο}ιΐθη 
Ιβ,δδβη, ΐη (ΙβΓ ϊηηί^δΐβη ΥβΛΐπάτιη^ 
πήί άβιη ΓβΗ^δδθη Κ\ι11;ΐΐ8." Αρΐβ 
ίβΐ; 8ο1ιη (Ιββ Αροΐΐοη Λνϊβ Αδίίίβρΐοδ. 

271. τά, α: ζυ 177. — τιαλαιών 
αιμάτων μιάΰμαΰιν: 8θ1ιθ1. 6}ς των 
πολιτών αντοκτον ηαάντον, η&οΐι ύβΓ 
νοΓβίβΙΙπη^, (Ιαβ αίθρι-αη^ϋοΐι βϊη 
Κγϊθ^ β,ΙΙθΓ ^β^θη 3,11β Ι3β8ΐαη(1, 
ν§1. ΡΙβ,*. Ργο*. 8. 322 Β, Ηογ. βαί.ΐΒ, 
99 β•. 

272. μητρνιά δάχη (ΐύν μηνεΐται 
ακη) : (Ιϊβ ΕγιΙθ , ντβίοΐιβ ύίβ Ιη- 
^βίΰιηβ ΙΐθΓΥΟΓίίΓ&οΙιΙθ , ^ναν ηίοΐιΐ; 
βίηβ 8β^βη8ρθηιΐ6η(1β ΜαΙίβΓ {Γή 
μήτ-ηρ), θοη^βηι βϊηθ δίϊβίπιιιΙίβΓ, 
ν^Ι. ΡΙαί. Μβηβχ. 8. 237 Β τρεφό- 
μενους ονχ νπο μητρνιας ό)ς άλλοι, 
άλλ' ϋπο μητρός της χό)ρας, ΗββίοοΙ 
Τν. υ. Τ. 825 άλλοτε μητρνιη πέλει 
"ήμερη, άλλοτε μήτηρ , Αβδοΐι. Ργοπι. 
752 Σαλμυδηοβία γνά6•ος, έχ9•ρόξενος νανταίΰί, μητρνιά νέων. Τηοΐίθΐ• 
νβπηιιίβΐ; μητρνίάς δίκην. — δάχη 
(ηιοηδΐι-α) ζη τά. 

273. Μϋ δραν.ον%•όμιλος ν^Ι. 
γνναιιιοτϊληΟ^ης (όμιλος ΡβΓδ. 126, 
Ινλλογος Ενα: Αΐΐί.'θόΐ). 

274. άκη τομαϊα (Ιιβϊίβηάβ Μίίίβΐ) 
νήβ Οΐιο. 537 άκος τομαίον έλτίίααΰα 
πημάτων, νο;1. φάρμακα τεμνειν τιηοΐ 
ίντίμνων άκος Α». 17. 

275. άμέμτίτρς, ά. ί. οΐιηβ δοΙίΛνβΓβ 
ΟρίβΓ £ύι• οίαβ Ιι&πΛ. 

276. ,,Εγ βΓΓβΐοΜβ, άαβ ζηηι 
ϋαηΐίβ ΓΰΓάβΓίιίη δθίηβΓ ίη ίΓβΐ3βί; 
1111(1 ΟρίβΓ σβύαοΐιΐ; Λν^αΓάβ." ΑροΠοά. 
Πι, 1, 3 ~Απις . . νομια9εις ϋ•ε6ς 
έ-ίΐλήϋ'η Σάρατΐΐς. Μϊ<; άντίμΐΰ&ος 
\§\. άντίφερνος Ασ. 415, άντήνωρ 
450, άντίχεντρος Ειιιη. 136, άντι- 
πεν&ής βΜ. 786. 

277 ί. ^χονΰα δ' (δο Ηθϊιη8δ<;1ι ίΰι• 
ίχον δ' αν ιηϋ γρ. 'έχονΰαν) . . 
τε^χμηρια, ά. ί. ηαοΐιάβπι ίΐυ ιηϋ 
πιβίηβΓ ΡβΓδοη ^βηαυ Ιϊβΐίαηηΐ; §β- 
ιηαοΐιί Ιιϊβί. — ^|εν;^οιο -αν τνίβ 
ττράααοις άν 326, λέγοις αν 465 τιηά 
8ίβΐ3. 247, ΐιηρβΓαϋνΐδοΙι. 

279. Υ^Ι. ζα 207. — Ρΰι• πόλις 
βην&Γίβί; ιηαη βΙιβΓ λεώς (άΐβ ΙιβυΙβ 

ΗίβΓ). 

281. οπέρματα (ΡΙογεΙ) 'ϊνΐβ 
8ορΐ3. Ο. Κ. 600 γης έμής άττηλάΟ^ην 
προς των ΐμαντοΰ ΰπερμάτων. — 
εντεγ,νος ηΐοΐιΐ; ,,ιηίί; νΐθΐβη ΚϊηοΙβΓη 
^θδβ^ηβί;" λνϊβ ΕπΓ. Ηβΐι. 620 εντεν,νώ- 
τατε Πρίαμε, 810 θ1)ά. ευπαις, δοηάβπι 
,,ηιίί βίηβηι ΙιβΓΓίίοΙιβη Κίπάβ Ιιβ- 
^Ιϋοΐίΐ", ν^Ι. εΰτεκνος ξννο:)ρίς Επγ. 
4* 52 Α80ΗΥΙΟ8 καΐ ταντ άλη^ή παντί προβφνΰω λόγω. 
ΒΑ. αηιύτα μν^εΐ6%•\ ω ^έναι, ζλνειν έμοί, 
οτΐως τόδ' νμίν εύτιν ^ΑργεΙον γένος. 
ΑιβνβηκαΙς γαρ μάλλον έμφερέΰτεραϋ 285 

γνναιί,ίν έβτε κονδαμώξ εγχωρίαις. 
χαΐ Νείλος αν ^ρέιΐ^ειε τοίοντον φντόν, 
Κύπριος χαρακτήρ τ εν γυναικείους τύπους 
είχώς Λεπληχται τεκτόνων προς άρβένων 
^Ινθάς τ' ακούω νομάδας Ιπποβάμοβιν 290 

τοίας καμήλοίς άΰτραβίξούΰας χ&όνα 
παρ Αΐ^ίοψιν ά^τυγειτονουμένην. ΡΙιΟθη. 1618, ατιοΐι ευπαις (βϊη 
ΙιβΓΓίϊοΙιββ Κϊηά) ό Λατοΰς γόνος 
Ιρίι. Τ. 1234. 

282. παντί (εο δοΐιϋίζ ίΰτ πάντα) 
τίροΰφνΰω λόγω , „ άΐβδ Λ7βΓ(1β ίοΐι 
άπΓοίί ^β^ιβ Ατί άβδ Ββτί^βΐδβδ (άΪΓ) 
^Ιαηΐιΐιαίΐ; ιηαοΐιβη" τνίθ Ατϊδίορίι. 
^0. 372 τοντό γέ τον δη τω νϋν 
λόγω ευ τζροβέφνοας (8θ1ιθ1. ηρμ,οΰας, 
προαήραοβας). 

284. 07Γω? Λτΐβ 296: ,,αηνβΓ- 
δ1;3.ηο11ϊο1ι ϊβΐ; ιπιγ, Λνΐθ ϊΙιγ νοη ΙιίβΓ, 
νοη ΑΓ^Οδ ΙίοππηΙ". τόδε ΆργεΙον 
Λ^ίβ εκ τούδε "Αργούς, δοΐιΐϋζ θγ- 
Μ&Γί τόδε: νοδ ίαΐβδ ςιιβ,ΐββ νΐάβο. 
Μβΐηβΐίβ νβπητιΐίβΐ; ά&ίϋ.Γ ττο^'. 

28δ. μάλλον έμφερέοτεραί ■ντίβ 
μάλλον ένόίκώτερος 8ϊβΙ). 660. Ιη 
αΙιηΙΐοΙιβΓ Τνβίδβ δρι-ϊοΐιΐ; ίη άβτ 
Νιόβη Αιηρϋοη ζτι άβη Ε^άίβοΐίθη 
Τπη^ίΊ-ααβη (άβπι ΟΗοΓβ): "Ιατρός 
τοιαύτας τιαρ&ένονς ΐ^ενχεται 
τρΐφεινο&' αγνός Φαΰΐς(ΕνΆ^ϊη.1οο). 

287. ΐ\'ίΓλο? αν 9'ρέ'φειε Λνΐβ ίη 
άβΓ νοΛβΓ αησβίΐίΙΐΓίβη 8ίβ11β 
"Ιβτρος . . τρέφειν κτέ. ϋϊβ ΓΙυβ- 
^οίίβΓ άβδ Ιιαηάββ ^αΐίβη αΐδ 
κονροτρόφοι,, ΛνβδΗαΙΙ) ίΐιηβη τν^ίβ 
άβια Απόλλων ^ιονροτρόψος 1»βϊαι 
ΕΐηίηΙΐ ϊη άαβ Μ&ηηβδ&ΙίβΓ βϊηβ 
Ιιοοίίβ σβ•η^βϊ1ιί ■«τη-άβ, Οΐιο. 6, 
Ηοιη. Ψ 141. 

288 £. ,,Γϋά ΚτρΓΪθοΙιβδ Οβρι-α,^θ 
ίδΐ; ίΛιιΙΐοΙι ίη ΓΓαηθη^βδίαΙΙβη ^β- 
θίβιηρβϋ; τοη ιηαηηΙΐοΙίΘΐι ΡΓΟ,^βηι", 
ά. 1ι. ,,ΚγρήδοΙιβ ΥϋίβΓ βΓζβυ^βη 
αΐιιιΐϊοΐαβ ΤδοΙιίβΓ", άβηη τίν,τονοιν 
δϊ γυναίκες (οικότα τέκνα γονεϋΰΐν 
(Ηββίοά λν. υ. Τ. 235). — είκώς τνϊβ Οΐιο. 558 ί,ένω γαρ είχώς. — Γΰτ 
Κύπριος (ίη άβτ ΗαηάδοΙίΓίίΙ ίδί 
Κύπρις ίη κύπριος ΙίΟΓτί^ΙβΓΐ;) ν6Γ- 
Ιαησϊ Η&Γίταησ Κύπρος, Λνβίΐ Αηα- 
ραδίβ νοη \νδι•ί;βι•η , οΐίθ θΓδί; άητοΗ 
Ροδϊίίοη ζιιιη Αη&ρ&βί; ^θ\νθΓάθη 
θίηοΐ, δίοΐι Ββΐίβη δηάβη. ϋοοίι ν§\. 
ίκατόν δις ΡβΓβ. 346, νπατός τε 
Α§. 514. 

290:ϊ. 'Ινδάς (βο ΒοΛβ ίίΪΓ ινδούς) 
. . τοίας (ίητ είναι Ηθίπΐδδ1;1ι , ν^Ι. 
άαθ 8ο1ιο1., τνβΙοΗβδ ίη άβΓ Η&ηά- 
δοΙίΓίίΙ; 1»θί 293 δίβΜ, ητβρΓαη^ΙίΛ 
3,1)βΓ -ίνοΐιΐ ΜβΓίιβΓ ^βΙιδΓίβ, λείπει 
είναι) . . άΰτυγειτονονμένην (βο 
δΐ&ηίθ^Γΐίι• άΰτνγειτονουμένας) : ,,πηά 
νοη ■«'βίάβηάβη Ιηάίβιτηηβη νοη 
^ΙβίοΙιβΗΐ Απδδβΐιβη (\νίβ Πιγ) ΙιΟΓβ 
ίοΐι, άαβ δίβ αηί Κ&ηιβίβη Λνίβ ίΐη£ 
ΡίβΓοΙθη Γθίίβη αηί ΜααΙΙίβΓδϋίίβΙη 
νϊ1)θΓ ά&Β ΙίαηοΙ Ιιίη, ντβίοΐΐθδ ίη άβΓ 
Ναο1ιΙ)3;Γ6θ1ι&ίϊ; άβι Αίΐιίορβη 1)β- 
•ννοΐιηί Λνίτά". ϋίβ ΥοΓδίβΙΙαη^ 
άβδ ΌίοΙιίθΓβ, ηαοΊιτνβΙοΙιβΓ Αίΐιίορίθη 
αη Ιηάίθη ^βηζί, βΓ^ίΙ»! δίοΐι 3,α8 
Ριοηι. 834 ηξεις κελαινον φΰλον, οϊ 
προς ηλίου ναίουΰΐ πηγαΐς {βίβο ίηι 
ΟδΙβη), ^ιΌ•« ποταμός Αΐ9ίο\\ι. Είη 
Υοΐΐί Καμηλοβοακοί ίη Κδ,ΓΠίΕηία 
εηναίιηί; ΜαΓΜ&ηοβ Ρεηρί. 20, ν^Ι. 
δΐΓ&Ι^. XVI 8. 768, Τνϋηρθΐ ^&11^1). 
ί. ^Ι&δδ. Ρΐιίΐοΐ. XVI δηρρί. 8. 181. — 
ιπποβάμοΰΐν ηίοΐιί; ΐπποις έοικυίαις 
κατά το τάχος, θΟηίΙβΓη „\νβ1θ1ιβ 
■ννίβ Εθίίρίθηΐβ άίθηβη". — τοίας 
νίϊβ Ηοηι. Ψ 66 πάντ' αυτω μέγεθος 
τε καΐ όμματα κάλ' είκυΐα καΐ 
φωνην και τοΐα περί χροί εΐματα 
?6το. — άΰτραβιξονΰας, νωτοφορον- ϋΙΕ ΒΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΝ. 58 καΐ τάς άνανδρους χρεοβόρονξ Αμαζόνας^ 

εΐ το^οτενχεΐς ητε, χάρτ αν ^χαβα 

νμας. διδαχΟ-εΙς δ' αν τόδ' είδείην πλέον, 295 

όπως γένε%•λον βπέρμα τ ^ΑργεΙον το 60ν. 
ΧΟ. χληδονχον Ήρας φαβί δωμάτων ποτέ 

Τω γενέβ&αι ττ^δ' εν ^Αργεία χ^ονί. 
ΒΑ. ην ώς μάλιβτα χαΐ φάτις πολλή χρατεΐ. 

Υ/Ί ****** 

ΒΑ. μη χαΐ λόγος τις Ζηνα μιχ^ήναί βροτω; 300 

ΧΟ. χον χρνπτ άςρ' "Ηρας ταύτα τάμπαλάγματα. μίνας (δοΐιοΐ.). άβτράβη ίδί άθΓ 
ΙιδΙζβΓηβ 83,ιιιιΐ3Εΐ1;β1. — Ζυ άοτν- 
γειτονονμένην τφ.. ΉββγοΥι. άβτν- 
γειτονπληβιόχωρον. Όβτ Αΐίΐί. \ΓΪβ 
ϊη οτεΐχ' άνηρότονς γνας Ργοπι. 734 
(δοΐιοΐ. χατά την χ^όνα), τον αίπνν 
όύρανον διφρ-ηλατών 8ορ1ι. Αΐ. 84δ. 

293. άνανδρους, ΜαηηβΓ νβΓ- 
8θ}ιιη3,1ιβη(1 , ν»1. Ργοπι. 749 Αμα- 
ζόνων ΰτρατον ΰτνγάνορα. — 
χρεοβόρονς βΛβίιιΙ; ηαοίι άβιη δοΐαοΐ. 
ζη Ηοιη. Γ 189 ώνομάβΟ•τΐΰαν δέ 
(α'ί Αμαζόνες) τιάρα το μτ\ έχειν τον 
έτερον των μαζών ι] παρά το μη 
χρήαΟ•αι μάζαις 3,υΓ άίβ ΑΙιΙβϊίΓαη^ 
άβ8 Ναιηβηδ νοη μάζα Ιηίηζυ,τν^βίδβη 
(Γΐβίβοΐι, Ινθΐη ΒΓοί; Θ88βη(1). 

294. Αίβ Βο^θη3θ1ιΐϊ1;ζΐηηβη\9•θΓ(1βη 
άίβ Αιηαζοηβη 3,ιιο1ι Εαιη. 631, 
Ρΐη(1. 01. 13, 89, ΗθΓοά. IV 114, 
δ^ΓαΙ». XI δ. δ04 1)6Ζθΐο1ιηβί, 
■«■α1ΐΓβη(1 8Ϊβ η&οΐι άβτ αΙίβΓβη Υογ- 
βίβΠΐΐη^ Π1Ϊ1; (Ιβη 8θ1ι•η"βΓβη λΥ&ίΤβη 
άβΓ ΗβΓΟβη 1ί3,ιιιρ£βη. — τάς 
Αμαζόνας ^χβοα αν ίψάς, άίβ 
ίθ&^βηΐϊβηϊΐιιηίβη) Αιπαζοηβη \7ϋΓ(1β 
ίοΐι ΐη βαοΐι νβπηυίβη. 

295. ν^Ι. Α^. 548 πώ^ δη; 
όιδαχΟ'εΙς τονδε δεΰτίόαω λόγου. 

297. χλτ/δονχος ΐθΐ αΙίβιϋΐιηΙΐοΙίΘ 
ΒβζβίοΙιηϊΐη^ ί'ΰΓ ,,ΡΓίββίβΓΪη". Υ^Ι. 
Εητ. Ιρίι. Τ. 132, 1462, Ηΐρρ. 541. 
— ^ ΖαΓ δίΐοΐιβ ν^Ι. Ηβθ7θ1ι. Ίώ 
ίίαλλί&υια. Ίώ καλλί&υια έχαλεΐτο 
■η πρώτη ιέρεια της "Ηρας (80 
δοαΙϊ^βΓ ΓϊΪΓ 'Α9ηνάς). ϋβΓ Απβ- 
(Ιταοΐί κλγιδονχος 8θ1ιβΐηί; βίηβ 
Κβηαίηίθζβηζ αη Γγη,^ιπ. 4 άββ 
βρϊβοΗβη Οβάΐοΐιίθ Φορωνίς ζα βηΐ;- 
1ΐ3.1ίβη: Καλλι&όη χλειδοϋχος 'Ολυμ- 
πιάδος βααιλείης "Ηρης Άργείης, η ΰτέμμαΰί και ϋ-υβάνοιοι πρώτη 
χόομηβεν περί ν.ίονα μακρόν 
άνάααης. Υ^Ι. Εΐηΐ. 8. 10. 

299; ώς μάλιΰτα, Λνϊβ ιη&χίιαβ ίη 
Αηί•^0Γΐ;βη ζτυ Βββί&ϋ^τιιι^ άϊβηί. 

— Μΐί ,,^β-ντίβ, 816 \ν&Γ 63", ΐ3β- 

δίΜϊ^ (ίβΓ Κδηΐ» (Ιίβ Αη^αΐ^β άδΓ 
ϋ3,ηαΐά6η Άπΐ Οηιηά άβτ &Γ§ΐνί3θ1ΐ6η 
ΤΓ&άϊίΐοη. ,,Ιη οηιηί Ιιοο (ΙϊνβΛΐο 
ίβηβηάαιη βδί οο^ηίία, ΙΐΆ^ίβτβ Γθ^βπ! 
6Ά άβ ψιΆχίΆ ψΐΆβτϋ 61; ο^υαβΓβΓβ 
ά,ιιιηίαχαΐ; τιΐ; βχρΙοΓβί ν6Γ3,ηβ απ 
ϊάΙβά άίοΆτΛ νίΓ^ΐιιββ" Ηβηηαηη. 
ΎξΙ. 314. — φάτις χρατεΐ νηβ Ρ6Γδ. 
740, ΐ&ταΆ οΙ)Ιίη6^ — Ιη άθΓ Ι,ΰοΐίβ, 
ντβίοΐιβ Βοΐιοη άιίΓοΙι άϊβ δίϊοΐιοιητ^ΐιΐβ 
ίΐη»βζ6Ϊ^ -«ΓίΓοΙ υη(1 ζτΐ6Γ3ΐ; τοη 
Ρ63.Γ3οη 1»θΐη6Γΐί<; -π-ητάβ, Ιίαηη 6ίη 
Οτβάαηΐίβ ^16 ταύτης έ'ρωτι θάλπεται 
^ιος χέαρ νβΓίοΓβη §β§άώ.§6ώ. 36πι. 

300. μή (άρα μη, μών) 1)6ΖΪ6\ιί 
δίοΗ ιηβΙΐΓ αηί μιχΟ•ήναι βροτω 3,13 
αα£ λόγος τις (έατι): ,.Εδ ϊΐΆί 9Ϊο1ι 
(Ιοοίι ηΐοΐιΐ; §Άν Ζ6τΐ3, •ϊνϊβ βϊηβ δα^β 
§β1ι1;, ταϋ βίηβτ δίβΛΙϊοΙιβη νβΓ- 
1)ϊΐη(ΐ6η." ν^Ι. Ηοιη. Β 821 &εά 
βροτω εύνη&εΐΰα. 

301. κού (80 δί3;η1β7 £ϋΓ και) 
χρνπτ' άφ' (βο £ϋΓ κρυπτά γ') 
τάμπαλάγματα (30 Ηβπηαηη £αΓ 
παλλαγμάτων ηαοίι Ηβδγοίι. έμπα- 
λονγματα ά. ϊ. έμπαλάγματα' αι 
περιπλοκαί): ,,αηά ηίοΐιΐ; νθΛοΓ^βη 
νοΓ ΗβΓ3, 1)1ϊβΐ3βη ΛΪ686 ϋηι- 

ν^Ι. ΕΰΓ. Βαΐίοΐι. 98 
"Ηρας, Ηοηι. Ψ 110 
. . άπ' άλλων. Ιη 
"Ηρας, ντΐβ ΗεπηΕηη 

3Ϊο1ι (16Γ Οβη. 

ΕΛΙϋηιη^, ά& αΓπιυη^βη". 

κρυπτον αφ 

κεχρυμμένα 

χάχρυπτά γ 

θοΙίΓβΛΙ, βη1;ζί6ΐιί; 

βίηβΓ ^1ααΐ3ΐΐ3,£ΐ;βη 

Αη3άΓΰοΐ£β Λνϊβ δίχας άφόβητος. 54 180ΗΥΙ08 ΒΑ. πώς ονν τελεντά βαβιλέοιν νείκη τάδε; 
ΧΟ. βονν την γυναΐκ* ε^ηκεν ^Αργεία &εός. 
ΒΑ. οΰκουν Λελάζει Ζευς ετό' ενκραύρω βοΐ; 
ΧΟ. φαΰίν, Λρέηοντα βον^όρω τανρω δέμας. 
ΒΑ. τί δητα Λρός τανχ αλοχος Ιΰχνρά ζίίός; 
ΧΟ. τον 7ίύνϋ'' ορώντα ψύλακ ίτίέβτηβεν βοΐ. 
ΒΑ. ποίον πανόπτην οίοβονκόλον λέγεις; 
ΧΟ. "Αργον, τον Έρμης παΐδα γης κατέκτανε. 305 άγυμ^ναοτος λόγων, ΰωτηρίας ανελπι,ς, 
άλαμπίς ηλίου Β,ηάβΓβΓ Αγϊ ΒΪη(1. 

302. ττώς: ηίΐοΐι άβια δοΗοΙ. τά 
νείκη ζ/ιόδ και "Ηρας εις τι ν,ατέ- 
?.ηξαΐ'•, βΓ"νναΓΪ6Ϊ ηι&η ττοΐ, τνβΙοΙιβΒ 
τίβΠβϊοΜ, τνϊβ ΕαΓ. Ηβΐί. 820 τί, ίη 
πώς τβΓίΡ&ηάβΙΙ; -ντατοΐβ ζτιγ Ββ- 
8βίίί§τιη^ άββ Ηίαΐταβ, άβη βϊοΙι άίβ 
ΤΓα^ΐΙίβΓ νοΓ ονν ^βθ1;3,1;ίβίβη (ζα 
310). ν^Ι. Οΐιο. 526 καΐ ποΐ τελεντά 
και καρανονται λόγος•, 8ορ1ι. Ο. Κ. 
476, ΕτίΓ. Ηβΐί. 419, άοΛ ΡβΓβ. 737 
τίώς τε δη και τΐοΐ τελενταν. — 
βαΰΐλίοιν ΐβί (ΙβΓ ΟβτιΐΗοΙιΙίβίΙ; 1ΐ3,11)βΓ 
ίτΪΓ βαΰΐλίων ^βββίζΐ;, ^ν^βϊΐ ίη άβτ 
ϋΐ>βΓΗβί'βηιη^ Ιιαοιδ^ (Ιθγ Ρ1ιιι•α1 
αη άίβ δίθΠβ (1β8 ϋα&Ι ^βΐΓβίβη ϊδί. 

303. Άργεία %-εός : "ννΐβ Αί1ΐθη3. 
ύϊβ (αοϋνα. νοη Αίΐιβη, Βίοηγεοβ 
(ΙβΓ ΟίΟϋ νοη ΤΗΘΐ)6η, 80 ϊδΐ; Ηβια 
(ϋβ (ιδίίΐη νοη Αι•ο•08, νί^ο ΒΪβ αα£ 
βίηβΓ ΑηΗδΙιβ ζ•ννΪΒθ1ιβη Αγι^οβ ηηά 
Μ7ΐ£6ηα βίηβη ΙϊβΓαΙιηιίβη Τβπιρβί 
Ιιαϋβ. ν^Ι. Ρΐηά. Νβηι. Χ 2 "Αργός 
'^Ήρας δώμ,α ϋ•εοπρεπές. Εΐηβ α11- 

σβηιβΐηβΓθ ΒβοΙβηϊτιη^ \χΆί ΛνοΗΙ 
άαΒ ΗοηιβήθοΙίΘ "Ηρη Άργείη ζ/ 8, 
Ε 908. 

304. Λελάζει έπϊ βοΐ Βοΐιβΐηΐ; βϊοΙι 
ατίΒ ίΙβΓ νβΛΐηάπη» ζΛνβΐβι• Υογ- 
θίβΐΐηη^βη (,,ηαίιΐ; άβι• Κυΐι" τιηά 
,,Ηβ^ αη ϊΙιγ") ζη βνΙίΙαΓβη. δοΐιύίζ 
ΒοΙίΓβΛί; ίτ' ίύν έπ' (αάΐιιιο ναοο&β 
ΙηρΐΐθΓ 3,ρρΓθρΐης^ηανϋ;?). — Ό&9 
ΕρϊΙΙιβίοη ενκραίρω ΙιβΜ άαβ ϋη- 
ηαϋϊΓΐϊοΙιβ ΙΐβΓνΟΓ. 

305. πρέποντα, ομοιον οντά. Υ^Ι. 
Ηβδ^οΐι. πρέπον • ομοιον. 

306. προς ταντα, ίποίηοεν (έμτ]- 
χανήΰατο). 1/θίο1ιί θν^α,ηζβη βϊοΙι 
άίβ αΐΐ^βπιβΐηβη Αα8(ΐΓηο1ίβ άβ3 
Ταηβ υηά βα^βπΒ. — ίβχνρά \}6- ^Γπηοΐβΐ; άίβ νβπηηίηη^, (Ιαβ ΒΪβ 
68 ηΐοΥιί πιΐιί^ Ηϊηηαίιηι. ν§1. Ηοπι. 
Θ 482 ον ΰεν έγώ γε αχνζομένης 
άλέγω, έπεί οϋ ΰέο χνντερον άλλο. 

307 5. πάν9•' ορώντα \)6ά&\ιϊβϊ, "ϊνϊβ 
(1&3 ίοΐ^βηάβ πανόπτην ζβί^, ,,αΐΐ- 
Ββ1ΐ6η(1" (,,βχ οπιηί ρατΐβ οβΓηβηίβπι" 
8ΐ3.η1θ7). ν^Ι. Ργοπι. 590 τον 
μνριωπον . . βονταν , 705 "Αργός . . 
πνχνοΐς οΰΟοις δεδορκώς, ΕαΓ. 
ΡΗοβη. 1115 βτιγ.τοϊς Πανόπτην 
ομμαβιν δεδορκότα, ντο Πανόπτης 
αΐ8 Ν&ηαβ βίβΐιί; (ΑροΠοά. II 1, 2, 2 
"Αργός 6 πανόπτης λεγόμενος). 
Ρΐαηΐ Ααΐ. ΠΙ 6, 19 Αγ^πβ .' . (^υΐ 
οου.1βη8 ίοίιΐ3 ίαΐί. Υ^Ι. άίβ Ό&γ- 
ΒίβΠηη^ αηί βΐηθΓ Γοίβ^ή^βη Υαββ 
νοη ΟαβΓβ ^ίβηβΓ ΥορΙθ^Ι»!. 1890 1 
Ταίβΐ XI 1, αηί τνβΙοΙιβΓ Αγ^οβ νοη 
οΙ)βη 1)18 ηηΐβη πιϊΐ; Αη^βη ΒβάβοΊίΙ; 
ΐεί. — οίοβονκόλον (ΗϊγΙο βίηβΓ βίη- 
βαπιβη ΚηΗ, ^νϋΙίΓεηά άίβ ΗίΓίβη 
^β'ίνοΗηΙίοΙι βίηθ ΗβΓάβ 1ιαΙ»6η) 
Βίβΐιί ίη ΟβσβηδΕίζ ζυ πανόπτην 
■ννίβ Οίαηάίαη. 8ίί1. Ι 312 Αγ§τιπι 
ίαηια οαηίΐ; οθηίβηο Ιηηιίηβ οίηοίαηι 
οοΓρΟΓΪΒ βχοηΒίίδ ι^ηαπι 8βΓν&δ8β 
ίπνβηοαπι. Υ^Ι. οίοβώτας 8ορ1ι. 
Αί. 614. ϋίθ Βίΐάηη^ Ίοβονκόλον 
(80 δοΐιίηάΐθΐ•) δοΐιβίηί; τιηηιδ^ΐίοΐι. 

309. τόν. ζη 177. — ϋίβ Αρρο- 
δίίίοη παΐδα γης ίδ{; ίη (Ιβη Κβΐ&ίίν- 
8ίΐίζ Ιιίηβίη^βζο^βη. Γηγενής Ηβίβί 
Αγ§03 αυοΗ Ργοπι. 589, 704. Ναοΐα 
Αροΐΐοά. II 1, 3, 3 Η&Ι; αυοίι άβΓ 
Ιιο^ο^αρίι ΑΙηΐθίΙαοΒ ίΐαη αΙβ 
γηγενής 1)βζ6ίο1ιηθΐ. ϋίβ 8&σβ, άαβ 
ΗβΓΠίβδ ίΐεη Ατ^οβ ^βίοΐβΐ; 1ι&1)β, 
ίβΐ; αυδ άβΓ (υηΓίοΙιίί^βη) Όβηίπιη^ 
άβΒ ΒβίηαηαβηΒ Άργεϊφόντης βηί- 
βίαηάθη. Υ^Ι. Αροΐΐοά. II 1, 3, 4 
άπέχτεινε τον "Αργον, δ&εν άργει~ 
ψόντης έχλήΟ•η. ϋΙΕ δΟΠσΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 

ΒΑ. τι ονν ετεν^εν άλλο δνβπότμω βοΐ; 
ΧΟ. βοηλάτην μνωπα χινητήριον. 
ΒΑ. οΐβτρον καλονβιν αντον 'Ινάχον πάλας. 
ΧΟ. τοιγάρ νιν έχ γης τιλαΰεν μαχρω δρόμορ. 
ΒΑ. καΐ ταντ ελε^ας πάντα βυγκόλλως έμοΐ. 
ΧΟ. καΐ μην Κάνωβον χάπι Μέμφιν ΐχετο. 

ο^* * * * * * 

ΧΟ. χαΐ Ζενς γ' έφάπτωρ χειρί φιτύει γόνον. 
ΒΑ. τις ονν 6 ζΐΐος πόρτις εύχεται βοός\ 
ΧΟ. "Επαφος άληϋ-ώς ρνΰίων επώνυμος. 
ΐΐ ^ ^ * * * * * 

ΧΟ. Αιβνη, μεγίβτης 'όνομα γης χαρπονμένη. 

κ ^ ^ ^ ;;: >^ :^ ^ 55 

310 315 310. τι ονν τηβ ΡβΓ3. 789, 8ϊβΙ). 
192, 691, Εαιη. 903, 8ορ1ι. ΡΜΙ. 
100, Αϊ. 873: ζη 302. 

311. ■)ιιν^ιτ'ή^ιον, ά. ί. πιΐί; άβΓ Απί- 
σ&ΐ5β άΐβ Κιϋι νοη ΟγΙ ζη ΟγΙ; ζυ 
ΙτβΛβη. 

312. 'Ινάχον (ίνΐτ οι Νείλου Ηθγ- 
πίΛπη) πέλας: ν^Ι. ΥβΓ^. Οτβ. ΙΠ 147 
ουί ηοιηβη αβίΐο Εοιηαηυιη βδΐ, 
οββίχυιη θΓ£ΐϋ νβΓΐβΓβ νοοαηίββ υηοΐ 
οΙ»βη ζα 16. 

314. ανγχόλλως, βϊηβ νοχ Αθ9θ1ΐ7- 
Ιβα, δοΐιοΐ. ΰνμφώνως, Οιο. 540 
ΰνγχόλλως ^χειν, δοΐίοΐ. βννημμένως 
τϊ} άληϋ'εία, Οΐιο. 578 άρτίχολλα, 
δοΐιοΐ. ΰνμφωνα, Ηββ^οΐ]. Τιρμοΰμίνα. 
Μϋ „^3,ηζ ΐη ϋί^βΓβΐηβίϊιαπιηη^ ιαΐί 
ηιίΓ•' αηβΓίίβηηΙ; άθΓ Κοηί» ύΐβ (ΙθΓ ΕΓζάΗΙπη^. 

315. Κάνωβον. 
πόλις Κάνωβος οΐΐβ Ββ\^βΪ3ΐίΓα£1 

Ργοπι. 872 έ'στιν 
έαχάτη χΟΌνός, 
Νείλου προς αντω ΰτόματι χαΐ 
προοχώματι. Τ^Ι. Εΐηΐ. 8. 9. — ίπϊ 
Μέμψιν, ίη άίβ Οβ^βηά νοη Μβπι- 
ρΐιΐβ (^νο άϊβ Ρ5Τ£ΐπιΐ(1θΐι βίθΐιβη). — 
Ν&οΐι (Ηβββιη ΥθΓβ \νβΐθί άϊβ 
δίίοΐιοιητίΐιΐβ &ηί βϊηβ Ι,ΰοΐίβ Ηιη, 
■«■βίοΐιβ βΐηβη Οβάαηΐΐβη ^'ϊβ έντανϋ' 
αμείβει το -πάρος ενμορφον όίμας; 
βη^Ιι&Ιίβη ΗαΒβη Ιί&ηη. 

316. ,,Ιει ιιηύ Ζβιΐ3, -ννβΙοΗβΓ άπτοΐι 
ΒβΓαΙιηιη^ ταϋ άβτ Ηαηά βίβ \νΐβΛβΓ- 
ΙιβΓ^βθίβΙΙί Ιιαϋβ, βΓζβΰ^β ιηϊΐ; ϊ1ιι• 
βΐηβη 8ο1ιη." ΑαοΗ ϊπι Ργοπι. (874 β".) "νν^ΐΓά άίβ Ει-ζβυσηηο; άββ 
Ερ3,ρ1ΐ03, ■«'βίοΐιβ Η6Γ3, νβΛϊηάβπι 
Λνοΐΐίθ, ηαοΐι Ασ7ρΐ;6η νβτΐβ^. Υ^Ι. 
ηηίβη 584 Ε π. Είηΐ. 8. 5 Αηιη. 2. 

317. Μίΐ; 6 ^ϊος πόρτις βοός ν§1. 
6 Στρνμόνιος -πώλος άοιδοϋ Μονβας 
ΕτίΓ. Ε1ιβ8. 387, ώ Κρόνιε παΐ'Ρέας 
Ρΐηα. 01. II 13. 

318. ρύβια Υιίβτ άΐβ ■^β^βΐβαη^ 
3,118 άθΐη ϋβήβοΐίθη ΖηβΙαηάβ, αίβο 
(Ιίθ "^ϊβάβΓίιβΓδΙβΠιιησ υη(1 Ββ- 
ίΓβΐτιη^. ν^Ι. ΗβΒγοΙι. ρναια• 
ένεχυράοματα , ΰωτήρια, λντρα, 
λεηλοίΰία υηοΐ ζΰ 417. — ϋβΓ δΟ-^νοΜ 
(ΙτίΓοΙι (Ιίβ δίϊοΐιοηατίΐιίβ Ληβ άιίΓοΙι 
άβη δίηη ^βίοτάβΓίβ Υθγ8 Ιί&ηη 
βίτννα ^βίαηΐβί; \ΐΆ\)βη: Έπάφου δ' 
Ιίφυ τι απέρμα βαρβάρω χ%•ονί. 

319. Μίί μεγίατης όνομα (80 ίίΪΓ 
μεγίΰτον ΡοΓβοη) γης χαρπονμένη 
3θ11 ηπΓ ^633,^ 8βΐη, άαβ 3Ϊβ (Ιβη 
Ναιηθη ηιίΐ οΐβιη Ιιαηάβ ^βιηθϊη Υι&ί. 
ΑροΙΙοιΙ. II 1, 4, 1 "Επαφος δ^ 
βαΰΐλεύων Αιγυπτίων γαμεΐ ]\Ιέμφιν 
την Ν^είλον θυγατέρα καϊ άπο ταύτης 
κτίζει Μέμφιν πάλιν χαΐ τεχνοΐ 
θυγατέρα Λιβΰην, ώφ' ης η χώρα 
Λιβύη έχλήϋ-η. Ναοΐι (1Ϊ68βιη ΥβΓββ 
181, ντίβ ύαβ ίοΐ^βηίΐο άλλον &η- 
ζβΐβί, βϊη ϋΐθίϊοΐιοη θίλνβ, ίοΐ^βηάβι 
ΓοΓπι αϋδ^βίβ,Πβη : 

ΒΑ. Λιβύης ίέ νηδνς έξανηκ' 
^ρνος μέγα; 

ΧΟ. ίξήλ9•"Αγήνωρ πρότερος έχ 
&είας γονής. 56 Ι80ΗΥΙΟ8 ΒΑ. τίν ουν έ'τ' άλλον τηόδε βλαβτημον λέγεις; 320 

ΧΟ. Βήλον δίτίαιδα, τιαχέ^α τοΰί' Ιμον Λατρός. 

ΒΑ. το Λανβοψον ννν 'όνομα τοϋτό μοι φράβον. 

ΧΟ. Δαναός, άδελφόξ δ' έΰτί πεντηκοντάΛαίξ. 

ΒΑ. καΐ τονδ^ άνοιγε τοννομ' άφ^όνω λόγω. 

ΧΟ. Αϊγνπτος. είδως ί' άμον άρχαΐον γένος 325 

%ρά66οις 'άν ώς ^ΑργεΙον άντήόας βτόλον. 
ΒΑ. δοκείτε δη μοι τηβδε κοινωνεΐν χ^ονό? 

τάρχαΐον. άλλα τίώς πατρώα δώματα 

λιπείν ετλητε; τις κατέΰκη^ρεν τνχη-, 
ΧΟ. ανα^ Πελαργών, αΐόλ' ανθρώπων κακά, 330 

πόνου δ' ϊδοις αν ονδαμον ταύτόν τιτερόν. 

έπεί τΙς ηνχει τήνδ' άνέλπιβτον φνγην 

κέλβειν ές "Αργός κηδος εγγενές το τιρίν, ν§1. 8ο1ιο1. ζα Ρΐιοβη. 5 Λιβύης της 
Έπάφον καΐ ΙΊοοειδώνος Άγήνωρ 
και. Βήλος, ΑροΠοά. Π 1, 4, 2 Λιβύης 
καί Ποοειδώνος γίνονται ηαΐδες 
δίδυμοι Άγήνωρ ν,αϊ Βήλος, Η^^η 
Γαΐ). 157. 

Ά20.βλα6τημ,ός {=βλάΰτη,βλάΰτημα) 
βηάθΐ; ΒΪοΙι ηοοίι 8ίβΙ). 12. υΐ)6Γ 
άβη Α^ζβηΐ 9. Ιιοΐ^βοΐί Ραιαϋρ. 8. 397. 
ϋίβ ΗαηάδοΙίΓΐίΐ 1ΐ3,ί; αη Ιϊβίάβη 
δίβΠθη βλάΰτημον. 

321. Βήλον: ν^Ι. Εΐηΐ. 8. 9. 

322. ϋ. ΐ. ,,ϋαΒ ΪΒί; ^βνίβ βΐιι 
§ίΐΏΖ νίβΪΒβτ Μαηη; νβΙοΙιβΒ ίδί θβίη 
Ναιηθ?" ν^Ι. 8ορ1ι. Ο. Κ. 41 
τίνων το αεμνον ονομ,' αν εν^αίμην 
κλνων; νοη άβη Σεμναί. Α11\ν^βΪ8β 
Ιιβϊβΐ; ϋα,ηαο8 αΐ8 ^γοΒθγ Γοι-άβιβι• 
άβΓ ΚαΙίιΐΓ ,,ιηίΐ; βϊηβια ίατ άϊβ 
ΖτιΙιΟΓβΓ ηϊοΐιί; ϊιη ιηΐηάβδΙιβη δίοΓθη- 
άβη ΑηαοΙίΓοηϊδπηίδ " (Κηΐ8β). 

324. άνοιγε: ηαΙιβΓ είβΐιί; άβΓ 
βΐ^βηΙΗοΙιβη Ββάθπίταη^ {πνλας 
άνοΐξαι) άϊβ ΕβάβηδαΓί; οί'γειν ΰτόμα 
Ργοιπ. 638. Ββί Αβοΐιγίοβ, 8ορ1ιο- 
Μβθ, Τΐιιιΐίγάΐάβθ ίϊηοΙθί; βίοΐι ηιΐΓ 
άΐβ Ροπή οϊγω, άα^β^βη Ετη•. Ιοη 
983 άνοίγννται (Ναυοίί ανοίγεται). 
— άφ&όνω λόγω 8. ν. 3.. μη φΟ•ονονΰα 
λέγειν. 

326. ,,ΗαηάΙβ ΐη άβΓ νοΓδίβΙΙηη^, 
ύαβ (1υ αιιί βίηβ αΓ»ίνΪ8θ1ιβ 8ο1ιαΓ 
^β8Ϊοββη 1)Ϊ9ί" οάβΓ ,,^βΙΐΘ Ιϊβΐ 
(Ιβίηβιη Η&ϋίΐβΐη αηά άβίηβη Εηΐ;- Βθ1ι1ϋ88βη νοη άβΓ Ετνι^Β,^ηη^ ατιβ, 
άαβ άυ. ΑΓ^ίνβΓΪηιιβη νοΓ άΪΓ Ιιαβί;". 
Αιι£ άϊβ '^ν'Β,ΗΙ (1β9 Αϋ. ΥΐΒ,ί άο,β 

ΥβΓΒΠΙ&β Εΐΐΐβΐΐβ §6\ΐ&\>ί. 

327. δή, ^β1ο1ιβ8 ΐη άβΓ Ηαηά- 
θο1ΐΓΪίΐ £β1ι11;, Ιιαί ΤηΓηβΙ)β βι^αηζί. 
ΡοΓΒΟη νβπητιίθΐ; δοκεϊτ' ϊμοιγε. 

328. το άρχαΐον Λνΐβ ΤΗηΙί:. V 80 
ήν ίέ καΐ αντος το άρχαΐον έ^ 
"Αργούς, ΗβΓΟά. IX 4δ αυτός τε γαρ 
"Ελλην γένος είμΙ τώρχαΐον. 

330 ί". αίόλ' . . τιτερόν: Εητ. Ιοη 
381 Λολλαί γε πολλοίς είοι ονμφοραϊ 
βροτοΐς, μορφαϊ δ^ διαφέρονΰιν, 
ΟτΟβίΙΐΘ: „Μ&ηο1ιβΓΐβΐ , πιβίη ΥαίβΓ, 
ί8Ϊ άθ8 ΙιβΙ)βη8 "ν^οηη" πηΛ "^βΐι". 
— \νίβ ΟΗο. 173 ομότττερος άΐβ Ββ- 
άβιιίιιησ νοη όμοιος }ΐΆί \ιηά Λνϊβ 
ΖβηοΙ). ΤΙ 31 φόνου πτερόν θΓίεΙαΓί 
■ννΪΓ(1: τον δια των όιοτών πτερόεντα 
η ταχύν. βέλτιον δϊ άκονειν περι- 
φραΰτιχώς τον φόνον, 80 ϊβΐ; Ιιϊθγ 
άα3 ^Ιθίοΐΐθ (τβδβάβΓ (ϋβ §1βίο1ιβ Οβ- 
βίαΐί; άθ8 ΙιΘΪάΒ. 

332 £. αυχεΐν νβΛοδΤβη, ζηνβΓ- 
Βϊοΐιΐΐΐοΐι βηναΓίθη ίΐηοΐι Α». 511, 
Ρβι•δ. 743, ΡΓΟηι. 354, 715, Ευι•. 
Μθά. 582. — ψνγην χέλαειν νήβ 
φνγην φεύξ,ε6θ•αι. — ιιήδος, &£βηί- 
1;£ΐ8: ,,άϊβ αΙΙτνθΓ'ίνίΐηΛίβ Αη^β1ιδΓΪ^- 
Ιεβϊί", ά. Ιι. ,,άϊβ άηΓοΙι Β&ηάβ αΙίθΓ 
ν6Γ\9^3-η(1ί8θ1ΐ8,ίΗ; ηιϊί; άβηι 1ι3.ηάβ 
Αχ^οβ ΥβΛιιηάβηβη". ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝϋΕΝ. 57 εχϋ-εί μεταπτοιονβαν ενναΐων γάμων; 
ΒΑ. τι φηζ ίκνεΐ6ϋ•αί τώνδ' άγωνίων ^εών, 335 

λενχοβτεφείς 'έχονβα νεοδρεητονς κλάδους; 
ΧΟ. ώς μή γένωμαν δμωΐς Αίγνπτου γενεί. 
ΒΑ. πότερα κατ' εχ^ραν η το μτ} ^έμίς λέγεις; 
ΧΟ. τις δ' αν φίλους ώνοΐτο τονς κεκτημένους; 
ΒΑ. 6^ένος μεν ούτως μείζον αν^εται βροτοΐς. 340 

ΧΟ. χαϊ δν6τνχονντων γ^ ενμαρης απαλλαγή. 
ΒΑ. πώς ονν προς νμας ενΰεβής έγώ πέλω; 
ΧΟ. αΐτοϋβί μή \δούς παιΰΐν ΑΙγνπτον πάλιν. 334. μεταπτοίονΰαν, αΐδ οΐ) ηΐοΜ 
κήδος, θοηάβτη μέ νοΓΪιβΓ^η^β. Β&3 
ΛΥογΙ Ιι&ί ΙιΐβΓ ϊη1τ&η3Ϊίϊνβ Ββάβαίαη^ 
,,ίοΓί^ββοΙιβυοΙιΙ;". ϋϊβ ΡΓαροβϊΙΐοη 
1)θζβίο1ιηβ1; "ννίβ ίη μεταχωρεΐν άβη 
'\\^βο1ΐ8β1 (1β8 ΟγΙβ. 

335. ΒβΓ ϋατίβ^η^ άθδ δαοΗ- 
νβΛαΙΙθ (διήγηΰΐς) ίοΐ^ΐ ϋβ Εηί- 
ντίοΐεΐιιιι^ άββ ΚβοΙιίΒΓαΙΙβθ {οτάΰίς). 
— ιχνεϊο&αί (με) 9εών ("νρϊβ τιρος 
ϋ-εών) ■νν'ϊβ ΕτίΓ. Ογ. 671 ταύτης 
ίχνονμαί ΰε, \§\. Ηοηι. β 68 λίΰοομαν 
ημ^ν Ζηνο^ 'Ολνμπίον ήίέ Θέμιβτος, 
ΕΰΓ. Ηβΐί. 752 ικετεύω σε τώνδε 
γονάτων. 

336. λενκοατεφεΐς ν^ίβ, 197. — 
νεοδρέτίτονς, δίβο θγβΙ; ϊη Αγ»08 3,1»- 
^θβοΗιη^βη. "ννυηάβΓ νβπηηίβί 
νεοδρόπονς (358) ζητ ΕΗβΐοΙιίβηιη^ 
(1β3 ΙΙΙιγίΙιιηιιβ. Α1)βΓ νεο Ιιαηη βΐη- 
8ΐ11)ϊ^ §βΐ68βη ■«ΓβΓ(1θη \νϊβ ϊη Λ'εο- 
πτόλεμε 8ορ1ι. ΡΗΠ. 4 ιιηά ο£ί;βΓ3 νεα 
ϊη νεάνις, νεανίας. 

338. „ Ιη ΗίηδϊοΜ αϊΐίΈβΐη(ΐ8β1ί^- 
1:βϋ; οάβΓ 1ια8Ϊ (1ιι ά£ΐ8 ΙΙηβΓί&πΙιΙθ 
(ΙβΓ Εΐιβ ΐηι 8ϊηηβ?" ■9•εμι? ΐδΐ; ΗίβΓ 
Ϊηύβ1ί1ϊηα1)β1 ■«^ϊβ ΐη -θ-ε'μί^ είναι, 
8ορ1ι. Ο. Κ. 1191, ΡΙαί. ΟοΓ^.δΟδϋ. 

339. 8θ1ιθ1. κατ' 'έχ&ραν δηλονότι: 
,,^βΓ ιηδοΐιΐβ 8βΐη6 ΗβΓΓπ ζα 6β- 
ΗθΜβη θίοΐι βΛα,υίβη ? " ώνοΐτο, 
άηταή άϊβ Μϋ^ϋ. Υ^\. Επγ. Μβά. 
231 γυναίκες έΰμεν άϋ'λιώτατον φντόν, 
ας πρώτα μέί» δεΙ χρημάτων νπερ- 
βολτ] πόΰιν πρία6θ•αι δεΰΐΐότην τε 
ΰόψατος, \νοζα άθΓ 8ο1ιο1. 1)βπΐ0Γΐί<;: 
χρημάτων λέγει, των εις την φερνήν 
τοντο δΐ 6 Ευριπίδης άπο της ν,ατ 
αυτόν αυνη9^είας λέγει (βΐίβηδο Ηϊρρ. 
628). οί όΙ ήρωες ούχ ουτο^ς έποίονν 
τους γάμους, άλλ' έν. των εναντίων αντοί έδίδοβαν. καϋ^άπερ καΐ αυτός 
έν άλλοις (ΐη βίηβηι άβΓ νβΓίΟΓβηβη 
ϋΓαπιβη) παρίΰτηΰι ν,αϊ Όμηρος {Λ 
244) „7ΓρώΟ•' εκατόν βοϋς δώκεν, 
"έπειτα δ^ χίλι' υπέατη". ϋβη ^Ιβΐ- 
οΐιβη ΑηαοίΐΓθηί8ηΐΐΐ8 ζβί^ (ΙβΓ ίοΐ- 
^βηάβ νβΓ8, 'ννβηη πιαη άβη ΒΓαηοΙι 
άβΓ ϋϊοΙιίβΓ άϊβ ΗβΓΟβηζβϋ πιϋ; 
άβη Ι(βΙ»βη8§βνο1ιη1ιβΐ1;βη άβΓ βΐ^β- 
ηβη Ζβϋ ΆλίβζηβΪΆϋβΏ. 3<ΐ8 ΑηαοΙίΓΟ- 
ηΪ8ηιιΐ3 Ιίβηηζβϊοΐιηβη •ίνί11. — Μϋ; 
ό κεκτημε'ίΌ^ Ββζβΐοΐιηβΐ; άβΓ δΜανβ 
δβίηβη ΗβΓτη; άβΓ Αυβάηιοίε ΐβΐ; 
άβδΙίΒ,ΙΙ) 6ΐ)βη80 1)ϋ;{;βΓ "«τϊβ νοτΙΐθΓ 
δμωίς. 

340. μέν: άβΓ Οβ^βηβΕΐίζ ΐβΐ ηηΓ 
^βάαοΐιΐ;, 80 ά&β μέν ίη άΐβ Ββ- 
άβηίηη^ νοη γέ ϋ.\)βτ§β}ϊί. — αυξά- 
νειν μέγα τι \ν^ΐβ ΰιΐ^ηλόν τι αί'ρειν, 
ΰοφόν τίνα διδάβν,ειν (ρΓθ1βρΙΪ8θ1ιβ8 
ΡΓδ,άί^δ,ί). — ΌβΓ ϋίοΙιίβΓ άβηΐίί; 3,η 
άΐβ Ββ8ί;ίηιηιηησ6η άβ3 αίϋβοΐιβη 
ΓαπιίΙΐβηΓβοΙιίδ ϊηΙιβίίΓβίΓ άβΓ ΕγΙ)- 
ίδοΜβΓ (έπί-κληροι): ,,ϋπΓοΙι 8θ1ο1αβ 
ΗβΪΓαΙ; ζ\νΪ8θ1ιβη άβη ηδ,οΗβίβη Αη- 
νβΓ\ναηάΙβη τνΪΓά ά3,8 Υεπηδ^βη 
άβΓ Γαπιϊΐίβ νβΓ^ΓοββΓί ηηά 1)β- 
ίβδίί^Ι;". 

341. ββΓβίζΙ; ηηά ΙιβΛί^ "ννίβ 347 
βηνϊάβΓΐ; άΐβ ϋαηαϊάβ: ,,ϋηά ϋη- 
^1ηο1:1ίο1ιβΓ βηίΐβάϊ^ΐ; ηΐ3,η βίοΐι πιϊί 
ΙβϊοΜβΓ Μ&ηίβΓ", ά. Η. ,,-ννβηη άη 
πιΐΐ; 8θ1ο1ιβη Οηϊηάβη ίΰΓ άίβ 83,ο1ιβ 

ΠΙβίηβΓ ΥβΓίΌΙ^βΓ θϊηίΓΐΙΙδί , 80 βΓ- 

Ιίβηηβ ΐοΐι άα,Γΐη ηηΓ άίβ ΑΙ)8ίο1ι1; 
ηη8 ϋη^ΙΰοΜίοΙιβ Ιβίοΐιίβη Κβ,ηίδ 
ΙοΒζη-ϊνβΓάβη". ΌβΓ ΥοΓχνυΓί, άαβ 
βΓ ηηι δοΐιηίζββίιβηάβ δίοΐι ηίοΐιΐ; 
ΙίίϊπιπιβΓβ, βίη ΥοΓ^ντίΓΓ άβΓ άαέβεια, 
ταΆΟΪιί ειηί άβη Κδηί^ Είηάπιοΐί. Υ^Ι. 
αηοΐι ζη 397 ί". 58 Α80ΗΥΙ.Ο8 ΒΑ. βαρέα 6ν γ' εΐπας, πόλεμ,ον αρα6%•αι νέον. 
ΧΟ. άλΧ' η δίκη γε Συμμάχων νπερβτατεΐ. 
ΒΑ. εϊτίερ γ' απ «(>χίί? πραγμάτων κοινωνός ^ν. 
ΧΟ. αΐδον 6υ πρνμναν πόλεοξ ώ(ϊ' έΰτεμμένην. 
ΒΑ. Λεφρ^κα λεν66ων τάβδ^ έδρας καταΰκίονς. 
ΧΟ. βαρύς γε μέντοί Ζηνός Ικεβίον κότος. 

ΧΟ. ΠαλαίχΟ•ονος τέκος, κλν^Ι μον 

πρόφρονί καρδία, Πελαβγών αναϊ,. 

ϊδε με τάν ίκέτιν φυγάδα περίδρομον, 

λνκοδίωκτον ως 

δάμαλίν αμ πέτραις 

ήλίβάτοίς, ϊν άλ- 

κα τίίόννος μέμνκε 

Ι^φράξονΰα βοτηρι μόχ&ονς^. 346 351 355 344. „ δοΙιτν^βΓβη Ββοίβηΐίβη υηίβΓ- 
Ηβσί οΐβΐη "^ντιηΒοΙι, ^νβηη άη νβΓ- 
13,11^81;, άαβ ϊοΐι ιηϊοΐι ΐη βίηβη αΐ3βη- 
ίβηβΓίΐοΙιβη Κηβ^ βίϋνζβ". νίον 
νΐβ 720, 961, 1027, νύα άχτι ΡβΓ8. 
669. 

345. ,,ϋει υη8 οΐ&δ ΚβοΜ ζυι• 
δθίίθ θίβΐιΐ;, 80 βι•£Γ6ΐιβη βΐοΗ ΐΐη8βΓβ 
ΗβΙίβΓ (1β8 δοΐηιΐζβδ άβι• ϋίΐίβ, ιηΐί836ΐι 
αΐ80 δίβ^βη". ΑηάβΓβ ί3,83βη άϊβ 
ΤνοΓ^β ΐη άβιη δΐηιιβ : ,,ϋϊΐΐβ δοΐιϋΐζί; 
άϊβ^βηί^βη, -ννβίοΐιβ ιηίί ϊΙιγ ϊιη ΒηηΛβ 
δίθΐιεη (ν^Ι. 400)". ΑΙ)βΓ ύίβδβηι 
Οβάαηΐίβη βηίβρηοΜ άΐβ ίοΙ.^θπΛβ 
Εΐη8θ1ΐΓ^η^;ηη^ ηΐοΐιΐ;. 

346. Μϋ; άβη ΛνοΓίθη ,,ΐοΐι σίαταίιβ 
68, ντεπη 3,η(1βΓ8 βτιβΓ Ηαηοΐβΐη νοη 
Αηί"3,η^ 3.η ιηϋ Λβη Οηιηάθο,ίζβη 
άθ8 Εβοΐιίδ ΐϋοβΓβϊηδίΐιηιηίθ " ΙϋΒί; 
άβΓ Κδηϊ^ άϊβ Μο^ΗοΙι^βϋ; ο£Γβη, 
ά&β ά3,3 ΥθΓίαΙίΓβη άβΓ ϋαηαϊάβη 
§β§βη άίβ Α^τι^ίΐαάβη ηίοΐιί. §αηζ 
βΐη•νν3,η(1ίΓ6ί ^β^βδβη. ϋαιαϋ; τ\ΓβΓ- 
άβη βρϊϋβΓθ νβΛ&ηάΙαη^βη ϊη άβη 
ίοΐ^βηάβη δΐϋοΐίβη άβι• Τηίο^β νοΓ- 
ΐ3βΓβίίβ1; υηά "«ΓΐΓά άίβ ΝίβάβΓία^β 
ΛβΓ ΑΓ^ίνβΓ ζαοίΐνΐβΓΐ;. 

347. Οϊβ Ββάβηΐίβη άββ Κδηΐ^β 
£βΓΐ;ί^ (Ιϊβ ϋαηαίύβ Ιπιγζ υηΛ βηί- 
δοΙιίβΛβη αΐ) ιηχΐ; άοια Ηϊη-ννοίδ αιιί 
άϊβ Ρίΐϊοΐαΐβη ^β^βη δοΐιηίζββίίθηιΐβ. 
Λ^οτί. 397 £Γ. — πρνμνα (βΧά δϋζ ύθδ 
δίβυβπηαηηΒ) πόλΐος (8ίβΙ). 2, ν^Ι. 
η^νμ,ν^ιτ^ις αναξ Εαιη. 16) νοη άβηι ΑΙίΒ,Γβ, τν^βΙοΙιβΓ αΐ3 πρυτανεΐον άπα 
Κβ^ίβΓαη^δδίίζ ΙϊβίΓαοΜβί Λνΐτά. 

348. καταΰχίονς: έοτεμμίνονς, 
δοΐιοΐ. τοίζ ϋ•αλλοΐς ίχετηρίων χλά~ 
δων πετΐληρωμένονί. 

349. ν^Ι. ΑροΠ. ΕΗοά. II 215 
ικεβίον προς Ζηνος οτΐ5 ρίγΐΰτος 
άλιτροΐς άνδράΰΐ. 

350 — 422 ΚοιηιηοΒ, ϊη -ντείοΐιβπι 
(ϋθ ΟτΓϋιιάβ ίΐΪΓ υηά §β^βη βΓΟΓίβΓΐ; 
^βι-άβη. Αυ£ 06(1β δίτορίιβ αηοΐ 
ΑηίϊδίΓορΙιβ άβδ 01ΐ0Γ8 ίοΐ^βη ίϋηί 
Τι-ΐπίθίβι• οΐβδ Κδηΐ^δ ; ηιιζ• άβη ΑΙ)- 
3θ1ι1ιιβ άβι• Ρα,Γΐϊβ Ι^Πάβη 11 Τή- 
ιηθίβΓ. 

352. φυγάδα περίδρομον, ίνα. 
Εΐοηή τιιαΙιβήΓΓβηά. Λ^^Ι. Τίιβο^η. 
581 έχΟ•αίρω όέ γνναΐχα περίδρομον 
άνδρα τε μάργον. 

353. λνκοδΐωχτον (δθ Ηβπηαηη 
ίαι- λενχόδι-^τον): ά&Ά λΥοτί Ιιοηαιηΐ; 
ηυι• ΙιϊβΓ νοΓ. 

354. αμ πέτραις νίΐβ αμ πεδιήρεις 
ΡθΓ3. 569, αγ γναλα ηηίβη 559. Μϋ 
ϋαΐΐν βηάβΐ; δΐοΐι άνά \)βϊ ΕρΐΙίβΓη 
ηηοΐ Ιιχι-ϊΐίβπι, 1)βΐ Αβοΐιχίοδ αηΛ 
Ευηρϊάθδ ίη ιαβίίδοΐίθη Ρατϋβη, 1>βί 
Αδοΐι. ηιΐΓ ΜθΓ, 1)βΐ Ειιγ. Ιρίι. Α. 754 
ηηίΐ 1058. 

355 ίΤ. «λχά: δοΐιοΐ. τ^ τον ορονς, 
ΕΓδΙ θ,υί" δίθϊΙβΓ Ηοΐΐθ ίηΐιΐΐ; δΐοΐι (Ιαβ 
ΤΐβΓ 8Ϊο1ιοι• ηη(1 ^ϊ1)ί (ΙϊβδβΓ Ειη- 
ρίϊιΐ(1\ιιιοτ άαι-οΐι ΒηίΙΙβη Αιΐ8(1ηιο1ί. 
Μίί φράζονΰα βοτήρι μόχϋΌνς (8ο1ιο1. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝΟΕΝ. 59 ΒΑ. ορώ κλάδοίόί νεοδρότίοις χατάβκι,ον 
νανον^^ ομιλον τώνδ^ άγωνίων %•εών. 
εϊη ά' ανατον πράγμα τοντ άϋτοϊ,ένων 
μηδ' έ^ άέλπτων κάπρομηϋ-ήτων πόλει 
νεί'λος γένηταί' των γαρ ον δείται πόλις. 

ΧΟ. ϊδοιτο δητ' ανατον φνγάν 
ίκεβία Θέμΐξ ζΙιΌς κλαρίον. 
6ν δε Λαρ' όψίγόνον μά&ε γεραφρόνων 
ποτιτρόπαιον αΐ- 360 αηϋδίτ. 365 τω ϊαντης βοτηρι βημαίνονβα τονς 
διωγμούς) 1ί&ιιιι ιπίΐη Επροΐ. Αίγες 
ίτ. 1 Κο. ϊ/Ρ τ' ί'δΐ] λνκον, κίκράξίται 
((ράΰεί τε τιρος τον αίτίόλον τβΓ- 
ο^ΐβϊοΐίθη. νϊθΐΐθίοΐιί ίη ιΐεη ^ΟΓίθη 
ιΐββ ΚοωίΙίβΓδ 8θ^8,Γ βΐηθ Ρατοάΐβ 
8β1ιβη. Ώα 3,1)βΓ άϊβ ΑηίϊδίΓορΙιβ 
(1β8 βηίθρΓθΛβηάβη ΥθΓδβκ βηΛβίΐΓΐ;, 
ΙιαΙ ΒοΙΙΐθ (ϋ68β ΛΥοΓΐβ αΐδ ΙηΙεΓ- 
ροΐαϋοη Ιίβζβΐοΐιηβΐ;, τ^ϋΙΐΓβικΙ αικΙβΓβ 
βΐηβ Ιιύο^β ίη άβι• ΑηΐϊβίΓορΙΐΘ αη- 
ηβΐιπιβη. 

358. ν,ατάον,ιον νίβ 348, Α^. 498 
κτίρυκα . . κατάακιον κλάδοις έλαίας. 
— ορώ ΐβί (Ιΐβ ΕΓννϊύβπιησ αα£ ί'δε 
352. 

359. ναύονΟ-' (ίη άβΓ ΗαηάδΛηίϊ 
νέονΟ•', νηΐ^ο νέον &'), Ίχετενοντα. 
ν^Ι. Ηβ87θ1ι. νανειν ίχετενειν -ηαρα 
το έ:ΐΙ τήν ϊατίαν -^αταίρενγειν ηηά 
νανω' λίΰΰομαι, ικετεύω \ιη(1 ζιι 512. 
Τοη νανοντα ΐβί άβΓ Οβη. &εών 
■ννίβ νοη Ίκετενοντα, Ίκνονμενον (335) 

360. ανατον. Ηθβγοίι. ανατος' 
αβλαβής. — άατοξένο^ν: Βοΐιοΐ. των 
ννν μίν ξένων, τιρώην δϊ ΰνντιμμίνων 
τωάβτει, Ηβδ^οΐι. άβτόξενοί' οι γίνει 
μέν τιροΰήχοντες, έπΙ δί γης αλλο- 
δαπής γεγονότες χτί. ηαΛ Αβί. 
Όίοην8ίθ3 (ΕαδίαΐΗ. ζιι Π. 8. 405, 
36) άατόξενοι οΊ έ% -προγόνων μίν 
άΰτών, αντοί δί ξένοι καΐ άνανεώ- 
ΰεως δεόμενοι, ν»1. ΡοΠ. III 60 ύοτό- 
ξενος . . ένίοις δε όοκεΐ 6 (^.νοει μϊν 
άοτός, δόξτι όέ ξένος, ώς Δαναός 
Άργείοις, άπο' Ιονς τής'Αργείας έχων 
το γένος, Ρΐιοΐ. υ. δαί(1. υηίβΓ ίόίο'- 
ξενος. 

361. έξ άέλπτων τνίβ 8ορ1ι. Αϊ. 
716, ^κ των άέλπτων Έμτ. ΐτΆοτη. 550, Ιοη ΓΓα^ηι. 50 8. 742 Ν., έξ 
άέλπτον ΗθΓοά. Ι 111, έξ άπροβ- 
δο-κψου βΙ)θΙ. VII 204: βχ ίηδρβΓΕίο 
αΐί^υβ ίτηρΓΟτίδΟ. 

362. των, τούτων. ϋίβδβΓ 6β- 
ΙίΓαηοΙι (Ιογ Γοπηβη άββ ΑΓίίΙίβΙβ, 
•ννβίοΐιβ πιίί τ 1)6^ηη6η, βηάβί δίοΐα 
1)68οηοΙβΓ8 ίη ΥβΛίηίΙηη^ πιίί κα/, 
δέ, γάρ, αΙ^βΓ αυοίι βοηδΐ ντίβ ηηΐβη 
448, 1058. 

363. δψ' (ίατ δψα τάν Ραιι^ν) 
ανατον ά. ί. ανατον δψα, (Ια ανατον 
2ίΥΐ% 360 Λνίθ(1βΓΐιο1ί; ^^τίΓά (ζτι 212 ί.): 
„]ά οΐιηβ δοΐιαάβη ίΐίτ ίι-^βηά βίηβη 
(ηίοΐιί; άίβ Γοΐ^β βίηβΓ ΒΙηίδοΙηιΜ) 
ίδί υηδβΓβ ΓΙηοΕί; ιιηά άβδΗαΙΙ) ιηο^β 
ΤΗβηιίδ 3,ηί δίβ ηίβάβΛΗΛβη". Υ^Ι. 
6ί. ηηά 202. 

364. Ίχεβία Θέμις ζΐιος χλαρίον 
ίδΙ άίβ ΡβΓδοηίβ^αίίοη (Ϊθγ δαίζαη», 
άίθ §β»θη δοΐιηίζδβΐιβηοΐβ ζα 1)θ- 
οΙ»3.Λίβη ίδΐ, αΐδ (ΙθΓθη Ηοι•ί Ζβηβ 
κλάριος νβΓθΙΐΓΐ; νίτά, ΛνβΙοΙιβΓ ύίβ 
ΙιΟδβ (κλήροι) η&οΗ Κβοΐιΐ; ιιηοΐ Οβ- 
Γβοΐιΐί^ΐίβίΐ; νβΓίβίΙΙ; (Ζευς νεμέτωρ 
δίβΐ». 472 , ν^Ι. ηηίβη 408 £.). Θέμις 
^ιός ίδί αΠ^βπιβίη άίβ Τΐιβπιίδ άββ 
Ζβιΐδ οΐιηβ τβην&ηάίδοΗαΠΙίοΙιβ Ββ- 
ζίβΐιυη^ νίβ ΕΰΓ. Μβά. 208 τάν 
Ζηνος οργ,ίαν Θέμιν. — κλαρι'ον; 
δοΐιοΐ. πάντα πάΰΐ κληρονντος χαΐ 
χραίνοντος, ν§1. Ραυβ. ΥΠΙ 53, 9. 

365. δοΐιοΐ. παρ' έμον της νεω- 
τέρας 6 γέρων, ϋίβ νβΛββββπιη^ 
νοη'/ίρκφρόί'ωνίδΙίηηΒίοΙιβΓ: γεραιό- 
φρων ΒϋΓ^βθ, γεραρά φρονώνΜΆΤοΙί- 
βοΙιβίΓβ]. 

366 ί. προατρόπαιον, ικέτην, ν^Ι. 
ϋΐιο. 21 προΰτροπή, δοΐιοΐ. Ίκέτις 
πρόΰοδος. — αίδόμενος: ζυ 198. 
ϋίβ Ηοπιβηβοΐιβ Γοπη αίδόμενος 60 ΙδΟΗΥΕΟδ δομένος εύπορεΐς 
Ιροδόκων %•εών 
λαίγματ^ άη' ανδρός άγνον. 
ΒΑ. οντοι χάΟ-ηΰ&ε δωμάτων εφέβτιοι 

έμών. το κοίνόν ί' ει μιαίνεται ηόλις, 
^νντΙ μελέΰ^ω λαός εκπονείν ακη. 
έγώ (ί' αν ον κραίνοιμ νΛ06χε6ιν πάρος, 
άβτοΐς δε παΰι τώνδε κοινώβας τίέρι. 

ΧΟ. 6ν τοί τνόλίς, 6ν δε το δήμων 
πρντανις άκριτος ών 
κρατννευς βωμόν, εΰτύαν χ^ονός, 
μονο-ψήφοιόι νενμαβίν βέ&εν, 370 Βίνορίι. 

376 ατιοΐι Ευιη. 552. — ενπορεΐς 0. Οτ. 
Ηαπρί; ίαι ονν περ η&οΐι άβτΏ. 8ο1ιο1. 
οΰ τΐτο^χεύΰείς: ,,Υί'βτ βϊοΐα. άβΒ 
8ο1ιπ1;ζβθ1ιβη(1βη θΛ&πηΙ;, άβΓ ϊβΙ} 
ηίοΐιΐ; ϊη Νοΐ; ίΐιιη ιηαη^θΐΐ ηΐοΐιΐ; 
(Ιϊβ ^ηαάί^β 6β8ΐηηηη^ (3βΓ Οδίίθΐ•, 
■νν^βίοΐΐθ νοη άβια δοΐιτιΐοΐΐοββη Μαηηβ 
(ϋβ §βτίη§Βίβη &3,1)βη βηί^β^βη- 
ηβΐιιηβη". 

368 £. ίροίόκων {ιεροδόκων ΒαΙίΙβΓ 
ίίΪΓ 'ίεροδόκα ηαοΐι άβηι 8ο1ιο1. οί 
&εοί δέχονται τα άηο ανδρός άγνον 
ιερά) ϋ-εών λαίγματ (ίΐΪΓ λήαατ' ηαοΐι 
Ηβδ^οΐι. λαίγματα' -πέμ,ματα ιερά, 
άτιάργματα): άβν Αΐίΐί. λαίγματα ΪΒί 
νοη ιροδό•>ιων νΪ6 νοη δεχόμενων 
&\)]ΐΆηφ§, ζη 254. Υ^Ι. δΐβί). 686 
μελάναιγις έκ δ' εΐΰι δόμων Έρινύξ, 
όταν έ'κ χερών ϋ'εοι &νοΙαν δέχωνται. 
Ζηιη Οτβάαηΐίβη ν^Ι. ΕιΐΓ. Για^πι. 327, 
4 έγώ (3έ πολλάκις ϋοφωτέρονς 
πένητας άνδρας είοορώ των πλονΰίων 
■και %εοΐ6ΐ μικρά χ^ίρ'ί δύοντας 
τελτι των βονό"ντονντων οντάς 
εναεβεοτέρονς, 946 ευ ΐο^' , όταν τις 
εΰΰεβών %νΎΐ %εοΐς, καν ομικρά 
Ο'ν^, τυγχάνει αωτηρίας, Χβη. 
ΜβπιΟΓ. 13, 3, ΐ3θ1ίΓ. VII § 30, 
Αη3,χϊηι. Κΐιβί;. Κ. 2 8. 180, 20 ουκ 
είκοςτονς&εουςχαίρεινταϊςδαπάναις 
των Ό'νομένων, άλλα ταΐς ενΰεβείαις 
των ενόντων, Ηογ. ΟΒ,Γηι. ΠΙ 23, 17. 

370. 06Γ Κδηΐ^ ΙβΗηΙ; άϊβ ΥβΓ- 
ρΰϊοΐιίταη^ άβη δοΐΐΐΐίζββΙιβηοΙβη 
Ββΐβίαηά ζυ Ιβΐβίβη ίαι θβίηβ ΡοΓθοη 
αΐ) τιηά νβΓντβϊβΙ; άϊβ ΒίΙΙ,β αη ά&θ 
ΥοΙΙε άβΓ ΑΓΕΓΪνβΓ. ϋαπιίΐ; \νίΓ(1 άβΓ ^ΓοββΓβ ϋιηί'αη^ ηηά άαβ 
μέγεΟ•ος άβθ ΌΓ3,ηι&Β νοΓΐ)βΓβϋβ1;. — 
Υοη άβπι δοΐιπίζββίιβηάβη δωμάτων 
έφέΰτιος αποΐι Εαιη. 580, 672. Υ^Ι. 
υ,ηίβη 512 έφέατιον &εών. 

371. το κοινον μιαίνεται πόλις 
(άίβ Οβπιβΐηάβ νίΓά ϊη ϊΙΐΓβΓ Α11- 
σβηιβΐηΐιβϊΐ; Άη^βΪΆΆΪβί) ίβϊ ά3,3 
Ρ&Β8ίν ζη τϊ} πόλει το κοινον 
μιαίνειν. ΒπΓ^βθ νβπητιίβΐ; πόλεως. 

372. ξ,ννίι, χοιν^: άίβ8β ^οηϊβοΗβ 
Γοπη 3,Έΐο1ι 8ίβΙ>. 76 ηηά ϊη βίηβΓ 
ΟΙι ΟΓραΓίίβ 8ορ1ι. Αϊ. 180. — αχη, 
δίΰπιβ, (χβηη^ηυη^. 

373. νπόΰχεβιν ν,ραίνειν, βίη βηά- 
^Ιϋ^βΒ ΥβΓδρΓβοΙιβη ^βΐιβη. 

374. τιοινώΰας, η&τηΙιΌΙί χραίνοια' 
αν οάβΓ κρανώ. 

375. Οϊβ ϋ&η&ίάβη ΙβΗηβη β8 αΐ», 
άαβ δΐοΐι άβΓ Κδηίσ αΙβ 1)Ιοββη 
Ββ&ηιίβη άβΒ ΥοΙΙίββ ΙιίηΒίβΙΙβ, ίη- 
άβηι θΐβ ηαοΐι οήβηία,ΙίδοΙιβΓ Αη£- 
ίε-δβηησ άίβ 3.Ι)8θ1ηίβ ΜαοΜ άβ8 
Κδηΐ^αηΐδ (Ι'βίαΐ; ο'βδί ηιοΐ, δορΗ. 
Αηΐ. 738 ού τον κρατούντος ή πόλις 
νομίζεται;) ο^ϋ^ηά ηιαοΐιβη. 

376. πρντανις ^ϊβ Ργοιπ. 182 
μακάρων πρντανις. Ιη άβιη πρν- 
τανεΐον ΐβί άϊβ κοινή έβτία της 
πόλεως. — άκριτος, δΛοΙ. άνυπ- 
εν&ννος. 

377 ί". ,,ϋη -ίν&ΗβδΙ; άβ8 δί&αίδ- 
ΙΐθΓάβδ ηαοΐι βΐ^βηχηϊοΙιΜ^βηι 
ΛνϊΠβη." — μονοχρήφοίΰι 1)βζοίο1ιηβ1; 
άβη Οβ^βηβ&ίζ ζηηι ΓΓβΐβί&Εί;, "«'Ο 
άΪΘ ^δββΓβ ΑηζαΜ άβΓ δϋηυηβη 
άβη \νΐΙ1βη8Εα8άΓυοΐΕ άββ δύααΐββ ϋΙΕ 8σΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝΒΕΝ. 61 μονο6κήπτροι6ί δ' εν &ρόνοίς χρέος 
παν έτίίχραύνεις, άγος φνλάβΰον. 

ΒΑ. άγος μεν εϊη τοις έμοίς παλίγκότοις, 
νμΐν 8' άρί^'^'ίΐν ουκ εχω βλάβης ατερ' 
οΰά' αν το'ί' ενφρον, τάβδ' άτιμάΰαι λιτάς. 
άμηχανώ δε χαΐ φόβος μ έχει φρενας 
δράόαΐ τε μη δραβαΐ τε καΐ τνχην έλεΐν. 

ΧΟ. τον νψόΰ-εν ΰκοτιον επιβκόπει^ 
φύλακα πολντίόνων 
βροτών, οϊ τοις πέλας τίροβήμενοί 
δίκας ον τυγχάνονβιν έννομου, 
μένει τοι Ζτ^νό^ Ικταίον κότος 
δνβζαραϋ^έλκτονς παθόντος οϊκτοις. 

ΒΑ. εϊ τοι κρατονόι παίδες ΑΙγύπτον ΰε^εν 
νόμω πόλεως, φάόκοντες εγγύτατα γένους 380 385 
αηϋδίν. 390 βΓ^Ι»!;. Ααοΐι νεύμα Ϊ3ί Ββζβίοΐι- 
ηβηά ίητ άβη Ιιδοΐΐδίθη Ηβιτη. 

379£. ,,ΑΙβ Α11βϊη1ΐθΓΓ3θ1ΐ6Γ Παεί; 
(Ια ^β^1^^11β8 Αη1ϊθ»βη ζα βηί- 
Βοΐιβίάβη ιιη(1 1)ί8ί ίίΪΓ 3,11β9 τβΓ- 
αηΙτννοΓϋΐοΙι ; άηπιι Ηΰίβ (Ιϊοΐι νοΓ 
δϋηάβ." ϋ3,8 Υθΐΐιϋΐίηϊθ (Ιθγ δίΐίζθ 
ίθΐ; οΐ3.8 ^ΙείοΗθ Λνϊβ Ργοιπ. 72 δράν 
ταντ' άνάγχη, μηόΐν έγχέλεν' άγαν. 
— άγος, ν&ύ άχιτοίί ^θ^αΐίεαιηβ 
^νβ^ΰΐιπιη^ (Ιβι• δΛυίζΗβΙιβηοΙβη 
ά&β ΗβΐΙΐ^ΐΛΐιη ^β3θ1ιαη(1βί λνάιοΐ. 
ν§1.429£. 

381. ϋίβ ΑηάβΓαηο^ νοη Ρ&ΐβγ 
έαοί άϊ&ηί (Ιβπι "ν^'ΌΙιΙΙααίθ. — 
τταλίγχότοις , 8θ1ιθ1. έχ9•ροΐς (\\^ϊο1βΓ- 
ΒΒ,οΙιβΓη'). ΌβΓ ^ηηβοΗ Λνίβ 1044, 
Ργοπι. 890 τοιαί' έπ' έχΟ-ρονς τονς 
(μονς ϊλ9•0ί Κνπρις, Ονΐά. ΑιηΟΓ.ΠΙ 
11, 16 βνβηϊαΐ; ηοθΐηβ 1ιθθ1;ΐΙ)υ8 ϊΠβ 
ριιάοΓ, Ταο. 1ιΪ8ί;. ΙΠ 10 οοηνθΓβαβ 
&ά 81^3, βί 1)6ΐ1οπιπι ί1β08 Ηοδίϊηιη 
ροίϊιΐΒ βχβΓθΐίϊΙ)Π9 ίΠυιη ίΌτοΓβια, 
ίΠ&ηι άί80θΓ(1Ϊ£ΐηι ίηϊοβΓβηί οτΆ\)3,ί. 

383. ενψρον, νβΓδίϋηάϊ^, -«γοΙιΙ- 
1)θΓαΐβη, Λνϊβ όΐιο. 87 πώς ενφρον 
ειηω. νΐβΠβϊοΙιΙ; 3,1)6Γ ΐβΐ (ιηϋ 
ΒαΓ»68) βΐ3βηθθ -νν^ΐβ Οΐιο. 194 
'έμφρον ΗβΓζαβίθΠβη. — άτιμάααι : 
άϊβ Αΐϊΐβΐιηιιη^ ύβΓ ΒίΙίβ ίθΐ; ιηϊί 
6ΪηβΓ ΜϊβαοΗΙυη^ άθ8 Βΐΐίβικίβη 
τβΛηηάβη, ζιι 177. 

384. μ' ίχει φρενας ηαοΐι Ηοιηβ- ΓΪδοΙιβΓ Τνθΐδθ ■ν\ΓΪθ Ευηι. 88 μτ] 
φόβος αε νιγ,άτω φρένας. 

385. τνχϊ\ν έλεΐν, 8ο1ιο1. τον 
ανμφέροντος έτΐίτνχεΐν, νΐβΙιηβΙΐΓ 
„(13,3 1.03 ζα τναίιίεη" („οΐ3.3 Κϊβϊΐίο 
ζα θΓΕ^βΐίβη"). ΝαΛσβαΙιπιΙ; Ϊ3ΐ; 
άϊβ δίβΠβ Εατ. ΙρΗ. Α. δδ το τιράγμα 
δ' άτιόρως είχε Τννδάρεω τιατρί 
δονναί τε μη δούναι τε της τύχης 
0•' δηως άχραιτ' αριβτα. 

386. δϋΐιοΐ. τον ξένιον χαΐ Ικέβίον 
ζΐία. — βκοπον έπιοχόπεί: (Ιθγ Αα3- 
άΓαοΙί οΐβαΐβΐ βϊη ΙίααβαΙβΒ ΥβΛαΙί- 
ηίδ αη: ,,άα βΓ 3.α3 άβΓ Ηοΐΐθ αα£ 
άίβ 8ο1ια1(1 οΙθγ Μβη8θ1ΐ6η ΙιβΓηΐβάβΓ- 
ΐ3ΐϊο1ί1:, 80 1)1ϊο1ίθ άα ζα ίΐιπι βηιροΓ 
αηά αοΐιίβ αα£ ΐΐιη". 

388. τοις πέλας προΰημενοί, των 
πέλας Ί•/ΐετενοντες. Υ^ί. 8ορ1ι. Ο. 
Τ. 1δ προβήμε&α βωμοΐΰΐ τοις οοΐς. 

389. Ι), ΐ. ,,ΐίβίηβ ΕΛοπιπσ ίΙΐΓβΓ 
^βΓβοΙιίβη Βϊίίβ βηάβη'•. 

390 ί. ,,ΏβΓ βΓοΠ άβδ Ζβαβ βΓ- 
■νναι-ίβΐ; βοΐοΐιβ, άίβ ^β£α1ι11θ8 
Ι^ΙβΐΙιβη Ιιβΐ άβιη \νβ1ι1ί1&^βη βϊηβΒ 
Οϊβ1ίΓϋη1ί<;βη'' {δναπαραϋ-έλχτονς Βητ- 
^68 ίατ ώ δνατιαρϋ-ίλτιτοις). Ιη 
ικταίον ΐβΙ αι νβΓίίΰΓζί "ννϊβ ϊη 
εύχταίαν δϊβΐ3. 710, ευκταία βΙ)(1. 826, 
οίίβΓΒ ΐη δείλαιος, γεραιός, 1)βΐ 
ΗοιηβΓ ίη 'έμτιαιος, χαμαιεννης η.Ά. 

393 ί. χρατονΰι, 6β\να11; Ιιαίϊβη. — 
Μϊί φάαποντες εγγύτατα γένονς 62 Α80ΗΥΙ.Ο8 είναι, , τις αν τοίβδ' άντιω^ηναί ^έλοι; 

δει τοί ΰε φενγειν κατά νόμους τους οϊxο9^εν, 395 

ώ^ ουκ εχονβιν κνροξ ονδεν άμφΐ βον. 

ΧΟ. μη τι %οτ ονν γενοίμαν ντίοχείριοζ Βίνορίι. 

κράτεβίν άρβένων. νπαβτρον δε τοι 

μήχαρ δρίξομαί γάμου δνΰφρονος 

φυγάν. ^ύμμαχον δ' έλόμενος δίχαν 400 

κρίνε όεβας το τίρος %•εών. 
ΒΑ. ουκ ενκριτον το κρίμα' μη '/ι' αίροϋ κριτην 

εΪΛον δε και πριν, ουκ άνευ δήμου τάδε 

πρά^αιμ^ αν, ουδέ Λερ κρατών, μη και ποτέ 

εΪΛΎΐ λεώξ, εϊ τίού τι, μη τοίον τύχοί' 405 εΐναί 1)βι•ϋο^8ίοΜί^1; άθΓ ϋΐοΜθΐ• 
(13.8 Εΐίίΐβοΐιβ ΕβοΜ ΐη1)θί;Γβϊ (ΙβΓ 
ΕΛΐδοΙιίβΓ {έπί-χληροή, Ύ§1. Ιβαβ. Χ 
§ 5 τΐροαή^ον αντΐι μίτο. των 
χρημάτων τω εγγύτατα γένους 
αυνοι-κεΐν, η3.ο1ι ϋίοά. ΧΠ 18 βίη 
ΟβΒβίζ <ίβ8 8ο1οη {τΐ] έπικλήρω 
έπι6ίχάζεβϋ•αι τον 'έγγιΰτα γένους). 

395 ί". ,,ϋπ ιητιβί; η&οΐα άβη 
Ιιβίπιίδοΐιβη (α^γΐϊϋδοΐιβη) Οτβββίζβη 
άϊοΐι οΙα^Θ^βη ΓβοΙιίίίβΓήσβη , άαβ 
ΒΪβ βίη ΑπΓβοΜ απί" άΐοΐι 1ΐ3,1)βη." 
ώς ου ηειοΐι φεϋγειν ^νϊβ ηαοΐι 
άντίλέγειν. — Ρΐιοί;. κΰρο§" έξουΰία. 

397 ί. ,,Μδ^β ίοΐι ^Ά ηϊοΐιί; Λβι• 
(τβ"νν3,1<; άβΓ Μ&ηηβΓ αηΙιβίιιιίαΙΙβη." 

— κράτεαιν (Ηβϊπίθδίΐι δοΙίΓβϊΒί; 
κάρτεΰιν ώτω. άβν ^βη£ΐϊΐ6π Κβθροηβϊοη 
■ννίΠβη) "κ^βΐβί ζυι•ΰο1ί άπϊ κρατοϋα 
392. ΌβΓ ΡΙιίΓαΙ κράτη αηοΐι 446 υ. δ. 

— άραένο^ν Ύίϊβ 651, 962. — Οθΐη 
ΚβοΗίββία,ικΙραηΙίίβ ι1β3 Κδηΐ^β 
1α88βη οΐϊβ ϋαηΗ,ϊάβη βΐ^βηβο τνΐβ ύβΓ 
Εΐηι-βάβ 346 Ιίβίηβ Ββα.ο1ι1;αη^ ζυΐοϊΐ 
νβΓάβη. Όΐβ ηαίιβίίθ^βηάβ Εηί- 
^β^ηυη^, (Ιαβ άϊβ ΥβίΐθΓη &αί ϊΙιγθ 
Πβιΐκΐ ίίθίηβη Αη8ρΓαο1ι βΓΐιβΙ)βη 
ϊ:δηηβη, 8θΐ3,ησ8 άβι• ΥαΙβΓ ηοοίι 
1βΙ>1;, 8θ1ιβίη1; ΜβΓ -ίνίβ 341 ίϋτ Λΐβ 
νβΛ&ηιΙΙυη^βη οΙβ8 άήϋθη 8ΐ;αοΐ£8 
(ΙβΓ Τι•ϊ1οσϊβ ατιΓσβθραΓί ζα ββΐη. 

3988". ντταΰτρον ψνγαν (βο Ηβ3-1;1ι 
ΓαΓ ψνγαϊ) ορίζομαι μήχαρ γάμου δνΰ- 
φρονος, ,,η&οΐα (1βη8ίβι•ηβη Ιίββϋιηπιο 
ϊοΗ <1ΐβ Εΐιιοΐιΐ αΐδ Αΐ^ΐιίΐί'β ί?β^βη άϊβ 
ίβΐηίΐ8β1ΐ^(ί ΕΗβ", (1. }ι. ,,ϊοΗ -ννβΓίΙβ 
ιηβϊηβΓ Εΐυοίιί; ίη άΐβ Εβηαβ ηίοΐιΐ; θΙιβΓ βίη Ζίβΐ δθίζβη αΐβ 1)Ϊ8 ΐοΐι άβΓ 
γβΛαβίβη ΕΗβ θπίΓοηηβη 1)ίη". 
8θ1ιθ1. οΐ μακράν οόον ψενγοντες 
δί' άατρων ΰημαίνεΰΟ•αι ϊλεγον. 
Μβ,η βα^Θ ζιιηϋοΐ38ί άατροις τεκ- 
μαίρεο9αι (ΰημαίνεΰΟ•αί)τοη θοΙΛβη, 
■ννβΙοΙίΘ αιαί άβιη Μββι-β άϊβ Κϊοΐιΐηιη^ 
άβ8 ^6^83 ααβ άβη δίβΓηβη βηί- 
ηαίιιηβη. Υ^Ι. Ι,ΐΐΜ&η Ι]ί3,Γοηι. 1 
καΟ•άπερ οι Φοίνικες άατροις 
έτεκμαίρου την οδόν. ϋαηη \νηΓ(1β 
(ΙβΓ Αυδάπιοΐί νοη βοΐοΐιβιι §6- 
Ι^ΓΒ,ποΗΙ; , ^βΙΛβ ■^θϋ; νίβ§ νοη ίΙΐΓβι• 
Ηβίηιαΐ; ΐη ιιηΒβΙί&ηηίβ &β^βηάβη 
βΐβΐιβη, -ίνο ΐΐιηβη ηηι• άΐβ (τββΙίίΓηβ 
ίϋβ Είοΐιΐυη^ άβθ "^θ^ββ αηζβί^βη. 
ν^Ι. ΗβΒ^οΙι. άατροις αημειονβΟ'αι. 
μακράν και ερήμην οδον βαδίζειν 
η δέ μεταφορά άπο των πλεόντων. 
ΑηάθΓβδ 8. ζη 8ορ1ι. Ο. Τ. 794 τιμ• 
ΚορινΟ-ίαν άατροις το λοιπόν 
έκμετρονμενος χΟ-όνα. — δύΰφρονος 
νοη Λβι• ΡβΐΈοη ϋΐ38ΐ1;Γα§βη. 

4001". ,,ΕΓΝνϋΙιΙβ (ϋβ ϋίΐίβ ζηι• 
Βαηάβθ^θηοδβίη ιιη(1 βηίβοΐΐθΐοΐθ οΐίοΐι 
£ΰι• (1α8 ^ναβ ΐ3βΐ άβη (ϊδίίβπι }ιβΐ1ί^ 
ί8ΐ;.'' Ύ§1. τά των 9•εών έντιμα 
8ορ1ι. Αηί. 77. 

404Γ. οί'δέ περ κρατών Λνΐβ Οΐιο. 
502 ουδέ περ 0-ανών. — μη καϊ (90 
ΟίΐηΙβι• ίϊΪΓ καϊ μη) ποτέ .. πάλιν 
βηϋιϋΐΐ βΐηβ Κθπιϊηίδζβηζ αη Ηοηι. 
Χ 10ό αίδέομαι Τρώας . . μ;; ποτέ 
τις εί'7ίΐ]6ΐ κακώτερος άλλος έμεΐο' 
"Εκτωρ ΐ]φι βίηψι πι&ι'ΐβας ώλεβε 
λαόν. — μι] (Γΰι* καΐ μη ΤηΓηθΙίθ) 
τοϊον, ,,ηϊοΐιΐ: ηαοΐι "\νιιη8θ1ι", ν^Ι. ΒΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΧΒΕΝ. 63 έτίήλνδας τιμών άτνώλεβας πόλιν. 

ΧΟ. άμφοτεροίξ όμαίμων τάδ' έπι6κοΛεΙ 
Ζενς έτερορρεπήξ, νέμων είχότως 
αδίχα μεν χαχοΐς, οβια. δ"" έννόμοις. 
τι τώνδ^ ε| Χβον ρεπομένων μεταλ- 
γεΐζ το δίκαιον 'ερ^αι; 

ΒΑ. δεΙ τοι βα&είας φροντίδος όωτηρίον 
δίχην χολνμβητηρος ές βν%•Όν μολείν 
δεδορχόζ όμμα μηδ' 'άγαν ωνωμένον, 
οζωξ 'άνατα ταντα Λρώτα μεν πόλει 
αντοΐόΐ Ό•" ήμίν έχτελεντήόει χαλώς^ 
καΐ μήτε δηρίζ ρνΰίων εφά^ίταί- αηϋβίν. 410 415 Ηθβ^οΐι. τοϊον οΰτωζ ά'/αθόν . . 
τάΰΰεται χαΐ ίπϊ ^αυμααμοϋ ηηά ζτι 
δΐβΐ). 567. 

406. ίΛΐ'ιλνδας θΛαΙί άυνοΐι άθη 
Οβ^βηβαΙζ ζυ ττόλιν (τιολίτας, άατούς) 
είΛ7&8 ΥβΓαοΙιΐΗοΙιβδ. — ϋϊβ 8ο1ι\νβΓ- 
Γάΐΐΐ^ΐίβΐΐ; άβ3 Κΐιγίΐιηΐΐΐβ ^ΐΐίΐ; άΐβ 
8ο1ΐΛνβΓ6 άθθ ΥοΓ'ίνΐΐΓί'δ Ζ11 βΐ'ΐίβηηβη. 
ΥρΙ. ΡθΓ8. 254 ως έν μια τιληγΐ] 
χατίφ9•αρται ^ολνς. Βοοίι τ^^Ι. Β,υοϋ 
υηΐβη 474, 920, 958, 1027. 

407 Γ. άμψοτέροις (80 δοΐινϊίζ ίΐΪΓ 
άμφοτέρονζ , ντίβ (Ιϊβ Η3,η(1δθ1ΐΓΪΓΐ;483 
ομαίμονς ίύτ ομαίμοις Ι^ϊβΙβί) 
ομαίμων κτ£., „\9^θηη Ζβιΐδ 3,ιιθ1ι 
Ιίβίάβη Τβϊΐβη, ηηβ υηύ άβη ΥβίίθΓη, 
ίη ^ΙβϊοΙιβΓ \νΘΪ8β νθΓ\ν3.α(11; ί8ί, 80 
1)β1ΐ3,η(1θ11; θγ άοΛ ηίοΐιί; 1)θί(1β 
βίβΐοΐι, θοηοΐβΐ'η ηβϊ^ βίοΗ ηαοΐι 
άβΓ βίηβη δβίΐβ, τνο βΓ ά&β Κβοΐιΐ; 
βΐβΐιί". Υφ,.Ζΐνζ νεμέτωρ 8ίβΐ3. 472. 

409. άδιχα ίπι 8ίηηβ νοη κακά, 
Λνίβ η&οΗΙΐθΓ οαια ϊιη 8ϊηηβ νοη 
άγαΟ•ά. Γϋτ αί'ικκ Ιίαηη ιααη 
^λλερα νβπηυΐβη ηαοΐι Ηθ37ο1ι. 
ίΧλερα- έχΟ•ρά, πολέμια, άδικα τιηοΐ 
ίατ οοια Άθ\\χα\\)ϊ ΤΫθϋ αί'αια. 

410. ,,Όη. Λϊβ8βθ υηρ&ΓίοπΒοΙι 8,1)- 
{^βλνο^βη -ννίΓά, λ,ναβ ΐαδί (Ια ρβΐη- 
Ιΐοΐιβ Ββάβηΐιβη άΆβ Κβοΐιίβ ζα 
ίυη?" 8ο1ιο1. ει ό Ζενς το ί'αον 
φυΧάττει, τι απορείς ΰνμμαχήααι 
τω ζ/ιί. νβΓβΐηζβΙί ηΙθΗΙ; άΐβ ραββίνο 
Γοπη ρεπομένων. Όοοίι βηάθΐ; βϊοΐι 
έπιρρεπειν ηηά ν,αταρρέττειν ΐΓαηβϊ- 
ίϊν. — Ιη μεταΧ'μΙν 1)βζβΐοΗηβ1; μετά 
τινίβ ΐη μεταγιγνόιΰν.ειν , μετα- 
μανΟ•άνειν, μεταμέΙεαΟ-αι, μετα- ΰτένειν άβη '^βοΐΐθβΐ άβ8 8ίηη3. 
Υ^Ι. αηοΐι Ηοηι. Χ 232 όλοφύρεαι. 
αίχιμος είναι. Ό&3 νοη ^. Ηβαά- 
Ιαηι νβπηπίβίβ 'έρξας βηίερήοΐιΐ; άβηι 
8ίηηβ -«νβηϊ^βΓ, άα. άαβ Τιιη βΓδί 

412 ί. ϋθΓ 8ο1ιο1. νβΛίηάβΙ; εί^ 
βν%•ον μολείν φροντίδας τιηά άβηΐΐΐ; 
αη οπογγοτόμοί. Άϊο\ια§βΥ ντϊνά 
8θ\νο1ι1 άθΓ (χβη. (-ννΐβ 422) 3,18 3,ιιο1ι 
μολείν νοη δει 3,1)1ΐ3,η»ϊ^ §βτα.Άθ\ιί 
■ννίβ Α^. 355 ίεΐ γαρ προς οίκους 
νοοτίμου οωτηρίας, κάμ\ραι διαύλου 
Ο-άτερον κώλον πάλιν: ,,βδ ΙϊβύαΓί 
ϋβίβη ίίαοΐιάβηΐίβηβ , άαδ Ηβίΐ 
1)ηη^, β3 ηιυβ άβ,δ Αυ^β 8ο1ι3,γΓ 
1)1ϊο1ίβη(1 ηηά §Άτ ηίοΥιϊ νηβ άαβ 
Αη^β (Ιβδ ΒβΓ&υδοΙιίβη ίηίΐίβ ηαοΐι 
ΑγΙ άββ Ταυο1ιβΓ8 ίη (ϋβ Τίβίβ 
άηη^βη". Ναοΐι Ηοηα. Π 747 
βοΐιντοΐίβη \νο1ι1 Αιΐ8<;βΓηβ8θ1ιβΓ 
(άρνεντήρες) νΟΓ. 

415 Γ. πρώτα μέν . . τε' ^νίβ 8ορΙι. 
Ρΐιϊΐ. 1424 πρώτον μέν νόΰον παν6τ[) 
λνγράς άρετΐι τε πρώτος έκκριϋ•εΙς . . 
νοαφιεϊς βίου, Ειιγ. ΜβιΙ. 1251"., 
Ηίρρ. 996 ί., ΗβΓα1ί1βί(1. 337 ί., Ιοη 
401 ί". αηοΐ ζα 8ίβ1). 907. Αη άΐβ 
δίβΐΐβ άβΓ Αηίζΐΐΐιΐιιη^ ίηίΐ; άΐβ βίη- 
ίαοΐιβ ΑηβϊηαηάβΓΓβίΙιηηε^. 

417. δί'ιρις: άίβ8βδ βρϊθοίιβ \νΌΓΐ; 
3.ιιο1ι Α^. 933, ν^Ι. αδήριτος Ργοπι. 
105. — ρνοίοίν : ρύΰιον Ιϊβζβίοΐιηβί; 
(13,8^βη^§β, \\^αΒ ηιαη αΐβ Είδαίζ 
\νβ^8θ1ι1βρρ1: ηπι βίοΐι ίΰΓ Εηί- 
ΓΪ88βηβ8 8θ1ΐ3,ά1θ8 ζιι Ιιαίΐβη οάοι- 
αίθ υη1;8Γΐ5ί"αη{1 αηι άϊα Καοΐ£^αΙ)β 
(ΙβΒ Εηίπδδβηβη ζα β^^^^1^θη. Υ^Ι. 64 ΑδΟΗΥΙΟδ μήτ' εν &εών εδραιβίν ώδ' Ιδρυμενας 

έαδόντες νμάς τον ηανώλεϋ^ρον &εΌν 

βαρϋν ί,ύνοίκον ΰ•η60με6&' Άλάΰτορα, 420 

05 ούί' εν "Αίδον τον 0•ανόντ ελεύθεροι. 

μών ον δοκεΐ δεΐν φροντίδοξ βωτηρίον, 

ΧΟ. φρόντιβον καΐ γενοϋ 8ίνορΗ. 

πανδίκως ενβεβ'^ς 

ΛρόΙ,ενος, 426 

τάν φυγάδα μη προδώξ, 
τάν εκα^εν εκβολαΐς 
δνβΰ'έοίς όρμέναν 

μηδ' ϊδγΐξ μ ^| εδράν ωύΪ8ίτ. 

πολν&έων ρνβιαΰ- 430 Ή,ονα,.Λ 674 ρύσι' έΧαννόμζνος, χηή&η 
736, δορίι. Ο. Κ. 858 ν.αΙ μείζον άρα 
ρνβι,ον τΐόλεί τάχα Ο^ήβεις• ^φάψομαι 
γαρ ου τανταιν μόναιν. ϋΐβ 8ο1ιιιβ 
άβδ Α^7ρίθ8 ΐΐδιιηβη §β\να1ΐ8απι 
Ββυίβ ίοΓίθοΙιΙβρρβη υηι (ϋβ ΗβΓΟ,τίδ- 
§0,1)6 ίΙβΓ ϋαη^ίοΐβη ζα βι-ζ^νΐη^βη. 
έφάπτζ6θ•αι ΐδί, ^νίβ Λΐβ αη^βί'ύΙΐΓίβ 
δΐβΠβ άββ 8ορ1ιο1ί1β3 πηά τιηΐβη 736 
έφάπτορες ζβϊ^Ι;, (1α3 άαΓΰι• §β- 
1)ΐ•αυο1ι1ΐο1αβ λνοΓΐ; (Ηαηά αηΐβ^βη). 

418. Ηβ37θ1ι. ίάρνεταί' καΟ-έζεται, 
ίάράξεταί. 

419 £. Άλάΰτωρ (νοη άλαίνω) ίδί 
άβΓ ββΪ8ΐ; άβΓ ΙιτΒίΐΙ υηά άβ8 
Πτιοΐΐθδ, (ΙβΓ Εαοΐιβ πηά οΐββ ΥβΓ- 
(ΙβΛθηδ νϊβ Έριννς, "ίνβΙοΙίΘ ^Ιθίοΐι- 
ΐ&Μβ ϊιη Η3.ΐΐ8β 8ϋ;ζ1: υηΛ β8 ηϊοΐιί; 
νθΐΐ^βΐ, 1)13 (ϋβ δοΐιυΐίΐ §βΙ)αβί; ΐβί 
(Α§. 11855".). Υίίΐ. 655 ΰ., Ή.β&γο\ι. 
άλάατωρ " παιρος δαίμων, Ζενς. 

421. ν^Ι. 236 £., Ευιη. 175 νπό 
τε γάν φυγών ου ποτ' έλευ&εροϋται, 
8ίβΙ). 1008 άγος (5έ χαΐ &ανών 
κεκτήοεται. &εών τΐατρφων. 

422. μών ου δοχεΐ (,,ίΐα ζ^νεΐΜβΙ; 
άοοίι ηίο1ιΐ?", ,,Λυ »1αιιΙ)8^ (Ιοοία 
ί5β•«^ΐβ?") Λνϊβ μών ούχ οράς; 8ορ1ι. 
Ο. Κ. 1729, μών ου πέποιύ-ας; ΕιΐΓ. 
Μθ(1. 733, μών ου παίδιάν νομιβτέον ; 
ΡΙαί. 8ορ1ι. 234 Α. 

423—446 ΟΙιΟΓΐΙνοη. Αυί οΐίβ 
ϋβΒαϋβ ίοΐ^ΐ; άΐβ ΒβΓίΐίιιη^. λΥΐβ 
Ρ6Γ8. 626 Ε η. ΟΙιο. 152 ίΤ. άίβ ϋυβοΓΟ 
ΗαηιΙΙυυ^, άαβ Ορίβι• αιη ΐτΓαΙ)β, 80 \νΪΓ(1 ΙιίβΓ (Ιαβ δίίΠβ Ναοΐιάβηΐίθη 
άβθ Κδηί^Β νοη βΐηβιη 01ιθΓ§β83,η§ 
1)β§1βΐίβί, τνβΙοΙιβΓ αα£ άβη Εηί;- 
δοΐιΐυβ άβ5 Κδηΐ§8 βίηζπτ^ΓΪΓΐίβιι 8ΐιο1ιΙ; 
πηοΐ ηοοίι βίηιη&Ι άϊβ ((1γ6Ϊ) 
(ΪΓΐίηοΙθ ζτΐ8ίΐιαιηβη£αβ1; , -ίνβίοΐιβ άβη 
δοΗτν^Β,ηΙίβηοΙβη Κδηί» ίύτ άίβ ϋαη».- 
ίάβη ^ϋηδϋ^ βίίππηβη 3θ11βη : ,,Ηβ,Ιίθ 
Μϊΐΐβίά ηιϊϊ άβη ΥβΓίοΙ^βη, Ιίΐβ 
ηηδ ηΐοΐαί νοη ΙιβίΙϊ^βΓ δίαίίβ "^β§- 
Γβίββη, Ι&β ηίοΐιΐ; άβΐηβ δοΐιΐϋζΐίη^β 
§ι•ααδ3,ηι ηιϊβΐι&ηάβΐη. ϋβΐη Τηη 
■ννΪΓοΙ (Ιβΐηβη Κϊηάβιη ιιη(1 άβΐηβηι 
Ηετιβθ Παοΐι οάβΓ 8β§βη Ι^ήη^βη". 

424. πανδί-κως, να. νοΙΙβΓ "^αΐιι•- 
Ηβιΐ} ηηά ΑηίΊ-ϊοΙιϋ^^βίΙ; , ν^Ι. Ευηι. 
807 έγώ γαρ νμΐν τιανδίχως 
υηίβχομαι, 8ίβΙ). 156, 657, 8ορ1ι. 
ΤΓαΛ. 611. — ευΰεβής, Γαο)ίΒΪοΜΆ- 
νοίΐ, ν^Ι. 952. 

425. πρόξενος: ζη 245. 

427 £. ,,ϋίβ ίη ^οΐϋοδβΓ Τνβΐδβ 
3,η6 ΛβΓ £βι•ηβη Ηβΐπιαΐ; νβΓίήβΙϊβηβ." 
Ή.&βγύ\ι.εκα9εν μακρό&εν, πόρρωΟ'εν. 
ϋϊβ Γοηη δρμενος βηάβΐ; βϊοΐι 
δήθΓβ 1)βί Αδοΐιγίοβ ΐη Ιτι-ΐδοΐιβη 
ΡαΓίΐβη. 

429. ιδϊ]ς, παρίδ-ης, νπερίδ^ς. 

430. πολυΰ-έων: ϋ^βηδ,υβΓβ Κββροη- 
δίϋη 1)ί6ίβί άαβ νοη Ηβίπΐ8δ1;1ι νβι- 
ηιηΐβίβ τταν&έων, ^νοηη παν ^β ΐη 
άβΓ Αητβάβ ΛβΓ νβΓβ&ηιηιβΙίβη 
ΒΐΪΓ^βΓ ώ τιάντες άβτοί §βΙ)Γααο1ι1; 
ϊβΙ; ηηϊΐ βΐοΐι αηί άβη ΟδίίθΓνβΓΟΪη 
άβδ ΑΙίαΓδ 1)βζίβ1ι<;. — ρνβιάζειν ϊβΐ; ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΡΙΕΗΕΝΟΕΝ. 65 ^εΐβαν, ώ 

πάν κράτος έχων χ&ονός. 
γνωΟΊ δ' νβριν άνέρων 
καΐ φυλαξαι κότον. 

μη τι τλας τάν ϊκέτιν εΐϋίδεΐν 

από βρετέων βία 

δύκας άγομέναν 

Ιππηδόν άμτίνκων 

πολνμίτων πετίλων τ 

εΛίλαβάξ έμών. 

Ϊ6&1, γάρ, παιύΐ τάδε και άόμοι^, 

όπότερ αν κτύ6τ}ς, 

μένει άρ εκτίνειν 

άντΙρροΛον %•έμιν. 8ίτορ1ι. 
436 440 (ΙβΓ §βΐ3ΐ•ϋυο1ι1ίο1ιβ Αυδάι-ηο^: ίύι• 
(1&8 'νν'β^θοίιίβρρβη νοη ΡβΓβοηεη 
υη(1 βαοΗβη ατΐ8 ίΓβιηοΙβια Ιιαηάβ. 

432. ΟβΓ Οβάαηΐίβ νοη 375—380 
•κίτά -νήθάβΛοΚ, ηιη άβη Κδηΐ^ Γατ 
άΐβ νβΓίβΙζπη^ άβΓ ΙΐΘΪΙϊ^βη δί&ίίβ 
νβΓ&ηΐΓ«ΓθΓΐ1ίο1ι ζτι πιαΛβη. 

433. άνί^(ύν•. άίβββ βρίδοΐΐθ Εοπα 
Εηάβΐ; 3Ϊο1ι 1)βΐ Αβοΐιγίοβ η\ΐΓ ΙιίβΓ. 

434. κότον: τον τον /Ιιός 1»βπιβΐ']ίί; 
(ΙβΓ 8ο1ιο1. ωϋ; ΚθΛί (ν^Ι 390, 487), 
&1)βΓ άίβθβ ηαΙιβΓβ Βββίίιηιιιιιη^ Ιί&ηη 
ηαοΐι άνέρων ηίοΐιΐ; βηΙΙίβΙΐΓί; ^βιιΐβη ; 
άββίι&ΐΐ) τνΪΓ(1 άΐβ Ειηβηά&ίίοιι 
ΗβϋηΒοίΙΐδ 9•εών τ αλεναι χότον 
ΓΪοΙιϋ^ Ββίη. ν»1. Ηβδ7θ1ΐ• άΧευά- 
μενος έκκλίνας , ψνλαξάμενος, Ηοιη. 
Χ28δ έμον ^γχος αλεναι. 

435. ϋΐ)βΓ άΐβ Κοη3ΐιηΐ£:Ιίνίοπη 
τΧάς ((1ΪΘ Η&ηάδοΐιήίΐ; ^1)1; τ άαΐς, 
ά.'ϊ. ΤνΙΑΙΣ) ν^Ι. Η. Ιι. ΑΙΐΓβηθ 
ϋοΓ. Ό\&\. 8. 313. 8ϊβ βηίβρήοΐιΐ; άβΓ 
Γοπη τιμάς. 

436 ί. βία δίκης, νίΐάβτ Κβοΐιΐ;, 
•ϊήβ 8ορ1ι. Αηί. 59 νόμον βία. Οβ- 
ηβ,ηβΓβ ΚβθροηΒΪοη ■«^Γάβ βΓζΐβΙί, 
ντβηη ιηαη ΓίΪΓ δίκας άγομέναν 
8θ1ιήβΙ>θ διαΰοβονμέναν. 

438 ϊ. Ιππηδόν, Λνϊβ ΡΓβτάβ &η 
άβΓ Μϋΐιηβ ^βζο^βη τνβΓάβη. Υ^Ι. 
8ίθ1^. 313 τάς ίέ κεχειρωμένας 
&γεΰ9αι . . ιτΐπηδον τίλοκάμων, 
περίρρηγννμένων(ραρέων.ΌΊβ^Ι&ΐθ}ιβ 
λ'οΓβίβϋιιιι^ \ηβ ΙιϊβΓ πλοκάμων §ιΙ)ί 

ΑβοΙι^Ιοβ, ΙΜθ Βοΐιαΐζββίίθηάθΐι. έπιλαβάς άμπνκων Άη; άβηη ίίμπνξ 
Ύ7Άτ βϊη 8ίΐπιΙ)3,ηά, ιηϊί γτθΙοΗβιη 
άίβ ΗααΓβ απ%θΙ)ΐιηά6η -νναΓάβη, 
νσΐ. Ηοιη. Χ468 τήλε δ' άπο κράτος 
βάλε (Αηάι-οηιαοΐΐθ) δέβματα αιγα- 
λόεντα, άμπνκα κεκρνψαλόν τε Ιδ^ 
τίλεκτην άναδέΰμην, 8ο1ιθ1. ζιι 
αμπυκα: το διάδημα το προς 
άνάδεΰΐν των τριχών. — πολνμιτων 
■πέπλων νοη άβη 1)αηί6η α^τρϋβοΐιβη 
Οβ^νϋηάβΓη, ν^Ι. ΡΗη. Η. Ν. ΤΙΠ 48 
ρΐυήηιΐβ Ιίοϋβ ΙβχβΓβ ςπΕβ ροίτιηϊία 
αρρβΠαηΙ; Αΐβχαηάηα ΐη8ΐ;ϊ1;ηϋ;. ϋϊθ 
Ρι•8,ο]ί1; άββ Οτθτν&ηάθθ ϊγϊΙΙ ΐη Κοη- 
Ιταδί; ζηπι ΖβΓΤθίβθη (1β88β11)βη: ζα 
128. ν^Ι. ΕιΐΓ. Ιρίι. Τ. 310 πέπλων 
τε προνκάλνπτεν (ζιιηι δοΐιυίζ ^β^βη 
8ί;βΐη'ννΰΓί'β) ενπήνονς νφάς. — έπι- 
λαβάς θίβΐιί; αΐ9 Αΐίΐί. άββ ϊηηβΓβη 
013^βΐ^^;8 Ββΐ άγεΰ&αι •ηάβ βί^να ολχην 
πλοκάμων ελκεο&αι, 8θάαβ άίβ 
Αηάβηιη^ νοη Η. ΥοΒ έπιΧαβαΐς 
ηηηοίΐ^ ϊδί. 

441 5. ί'ΰ&ι δίβΐιί ίΐΪΓ βίοΐι "^ϊβ οΓί; 
ί'αΟ-ι, ΰάφ' ΐοτε, εν γαρ Ι'ΰτε ΡβΓ8. 
214. — οπότερ' αν κτία^ς, τάδε 
εκτίνειν (βηί^^βΐίβη) μένει παιαΐ καϊ 
δόμοις: άβΓ ϋαίίν βϊ&ϋ οΐββ Αΐίΐί. 
■νν^ίβ ΕαΓ. ΕΓα^ηα. 733 τοις παβιν 
άνϋ•ρώποιΰι κατΟ•ανεΐν μένει. — 
άντίρροπον \\αί Ηβΐπίδοίΐι ίϋΓ ομοίαν 
^βδβίζΐ; αηι άβΓ Εββροηβίοη λνίΠβη, 
ηΕίοΙι Ηββγοίι. άντίρροπον ϊβον, 
Ι60θτα%•μον, Ιαόξνγον: (ΙβΓ ΑγΙ; 66 ΑδΟΗΥΙΟδ τάδε φράΰαι δίκαι- 
α ^ίόϋ-εν κράτη. 

ΒΑ. καΐ δη πέφραβμαΐ' δενρο δ^ έ^οκελλεταΐ' 
η τοίβιν η τοις πόλεμον αραβ^αι μέγαν 
Λάβ" εβτ άνάγκη' καΐ γεγόμφωταυ ύκάφος 
6τρέβλαι6ι ναντικαίβι προβηεπηγμένον. 
ανεν δε λύπης ονδαμοϋ καταστροφή, 
η κάρτα νείκονς τονδ^ έγώ παροίχομαί' 
0•έλω δ^ αίδρις μάλλον η 6οφ6ς κακών 445 4δ0 
4δ1 
461 άβΐηβΗ Ηαηάβΐη» -ίνΐι-οΐ Ιιοΐιη οάθΓ 
81;ι•3,ίβ, δβ^βη οάβι• Γΐηοΐι ίΰι• άβίη 
Η3,ΐΐ3 βηίίδρΓβοΙιβη. Λ^^Ι. Ηογ. 
ΟΕπη. Ι 28, 30 ηθοΙθ^Β ΐηιηθήίϊδ 
ηοοάΐται-αιη ροδίπηοάο ΐβ η&ίίδ ίι•3,υο1βηι 
οοτη.τηίϋ;ΘΓ8? ΓοΓβίί οΙβΙ)ΐ1;3. ΐατα 
νΐοβ8(ΐΐΐβ ΒπρβΛαβ ϊβ ηααηβ&ηΐ; 
ϊρδυιη. 

44δ£. φράΰαι, Λ^θϊδί; ζυι-ϋοΐί αιιί 
ά3,8 βΓκίβ "ννοΓί φρόντιαον. „ΐ3β- 
ΙιβΓζί^β άϊβ883 ^βΓβοΜβ "^^ναΐΐίβη νοη- 
δβίίβη άβθ Ζβη8". 

447. ,,ΙοΗ 1)ΐη £θΐ•ίΐ§• πιϋ; άβι• 
ϋΐ)θΓΐβ^ιι§." ν§1. ΡΐΌπι. 1029 ΕΡΜ. 
ορα ννν εί' οοί ταντ' αρωγά φαίνεται. 
ΠΡΟΜ. ωτΐται τίάΐαί δη καΐ 
βεβονλενταί τάάε. — Αυ3 άβπι 
8ο1ιτν^3,η1ίβη (αάλος) Μη ίοΐι ΙιβΓ&πβ- 
^β^ιοιηπιβη , Μη α1^β^ αη άίβΚΙίρρβ 
§β•\νοΓ£θη, άαβ ΐοΐι ιηΐΐ; άβη βίηβη 
οοΙβΓ άβη αηάβΓβη βίηβη ^βίαίιι-ΐίοΐιβη 
Κτίβ§ 1)βσΐηηβη ηιαιΒ, ά. ί. ,,ίοΐι 
1)ίη &η8 άβηι Ζνβί£β1 ΙιβΓαυδ ηηά 
8β1ιβ ο1α8 ϋηΐιβΐΐ Μαι• νοι• ηιΪΓ". 
Μ&η Ιίδηηίβ έξοκέλλομεν νβπηπίβη, 
αΙ)βΓ (ΙβΓ ΐΓαηκϊΙίΐνβ ΟτβΒΓ&ηοΙι βη(ϊβί; 
8Ϊο1ι ατιοΐι θοη8ΐ; (ν^Ι. Τιό. 136 
α . . έμ^ . . ές τάνδ' έξώκειλ' αταν) 
ηηΛ αΐ8 8τιΒ3β1ί1; ίδί; βΐη αΙΙσβηιβϊηβΓ 
Ββ^'ϊίί" νίβ πράγμα ζιι Λβηΐίβη α,ΐιη- 
Ιϊοίι ■ννΐβ ]3βϊ δηλοΐ, δείχννΰιν, 
ΰημαίνει, ν^Ι. Εαηι. 485 έτιεί δί 
πράγμα δενρ' έπέαχηιρεν τόδε. 

448. τοΐΰΐν: ζα 362. — 8ο1ιο1. η 
τοις ^εοΐς η τοις Αίγυπτιάδαις. — 
Γηι• αραΰΟ•αί ϊβΐ αϊρεΰ%•αί χΰίβτΙίβίβΛ 
\νίβ 344 αί'ρααϋ-αι. Ώΐβ8βι• ΓβΙαΙβΓ 
Βηάβΐ; βίοΐι β,υββι-ΟΓάβηίΙΐοΙι 1ιϋη⧕, 
80 ά&β 68 Ιίβίηβιη Ββύβηΐίβη υηίβΓ- 
Ιίβ^βη Ιίαηη οΐβη Λβιη 8ίηηβ ηιβίιι• 
βηίδρΓβοΙιβηΛβη Αογ. ζη ββίζβη. 

449 Γ. Αη άΐβ 8*β11β άβ8 ββ- άαηΐίβηδ ,,ά&Β δΐίβΐιΐ; ηη-ν^άβιταίΐίοΐι 
ίβδΐ" ΐήίΐ; ηαοΗ ΕδοΙι^ΙβίδοΙιβΓ "\νβί8β 
οΐιηβ ■«'βΐίβΓββ (ίΰΓ ναντικαΐαιν ώς 
προΰηγμένον ΐβί οΙβδΗαΙΙ} υηά ■ννβίΐ 
■προοάγειν ΒΪοΙι ειΐδ ηη^ββΐ^βί; βΓ- 
\νβί8ί;, ναντίχαΐΰΐ προΰπεπηγμένον 
§β8βίζί;) οΙα8 ΒϊΜ : ,,Ζπδαηιπιβη^βίαο^ 
ΐδΐ; οΙβΓ Βααοΐι άβδ δοΐιίδ'βδ ζ\νΪ8θ1ιβη 
ΚηιπιπιΙιδΙζθΓη ίβδΙ^βίίΓνίοΙίί". ν§1. 
955 τώνδ' έφηλωται τορώς γόμφος 
διαμπάξ, ώς μένειν άραρότως ηηά 
(13,8 Ιαίβΐηϊδοΐιβ β,Ηίΐιιίά οίανο ίΓ&Ι^αϋ 
β^βΓβ, Ηογ. οίίπη. Ι 35, 17 βαβνα 
Νβοβδδΐίεΐδ οίανοδ Ιταΐ^αΐββ βί οηηβοδ 
πίΕΐηυ ^β8ΐ;3,η8 αβηα. Ναοΐι άβΓ 
άΐβδβΓ δίβΠβ βη1;ηοπιηιβηθη ΟΙοβδβ 
οΐβδ Ηβ87θ1ι. οτρέβλαι ναντιχαί' τα 
ξνλα των νέων έν οίς διαΰφηνοννται 
("ΏΓοΙιΙ δόρατα ΰφηνονται) γομφού- 
μενα ύηά υη1;βΓ ΰτρέβλαι ναντιχαί 
άίβ δοΙιϊβΓδηρρβη (δρύοχοή ζη νβι•- 
δίβΐιβη. Υ^Ι. ΑροΙΙ. Κΐι. Ι 367 νήα 
δ' έπίχρατέως'Άργον 'υποΟ•ημοΰννϊ]ΰΐν 
^ζωΰαν ττάμττρωτον έϋΰτρεφεί 'ένδο&εν 
οπΧω τεινάμενοί εκάτερΟ'εν , ΐν' εν 
άραροίατο γόμφοις δονρατα καΐ 
ρο9ίοιο βίην ^χοι άντιόωβαν. 

451 ί. ,,ΟΙιηβ Τνβΐι §β1ιί β8 ηίοΐιΐ; 
αΒ; οάβΐ' ΐοΐι ίιτβ δβΙΐΓ &1) νοη άβΓ 
Χαΐ;!!!• άίβθβδ 81;Γβΐίβ8 (ΐοΐι ίααδοΐιβ 
ηιΐοΐι δβΙΐΓ ίη άβι• ΑγΙ (ϋθ8β8 δίΐΓθϋ;- 
ίαΐΐβδ). Ιοίι ντοΙΗβ, ίοΐι ίϋηβοΐιίβ 
πιΐοΐι." ΒΪΘ8ΘΓ Ζηβαηιηιβηΐιαη^ \γϊγ(1 
^βδίοΓΐ; (Ιητοΐι άΐβ V. 452 — 460, 
Λ^^βΙοΗβ ηα,οΐι V. 486 βΙ)βηδθ &ηι 
Ρΐαίζθ Λνΐθ ΙιϊβΓ υηρ8.88θηά βίηά. 
Ζπ τταροίχομαι ν^Ι. Επν. Μβά. 995 
δνΰτανε , μοίρας οοον παροίχτί] (,,^ν^β 
8β1ιι• Ιϋπδοΐιβδί; γΙιι ιΐίβΐι ΐη άβηι, Λναβ 
(1&8 δοΐιϊοΐνδαΐ άΪΓ Ι^βδίίηιηιΐ; Ηαί;"). 

462. βοφος -κακών ίβί ηητ ηιο^- 
ΙΐοΙι ηαοΐι ιιηίΐ ηηίβΓ Εΐη'νήτίαιηο' ΒΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΝ. 67 εϊνία' γένοηο δ' εν Λαρά γνώμην έμήν. 
ΧΟ. πολλών 'άχουβον τέρματ αΙδοΙων λόγων. 
ΒΑ. ί',κονΰα, και λεγοίξ αν ον με φεν^εται. 
ΧΟ. έχω βτρόφονς ζώναξ τε, ΰνλλαβάς πέπλων. 
ΒΑ. τάχ αν γυναικών ταντα βνμπρεπή πέλοι. 
ΧΟ. έκ τώνδε τοίννν, ϊΰϋ-ι, μηχανι) καλή. 
ΒΑ. λέ^ον τίν ανδήν τήνδε γηρνϋ-εΐβ' έόΐ}. 
ΧΟ. εΐ μΐ] τι πι6τΌν τωδ' νποΰτήβεις 6τόλω, 
ΒΑ. τΐ 6οι πτίρα/^ΐ'ίΐ μηχανή βνξωμύτων; 
ΧΟ. νέοΐξ π^ναξί!/ βρέτεα κοΰμήΰαι τάδε. 
ΒΑ. αΐνιγματώδεξ τονπος' άλλ' άπλώξ φράβον. 
ΧΟ. έκ τώνδ^ οπωξ τάχιβτ άπάγί,αβ^αι %•εών. 465 470 νοη αίίρι^. δοΐιοΐ. μάντις άποβαίην 
φαϋλος (,,ΐοΐι "«νίΠ §βπι βϊη £&ΐ8θ1ΐ6ΐ• 
ΡΓορΙιβΙ; 3βΐη"). 

464. Ό. ί. ,,ηαοΐι νΐβίβη ΕθΛβη, ίη 
άθηβη ίοΗ άβΐη ΕΛ&πηβη (ζιι 200) 
ίΐη^θβθΐιΐ; Ηαΐϊβ, Ϊ8<; άΐβδ ιαβΐη 
Ιείζίθδ "^ογΙ;". 

465. ηχονΰα, πίΐηιΐίοΐι αΐδοίονς 
Χό'/ονς — λέγοις αν, η'άηιΐίοΐα τέρ- 
ματα: ,,ΙΛ ίιαίιβ δοίιοη ^θΙιογΙ; άπα 
■νπΠ ■ϊ^βϊίβΓ Ιιδνβη". Ραδδβηά νβι•- 
ιηυίβΐ; δίαάίπιΰΐίβι• άχονατά, ν^Ι. 
ΑηβοΛ. Ββΐίΐί. 8. 373, 6 άχονατά. ώς 
<:^Σοφοκλής^ έν τΐ] ΚρΒονΰτ[]' 
„άπελΟ•' άπελ&ε, καΐ' τάδ' ουκ 
άχονατά" χαΐ ΕνρίΛίάης ίέ πολλάχις• 
ό μέντοί Σοφοκλής <^καί^ άχούαιμα 
φηΰί. ΗαΓίταη^ ΛαΛίβ αη άχοναομαι, 
λίγοις αν, ■νν^οηη άκονΰομαί Ιίαιίδ&ί 
ζυ λέγοις &η θίβΐιβη ΛηΐΓάβ {άκούαο- 
μαι γάρ). 

466. ΰτρόφος ϊδΐ; οίαδ ΒηΐδίΙ^αηά 
άβΓ ΓΓααβη, βίΓορΙιίαιη , ί&δοϊα,. 
ν»1. ζα 8ίθΐ3. 857 δνοαδελφόταται, 
πααών δπόΰαι ατρόφον έΰΰ•ήαίν περί- 
βάλλοντοίΐ. ΗθδγοΗ. ξώνας τε ανλ- 
λαβάς τΐίπλων άντΙ τον αίς ζώννν- 
μα^ καΐ τους πέπλους ΰνλλαμβάνω 
βί&ιηιηΐ; αυβ βίηβι- ΕΓΐίΙϋηιησ ζα 
ηηδθΓθΓ δίβΐΐθ, ίη \νβ1ο1ιβΓ ββ πγ- 
βρΓΰησΙΐοΙι τα$ οτροψάς αίς ξώννν- 
μαι κτί. ΙιίθΒ. ΑΒβι• υηίθΐ• ξώναι 
ΒΪηά βϊ^θηβ Οΰτίβΐ ζα νβΓδίβΙιβη. 

467. τάχ' αν ϊητ τύχαν Μ&ΓοΙί- 
ΒοΙιβίΓβΙ. ΛΥβαη ηΐοΗί γυναιξίν ζα 
βοΙίΓβΛθη αη(1 γυναικών αηίβΓ άθΓ 
Είπ'ίΓΪΓίπιη^ νοη τύχαν βηίβί&ηοΐβη 
ίδΐ, 80 πιηβ πιαη άβη 6βη. ααδ οΙθγ Αηαΐο^ίβ νοη ί'διος, οικείος, αυγγενι^ς 
αΙ»1βΐΐθη. 

468. ϋϊβ ΪΓθηΪ8θ1ιβ Εβάβ: ,,ηαη 
^ί, οΐίβδθ 1)ΐβίβη βίη νοΓίΓββΓ1ΐο1ιβ8 
Ηίΐίδοιίίίθΐ " θηΐδρήοΐιΐ; θΙ)βη80 "ννΐβ 
472 άβηι αη-ίνβϊΙ)1ίο1ιβη "ννβββη άβΓ 
ϋ&ηαϊάβη. 

469. γηρνϋ'εΐαα: άΐβδβ Αοηδίίοηη 
Ιίοηιηιί; δοπδί; ηϊοΐιΐ; νοΓ, ΛνβδΙιαΙΙ) 
Μβίηθίίβ γηρνβαβ' νβπηαίθΐ;. Μΐΐ; 
άβΓ ϋηίδοΙίΓβΛαη^ άθ8 Γαί. ν^Ι. 
δορίι. Ο. Κ. 816 λνπηΟ-εις 'έΰ^], Αηί. 
1067 άντιδονς ϊοτι, Ο. Τ. 1146 ον 
βιωπήΰας '^ΰΐ]. 

470^. ττιστόν, ν^Ι. βάθΐη ίηίβΓ- 
ροηβΓβ. ϋει- Ναο1ΐ83,ίζ -ίνΐνά άατοΐι 
άΐβ ¥τ&§β τι . . περαίνει; ίη ΥβΓ- 
ΒΐηοΙαη^ ηιϋ; άοι• ίοΐ^βηάβη Αηί-ίνοΓΐ; 
^θ^βΒεη {-περαίνει κοαμήβαι). ϋίβ 
^β^δΐιηΐΐοΐιβ ΓοΓίδβίζαη^ οΐβδ ββ- 
δρι-αοΗθδ •5ναΓθΙβ χοΰμήΰω βν- 
ΓοΓάβΓη. — 8ΐβ άι-οΐιβη άίβ δίαίπιβη 
άβΓ Οδίιίβι• ηιΐί; λ^οίϊνίαίβΐη , Λνίβ 8Ϊ6 
ηοοΗ ηϊοΐιΐ; οΐ&σβτνβδβη , ζα ζΐβΓβη. 
δοΐιοΐ. καινοΐς άνα%•ήμαθΐ τα αγάλ- 
ματα των &εών κοβμήβω• λέγει δ^ 
ΟΤΙ μετεωρισθώ έμαυτην τΐ) αγχόνη). 
\ν. Ηβαάΐαηι νβπηαίβΐ; παραινεί ίαν 
περαίνει. 

473. ν^Ι. Ργοπι. 637 ούκ έμπλέκων 
αΐνίγματ', άλλ' άπλω λόγω. 

474. ά7ίάγξαα9•αι βοΙιΗββΙ; θϊοΐι 
αρροδϋΐοηβΐ! &η κοαμήΰαι, αη. — ϋίβ 
Ο&δαι• ίη άβι• Μίίίβ άβδ ΥβΓθβθ (ζα 
406) \νίΓά ΛαΓοΙι άίβ Εΐίδίοη, ίηίΌΙο^β 
άβνβη θίοΐι τάχιατ' άπάγξαα&αι βη^ 
ζαβαηιηιβηΒοΙιΙίββί;, βΓΐβίοΙιίβιΙ;. 68 180ΗΥΙΟ8 ΒΑ. ηκονΰα μαΰτικτηρα καρόίαζ λόγον. 475 

ΧΟ. ^,ννηκαξ' ώμμάτωβα γάρ βαφέβτερον. 

ΒΑ. και {^μτιν\ Λολλαχτ^ γε δν<5Λάλαι6τα πράγματα, 
κακών δε ηλΊ]%•ος ποταμός ώξ επέρχεται" 
ατηξ ί' 'ύβνβΰον πέλαγος ον μάΧ ενπορον 
τόί' εΐβέφρηκα, κονδαμον λιμην κακών. 480 

εΐ μεν γάρ νμίν μη τόδ' έκπρά^ω χρέος, 
μίαβμ ελε^ας οΰχ νπερτοί,ενβιμον 
ει ί' αύ-θ-' δμαόμοις παιβίν ΑΙγνπτου ΰέ&εν 
βτα&εις προ τειχέων δια μάχης η^ω τέλους, 
πώς ονχι τάνάλωμα γίγνεται πικρόν, 485 

άνδρας γυναικών εΐνεχ αΐμά^αι πέδον; 486 475. Βΐθ ΕΓΗ&πιη^ άβ8 ΒοΗοΙ. 
ίίαρδίας δηκτίΆον ίβϊ ζυ βοΐι^αοΐι. 
ν^Ι. Ενπη. 159 τΐάρεατι μ,αοτίκτοροξ 
δαΐον δαμίον βαρύ το περίβαρν 
κρύος ^χειν. ν^ίτ βίτη^α ,,ιηϊΐ; άίβββΓ 
Ε6(1β θΐδβί άπ πιΪΓ βΐηβη ϋοΐοΐι ίηβ 

ΗβΓΖ ". 

476. ϋΐβ "ννοΓίβ ΒΪηά. ιηίί; ^βννΙβββΓ 
ΒϊίίβΛθϋ; ^θ8ρΓθθ1ιβη. — Ζτι ώμμώ- 
τωβα ν^Ι. έξωμαάτωΰα, 8ο1ιο1. έ^ε- 
λάμ,τίρννα. 

4:11. δνΰτίάλαΐΰτα-.^ίοΐιοΐ.δνΰμετα- 
χείριΰτα. — Βΐβ ΕΓΗαηιησ άββ 8ο1ιο1. 
άπο κοινον το ηκοναα δοΐιβΐηΐ; γιοΙι- 
Μ^βΓ &18 άιβ Άηάβτβ: δναπαλαΐΰτά 
έΰτι, Λνβΐΐ άαηη πράγματα ίη ββ^βη- 
ΒαΙζ ΖΤΙ λόγον Ιηίί, νοΓατίδ^Θδθίζί, 
άΒβ ιηίί άβΓ θΐηί&οΐίθη ΤΓβσΙαδβαιι^ 
νοη μην άβτ ΠΓΒρΓοη^Ιΐοίιβ Τβχί 
1ιβ镧ββίβΠί ΐδί. Μ&η Ιίδηηίβ αη κού 
τ•^ μεν, ■}] δ" ον δνΰπάλαιατα πρά- 
γματα οΐβιύίβη, ν^Ι. ΡβΓδ. 804 συμβαί- 
νει γαρ ον τα μεν, τα δ' ον, Ρΐιοΐίγΐ. 
ΓΓα^ια. 1 Αέριοι κακοί, ονχ ο μέν, 
ος δ' ον πάντες. \^ . ΗβαΛΙαηι νβΓ- 
ηααίβί ον μην άπλ^ γε δνΰπάλαιατα. 

478 £. κακών πλήθος ποταμός ως 
τιηά ατής άβναοον πέλαγος: ν^Ι. ΡβΓδ. 
436 κακών πέλαγος, ΡΐΌηι. 772 
δνβχείμερόν γε πέλαγος άτηράς δνης. 
ΒοίΐΐΘ Ιΐθζθϊοΐιηβί άβη βΓδίθη ΥθΓδ 
ντβ^βη άβτ \νίβάβΓΐιο1υη^ άββ ΒίΙΛβδ 
αΐδ τιηβοΜ. 

480. εΐΰέφρηκα (1. Αογ. νοη βΐηβιη 
ιιησ6ΐ)Γατιο1ι1ϊο1ιβη πίφρημι), είβεπή- 
δηΰα (ίοΐι 1)ΐη 1ιϊηθίη»βΓ&ίθη) ηαοΐι Ηβδγοίι. ειβέφρηκεν, είαεπήδηαεν. 
ϋίβ ΗαηάδοΙίΓΪί'ί §ΐ\)ί έοέβηκα, λνο- 
ίίΪΓ ιααη §β\ί"δ1ιη1ϊο1ι έοβέβηκα 
δοΐΐΓβϊΜ. — λιμην κακών νήβ άλκη 
κακών, ΙιΐβΓ άπΓοΙι άαβ νοΛβΓ- 
^βΐίθηάβ Βϋά <1αΓ^β1)οίβη. Υ^Ι. 
νπνον . . τον καμάτων λιμένα Κιίί. 
Ργ&^πι. 2, 25 Β., λιμην ατνχίας έβτϊν 
άν&ρώποις τέχνη Μβη&ηά. Μοη. 303, 
ατιοΗ 8ορ1ι. Ο. Τ. 1119 πύργος 
θανάτων, κέντρον έμοϋ Ρΐιϋ. 1039. 

481. χρέος, 8ο1ΐΐΐ1(ϋ^]ίβίί , τνβίοΐιβ 
ΘΓ §β^βη (ϋβ 8ο1ιυίζβθ1ιβηάβη }ι&ί. 
Υ§\. 8ορ1ι. Ο. Κ. 234 μη τι πέρα 
χρέος έμά πάλει προΰάιρ-ης. 

482. ονχ νπερτο^ενΰΐμον, 8θ1ιθ1. 
άννπέρβλητον. Ύ§1. Οΐιο. 1030 ουκ 
^ρώ την ζημίαν τόξω γάρ οϋτις 
πημάτων προοίξεται (8θ1ιθ1. τοΰαντη 
γάρ έΰτιν ως μηδέ τοξ,ότην έψι- 
κέο&αι τον μιίκονς). 

483. όμαίμοις ΰέΟ•εν -«ίβ Ετιιη. 608 
ομαιμος ψωτός. 

484. δια μάχης τέλους τνϊβ βοηδί 
δια μάχης έλ&εΐν τινι, ν^Ι. ζυ τον 
πάβι 9εοΐς δι' άπεχΟ•είας (λ9όντα 
ΡΐΌπι. 121. — τέλος νοη άβΓ Εηί- 
δοΗθΐάυη^ οΐβδ ΚαπιρΓθΒ νίβ Οΐιο. 
873, 8Ϊ6ΐ). 148. 

485. άνάλωμα, ά&δ ζυ Ιίήη^θηιΐβ 
ΟρΓθΓ. 

486. ν^Ι. Εατ. ΗβΓ&Ιίϋά. 165 κακόν 
λόγον κτί^β]; πρό^ άατών, εί γέροντος 
εΓνεκα . . ε/^ άντλον έμβΐ]θΐ[ΐ πόδα 
(νοΓαυδ^βΙιΙ τι δψα ψήαεις . . τι 
ρυΰΐαΰ9•εις πόλεμον Άργείοις ^χειν;). ΒΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΝ. 69 

καί χρημάτων μεν εκ δόμων τίορ^ονμένων 452 

[ίίτην γεμίζων και μεγ' έμτΐλήύαζ γόμου] 
^^ε'νοιτ' αν ίίλλα κτηβίον ζΐώς χάριν 
και γλώβύα το^ενβαόα μη χα καίρια, 455 

γένοιτο μν^ον μϋ&ος αν 0-ελκτήριοζ, 
[αλγεινά, ^νμοϋ κάρτα κινητήρια], 
οτΐωξ δ' ομαιμον αίμα μη γενηβεται, 
δεΙ κάρτα %•νειν και πεβείν χρηΰτήρια 
%-εοΙΰι πολλοίς πολλά, πημονης άκη. 460 

ομωξ δ' ανάγκη Ζηνός αΐδείόδαι κότον 487 

Ικτηρος' νψιδτος γαρ εν βροτοίς φόβος, 
βον νυν, πάτερ γεραιε τώνδε παρ&ένων. 452 β". 8. οΙ)βη ζιι 451 ί. ,,ϋηά (Ια 
Λ'βΓίυδΙ; νοη Οβίά ιιηά. Οηΐ; νίβάβΓ 
3,ιΐ8ο;β^1ίο1ιβη , βΐαβ Κταηΐίΐΐη^ τν^Θ- 
άβΓ §τίϊ ^βιηαοΐιί;, νβΓ^ΟΒββηθβ Βΐιιί; 
αΙ)βΓ ηϊοΐιΐ θΐ•8βΐζ1; ΛνθΓοΙβη Ιιαηη, 
ίβί; υιη δο πιβΙΐΓ υηά ΐπη 3θοΙβη Ργ6Ϊ8 
άαβ νβΓ§ίβββη νοη νβηναηάίθπΐ^ΐαΐ; 
ζυ νβΓΗαίβη." ΌβΓ ΰβάαηΐίβ ,^βάβι- 
αηάβΓβ 8ο1ΐ3,(1βη Ιϋ&ί βΐοΐχ τνίβάβΓ 
^ιιΐ^ηαοΐιβη , νβΓ^οβββηβδ Βΐηΐ; αΙ)βΓ 
ίθί υιιβΓ8βί;ζ1ίο1ι " ^βΙΐΓί; 1»βί Αβοΐι γΐοθ 
οίίβΓΒ νΐβ(1βι•, Α^. 9905., ΟΗο. 59 £Ρ., 
518 ί"., Εαιη. 648 ίΤ. Υ^Ι. Ειιγ. Ηϋί. 
775 £Ρ. — Μϋ έκ δόμων 7ίορΟ•ονμένων 
τ^Ι. ΡθΓ8. 453 εκ νεών φ&αρεντες, 
ΕιΐΓ. ΓΓα^ιη. 736, 6 δταν τις έκ 
δόμων άνηρ 0•άντ]. 

453. ϋβΓ νβΓ3 (,,νβΓίΙβΛοη ϊη 
άαβ δοΐιΐβ' εΐηΐ&άθηά ιιηά άαβ δοΐιίβ' 
Ηοοίι 3,ηίΐί1ΐ6η(1 ιηϊΐ; (Ιθγ ΙιΒ,οΙυησ") 
ίΰ^ 8Ϊο1ι ηΐοΐιί ϊη άΐβ Κοηβίηιΐίίίϊοη 
άβΒ δαίζββ υη(1 181; ά68ΐια11» νοη 
ΌϊγκΙογΓ &αΒ§68θ1ιΪΘ(1βιι \νοΓ(1θη. 

454. Ζενς κτι'ιΰίος, άβπι άβΓ Ηαυβ- 
αΐίαι- ο^βτνθϊΐιί; Ϊ8ΐ;, Ϊ8ΐ; ύβΓ ΗΐίΙβΓ 
πιιά ΜθΗγθγ άβΓ Η3,1)β. V»!. Α§. 
1012 πολλών μετά δούλων ΰτα9•εΙΰαν 
κτηΰίον ^ίος ττέλας. 

455. ϋίβ Ζαη^β θοΐιΐββί; ^ΓΟ,ηΙίβικΙβ 
\νοΓίβ Λνίβ Ρίεΐΐβ αυ,ί άβη ο,ηάβΓβη 
αϊ}. ν§1. γλώαατ] ματαίους έξαχον- 
τίξειν λόγους ΡτΆ^να. Αάββρ. 529. 
— μη τα χαίρια, τα αχαιρα. Βΐβ 
Αηάβηιη^ νοη ΒΙαγοΙβθ το^εύΰαβ' 
α μή Ότι χαίρια βΓ8θ1ιβΐηί; αΙβ ηη- 
ηοϋ^. 

456. Αη άίβ 81;β11β νοη 9ύλΙειεν 
αν {γλώΰΰά) μν9•ον μν9•ω ϊύϋ βίηβ η3,ο1ΐ(1ι•ΰο1ί1ίο1ιβΓβ 'ννβηάηη^ Λνίβ 
Οΐιο. 518 τα πάντα γάρ τις έχχέας 
άνΟ•' αίματος ενός, μάτην 6 μόχθος, 
8ΐβί). 668 άνδροϊν δ' ομαίμοιν θά- 
νατος ωδ' αύτοχτόνος, ουκ 'έΰτι 
γήρας τονδε του μιάΰματος. Όίβ 
ΕΛΙαηιησ άββ δοΗοΙ. άντΙ τον 
γλώββης τοξενοάαης νβττΆ,ί βίηβ 
αηββΓίΐοΙιβ Αυίί&δβιιη^. 

457. ΟβΓ ΥβΓδ ίύΙΐΓΐ; άβη δΐηη 
νοη μη τα χαίρια („ υη§;ββΐ^βΙβ 
"ννοΓΐβ, Λνβίοΐιβ ]ίΓαηϊ:βη ηηά ά&8 
(χβηιϋΐ; ΙιβίΙί^ θΓτβ^βη") λνβίίβΓ α,ηβ, 
πιϊχβίβ αίδο νΟΓ 456 βίβΙίΘη, τνβηη 
Θΐ• αΐδ βοΜ βΓδοΙιΐβηβ. Α})ΘΓ 1>θϊ άθΓ 
νοΓΐίβΙ)β (1β8 Αβοΐιγίοθ ΓϋΓ δτταπιβίιηβ 
ΐβί αηζαηβΙιηίΘη , άαβ άίβ ζλνβΐ άβη 
(χβ^βηδ&ίζ Βϊΐάβηάβη Οβάα,ηΐΐβη ίη 
^Ιβΐοΐινϊβΐ ΥβΓΒβη σβ§βΙ)βη δΐηεΐ, πιϋ 
453 3.180 αυοίι ο1ίβ8βι• ΥβΓβ ίαΠί, τνΐβ 
(χββΐ σβββίιβη \ΐΆΪ. 

458. ομαιμον αίμα, Λά ντΐβ ϋα- 
η3,08 β1)βη80 οΐβδδβη ΒηιοΙβΓ Α^τρ- 
ίοβ άβη ΑΓ^ΐνβΓη νβΐ'νναηάί; ίβΐ. 
ν^Ι. δΐβΐ). 668 £. (οΙ)βη ζα 456). 

459. 0-νειν αΐΐ^βηιβίη, ■πεβεϊν χρη- 
ατήρια νοη δοΙιΙαοΜορίβΓη. Ϋ^Ι. 
8ίβΐ3. 216 ΰψάγια χαΐ χρηατήρια 
9•εοΐ6ΐν ϊρδειν. 

460. 8ο1ιθ1. της ηροΰδοχωμενης 
πημονής αχη, 3,180 ζην Αΐ3•ίνβη(1νιη^ 
ί1θ8 ϋηϊιβΐΐβ. 

488. δοΐιοΐ. 6 τούτου φόβος μέγας 
έΰτϊν έχ βροτοϊς. Μαη Ιίδηηίβ νιρι- 
ΰτον . . ΰέβας βιτν3Γ<;βη. 

489. ΰοϋ (ίΰι• αν ^νβΐΐαηβι•) νυν 
(ίϋΓ μ^ν Μ. δοΐιπικίί;): ν^Ι. Ηβθ7θ1ι. 
σοΰ• ί'ϋ-ι, τρέχε, ορμά ηηά ζη δϊβΐ). 70 Α80ΗΥΙ.Ο8 κλάδους τε τούτους αΐ'ψ' εν άγκάλαις λαβών 490 

βωμούς εχ" άλλους δαιμόνων εγχωρίων 
Ο^ες, ώς ϊδωΰί τηβδ' άφύ^εως τεκμαρ 
πάντες πολίται μηδ^ άπορριφϋ^Τ} λόγος 
έμοϋ' κατ αρΐΎ\ς γαρ ψιλαίτιος λεώς. 
και γαρ τύχ αν τις οίκτίΰας Ιδών τάδε 495 

νβριν μεν έχϋ-ήρειεν αρβενος βτόλου^ 
νμιν δ^ αν εϊη δήμος ευμενέστερος" 
το?5 'τί<36ο6ιν γαρ πας τις εύνοιας φέρει. 
ΠΡ. πολλών τάδ^ ημίν ε^ην ή^ιωμένα, 

αΐδοΐον εύϋ•ενοϋντα πρό^ενον λαβείν. δΟΟ 

ό^άονα^ ^£ φράΰτοράς τ εγχωρίων 

^ύμπεμψον, ώς αν των πολι66ούχων %εών 

βωμούς πρόναους και [πολιΰΰούχων] έδρας 

εϋρωμεν, άΰφάλεια ί' γι άι' αΰτεως 

ΰτείχουόΐ' μορφής δ' ούχ δμόβτολος φύΰις. 505 31. ϋοοίι Ιίδιιιιίβ αν μέν ηοΗίίσ 
ηηά, τνΐβ ΒτιίΙβΓ νβπηαιΐιβί Ιιαί, ηαο£ 
(ΙΐβΒβιη Υβι-θβ βΐη Υειβ 3,ΐΐ8§βία11βη 
Ββϊη. 

490. Λνϊβ 515 ζβΐ^ΐ, ηΐοΐιΐ; ειΠβ 
Ζ-ντβί^β, 8θη(1βπι πυτ άϊβ δβϊηΐ^βη. 

492. άφίξεοος, Ιχετείας τνϊβ άφι- 
χτόρων 247 8. ν. Ά. ικετών. 

493 ί. άτίορριψΟ•^ έμον: βϊ§. ,,οΐβ.- 
πιΐί ηίοΐιί βϊηβ (1)δ8β) Κβάβ η3,ο1ι 
ιηίι• ^βθΛΙβηάβΓί: ΛνίΓά", ν^Ι. Επγ. 
Κγΐίΐ. 51 ρι'ψω πέτρον τάχα οον (ηαοΐι 
Αηαΐο^θ νοη τοξεύειν, βτοχάξεα&αί 
τίνος), Ργοιπ. 964 πώς ά' ονχΐ 
ταρβεΐς τοίάδ' έκρίπτων έ'τττ}; ^¥3,8 
Οοηϊηοΐοη οΙιιγοΙι άϊβ Αη(ΐ6ΐ•αησ νοη 
λόγος ϊη ιρόγος ζαιη Α\ΐ8(ίΓαο1ί 
Βηησθη "ηάΐΐ, Ιίβ^ 8θ1ιοη ίη άπορ- 
ριφΟ•^. — κατ' αρχής ψιλαίτιος λεώς: 
ν^Ι. 8ίβΙ). 4ί. 

495. „03,ιηΐ1; άατίΐβ 33. αυοίι (ΙβΓ 
Υοι+βϋ ^β\νοηηβη •«^βΓοΙβη υ. 8. Λν." 

— οίγ,τίβας Ιδών ίϋχ οίκτος εΐΰιδών 
Ηβπηαηη. 

496. άρβενος ΰτόλου ντϊβ άρΰένων 
378 νοη άβη Ασ3Γ[5ΐ;ϊα(1βη. 

498. εύνοιας Λνίβ Αρτέμιδος εϋ- 
νοίαιαι 8ίθΙ). 437, οργάς υηίβη 771. 

— 8θ1ιθ1. ώ^ καϊ ττρος τον εν έχοντα 
δ ψΟ-όνος ^ρττει (8ορ1ι. Αι. 157.) 

500. αΐδοΐον, βΛαιτηεηά, ηιϋ- Ιβΐίϋ^, ν^Ι. 200, 464 ιιη<1 ζη 198. 
— ενΟ'ενοϋντα (ίοΓ εν ρέοντα): \§1. 
ΐύΟ'ενεΐν Εΐΐηι.896, Ηθβ^οΐι. ευθηνών 
■και <^ενΟ'ενών^ εΰδαιμονών, πλού- 
των. ΤηοΙίθΓ νβΓΠΐηίβΙ; εΰοεβονντα. 
— πρό^ενον: ζα 245. 

501. φράατορας: άίθβθ ΓοΓίη βηάβί 
8Ϊο1ι ητΗ- ηοοίι ΐη άβηι Εΐ^εηηαηιβη 
Φράοτωρ. ϋίβ §β\νδ1ιη1ΐο1ιβ Γοπη 
Ϊ3Ϊ φραβτήρ. 8θ1ιθ1. τονς ψράΰοντας, 
Ηθ87θ1ι. ψραατήρες' μηννταί, Χεη. 
ΚτΓ. V 4, 40 οδών φραΰτήρα, Ρΐηί;. 
ΜοΓ. 8. 243 Ε ίπλανώντο ττερϊ την 
χώραν φραβτήρων δεόμενοι. — εγ- 
χωρίων 181; ραΓίϊίίνβΓ Οβη. 

503. πρόναους: απί δοΐοΐιβ ΑΙίϋΓβ 
ηιτιβ 6Γ (Ιίβ Ζ\νβΐσβ Ιβ^βη, άαηιΐΐ; 
816 άβη Βϋτ^ΟΓη ίη άϊβ Αυ^εη ί^ϋβη 
(492 ί.). ϋαθ 3,118 άβιη νοΛβΓ^βΙίθη- 
ύβη Υθγ8Θ 8Ϊ3ηιπιβη<1β πολιοοονχων 
Ιιαί; οίαβ ιιι•δρι•ϋησ1ϊο1ιβ Τβχί^οιΊ;, 
βίη ΕρίΙΙιβΙοη ζη έ'δρας, νβΓάηϊη^. 
Μαη Υιαί πολνλλίτονς, πολνβτεψεΐς, 
πολν^έατονς, πολνχρνΰονς, περίΰτύ- 
λονς νβπηηΐβί. 

505. μορφής . . ψνοις, ά.. ΐ. ντΪΓ 
Γαΐίθη ^1111•^11 ηη8θΐ• ΑιιββΓβ8 §1βΐο1ι 
ααί". — Μϋ όμόβτολος , ομοία \§1. 
ΕηΓ. ΑΙΙΐ. 406 νέος έγώ , πάτερ , λεί- 
πομαι ψίλας μονόΰτολος ματρός. 
Ηΐβι• Λνοϊδί άθΓ ΖΛνβϊίθ Τβΐΐ απί ίΐΐβ 
Τγ&οΙιΙ υηά ιΐαβ ΛΐιββΓβ Ιιϊη. ΟΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΧ. 71 Νείλος γάρ ονχ ομοιον Ίνάχω γένος 
τρεφεί. φνλα^αί μη &ρά6ος τέκτ} φόβον 
καΐ 6ή φίλο ν τίς ϊγ,ταν αγνοίας νπο. 

ΒΑ. βτείχοιτ αν, άνδρες ' εν γάρ 6 ^ένος λέγεί' 
ηγεί69•ε βωμονς, άΰηκονς, &εών εδρας' 
'/μϊ ί,νμβολονόίν ου πολνΰτομεΐν χρεών 
ναυότήρ' αγοντας τόνδ^ έφέότιον %εών. 

ΧΟ. τοντχρ μεν είπας καί τεταγμένος κίοΐ' 

εγώ δε πώς δρω; Λοϋ Ό-ράΰος νέμεις έμοί; 

ΒΑ. κλάδους μεν αντοϋ λείπε, όημείον πόνου. 

ΧΟ. καΐ δη 6φε λείπω, χειρία λόγοις ΰέϋ-εν. 

ΒΑ. λευρον κατ 'άλΰος νυν έπιβτρέφον τόδε. δΙΟ 515 507. 0•ράΰος Λνϊθ 514 υια άβθ ΥβΓβ- 
ιηαβββ \Γί11βη ϊη άβια δϊηηβ, ίη 
τΓθΙοΙιβιη σβΛνοΙιηΗοΙι 0-άρβος &ίβ\ιί. 
,,βίΐ) &ο}χί, άαβ ηϊοΗί; άβιη δϊοΙιβΓ- 
Ηβΐίδσβίαίιΐ (Ιΐβ ϋπδϊοΙιβΓίιβϊί; θπί- 
8ρηη^." ϋβΓ (τβάαη^θ ΥΐΆΪ θρηοΗ- 
ΛνδιΊΐίοΙιβ Γοπη. ϋίβ ΥθΓίΓαΐίβηΒ- 
Ββϋσΐΐβΐί; Ηαί Μαη^βΐ αη ΥοΓδίοΙαί; 
ηηοΐ Λ&ιηίΐ; ΟβίαΙίΓ ζιιι• ΓοΙ^θ. 

509. άνδρες: ζα άβη δορυφόροι 
§βδρΓθο1ιβη. 

510. ή•/εΓο9•ε βωμούς, ζβί^ ίΐιηι 
άβη \νβ§ ζυ άβη ΑΙίαΓβη. Υ^Ι. 
Ηοιη. η 22 ω τεκο», ουκ αν μοι 
δόμον άνίρος Τιγι^βαιο Αλκινόου. 

511. ξνμβολοναιν (δο Λ^'&ΙοΙίβηα,βΓ 
ίΰι• ξυμβόλοιοιν): 8ο1ιο1. τοις αυν- 
τυγχάνοναιν. Ύ§1. 8ϊβΙ». 339 ξυμβολεΐ 
φέρων ιρέροντί, Ηβδ^οΐι. ΰυμβολεΐ' 
βυντυγχάνει. 

512. ναυατήρα (ύϊβ ΗαηάδοΙιήίΙ; 
Ιι&Ι ναύτην, Λνοιηΐί; ηΐο1ιΪ8 ^βδ3.^ 
ΪΒί): Ηβδ^οΐι. ναυατήρες' οι ίχέται. 
Υσΐ. οΐϊθπ 359 ζα ναύοντα. — 
έφίβτιον: ζιι 370. — Όα,η&Οδ 3,1) 
υηίβι• πιϋϊίϋήδοΙιβΓ Ββάβοΐίαη^ 

513. ,,^ίβ άιι (ϋ836ΐιιΥθΓΐΐ3.1ί;αη§8- 
ΙιβίβΜβ ^β^βΐιβη ΙαΒ,δί, 80 ιηο^β βΓ 
ββΐηβιη ΑυίίΓασβ σβιαϊΐβ Ιιίη^βΐβη." 
ΡαβδβηοΙβΓ δοΗβΐηί (Ι&δ νοη δοΐιΰίζ 
ο;θ8βίζΙβ κίει. Υοι•αυ8 νβιταιιΐβΐί 
Ν£ΐΙ)θΓ ευ μίν τόδ' είπας. 

514. δρω τνίβ δίβΐ). 1049 ΒΪΰΛ^ άβθ 
^θΛνδΙιηΙϊοΙίθη δράοω. — ττοΰ 0-ράοος 
νέμεις (ΡοΓδοη νέμεις, νΐθΠβΐοΙιί; 
ήοΐιΐΐσ) έμοί, Λνβίοΐίβη ΟΛ ΛνβίθββΙ 
(Ιη ιπΐτ &η, ινο ϊοΐι ιηΐοΐι βΐοΙιβΓ ίαίιΐβη 1ίαηη? ϋΐ)βΓ %•ράοος ζπ 
966. 

515 ΰημεΐον πόνου: νβηη ηιαη 
άΐβ Ζ-ννβϊ^β αιη ΑΙί&Γ ζπΓΰοΐΣΐϊββ, 
80 §Β.\) ηιαη άααιϊί; ζια βΛβηηθη, 
Λ&β άΐβ Βϋ;ί:Θ ηοΛ ηΐοΐιΐ βΛδι-ί;, 
οΐΐβ Νο<; αίδο ηοοίι νοΛαπάβη ββί. 
Υ^Ι. δορίι. Ο. Τ. 143 Ϊ6ταΰ0•ε, τονΰδ' 
αραντες Ίχτήρας κλάδους . . ώς τΐάν 
έμοϋ δ ράβοντας, θ\)Α. 147, Επγ. Ηϊΐί. 
258 άλλ' ώγεραιαΐ, ατείχετε γλ^^νx^ιν 
χλόην αντοϋ λιτιονΰαι φυ?.λάδος 
γ,αταβτεφη, 9εούς τε γ,αϊ γήν την 
τε τΐυρφόρον %'εάν Δήμητρα 9έμεναι 
μάρτυρ' ηλίου τε φώς, ώς ονδίν 
■ημϊν ήρχεοαν λιταϊ %-εών. 

516. καΙ δ ή ^ϊβ ιδού, ΐΥθηη ηΐΗ,η 
βΐηθπι ΑυίίΓασβ ηαοΐιΐίοηιιηΐ;. Υ^Ι. 
Ργοπι. 54. — ΰφέ, αυτούς τνίβ δίθΐί. 
617, Ευι•. Ηβΐί. 260 υ. α. Υ^Ι. ζα 
Ργοπι. 9. — χειρία . . αέϋ-εν, »β1ΐ0Γδ&ιη 
(1βίηθΐηΤνΌι•ίβ. Υ^Ι. Ηβ87θΙι. χείριον 
νποχείριον. 

517. λευρόν : Ηβ97θ1ι. λευρφ- 
δμαλω, τιλατεΐ, Ργοπι. 385 λευρους 
γύας, δοΐιοΐ. τους πλατεΐς. ϋθΓ 
θΙ)6η6 Βθ(3θη οΙβΓ ΟΓοΙιββίΓα δίβΐιί; 
ΐη €τβ§βη83.1;ζ ζπ άβπι βΓΐιοΗίβη 
ΑΙίαΓ. ϋβΓ ΟΙιΟΓ πιυβ ηΐβοΙβΓ- 
βίβΐ^βη, αηι ίη Λθγ ΟΓοΙιΟδίΓα ζα 
(Ιοπα ίΌΙ^βηίΙβη 8ί&δΐπιοη (Ιβη θηί> 
βρΓβοΙιβηίΙβη Τ&ηζ 3,ιΐδζαΓΰ1ΐΓβη, 
•ννϋΙΐΓβηοΙ βδ (ΙβΓ Ηαηύΐαη^ ηιβΙΐΓ 
βηΙδρΓθοΗθπ ^νΐϊτίΐβ, ^^τεηπ θγ άοη 
βίοΙίθΓβη Ρΐαίζ απ άθπι ΟδίίβΓαΙί&Γ 
ίηηβΙ)β1ιΐβ11β. ϋϊβ βζβηίβοΐιβ Χο1> 
■ννβπίΐΐ^ΐίθίΐ; \νΪΓ(Ι ΛϊίΓοΙι ά&δ Ζδ^βΓη 
άβ8 θίιθΓ3 νβΓίΙθοΙίΙ. ϋΐ>η^βη8 ΥαίΛ 72 Α80ΗΥΙ.08 ΧΟ. και τΰώξ βεβηλον αλβοξ αν ^νοιτό με; 
ΒΑ. οντοι πτερωτών άρπαγαΐς (?' έκδώόομεν. 
ΧΟ. άχν εΐ δρακόντων άνΰφρόνων έχ&ίοΰιν; 520 

ΒΑ. ενφημον εϊη τουπος ενφημονμέντ]. 
ΧΟ. οντοι τι -θ^αϋμ^α δν6%•ροεΙν φόβω φρενόξ. 
ΒΑ. αίει γυναικών έΰτΐ δεϊμ' έ^αίΰιον. 
ΧΟ. 6ν καΐ λέγων ίνςρραιι/£ και πράΰβων φρένα. 
ΒΑ. άλλ' οντι ίαρον %αΙδ^ έρημώΰει πατήρ. 525 

εγώ δε ?,αονς βνγκαλων εγγωρίους άβΓ ΥβΓβ θΐ-ΐίβηηβη, <1αβ άβΓ δοΗ&ιι- 
βρϊβΙθΓ ϊη (ΙβΓ ΟΓοΙιβΒίΓα, ηίοΙιί αα£ 
βΛδΙιίβΓ Βύΐιηβ βίοΐι ϊιββηάβί. — 
αλοος, Αυ, Γΐτιτ. Υ^Ι. ΡβΓ8. 113 
τίόντιον αλαος (Νβρΐπιιΐα ριαΐα), 
8ορ1ι. ΕΙ. 4 το τΐαλαιον "Αργός . . 
αλαος 'Ινάχον κόρης. Όβη ^β^^βίΐιίβη 
ΡΜζ Ίί&άβηίβί 68 8ορ1ι. Ο. Ε. 10 η 
τΐρος βεβήλοις η προς αλαεαιν &εών. 
ν^Ι. 8ίΓα1). IX 8. 142 οί ποιηταΐ αλαη 
καλονΰί τα ιερά, -καν τ] 'χρύ.ά (ηίοΐιί 
ιηΐί ΒίΙαιιιεη }3β"^3.ο1ΐ8βη). — έπι- 
ατρέφον ίαχ έπίΰτρέφω ΕθΙ)θΐΊβ11ί. 
ν^Ι. Ειιι•. Ηβΐ. 89 τι δήτα Νείλου 
τούΰδ' έτΐίατρέφτ] γνας; ΒοΙίΓθβ 
δοΙίΓβίΒΐ; έπΐΰτρωφώ. Ύ^Ι. Ετιτ. Μβά. 
666 ττόΰ-εν γης τήοδ' έπιατροοφα 
πέδον ; 

518. "^νβηη βεβηλον 1»θίοη{; -ννΐι-ά, 
εη-θ^ί; άΐβ νίϊβάβΐϊα.οΙαΏ.ξ τοη αλΰος 
Ιίβίηβη Αηβΐοβ. Τν"βί1 νβπηιαίβΐ; 
βέβηί.ον αν -πέδον, &1»βι• ν§;1. Ριόπι. 
268 ί". πΰρ . . φλογωπον πνρ. 

519 ί". πτερωτών: ^ο^ιολ. δρακόντων. 
ΑΙ)βΓ άβΓ Οτβά&ηΐίθ ίβί ζιιη&οΐιβΐ; 
ίοΙ^βηάβΓ: „ 8βΐ ητιι• ηΐοΐιί αΐίζιι 
1)&η»β; 68 τνίΓά άΐοΐι άοοίι ηΐβιηαικί 
άατοΐι άΐβ Ι^πίΐ 6η1;ίτί1ιι•βη , τν^ο 69 
ηηθ τιηπιδ^ΗοΙι νίΆΐ& άίοΐι άβη 
Εα,υίίθΐ-η ζα βηίΓβΐββη." ϋίβ Όαηαίάβη 
ηβΐιιαβη οΐίβ "νΥοΓΐβ ίΐββ Κοπί^β ΐιη 
βί^βηίΐίοΐιβιι 8ίηηβ ηικί νβΓθ1;6ΐιβη 
ηηίβι• άεη 1)ββϋ<τ6ΐί;βη Τνβδβη άβι• 
Ι^αίΙ; ϋΓ&ο1ΐ6η υηι άΐβ Α^τρίΐβ,άβη 
ϊη (ϊε^βηβαΐζ ζυ άϊβεβη ζα βίβΐίβη. 
ν^Ι. 770 Γ. ϋίθ ]3βΜσβ1ίοη ϋΓαοΙιβη 
8111(1 ΠΓβρΓΰη^ΙϊοΙι Οβ-ηάίίβΓάϋιαοιιβη. 
— δοΐιϋίζ άεηΐίΐ; αη βΐη6 βρΓΪοΙι- 
νοΓίΙϊοΙιβ Εβάβηε&Γί;, άΐβ ΙιβΓ- 
^βηοηιπιβη ββί νοη ύθΐ• ΑιΐΒββίζυηο^ 
νοη Κΐηά6Γη ηαοΐι Εαι•. Ιοη 902, 
917. Α1)βΓ άΐβδβ Ββζΐβΐιυηο' \\^^ ίβπι. — άρπαγαίς ο' ίΰχ άρπαγες 
ΡοΓΒοη. νΐβΐΐβϊοΐιΐ; Η&ΐ Ρ&1β7 ιβοΐιϊ; 
ταϋ άρπαγΐι α' . — άλλ' ει . . ίχΟΊοοιν 
{έκδώβεις, τι τοντο\). 

521. Γατίδία 8Ϊ1; ΟΓαϋο ίΒ,ιΐΒία 
3.υ(ϋβηί;ί (Ηβπη&ηη). Βοηα τβΛα 
ς[ηαβ80. 

522. δνβΟ•ροεΐν (εο ν&ΙοΙιβηαβΓ 
£πΓ δυαφορεΐν): ,,ΗαΙίβ άΐβ ΒίΙτΙ^Γ- 
Ιίβΐί οιβΐηθΓ Εβάβ ιηβίιΐ6Γ ΓυΓοΙιΙ; 
ζυ^ίβ". ν§1. δΐβΐ». 244 £. 

523. γυναικών (80 ίιΪΓ 5' άνάκτων 
Ιιΐητν^οοά) : ζυιη (τβά3,η]ίβη ν^Ι. 
8ΐβΙ). 170 £Γ. ΛΥ. ΗβαίΠϋη νβπηαίβΐ; 
άεΙ δ' αναρκτον (οάει αεϊ δύοαρκτον 
οάβΓ άεί γ' αναρκτον). — έξ,αίβιον: 
Ηβ87θ1ι. έξαίΰΐα• υπέρμετρα. 

524. ϋβΓ Τοη Ηβ^ αη£ λέγων, 
ά& άίβ 8ο1ιιιια1ιυησ ζΐΐΓΰο1ί§6•νΓίβ8βη 
Λνΐτά: ,,Οα άυ ίη άβηι, τγ&θ βοΙίΛ^βΓβΓ 
ΐδΐ;, ΐιη Ηαηάβΐη ηηδ βΓβτβυδΙ:, βο 
1)β1ΐ3,ηά1θ πη8 αηοΐι ηϊοΐιί; ΐη ΤΥοτίβη 
τιηίτβιιιιάΐϊοΐι." ϋιη^βΙίβΙΐΓΐ; Εατ. Ογ. 
287 τοις μ^ν λόγοις ηυφρανε, τοις 
δ' ϊργοίΰΐν ου. ϋίβ ΕΓΜαπιη^ τοη 
δοΐιηϊζ ,,ίιι £αο, αϊ; ηοη (ΰοβηάο 
Βοίηηι 3Ϊνβ ρΓΟχαΐΐ^ίβηάο, 86(1 α^βη(1ο 
ς[ΐΐθ€{ηβ αηΐιηυ.ηι ηο8ΐ;ι•υηι βχΙιϊΙ&ΓβΒ" 
0(1βΓ νοη "ννβϊΐ ,,ίΏ νβΐΌ, υΐ; νβΛϊβ, 
810 βίΐαιη ία,οίΪΒ πιβ ϊυνα" νβΛβηηί 
(Ιβη 01ιαΓ&1ίί6Γ (Ιθγ ϋαηαΐίίβη. 

525. παΐδ' (^βδβίζί; Γϋτ χρόνον: 
άβθΒί ρΓοηοπιεη ηεί^αβ ΑβΒοΙι^Ιυβ 
χρόνον ηίι-αηηβ 1)Γβνΐ ϊη ηΐθ(ϋο 
ίήηιβίΓΟ ροθΐιΪΒΒοΙ;, βα^ί; Ηβπηαηη. 
δίαάίηιΰΐΐθΐ• ζϊθΐιί τέκν' τογ) τβΛ&Η 
βϊοΐι Ιίίΐυδαΐ ζιυη Οοίΐαηΐίβη. 

526. Ββΐ 1)β8θηάβΓβη ΑηΙΪΒββη 
\ντΐΓάθ ία Αίΐιεη βϊαβ &αβθΓ0Γ(1θη1;- 
Ιϊοΐιβ Υο11ίθν6Γδαιηηι1αη§ 1)βΓα{"θη, 
■νν^βίοΐιβ ΰύγκλητος έκκληοία ΙιΐβΒ. ΒΙΕ δΟΗϋΤΖΓΕΕΗΕΧΒΕΧ. 73 Λατώ, το κοίνον ώζ αν ενμενεζ τιΟ•ω, 
και βόν διδάξω τίατέρα τίοΐα χρη λέγειν. 
Λροζ ταντα μίμνε καΐ %•εονξ έγχωρίονζ 
λιταΐς ηαραιτον των β" ερωξ εχεν τνχεΐν, 
εγώ δε ταΰτα τζορΰννών ελενβομαι' 
Λει&ώ δ" εηοιτο '/.αΙ τύχη :ΐρακτήρίθζ. 

ΧΟ. 'άναί, άνάκτων, μακάρων 
μακάρτατε και τελέων 
τελειότατον κράτος^ ^λβιε, Ζεν, 
πι^οϋ τε και γυναικών 
αλενβον ανδρών νβριν εν βτυγήβαζ' 
λίμνα ά' εμβαλε Λορφνροειδεί 
τάν μελανόζνγ^ 'άταν. 530 Βίτορίι. 535 527. πατώ (θο ίατ πιζτω), εΙμι, 
νήβ Α§. 1297 προς βωμον εντόΧμωζ 
πατείς. 

529. προς ταντα, ά&τΆπί Ιιϊη, ίη 
ΑηΙϊθίΓαοΗί; άβ88βη. Υ»!. 2όδ. 

030. παραιτοϋ τνχεΐν ών ^ρως 
ίχει ΰε. — των: ζη 177. — ϋΐβββ 
ΑηίίοΓάθηιησ φ,}^^ ά3.5 Τΐιβιηα άββ 
ίΌΙ^βηάθη 01ΐ0Γσβ8αη§8 απ. 

531. ποραύνειν Ϊ3Ϊ βΐη ροβϋβοΐιβθ 
"^ΛΌγΙ, νβηιι Θ8 Εΐυοίι τβΓθϊζιζβΙΙ ΐ3βΐ 
ΗβΓοάοί άπα Χβηορίιοη εΐοΐι ΕηοΙθί;. — 
έλενΰομαι: άΐβΒβ Γοπη Εΐαοΐι Ργοπι. 
880, δορΗ. Ο. Κ. 1206, Τγ3,ο1ι. 595. 

532. τύχη πραχτήριος: ζα 213. 

533 — 607 βΓβίβδ 81;3,ΒΪπιοη: 
ΰβ\3βί ζη Οτοϋ (Ζβυβ). ,,δοΐιϋίζβ 
χιη3 ^β^βη (Ιβη ΐΐΐϊβηιιιιΐ; άβΓ 
ΜαηηθΓ; 3,18 Ναοΐιΐίοηιιηθη άβι• Ιο 
ηι£βη •ννΐΓ ζη (Ιϊγ αΐβ υη86Γβιη 
δί&ιηιηνΕίβΓ. \νίΓ βίβΐιβη ^βίζί 
Λνΐβίΐθΐ• ατιί ύθΓ ΓΙπΓ, νοη τνβΙοΙιβΓ 
Ιο ίΌΓί^β1;η6ΐ)6η ΛίτίΓάβ Ιιίηααί ζηια 
Βθ3ροηιβ, ϋΙίβΓ άίβεβη ηαοΐι Κΐβΐη- 
&8Ϊβη, (Ιυτοΐι ΡΙίΓγ^βη, Μγθίβη, 
Ιι^άίβη , ΡαηιρΗ 7ΐίβη , Κίΐϊΐίϊβη, 
Ρϊιδηϊΐάβη η&οΐι Α^τρίβη, λ^ο 8ίβ 
βΓδοΙιΐβη ζταη δίαηηβη άβτ Ββ- 
■ϊΡοΙιηθΓ, -^βίοΐιβ 9Ϊο1ι ϋΙίβΓ Λ&3 
ηϊβ§β8β1ιβηβ "^Υβεβη, Η&ΙΙ) Κπΐι , Η&ΙΙ) 
ΓΓ3.α, βηΐ8β1;ζί;βη. ΒογΙ; ΐη Α^γρίβη 
&\)βτ Ιβ^βθί άπ άβίηβ Ιιβίίβηάβ 
Ηβ,ηά ααΓ βίβ υηά βΐβ θΛΐβΙΙ Λνίβ(1θΐ• 
ίΙΐΓβ Οββίαΐΐ αη(1 ^βΙϊαΓ νοη (Ιϊγ άβη Ερ£ΐρ1ΐ08, άβη ΑΗηΙιβιτη τιηδβΓββ 
(ϊβΒοΙιΙβοΜδ. "^ΐτ Ιιαίϊβη &180 βΐη 
ΑπΓβοΙιΙ; ατιί άβϊηθ Ηϊΐίβ, τιπά άα 
ΙίΕΐηηδΙ; ΙιεΙΡβη; άβηη ^^βΓ ίβΐ; ιηδ,οΐι- 
α§βτ &1& Ζβ\ΐ3, άβδθβη \\^ογΙ; βοΓογΙ; 
ζτΐΓ Ταΐ; -ννίΓά!" Αιιοΐι ΙιίβΓ Ι^βηαίζί; 
άβΓ ϋΐοΙιίθΓ άϊβ (ϊθΐθ^βηΐιβϋ; ββΐηβ 
σβο^&ρ1ιΐ8θ1ιβη ΚθηηίηΪΒδβ ζτι υθγ- 
ντβΓίθη. ν^Ι. ζυ 261. 

533. ανα^ άνύκτων νοιη 1ιδο1ΐ3ΐ;βη 
Ηβη-η, Λν^β άθΓ ΡβΓββΓίίδηΐ^ 3.18 
Κοηϊ^ <1βι• Κοηϊσβ Ιιβζβϊοΐιηβΐ; 
■ητίΓάβ. ν^Ι. (ϋβ δίταϊ. δ. 730 ζΐα^τίβ 
6Γ3ΐ)8θ1ιΐΊί1; έν&άό' έγώ κεΓμαι 
Κνρος βαβιΧενς βαοιληων αηά 
ΡβΓ8. 24. 

534 £. τελέων τελειώτατον κράτος 
(άβτ 0-βλναΙίϊσβη Ιιδοΐΐδίβ Μαοΐιΐ;) 
ίίΪΓ τελέων τελεώτατε. 

536 Γ. γνναιχών (ίατ γενέβ9•ω 
Ύοάϊ) αλενΰον νβριν, ΛνβΙΐΓβ άβη 
ΡΓβνβΙηΐΐΐΙ; ζ\) νοη υηβ ΓΓααβη. 
δοΗϋΙζ νβππΰίβίβ γένει αω (ίητ 
γενέοΟ•ω) τηϋ 1)β(1βηΜίο1ιβιη Ηΐ3ί;η8. 
— ευ οτν/ήοας, ταϋ άβηα Η339β, άθΓ 
ΒοΙΛβιη ϋί)βπηιι1:β σβΙ)ϋ.1ΐΓΐ;, Υ^ί. 80. 

538. πορφνροειδεΐ Μΐΐβ Ηοιη.Π391 
αλα πορψνρέην, ΕιΐΓ. Τγο. 124 αλα 
πορφνροειδέα. ϋ38 Ερΐίΐιβίοη νβίδΐ; 
ΙιίβΓ 3ΐιί δίτίΓΐη ϋη, τ^Ι. Ηοπι. 5Ί6 
ώς δ' οτε πορφύρτ) πέλαγος μέγα 
ν,νματι ν.ωψο). 

539. Αη ' άίβ δΐβΠθ νοη τάν 
μελανόζνγα (τηϋ 8θ1ι•ϊναΓΖθη ΚικΙβΓ- 
1)αη1ίθη, τνβίΐ βοΙίΛναΓζβ ΚυάβΓβΓ 74 Α80ΗΥΙ.08 το προβτρόπαίον ί' έτίίόών 

παλαίφατον άμέτερον 

γένος φΜαξ Λρογόνον γυναίκας 

νέωβον ενφρον αϊνον, 

γενον τίολνμνάβτορ, εφατΐτορ ^Ιονς' 

/ΙΙόν τον γένος ενγόμε%•^ είναι 

γας άπό τάόδ' ατίοικοι. 

παλαιΌν ά' εΙς ϊχνος μετέΰταν 

ματέρος, άνϋ^ονόμονς έπωπύς, 

λειμώνα βονγ^ίλον, εν%•εν Ίώ 

οΐβτρω έρεΰΰομένα 

φεύγει άμαρτίνοος, 

πολλά βροτών διαμειβομένα 

φνλα, δίχτ} δ' άντίπορον 

γαΐαν, εν αΐύα διατέ- 

μνονβα πόρον κυματόαν, δρί^^ίΐ. αηϋδίτ. 

541 645 8ΐτορ1ι. δδΟ 55δ ά&Γ3,ΐΐί δϋζβη, 7271) νανν ϊΐΐϋ 
τ. μ. ίίταν, ντβϊΐ άειε δοΠΐβ" οΙ&β ΥβΓ- 
άθΛθη άβΓ Βαη&ϊάθη -π-βΓοΙβη 8θ11. 

540. Λροΰτρόπαίον ά' (80 ίίΪΓ 
Λροξ γνναίκών) νη& ποτιτρόηαιον 
(δπρρίΐοβιη) 366. 

541. παλαίφατον, &1ί§βΐβϊβτί, οΐϊ. 

542. γένος φιλίας προγόνου (43) 
γνναίν.6ς, δίαπιπι (Ιθγ ^βϋβΐιίβη 
ΑΙιηίΊ-αα. 

543 £. ,,ΕπιβυβΓβ ΐη άβίηβια ββ- 
άϋοΐιίιιίδ (Ιϊθ τιηΒ ίΓβυη(11ϊο1ιβ Κιιηάβ ; 
άβΓ άα βίπδΐ; Ιο ϊη Ι,ϊβΙ)β ΐ3βι•π1ΐΓΐ68ί;, 
8βϊ Λθ8 Λνοΐιΐ βίη^βάθηΐΐ." ϋβΓ 
Υοΐΐ&ίΐν πολνμναατορ &ίβ\ίί ρΓϋάί- 
Ίί&ϋγ "ννΐβ ϊη δλβιε, κώρε, γίνοιο 
ΤΙίθοΙίΓ. ΧνΠ 66 , Ιω δνατηνε ον, 
δνβτηνε δήτα . . φανείς 8ορ1ι. Ρΐιϊΐ. 
761 α. 3,. 

545. ^ΐον (80 ΒυΙΙβΓ ίΐϊΓ οίας) 
γένος: \§1. 41, 588, 1068. 

546. αποίκοί (βο βοΐιΐϋζ ίΐΪΓ 
ένοικοι) ■ίνίβ ΡΐΌηι. 840 χ9•ονα 
Νείλώτιν, ου την μακράν αποικίαν, 
'Ιοΐ, πί-πρωται ΰοί τε καΐ τέκνοις 
χτίΰαι. ΤοτίΓηίβΓ νβηανιΐβΐ τάοδ' 
άπο γάς μέτοικοι. 

δίΊί. ,,ϋαίιϊη, ^νο τοΓΖθΐίβη άΐβ 
ΜυίίθΓ ΛναηάβΙΙβ , απΓ οΐΐβ Βΐηιηβη- 
■νν^βΐοίε, Λνο 8ΐβ (τοη Αγ^οβ) 1)β- 
οΙ)3,ο1ιίβ1; Λντιτάβ." ^Υΐβ ηαοΐι έίβρίι. Β^ζ. ΑΙίτοΙίΟΓίηΐΙι Έπώπη ..Μββ, 
■«^βίΐ 8ΐθ7ρ1ΐ08 νοη άοΓί; ηαοΐι Α^ηα 
β,υδδοΐι&ΐΐίβ , 80 ΐίθάβυίθί έπωπαί 
ΙιΐθΓ άΐβ 0Γΐ;1ΐο1ιΐ£Θίί;, λγο Αγ§08 
ιηϋ; <1βη ζαΐιΐίοδβιι Αυ§βη ηαοΐι Ιο 
1)1ίο1ίί;θ. 

549. λειμώνα βοΰχιλον, λειμώνα 
βονβοτον, ΕίηάβΓ^^βίάβ. 

550. έρεβΰομένα, 8ο1ιο1. έλαννομένη. 
ϊάΙ&Υ νβιτητιίβΐ; έρεΟ-ομένα 8. ν. α. 
έρεΟ•ιξομένη (υιιά ^βΐιαίί 559 Λύδια 
τε γναλα \)βι). 

551. άμαρτίνοος, 8θ1ιθ1. μανεΐβα. 

552. ϋιη άβΓ §βη&\ιβι•θη Κθδροη- 
βίοη ^ντίΐβη νθηιηιΐβΐ Μβΐηβΐίβ -πόλλ' 
ανδρών. Α\)βτ άϊβ ιηαιισβ11ΐ3,ίΐβ 
Εβδροπδΐοη βηίδοΙίΐΐΙοΙϊεΓΐ; Λβΐ" Εΐ^βη- 
ηΒ.ίηα Παμφνλων 661.— διαμειβομένα, 
άητοϊΐ'^ΆΏ.ά^τηά. 

553 £Γ. διχτ) ορίζει άντίπορον 
γαίαν (8ο1ιο1. Άΰίαν καΐ Ενρώπην), 
πόρον κνματίαν έν αιαα (8ο1ιθΙ. έν 
ε'ιμαρμένγι) διατέμνονΰα, ,,δίβ ^βηζίβ 
σβσβηβΐπΕίηοίΘΓ οΐΐβ σ6^βηΰΙ)βΓ- 
ΙΐβσβηιΙβη ΙιΟ,ηάβΓ αΙ), ίηάβιη δΐβ 
ηαοΐα άθΐ• Βθθίίιηιιιυ.η§ οΐθδ 8ο1ιίο1ί- 
δίΐΐθ Λβη •\νο§βηάθη 8ιιη(1 άιίΓοΙι- 
δθ1ινί•&ιηιη'\ ά. ΐ. ,,δίβ 8θ1ΐ"«•3,ιηιη ϊΛβΓ 
άβη Βθ8ροΓα8, ντβΙοΙιβΓ Λΐβ ΟΓβηζβ 
νοη ΕιίΓΟί^α ιιη(Ι Αβΐβη 1)ΐ1άθΙ". 
Ν&οΐι Ργοπι. 756 ίΤ. βοΐίλνύηηιί Ιο ΓΙΕ 80ΐπ;ΤΖΓΙ.ΕΗΕΝΒΕΧ. 

Ιάπτει δ' Άΰίδος δι αΐας 
μηλοβότον Φρνγίαζ δίαμ:ίύ^, 
περά δε Τενϋ^ραντος αβτυ Μνβών 
Αί'διά τ αγ γναλα 
καΙ δι ορών Κίλίκων 
Παμφνλων τε διορννμένα 
γάν ποταμούς άενάονς 
καΐ βαϋ^νπλοντον χϋ-όνα και 
τάξ ^Αφροδίταζ πολνπνρον αίαν. 

Ικνεϊται δ' εΐβίκνονμένον βέλει 75 

αηϋδίτ. 560 δίνορίι. ϋ.\)6τ άβη Ινΐηιιαθηδοΐιβιι ΒοδροΓΠδ, 
τνβΙοΙίθΓ ^Ιθϊοΐιί'&ΐΐδ αΐδ βι•θηζβ νοη 
ΕυΐΌρα υηΛ Αδϊβη 1)θζβΐο1ιηβί; -ννίΓά. 
ΗΐβΓ άβΐιηΐ; Ιο ϊΙιγθ "ΝΥαπάβΓαπ^ ηυι• 
1)18 ζιιιη Λιαίίϊδοΐιβη Βοδροι-υβ ατιβ, 
άθβδβη Ν&ιηβ ιηϊΐ; ιιηΓΪοΙϊίϊ^θΓ ΑΙ»- 
Ιβϋιιη» {βοος πόρος) 3,αΓ Ιο ζτιι-ηοΐί- 
^βίύΙΐΓί; ΛντίΓάβ (Ριόπι. 759). — άντί- 
πορον νάβ ΡθΓδ. 67, Ετιγ. ΙρΗ. Α. 149 
"Αρτεμιν (ϊη Αυΐΐδ) Χαλ•χίδος άντί- 
πορον. — διχΐ] δρίζεί: ν^Ι. Ετιγ. Μθά. 
432 δίδυμους ορίΰαοα πόντου πέτρας, 
ΗθΓ&ΙίΗά. 16 ψεύγομεν δ' άλώμενοι 
αλλην άπ' άλλης έξορίξοντες πάλιν. 

556. Ιάπτει („ δίύηηί ") ΐηίΓΕηδΐίϊν 
■νΐβ ΐηΰι ΡβΓδ. 473. — Άαίδος Λνΐθ 
ΡβΓδ. 273, 765. 

557. Ν&οΐι άβηι Οαηζβη \\ΓβΓάβη 
άΐβ Τβίΐβ Αβΐβηδ ααί'^βζ^ΐιΐί. Εβ 
£61111; &1δθ Ιίβΐη καί, ντίβ ο1βι• δοΐιοΐ. 
πιβΐηΐ;. — μηλοβότον ΐίνίβ ΡβΓδ. 765 
Άαίδος μηλοτρόφον ηαοΐι Αιοΐιίΐ. 
Γγε^πι. 26 ο ί' Άαίδος γης καρτερος 
μηλοτρόςρου. ΡΙίΓγ^ίοη τλγβ,γ οίαιτοΐι 
Ββίηβ δοΙιαΓβ υη(1 θβϊηβ ΛΥοϋβ 1)6- 
Ιί&ιιηΐ;, ν^Ι. Απδίορίι. Λ"δ. 493 χλαΐ- 
ναν . . Φρνγίων έρίων, δίΓ&Ι). 8. 578 
ςρ^ρί^ δ' 6 περί την Ααοδίκειαν 
τόπος προβάτων άρετάς ενκ εις 
μαλακότητα μόνον των έρίων, ^ χαΐ 
των ^Ιιληαίων διο^ψίρει, άλλα χαϊ 
εις την χοραξην χρόαν. — Φρυγίας 
διαμπάξ ντΐβ ατίρνων διαμπάξ 
Ργοπι. 65, λαιμών όιαμπάξ Ευι•. 
Βαΐίοΐι. 994. 

558. ΤβΰίΙΐΓ&δ, Κδηίσ νοη Μγβίβη, 
■Λ-3,1• Α(1ορΙΐνν&ίβΓ άββ Τβίβρίιοδ, 
ΑροΠοά. ΙΙΙ9, 1. Υ^Ι. ΤεύΟ-ραντος 
πεδίον Ρίηα. 01. Χ 71. 

5598". Λύδια τ' άγ (τ' άγ ίϋτ τε ΗθΓΐηαηη ; άγ "ννίθ άμ 354) χτε. ,,ϋικί 
άίβ ΐ7(1ϊδο1ιβη Τ&ΐδοΐιΐυοίιίβη ΙιίηΒ,ιιί 
υιιοί ΐΛβΓ άΐβ ΜαΛβη άβι• ΚίΙίΙίϊβΓ 
υιιοί άυι•οΗ άαβ Ε&ηά άει- Ραιηρίιγίίβι• 
δίΐϊπηθηοΐ δβίζί δΐβ (περά) ΐΛβι• 
ΐιηιη6Γβϊβββιΐ(1β 8{;Γδιηβ ιιηα ο1ηι•ο1ι- 
■«'αηεΙβΓΐ; (περώ) βϊη ΓβίοΙι^βδβ^ηβίΘδ 
Ιιαηά" 11. δ. "ίν. Ζπ Λύδια ανά γναλα 
χαι δι' ορών ΐδΐ; όρννμένα ατίδ άβιη 
ίοΐ^βηάβη διορνυμέναζη βηίηβΐιιηβη. 
Οαβ Κΐΐίΐίϊθη νοΓ Ραπιρίιγίϊβη ^β- 
ηαηηί Λνίι-ά, Ηαΐ; δβίιίΘη Οηιηά ΛνοΗΙ 
ηπΓ ίπι ΥβΓδίηαββ. 

562. γάν: άΐβ Η&ηάδοΐιηίί; Μβΐίβΐ; 
τάν. — άενάους ϊτα. Οτβ^βηδαίζ ζτι 
(Ιβη ΐη ΛθΓ Ιιβϊββη Ζβΐΐ; νβΓδΐθ^βηάβη 
χείμαρροι. Εδ Ιίδηηβη οΐΐβ Γΐϋδδβ 
ΚΙβϊηαδΪΘηδ , Ηβηηοδ , Ραΐίίοΐοδ, 
ΚαγδίΐΌδ, Μα3.η(1βι•, ΕτίΓγπιβάοη, 
ΚαΙγΙίαάηοΒ , 0(1βι• αυοίι (Ιϊβ Εΐΰδδβ 
8 7ΐ•ΐβηθ Λνίβ (ΙβΓΟΓΟηίββ ^βπιβίηΐΐδβίη. 

564. τάς (Ηβπηαηη ταν) Άφροδίτας 
αΙαν: δΛοΙ. Φοινίκην ην ιεράν 
Αφροδίτης δια βίβλον χαϊ λίβανον 
((3. ΐ. Βύβλον χαϊ Λίβανον). Υ^Ι. 
Ρο,υδ. Ι 14, 6 πρώτοις άν&ρώπων 
Άοΰυρίοις χατίατη αέβεαϋ-αι την 
Ονρανίαν,μετάδ^ΆααυρίονςΚυπρίων 
Παψίοις χαϊ Φοινίχων τοις Άαχά- 
λωνα ϊχουβιν έν τΐ] ΙΙα?.αιατίντι. 
παρά δί Φοινίχων Κν%•ηριοι μαϋ-όντες 
αέβοναιν. ΕυΓ. Βαΐίοΐι. 401 Ηβιβί 
Ζγ^&τη νάαος τας Άφροδίτας ηηά 
νΐβΐΐοϊοΐιί; ΐθΐ; τιηίοΓ βα&ύπλοντον 
χΟ-όνα Ρΐιδηίζΐβη ζα νβΓδίεΙιβη. Οβ- 
ηβ,υβΓβ Αη»&1)βη Ιί^αηη άβι• ϋΐοΐιίβι• 
1)βί8βίίβ ΙαΒββη. 

565.1". ,,δΐβ ^βίαη^ΐ;, ά& ιηϋ θβΐηβπι 
δίαοΗβΙανιίδίβΙοδδΙιΙοΙιΐΛβΓ^ββα^βΙίβ 
ΗΪΓίβ." Μΐΐ: είαιχνονμένον Ιιαηη 76 Α8ϋΗΥΙ.0δ βουκόλον ητΒοόεντοξ 

/ίΐον πάμβοτον αλΰος, 

λειμώνα χίονόβοβκον, οντ έτίερχεταί 

Τυφώ μένοξ 

νδωρ τε Νείλου ν06οις α%•ικτον 

μαινόμενα Λονοις άτί- 

μοίξ οδνναις τε κεντροδα- 

λήτίΰί &νίάς Ήρας. 

βροτοί ί' οϊ γας τότ ήβαν έννομοι 

χλωρω δείματι %^νμον 

Λάλλοντ^ 'ό'φιν άή&η 

βοτον εβορώντες δνβχερες μι^όμφροτον, 

τάν μεν βοόζ, 566 570 αηϋδίγ. 

575 ιηΕίη Αιΐθ(ΐΓΰθ]ίβ τνΐβ μέαον κάρα 
διπλοίς κέντροιαί μον καθ'ίκετο 8ορ1ι. 
Ο. Τ. 809 νβΓ^ΙβίοΙιβη. — βονκόλον, 
ντβίΐ άβΐ οΐβτρος απ άΐβ δίθΐΐβ άβ8 
Αγ^08 (308) ^βίΓβΊβη ΐβΐ;. 

567. ζ/Γον . . αλΰοξ: 8ο1ιθ1. την 
Αί'γνπτον. 

568 ί. ΌΪ6 ΕηιοΜΙ)3;Λβΐ* Α^γρίβηβ 
Λνΐτά. νοη (Ιβιη 8ο1ιιιββ ΑΛΐορΐβηδ, 
τν-βΙοΙιβΓ άπΓοΙι (Ηβ Ιΐθϊββη "^ίιιάβ 
(Τνφώ μένος) Βοίαιηιϊζί ηηά άΐβ 
ϋ]3θΓ8θ1ΐ'ϊν6ΐηιηΐΐη^βη άββ Νϋ ΙιβΓ- 

300 γνας μ^ν αινείν έκμαΟ-ών έπί- 
ϋταμαι Αΐ%Ίοπίδος γης, 'ένϋ•α Νείλος 
έπτάρονς γάνος κνλίνδει -πνευμάτων 
έτΐομβρία, έπεϊ πυρωπον φέγγος έκ- 
λάμ^ραν φΧόγα τήκει πετραίαν χιόνα' 
-παΰα δ' εύ&αλης Αίγυπτος άγνοΰ 
νάματος πληρουμένη φερέββίον Δή- 
μητρας άντέλλεί βτάχυν, Οϊοά. 8ϊο. Ι 
38, 4 Άναξ,αγόρας 6 φυβικος άπε- 
φήνατο της άναβάαεως αίτίαν είναι 
την τηκομένην χιόνα κατά την Αί- 
ϋΊοπίαν, ω καϊ 6 ποιητής Ευριπίδης 
μα&ητής ων ήκολον&ηκε (ΡτΆ^τα. 
228). — Τυφώ: άβΓ ^ΙβιΛβ Οβη. 
νοη τυφώς 8ΐβΙ). 504; ν^Ι. Ηββγοίι. 
Τυφώ ■ άντΙ τοϋ Τυφώνας Σοφοκλι'ις. 
ΙηΙ)βίι•βίϊ" άβΓ "ννϊΓΐίδαΒίΙίβΐΙ; Λθ8 
Ττρίιοβ (Ττρίιοη, Τγρίιοβιΐδ) ν§1. 
Ηβ8. Τ1ιβο$?. 869 έκ δ^ Τνφωέος ϊΰτ 
ανέμων μένος ΰγρον άέντων. 

570. ϋδωρ τε (θΟ Ρ3,ΐΐ\ν ί"ηι• το) . . 
νόΰαις (ιηαη βΓ^ατίβΐ νόβων) ά9ι- 
κτον (ηϋϋΐΐίοΐι ίκνεϊται): χ§\. ΡΐΌΐη. 838 ΐηϋι οεπτον Νείλος ευποτον ρέας, 
ΕτίΓ. Για^ιη. 228, 2 Νείλου λιπών 
κάλλιβτον έκ γαίας (νΐβΠβϊοΙιί; άρωγον 
ευβαίας) ΰδωρ, ΈΊαί. ά. 1β. θί; Οβ. 
8. 353 Α πιαίνειν δακεΐ καΐ μάλιατα 
πολυΰαρκίαν ποιεϊν το Νειλώαν ύδωρ 
πινόμεναν. Ββΐιη 8ο1ΐΛνβ11βη οίβε ΧΠ 
βΓΐΐδοΙιί; άΐβ Ρβ8]^, \νθ1ο1ιβ ίη. αΙΙβΓ 
Ζβΐΐ 6ΐ)βη80 ίη Α^τρ^βη -νν^ιϋβΐβ τνίβ 
ίη ηβυβΓ. 

571 £Γ. „•ννα1ιη8ίηιιί§ οΐ) άβδ βηί;- 
βΙΐΓβηοΙβη Ιιβίάβ (ά. ί. \νβ^βη (Ιβι 
νβΓ^ναηάΙτιη^ ίη βίηβ Κυΐι) ηηά 
Γαδβηά ίηίοΐ^β άβΓ ααΓΓβίΙϊβηάβη 
δοΙιηΐθΓζβη άθθ δΙίΒ,οΊιβΙδ , \ν^β1ο1ιβη 
ΗβΓ£ΐ ί1ιι• αη^θδβίζΐ; Ιιο,ϋ,β (31θ£.)". 

574. έννομοι, 8θ1ιθ1. οίκήτορες. 

575 ί. χλωρον δείμανηβ ΐ3βί ΗοπιβΓ 
χλο^ρον δέος. — ΡΰΓ 9νμ6ν έπάλ- 
λαντα Ιίδηηίβ β8 •9•νμό? αΰτοίς έπάλ- 
λετα Ιιβίββη \νίβ Οΐιο. 409 πέπαλται 
δ' αντέ μαι φίλον κέαρ. Υ^Ι. 8ορΙι. 
Ο. Τ. 153 έκτέταμαι δνοφεράν φρένα 
δείματι πάλλων. Όβ,5 87ΐ1αΙ)ίδθ1ιβ 
Αη^ιηβηί; ί"β1ι1ί Ιιϋιιβ^ ίη Ιττίβοΐιβη 
ΡαΓίίθη υηά ίη ΒοίβΠΓβίΙβη. Υ^Ι. 
γείνατο 589. 

577. βοτόν ίδί Αρροδίϋοη ζυ οιί'ίν. 
— Ιηι ΤήηιβίβΓ ίβύΐΐ; ΗίβΓ (11β ^β- 
ηαηβΓβ Κβδροηθίοη. — Μίΐ; αιξόμ- 
βροτος {^βΐιϊΐάβϊ \νΐβ αμβροτος) \§1. 
μιξοπάρ9•ενος Ευι•. ΡΗοβη. 1023 νοη 
άβΓ δρΐιίηχ, μιξ,οβάρβαρος 6Ϊ)ά. 138, 
μιξό&ηρας φώτας νοη άβη ΚβηίαηΓθη 
Εατ. Ιοη 1161. 

578. τάν ιιέΐ', ηαηιΙίοΗ δ^Ιίΐν. — ϋΙΕ 8^ΗυΤΖΓI^ΕΗΕΝ^ΕΝ. 77 

τάν ί' αν γνναικόξ' χεραξ ί' έϋ'άμβουν. 

καΐ τότε δη τίζ ήν 6 ϋ'έλ- 580 

^αξ τίολντίλαγκτον ά&λίαν 

οΐβτροδόνητον Ίώ; 

δι αιώνος κρέων άηανβτον 8ί/τορ}ι. 

<^πράκτωρ τώνδ' έφάνη'> Ζεύξ 
<χ£ίρ05> ί' άπημάντω 6%•ένει 

και ^είαις ετίίπνοίαις 585 

παύεται^ δακρύων ί' άηο- 
ύτάζ,ει %έν%•ιμον αΙδώ. 
λαβον6α δ' έρμα ζίΐον άψενδεί λόγω 
γείνατο ηαΐδ^ άμεμφή, 

δί αΙώνος μακρόν τίάνολβον' αηίΪ8ίν. 

έν^εν τΐάΰα βοα χ&ών* 591 

φνβίζοον γένος τόδε 
Ζηνός έΰτιν άληϋ-ώς. 
τις γαρ αν κατέτίανδεν "Η- 
ρας νόΰονς έτΐίβονλονς', 595 

V. 303 ϊθί 1»1οβ νοη (Ιθγ νβι•Λ7αη(1- τί^ΪΓοΙ Κϋΐιηιη^ 1»βί άβπι ρΙδίζΗοΙίΘη 

1ιιη§ ίη βίηβ Κτιΐι άΐβ Εβάβ. λΥεοΙίδβΙ ϊΙΐΓβΒ 8ο1ιίο1ί9αΐ8 αηά ζϋοΐι- 

-ολγ ο-Ίί. ο. ' /^ 1. ΐϊίΤβ δοΐιαια νοΓ Ζβυβ 3,18 (ϊηιηοΐ άβΓ 

ο80£. ^ΒΧξας 9,οα^Βναας (άατοΗ ^-^^^^ ΒβζβΐΛηβ^. 
ΒβΓαηπιη^ ιηιι αβΓ Ηαπα). — οίβτρο- 

δόνητον: ζη 16. 588. έρμα νοη άβια Βαΐΐαδί; άβ8 

583 ί. δί.' αιώνος {νίΐβ 590) .. 8ο1ιϊ£Γθ8 αυ£ άΐβ Ι.βΐΙ)β9ί•Γαο1ι1; οΙβΓ Ιο 

<:πράκτωρ τώνδ' έφάνη> Ζευς (ΐητ ^Ι^βΓίΓα^βη 8_θ}ιθΙ. το βάρος {νβ\. 

Ζείίς αιώνος κρέων άπαύΰτον ΗβΓ- ^1ιθ• 9^0 ^5 «" τεχνών ηνεγχ νπο 

ιη&ιιη) ^Η άίβ ΑηΙτίνοΓΐ; αυί (Ιΐβ ^«νηΐ' βάρος). — Ειηβ ^βηατιβΓβ 

νοΓ&ηθ^θ1ΐθη{1β ¥τΆ§6. — κρέων Κβ8ροη8ΐοη 8ΐ;β111; Ηβιιηθδ1;1ι ΗβΓ, ιη- 

(δοΗοΙ. χραίνων) νήβ Ρΐηύ. Ργϋι. IX <1β™ β^ «τρεκεΓίΰΓ άψευίίΓ βοΙίΓβιΜ. 

99 χρέοντι ΰνν Αίακω. — ϋΐβ '^Λ^ΟΓίβ 591. Υ^Ι. Ργοπι. 422 πρόπαβα δ" 

πράκτωρ τώνδ' έφάνη Βΐηά άβτχι ,•:^^ ατονόεν λέλαχε χώρα. 

8ίιιηβ βηΙβρΓθοΙίθΕκΙ 6Γ»ϋηζΙ ηαοΐι , 

8ορ1ι. Τγ. 251 Ζευς ότου πράκτωρ ^ψ- ψνβιξοον: ν^Ι. Ηοηι^ Γ 243 

φανη, 862 Κύπρις τώνδ' έφάνη ψνΰιξοος αία, αΙ)βΓ ΙιΐθΓ ηιοΜ ,,&β- 

πράκτωρ. ίτβίάβ ΗβΓνοΛήη^βηά", βοηάβιιι 

,α.α τ\ χ. Λ- η η „ια „ΙιβΙ)βη βΓζθΐι^βηά". — ββηαυβΓβ 

ο84ϊ ΌιίΓοΙι άιβ βαηίίβ ΟβΛναΙί Κβ8ροη8Ϊοηιηί?δ84^Γάβ^β^οιιηβη, 

Αη^αηΛ ^(1 Λγθγ Χοΐ (γΙθγ ΤιβΓ- ΗββγΛ. τε'ρχ^εα• φ^τά νέα. Όβν 

^β8ΐα1ί ηηα άθΓ Ρΐα-β άββ οΐατρος) ^^^^]^^ {,ί:„βίη 80 ΐ6ΐ)βη8ΐα••άΛΐ^ββ 

βιη Εηάβ |6ΐηαο1ιί. Ιηα νοΓ ^\ β1ι- ^β^ΛΙβοΙιί Ιίαηη ηπΓ αηθ άβιη δαπιβη 

ιηιιί 1111(1 8Λαηα].ηοΜ 8ΐβ ιη Τια- ^^^ 2βιΐ8 βίαπιπιβη". 
ηβη 3118. χειρός 18Ζ βΓ^3ηζ1; ιιιτ 

βία ά. ϊ. βία, άΐβ ΕιΜαπιπ^ ζυ 595. ϋΐθ νοη αβΓ Αγ^ΗβΙ; ύβΓ ΗβΓβ, 

ΰ9•ένΐί. ν^ί. Ργοπι. 875 επαφών νβΛϋη^β ΚΓ3η1ί1ιβϋ ϊβΐ (Ιϊο Κηΐι- 

άταρβεΐ χειρΐ. Μίί πέν9•ίμον αιδώ σββίαΐΐ ιηϋ άβηι οιατρος, ντΐβ άΐβ 78 ΙδΟΗΥΙΟδ ^ίθ£ τόδ^ έργον χαΐ τόό' αν γένος λέγων 
^1 Έπάφον κνρήβαίς. 

τίν αν ^εών ένδίχωτέροιβίν ΒίτορΙι. 

τΐΒϋλοίμαν ευλόγως ε% εργοίς; 

<^τονδε δε^ πατήρ φντονργος αντόχειρ 'άνα^ 600 

γένους τναλαιόφρων μέγας 

τέϋτων το τίάν μ^ίχο^ρ ούριος Ζευς. 

νπ' αρχάς ί' ούτινος ^οάξων αηϋδίτ. 

το μείον αρει660νων κρατννεΐ' 

ουτί.ι;ο5 'άνω^εν ήμένου βέβει κάτω. 605 

πάρεβτι ί' έργον άίς εΛος 

βτεϋταί τι των βούλιος φέρει φρήν. ΗβΓβίθΠτιη^ άβι• ΠΓδρηίησΙΐοΙιβη (χβ- 
δίαΐΐ; 1077 αΐδ Ηεΐΐτιη» Ι^βζβΐοΙιηΘΐ; 
τν^ίι-ά. υηηδΐί^ βι•8θ]ιβΐηί άϊβ ΑηοΙβ- 
ηιη§ μάγους (Οΐ3βι•(ϋο1ί) οοΙβΓ ■πόνους. 

596 £. υηνθπηβι-ΐίΐ; ίήίί; απ άΐβ 
βίβΙΙβ άβι• Εβάβ αΐίβι• 'ν\^βϋ; {βοα 
%%•ών) άΐβ Εβάβ άβι• ϋαηδ,ΐάΘη: 
,,^ΥβΓ ΐΐη8βΓ ΟτβΒοΙιΙβοΙιΙ; νοη Ερ&ι^ΐαοδ 
αΐ^ΐβίίβΐ;, ίηΐΓΐ; ά&β ΕίοΗίΐσβ." κυ- 
^^ιΰαις, τύχοις "ννΐβ 8ορ1ι. ΕΙ. 663 ή 
καΐ δάμαρτα τήνδ' έπεικάξων κυρώ 
κείνου; 

δ98ί. ,,ΤνβΙοΙιβι• &ο1;1; §Μ τιηδ 
άιίΓοΙι ά&.8, \7α8 βι• §βίΆΏ. Ιιαί, ηιβΙΐΓ 
ΘΪπθη Αη8ρηιο1ι, άΆ& ν^ΐΐ ΐ1α.η ναϋ 
6βΙ»•ϋ1ιι• αηΓπΓβη?" ϋΐ)βι• άίθ Εοιτη 
κεκλοίμαν ζιι 40. 

600 βΤ. τονδε δέ Ϊ8Ϊ ππθίοΙιβΓβ Εγ- 
^αηζτιηε^ ζπι• ΗβΓβίβΙΙιιησ άβι• Κβ- 
βροηβΐοη. ,,ΠπδβΓβδ 0•θ8θ1ι1βο1ιί8 
ΥαΙβΓ, ιηϋ; βΐ^βηβΓ ΗαηοΙ ρβαηζβη- 
(3βΓ Ηβη•, αΙίβΓ ΙιβΙΐΓβΓ δοΗορίβι ΐβΐ; 
Ζβΐΐ3 άβΓ Αΐΐΐιβίίβηάβ, δβ^βηβΓβΐοΙιβ". 
το πάν μήχαρ (8ο1ιο1. ή πάντων 
μηχανή) βΓΪηηβΓί 3-η Ζευς Μαχανενς, 
"ννβίοΙιβΓ ΐη Αγ^08 πηά 8,ιιί οΙθγ Ιηββί 
Κθ8 ΥΘΓβΙΐΓί ^ντίΓοΙβ, γ^Ι. Ραΐΐ8. Π 
22, 2 υηύ ^ο^1^η^,1 οί Ηβΐίβηϊο 
81;υάΐ68 1888 8. 328. — οΐιριος Ιιβϋϋ 
Ζβαβ αΐ8 Ββ]ιοι•ι•8θ1ιοι• άβι• Εΐβιηβηίίβ, 
(ΙβΓ ^ηθϋ^βη ΕαΙίΓ-ννϊηιΙ νβΓίβϊΙιί;. 8ο 
Ι^β^ηηΐ; βΐη ϊη Οΐιαίΐίβάοη ^βίηηοΐβ- 
η6θ Ερί^Γ&ιηηι (0. ^. Ογ. II 8. 975): 
οϋριον έκ πρύμνης τις όδηγητήρα ν.αλείτω Ζήνα, κατά προτόνων 'ίΰτίον 
έχπετάΰας. Ύ§1. Οίο. ΐη Υβη•. Π" 

§ 128. 

603 £. ,,ΝΐοΙιί; ηΐιηηιΐ; θγ τιπίθΐ• 
άβι• Ηβιτ8θ1ΐ3,Γΐ; βΐπθβ ΜαοΜίσβι-βη 
θϋίζβηά είηβ αηΐβΓ^βοκΙηβίθ 8ίβΠνιησ 
βΐη." 0•οάζειν ΐη άβΓ Ββάβηίαη^ 
,,δΐίζβη" 3;Πθ1ι 8ορ1ι. Ο. Τ. 2 τίνας 
πο&' ε'δρας τάΰδε μοι 9οάζετε•, \§1. 
ΡΙπί. Μοι•. 8. 22 Ε. 

605. ,,ΚβΐηβΓ ίΙιΐΌηί ϊϊΙϊθγ ΐΐιηα, 
ζα ίίβηι βι• ίηΐ8 (1βι• Τΐβίβ πιΐί ΕΗι•- 
ίυΓοΙιί; ατιΠ^ΚοΜ;." δίαηΐβχ νβιτηηίβΐ; 
οντινα δ' ανω%•εν ημενον ΰέβει 
κάτω, Ηβαΐΐι ούτινος άνω&εν ήμενου 
ΰέβει κράτος. 

606 Γ. πάρεΰτι δ' . . οτενταί (άΐβ 
Η&η(1δθ1ιι•ΐί"ί 1)ΐθ1β1; οπενβαί) τι των 
{ων, ζη 177) . . ςρρτ)»": ,,ΓβΓίΐ^ ΐβΐ 
(Ιΐβ Ταί, 8θΙ)ίΐ1οΙ βΐη ^νοι•1; νοη ΐΐιηι 
βίΛναβ αΐδ νοη ΐΐιηι σβ^νοΠΙ; ζυ βι•- 
Ιίβηηβη ^ΐΐ)!;, "ϊΥ&δ άβΓ Ιιβί'αίβηοΙβ 
8ίηη 1ιβΓνοι•ΐ3ΓΪησί", ά. 1ι. ,,^νβηη ίΐηδ 
θβΐηθη ΕΓΛνα^η^βη βΐη Εηίβοΐιΐηβ 

ΙΐβννΟΓ^βϋ , 90 δβίζί δΐοΐΐ (ΙΐβδβΓ 80- 

Γοι-ί ΐη Ταΐ; νπη". Υ^Ι. Ηοηι. Τ 242 
αντίκ' 1ίπει%' ίίμα μν^ος ϊην, τετύ- 
λεΰτο δϊ έργον. — οτεΰται αηοΐι 
ΡβΓδ. 50, βΐη ΗοηιβΓΪ8θ1ιβ9 ΛΥογΙ, 
ν^Ι. Ηβδγοίι. οτεντο' κατά διάνοιαν 
ΐΰτατο καΐ διωρίζετο η διεβεβαιοντο. 
— βονλιος: ΧίζΙ. βουλιώτερον Οίο. 
668. ΟΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙ,ΕΗΕΧϋΕΧ. 79 ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

^αρβεΐτε, Λαίδες, εν τά των εγχωρίων 
λαών δεδοκταί ^αντελτ] ψηφίΰματα. 

ΧΟ. ω χαίρε πρε6βν, φίλτατ' άγγέλλων έμοί. 
ενίβπε δ* ^ιμΐν ΛοΙ τιεκνρωται τέλος, 
δημον τιρατονΟα χειρ ϋ•' ο6η τΰλη&ννεταί. 

ΠΡ. έ'άοξδα' Άργείοι6ίν ον δίχορρό:ΐως, 

άλλ' ώΰτ' άνηβήύαύ με γηραιά, φρενί' 
πανδημίας γαρ χερΰΐ δε^ίωννμοις 
έφρι^εν αΐϋ-ήρ τόνδε χραινόντων λόγον, 
ημάς μετοίκεΐν τηΰδε γης έλενϋ-έρονς 
χάρρνύίάβτονς ^ύν τ' άβνλία βροτών 610 61δ 608 — 632 ΖΛνθΐίβδΕρθΐβοάΐοη: 
Β3η&03 ^οηαιηΐ; ζτιι-αοΐί ηηά. 1>β- 
ΓΪοΙιίθΙ:, άΒ.& βίοίί ά&β Υοΐΐί άβι- 
ΡθΙαβ^θΓ βίηβίπηιηΐ^ ίΐϊΓ (ϋβ Αη£- 
ηαίιιηβ ιιηά (ϋβ ΒβΒοΜίζνιη^ ΛβΓ 
ϋ&η&ί(1θη θηίΒοΙιίθύβη 1ιαΐ3θ. 

608 ί. ευ (^ίίηθΗ^ ίϋι• ηηδ) ^βΙιοιΊ; 
ζυ δίδον,ται. — των εγχωρίων λαών 
{λαών ίητ δήμου ΗθϊπίΒοίΙι) λνϊβ 526, 
987. — παντελή, νοίΐ^ΰΐϋ», βουνβΓΟ,η. 
ν^Ι. -παντελή μοναρχίαν 8ορ1ι. Αηΐ;. 
1163. 

611. ίνιβπε: τοη (ϋβθβΐϊΐ βρΐδοΐιβη 
ΤθΛιιιη βηοΐβΐ; βΐοΐι 1»βΐ άβη 
ΤΓα^ίΙίβπι ηοοίι ένιαπεΐν Έην. Ηΐ^. 
435. — ποΐ χεανρωται τέλος (ζυ 
νβίοΐίθηι βικί^ΐίίσβη Ββ8θ1ι1υθ8β 
ιηαη ^βίαη^ ί8ί?) \νϊβ ποΐ τελενταν 
ΡβΓ9. 737, ποΙ τελεντά ν.αϊ καρα- 
νονται λόγος; ΟΙαο. 526. 

612. δήμου . . χειρ Ο-' οαη πλη&ν- 
νεταί (άίθ ΗαηάθοΙίΓίίΊ; ^\\)ί χειρο- 
πληΟ•νεταί, νβΛβθΒβΓί νοη ϋΐη(1θΓί, 
Ρ£ΐ1θ7 υηά ΒΙοιηββΙά), ,,^ΐθ ^οβ 
βϊϋΐι οΐίβ Ζαίιΐ (Ιθγ οΙ)θίβ§θηάβη 
Ηβ,ικίβ ^θβίαΐίβΐβ" ά. ΐ. ο\) ά\β 
Μ&^οπίϋί βίηβ ΐ5βΐΓϋο1ιί1ίο1ιβ Ϊ8(;. 
8ο1ιο1. πότερον πλείους οι ανμμα- 
χονντες ήμίν ί) ολίγοι, δίαίΐ οβτ] 
ββίζΐ: ΌοΐΐΓβθ οπι;. — Μΐ<; άβΓ 
ΟΙιβΐΓΟίοηίβ , ΛβΓ ίΐΐίββίβη υηά βΐη- 
ίβοΐίθίθη ΑΗ; (Ϊθγ ΑΙΐΒίίιηιηυησ, 8ίβ1ι1; 
-ψηςρίίίμαΓα 609 ηΐοΐιΐ; ίη "\νΐάθΓ- ΒρΓΠοΙα, Λα ιρηψίζεβΟ•αι Β,Π^βιηβϊηβΓ 
Αυ8(1ηιο]£ ίΐϊι• Αΐ38ΐΐηιηΐΐΐη§- §β- 
ΛνοΓίΙβη ϊβϊ. 

614. Αΐιηΐίοΐι άηϊοΐίΐ; ϋ&ηαοΒ 
δθίηβ ΓΓβπ(ΐ8 αιΐ8 ίη άβη ΒαηαίΛθπ 
Γγ&^πι. 45 κα&αίρομαι το γήρας. 
\νΐβ οΐΐβ ΓγθικΙθ ν6Γ]'ϋ.η^, 80 ίβί; 
άίβ Τι•ΰΙ»3&1 „8θΐιΐυιιι". 

615. πανδηαίας (ίΰι• πανδηαία 
Η. Υοβ) : νο^Ι. 'ΡΙαΐ. αβ8. 8. 829 Β 
πανδημίαν έ^άγειν. — δε^ιωννμοις 
§βΙ)ΐΜβί ηαοΐι ευώνυμος, 8ο1ιθ1. 
δε^ιοΐς (δεξιαΐς). 

616. '^φριξεν: \§\. Ηοηι. Ψ 599 
φρίΰοουΰΐν Ιίρουραί νοη άβη βηΐ]30Γ- 
θίαΓΓβηάβη Α1ιι•βη. — κραινόντων 
νβΛίηάβΙ; 8Ϊο1ι ιηϊΐ πανδημίας νηβ 
ταϋ πάντων τών πολιτών. 

617. ϋβΓ 8ο1ιο1. ηιαοΐιί; μετοιχείν 
νοη ίδοξεν (613) αΙ>1ιϋησί». 01)-ννο1ι1 
μετοίκεΐν ]^6Ϊ ^δοξεν νθΓ8θΙι\νβΙ)ί;, Ϊ8ί 
ηαοΐι (Ιβηι Ιαη^βι-βη ΖΛνί8θ1ιβη8ίΐ1;ζ 
οΙβΓ Ιηδηϊϋν νοη τόνδε κραινόντων 
λόγου 3,1)Ηϋη^^. — ϋβΓ &βη. τ-ήβδε 
γης ίβϊ απΓΓαΙΙβηά. ΒηΓ^βθ νβΓ- 
πιυίβΐ (1β8ΐΐ3,1ΐ3 μεταΰχεΐν ίην 
μετοιχεΐν. 

618. άρρνΰΐάΰτους: 816 άΰΐ'ίθη 
ηίοΐιί ^β•ϊνα11;8αηι ίΌΓΐίτβΒοΗΙβι^ρί; 
■ννβΓάβη. ν^Ι. ζη 430. — ^νν άαυλία 
βροτών, ά. ΐ. ,,8θά&β ηη3 ίΐϊβ 80 Α80ΗΥΙ.Ο8 χαΐ μήτ^ ενοίκων μητ' ΒΛηλνδων τινά 

αγειν' εάν δε προΰτι^τ^ το καρτερόν, 620 

τον μη βοη&ήβαντα τώνδε γαμόρων 

ατιμον είναι |υν φνγτι δημηλάτω. 

τοιάνδ' επειϋ•εν ρί^όιν άμφ' ημών λέγων 

αναξ Πελαΰγών, Ικεβίον Ζηνος κότον 

μεγαν προφωνών μήττοτ' εΐΰόπιν χρόνου 625 

%όλιν παχνναι, |βνικόν άβτικόν Ό•* αμα 

λέγων δίΛλονν μίαβμα ηροξ Λόλεως φανεν 

αμήχανου βόβκημα Λημονήζ %έλειν, 

τοιαϋτ' άκούων χερβίν ^ΑργεΙος λεωξ 
εκραν' άνευ κλητηροξ ώς είναι τάδε. 630 Μβπθοίιβη ηΐοΐιί; 1)βΓ£ηιΙ)βη ΛϋΓΓβη". 
ν^Ι. (ϋβ Γοηηεΐ ΐη άβίρΐιίβοΐιβη 
ΓΓβΐ1&88ηησθΐΐΓΐίΐΐηά6η έφ' φτε έλεν- 
ϋ'ερον εϊμεν τον δείνα καΐ άνέψαπτον 
άτΐο πάντων. 

619. ένοικων: 8ο1ιθ1. πολιτών. — 
έπηλνδων δίβΜ Ιιΐβι• — αηάβΓβ 3,1β 
406 — βίηίαοΐι ίΐΪΓ ξένων. 

620. αγειν ίνα δΐηηβ νοη ρνΰιάξειν 
■ντΐβ 736, ΕτίΓ. ΜβΛ. 736. — προΰτί&ί]: 

άΆΒ ^τώ^β^ί βΤ§ΐ\)ί 8Ϊθ1ΐ 3,118 

ένοικων . . τινά („"ννβηη άβι• Ββ- 
Ιι-βίΤβιιοΙβ πιΐ<; &β\ν3,11; υογ^θΜ"). 
Αη9ρΓ6θ1ιβη(1 νβηιιυίβΐ; ΗαΓΐ;αη§ 
προΰτε^'-η. 

621. γαμόρων, εγχωρίων. 

622. φνγη δημηλατος Ϊ8Ϊ άϊβ ΥβΓ- 
1)3,ηηυη^, ΐ)βΐ ^νβΙοΙίθΓ οίαβ Υοΐΐί 
νβι•ίΓβίΙ»ί, ν§[1. φόνος δημόλενΰτος 
8ορ1ι. Αηΐ. 36 νοη άβια Τοά άαΓοί. 
οΐΤβηίΗοΙιβ 8ίβΐηΐ^ησ. — ϋϊβ ΥβΓ- 
1)3,ηιιιιη^ ιβΙ; βϊηο νβΓ8θ1ι'άΓίϊιη§ί άβΓ 
ατιμία, άββ ΎβτΙηβίβθ άβτ \)\ί镧6τ- 
ΙΐοΗβυ ΕΙΐΓθΠΓβοΙιΐΘ. 

623. τοιάνδε ρήΰιν λέγων ϊπειΟ•εν, 
ά. \. βΐηβ 80 βΐηάήη^ΗοΙιβ δρΐίΐοΐιβ 
ίνίΙΐΓίβ ζυ ιιηββΓβη (ϊνιηθίβη άβΓ 
Κδηΐ^, ά&β βΓ οΙα8 Υοΐΐί ζυ άβηι 
ίπΓ υπθ 80 ^απθίϊ^βη ΒβΒοΙιΙιιβ 
ϋΙ)βΓΓβΛβ1;β. ϋοοίι βι-τναι-ίβΐ; ιηαη £νϊΓ 
λέγων ο,\τΝ& κτίβαι (βίηβη εοΐοΐιβη 
Ββ8θ1ι1υβ ζυ ίίΐθδβη). 

624 ϊ. προφωνών μήποτε πάλιν 
παχνναι κότον Ζηνό^ μέγαν (ρΓΟ- 
Ιβρΐίθοίιβδ Ρήκΐίΐίίΐί "ννϊβ ΐη μέγαν 
ανξήΰαΐ), ίβΐβι-ΐϊοΐι τΙανοΓ νται-ηβηοΐ, άαβ άΐθ Οτβηιβίηάβ άβη ΟγοΠ Λββ 
Ζβυ8, άβ8 ΗοΓίβδ άβΓ 8ο1ιη1;ζβΘΐιβη- 
άβη, ζυ βϊηβπι ηιαοΐιίΐ^βη βίοΐι 3,υ8- 
ΛΤΒ,οΙίθβη ΐ3,88β. — εΐΰοπιν χρόνου, 
8ο1ιο1. εις τον μετέπειτα χρόνον. 
ϋΐβ Οοΐίίιβΐΐ; 8ΐ;ι•3,ί(; ηίοΐιί; ^Ιβϊοΐι, 
άΐβ δίΓαίβ Λνΐτά &\)βγ υηι θο 8θ1ΐ3,ι•£βΓ, 
^β Ιαη^βΓ 816 αυ%β8θ1ιοΙ)βη ΛνΪΓά. — 
Βυι•^θ8 3θ1ΐΓβίΙ)1; Ζηνος Ίκεαίον υιη άββ 
Βΐιτίΐιηιυδ "ννΐΠβη. — Μίί προφωνών 
ν^Ι. 8ορ1ι. Αϊ 1089 και βοι προφωνώ 
τόνδε μη %άπτειν. 

626 £Γ. Εγ ΓΐΰΐΓίβ αυβ, ά&β άϊβ 
άορρβίΐβ ΒβΗβοΙίυησ, Λνβίοΐιβ νοη 
άβΓ Οβηιβϊηάβ αυβ^βΐΐθ {προς ΐϋχ 
προ Ρα.1β7), ίηβοίβΓη άίβ ΡΓβΐδ- 
^β^βΐίβηεη ζυ^ΐβίοΐι 8ο1ιυίζΙ)6ίο1ι1θηβ 
τνίβ Αη^βΐιδη^β (1β8 Ιίαηάββ εβίβη, 
βΐηβ ίοΓίά&υβΓηάβ ^υβ11β Γα1;1θ8βη 
Ιΐηΐιβΐΐδ ΛνβΓάβ. δοΐιοΐ. διπλούν κκ5•ό 
καϊ ξένους (ά. ΐ. ικέτας) δντας παρο- 
ρώμεν καΐ ΰνγγενεΐς δειχ9έντας ονκ 
έλεοΰμεν. — αμήχανου (ϋι άμηχανον 
δίιαηίβ^. 

630. άνευ κλητηρος: 8ο1ιο1. ταΐς 
χερΰΐν έπέκρανεν (Γαβίβ άυτοΐι 
Ηίΐη(1αυί1ιβΙ»βη βηά^ϋΐίΐ^βη Ββ- 
8θ1ι1υβ), πρϊν ειπείν τον κήρυκα 
,,άράτω τάς χείρας οτω ταντα 
δοκεΐ" (βΐη ΚβηηζβΐΛβη ΐΐινββ 
ΕΐΓβΓδ). Ζυ κλητηρος ν^Ι. κτ^ρυκα 
καλήτορα Ηοηι. β 577. — ώς (ωατε) 
είναι τάδε ^νΐβ Ευηι. 202 ^χρι,βας 
ωΰτε τον ξένον μτμροκτονεϊν, 8ορ1ι. 
ΡΗΐΙ. 901 ίπειαεν ωατε μή μ' &γειν 
ναντϊ]ν έτι. ΓΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 81 δημηγόρονξ ί' ^'λονβεν ενΛίΟ-εΙς ΰτροφάς 
δήμος Πελαόγών, Ζενς δ^ έτακράναί τέλος. 

ΧΟ. 'άγε δη, λέί,ωμεν έπ ^Αργείοις 
ενχάς άγα&άς άγαϋ-ών Λοινάς. 
Ζενς δ^ έφορενοί ξένιος ί,ενίου 
ότόματος τιμάς ίτί* αλητεία 
τέρμονα, νωμών προς αμεμπτον. 635 631 Γ. „8θΛ9•βϋ; ΐβΐ; άΐβ 83.ο1ιβ ^ί 
&1)σβΐ3.π£βη : άαβ Υοϋί Υιάϊ ήο\ι 
άιίΓοΙι άίβ ^ββοΐιϊοΐΐΐβη \νβιΐ(1πιι^βη 
άβΓ Κβάβ (ά68 Κδηψβ) ύΙ)βΓΓθάβη 
Ιαβδθπ; ηιο^β ηιιηηΐΘΐΐΓ Ζβαδ &Πβ8 
ζΰ ^Ιβηι Εηάβ ίΰΙΐΓβη" {έπικράναι 
ίατ έπίχρανεν ϋίηάοΓΓ, Ηβπα&ηη 
χράνειεν). Βνπι&εΐς αΐίΐΐνίβοΐι λ9Ϊθ 
Α^. 286 ονείρων ψάΰματ' ενπι9•ή η. &. 
ΟΕηβ ΝοΙ Βοίΐιβ ενηι&ιίς. Όβι- Οβ- 
άα.ή\ίβδΐ]ίίηγόρονς . .εντη^εΐςΰτροψάς 
ΙίβηηζβίοΗηθΙ; θΐιβηβο Λνΐβ V. 783 
άαβ ΙηΙθΓβ33β ίϋτ βϊηβ λνοΐιΐ^βββίίζίβ 
Κβ(1β, ά&Β ΙηΙβΓβ88β £αΓ Εΐΐθίοηΐί 
νοΓ άβιη ΑαΠΐοηιπιβιι άβΓ Λβίοιΐθοίιβιι 
ΤΗβοηβ. — έτΐΊκράναι νΪΘ άπϋ- 
τροπ•;;νΡβΓ8.220; -«τβ^βη άβΓ Ορίαίΐν- 
ίοπη ν^Ι. κενώΰαί 668, αιματίααι 670. 
Βαηαοβ βΐβϊ^ί; ΛναΙίΓβηά άββ £ο1^βη- 
άβη 01ιθΓ^β8£ΐη§8 αιιί άβη ΑΙΙβ,γ, 
υιη η&οΗ άβΓ δββββϊΐβ ζη βραίιβη 
(ν-1. 721). 

633 — 637. "νναΙίΓβηά άβΓ κορυ- 
φαίος άίβββθ &ηαρα,8ΐΪ8θ1ιβ 87Βίβια 
ΓβζϊίΐβΓΐ;, ΟΓάηβί βίοΐι άβΓ ΟΙιογ ζα 
άβιη ίοΐ^βηάβη δίαβΐιηοιι ίη άΓβΐ 
ατοΐχοί (ζα 638). Υ§\. Εαιη. 307 
οιγε όη χαΐ χορον α-φωμ,εν κτί. 

633. έπί: ν^Ι. έπ' (ζΰ ΕΙΐΓβη) 
άνδρΐ &είω Α§. 1647, τοιόνό' έπ' 
άνάρΐ χομπάζεις λόγον βΙ)ά. 1399. 

634. αγαπάς άγα^οιν ν^ίβ ύη 
ίοΐ^βηάβη ΥβΓβ ξένιος ξενίου, βϊηβ 
1)βϊ ϋΐοΐιίβπι 1)βΗβΐ5ίβ ΖιΐΒ&πιπιβη- 
βίβΐΐυη^, ν^Ι. ζυ Ργοπι. 19. — ποινάς, 
δοΐιοΐ. άμοίβάς (αίθ Ιιοΐιη, ζπγ ΥβΓ- 
^βΐίιιιη^). ν^Ι. Ρΐηά. ΡτίΙι. 1, 59 
τίοινάν τε&ρίππων,Ί^ίΒτιι.Ι,ΙΟ ηΰυχίαν 
καμάτων μεγάλων τΐοινάν. 

6351". έφορενοί (ν§1. 685) . . έπ' 
αληϋ-εία, βΓ ιηϋ^τβ Εΐαί πηββΓβ 
8β5βηΒ•«Γηη8θ1ιβ ΕοΗίβη πηά ΒΟΓ^βη, 
άαβ θΐβ βίοΐι βΓίύΙΙβη. — ξενίος 

ΑβοΙι/ΙοΒ, Ρϊθ 8οΙια1ζβθΙιβη(1βη. ξενίου, ικίαίος ίχεοίου. Υ§1. ξενικόν 
626. 

637. τέρμονα νωμών ηροζ 
άμεμπτον ίδί ίΐΪΓ άαβ αΐ3βΓΐίβ£βΓί;β 
τέρμον' άμέμπτων τΐροζ άπαντα 
σβββίζΐ; ηαοΐΐ Α^. 773 παν ά' έπϊ 
τέρμα νωμά. Ζβηβ ιηδ^β ιιπΒΘΓβ 
8βσβη8\νταη8θ1ιβ ζη βΓΓΓβαΙίοΙιβχη 
Ζίβΐβ Ιβηΐίβη. 

638 — 717 ζ-^βϋβΒ 81;α8Ϊπιοη: 
,,Μδ^β Αγ^08 νβΓθοΙιοηΐ ΒΙβΛβη νοη 
ΚΓίβο•, Ηπη^βΓδηοί; τιηά ΐηηβΓβη 
ϋηηιΐιβη, άαιηίΐ ηίοΗΐ άίβ Βΐΰίβ 
άβΓ ^π§βηά ΙιϊησβΓαίϊΙ; •νν^βΓάβ; 
άβΓ Ηασβ Καΐ; άβΓ Αΐίβη ζυδαιηηίθη 
ιηϋ; άβιη ΤΥΪΓΐίβη ίΓβυβΓ ΙιβΐΙβΓ άββ 
Υοΐΐίβδ 3θ11 άίβ 1)αΓ§βΓΐΐβ1ιβ Είη- 
ίίΓΕίοΜ \9^3,1ΐΓβη. Μο^β ΚίηάβΓδβ^βη 
άβηι Ιι&ηάβ ζΐΐί;6ί1 ■ντβΓάβη υηά ηίοΐιί 
Ρβδί; πηά ΚΓαηΙίΙιβϋ; ά&3 Σ&ηά βηί- 
νδϋβΓη. Μδ^βη άίβ ΓβΙάΓΓποΙιΙθ 
^βάβίΐίθη υηά άίβ ΗβΓάβη βίοΐι 
ΓβίοΗβη Ναο1ι-«τιο1ΐ8β8 βΓίΓβηβη, ά&- 
τηϋ ταϋ άβηι "\ινΌ1ι1θΐ3,ηάβ άίβ Ρββ^β 
άβΓ Μιΐδβη άίΐ3 Ιιαηά Ββ^ΐϋοΐίβ. 
Είηβ ^^^βίδβ Εβ^ίβΓπη^ -ίναΙίΓβ ίπι 
ΙηηβΓη άαδ ΕβοΗΙ; υηά 8βί ηβ,οΐι 
3,ιιββη ^βΓβοΙιί υηά ίΓβυηάΙίοΙι ^β- 
δίηηί;. Μδ^β Οοί;<;β8ίυΓθ1ιΐ ίηι Ιι&ηάβ 
ΙιβΓΓδοΙιβη υηά ΥαίβΓ υηά ΜυίίβΓ 
^ββΙΐΓΐ; ΛνβΓάβη, άαπιίΐ; άίβ άΓβΐ 
Ηαυρί,§βΙ)θΙβ (ΕΙΐΓβ άίβ βδΙίβΓ, άίβ 
ββββίζβ, άίβΕϋβΓη) βΓΓϋΙΚ; -ϊνβΓάβη." 
ϋβΓ Ιηΐι&ΐί; (Ι.ΓΓίβάβ υηά ΕίηίΓαοΙιΙ;. 
2. βββυηάΐιβίί υηά ΛΥΌΙιΙβίαηά άβ8 
Υοΐΐΐββ. 3. ΟβίδΙί^β υηά βίίΐίΐίοΐΐθ 
ΟϋίβΓ), ^βΙΛβΓ αη άίβ 8β^βη8- 
\νϋη8θ1ιβ ΓΰΓ ΑίΗβη Επηι. 917 ϊ. 
(ΛΥαοΙίβίιυηι υηά Οβάβϊΐιβη άβΓ 
Γηϊοΐιίβ υηά ΗβΓάβη; 6βδυηά1ιβί<; 
άβ3 Υοΐΐίβδ υηά 1)ϋΓ^βΓΐίο1ιβ Είη- 
ίΓ&οΗΙ;; "ννοΐιΐ-ϊνοΐΐβη υηά 8β^βη άβΓ 
ΟδίίβΓ) υηά αυοίι &η Ηβ8. Τν. υ. Τ. 
6 82 ΑδΟΗΥΙ.08 ννν οτε ααΐ ϋ-εοί 
^ιογενείς ν,λνοιτ ευ- 
κταία γενεί γ^εονΰας' 
μηΛοτε πνρίφατον 
τάνδε Πελαβγίαν 
τον άγόρων βοάν 
'/.τίύαι μάχλον 'Άρη^ 
τον άρότοίς 
^•ερίζοντα βροτονζ εν αλλοΐξ, 

οννεκ' φζτιβαν τιμας, 
■ψηφον δ^ ενφρον^ ε&εντο' 
αΐδοννται δ' Ικεταξ ζ/ιό?, 
Λοίμναν τάνδ^ άμέγαρτον δίτορίι. 
640 645 650 225 — 237 βήηηβΓΐ;, ^ίΐΐ; ιηβΐιι• άβη 
ΖυϊιδΓβΓη ΐπι Τ1ιβ3;1;βι• αΐδ άβη 
ΑΓ^νβΓη. — ϋίβ άι-θΐ βΓδίεη 81;Γθρ1ιβη- 
ρα&Γβ δοΐιΐίβββη ιηΐΐ; βίηβι• ΡαΓίίβ, 
■«^θΙοΙιθ (13,3 ^Ιβϊοίιβ ΥθΓδίηαβ αυ£- ϋϊβδβ Γΐΐ7ΐ;1ιιηίδθ1ιβη Ερίιτιηηΐβη (ζτι 
134) Ιαθββη δοΗΙίβββη, άαβ άίθ 
θΓδίβη Τβίΐβ άίβδβΓ οΐΓβΐ 8ΐΓθρ1ιβη- 
ρ&αιβ νοη άβη άΓβϊ ΰτοίχοι άβδ 
ΟΙιΟΓδ, (Ιίβ ΕρΙιτιιιηΪΘη τιηά άαδ 
νίβΓΐο δίιΌρΙίΘηρααΓ νοη <1θΐιι 6β- 
βαπιίοΙιΟΓ νο镧6ΐ;ι•3.σβιι \Γαι•άβη. 

638. ννν οτε Λνίβ δϊβΐ^. 692 ά. ί. 
ννν 'έΰτι,ν οτε, 3β1ζί ϊδΐ άβΓ Αυ^βη- 
1)Ηοΐ£ ^βΐΐοιηιηβη ^ο, ηηηο οαιη 
ιηαχίηιβ. ν§1. ΡΐΒ,αί. ΚυΛ. 664 ηυηο 
ΐά θβί;, θ[ΐιοια οηαηϊπιη οορίαΓαιη 
. . νΐάιιίί&δ ηο8 ίβηθΐ. ϋϊβ Εγ- 
ΙίΓάΓαη^ άβδ 8οΙιο1. οτε άντΙ τον 
εί'ποτε φΙ)ί παχ άβη 8ΐηη ΓΪοΙιίίσ 
ΛνΐβάβΓ: εί'ποτε (ηρότερον), καΐ ννν. 

640. δοΐιοΐ. χεονΰηξ έμον ευκταία 
γίνει, ήτοι τώ<^5ε^ γένει. — γενεί 
ντϊβ γένος 207. — Ζα χεονΰης (αυδ- 
Β^Γοηιβη, νοΠ βΓίοηβη Ιαδδβη) ν^Ι. 
8ίθΙ>. 73'£λ?.£ίίθί ^ρ9^όγγον χέονααν, 
Ηοηι. Τ 521 χέει ττολνηχέα φωνήν. 

641 ί. τίνρίφκτον (8θΗο1. ττνρΐ 
άναλω9•εΐ6αν) ΒΪβϊιϊ ρπΐάΐΐίαΐΐν ζα 
τάνδε Πελααγίαν. Υ§\. €\ιο. 1058 
έλενΟ•ερόν αε τώνδε ττημάτων χτίαει, Ετιπι. 716 χρηαμονς . . άκαρπώτονς 
ν.τίΰαι. — τάνδε Πελαΰγίαν ίϊΪΓ τάν 
Πεί.ααγίαν τίόλιν Κίαυθβη. Πελααγία 
Λνίθ Ργοπι. 886 νοη Αγ^οβ, άβ3δβη 
ΒβΑνοΙιηβΓ η&οΐι 259 Πελααγοί 
Ιιβϊββη. 

643 ί. τον άχόρων (ίϋι• άχορον) 
βοαν μάχλον'Άρη (8ι1ι)^β^;1; ζη κτ/σαί), 
άβΓ άθηι (χθδοΐΐΓβϊ, άαδ ηΐοΜ ζη 
Κβΐ^οη θϊηίαάΐ;, ντοΠηδΙ;!^ ίιδηβηάβ 
ΑΓβδ. Λ^^Ι. 689 , ΕιΐΓ. Ρΐιοβη. 784 ώ 
τΐολύμοχ^Όξ "Αρης . . οΰκ έτιΐ καλλι- 
χόροις ΰτεφάνοΐΰί νεανίδος ώρας . . 
ί.ύΐτον κατά πνεύματα μέλτΐϊ] μονΰαν 
έν α χάριτες χοροτίοιοί. — βοαν 
μάχλον \νΐβ φόνον μαργώντα Εηι•. 
ΗβΓΟ. 1005. — χτίοαι ϊ>Γ3,ιιο1ιί; ΑδΛν- 
1θ8 ίΐϊΓ άαδ ρΓΟβαϊθοΙιβ ποιήΰαι. 

645 ί". άρότοις έν άλλοις, Άηΐ άβηι 
ηΐοΐιί; ^βΛνδΙιηΗοΙίθη Αο^βΓΓβΜβ 
■ννβΓοΙβη ηϊοΐιΐ; ΑΙΐΓβη, ΒοηάβΓα 
ΜβηδοΙιβη ^βηιαίιΐ;. Αγθθ ίβΐ; βία 
δοΗηίϋβΓ αηάθΓβΓ ΑτΙ;. — &ερίξοντα•. 
γ§\. βίον Ο'ερίζειν ώστε χάρπιμον 
βτάχνν, ΗοΓ. θρΐδΐ. II 2, 178 ιηβϋΐ; 
ΟΓοαδ ^αηάΐα οηηιραΓνίδ. νίβΐΐβΐοΐιΐ; 
Ιιαί βδ έναίμοις ίϊΪΓ έν άλλοις ^β- 
Ιιβΐββη, άα βδ Α8θ]ΐ7ΐθ8 ΙίβΜ άβηι 
1)ϊ1(Ι1ίο1ιβη Αηδάιαοΐί βίη άαδ Βίΐά 
3,αΩιβΙ)βηάβδ Ερΐίΐιβίοη 1)θίζα^β1)βη. 
ν^Ι. ζα χνμα χερβαΐον ΰτρατον 
8ίο1). 65. 

649. αιδοννται \νΐβ 366: ζα 198. 

650. ποίμναν, 8θ1ιθ1. την ήμώΐ' 
ΰνΰταΰΐν. — άμέγαρτον, 8θ1ιθ1. άφ9ό- 
νητον (1^^^ίιη1ηαβ1•η8\ν6^ΐ) δια το ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΧϋΕΧ. 

ονδε μετ' άρβενων 
ψήφο ν ε&εντ^ άτιμώ- 
ΰαντες εδραν γυναικών, 
/ΙΙον επιδόμενοι 
:τράκτορ' έπίβκοτιον 
δυΰπολεμητον, ο ν 
τίξ αν δόμος έχων 
εη^ ορόφων 

ΙαΙνοιτο; βαρνς δ' εφίζει. 
αζονταί γαρ ομαίμονς 
Ζηνός ΐκτορας άγνον' 
τοιγάρτοι κα&αροΐβί βω - 
μοΐς ^εονξ άρέΰονται. 

τοιγάρ νποΰκίων 
εκ 6το βάτων Λοτά- 83 
αηϋβίτ. 655 660 8ί)•θφ. 
665 άτΐλές, νϊθίαιβίιι• "«τβ^βη άβι• Λ'βΓ- 
ίοΐ^αη^. 

651. άραένων "^β 398. 

652 ί". άτιαώΰαντες εάραν {ίην ^ριρ 
8ί3,(ϋΏΐΰ.11βΓ) γυναικών, ηϊοΐιί; αοΜβηίΙ 
άα9 (άυΓοΙι άβη 8ϊ1ζ αιη ΑΙίΕΓβ ζη- 
βΛβηηβησβσβΙϊβηβ) Γΐβΐιβη άβι• 
^υη^{■Γα^1βη. Υ^Ι. 8ορ|ι. Ο. Τ. 13 
δνΰάλγτιτος γαρ αν εί'ην τοιάνδε 
μη ον κατοίχτείρων εδραν. 

654 £. ^ΐον ττράατορ' έπίΰχοπον 
(βο Ραΐβγ ίϊΪΓ πράκτορα τε αχοπόν), 
άβη νοη Ζβιΐ8 1)β8ίβ111;θη α,1ιηοΙβη<1βη 
ΚαοΙιβΓ, ά. ϊ. άβη ΑΙαβΙΟΓ (ηαοΗ 
419£.). — έτίίΰκοηον: ζα 1. Κβΐηΐι. 
Μΐοΐιαβίίβ νθπηαίεΐ πράχτορ' αράς 
ϋκοπόν. 

656 £. τίς ίηι οντις ΒαΓ»θ3. Βηΐ;- 
ΙβΓ νβπηιιίβί δυαπόλεμον τον ο'ύτις, 
ΜθΐηβΙίΘ ηηά 01)βΓάίο1ί δναπάλαμον 
τον ούτις, ν^Ι. Ηβ87θ1ι. δυοπάλαμον 
δνΰχερές, κακότεχνον, Εαιη. 849 
9εών δυΰτίαλαμοι . . δόλοι. 

657 β", ^χων . . Ιαίνοιτο (80 \νβΐ1 
ίΐΪΓ ^χοι . . μιαίνοντα): ν^Ι. Ηοιη. 
ζ 155 μάλα τΐοΰ αψίΟΐ 9νμ6ς αίϊν 
ένφρο6νντ]6ΐν Ιαίνεται, Ηββγοίι. 
Ιαίνομαΐ' ευφραίνομαι. — \νβ^6η 
ιΙβΓ νοΓ9ΐ;β11ιιη^ έπ' ορόφων ^χο)ν 
ν^Ι. 419ί"., άοοΗ 1>βιηβΓΐίί (Ιθγ 8οΗο1. 
ΓΪοΙιΙί^: έφιξάνει γαρ βαρΰζ χαΐ 
έρείττει τον οικον. 660. αζονται, αιδούνται, αέβονται, 
ν^1.Ηβ87θ1ι. αζεαϋ-αι- ΰέβε6θ•αι,Εχπιι. 
1003. — γάρ: ούδε μετ' άρΰένων 
'φήφον 'έΟ•εντο ν^ίνά ])β§τηηάβί. 

662 ί. τοιγάρτοι Ββίίθυίθΐ; νΐθ 
τοιγάρ (664) ,,ζτιηι Ι,οΐιηβ, ζυι• 
δίΓαίβ άαΓΰι•". — καΟ•αροΐβι θηίΐιϊΐΐ 
Λα3 Ηαυρΐ^β-ννϊοΐιί; άθβ (Ϊ6(1&η1ίβη8 : 
,,άηιπι ΛνθΓάβη ϋιηβη οΐϊβ ΑΙίαι-β 
ηίοΐιΐ; 1)βββο1ϊΐ -ννθΓοΙβιι (ΛνΪΓοΙ Ιίβϊηβ 
8ο1ια1(1 ααί ϊΙιγθγ δίαάί ηιίαβη)". 
ν^Ι. διττλοΰν μίαΰμα 627. — άρέΰονται 
(βϊοΐι σηαάίσ πιαοΙίΘη) \ν^ΐβ Χβη. 
Μβηι. IV 3, 16 ιεροίς Ο-εους 
άρέΰκεαϋ'αι. 

664 ί. ϋτΐόακιον βτόμα Ιοθζθΐοΐιηβί; 
άβη Μιιηοΐ (163 δοΗπίζββΙιβικΙβη, 
ίίειη άϊβ Ηβϋϊε^ΐίβΐΐ; ββΐηβΓ ΖΛνβΐ^β 
1)β8οη(1βΓβ Αβ1ι1;ιιη^ ζατνθίκΐβΐ;. 
'^νβηη αηοΐι ηαοΐι 515 ί. άΐβ Ζ\ν6ΐ^β 
αηί (Ιθιπ θδΙίβΓαΙΙαΓβ ζιΐΓϋοΙί- 
^6ΐα,83βη 8ίη(1, 8ΐ)β1ιβιι ύίβ ϋ&η&ίάβη 
άοοίι ηοΛ υηίθΓ (Ιθγ λΥΐΓίταη^ άβΓ- 
8β11)βη, -ίνϊβ -ννβηη βίβ εΐβ ΐη Ηί1η(1βη 
Ιιϊβΐίβη τιη(1 ιΐ&ηιϋ; άβη ΜαηΛ 1)β- 
βοΐιαϋβίβη. ΑΙιηΗοΙι Ϊ8ΐ; άφΰΧΧον 
ατόματος ίξάπτων λιτάς ΕιΐΓ. Ογ. 383 
νοη ύβη Βϊίίβη ^683,^1;, ντβίοΐιβ 3.1X3 
(Ιβια Μάπα βϊηβ3 8οΙΐϊΐίζβθ1ιβηάθη 
Ιίοιηπιβη, άβΓ Ιίβϊηβ Ζ\νβϊ^β ίν-ά^ 
(Ηβ87θ1ι. άφύλλον ατόματος' άνευ 
ικετηρίας). — τιοτάαΟ^ω ■ννίβ βοά 
τίοτάται δίοΒ. 84. 84 λδΟΗΥΙ,Οδ 69-ω φίλότψος ενχά' 
μ,ηΛοτε λιμός ανδρών 
τάνδε ηόλιν κενώΰαι, 
μηδ^ ^Λίχωρίοις <^6τά6ις'^ 
%τώμα6ιν αίματύόαι Λεδον γας. 

ηβας δ' αν&ος αδρεχτον 
εΰτω' μηδ' ^Αφροδίτας 
εννάτωρ βροτολοιγός "Α- 
ρης χερόευεν άωτον. ^ 
χαΐ γεραροΐβν πρε- 
ββυτοδόκοί <^Λροβον- 
λοίς'> ^νμέλαί φλεόντων. 
τώς πόλίς εν νέμοιτο 
Χήνα μέγαν ύεβόντων, 
τον ^ένιον δ^ νπερτάτως, 
ος Λολίώ νόμω αΐβαν 6ρ%•οΙ. 670 αηϋδίτ. 
676 680 666. (ρίλότι,μ.ος ενχή ίβΙ: άαβ (χβ- 
1)61;, Λνβίοΐιββ δβ^βη βι-ββίιί;. ν^Ι.636. 

667. λίμος ίητ λοιμός δοΐιϋίζ , άΆ 
νοη άβΓ Ρβδί; ΐη 6863". οΐίβ Εβ(1β ΐβΐ;. 

669. ΰτάΰΐς ϊβΐ; νοη ΒαιιιΒβΓ^ΟΓ 
βΓ^^ϋηζΙ; η&οΗ ΡβΓ8. 717 τίνι τρόπω; 
λοιμού τις ηλΟ^ε ΰκηπτος η οτάΰις 
πάλει; Ευηι. 977 τάν δ' αηληατον 
καχών μήποτ' έν πάλει οτάοιν ταδ' 
έπενχομαι βρέμειν. Ηβ3,1;1ι βΓ^αηζΙ; 
^ρις. 

670. πτώμαΰΐν: Ρ1ΐΓ7ηίοΙι. πτώμα 
έπΙ νεκρού τι^εαοιν οί νύν, οί 
δ' αρχαίοι ονχ όντως, άλλα πτώ- 
ματα νεκρών η οίκων. ΗΪΘΓ νΪΓίΙ 
■πτώμαβιν ύαΓοΙι έπιχωρίοις \)β- 
Βϋτηταϊ: ,,άπΓοΙι βίηΐιβΐπιίδοΐΐθ Τοάββ- 
Γάΐΐβ", ά. ϊ. ,,άΰΓοΙι άβη Γ&Π νοη 
ΒύΓ^βΓη". 

6721". Άφροδίτας εννάτωρ ηαοΐι 
Ηοπ]. ■9" 267 1ί. Αγθ3 ηιδ^β ΒβϊηβΓ 
Ιιίβΐ3β ζπ ΑρΙίΓοάΐίβ βίη^βΛβηΙί άϊβ 
Βΐϋίβ άβΓ ΐη^θηά ν6Γ8θίιοηθη, άίΐ- 
ηιίΐ; ηΐοΐιί; οΙιιγοΙι άβΓβη Υβι-ηΐοΐι^αη^; 
άίβ ΤΛ^βΛΘ ^^β^ Κγρήβ νβΓβϋθΙί 
νβΓοΙβη. — βροτολοιγάς άΆ3 Ηοηιο- 
ΓΪδοΙιβ Ερίίΐιβίοη. 

674. κέρβειεν Λνίβ κερβάμενος 
ΡβΓθ. 955; (Ια^β^βη έπίκειρεν χχηά 
έκειράμην Ρθγβ. 922, ΟΗο. 171, 188. 
— άωτον ίη (Ιογ ηαοΐιΐιοηιβηθοίιβη 
Ββάβηίιιη^ , ^βΙοΗθ άαβ λΥοΓί; ΐ5θί ΡΐηάίΐΓ υηά αηάβΓθη Ιτι-ίβοΗβη 
ϋίοΙιΙβΓη \ι&ί ,,άΆΆ δοΐιοηβίβ τιηά 
Βββίβ" {άν&ος Τιβτ]ς). 

6755". ,,ϋηα (ϋβ Ηαΐΐβη άβΓ Αΐίβη 
ηιδ^βη 8Ϊο1ι ίίϊΠβη ηιϋ ^Γβίββη Ββ- 
ι•3.ΐβπι." 0-νμίλτι Ιιβάβιιίβί ΟρίθΓ- 
βί^ίίβ, Τβηιρβί υηά •ίχΙ)βΓΐια,ιιρ1; θϊηβπ 
σβ-ννβϊΜβη Καηπι , ν^Ι. Εαι. Ηΐΐί. 64 
δεξ,ιτΐνρονς 0•εών ^νμέλας, ΕΙ. 713 
ϋ'νμέλαι δ' έπίτναντο χρνβήλατοι, 
ΙρΗ. Α. 152 Κυκλώπων 9-νμίλας. — 
προβονλοις ϊδί νοη Ηθπηαηη άοηι 
δϊηηβ βηΙβρΓβοΙιβηά θΓ^αηζΙ; ίΐϊΓ 
γεμόντων, τνβίοΐΐθδ αΐβ ΕΛΙαπιηο^ 
άβδ ίοΐ^βηάβη ψλεάντων, ντίθ Ηθγ- 
ηΐ3,ηη φλεγάντων νβΛθδδθΓΐ; Ιιαί, ϊη 
άθη Τβχί ^θΐίοηιηίθη ΐβΐ;. Ϋ^Ι. 
Ηβδ^οΐι. φλεΐ' γέμει. Όβτ Ό&ϋν 1)θΐ 
ψλεάντων νίίβ οΠβΓδ 1)61 πληρονΰΟ'αι^ 
πίμπλαοΟ'αι. 

678. τώς "ντΐβ 70. 

679. ΰεβάντων (αντών) ξβΥιδτϊ ζτι 
πόλις. 

680. τον . . νπερτάτως (βο η&οΐι 
Λοηι 8ο1ιθ1. τών γερόντων βεβόΐ'των 
τον ζ/ία τον ξένιον νπερτάτως Η. 
Ιι. Α1ΐΓ6η8), ,,άβη ΗογΙ; άβδ (ΪΕβΙ;- 
Γβοΐΐίδ &1)0Γ νοΓ ίΐΠβηι". 

681. πολιω νόμω, ηαοΐι άβιη 6β- 
8β1;ζ6, νοη λνβΙοΗβυι βδ 8ορ1ι. Αηί. 
456 Ηβϊβί: οΰ γάρ τι κάχ9•ές, άλλ' 
αεί ποτέ ξϊ] ταΰτο: (ηϋηαΐίοΐι αγραπτα ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΕΕΗΕΧΟΕΧ. 85 τίχτεόϋ-αι δ' έφόρονζ γας 
αλλονς ενχόμεΟ-' αΐεί, 
"Αρτεμιν δ' έκάταν γυναι- 
κών λόχουζ έφορενειν. 

μηδέ ης άνδροκμηζ 

λοι/ό^ επελ^έτω 

τάνδε πόλιν δαΐζων, 

αχορον άκί&αρίν 

δακρνογόνον "Αρη 

βοάν τ' ένδημον έ^οπλίξων. 

νονΰων ό' έΰμοξ α^' άΰτών 
ΐζοι κρατοξ άτερτίής. 685 

ΒίγορΊι. 

690 χασςραλΓ; 9•εών νόμιμα), κούδείς 
οΐδίν έξ, ότου έφάνη. 

682 ίΤ. ,,'ννΐι- ββΐιβη, άαβ &η(1θΓβ 
ίΓθτιβ ΗΰίθΓ άθ3 Ιιαηάβδ ϊηιιηβΓάαΓ 
&ΐΐίΐΓβΙβη τιηά (Ιαβ ΑΓίβιηϊβ άϊβ ββ- 
1)ϋΓΐ;θη άθΓ ΓΓ&ηθπ 1)6ΐιΐϊ1:β." ϋιη 
ΒϋΓ^βΓίίΠθ^ ζα νβΛίπΛθΓΠ 8Ϊη(1 
&αββΓ άβπι Καίθ <1θγ ΑΗβη βάΐβ 
ΒβΓαίβΓ (1θ8 Υο11ίβ8 ηδΐϊσ. Μϋ 
"Αρτιμιν . . έφορεύειν ντΐτά ζπ ίΐεπι 
βϊ^βηΐΗοΙίθη ΖτίδΒ,ηιιηβηΙίΕΐη^ (6β- 
άβΛβη 1111(1 ΜβΗηιησ ο1β8 Υοΐΐίββ) 
ζυι-αοΐί^βίβηΐίΐ;. — Οβ^νδίιηΐΐοΐι 
θοΙίΓβΐΙίί ναα,η τηϋ Έτΐατάί δ^ ψόρονς 
(ϊη άθπι δίηηβ νοη ίβίταδ), 3,13θγ (Ιίβ 
Ββζΐβΐηιη^νοη εφόρους άμϊ έφορεύειν 
8θ1ΐ6Ϊιι1; άϊβ ϋΙϊβΓίΐθίβΓίβ ΣββΆτΛ ζιι 
δοΐιηΐζβη, ιιτιγ ά&τί τα&η ηηίβν 
εφόρους ηϊοΐιΐ; τηίΐ άεηι δοΐιοΐ. 
αΰΐλεΐς νβιβίβΐίθη. V»!. 8ορ1ι. Ο. 
. 145 ω τήΰδ' άφοροι χώρας. 

684. '^1ρτίαΐ5 έκατη: (Ιϊβ Μοηά- 
^οίΐίη ^2ΐ11 3.18 ΟτβΙ)αΓΐ8ΐιβ1ΓβΓΪη, •«'ίβ 
βΐθ 1)β8θη(1βΓ3 ίη Αίίΐΐία ζα ΒΓ&ατοη 
τβΓβΙΐΓΐ; νπίΓοΙβ. Αΐ8 δοΐοΐιβ λναΓίΙβ 
ΑΓίβιηϊθ Εΐιοΐι ναϋ ΕΙλΜ^υια ϊά^τύλ- 
δζΐβΓί. Εΐ56η30 νταΓ Ηβΐί&ίβ 
χουροτρόφοδ (Ηβ8. ΤΙιβΟ^. 450). Ό&β 
Β6ί\νοΓΐ; ίγ,άττ] Ιιαί άιβ ί^ΐεϊοΐιβ Ββ- 
(Ιθΐιίυη^ Λνϊβ τόξων μεδέουΰαν Εαι. 
Ηίρρ. 166 τάν δ' ενλοχον ονρανίαν 
τόξων μεδέουΰαν άντενν "Αρτεμιν, 
(Ιβηη ηαοΐι (Ιθΐιι 8ο1ιο1. ζα άίθββΓ 
8ίβ11β ϋββ Θ8 νοη (1βι• Γιαα, άϊβ 
ία άβη ^νβΐιβη 81&γΙ> , άϊβ Οτβ8θ1ιθθ8β άβΓ θΐ-ζατηίβιι Ατίβιηίθ Ιια,ϋιβη 8Ϊβ 
^βίΓοίΤβη. 

6863". Βα ΐ)βΓ6Ϊίθ 641 δ'. νοιη 
Κτϊβσβ άΐβ Εβάβ ^β\νβ8βη ίδί; αηά 
πΕοΗΙιβΓ 8Ϊο1ι (Ιϊβ Βίίίβ 3,η8θ1ιΗββί;, 
(ΐ3,β άϊβ Βατ^βΓ νοη ΚτΒ,ηΙίΙιβίίβη 
νβΓθοΙιοηί; Ι3ΐβϊ1»6η, 80 -ννΪΓίΙ αηίβΓ 
άθπι ,,ϋηΐιβΐΐ, ■ννο Μβηβοΐιβη δίβΛβη" 
(Ιίβ Ρθ8ΐ, αηίβΓ άβιη άηϋβη (644, 
673, 690) ΑΓβ8 ^βηβΓ Αγθβ ζα νβΓ- 
θΐβΐιβη 86ίη, νοη άβιη 68 δορίι. Ο. 
Τ. 190 Ηβιβί: "Αρεα τον μαλερόν, ος 
νυν αχαλχος άβηίδων φλε•/ει με 
■περιβόητος, ϋβιη Ααβάηιοΐί ττερι- 
βόητος βηίβρήοΐιΐ; Μθγ βοάν 'ένδημον 
έξοτΐλίζων: άΐβδβΓ ΑΓβ8 ίδΐ; ααοΐι 
νοη 6θ8θ1ΐΓβΐ απιίδηΐ;, &1)θΐ• ηΐοΐιΐ} 
νοη Κ&ιηρΓ-, βοηάβπι νοη ΙαηιηιβΓ- 
^ββοΙίΓβΐ. Ββ8θη(ΐ6Γ8 1)βζ6ίο1ιηβη<1 
ίδΐ; ΓαΓ άίβ Ρβδί; δακρνογόνον. Όβτ 
ΑηΒάηιοί έξοπλίξων ϊβΐ ^θμτϊΙΙιΙΙ; 
ντθ^βη (1θ3 Ββζα^δ ααί άβη βί^βηί;- 
ΙίοΙιβη Αι•β8, ν^ί. 710. ϋ&3 Ααί- 
ΙιΟΓθα νοη Μα8Ϊ1ί: αηά Τ&ηζ \ΐΆΪ 
^βηβΓ ιηΐΐ; άίβθβηι ΑΓβ3 ^βπιβΐη (643). 
Κήβ^ αηά ΡθβΙ; Ϊ8ΐ; ηαοΐι Α^. 647 
„(1ϊβ ϋορρβί^βίββΐ, ντβίοΐΐθ Αγθβ 
ΙΐβΜ". — βοάν: δοΐιοΐ. την έπΙ τοις 
άπολωλόβι βοήν. 

692 ί. άπό,&Λθ\.α7ΐθ9•εν{αΐΐω9•εν): 
,,ϋβΓ δο1ι\ναπη άθΓ ΚιαηΙ^Ηβϊίβη 
θοΠ βΐοΐι ίβΓηΙιαΗβη νοιη Ηααρίβ 
άθΓΒαΓσβΓ"; ΐζοι λνΐβ βΐη δο1ι\ν£ΐηη 
Βϊβηβη οάβτ λΥββρβη. Λ^^Ι. Ηογ. 
οαπη. Ι 3, 30 ηονε, ίβΐ5Γίαιη ΙβΓτίβ 
ίηοαΙ)αϊ1; οοΙιογβ. 86 Α80ΗΥΙΟ8 ευμενής ί' ό Ανκείος ε- 
6τω τίάόα νεολαία, 
καρποτελη δε τοι 
Ζευς εΛίγ.ραινέτω 
φερματι γ αν πανώρω. 
πρόνομα δε βοτά τοις 
Λολνγονα χελέ^^οι 
το Λαν τ εκ δαιμόνων αλψοιεν. 

ενφάμοις ί' επϊ κώμας 
μονύαν %-είατ άοιδοί' 
αγνών τ εκ βτομάτων φερε- 
βθ^ω φάμα φίλοφόρμιγ^. 69δ 
αηίϊδίτ. 700 705 694 ί. Απόλλων Ανκειος Ηαίίβ ίη 
Αγ^08 &18 δοΐιυΐζ^οίΐ: άβ8 Εαηάββ 
θθη αηδβΐιηΐϊοΐιβίθη πηίβΓ άβη Τβηα- 
ρβΐη ΐη άβΓ δίαοΐΐ; (Ραηδ. Π 19, 3) 3,η 
άβΓ αγορά Λν'Λΐίος (8ορ1ι. ΕΙ. 7). ΑΙδ 
ΤΙαιάν (ώλεξικακο?, άν.ίΰίος) Ϊ8Ϊ 
ΑροΠοη Ηθϋ^οΐΙ. όβ^βη (Ιϊβ Ρβ8ί; 
ντίκΐ 6Γ &ηο1ι δορΗ. Ο. Τ. 203 αη- 
^βηιίβη. Εγ ίδί κουροτροφο5, ■ννβ8- 
1ι&11) ΐΐιιη ΛτβΓ ίη ά&Β ΜαηηββαΙίβΓ 
βίηίΓαΐ άΐθ αΐϊσβθοίιιιϊίίβηβ ^ΐ1^θI1^ι- 
Ιοοίίβ νΓβίΙιΙβ. νεολαία (ΐυνβηΐα8) 
τν^ϊβ ΡβΓ8. 673, ■«'3;1ΐΓ8θ1ιβΐη1ϊο1ι αποΐι 
Επί•. ΑΙΙί. 103 (νεολαίας Βίοπιββίίΐ). 

696 £Γ. Ζβτΐ8 ιηο^β ΐ3βΛ7ΪΓΐίβη, ά&& 
άΐβ Ειάβ άίβ ΓΓϋοΜθ, άΐβ βίβ ίη 
^βάβΓ ^α11^β8ζβ^<; ΐτα^, ζπ νοΠβΓ 
Εβίίβ ΐ3ηη^6. — ϋίβ ^ΙβίοΙίΘ Ζυ- 
Βαιηιηβηδΐβΐίαιι^ 8ορ1ι. Ο. Τ. 26 ί., 
1715., _ 269 £., ΗβΓοά. III 6δ, VI 139 
■αηά Αβοΐιίη. ΠΙ 111 ίη άβηι Πυοίι 
^β^βη άίβ ϋΐ3βΓίΓθ1;6Γ άβΓ Αηιρίιίΐί- 
{^οηίΒοΙιβη δαΐζυη^βη: έπενχεται 
αντοϊς μϊ/τε γήν καρπούς ^ρέρείν 
μήτε γυναίκας τέχνα τίχτειν γονενΰΐν 
έοίΥ,ότα αλλά τέρατα (ν^Ι. Ηβθ. ^Υ. 
η. Τ. 235) μτ^ε βοβχήματα κατά 
φνΰίν γονάς ττοιεΐΰϋ'αί. 

699. ττρόνομα βοτά (πρόβατα, 
Λνβίύβνίθΐι) Βίθΐιβη ίηι Οβ^βηδβ,ίζ ζα 
άβη όπι,αό•ονόμοί βόες (Άβτοά. IV 
183). — βοτά τοις (^βδβίζί; ίπΓ ^ρό- 
τατος), βοτά αντοΐς τνίβ τών 836, 
8ίβΙ). 179. ΒοΓ^Ιί νθΓπιιιίβί; πρόνομα 
ό' όβρικάλοις. 

700. πολνγονα: ν^Ι. Ευηι. 945 
μήλα τ' εύ9•ενοϋντα Πάν ^νν 
όιπλοΐΰίν έμβρνοίς τρε'φοι Χ90νω τεταγμένω. — Ώά9 βρίδοΐιβ τελέΟ'ειν 
βηάβΐ δίοΐι αποΐι 1)6ί ΡίηάίΐΓ τιηά 
ΕιΐΓ. Μβά. 1096. 

701. ,,ϋηά αΐΐβη 6β•νήηη (δβ^βη) 
ηιδσβη δίβ τοη δβίΐβ άβΓ (ϊοίίβΓ 
βΓηίβη." Ζιι αλψοιεν (σβδβίζί; ίΰΓ 
7.ά9οι,εν,ΌίΏ.άοτίλάχοιεν)Ύ§\.Ή.&8γο\ι. 
αλφοί' ενροί. Όά5 βρίβοΐιβ άλψάνειν 
Ιίοπιηιί; ααοΐι 1)βί Εατίρίάββ τον 
(ΙΙβά. 297, ΈτΆ§τα. 326). 

702 Γ. ενψημοις έπΙ κώμοις (δο 
Οββΐ ίϋΓ βωμοΐς): ν^Ι. Ηοπι. ΗγΓηπ. 
III 480 ψέρειν ές δαΐτα %•άλειαν καΐ 
χορον Ιμερόεντα καϊ ές ψιλοκνδέα 
κώμον εΰψροΰννην νυκτός τε καΐ 
ΐίματος, Αηδίορίι. Τΐιβδίη. 104 τίνι 
δαιμόνων 6 κώμος; 989 κώμοις 
φιλοχόροΐΰΐ, Έην. Βαΐίοΐι. 1167 κώμον 
ενίου 9εον. Ζιι βοΐοΐιβη Γβδΐβδ- 
Γβίβνη άβΓ ΟοίίθΓ δοΐΐβη άίβ 8&ησβΓ 
ίΙΐΓ Ιιίβά βΓΐδηβη Ιαδββη. — μονΰαν 
τίΟ-εο^αί ηιαδοΙίΓβίΙ^Ι; "ννίβ άοιδην 
τίΟ•εβΟ•αι βίη νβΛυπι \ν^ίβ αδειν 
(μέλπειν). — ϋίβ Γογπι ^είατο ■«'ίβ 
762, ΡβΓδ. 454 έξ,οΐΰοίατο. 

704 ί. „Αηδ3ΐιη^ίι•ϋυ1ίοΙιβηιΜ\ιηάβ 
βίΐΌΐηβ 83.ίίβηίΓθΗβΓ Οβδ&η^." Μϋ 
αγνών ν^Ι. Α^. 256 άγνα δ' άτανρω- 
τος ανδα . . παιάνα ψίλως έτίμα 
(ηαηιΐίοΐι Ιρίιί^βηίβ). ϋβΓ ϋίοΐι- 
ίβΓ δοΐιβίηί &η ^αησί■^αυβη^ι101■β 
{παρ9•ένεια) ζη άβηΐίβη. ν^Ι. Ρΐυί. 
ΜοΓ. 1136Γ πολλά ^ώρια παρΟ-ένεια 
Άλκμάνι καϊ Πινδάρω καϊ Σιμωνίδη 
καϊ Βακχνλίδΐ] πεποίΐ]ται. Μίΐ; 
(ριλοψόρμιγξ, \ϊΊχά ζηιη νοτΙιβΓ βΓ- 
■Λ'ϋΙιηίβη 6β8αη§ άίβ Μιΐδίΐί ϋηζυ- 
^βίνί^. ν^ί;!. άναξ,ιψόρμιγγες ύμνοι ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧΒΕΧ. 87 

ψνλάΰόοί δ' εν τ 'έταιΰι τιμάς βίτορίι. 

το δ^Ιμιον, το ΐίτόλιν κρίαννει., 

Λρομαϋ•ΐ£ ενκοινόμψίζ άρχά, 

^ένοι60 τ' εν^νμβόλονς, 

πρΙν έ^οτίλίξειν "Αρη, 710 

δίγ.αζ ατερ Λημάτων διδοΐεν. 

ϋ•εονς δ\ οϊ γάν εχονόίν, αΐεΐ αηϋδίτ. 

τίοιεν έγχωρίονς ΐίατρφαις 

δαφνηφόροις βονΟ-ντοιόί τιμαΐζ. ΡίηοΙ. 01. Π 1 , :Γθΐκ£ΐθ(3Ροριχΐ77θ? 
άοιδάς βΙ>(1. IV 2. 

706 Γ. ϋβηι 6β8&ησβ άββ βββ&πιί;- 
οΙιΟΓδ 8ΐηά (Ιίθ λνΰηδοΐιβ ΐηΙιβίΓθίϊ' 
(ΙβΓ Ιιδοΐΐδίθη ΟΰΙθΐ• νοΛθΙιαΙΙθίι. — 
φνλάααοί δ' εΰ τ' έταιοι (ίνΐΓ φ. 
τ' ατιμίας) . . κρατννει: ,,ϋβη Υοΐΐίδ- 
^βηο33βη ιηϋ^β Λίβ δίΤθηίΙϊοΙιβ Οτβ- 
■Λ'&Η, -^βίοΐιβ άβη δίαα,Ι; γθ^θγΙ;, 
ίΙΐΓβ ΥοΓΓβοΙιίβ δΟΓ^ΓϊΙίίσ -νναΙίΓβη." 
ΒβΓ^Ιι νβπηηΐβί; φνλάΰβοι τάπιτΊμι 
άΰτοίς. — 'έταιοι ίιη Οβ^βηδαίζ 
ζυ ξένοιαι (709) ΙιϊβΓ 8. ν. α. -πολίταις. 
ν§1. ζυ 253. — ΟβΓ Οβάαηΐίθ (δοΐιοΐ. 
άαετακίντ,τοι εΐεν αύτοΐς αϊ τιμαι) 
Ιίβηηζβίοΐϊηβΐ; άβη αήδίοΙίΓαίίΗοΙιβιι 
υηά ΙίοηδβΓναϋνεη δΐ&ηάραηΐίΐ; άβδ 

Όϊθ1ΐί6Γ8. 

708. 7ΐρομαϋ•ίς (Γΰτ τίρομαΟ-εύς 
Ηβπη&ηη) ϊβί; ^θΐ5Ϊΐ(1βί "η-ϊβ άβΓ 
ΓΓ&υβηηαηΐΘ Πρόμτ,0•ις ΑηΙΙι. Ραΐ. 
XIII 27, δ. ΑΙδ Γβηι. θίβΐιΐ; προ- 
μη&τίς δορίι. ΕΙ. 1078. — ευχοινόμητις 
(ηαΓ Ιιϊθγ), 3.υί οίαβ 6Θΐηβΐη\νο1ι1 \νοΗ1 
ί)β(ΐ£ΐθ1ι1;. ν§1. εν((ύ.όπαις Α». 722. 

700 £Γ. ,,ϋβη ΓΓθπΐίΙβη πιο^βη 8Ϊβ 
(οί άρχοντες βΓ^ίΙηζΙ δίοΐι 3.113 άρχο), 
βΐιβ θΐβ ζα (Ιεη λΛ'β,β'βη ^ΓβϊΓβη, ϊη 
νβΓίι•3,§θΐΓβιιβ οΐιηβ ΒΙνιίτνβΓ^βββη 
ΓβοΙιΙΙίοΙιβη Αιΐ8ΪΓ&^ νοη δίΓβΐΙ^ 
βαοΐιβη ^βτνϋΙΐΓβη." Υ^Ι. ΗαΓροΙα•. 
βνμβολα' τάς 6υν%•7]^ας, ας αν 
άΧληΧαις αϊ πόλεις &έμεναι, τάττωΰι 
τοις τΐοΧίταις ωΟτε (ϊκίοναι καϊ 
λαμβάνειν τά δίκαια (ραοΐα 00η- 
νβηία) τιη(Ι (Ιΐβ Αυδάηϊοΐίβ «ί άπο 
ανμβόλων δίχαι, άπο ουμβόλοιν 
διγ.άζειν, άαζα (ίίβ Βύη(1ηΪ3ίΌηιιβ1 
Τΐιυ^. IV 118 δί-κας τε διδόναι υμάς 
τε ί,μΐν χαΐ Τ/μάς ίψΐν κατά τά 
πάτρια, τά άμ(^ίλο•/α δίγ,Τ) διαλύοντας άνευ πολέμου, ΗβΓοά. ΛΤ 42. ϋίθ8β 
Εχηρίβΐιΐΐΐη^ νβΓίτα^βίΓβυθπ νβι•- 
ίαΙίΓβηβ ^β^θη αηοΙθΓΘ ΛΌ11ί33ΐαπιιαβ 
δίβΐιΐ; <1θΓ νβΐ"αΙ)δθ1ιβϊΐυη^ Μιαίί^βη 
ΕΓοΙ^βΓαη^θΙΐηθ^βδ Α^. 463 ίϊ. τνπαΓοΙϊ^ 
ζιΐΓ δβϋθ. Κηίδθ βΛΗΛΙ; ά&ηη 
βίηβ Αηδρϊθΐιιη^ αηί άϊβ Ιοιγζ νον 
01. 80 3βΐ1;6η3 οίβι- ΑΓσΐνβΓ βΓΓοΙ^ΐβ 
Κΰο1ίσ&1)β (1θ3 Ηβΐΐϊ^^τιιηδ νοη 
Νθΐηβα αη άϊβ ΚΙβοηαβΓ. ϋοοίι βηάθη 
ΒΪοΙι δ,ΐιηΐίοΐιβ ββ(ΐ3.η1ίβιι δοΐιοη 
Ηβδ.^^. υ. Τ. 225 οϊ (5έ δίγ,ας ξ,είνοιβι 
γ,αϊ ένδτ'ιμοιΟί διδονΰΐν ίΟ'είας γ.αϊ 
μτ] τι παρεν.βαίνουΰΐ δικαίου, τοΐοι 
τέΟ-ηλε πόλις, λαοί δ' άν&ενΰΐν έν 
αντί] ατέ. 

712 £Γ. ΧαΛ Ροι-ρΙιγΓ. (1β α1)3ΐ;. IV 
22 θΓΐίΙαΓίβ ΛθΓ Ρΐιϊίοδορίι Χθηο- 
1ίΐ•ίΐ1;β3 οΐΓβΐ Οθ3Θίζβ άβ3 Τήρίοΐβιηοδ 
αΐ3 ηοοίι ίθΓί1)68ΐβ1ιβη(1 ΐη Ε1θΐΐ3Ϊ3: 
γονείς τιμάν, 0-εονς καρποϊς άγάλλειν, 
ζοκί μη αίνεΰΟ•αι, ηηά Ι&ιιΐβίβ βϊη 
Οθββϊζ (Ιβ3 ϋι•α.1ίθΐι αίβο: ϋ-εαμος 
αιώνιος τοις Άτ&ίδα νεμομίνοις 
Ο^εο'υς τιμάν καϊ ήρωας έγχωρίονς 
κτέ. ϋΐβ (1ι•βί Οβίίοΐβ ΐΐβΓ ^ήβοίιΪ3θ1ΐθη 
Ρβϊο1ιίβη1θ1ιι•β Ιβξί 1)6Ϊ Ευτΐρΐάββ 
Έτ?ί§τα. 853 βΐη ναίθΓ δβΐηβηι δοΐιηβ 
άαΓ: τρεις είαΐν άρεταΐ τάς χρεών 
ο' άΰκεΐν, τί-ανον, 0•εονς τε τιμάν 
τους τε ψνΰαντας γονής νομούς τε 
χοινονς ' Ελλάδος• χαΐ ταντα δρών 
ν,άΐλΐΰτον έξεις ατέφανον εύχλείας 
αεί. Γ)&8 ζλνβίίβ Οβϊϊοΐ; γ,οινονς 
νόμους' Ελλάδος τιμάν Ϊ3Ϊ ϊη 709 1)Ϊ8 
711 βη11ΐ3.11βη. — οι γάν 'έχουΰΐν 
θ. ν. α. πολίΰοοΰχους. — πατρφαις νιιη 
ο1β3 Λ"θΓ8ΐπειβ68 ντϊΐΐβη ίϋι• πατρίαις. 
— δα(ί.νη(^όροις βου^ντοις νοη άβη 
ΜθηδΛβη, \νβ1οΐίβ δΐοΐι ηιϊΐ; ΙιοΛββι• 
1)β1ίΓϋηζθη υηύ δίίβΓβ 8θ1ι1αο1ιΙβη, 
ύ\)6τϊτ&^βη. ϋβΓ Αιΐδ<1ηιο1ε Ιίαηη αη 88 180ΗΥΙ.08 τό γαρ τεχόντων βεβας, 
τρίτον τόδ^ έν ^εβμίοΐξ 
^ίκας γέγραπταί μεγιβτοτίμ,ον. 716 ΊΊΡ. ενχάς μεν αΙνώ τάΰδε βώφρονας, φίλαι. 
νμεΐς δε μή τρεΰητ' άκονΰαΰαι τΐατροξ 
άπροΰδοχήτονς τονόδε καΐ νεονξ λόγους, 
ίκεταδόχον γαρ τήβδ^ άηο βκοπης 6ρώ 
το πλοίον' ενϋημον γάρ. ον με λαν%•άνει 
βτολμοί τε λαίφουξ καΙ Λαραρρνβεις νεώξ 720 άϊθ Γθθίβ ζΐκψνηφόρκχ ηηά Βονψόνια 
βΓΐηηβηι. 

715. γάρ 1)β^Γϋ.ηάβί; άβη αιιβ- 
^βΐ3-88βηβη Οτβά&ηΐίβη τους γονέας 
αέβοιντο, τν^ίβ άβΓ 8ο1ιο1. ηοΐιϋ^ 
ΙϊβπιβΓίίί: ■πρώτον 0•εονζ, δεύτερον 
νόμους, τρίτον δΐ τόδε, το τους 
γονείς τιμ&ν έχρην δε ειπείν καΐ 
τους γονείς 5έ ΰέβοιντο' το γάρ 
τίμ&ν γονείς τρίτον έβτΐ παράγγελμα 
^ίκης. 

717. Μϊΐ; μεγιΰτότιμος Ιίαηη ϊώ&ώ. 
μεγιατόπολις Ρίηά.Ρ^ίΙι.νΠΙ 2 φιλό- 
(ρρον'Ηΰνχία, ^ίχας ω μεγιατόπολί 
9•νγατερ νβΓ^ΙβΐοΙιβη. 

718—783 άτΐίίίβΒ Ερβΐδοάίοη: 
1. ϋαηαοδ, ΛνβΙοΙιβΓ ΒίθΗβι• αυ£ άβιη 
0Γδ1;1;6Γ3.ϋ;αι•β είαπά πηά πβ,οΙι άβΓ 
ΜββΓθβΐΐβ βρδ,ΐιΐβ (721), ^ιΰηάΐ^Ι; 
άαβ Ναΐιβη άβΓ Α^τρίΐβοίιβη Γΐοΐίβ 
&η ιιηά ^ί1)ί; ββϊηβ ΑΙ)8Ϊο1ι1; ΙίΐιηοΙ 
Ηίΐίβ ζα £ο1βη. 2. Ιη (Ιβπι ΚοιηηιοΒ 
742 — 769 (ΐΓΰοΙίβη άΐβ ϋαηαίάβη 
άβιη ναίβΓ ϊΙΐΓβ Αη^βΐ; αυβ, \νϋ1ΐΓβη(1 
άΐβ3βΓ ΒΪβ ζπ 1)βΓα1ιί^βη βυοίιΐ;. 
3. ΟαηΒ,ΟΒ Ι^Ιβϋ^Ι; 1)βί δβΐηβιη Εηΐ;- 
Βθ1ι1ιΐΒ8β ίη άβΓ Ηοδ"ηιιησ νοι• άβιη 
Αα88θ1ιΐβΓβη άβι• Η^τι^ίίβοίιβη Μαηη- 
8θ1ΐ3.ί1; ιηϊί; ΗϊΙΓβ ζυηίοΐίζαΐίοηιιηβη. 
(ϋβΓ ϋίοΗίβΓ ΐ^Γ&υοΙιί; βΐ3βη άβη 
δοΙιαυΒρίβΙθΓ, \νβ1ο1ιβΓ άβη ϋ&ηαοΒ 
^θ^βΐϊβη Η&ί, £ϋι• άβη ΗβΓοΜ 
άβΓ Α^χρίίαάβη.) 

718ί. ενχάς μίν — -ΰμεΓί (ϊε: βηβΓ 
ηβΗβη ζ\ναι• ίβί ^αί αηά νβι-βίϊΐηάΐ^, 
ίΐΙ)βΓ βπΓβ Ααίηιβι-ΙίΒαηιΙίβίί Λνίι•ά 
}βίζ\ι άυι•ο1ι βίηβ αηάβΓβ δαοΐιβ ίη 
ΑηβρΓυοΙι ^βηοπιηιβη, άΐβ βηοΐι 
ηΐοΐιΐ; βι-θοΙίΓθοΙίβη άανί. 720. νέους: ζη 344. . 

721. ίκεταδόχον: 8ο1ιθ1. της 
δεξαμενής ημάς τους ίχέτας. ^ΥαΙίΓ- 
Βοΐιβΐηΐϊοΐι πιυβ ηιαη ηιϊΐ Μβίηβΐίβ 
ίκταδόχου νάβ 198 ίχτηρίας 
ΒοΙίΓβΛβη. 

7225. τό πλυΐον: άαβ 8ο1ΐΓβο1ίβη8- 
■ννοΓί Βίβΐιΐ ηαοΙιάΓϋοΙίΗοΙι απι Αη- 
ΪΆη§ άβθ ΥβΓΒβΒ ^ΐβ ζ. Β. βάλΧ' 
Ηοηι. Α 52. ΖηβΓΒί Λνΐτά άα8 
ΑάηιΪΓίΐΐΒοΙιϊδ' (ηγεμών νανς 730) 
ΒΪο1ι11)3,Γ, 3,τιί -ννβΙοΗβπι ηΐ3,η βΐοΐι 
ίπιοΐι άβη ΗβΓοΙά άβηΐίβη πιαβ. — 
ενβημον: άαΒ Ζβϊοΐιβη, ΛνβΙοΗββ αη 
άαΒ δοΐίίβ' ^βηι&Η (ηηά πιϊγ ΙϊβΙίαηηΐ) 
ΐδί;, ΒβΗβ ΐοίι άβηίΐΐοΐι. ¥§1. ΑήΒίορΙι. 
Γγο. 933 αημεΐον έν ταΐς ναυβϊν 
. . ένεγέγραπτο. — • ον με λανθάνει: 
ά&3 Α87ηάβί;οη, τνβΙοΙϊβΒ "^ιΥβί! ηιϋ; 
ονδ^ λανΟ•άνεί ΙίβΒβϋΐ^βη "«'ΐΐΐ, Γβοΐιί;- 
ίβΐ'ΐΐο^ 3Ϊο1ι άυΓοΙι άΐβ νοναπΒ^^βΙίθηάβ 
Ραπθθ ; άβηη βΓδί αΐΐηιαίιΐίοΐι "ννβΓάβη 
άίβ βϊηζβΐηβη Τβϊΐβ άβ8 8ο1ή£Γθ8 
^βηηϋϊοΐι. Τ)Ά9 δΟ^.ΰχήμαΠινδαριχόν, 
\νβ1ο1ιβ8 ΙιϋπβσβΓ ηπΓ 1)βΐ ^ατιν, ήν, 
γίγνεται νοτίοναταϊ υηά Ιιϊβΐ" νΐβΐ- 
ίβίοΐιΐ; ηιϊί οτοΧμός ζυ νβπηβϊάβη 
Ϊ8ί, Ιιαί Ββΐηβη Οηιηά άαΓΪη, άαΒ 
ζιιηϋοΙίΒί; ά&Β 8αι)^θ1ί1; ηπΓ ϊηι 3,11- 
^βηιβϊηβη νοΓδοΙι^ν^βΙ»! Υ^Ι. Ρϊηά. 
ΓΓα^πι. 78 α λύεται — αΐ'ίϊρΕί. — 
παραρρνΰεις,^&β ΒΟηδί παραρρίψατα 
οά&τ παραβλιίματα (Ή.ΟΒγθ\ι. παραρρν- 
ματα • ίερρεί?), ΥοΛαη^β νοη Γβΐΐβη 
υηά Γαβοΐϊϊηβη ζα Ι^βΐάβη δβΐΐβη άββ 
8ο1αΐβ"θ8 ζυπι 8ο1ιιιίζβ ^θ^βη Γβΐηά- 
Ιίοΐιβ 6β8θ1ιθ88β. ΌαάυΓοΙι -ννίΓά 
ά&8 ΕαΙίΓζβυ^ αΐδ ΚΓίβρ^δοΙιίΐΓ §β- 
Ιίβηηζβΐοΐιηβί;. Υ^Ι. Χβη. Ηβΐΐ. Ι 6, 19 
η. II 1,22. ϋΙΕ 80ΗυΤΖη.ΕΗΕΝϋΕΝ. 89 καΐ Λρώρα ηρ06%•εν ομμαΰιν βλέπονβ' δδόν, 

οϊαχος εν^νντηρος νβτάτον νεώς 725 

άγαν χαλώξ χλνου6α γλώββαν ου φίλην. 

τίρέπονΰι ί' άνδρες νάιοι μελαγχίμοις 

γνίοίβι λευκών εκ ηεΛλωμάτων Ιδεΐν, 

καϊ ταλλα τίλοΐα Λάβα ■9•' ή 'τακουρία 

εν7Τρε:ιτοξ' αυτή ά' ήγεμών ύζο χϋ•6να 730 

ΰτείλαΰα λαίφος παγκρότως έρέβόεται. 

άλλ' Ύΐΰΰχωξ χρι) καϊ βεΰωφρονιΰμενως 
προζ τίράγμ' δρώΰας τώνδε μη άμελείν ϋ-εών. 
έγώ ί' άρωγονς ί,ννδύκους ■θ-' η^ω λαβών, 
ϊΰως γαρ αν κηρυ^ ης -») πρέΰβη μόλον 735 7245". Μίί -νντιικΙθΛαΓθΓ Ιιβΐ3ΐΐΕίΗ;ΐ§- 
Ιίβίΐ; ■ντ^ΪΓά (1&8 δοΐιίβ' ρβΓθοηΐβζίβΓί : 
„ϋ&8 νοι-άβΓίβίΙ ΐ3ΐίο1ίί ϊηιιηβΓ νοι•- 
■«^ϋΓίδ Εαϋ άθη Αη^βη 3;ΐιί Ββΐηβη 
^-^β^ υηά νβΓπϊιηηιί; άβ8 Ιβη^βηάβη 
δίβυβΓπκΙβΓδ ϊΐη8 ηϊοΐιί; -ηάΐΐίίοιηηιβηβ 
δρΓΕοΙίθ, οΐϊ'ϊνοΐιΐ (ϋβ8θ8 &Π1 Εηάβ 
άβ8 8οΙιϊίΓβ3 Ϊ8ί;, ΙβϊάθΓ πυτ &11ζτι 
^ί" (γλώΰΰαν ου ψίλην ϊϋν τώς αν 
ον φίλη Βη^σδ). Αη 3,η^βιιια1ίβ 
Αυ^εη (ΕιΐΒίαΙιΙι. ζα II. 14, 717 
ητυχι'] έΰτιν δττου οι τε όφΟ-αλμοΙ 
ξωγραψοννται και το της νεώζ δνομα 
έπιγράφΐταί)ί&ϊΙίϊ&τ ηΐο1ι<; ζυ (Ιβηΐίθΐι. 
— νβτάτον νεώς "ννϊβ πνμάτη άαπίδος 
Ηοιη. Ζ 118. — Αηοΐι Α^. 1629, 
ΕιΐΓ. ΕΙ. 1014 νθΓίαη^θΓί γΐώβοα άϊβ 
τοΛβΓ^βΙιβικΙβ 8ΐ11)θ ηίοΐιΐ;. ΕΙ)βηδθ 
βηάβΐ; βίοΐι υογ βλ, \)ΒΒ0Ώ.άβτ3 νοΓ 
βλαΰτάνω (βλάΰτη), ββΙίβηβΓ δοηβΐ 
(βνβλου 769, άμψίβληΰτρα Ειιτ. 
Γγε^ίπ. 697) βϊηβ ΙίΠΓΖβ Τίιβδΐβ. 

727 ί. ΐίρέηοναίν (,,δίβ ίΓβ1;βη ΙιβΓ- 
νοΓ, ίαΐίθη ϊη (ϋβ Αιι^βη") Ιδείν 
νί\β πρέπει μαΟ•εΐν ΡβΓθ. 2δ0. — 
ϋϊβ 3θΗ^&ΓΖθη ΟΙίθάθΓ 1)1ΐο1ίθη 3,υ8 
άβη •«'θϊββη Οθ-ΛταπάβΓη ΙιβΓνΟΓ, 
άϊβ -ννβϊββη (]Γβ\ν^αη(1θΓ 1ιβ1)βη βϊοΐι 
νοη άβη 8θ1ι•νν^&Γζβιι (τϋβάβΓη α,\ί. 
ϋΐΐθΓ άϊβ ΤτΆοΙιί άβτ λμγρίβτ, 
1ιβίΙ)Γδο1ΐθ ιηίί ΙίηΓζβη Αηηβΐη αιΐδ 
Ιιβΐη^ν^αηά οίΙθΓ Βαηπι^ΌΐΙβ, ίιηπιβΓ 
Γβίη τιηά ^βίβ ^β\ν&6θ1ΐθη, ν^Ι. 
ΗβΓοά. II 37 εΐματα λΐνεα φορέονΰΐ 
αΐεϊ νεόπλντα, έτίΐτηόενοντες τοντο 
μάλιατα, Ρ1\ιΙ. τΐ.'Ιΰ.κ.'Οΰ. 8. 352 Ο, 
ΡΗη. Η. Ν. XIX 2. 

729. Αΐΐιηϋΐιΐϊοΐι λνθΓάβη αιιοΗ άΐα ο,ηάβΓβη ΓαΙίΓζβιι^β υη(1 άϊβ ^αηζβ 
ΜαηηδοΙι&ίΊ} δΐοΙιίΙ^αΓ. 

730 ί. νπο χ^όνα έρέαβεται, 63 
τν"ίΓ(ΐ3,η(ϋβ1ιο1ΐ6Κϋ8ί;β1ιβι•αησβηιάβΓΐ;. 
— τΐαγκρότως , ταϋ νοΠβηι ΕαάβΓ- 
^βΓϋαδοΙι , "«"βΐΐ &11β ΕΐκΙβΓβΓ ειη άβΓ 
ΑΛβϋ; δϊηά. Υ^Ι. νήες μονόχροτοι, 
δίχροτοι τηϋ θϊηβΓ ΕβϊΙΐΘ, πιϋ; ζ^βϊ 
Κθϊΐιβη- ΚηάβΛ&ηΙίβη. — βτείλααα 
λαΐφος: Λν^βηη ιηαη βΐοΐι άβΓ Κΰ3<;β 
ηϋΙΐθΓί, τν^βΓοΙβη άίβ δβ^βΐ θίησβ- 
ζο^βη τιηά άϊβ ΚχιάβΓ ^βΙ)Γ£ΐυ€ΐι<;. 
Υ^Ι. Ηοιη. Α 432, α 352 ί., Υθγ^. 
Αβη. ΙΠ 207 νβία οαάυηΙ;, τθπιΐδ 
ϊηβπΓ^ϊηιυθ. 

732 ί". ηΰνχως καϊ βεβωφρονίΰμένως 
(ν^Ι. 204 ί.), ιηΐΐ; Ειιΐιβ ΐΐηοΐ οΗηβ 
Ιιθϊίΐεηδοΐιαίί;, ιαίΐ; νοΠβι 8ββ1βηηι1αθ, 
^βΗοΓΐ; ζα προς ττραγμ' όρώοας (αυ£ 
άίθ δαοΐιβ ίιίηΙ)Ηο1ί6ηά). Εΐιπδΐβ^ 
νθπηπίβί ηβνχονς, ηΐοίιί; υπΛναϊιι•- 
θοΐιβΐηΐϊοΐι. — τώνδε μη άμελείν ■θ'εών 
ά. ϊ. βαοΐι ϊη άβη δοΐιαίζ άββ ΟδίίβΓ- 
αϋαΓΒ 1)β^βΙ)βη. 

734. άρωγονς, πάΙϋ&τΪΒοΥιβΏ. Ββί- 
δίαηά. — ξννδίκονς, Υβνίτβϊβτ 
ιιηδβΓβΓ δίΐοΐιβ. ϋίβ Αα%αΐ3β ΰΙ)θΓ- 
ηϊιηιηΐ; βραΙθΓ Λθγ Κδηΐ^. Υ^Ι. δορίι. 
Ο. Κ. 1012 έλΟ•εΐν άρωγονς ξνμμά- 
χονς τε. 

735. γαρ φ.\)ί άβη Οτπιη(1 ζιι (ΙβΓ 
Μα,Ηηαη^ &να. ΟδίίβΓαΙίαΓ δοΗυίζ 
ζη δΐιΛβη αη, \νβί1 άβΓ ά3,ζ•ν7ΪθθΙιβη- 
βίβΐιβηάβ δαίζ ηαΓ άβη ΝβΙιβη^β- 
^1{ιη1^Θη „\νϋ1ΐΓβη(Ι ΐοΗ ^βΗβ υηά 
Ηϊΐίβ Ιιοΐβ" &ϊΐδ(ΐΓΰοΐ£ί. — πρέαβη, 
■πρεοβεία (6β83,ηιΙΪ3θ1ιαίί). Όαβ "\\''οΗ; 
Ιίοηιηιΐ; δοηθί ηΪΓ^βηάδ νοΓ, 'ννββίιαίΐ) 90 Α80ΗΥΙ.08 αγειν %•Βλοντες ρνβίων έφάπτορες. 
άλλ' ονδεν εΰται τώνδε' μη τρεύητε νιν. 
ομωξ αμεινον, ει βραόννοιμεν βοίι, 
άλκης λα^εβ^αι τηΰδε μηδαμώς Λοτε. 

Ο-άρόεΐ' χρόνω τον κνρύω τ εν ήμερα 
^εονς άτίζων τις βροτων δώβει δίκην. 

ΧΟ. πάτερ, φοβούμαι, νηες ώζ ώκντιτεροι 

Ί]ί,ον6ι, μΫ,κος ό' ονδεν εν μέόω χρόνου. 
τ^ερ^φοβόν μ έχει τάρβος ετηχύμοος, 740 Βίνορίι. ιηαη ττρέαβνς ά&ίνίι δβίζβη -η^οΠίβ 
οάβΓ τίρέΰβίς. 

736. άγειν: ζα 620. — ϋ•έλοντες, 
•«"βϋ ττρέαβη ε. ν. α. -χρΐοβας. — 
ρνΰίων. δοΐιοΐ. ένεχνροίν. ένεχνρά- 
ξοντες ημάς διά τίνος αρπαγής. Υ^Ι. 
ζα 417. Ώαηαοδ ηϊιηιιιί ζτιγ Ββ- 
ηιΐιί^η^ ΒβϊηθΓ ΤδοΙιίβΓ άθπ ιηίικΙβΓ 
8θ1ι1ϊιιΐΉΐθη Γαΐΐ αη, οίαβ οΐϊβ ΑΒ^β- 
83,ηοΙίθη ηϊοΐιί; ^Ιβίοΐι (Ιϊβ ϋαη&ίάθη 
ΒβΙΙϊδΊ; ■«'β^ΒοΙιΙβρρβη , βοηοΐβι-η βϊοΐι 
ΐη άβη Ββδϊίζ βίηβδ ϋηίεΓρΓαηάβ 
εβίζβη "«^οΐίθη τιιπ οΐΐβ ΗβΓ&υ8§3.1)θ 
(1θΐ•8θ1ΐ36η Ζ11 βι•ζ•ίνϊιι§βη. 

737. ,,Λνβηη αηοΐι ηΐοΜ ζυ 1)β- 
ίϋι-οΜβη ίδΐ, άαβ 8Ϊβ ατιΓ δοΐοΐιβ 
"ννβϊδβ ϊΙΐΓ Ζϊθΐ θΓΓθϊΛθη "η•βι•(1θη, 

80 ίδ{; θδ άοοίΐ ίϋΓ &11β Γ&Πβ ΐΐθδδθΓ 

βυοίι Ϊη άβη δοΐηιίζ άϊβδβδ ΑΙίαι-β 
ζη 1)θ^θΙ)βη". — νίν , αυτούς Λνίθ 
δίβΐ). 471. δίαοΐίιιιϋΐίβι• νθίτητιΐβΐ 
τρέΰητ' άγαν. 

738. βοϊ), δοΐιοΐ. νυν τ^ βοη&εία: 
,,Λνβηη "«"ΪΓ πιϋ; οΐθΐη Βήη^βη νοη 
Ηϊΐίβ ιιηδ νβΓδρίΐίβη βοΐΐίβη". Υ^Ι. 
Τΐιυΐί. νΠ 43 οτιως τΐβ τιαρονοτ] 
ορμΐ] . . μι] βραδεΐς γενωνται. ϋα- 
πιϊΐ ιηοϋτϊβΓΐ; άθΓ ΰΐοΙιίθΓ, άαβ 
Β&ηαο8 6Γδί; ηαοΐι Λθπι Κϋπί^β α\ι£- 
ίΓΪίί. Ζη βοΐ] νσΐ. Α^. 1348 ττρος 
δώμα δενρ' άβτοΐΰΐ χηρνΰΰειν βοήν. 

739. ά7.ν.ϊ]ς τήΰδε: δοΐιοΐ. της των 
βωμών καταφυγής. 

740Γ. ν.υρίω: &η άθΐη νοιη δοΜοΙί- 
δαί Τ^βδϋιηιηίβη Τα^β. — ϋθΓ Οβ- 
άαηΐίβ όϊΙ"έ %-εών άλίονβι μυλοί, 
άλέουαι όέ λεπτά νίϊνά Ιιϋυβ^ Ι^βΐ 
άθπ Τι•αο-ϊ1ίθΐ•η ζυιη ΤΓΟθίβ νοη 
Μΐβΐιαηίΐβΐίβη ηηά ϋηΙρΓάι-ϋοΙίίθη 
^θΐ3Γ&ο1ιί. Υ^Ι. ΟΗο. 381 £Γ., 8ορ1ι. 
ΑηΙ. 1074, Εητ. Γι-αο^ηι. 979; δΛοη 
1)01 ΗοπιΟΓ -^ 160 εί'περ γάρ τε χαϊ αυτίκ' 'Ολύμτίίος ουκ έτέλεοαεν , ί'κ 
τε γ,αϊ όιΐ'έ τελεί ούν τε μεγάλω 
άπέτιοαν αυν οφΤ/αιν κεφαλ^αι γυ- 
ναιξί τε χαΐ τεκέεαΰΐν. 

742 — 769Κοπιηιθ8. ^θ(^β δίΓΟρΙιβ 
ηηά Αηίίδίτορίιβ 1)6σίηηί; ηιϋ; ζ^βί 
ΤηπίθίθΓη, 'Κ'βΙοΙιβ, τνΐβ βδ δοΐιβίηί, 
άθΓ κορυφαίος τογΙγη^, ντίίΙΐΓβηά 
(Ιίβ ηιβΙΐδοΙίΘ Ρ&Γίίβ (ΙβΓ όΐιΟΓ 8ΐη^. 
^β^ιθ^ δίΓορΙηβ ηηά ΑηίϊδίΓορΙΐΘ 
ίοΐ^βη ζτΓβϊ ΤήηιβΙθΓ άβδ ϋαηαοδ. 

742 £. ώς Ιίαηδαΐ. — ώκνπτεροί 
δίβΐιί; ■ννίθ ταχεϊαί δίαίί είηθδ Αά- 
τθΛίηηΐδ ηηοΐ "ϊνίΓά άητοΐι μήκος 
χρόνου ονδίν ίν μΐοω θΓίαηΙθΓί; 
(Ιίθϊηβ ΤΥείΙβ ίδί ζτν^δϋΐιβη ^βίζΐ ηηά 
ΐΙΐΓβΓ Αηΐίηηίί). — Γητ ί^ξοιχ»/., \νΐβ 
άβι• δίηη νβιΊαησί;, Η&ί άϊβ Ηαηά- 
δοΙίΓΪίί; ηκουΰΐν. ϋϊθββΓ ΓβΗΙβΓ βηάθΐ; 
ΒΪοΙι δθΙΐΓ Ιιαηβ^ ϊη άβη Η&ηά- 
δοΙίΓΪΓΐθη. Αηοΐι Γγ&^πι. 6, 4 ΐδί 
ίίκουβ' ίΐίτ ίίξουΰ' \Λ)βτ]ϊβ{&τί ; 
ί'/κουαί •«'ηΓάβ ίϋΓ άΐβ ΕΓ^Ιϋηιη^ 
άΡ8 δοΐιοΐ. νοη ίν μίαω: τίις ι]μών 
φυγής καΐ τής τούτων παρουαίας 
(&Ϊ& βϊηά ηηδ ι-αδοΐι ηαΛ^βΙίοηιηιβη) 
ραδδβη; αΙ^θΓ άϊβ ΓηΓοίΐ; άθΐ• Όλ- 
ηαϊάθη Ιίαηη δΐοΐι ηηΓ αηΓ ά&δ 1)3.1ά 
ζη θΓΛναΓίοηάβ Ει-δοΐΐθΐηβη άβΓ Τβί- 
ίθΐ-η 1)θζίβ1ΐθη. ϋθπι βηίδρΓΪοΙιΙ; άϊβ 
ΒθΓηΙιΐ^η^ 772^. — Ζη ώχύπτεροί 
χ§\. λινόπτερα . . ναυτίλων οχήματα 
Ργοπι. 484, ζη έν μεαω Εητ. Ηθγ&- 
Μιά. 171 κακώς γάρ 'Αργείοΐΰΐν Οίά' 
ωτίλΐΰμίνοι μάχοιντ' 'άν ήβήΰαντες 
. . χονν μεαω πολύς χρόνος, Ρΐιοβη. 
588 άνι'ιλωται χρόνος ουν μέοω 
μάτην, ΥβΓο^. Αβη. IX 39δ ηβο Ιοη^αι 
ΐη ηΐθάϊο Ιθηιρηβ. 

744. περίφοβον: ν,Λβ πΐρίΟ•νμος 
(δίθΐ). 711, Οΐιο. 40) &ηδ περϊ »υμω ΏΙΕ 80ΗΤΤΤΖΓΙ.ΕΗΕίίΌΕΧ. 91 πολνδρόμον φνγάς όφελος εϊ τί μοι. 

Λαροίχομαι, τίάτερ, δείματι. 
ΠΡ. έπεί τελεία ψήφος Άργείων^ τεχνα, 

^άρόει, μαχοννται ΛερΙ 6έ%•εν^ όάφ' οΐδ^ εγώ. 
ΧΟ. εξώλες έύη μάργον ΑΙγν%τον γένος 

μάχης τ ίίτίληδτον' %αί λέγω προς είδότα. 
δοριτϋαγεΐς δ' έχοντες κνανώτίίδας 

νηας έπλενΰαν ώί' ΒΛίτνχεΙ κότω 

πολεΐ μελαγχίμφ 6νν ότρατω. 
ΠΡ. πολλούς δέ γ' ενρήδονΰίν εν μεΰημβρίας 

θάλπει βραχύον^ εν χατερρινωμένονς. 

ΧΟ. μόνην δε μή πρόλειπε' λίββομαι^ πάτερ. 745 αηέϊδίτ. 

750 755 δίνορΗ. (Ηοιη. Φ 6δ υ. δ., άαφί 9νμώ 8ορ1ι. 
Για^ιη. 140), 90 ΐβί τκρίφοβος ατίδ 
περί φόβω (ΟΙαο. 35, άαφί τάρβεί 
εΙ)(1. 545, ττερί τάρβεί ΡβΓβ. 698) ^β- 
1)ϊυθί, „1ΐθΓζΙ)β1ί1βιηηΐ6η(1". Υ^Ι. 
ταρβοΰννω φόβφ 8ΐβΙ). 226. 

745. εί' τι δφελός ίΰτί μοι πολν- 
όρόμον ψνγής, ο\) άϊβ βΐΐΐ^β ΡΊποΙιΙ; 
ΙιϊθΓΐιβΓ ιπΐΓ 3θΐζΐ βΐτναβ ηύίζΐ;. 

746. τιαροίχομαι δείματι "ννΐβ οΐ- 
χομαι ψόβω 794, ϊϋΐι ΙίΟίηιιιβ τιιη 
νοΓ Αη^3ΐ. 

747. τελεία, βηά^ΰΐίΐ^ (,,βίηβ Γββί 
ΐ3β8θ1]1θ39βηβ βαοΐΐθ"). 

749. εξώλες (^αηζ υη8β1ΐ§•, §αηζ 
νθΛοηιιηβιι) νάβ πανώλεις 103. 

750. λέ'/ω προς εΙδότα, βΐηβ 
βρΗοΙινΓδΓΐΙίοΙιβ ΚβάθηβαΗ; , ν^Ι. ζα 
είδνίαΐΰΐν αν νμϊρ λέγοιμι Ργοιπ. 
457. ΌίβΒβΓ Ζιΐ3&ίζ ΓΰΙΐΓΐ; ύβΓ ΡΙιαη- 
ίαδίβ βΐηβ ΥθΓ^αη^οηΙιβϊΙ; νοΓ νοΠ 
νοη 8<:γθϊ<; υηά Καιηρίβη, νοη άβηθπ 
(1»8 βρίβοΐιο Οβάίοΐιΐ; ^αναΐς βΓζϋΙιΙΙβ 
υη(1 άβτ Ζα3θ}ΐ3-νιβΓ \ν^α,ΐ5ΐ•8θ1ΐ6ίη1ίο1ι 
ίη άβη ίΌΙ^θηάβη δίΰοΐίθη Λθγ Τή- 
Ιο^β βΓίαΐΐΓ. Ύ§\. Είηΐ. 8. 2. 

751. δοριπαγεΐς, ί'β8ΐ:^βζΐιηηΐ0ΓΪ;β. 
— χνανώπιδας ν^ΐβ ΡθΓδ. 562, άβτη 
ΗοηΐθΓΪΒοΙιβη χνανόπρωρος βηί- 
βρΓβοΙιβηά. ν^Ι. χυανώπιδος Αμφι- 
τρίτης Ηοιη. μ 60. 

752. Γηι άβΓ ^βηαιιοη Κθβροηδϊοη 
■«αΐίθη β^ίζί Μθϊηβΐίβ (Ιίβ ίοηϊβοΗβ 
Γοπη νέας. — ώδε, δενρο. — επι- τύχει κότω, ίη ΐΙΐΓθηι Ιη^ηηιηιβ, οΙβΓ 
8ΪΘ ΙιϊβΓίιβΓ αηβ Ζίβΐ ίΐίΙΐΓίβ. Μαη 
Ιίδηηίβ 3.Ό. έπιτνχεΐ πότμω (•ννίβ ΡβΓ3. 
711 ευτυχεί πότμω) άβηΐίβη. 

753. πολεϊ ■η^ϊβ πολέα Α^. 724, 
ΡβΓ8. 272. — μελαγχίμω: ν^Ι. 727. 

754 £ γέ }ι&1οί άίβ ΒβζίβΗηη^ ε,τιί 
πολεϊ μελαγχίμω Ιιθγυογ: ,,τνβηη 
ϊΙΐΓβΓ νίβΐβ 8Ϊη(ϊ , 80 'ννβΓάβη 8ίβ 3,ηο1ι 
ΜβΓ νΐβΐβ 06§τΐθΓ βηάβη, άϊβ ^Ιβϊοΐι- 
ία1ΐ3 άϊΐηΙΐβΙίαΛΐ^ ΒΪηά, -ντεΐΐ (ϋβ 
Μίίία»8οηηβ 8Ϊβ ΐ)βΐ ϊΙαΓβη ΙιδΓρβΓ- 
Ηοΐιβη ΙΤίΐιη^βη νβΛΓ&ηηΙ; Ιιαί". — 
μεαημβρίας ίύτ μεαημβρία δοΗΰίζ. 

— κατερρινοιμένονς {'ννιβ ηιΐί ΕβάβΓ 
ϋΐ3βΓζο^βηι ΥΐΆί Η. Υοβ ίαι κατερρι- 
νημένονς σβ8θ1ιηθΙ)θη η&οΐι Ηβ83"θ1ι. 
κατερρινωμένον ' χαταπεπνκααμένον, 
καταδεδερματωμένον. Έύν κατερρι- 
νημένονς (αιΐ8^βίθί1ί;) νβιτνβϊδί; ηιαη 
&ΐΐί" ^υ^η^;. ογ. ΥΙΙΙ 3, 12 ο|υοπιηι 
ΙαοβΓίοδ θχθΓοίΐ&ϋο 6χΐ3ΐ•β88ί1; αο 
οοη8ΐ;πηχϊ1;, Ταο. ββπη. 30 8ΐΓΪϋίθ8 
3,ΓΪιΐ3, ΕυοΓβΙ III 214 ηίΐ ϊΙ)ΐ Πηια- 
ίυηι (1β ίοίο οοηι^ΟΓβ 0θΓηα8. Αΐ3βΓ 
χατερρινωμενονς βί^ηβί; 8Ϊο1ι Ιίββοη- 
<1βΓ8 ^ϊ νίβ^βη άβτ Ββζίβΐιηη^ αυ£ 
οΐϊθ 8θΙι-ίν£ΐΓζο Ηαηί (ΙβΓ Αι^τρίβΓ. 

— Μίΐ; 8ίο1ζ Υιβ\ίϊ άβτ Οηβοΐιβ (Ιΐο 
\\''ίι•1ίΐιη^ άβτ Οτηαηαδϋΐί 1ΐ6Γνοι•, 
\νϋΗΓβη(1 ΰκιατραφης, σκιατροςρ/'α 
νβΓδ,οΙιίΗοΙιβ Βεζβΐοΐιηυη^ θϊηβν νβΓ- 
■νν^βίοΐιΐϊοΐιίβη 1,βΙ)βη3\\•βΪ8β ί8ί. Υ^Ι. 
ΕιΐΓ. Βαΐίοΐι. 458, ΡΙ&ί. ΡΙιαβάΓ. 
8. 239 0. 92 ΙδΟΗΥΙΟδ γννη μονω^εΐύ' ονδέν ονχ ενεβτ 'Άρης. 
ονλόφρονεξ δε καί δολίομήτιδεξ, 

δνβάγνοις φρεβύν, κόρακες ώ<?τε, βω- 
μών άλέγοντες ονδέν. 
ΠΡ. καλώς αν ημΐν ί,νμφέροι ταντ\ ω τέκνα, 

εΐ 6οί τε καΐ &εοί6ίν έχ&αιροίατο. 
ΧΟ. ου μη τριαίνας τάΰδε καν %-εων ΰτεφη 

δείύαντες ημών χεΙρ* άπόβχωνται, ηάτερ. 
ΛερΙφρονες ί' άγαν άνιέρω μένει 

μεμαργωμενοι κννο&ραβεΐς, %•εων 

ονδεν ετίαΐοντες. 
ΠΡ. άχν έβτι φήμη τους λνκονς κρείΰόονς κννών 

είναι, βνβλον δε καρπός ου κρατεί 6τάχνν. 760 αηϋδίτ. 765 757. ,,Είη ΛνβΛ &1ΐΘΪη νβπηα^ 
ηΐοΐιΐ; νΐβΐ" (αοβϋιβ. Υ^Ι. Εαιη. 38 
δείΰαΰα γαρ γρανς ονδέν. — οΰκ 
'ένεοτ' "Αρ-ης: νφ.. 8ορ1ι. ΕΙ. 1244 
ορα γε μεν δη καν γυναί^Ιν ώς "Αρ-ης 
ϊνεοτιν. 

758. ονΧόφρονες (βο Υ&ΙοΙίβηαβΓ 
ίνΪΓ δονίόψρονες), είΰίν. Υ§ί. ά3,Ά 
Ηοιηθηθοίιβ όλοόφρων. — δολίομή- 
τιδες, 1ιβίηι1;ϋοΐ£Ϊ8θ1ΐ6ΐι 8ίιιηβ8. 

759 £. 8ίβ, (Ιίβ ίη ίΙΐΓβιη ^οίίίοδβη 
8ϊιιηΘ ηη οΐϊβ Ηβϊΐϊ^ΐίβϊΐ; νοη Οδ1;Ϊ6Γ- 
&1ΐαΓβιι 8Ϊο1ι ηίοΐιί Ιίΰηιιηβπι ■η^ϊβ 
Κ&ΐ3βη, ■ντβίοΐιβ νοη Α14ϋι•βη ΟρίβΓ- 
βίϋοΐίβ Γαυίίβη Υ^Ι. Ραηε. V 14, 1. 

— άλέγειν (^6•^δ1ιη1ίο1ι ιηϋ ουκ) ίδΐ; 
βϊη βρΪΒοΙιβδ "ΝΥογΙ. 

762. ΰοί τε και &εοΙαιν, άβη Οοΐ;- 
ΐθΓπ βΙ)βη80 ■νν'ΐβ άΪΓ. ν^Ι. Ηοιη. 
Χ 41 αΐ'&ε Ο-εοΐοι φίλος τοοβόνδε 
γένοιτο οααον έμοί. 

763. τριαίνας: άβΓ Ρΐαταΐ 1)β(1βΐΐίβ1; 
„ Αί)ζβΐοίιβη (ΙθΓ ΟδίίβΓ •ίνϊβ (ΐΘηΌΓθΐ- 
ζαοΐί ίΐ68 Ρθ8βΐάοη (224)". — ατέφη 
(θΟ Νίΐυοίί ίΐΪΓ ΰέβη), ΰτέμματα, άΐβ 
Ζ\νβϊ^β (ΙβΓ δοΐιιιίζββίιβικίβη, \νβ1ο1ιβ 
απί" άβπι ΑΙίαΓβ 1ίβ»βη. Υ^Ι. 8ορ}ι. 
Ο. Τ. 913 ΰτέφη λαβοΰαα χάπι9νμιά- 
ματα. 

765. περίφρονες, 8θΙιθ1. άντΙ τοϋ 
νπέρφρονες (ΰ1)βηαϋ1;ϊ^) ■ννϊβ περί- 
(ραονα Α^. 1427. ϋϊηάοΓί ΒοΙίΓβϊΙ)!; 
ψναίφρονεςηΆοΥιϊΙβΒγοΥι.φνΰίφρονες' 
τιεφνΰημένοι τάς ψρένας, μάταιοι. 

— Εβ βΓ^δ,ηζί; 8Ϊο1ι ■«νϊβάθΓ εΐαίν. — 
άνιέρω μένει {Όΐ&ϊΐ§) ο[β1ΐ0Γ<; ζιι 
μεμαργωμενοι. 766. κυνοΟ-ραΰεΐς: άβν Ηυηά ΛίταΓ 
(Ιθπ Οηβηίαΐβη ά3,8 δγιαίϊοΐ θβΓ ϋη- 
νβΓΒοΙιαιαίΙιβϊΙ; άπα χνον ίβΐ 1)βί άβη 
Οηβοΐιβη βΐη 8ο1ιϊιηρίνοΓ<; ζητ Ββ- 
ζβΐοΐιηιιιι^ 8θ1ΐ3,ιη1θ86Γ ΓΓβοΙιΙιβϋ;. 
ν^Ι. Ηοπι. Χ 345. 

767. επαΐοντες ταϋ ά&τ ^Ιβϊοΐιβη 
^ΐι3,η1;^ιαΐ τνϊβ 59, 8ορΗ. Αι. 1263 
την βάρβαρον γαρ γλώΰααν ονχ 
έτιαΐω., ■νναΙίΓθποΙ άΐων Α§. 55, άΐει 
ΡβΓ8. 636 βϊηβη Αηαραδί Ιίΐΐάβΐ;. 

768. ,,δϊηά 3βη6 Ηιιηάβ, 80 νβΓ- 
άβη ϊΐιηβη §θ^βηϋΙ)βΓ άίβ ΑΓ^ϊνθΓ 
"^^δΐίβ εβϊη, τνβίοΐιβ άβη Ηιιηάβη 
ϋΙ)θΓΐβ^βη θίηά". ϋίβ Αη\νβηάυη^ 
άβΒ 8ρΓίο1ιτνδΓί1ΐο1ιβη κρείβαονες 
λύκοι κννών ^χΆΪ Βθζη^ ο,αΓ άΐβ 
ΥβΓβΙιηιη^ άββ ΑροΠοη Λύκειος Ία 
Αγ^οβ (694). ϋασβσβη ΙϊίαυοΗΐ ιπαιι 
ηΐ^ΐιΐ; (ιηϋ; δίαηΐβγ) αη Αιι\ιΙ»ί8 ιαΐί; 
άβιη Ηιιικίδΐίορίβ ζα άβηΐίθη. ϋβη 
Κΐιγίΐιηιαδ άβ3 ΥθΓ8β9 νβΛβΒδβΓΐ; 
Ηβπηαηη χαϊί κρείοοονας λνκονς, 
ν^οναϋ ααοΗ Λθγ δίοΓβηάβ Ατϋΐίβΐ 
■ίνβσίϋΐΐί, άβη Βατ^βθ ιηϋ φήμη τις 
Ι^θββΐΐΐσβη •ννο11ίβ. 

769. βνβλον, ΙιίθΓ ιηϋ ΙίΠΓζβΓ θΐδίβΓ 
8ί11)β (ν^Ι. ζα 726), εοηβΐ; ηιϊΐ; Ιαη^βΓ 
(Ηοιη. φ 391, Γγοπι. 837). — 8ο1ιο1. 
έπεί -παπνροφάγοι οι Αίγνητιοι, ,,άϊβ 
ΓηιοΗί άβΓ Ρ&ρτΓΟδδΙααάβ ίβί άβΓ 
ΚοΓηϋΙΐΓβ ηΐοΐίί; ^β\ναοΐ58βη" ά. ί. 
,,νβΓ ΒΪοΙι τοη ΡαρτΓΟβ ηϊΙΙΐΓΐ, Ι^απη 
ηΐοΐιί 80 ΙίΓϋίΙϊσ 8θϊη -νν^β βϊη ββ- 
1;Γβΐ(1ββ88βΓ". ΤΗθορΙΐΓ. 7Τ. φντ. Ιΰτ. 
IV 8 (ηΕΛάβηι θγ άβη νίοΐίίΐοΐιοη 
(τ6ΐ)ΐ•αηο1ι (Ιββ ΓαρχΓΟδ (ΐ3.Γ§β1θ^) ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝΟΕΝ. 

ΧΟ. ώξ χαί ματαίων άνοβίων τε κνωδάλων 

έχοντες οργάς — χρη ψνλά66ε6ϋ•αι κράτος. 

ΠΡ. οντοι ταχεΓα ναντικον ^τρατοϋ 6τολ7] 
ονδ^ όρμος ονδε πείϋμαχ' εννατηρια 
ες γήν ένεγκεΐν, ονδ^ έν άγκνρονχίαίς 93 

770 μάλιατα ίέ και ττλείΰτη /3θ7;Ό•Εία 
ττρος την τροφην άπ' αντοΰ γίνεται, 
μαοώνται γαρ άπαντες οι έν ττ} 
χώρα τον ττάηνρον καΐ ώμον καΐ 
ίψ9^ον χαΐ όπτόν, και τον μ^ν χυΐον 
καταηίνοναι, το δ^ μάαημα έχβάλ- 
Ιοναιν, ΡΗη. Η. Ν. ΧΠΙ 22 § 72 
ραρτηιιιι . . ιη&ηάνιιιί; ο^ηοοίΐΐβ οηΐίΐυιη 
ύβοοοίυπκΐΐΐβ, βυοηιη Ιαπίτιπι άβνο- 
Γ3.η{:β3. ϋίθ8β Κβηηίηίδ νβΓάαηΙϊίβ 
ΑβοΙιγΙοΒ \να1ΐΓ8θ1ΐθϊη1ϊοΗ Λθγ Ρεή- 
β^βθβ άβ3 Ηβΐίαίϋοβ, ν^Ι. ζη 964. Ιη 
ΚοηίΓίΐβί; ζτι άίθβθΓ ΤΌΓβίβΙΙυησ άββ 
ϋίοΙιίβΓθ δίβΐιΐ; (ϋθ Αη^3.1)β, άαβ άίβ 
Α^ΤρΙβΓ βροϋΛνβίββ άρτοψάγοι §β- 
ηαηηΐ -ϊνηΓάβη. ϋαβ Βγο{; "«γ&γ θΐη 
Ηαυρίη&ΐιηιη^δηιϋΐβΐ (ΙβΓδβΙΙ^εη (ν^Ι. 
υΐι1βηα&ηη., Α^. ΑΙΙ. Π 8. 281 £., 
Επη3.η, Α^τρΙβη 8. 267 5".). Εγ3.8- 
ιηαβ φ.})ί άίβ ΕΛΙαταη^ ,,ΓηιοΙταδ 
ραρ ττί Ιιαιιά 8α8ίϊηθ1; βρϊοατη ^Γίΐν6ΐη'' 
ΏΆοΥϊ ΖβηοΙ). II 73 ΐηϊ των ου δυνα- 
μένων τοις Ιδίοις χρήαΟ'αι χαλοΐς, 
παρόοον άοΟ'ενης ή βνβλος προς το 
ζρέρειν ΰΐτον. βτάχνας γαρ άνατεΧ- 
λονΰα ον τρέφει. Αυοίι άίβ Εγ- 
Ιίΐαηιη^ νοη δίαηΐβγ ,,ίαηΐο Αβ^γρΙϋ 
ίιηΙ)β11Ϊ0Γβ8 βιιηΐ; (^τΆβ^^β ψΐΆηίο 
ιηΐηυΒ Γοΐϊΐιβΐα β8ΐ ραρ7ηΐ8, βοηοη 
οΐΙ»ιΐθ, ς[α3,πι ίηιιηβηίιιιη 0Γ3,β00Γαπι, 
(^υίρρβ οαιη ηοη ναΐβαΐ; βρΐοΕίιη ίβιτβ" 
Ιίίΐηη ηϊοΐιΐ; ΙιβίΉβάίσθη. ΚίοΙιΙΐσθΓ 
8ο1ιϋίζ : ραρ γη ίηιοίταβ ηοη β8ΐ; βρΐοα 
ρΓαββΙαΙϊΐΙίοΓ 1ι. β. βχίΓα ηιβΙαρΙιΟΓαηι : 
Αβ^!7ρίϋ ηοη βιιηΐ Αγ^υιβ ΓοΓϋοΓββ. 
ν^Ι. 964. 

770ί. Ν&οΙι ώ? . . έχοντες (,,ΐη 
Αη])βίΓαο1ι1; , ά&ϋ βίβ βο^λγ <ϋβ 
Ηβίϋ^ΙίβΐΙ ίήνοΙβΓ ηηά ^οΙίΙοβθΓ 
Ββθϋβη, ηΐοΐιΐ; Ηοβ Λίβ ^νιιί ίΓβοΗβΓ 
Ηυη(1β ]η&))θη") βοΐϋβ τάχα αν κρα- 
τήΰειαν ίοΐ^βη. ΑΙ)θγ <1ϊβ8βΓ Ααβ- 
(ΐΓαοΙί νοη βοΗΙπηηιβΓ ΥοΛβάβηίιυησ 
ΛνίΓά νβΓΠΐίβάβη υηύ (ΙαίίΪΓ χρη φνΐ. 
χράτος ρβδα^Ι; (,,πιαη πιυβ £ΐηί (ΙβΓ 
Ηυί 9βϊη, ά&ϋ θίβ (Ιϊβ 01)6τ\ί&ηά 
^β^ϊηηβη"). Υ^Ι. ζα456, ϋΗο. 7871"., 
1057. Οΐιηβ Νοί αίβο βοΙίΓβϊΜ ηιαη πιϋ; ΤυΓπ έχοντας (&18 αοο. 3,1)8θ1.). 

— Εδ 8θΙΐ6Ϊη1; νοη \νίο1ιί;ί§1ίβϋ; Γϊϊγ 
(ϋβ ΓοΓΐδβΐζτιη^ (ΙβΓ ΤγϊΙο^ϊθ, άαβ 
άβΓ ϋίοΗίθΓ άϊβ Μο^ΗοΙιΙίβΐί βίηββ 
8ΐβο;β8 άβΓ Α^τρϋαάβη Εΐηοΐβπίβΐ;. 

772. ^ΐβ Α^. 790, ΡβΓ3. 180 
βτέλλειν ατρατόν 1)βάβηίβί; ,,βίη 
Ηβει• απδΓϋδΙβη, ίη ΒβΓβίίβοΙιαίΙ; 
δβίζβη", 80 ΐδί ΗιβΓ οΙβΓ 8ϊηη: ,,ββ 
§β\ιί ηΐοΐιΐ; δο γ&θοΙι, 1)13 βΐοΐι 
βΐη ΠοΙίίβηΙιββΓ ϊη ΒβΓβϊίβοΙι&Λ 
Ββίζΐ;". 

773 ΐ. Ζυ όρμος βΓ^αηζί 8Ϊο1ι ταχύς 
"πϊβ ταχύ ζα (το) ^? γήν ένεγχεϊν 
πείΰματα εννατήρια {πείαματ 
ενναβτήρια £ΰΓ πειΰμάτων ΰοοτηρίον 
ΜβΓίίβΙ) : ,,&ηοΐι ά&β ΥοΓ&ηΙίθΓ^βΙιβη 
υηά (1&3 ΫβΛι-ϊη^βη άβΓ ΗαΙΙίαυβ 
3,η3 1ι3,ηά ^βΐιΐ; ηϊοΐιΐ; 80 γ3.8ο1ι νοη- 
8ί3,1;ί;6η". — ορμο^-ννίβ ΗβΓ0(1.νυΐ93 
έν τούτω ορμον οί ΐΞ^έρξεω έποιενντο. 

— πείαματ' εννατήρια {ν§1. ΡβΓβ. 163 
εννατιίριον), πρνμνηΰια, δϊηά άίβ 
Ταυβ ηιίΐ; άβηβη ά&8 Ηβο1ίΐ3θΓ(Ι Άνα. 
Ιιαηάβ 1)Θίβ8ί;ΐσί; ν^ΐκΐ, τνβίοΐιβ <3α3 
8οΙιίβ" ζοΓ Κυΐΐβ 1)πη^βη, τνΐβ 1>6ί 
ΗοπιβΓ ενναί άίβ 8βηΐ£- οάβΓ Ιι&^βΓ- 
θίβίηβ Ηβιββη, -ννβίοΐιβ αΐδ Αη^:βΓ 
(ϋβηίβη. — ΖυβΓδί ΛνΪΓά (ϋβ Ηανιρί;- 
βαοΐιβ αη^θΓΰΙίΓί, ΛνίβΛνοΙιΙ άβΓ Ζβίΐ; 
ηαοΐι άίβ ΟΓοΙητιη^ άββ ΗββΓββ ζα- 
Ιβίζΐ; Ιίοηιπιΐ;. Υ^Ι. ζυ Ετιγ. Μβά. ΐ£Γ. 

— ϋίθ ΒβηιβΛτιη^ , άαβ ά&Β Ι/β,ηάβη 
Ζβί<; 1)βαη8ρηιοΙιβ πηά ά&ύ ταΆ,η 
ηιδ^ΗοΙιβηνβΐδβ νβ^βη άβδ ηαίιβη 
ΕΐηΒπαοΙιβ άβΓ Νη,οΜ ηίοΐιί βΐηηιο,Ι 
νοΓ ΑηΙίβΓ ζα ^βΗβη ντα^βη "ννβΓάβ, 
8θ11 -ννβϋβΓ ζην Ββηιΐιί^η^ άβΓ 
ϋαηαΐοΐβη 1)θί1;Γ3,^βη ηηά ϊΐιηβη (Ιΐβ 
ΗοίΤηιιη^ βηνβοΐιβη, άαβ ζιιηϊοΗθΙ; 
ηΐοΐιΐ; βϊηπιβ,Ι άίβ Αυδβοΐιΐβ'υη^ άβ3 
ΗββΓββ ΛνβΓάβ νβΓβηοΙιΙ \νβΓάβη 
(779 Γ.). 

774ί. έν άγκυρονχίαις , ■^βηη ββ 
ΒΪοΙι άαηιπι Ηαηάβΐΐ;, άαβ άβΓ ΑηΙίβΓ 
άαβ 8ο1ιίϊ 1ΐ3.Ηβ (1)βΐηι 8υο1ιβη 
βίηββ ^ββί^βίβη Αηϊ:βΓρΐ£ΐί:ζβΒ). — 94 Α80ΗΥΙ.08 ϋ-αρΰονΰί ναών ποιμένες Λαραντύκα, 776 

αλλωζ τε καΐ μο?.όντες άλίμενον χ%•όνα 

ες ννν,τ άποΰτείχοντος ηλίον ψιλεΐ 

ώδΐνα τίκτείν νν^ κνβερνήττ} 6οφω. 

οντω γένοιτ αν ονδ' αν εκβαβις ότρατον 

καλή, ΛρΙν ορμώ νανν ^ραβνν&ήναί. 6ν δε 780 

φρονεί μεν ώς ταρβονΰα μή άμελεΐν ϋ•εών 

Λρά^ας άρωγήν. αγγελον ί' ον μέμψεταο 
ηόλις γέρονϋ•\ ηβώντα δ' ενγλώΰΰω φρενί. ναών ποιμένες, 8ο1ιο1. κνβερνίμαι. 
ν^Ι. Ειιι•. Ηϊΐί. 674 τΐοιμένεξ δχων 
τετραόρων. 

776. άλίμενον: άϊβ 8ί;ΓαηάβΙ)βη6 
νοη Κ7ΐ)βη, Λνο ΑροΒαίΙιιηοΐ , άβι• 
Ιι&ηοΐυη^βρίαίζ άβ8 ϋο,ηαοδ, Ια», ϊβί 
1ιαί"βη1θ8 13Ϊ8 1ιΐη3;ΐ3 ζυηι Τ1ι γΓβ£ΐίΪ8θΙιβιι 
ΜββΛπδβη. ϋΐ}βι•1ιαϊΐρ<; ϊδΐ Ναυρίία 
άβΓ βϊηζϊ^β Ηα^ίβη απ άθΓ Κϋβίβ 
νοη Αι•^ο1Ϊ9. 

777 ί. ί^ ννκτ' άποβτείχοντος ΐ]λίον: 
ν^Ι. Οΐιο. 656 τάχννε δ' , ώς καΙ 
νυκτός &ρμ' επείγεται ακοτεινόν. 
Μαη βϊβίαί 3.η8 8θ1ο1ιβη 8ΐ;6ΐ1βη, άαβ 
8Ϊο1ι (ΙΪΘ Ζα8θ1ΐ3,αβΓ άβΓ άι•3,ιη&ί;ί8θ1ιβη 
ϋ3,Γ8ί;β11ιιη^ βΙ)6η80 ^η^β άβηι Αη- 
ΙιοΓβη βϊπΘΓ βρϊδοΐιβη Ει-ζα,ΐιΐηη^ 
1ιϊη^3,1»θΐι ϊΐη(1 βϊοΐι ηΐοΐιΐ; άαΓαη 
θίίβββη, ά3;β νοη Ν&ο1ι1;\νβΓ(1βη §6- 
βρΓΟοΙιβη -η^ηι-άΘ, ■Ώ^αΙίΓβηά βΐβ ϊη 
λνϊΛΗοΙιΙίβϊΙ; ΐηι ΤΙιβα,ΐβΓ Ηβΐΐβη 
Τ3.^ ιιηι 8ίο1ι Ιιαίίβη. — φιλεΐ' 
ειωΟ•εν Ηβ87θ1ι. ϋ3,8 Α87η(1β1;οη 1)βΐ 
άβΓ ΕΓΐϋηΙιβηιη^. — ώδΐνα νοη 
ρβϊηΙίοΙιβΓ 8θΓσβ \νϊβ Οΐιο. 210 
πάρεβτι $' ώδϊς καϊ φρενών κατα- 
φ&ορά νοη ηηϋΙβηοΙβΓ ϋηβηΐ^ 
8θ1ι1θ88βη1ιβϋ;. 

779 ί". ονδ' αν ϊκβαΰΐς, ^βδοΐι-ννβί^β 
ΰτολη οτρατον. — ϋα3 άορρβίίβ αν 
ϊβΐ 1)βϊ Αβοΐιγίοδ ντθΐΐ 8β1ί;βη6Γ ίΐΐβ 
Βθϊ 8θρ1ιθΐ£ΐθ8. — γένοιτο αν καλή, 
άϋτΆβ ύο\ι 3,18 Γαΐβαπι βΓ^βΐδβη. — 
8ο1ιθ1. πρΙν κατα&αρρήααι τω ορμώ 
τάς νανς, ά.\ι. ΒβνοΓ ηιαη £ηι• (ϊα,δ 
Ιιαηάβη εϊηβ Υβι-ίΓανίθη βΓΛνβοΙίΘηοΙβ 
Βυοίιΐ; βηάβΐ. 

781. „86ΐ ΐη ΑηΙ)θίΓαοΜ άβϊηβΓ 
Αη^βΐ ά^ΓΟ-αί Ιίβάαοΐιΐ; άΐο ΟδϋβΓ 
ηϊοΗΙ; αηββι•&ο1ιί ζιι 1α88θη, ά. 1ι. 
Ια,β άΐοΐα ιΙιη•ο1ι άβίηβ Αϋίι•β£ταη2 ηΐοΜ νβι•1βϋβη άβη 6δί{;βι•α11;3.Γ ζα 
νΘΓΐα83βη. ψρόνει Λνίβ μίμνηΰο. — 
μεν §ο}α.οτί βί^βηίΐΐοΐι ζα αύ αιηύ 
\ι&ϊ ηαΓ -ννβ^βη δε βϊηβ αηάβΓβ 
δίβΠυη^ βΐ'ΐιαίίβη. — άμελεΐν &εών 
Λνίβ 733. 

782. Βαβ νοΓ πράξας άρωγήν βϊη 
νβΓ8, ΛνβΙΛβΓ πιΐί έ•/ώ δε ΐ)β§αηη, 
&η8§βία1ΐ6η 181;, ΙιαΙ; ΗαΓίηη^ ΛναΙίΓ- 
^βηοηιηιβη. ϋβΓ ΥβΓβ Ιίαηη βί^λνα 
^3'ώ όέ &α6ΰον δεΰρ' νποατρέύω 
πόδα ^βίαηίβΐ; ΗαΒθη. — Μϋ πράξας 
άρωγ7}ν (θθΙ)3,1ά ΐοΐι ΗϊΙΓβ βι-ννΪΓΐίΙ; 
1ΐ3,1)θ) νσΐ. 1056 ηηΛ πράβοειν 
είρι']νην, φιλίαν, κατάλυαν τον 
δήμου. — αγγελον, ντβίΐ θγ άίβ Αη- 
Ιίυηίΐ; άβΓ Α^^ρϋαάβη ηιβίάβΐ. 

783. ν^Ι. ζα 631. 

784 — 831 άΓϋ;ί;β8 8ία8ίπιοη,ϊη 
^νβΙΛβηι άϊβ Ώαηαΐάβη ϊΙΐΓβΓ 
Ιιδοΐΐδίβη Αησ8{; αηά ί1ιι•βηι Ιη- 
^ΐηιηι ^β^βη άΐβ Α^τι^ίίαάβη Ααβ- 
άΓαοΙί §βΙ)βη αηά Ζβαβ δβ11)8ί; άβ,- 
ΓίΪΓ νβΓαηίννοΓϋϊοΙι πιαΛβη, ν?βηη 
3βηβ ίΙΐΓβ ΓΓβνβΙίαί; ααθΓαΙίΓβη : 
,,λΥοΙιΐη ΐηι αρίβοΐιβη Ι.αηάβ εοΠ 
ίοΐι ηιΐοΐι νθΓΐίηβοΗβη ? Κδηηίβ ίοΐι 
αΐ8 Κα,αοΐι ϊη άίβ Ηδΐιβ δίβϊ^βη ! 
'ν\''α3 άθΓ ΥίΐίβΓ βΓΒρϊΙιΙ; Ιιαΐ;, θγ- 
ΒοΙίΓβοΙίΙ; ηιίοΗ ζα Τοάβ ; 1ϊβΙ)βΓ "«"ΐΠ 
ίοΐι ηιίοΐι ααΠιαησβη αΐ8 αη άβΓ 
8βΐίβ άβΒ νθΓπιαΙβάβϋοη Μαηηβ3 
Γαίιβη. — ΚδηηΙβ ϊοΐι ηιϊοΐι ίη άβη 
ΙιοΗβη ΑΙΙιβΓ βΓΐιβΙ)θη οάβΓ ααί 
βίηβη βίβϊΐβη Γβίββη αηι ηιΐοΐι νοη 
ϊΐιιη 1ιΐηαΙ)ζα8ΐαι•ζβη , 1)θνθΓ ίοΐι άΐθ 
αηδβΐί^β Εΐιβ βϊηί^βΐιβ! λΥ^αι-άβ ΐοΐι 
άαηη ααοΐι άβη Ηαηάβη υηά 
Υδί^βΐη ζαΓ 8ρβΪ8β, 1ΐβΙ)6Γ αΐβ ά&β 
ΕΙιβΙαοτβΓ ϊδί ηιΪΓ ιΙβΓ ΤοιΙ. — ΗοΓβ ΒΙΕ δΟΗυΤΖΓΙ,ΕΗΕΝϋΕΝ. 95 ΧΟ. Ιώ γα βοννι, τΐάνδιχον ΰεβας, 

τί πειΰόμεΰ&α-, ΛοΙ φνγωμεν ^Ατίίας 

χϋ•ονός, "λελαινον εϊ τι χενΟ'όξ έΰτί πον; 

μέλας γενοίμαν καπνοζ 

νέφεββί γειτόνων ζίιόξ^ 

το Λάν ά' άφαντος 

άμπετής αΐόλος 

κόνις^ ατερ&ε Λτερνγων όροίμαν. 

ίίφνκτον ί' οΰκε'τ' αν %έλοι ζακόν. 

κελαινόχρως δε τιάλλεταί μου καρδία. 

πατρός βκοπαΐ δε μ εϊλον' οϊχομαι φόβω. 8ίτορΗ. 

785 790 αηΗβίν. ιηβίη ΓΙθΙίθη, ΤαίθΓ Ζβυβ; νθΐ-αΐ)- 
βοΐιβιιβ ΐη άβΐηθΓ ΟβΓβοΙιϋ^Ιίθίί άϊβ 
Οβνί-αΗΙϋΗ^Ιίθϊί , θΛαηηβ άίοΐι άβΓ 
8ο1ια1;ζβΘ}ιβηάβη. ΜΐοΗ νβΓίΌΙ^θη 
<ϋβ δδΐιηβ άθ3 Α^^ρίοδ. ϋη Η&δΐ; 
Μη,οΙιΙ; §βσβη αΐΐεδ: τναβ βΓίαΙΙί 
8Ϊο1ι (Ιβη δίβΛΙίοϊιβη ^β^βη άβίηβη 
"ννϋΙβη'Ρ" — ϋθΓ ΡατίΐΙΙβΗδηιυδ ϊπι 
Ιηΐιαϋ; (Ιθγ 1)βϊοΙβη βι-δίβη δίΐΌρΙίθη- 
ρααΓΟ Ιθ^ΐ (Ιβη ββοΐαηΐνβιι ηα,Ηβ, 
άαβ άβΓ βϊηβ ΗαΙΙ^οΙιοι• ά&β βΓδίιβ, 
άβΓ αηάβΓβ άαδ ζν,^βϋβ , οΙθγ (τΘ- 
ΒΒ,ιηίοΙιΟΓ <33,δ άΓΪίΐβ δίΓορΙιβηρ&ΕΓ 
νοΓζυίΓΕί^βη Ιιαί. 

784. γα βοννι, πάνδικον (ΐηϊ 
βοννΐτι ίνδιχον ϋϊηάοΓΓ υ. Ραΐθ^) 
ΰέβαξ: „ Ηοοίιίαηοΐ , ιηΐΐ; νοίΐβιη 
Κβοΐιΐ; νβΓβΙΐΓΐ;". Υ^Ι. ζα 123. 

786. ,,ΥΐβΠβϊοΙιί ΐδί ΪΓ^εηά-π^ο βίη 
νβΓβίβοΙιίβΓ δοΗΙαρΓντΐηΙίβΙ ζα βηοίβη." 
ΚΒλαινόν : δοΗοΙ. αφανές (βϊηβ ΗοΙιΙθ, 
άϊβ ηΐβιααηά βηάβί). — κεϋϋ•ος: ν^Ι. 
Ηβδ. ΤΗβο^. 483 αντρω έν η7.ιβάτω 
ξαϋ•ΐης νπο κενθεσι γαίης. 

788. ϋ. ΐ. „ βηιροΓδί;οί»6η(1 Βΐδ ζα 
άβη λΥοΙΙίί'η άβδ Ηϊιηηιβίβ". νέφεΰΰΐ 
"^16 ψνγάδεΰΰΐν 1054; ν^Ι. οααας 
ΡβΓ8. 866, ττέλαααον, μίβαοζ Ιϊβΐ 
δορΙιοΜβδ. — Όάβ ΡαΓίΐοφ γειτόνων 
Ιααί βίοΐι 3,η κατινός αη^βδοΐιίοδθβη 
\νίβ δορΗ. Ο. Κ. 1081 εί'9' άελλαία 
ταχνρρωΰτος πελειάς α19•ερίας 
νεφέλας χνρΰαιμ' αυτών άνωΟ'εν 
αίωρήαααα τοίψον δμμα απ •πελειάς. 

790 Γ. άμπετης αιόλος (80 ΓϊΪΓ 
άμπεττ'ιααΐζ όόαο)ς, ά. ί. άαπετης 
ΑιΣ^ΟΣ<=ΛιΟΛΟΣ^:>ο)ζ)■>ίόνι^■. ,,ίη (ϋβ Ηδΐιβ δΐβ^βικί &18 Ιβϊοΐιί- 
1)θ^Θ^1ϊοΗθΐ• δίααΐ)". ϋ&3 ίη άβΓ 
υΐ)βΓΐίβί"βΓαη^ 1ιϊηζα^βί"ϋ»ί6 ως Ιίαηη 
(ΙβΓ ΌίοΗίθΓ βπΛβΙΐΓβη. Υ^Ι. ζα 
ΙΙΟίΤ., 449ί., ΡβΓδ. 885". Ιμ αίόίος 
ν<^1. δϊβΙ).481 λιγννν μέλαιναν, αΐόλ-ην 
τίνρος γ,άβιν ιηϋ άβιη δοΐιοΐ. την 
ευκίνητον καΐ ταχεϊαν. ΖλνβΐβΓ 
Εηάαπ^βη ίδΐ; αιόλος ααοΗ ΑΓίβίοΐ. 
ΡγοΙ^Ι. 26, 13 αίόλοι ημέραι. Ιη 
αιόλος Ηβ^ ^β^νϊβδβηιίΕίββη άΐβ 
Ββ^•αηάαη^ ίατ ατερ&ε ■πτερύγων. 
— κόνΐς: ζα 186. — όροίμαν ίύϊ 
όλοίμαν ϋϊηάοΓί. 

792. κακόν ϊ&ί ίϋτ χέαρ ηαοΐι 
βΐηθΓ Υβηηα<:αιι^ νοη δοΐιαίζ ^β- 
ββίζί; κέαρ βοΐιβϊιιΐ; ααδ άβηι 
ίοίσβηάβη ΥβΓββ ζα δίαιηπιβη, τνο 
δοΙιτνβΓάΙ; κελαινόχρων ό^ πάλλεται 
φίλον κε'αρ δοΙίΓβΐΜ. '^. Ηβ&άίαιη 
νβηηαίοΙ; αλυκτον {ταϋ Ηβπηα,ηη) 
5' ουν.έτ' 'άν πέλοι τέλος. 

793. κελαινόχρως (ί\\ν μελανόχρως 
Ρ&αλν): δοΐιοΐ.άϊτΐ τοϋ τεταραγμένη. 
ή μεταφορά άπο της &αλάαοης, ήτις 
έν τω ταράοΰεα&αι μελα'ινεται. Μαη 
ΙίοηηΙβ ϊιϊβΓίϋΓ βμϊ Ηοηι. Η 63 οΐη 
δ^ ξεφνροιο έχεύατο πόντον ϊπι 
φρί^ όρννμένοιο νέον, μελάνει δέ τε 
πόντος νπ' αυτής νβΓ^νβΐδβη, αΙιβΓ 
πίΙΙιβΓ Ηβ^ βθ αη άαβ ΗοΓηβΓΪβοΙιβ 
φρένες άμφίμελαιναι ζα άβηΐίβη, ν^Ι. 
μελαγχίτων φρην ΡβΓ8. 117. 

794. ακοπαί ΙιϊβΓ νοη άβηι Εγ^θΙ)- 
ηίβ άβΓ Ηαηάΐαη^ -ννίβ πόνος 0\ιο. 
137 έν τοϊοι ΰοϊς πόνοιοι χλίονΰΐν 
μέγα. 96 Α80ΗΥΙ08 ^έλοίμι (5' αν μορβίμον 

βρόχου τνχεΐν εν όρκάναις^ 

πριν ανδρ' άχενχτον 

τφδέ χρίμφ^ήν χροΐ' 

πρότίαρ ϋ•ανονΰας δ' ^ΑΙδας αί/ά(5^06. 

πόϋ-εν δε μοι τ/ίί/οιτ' αν αΙ^έρος θρόνος, 
προς ον κνφελλ' νδρηλά Λ-ήγννται χιών, 
τ) λι66άξ αίγίλίψ άπρόΰ- 
δεικτος οΐόφρων κρεμάξ 
γνηίάξ τίέτρα, βα&ν 
τίτώμα μαρτνρονόά μου, 795 δίτορίι. 
801 805 795 ί. μοραίμον: 8θ]ιθ1. μόρον μοι 
έτΰάγοντος. — ορκάναις (υιη άββ 
νβΓδίηαββδ ΛνίΠβη ^βδβίζΐ; ίϋΓ ααρ- 
γάναίς ηαοΐι Ηβδ^οΗ. όρκάνη' 'ένιοι 
■κρΒμάβτραν άλλοι ααργάνην) νοη 
άβη βΓ(ΐΓ088θ1η(1βη Βίήοΐίβη. 

798. χριμψΰ-ήν (άίβδβ ΡΌπη βίβΜ 
νβΓβϊηζβΙί;, -νν^βηη ηίοΜ 8ΐβΙ». 1070 
ν.ατα•>ιλυϋ&ήν ϊην τιαταζλνΰ&ήναι τα 
μάλιβτα ζιι βοΙίΓβΛβη Ϊ8ΐ;) χροΐ: (ϋβ 
^θ1ΐ3,83ί^β ΒβζθίοΗηπη^ νβΓτϋΙ; οΐβη 
ΒΐΐίβΓβη Ηαβ. 

799. 0•ανον6τις (μον) άνάββοι: 
1ίβΙ>βΓ 8θ11 Ηα(1β8 ιαθπι Ηβιτ 86ίη 
&18 βίη 8ο1ιιι {1β8 Α^7ρ1;08. — δ' , 
■«^βίοΐιβδ ΗαΓίιιη^ ^βίίΐ^ ΙΐΕΐί, ίβί; 
ίίΪΓ (Ιβη 8ΐηη £3,81 ΒΐδΓβηά. 

800. 7Γοθ•εν γίνοιτ' αν άΐβηί; βΙ)6η- 
80 ζιιηι Αυδάηιοΐΐ βίηβδ ΛΥτιηθοΙιεβ 
(εΐΌ•ε γίνοιτό τιο&εν) τνΐβ 1ιϋη£^ 
πώς υηά τις ταϋ οίβηι Ροίβηΐίαΐΐδ. 
ν^Ι. Α^.627, ΐαΟ.—αί&έρος 0-ρόνος 
'ψίϊβ έδρα χϋ•ονός οάβΥ γης οΑατ 
τάφου Ευιη. 808, 8ορ1ι. Ο.Κ.45,ΕνΐΓ. 
Ηβΐ. 797. 

801. ,,αη άθη 8Ϊο1ι ηαβδββ ββ- 
■ννδίΐί αΐδ δοΐιηθβ αηδβΐ^ζΐ", Λ.ΐι. ,,εΐη 
νοη 8ο1ιηββ υηι^βΙ^βηβΓ 8ΐ1;ζ ίιη 

ΑίΙΐΘΓ". ϋβΓ Τβχί άίββθδ ΥβΓδββ 
ίβΐ; δθΙΐΓ υηδΐοΗβΓ: κυφελλ' ίατ νέφη 
ί' \ϊΖ.ϊ ϋΐηΛοΓί" σβ8θ1ιηβΙ)βη πεοΙι 
Ηθβγοίι. ν,νφΒλλα' τα νέφη . . ομίχλη. 
Ό&Ά λΥοτϊ βηάβΐ; είοΗ δοηδί; 1)θϊ 
Κ&11ίπΐ3,ϋ1ΐ08 ηη^ι Ι,7ΐίορ}ΐΓοη. 
ΑικΙβΓβ , νβΓπηιίθπ νεφών νδρηλά 
οάβν νέφη άίνγρα οάβτ νέφη 
χάΰ•νδρα (ηαοΐι Ηββγοίι. νδρηλοί. κά&υδροι); ηήγννται }ΐ3.ί Βιιγ^θβ 
ίΐΪΓ γίγνεται ^βδβίζί;. ϋβιη δίηη 
τταΓάβ βΙΐθΓ πηγννοιτο εηίβρΓβοΙιβιι. 
ΑΒθγ Εΐυοίι Ηοπι. Ρ 629 ηδη μέν χε, 
καΐ ος μάλα ν7]τίΐός έατιν, γνοίη 
ΙίδηηΙβ ιηαη εί'η ίηι έΰτίν βΓνν^ΐΓίβη. 

802 £Γ. λιααάς .. πέτρα: άπΓοΙι άίβ 
ζαίιίτβίοΐιβη ΕρΐΙίΙιβίΒ- 1ιβΙ)θη άϊβ 
^αI1^ί'^^,1Iθη ιηϊΐ; βίηβΓ Αιί νοη 
λνοΠηδΙ άϊβ ίΐϊΓ (1&8 8ΐο1ι1ιΐηαΐ)- 
δίΰΓζβη ^ϋηεΜ^βη Εϊ^βηδοΙιαΛθη 
1ιβι•νοΓ. ν^Ι. Α§. 202 £Γ., ΡθΓδ. 638 5". 
— λιααάς πέτρα ν^ίβ Εητ. Αηάι. 533 
λιαβάδος πέτρας, ΐιβΐ ΗοιηβΓ λιααη 
πέτρη. — αίγίλιψ, (1&8 ΗοηΐθΓΪβοΙιβ 
Ερΐίΐΐθίοη, άθ89βη Αΐ5ΐθϋ:ηη^ πη- 
8Ϊο1ιβΓ Ϊ8<;, νοη ύθΐη ηπΓ ίθβίβίβΐιί, 
ά&β άϊβ ΕίτηιοΙο^Θ νοη Εηβί&ΙΙιϊοδ 
(733, 35) ήτις δια το τοΰ ν^ονς 
δνΰανάβατον καΐ νπο αίγος λείττεται 
αΙϊβίΓυδ ΐδΐ;. ϋβΓ δίθΐΐβ ως τε χριίνη 
μελάννδρος, η τε κατ' αίγίλιπος 
πέτρης δνοφερον χέει νδωρ {1 15, 
Π 4) βηίβρήοΐιΐ <ϋβ Ββάβυίηη^ 
„νΓ3,δδβΓίι•ϊβί"βη(1" (νσΐ. αίγες "^ο^βη 
ηη(1 λείβω). — άπρόαδειχτος, "κ^βϋ 
άβδδβη ΟίρΓβΙ ΐη άϊβ Τνοΐΐίβη Ιαίηβΐη- 
Χ&§ί. — οιόφρων ρβΓδΟηΐβζΐβΓί άίβ 
Ϊη βϊηβαηΐθΓ ΗδΙίΘ βίοΐζ βπιροΓ- 
τα^βηύθ Κηρρβ. ϋ&8 Ερϋΐιβίοη 
Ιίβηηζβίοΐιηβΐ; Λβη Ν3,1;ηΓ3ίηη άββ 
ϋίοΙιίβΓβ. — κρέμας, 3,1)8θ1ιϋ88Ϊ^. — 
γνπιάς, νο (Ηβ (τβΐθΓ ΙιΟΓβΙβη. 
ΡΗη. Η. Ν. Χ 6 ηΐάοδ (νοίίηηιηι) 
ηβηιο αίϋη^ί . . ηΐιϋβοαηί ϊη βχ- 
οβίδίδδΐηιϊβ ι•ηρϊΙ)ΐΐ8. 

805. μαρτνρονΰα, νβΛΰΓ^βηΰ. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 97 πρΙν δαΐκτορος βία 
καρδίας γάμου κνρηβαί] 
κνβΐν ό' ε:(ειΟ•' ελωρα καΛίχωρίοις 
ορνίθί δείπνου ουκ άναΐνομαι πέλειν' 
το γαρ %-ανεΙν ελεν%•ερον- 
ται φιλαιύκτων κακών, 
έλ&έτω μόρος προ κοι- 
τάς γαμήλιου τυχών. 
ί) τ^ν άμφυγάς πόρο ν 
τέμνω γόμου λυτηρα; 

ϊυζε ό' ομφάν όρϋ'ίαν 

μέλη Ο-εοΐΰι λιτανά^ 

τέλεα δε πώς πελόμενά μοι οηϋΒίκ. 810 815 

δίτορίι. 806 ί. πρίΐ' . . κι-ρ^^**"* 8θ1ι1ΐθβ{; 
ίίίοΐι αη βαΟ•ν πτώμα Άη. — δαΐ^τι<^^ 
γάμος, ίιιηββίαβ ηυι^ίΐαο. V»!. δαϊ- 
^ττ'ιρ 8ί(?1ί. 900. — βίίχ καρδίας (ζνίβί- 
8^11^^ηΓ -ίνΐβ 74) ■ννΐβ βία (φρενών 8ίβ1). 
5•ϋ9, ιηΐί ίηηβΓβιη '\νϊίΙβΓ8ΐ;Γβΐ36η. 

808 ί". έ'πίΐτα . . ουκ αν. πέλειν, άΛ. 
,,ύαηη ■ντΐΠ ϊοΗ σβΓηβ . . Λνβηΐβη" οάβι• 
,,πια» ίοΗ ααοΗ ΙιϊπΙθγΙιθι• . . Λ\•6η1βη". 
— ίλωρα: τ^Ι. Ηοηι. ■/ 271 οίοίνοΐοίν 
ίλωρ χαϊ -κνρμα -/ΐνίο^αί. Ό'\α ΜβΙΐΓ- 
ζαίιΐ ίΧωρα Λνϊβ ίλώρια Ηοηι. Α 4 
αντονς όί ϊλώρια τενγ^Β κννεααιν 
ηίωνοΐαί τε πάϋΐ. 

810 ί. δοΐιοΐ. άντΙ τον έλεν&ΐροϊ. 
1)ίΐηΐ3,ο1ι ηαυβ έλΐνΟ•Βρονται αΐβ 
<ΐ7ηαηιΪ8θΙιβ9 Μθίΐίιιπι ΐ3βίι•&ο1ι1:βί 
\νθΓ(1βη, -Λ'βηη ηίοΗί (ΙβΓ Τβχΐ; ^β- 
ΗΐΙβη \\&ϊ: δοΗΰΙζ νοιτηυίβΐ; τώ γαρ 
9ανεΐν έλίν9ΐρονμαί, ηϋΗβΓ ϋβ^ 
το γαρ 9ανΐΐν έλευ9•εροϊ τοι. Όβτ 
(^^'ΛΛη^& ϊδί βριίοΙιΝνϋΓίΙΐοΙι , ν^Ι. 
Ργοιπ. 775, Γι•αΐΓΐη. 255, 353, δορίι. 
Έτζ^ιη. 636, ΤΓαοΙι. 1173, ΕΙ. 1170, 
Ο. Κ. 1)5δ, Ευτ. ΗβιαΙίΗίΙ. όίίό, Ηΐρρ. 
1373, Ογ. 1522, ΥτΆ^ιη. 449. 
(^ιΙαιάν.το}ν („^α^^^η^Ί•8^1^σ", νοη 
<Ιί?ι• 1ί•ΐ(1(Ίΐ(1βη ΡβΓΒΟη λΰχ'γίτα.^αη): 
\ίξ].((ΐΙόδνρτος 70, φιΆοίκτο^Α^. 252, 
ΐ^^ιΐόχλαντος, ψιλόοτονος, ψιλοιχτίρ- 
μο}ν, ΐριλό&ρηνος. 

812 Γ. ϊλΟ-ίτοί μόρος: ν»1. 8θρΗ. 
ΑηΙ. 1329 ΐτο), ΐτ(Λ, ψανήτω μόρων 
ή κάλλιΰτ' έχων έμοί τερμίαν άγων 

Λβΰΐι^ΐοβ, ΒΙθ δοΙιαΙζΑβΙίθηβεη. άμέραν. — ,,ϊηΛθΐη βι• ιπϊγ θΙιθγ αΐ8 
ά&8 βΐιβίΐοΐιβ 1<αο^6ΐ• ζιιίθΐΐ \νΪΓά" 
■«"ίβ Ρβι•3. 708 άνΟ^ρώπεια δ' άν τοι 
τΐήματ' αν τνχοί βροτοΓς, Ργοπι. 362 
&έλοιμ' αν ό)ς ηλείατοιαι πημονάς 
τνχείν, ηϊοΐαί τνχών έμοϋ (δϋΐιοΐ.). 

814 ί. ?) τίν' άμφνγας τΐόρον {ΐϋττίν' 
άμφ' αντάς ϊτι πόρον) . . λντήρα 
{λντήρα ίην χαΐ λντήρια Ραη\ν) : 
,,οάβΓ \νβ1ο1ιβη ^Υθ^ (1β8 Εηί- 
ΓΪηηβηδ, άθΓ ιηΐοΐι νοη (1βι• Εΐιβ θγ- 
1θ3Ϊ;, 8θ11 ίοΐι βΐη8θ1ιΐ£ΐ§βη ? " Ζα 
άμψνγάς {ν/ΐβ άμψαίνοι 841) νσΐ. Οΐιο. 
942 άναψνγα καχών, ζη πόρον 
τεμνειν (Ιϊβ Κβοΐ6η8&Γίβη οδον 
τέμνειν, κέΚεν&ον τεμνειν. 

816. ί'νξε . . 6ρΰ•ίαν (ίητ ουράνια 
ιυη (1βι• Κβ8ροη8ίοη τνίΠβη): ν^Ι. 
ΡβΓ3. 283 ίνξ' άποτμον . . βοάν, ΟΗο. 
747 όρ&ίο^ν 'Λελενμάτων. 

817. μίλη ^εοΐΰΐ λιτανά (ίϋΓ μέλη 
λιτανά ^εοΐαι καΐ ΗβΓπααηη ηηύ < 
Τυι-ηιΊίβ): μέλη λιτανά (3β1ιβηί1β 
ΛΥβϊδβη) βίβΐιί 3-18 ΑρροΗΐϋοη ζιι 
όμφάν, \να1ίΐ•βη(1 0•εοΐΓ)ΐ νοη ί'νζε 
ΆΪ)ίΐά.η§ί. ν§1. δοΐιοΐ. έπεξηγήαατο 
ομφάν. έανταΐς ίέ παραχελενονται. 

818 ί. τέλεα δ^ (ίητ δέ μοιΒητηβγ) 
πώς . . μαχάν (ίίΪΓ μάχιμα δ'): 
,,ΒϋΙβη, άΐβ 3,1)61• ίη ΕΓί'αΙΙηη^ 
^βΗβη βι•1δ9βη(1 νοη Κίπηρίβη — 
Λνΐβ?" Ιη ΐΙΐΓβΓ ΥβΓΖλνβϊΠηη^ 
ί;^ΐ£ΐιι1)βη δΐβ ηΐοΗί αη (Ιίβ Μο^ΙίοΙι- 
Ιίβΐί (16Γ ί]ΓΓϋ11ηηεί ϊΗγθγ ΒίΙίβ, (Ια 98 ΑδΟΗΥΙΟΒ λύβιμα μαχάν, ϊτίίδε, πάτερ, 
βίαια μη φαιδροΐξ όρων 
ομμαβιν ένδίκοις. 
ΰεβίζον ί' ίκεταξ ΰέ^εν, 
γαιάοχε παγκρατεξ Ζεν. 
γενοξ γαρ Αίγνπτιον νβριν 
δύΰοιΰτον άρΰενογενεζ 
μετά με δρόμοιΰι διόμενοι 
φυγάδα μάταιβι ηολν^ρόοΐξ 
βίαια δίζηνταί λαβείν, 
αόν δ^ ΒΤίίΛαν ζνγον 
ταλάντου, τΐ ά' ανεν βέ^εν 
^νατοΐϋι τέλειόν έΰτιν; 820 αηϋδίν. 
82δ 830 ο1&8 ζαιη Καιηρίθ ΙίθΓβίίβ ΗββΓ ϊη 
άβι• Ναΐιβ ΐβί. — '^πιάε Λνίβ 8ίβΙ». 472 
Ζενς νεμέτύ:)ρ έπίδοι κοταίνων, ζυ 1. 

820 ί. βίαια μή φαιδροΐς (ίϋν 
ψιλεΐςΥί&ίΙ, ν§]. άβη Εηίίδΐίΐ•. ¥.828) 
. .ένδίν,οις: ,,δΐβΐι άΐβ ΰτβΜ^&ΙίίΕϋ^- 
Ιίβΐΐ; ηΐοΐιί; ιαίί; ΙιβϋβΓβιη Βΐίοΐί 
άβίηθΓ ^βΓΘοΙιίβη Αυ^βη 3.η." ¥^1. 
φαιδροΐΰί . . ομμαβιν Α.§. 525. 

822 £. ΰεβίζου •«^ίβ 649 αιδούνται 
ι-αέτας ^ιός. 0&8 "νΥοΓ^; 8θ11 άβη 
1ιβΐΗ§βη\ιη(1 ^θΐΈοΜβη Οίοϋ ζ\νϊη^βη 
ίΙΐΓβ Βϋίΐβ ζτι θΓίαοΓβη. — γαιάοχε 
τΐαγκρατές: 8θ1ιθ1. ω Λάΰης γης 
κρατών Ζεν. ϋϊβδθδ βΐηβ Α1;ίι•ΐί)ΐΐ1; 
\ί&ί 8Ϊο1ι ΐη ζ-ννβΐ 8β1ΐ38ίϋιιάί^β αηΐ- 
^βίοδΐ. 

824. γένος Αίγνπτιον \νΐβ Τηρεΐ'ας 
άλόχον 61. — νβριν Ϊ8Ϊ ΑΆ. άβ8 
Ββζιι»8 ζυ δύΰοιατον {άώ. ϋΐ>θπηαί; 
υηβΓίΓ&^ΙΐοΙι). — "\νβηη ηίοΐιί ΛβΓ 
Τβχί; σβϋίίβη υηά (ϋβ8βι• θ1;•ννα υι•- 
8ρΓϋ.η^1ίο1ι νβριν γαρ Αίγνητον γένος 
^βίαυίβΐ; Ιι&ί, 80 ηιυβ άίβ ιηαη^βΐ- 
Ιΐδ,ίίβ Εβ8ροη8Ϊοη οΙτιγοΙι Λβη Εϊσεη- 
ιΐΒ,πιβη Θηί8θ1ιπ1ο1ΐ^ τνβΓάβη. 

825. δναοιβτον £ϋι• δνοφορον Ηθγ- 
ιηαηη. 

826 £Γ. μεταδιόμενοι (8ο1ιθ1. διώ- 
κοντες) δίξηνται, "ννθϊΐ Αίγνπτιον 
γένος 8. ν. α. οι Αιγύπτου παίδες. — 
μάταιοι: 8ο1ιο1. ταϊς ξητηοεαιν. — 
7ίολνϋ•ρόοις νοιι Λβι• σβπΐνΐ8θ1ινο11θη 
Υβι-Γοί^η^. Μαη Ιίοηηίβ πολυδρό- 
μοις (745) βΓ\ν^αι•ίθη υηά αηηβΐιηίθη, 
ιΐαβ οία,β νοΛβΓ^θΙιβηΛο δρόμοιαι αΐβ βΓΐίΙϋΓβηάβ ϋΐ3βΓθθ1ιΐΊ£{; αΙϊβΓ μάταιοι 
βίη 3.η(1βΓβ8 "ννοΓί; (βΐ^να πλάταιβι) 
νβΓ(ΐΓ3,η^ Ηβ,Ι — βίαια βίβϊιί αά- 
νθΛΐβΙΙ. — δίζηνται ίβί; θίη ίοηί8θ1ΐθ3 
λΥοΓί;. 

829. έπίπαν: 8ο1ιο1. ί'αον έπΙ πάν- 
των, νσΐ. ΡβΓ3. 43. ,,Ββΐη "νν&σβ- 
1)Εΐ1ίβη 8θ1ι\νβΙ)1; αΙ)βΓ αΐΐβη" 8. ν. α. 
„άα•νν8,^8ΐ; άϊβ 8ο1ιίο]ί8α1β αΐΐβη ζιι", 
,,νοη άθϊηβΓ Εηΐβοΐιβίάΐΐη^ Ιιαη^ 
άα8 \νο1ι1 αηά Τνβΐιβ αΙΙβΓ αΙ)". 
ν^Ι. Ηοια. Θ 69 καΐ τότε δη χρνΰεια 
πατήρ έτίταινε τάλαντα, Π 658 γνώ 
γαρ ^ιος ίρά τάλαντα, Τ 223 έπην 
χλίνηΰΐ τάλαντα Ζενς, Τΐιβο^. 157 
Ζευς γάρ τοι το τάλαντον έπιρρέπει 
άλλοτε άλλως. 

830 ί. ν§1. Α§. 1488 τι γάρ βροτοίς 
άνευ ζ/ιό? τελείται; ΑΙδΟ, άβηΐίβη 
άΐβ ϋαηαϊύβη, ΐδΐ; Ζβΰ8 δαοΐι £ϋΓ 
&11β8 νβΓ&ηίτνοι-ϋϊοΙι. 

832— 1028νίβι•ί;β8ΕρβΪ8θάίοη: 
1. Όΐβ Ό&ηακΙβη -η^βΓοΙθη ιηίΐ; Εηί- 
δβίζβη Λθ8 ηαΙαβηΛβη ΗθΓοΙάβ (Ιθγ 
Α^τρΙίαάβη §β\νίΐ1ΐΓ αιικί δαοΐιίβη 
ζιιαι ΑΙίαΓΘ. Οθγ ΗβΓοΜ βΓβοΙιβίηί 
υηοΐ Ιιβιτδοΐιΐ; άίβ ϋαη&ΐάβη απ 
(832—855). 2. Κοιηηιθ8 (856—921), 
θΐηβ ανι£ο[θΐ•6»Ιβ 8ζβηθ, ίη Λ\^θ1ο1ιβΐ" 
άβι• ΗβΓοΜ Λίβ ϋαη&ϊΛθη ηιίί 
ϋΓοΙιηη^βιι ιιηοΐ (τ6\^ίΐ1ί; Ιιβ'Π'θ^οιι 
•«τΐΐΐ ίΐιιη ζιι Λβη 8ο1ιϊ£Γθη ζυ ίοΐ^βη. 
3. Ώργ Κδηΐο^ ■Λ'βΐθΙ; άβη ^β\να11;- 
Ιίϋ;ϊ§;θη ΗβΓοίά αΐ), -ννβΙοΙιβΓ νον 
δβίηθίη ΑΙ)<;ι•οΙβη Κιΐβ^ αηΐίίίικϋοτΐ;. 
— ϋοη ϋαπαϊιΐβη ϊΛβΓίϋβί άιη• ΏΙΕ δΟΗϋΤΖΓΕΕΗΕΝΒΕΝ. 99 ο ο ο α α (Χ, 

ο$ε μάρχτίξ νάϊος γάϊοζ. — 
των Λρο, μάρΛΤί, αάμνοίξ. — 
Ιω ίν όφϋ^αλμοΐξ κλίμακας ναΐαξ 
Ιδονβα ννν βοάν άμφαίνω. — 
όρίϋ τάδε φροίμια [τίρκ^,αν] ηόνων 
βίαιων έμών. ι)ε ψ. — 
βαίνε φυγά Λρος άλκάν' 835 841 845 Κδηί^ άίβ "νν&ΐιΐ ΐΙΐΓβδ ΑηΓθηίΙι&Ιίίδ 
(922 — 976). 4. ϋΐβ ϋ&ηαΐάβη 
■ννοΐίθη άϊβδβ "^^3,1ι1 ϊΙΐΓβιη Υαίθΐ- 
&ιι1ιβΐιη§βΙ)6η υηά Ββίβΐιίθη ίΙΐΓβη 
ϋϊβηθήηηβη ηβΙ)βη ΐΐιηθη βΐοΐι 
ανιίζιΐδΜΙβη (977—990). 5. 0&ηαο8 
Ιίοηιπιΐ; ιηΐΐ; βϊηθΓ ΙιθϊΙ)τταο1ιβ ζυ- 
Γαο^ τιια δβΐπθ ΤοοΙιίθΓ ηαοΐα Αγ^08 
ζα Ι^ήη^βη (991—1028). — Γΐβ 
Ρ&Γίΐβ 832 — 909 ίδί; ΐη βΐηβι• ββΙΐΓ 

ΤΘΓοΙθγΜθιΙ 0Γβ8Ϊ3.11 ΰΙ)6Γΐίβί"βΓΪ, 80 

ιΐαβ δίοΐι αη πιβΙΐΓβΓβη δίβΐΐθπ Ιίαιιιη 
ηιιι• άει• 8ϊηη άθβ ■αΓδρηίη^ΙΐοΙίθη 
Τβχίθδ ΘΓΐίβηηβη ΙϋΒΐ. ΑυΒβΓ ΡβΓδ. 
678 — 680 βηάβί; θίοΐι ^ΙϋοΗίοΙιβΓ- 
\νβίδβ ιοί σο,ηζβη Αδοΐιγίοδ Ιίβΐηβ 
δίβΠβ, άΐβ αηοΐι η\ΐΓ αηη'άΐιβηκΐ 
βίηθη 80 βηίδίβΐΐίβη Τβχί Ιι&ίίβ. 
ν^Ι. _ „ϋΐ»θΓ άΐβ Τβχ(;ϋΙ)6Γΐϊβίβηιησ 
(1θ8 Α8θ1ΐ7ΐθ3" ΐη ύβη 8ί1ζαη§δΐ3. 
(ΙβΓ Μϋηοΐι. Αΐί. (Ι. λΥ. 1888 II 
8. 347 ί. 

832 £Γ. 8ο•ννο1ι1 άβΓ ηΐοΐιΐ αηϋ- 
βίτορίιίδοΐιβ Βδ,α •νν^ΐβ άθΓ 8ΐηη 1β^ 
(Ιβη Οβά&ηΐίβη η&Ηθ, ά&& ηαοΐι- 
βΐηαηάθΓ βΐηζβΐηβ ΟΙιΟΓβιιΙβη οάβΓ 
Ρβ,ΕΓβ άβΓ8βΙΙ)βη (6) βρΓβοΙιβη. 

832. 8ο1ιθ1. ταϋτα μετά τίνος 
τιάΟΌυς άναβοώαιν, έ^ άπόπτον τονς 
Αίγνπτιάδας — νίβΙτηοΙίΓ (ΙοηΗβΓοΜ 
— Ιδονΰαι. 

8331". οδΐ μάρπτις (δΟ ΓίΪΓ μάρπις 
Τυπι.): δοΐιοΐ. ό έλ&ών έπΙ το 
μάρι1)αι τ^μάς ^θη&ΐΐθΓ 8.1θ Ηβδ^οΙι. 
μάρπτίξ• νβριΰτής. Ν&οΐι Αη&ΐο^ο 
νοη κλέπτης βΓνταΓίβί ιηδ.η άϊβ 
Κοπή μάρητης ιιηύ 836 μάρπτα. — 
νάιος γάϊος: 8θΗθ1. 6 πρώην μίν 
έπΙ νηός, ννν δί ίπΐ γης γεγονό}ς. 
Κβ •«τϊγ(1 ίΙπΓοΙι άϊββε Ζιΐθ&ιηιηβη- 
βΙοΠαη^ (Ιΐβ δοΙιηεΠΐσΙίβϋ; (1θ8 Ηθγ- 
^£ΐηε^3 1)6Ζ6Ϊο1ιηβί: ,,δίβΐιβ (Ια, (ΙβΓ Ηϋδοΐιβι•, ]βίζϊ ηοοίι ΐηι δο1ιί£Γβ, 
^βϊζΐ δοΐιοη αιη ΙιΗ,ηάβ." 

836. δοΐιοΐ. πρότερον 9'άνοις, ω 
μάρπτι, πριν ημάς ΰνλλαβεΐν. Εβ 
1>θζίβ1ι1; δίοΐι 3,1δθ προ των (τούτων, 
ζα 699) αυΓ άβη ΐη μάρπτις βηΐ- 
Ιιαίίβηβη Ο-βΛ&ηΙϊβιι : ,,Ώα Ιίοιηιηδΐ; 
α,ΐδ Η&8θ1ιβΓ; βΐιβι• ιηο^βδί Λιι άβδ 
Τοάβδ 86ίη.'' 

837 ΰ. Εΐα• Ιώ . . άμφαίνω \)ΐβϊβί 
άϊβ Ηαηάδοΐιηί'ί : ιόφ ομ αυϋ•ι 
κακκαί νυ δνΐαν βοάν άμφαίνω. 
δοΐιοΐ. ον-κύτι πάρα τοϋ πατρός 
ά-χ,ονΰαβα, ίύ.λ' αυτόπτης γενομένη 
βοώ, ,,ϊοίι 1ΐ3.ί>β 3βί;ζί ιαΐΐ; βΐσβηθη 
Ατι^βη άΐβ 8ο1ιίδ"8ΐβίίβηι (-νν^βΙοΙίΘ 
ζιιιη Αα8- τιικί Επίδΐβίσβη άΐβηβη, 
άποβά&ραι) σβδβΙίΘη ΐΐη(1 1&8δβ 
οΙοδΗαΙΙ) Ιαυίβη ΗίΗβπιί' βΓίδηβη". 
Υσΐ. έν 6φΟ•αλμοΐς όραν, εν δμμαοιν 
οραν δορΗ. Αη*. 764, Τγ&οΙι. 241. — 
■κλίμα-κας "ννίβ Εατ. Ιρίι. Τ. 1351. — 
ΐΜίί; βοην άναφαίνω ν§\. ΰάλπιγξ . . 
νπέρτονον γ7]ρνμα φαινέτω ΰτρατω 
Εΐΐιη. 572, προυφάνη χτύπος δορΗ. 
Ρΐιίΐ. 201. 

841 ίΤ. ,,ΙοΗ 8β1ιβ άα ά&8 ΥοΓθρϊβΙ 
((Ιβη Αηίαη^) (1βι• €τβΛν3;11;ίαΙΐ^ΐ:βΐ1; 
^β§βη πιϊοΐι." φροίμια πόνων 3,υο1ι 
Α». 1214 νπ' αν με δϊνος όρθΌ- 
μαντείας -πόνων βτροβεΖ ταράβοων 
φροιμίοις. — ΓϋΓ πράξαν Ϊ3ί Ιίβΐηβ 
»ΐ8,ηΙ)1ιαί1;β νβΛββββηιη^ ^βίηηίίβη. 
ΗβΓπι&ηη \ι&ϊ ά&Β λΥοτί ^βΐΐΐο;!; 
νΐβΐΐβΐοΐιΐ; ΐδί; ββ αιΐδ αρξαντα, βΐηβι• 
βΐ'ΙίΙαΓβηίΙθη ΒβΐβοΙίΓχίί ζα φροίμια, 
βηΐ8ΐ&η(1βη. 

845. βαίνε: δΟ ΙίΒ,ηη βΐη Ρααν 
(Ιβηι Ιβ1ζ4βη ΡααΓβ, (Ι&δ δίοΗ ηοοίι 
ηΐοΐιΐ ζαηι ΟΙδίΙβι-αΙΙ&Γβ ^ββαοΐιίβΐ; 
Ιιαί, ζαι•αί"βη. — προς άλχήν: δΛοΙ. 
προς την των &εών άΐγ.ην. ν§1.739 
ιάν.ης τηοδε. 100 Α80ΗΥΙ.Ο8 

βλοβνρόφρονα χλιδά 
όνβφορα νάΐ κάν γα. 
γάζ ανα^, προτάβΰον. ΚΗΡΥΞ. 

όονΰΟ^ε 6ον6&^ επί βά- 

ριν όπως ποδών. 

όκνείν όκνείν 

τ6λμόΐ' τίλμον και βτιγμον 

πολναιμον φόνιόν τ 

άποκοπάν κρατάς. 

60ν6&ε ΘονΰΟ•^ όλοαΐ μέγ^ επ αμαλα. 

ΧΟ. ίί'Ο^' ανά πολνρυτον 850 8δδ 8ΐΓ0ρ1ΐ. 846. ϋ3,8 ΑδγηοΙβίοη Ι^βϊ Λθγ Ββ- 
^ΓΰηΛΐΐιι^. ^ — βΧοονρός, βλοονρώπις 
ύηά ΗοιηβΓΪΒοΙιο Λνοι•ίθΐ•. V»!. 
Ηβθ^οΐι. βλοβνρόν φοβίρόν, χατα- 
πληκτιχόν. Οβν (τβΛαηΙίβ ΗαΊ 3,11- 
^θπιβίηβη 8ΐηη, βΛα,Ιί; α1)θΐ• άτίΓοΙι 
ναι ΙοΙίΒ,Ιβ ΓαΛυη^ ; „λν&8 ϊη 86ίηβΓ 
ϋρρψ^βίΐ τνΊΐάβη 8ΐηη Ιιαΐ;, ΐβΐ; 
νιηοι•Ιι•α^Ηο1ι ζιι λναβδβΓ υηοΐ ζα 
ΙιΟ,ηά." — ναι καϊ έν '/α δ. ν. &. έν 
ναι και ίν '/α. Υ^Ι. 8ορίι. Ο. Τ. 734 
Δελφών κόπο ^ανλίας. 

848. γας Κίν γαί ΡβΐρβΓ. — ■προ- 
τάαοον, δίβΠβ (Ιϊοΐι νοι• υηβ ζήτα 
δοΗυίζβ, 861 ιιηδ δοΗΐπιι. 8ο1ιο1. ώ 
Πελαΰγέ, προ ημών Λαράταξ,αι. 
Ύ^\. Αηάοΐί. 111781;. 107 βφ&ξ αϋτονς 
προτάξαντες ττρο τών'Ελλήνων 

849 ί. Ηβ87θ1ι. ΰοναΟ•ε• ί'τε , ορμάτε. 
— βαρις (8ο1ιϊίΓ, Καίιη) ΐβϊ βϊη 
ϋ^713ΐ;Ϊ8θ1ΐ68 "ννοι-Ι; (ΗβΐΌοΙ. II 96) ; β8 
Ιιϊεβ 80 οίαδ Νϊΐδοΐιίβ' (αιΐδ ίβιη 
Ηοίζβ (1β8 Οιιιηηιϊΐ^αιιιιΐδ). ϋαβ ^Vο^1; 
ΗηΛβΙ; βϊοΙι β,ιιοΙι Ι»βϊ ΡΐΌρβΓΐ. III 
11, 44. ϋ&νοη Ιιαι-οα, Βαι•1ίΘ. — 
όπως ποδών {'έχετε) Λνίβ πώς ^χεις 
δο^ης; ογΙογ ώι,• τάχονς εχαΰτος είχε. 
Οϊβ ΕΙΙϊρκΘ τοη ίχετε ΐβί υη^6Λνό1ιη- 
Ιΐοΐι υηΛ οΛΙαιί; πίοΐι νίβΠβϊοΙιΙ; αυ8 
(Ιβιη (τθΙΐΓίΐηοΙι ^163 Αιΐ8€ΐηιο1ϊ8 αΐ8 
δίβΙΐθΐιΛθΐ• ΕθιΙβηβαΓί;, ν^ίΐ. ΡΙαί. βοι•». 
507 Ό άζολαοίαν φενκτέον ως ^χει 
ποδών ΐ'καατος. 851 £Γ. ϋΐβ ΗαπάβΛήΛ ^ϊΙ)ί 
οναονν ονκοϋν τιλμοί τιλμοι καΙ 
οτίγμοί πολναίμων φόνιος άποχοπά 
κρατάς. 8ο1ιοη άίβ Vβ^^1ορρ1υ11^ 
Λνβΐβΐ; ααί βϊη αικΙβΓββ "^Υογϊ αΐβ 
ονχονν Μη; άβη Αΐί^. άβΓ 8αΙ)- 
βίαηίϊτα (Ιβυίβί πολναίμων ά. ΐ. 
πολναιμον Άπ. — ϋαβ ΐιηρθΓα1;ίνίδθ1ιβ 
όχνεϊν ραβί; Γίίι• Λβη ρ1ιιιηρ6ΐι 
ΒαΛαΓβη: ,,ιηαοΗΙ; βυοΗ §βΪΆ&ί αιιί" 
ΖθΓΓ&πίβη άβδ ΗααΓβδ τιηοΐ 1)1αίϊ§θ8 
8{;βο1ΐθΐι υπίΐ ίδοΐΐϊοΐιβθ Α1)1ΐ8,υβη άβ8 
Κορίθδ". 

8δδ. όλοαΐ μέγ' έπ' αμαλα ΗβΓ- 
ιηαηη ίηι• όλύμεναι όλόμεν' έπαμ'ιδα 
ηαοΐι Ηββχοΐι. αμαλα- την νανν. — 
μέγ' όλοαί νΐβ ΰεμν&ς μέγα 147. 

806 — 921 Κοιηπιοδ, ΐη -ννβίοΐιβιη 
ίΐΐβ ΡανΙίθη (Ιβδ Ηβιοΐοΐδ 1)θί άειη 
6ΐ•8ΐ;θη δίΓορΙιβηρίΐαΓ αποΐι ιηβΐίδοΐι 
8ΐηά, 1)βϊ Λθΐη ζΛνθϊίβη αυδ οΙγθϊ, 
ΐ3θϊ άβια άηίίεη ιιη(1 τίβΓίβη αυδ 
ΖΛνβΐ Τηηιβίθηι ΙίθδίβΙίθη. — ϋΐβ 
(Ιι-βϊ θΓδίβη 81;ΐΌρ1ΐ(ϊηρα&ι•β δοΙίΘΐηθπ 
άΪ6 ίΐΓθί οτοΐχοι, ά'ιβ έφύμνια 
900— 90;•3, 910—913 υπίΐ ι1ε8 τΐθΓίϋ 
δίΐΌρΙίθηρααι• γΙθι• (τθδαιηΙοΙιΟΓ νοι•- 
ζιιίΓ3,ε:βη. 

856 ί. πολνρντον βίβΐιί; ηίοΜ αΐδ 
πιϋβί^θδ Ερϊί,ΐιοίοη : ίϋβ βίΕΓίίβ Ββ- 
ντβ^η^ (Ιθδ ΜθβΓθβ Ιιϋίίβ ζυιη 
υηίβι•σαη2τ νθΐ-ΐιρίίβη βοΐίβη. — Ό1Ε δΟΗυΤΖΓ1.ΕΗΕΝΟΕΝ. 101 άλμήεντα τίόρον 

δεβχοβίφ |ύν νβρει 

γομφοδέτω τε δόρει διώλον. 859 

κελεύω βίαξ 6ε μεϋ^εϋϋ-αί 862 

γλίχαρ, φρενός αταν. 803 

ΚΗ. δίαιμόν (?' δ^' αμαλ^ ηΰω ΰνδην 860 

άτίΐτέ', άπιτεα. 861 

Ιώ Ιου, λεΐφ^ έδρανα, κι έξ δόρυ, 864 

άτίετ' άνά πόλιν ενΰεβών. 865 

ΧΟ. μήΛοτε πάλιν ϊδοιμ^ αηϋδίν. 

άλφεαίβοιον νδωρ, άλμψντα: λνβϊΐ θΐη δροηάθπδ θΐηβιη 
ϋ8,1ίΙτ1η3 {άλφεαί — 867) βηΙδρηοΙιΙ, 
νίΊτηιιίβί ΗβΓίηαηη άίμιόίντα. Αΐίβν 
(1ϊβ86 ΓοΓίη, ΓίΪΓ ΛνβΙΛβ ιηαη αυί" 
τερμιόει^ νβι•\\•θΪ8ΐ; , ΐδΐ; ηηδίο•1ιβΓ. 

8588". όεΰποΰίω ξνν νβρΐΐ, 3,1»84γ. 
ρΓΟ οοηΟΓθίο (δ&ιηΐ; Λβϊηβη ΰΙ)βΓ- 
ιηαίίσθίι ΗθΓΓπ). — ξνν \νΐβ 32. — 
γομφοόέτω-.γσΙ.γομψοτίαγηςΑτΊβϊο^ρϊή. 
Γγο. 824, γίγόμψοηαι ακάφοζ θ1)θη 
449.— ϋίβ V. 862ί. βίηά υιη άβΓ 
Κββροηβΐοη ιιη(1 ι1β8 8ίηηβ8 \ν-ϊ11βη, 
ηβ,οΗ \ν^β1ο1ιβπι (Ιΐβ λΥοΓίβ ηατ ίπι 
Μιιηάβ ά63 01ιογ8 ρ&δββη, νοη 
ΟΙίθΓάϊοΙί 1ιΐβΓΐΐθΓίΓθ3ΘΪζ1;. — Οΐβ 
Η3,ηά9θΙιηί"ί ε^ΐίΐ; κελί υω βία μεΟ•ίΰΟ•αι 
ΐ'χαΟ φρενί τ' αταν: γλίχαρ Υί&ί 
Ι^οΙ)βο1ί ^βί'οΓίΙοΓΐ; ηαοΗ (Ιβιη δοΗοΙ. 
επιθυμία. ¥ητ φρενός αταν ν»1. 
(Ιαβ αηάβΓβ 8ο1ιο1. την έπι&υμίαν 
ιχαρ ειπεν, την ατην της φρενός: 
,,ίοίι ^βΐϊΐβΐβ άΪΓ άβίηβ (.τίβΓ η&οΐι 
Οτβ•νΓ&1ίΐ3.ϋο•1ίθίί , αηΙβΓ 'Κ'βΙΛβΓ (Ιβίη 
Λ'βΓ8ΐ&η(1 ΙθΐιΙθΐ, &1)ζυ1β^βη". Υσΐ. 
Α^. 102 έΧτίϊς άμννει φροντίό' 
απληατον λύπης, 9νμοψ9όρον ατην, 
βΐιβηβο £ΐ1θ ΑρροΗΪΙϊοη δύΰψορον 
αταν Ευω. 378, ρίχΙ<οπλον αταν 
8ΐβ1}. 302. 

860 Γ. „ Βΐυίηίηδίΐσ ντβΓίΙβ ίοΐι 
(ϋΛ ϊιη I^αυί8^Η^^1;^ ζαω δοΗΐδ'ο 
^3.§βη. ΕογΙ, ίοΓίΙ" ϋβΓ Τβχί 
(ϋβ3βΓ ΥθΓβίί ΐβΐ ^αηζ υηβΐοΐιβι•, άα 
ιΗβ Η&η(ΐ8θ1ιηί"1; αΐμονες ώ? έπάμιδα 
ηΰνόονπιατάτίΐτα ΙίίβΙβί. Υ^Ι. 8θΙίθ1. 
Ί}ηαγμΐνον σε χα&Ιξω , ΛνοπαοΗ \ν'βί1 
όΐαιμύν Γ,' ίς αμαλ' ΐζοί ΰνόην νβΓ- 
ιηαΐβΐ Ιιαί. — Ηβ970•1ι. ονόην ταχέο^ς 
χαί όρμητίχώς. — άηιτεα ίϋι• άηι- τέον τνίε 8ορ1ι. Αηί;. 677 άμνντέ' 
έΰτί, 678 ηβΰητέα υ. δ. 

864 ί". ίώ ίοΰ ίίΪΓ ίώ ιόν ΤιίΓη., 
αηάβΓβ δο1ΐΓβίΙ)βη ιώ ίώ οάθΓ ίον 
ίου. — „νβΓΐ&38β άϊβ (τδΙιίΘΓδί,δ,ίΙίβ 
— ^θΐι ζαιη 8ο1ιίβ"β — άΐβ (χδΐίβΓ- 
βίαίΐβ, οΗβ ίιη Ιι&η(1 άθΐ• Ει•οιηιηβη (ϊη 
Α^Τρίθη) τιη^ββΙΐΓΐ; ίβΐ;" (άα (Ιίβ 
Α^ΤρίβΓ αηάθΓβ (^όϋβΐ νβΓβΙΐΓβη, 
■ννίβ άθΓ ΗβΓοΜ 904 ί. α. 933 \ν1βάβΓ- 
Ηοΐί). ϋαΓΪη Ηβ^ άβι- Οβάαηΐίβ 
,,σβίι ζαηι 8ο1ιί£Γθ, -ννβίοΐΐθδ (ϋΛ ζαι• 
\ν^3,1ΐΓθη ΟδίίβΓδίαίίβ ζιΐΓΰοΜπΙΐΓβπ 
θοΐΐ". ΝαΛ (ΙβΓ Ει-Μαι-πησ (Ιβδ 
δοΐιοΐ. μήποτε μετέχων της τιμής έν 
τΐ] πόλει των εναεβών \ν•ΛΥ& άτίετ' 
ηίοΐιΐ; άτίετα, αοηά^πϊ άτίετε ιιηΛ 
^βΙιδΓίβη (Ηβ λνοΓίβ άθΐη ΟΗογ. 

867. άλψεοίβοιον νδωρ: 8θ1ιθ1. το 
ξωοποιονν τα. θρέμματα 5) ^ντιμον 
μεταφοριχώς. λέγει όε το τον 
Νείλου. Βθΐ Ηοπιβι• 1)βύθυίβ1; 
άλφεαίβοιος ,,ΚίηΛβΓ βΐη1)ΓΪη§βηο1 " 
(παρΰ•ένοι άλφεϋίβοιαι Σ 593). θα 
Λΐβδβ Ββάβιιίυη^ ΗϊβΓ (Ιβίη 8ίηηβ 
ηίοΐιί βηίβρήοίτιΐ; , Ιίαηη ιηαη άλάεβί- 
βοιον („ά&8 λΥαοΙίδίαηι ηηά (τβ- 
(Ιβϊΐιβη (Ιθν ΕϊηάβΓ ίδηΙβΓηΛ ") θγ- 
■νν&Γίβη, λνοηη αυοΗ άλφεαίβοιον 
νδωρ νοη Αΐβχ. Αοίοΐ. 1>θί Ρ&ΓΐΗβη. 
Ετοί. 14 ^)^βΙ)ΓαιιοΙιΙ %νΪΓ(1: ονδε 
ΜελίαοωΠειρηνηςτοιόνδ' άλφεαίβοιον 
νδωρ ό•ηλιΊοει μέγαν υ'ιόν. ^βάβη- 
ίίΐΐΐβ (Ια,Γί ηΐ3,η ηΐοΐιΐ; αη ηιοία- 
ρΗοΓίδοΗθη ΟβΙ)ΓαιιοΙι {ϊντιμον) 
(Ιβηΐίβη. Ζηπι ββάαηΐίβη νσ\. 
πολν9•ρέμμων Νείλος ΡβΓ8. 34, Αβί. 
αηϊηι. III 33 α'ι ίέ Αίγνπτιαι (αίγες) 
ΐΰτιν αϊ πέντε άηοτίκτοναι κα) αι 102 ΑδΟΗΥΙΟδ εν&εν άεί^όμενον 
ζώφντον αίμα βροτοΐΰί βάλλει, 
γεγείονξ εγώ βα&νχαίονξ 
<€χω>, γερον, <ε'δραξ>. 
Κ Η. 6υ δ' εν ναι ναί βάΰτ} τάχα 
ϋ^έλεος άΰ^έλεος. 
βία βία 

φρονδα βατεα βαθμίδων 
άπάλαμα ηρόκατία πρΙν παΟ^εΙν. 870 875 πλείοται δίδυμα, λέγεταί όέ αίτιος 
6 Νείλος είναι, εντεν,νόταχον τΐαρέ- 
χων -ΰίωρ. 

868 ί". ,,άιίΓοΙι άβ83βη Τι•αη1ί §β- 
βίαΛΙ; 8Ϊο1ι άβη δΐβΛΗοΙιβη άαβ 
Βΐιιΐ πιϋ; Ιίβΐ3βη8ΐίΓ3,ί'<; θγΓϊϊΙΙΙ" 
8θ1ιθ1. κρρίίΌ/οΐΌν 7^9 '^ο νδωρ 
τον Νείλον ,,οΟ•εν Ζενς πιών 
'έτεκεν "Αρεα." 8ϊτά\). XV 695 καΐ 
τον ΝεΙλον δ' είναι γόνιμον μάλλον 
έτερων και μεγαλοφυή γενναν καΐ 
τάλλα καΐ τα. αμφίβια- τάς τε 
γυναίκας ^θθ•' οτε καΐ τετράδυμα 
τίκτειν τάς Αιγύπτιας , Ρΐυΐ;. Ιβ. βΐ; 
ΟβίΓ. 8. 353 Α ονδ^ν οΰτω τίμιον 
Αίγυπτίοις ως 6 Νείλος. αλλά 
πιαίνειν δοκεϊ καΐ μάλιοτα πολν- 
οαρκίαν ποιείν το Νειλώον νδοιρ 
πινόμενον (βΐηβ ϊπ:ί§;β ΥοΓδίβϋτιηο^, 
ν§1. υΐιΐβιηαηη Α^. ΑΗ. Π 8. 284). 
Ώίβ Αηάβηιη^ νοη Οοηίη^ίοη 
βοτοΐΰΐ 6θ1ιβΐη<; ΗΐβΓη&οΙι αηηδίΐ^ 
ζυ 8βΐη. Ατιοΐι άίβ8β Αη^£ΐΙ)β Ιιειί άθΓ 
ϋίοΙιίβΓ Λν£ΐ1ΐΓ8θ1ιβίιι1ΐο1ι άβι• Ρβήβ^βδβ 
€ΐ68 Ηβ1ί&1;ϋθ3 βηΐηοιηηιβη , ζιι 769. 

870 £. ,,ΑυΓ άΐβθβη 8ϋζ 1α&\>& ΐοΐι, 
ΑϋβΓ, 3;ΐ3 Ιιαηάβδαησβίιδη^β, αΐβ 
Αΐί&άβΐΐσβ βίη βΓβΛίθβ ΑηΓβοΙαΙ;", 
άα ιηβΐη βββοΐιΐβοΐιΐ; Β,τιβ (ϋ68βιη 
ΙιΆ,ηάβ ΒΪΆ,ΐϊΐϊαϊ. ϋϊβ ΗαηΛβοΙιηΛ 
φ.\>ί άγειος (γέγειος ΙιθΙ»βο1ί) έγώ 
βα&νχαϊος βαύ•ρείας βα&ρείας γέρον, 
ΛνοΓΪη βαύ-ρείας ηαοΐι άβΓ νβΓΐη\ιί.ιιη^ 
ΗβΛ(11αια8 νοη βα9•είας ναϋ ρ ΰΙ)βι• 
Ο• ά. ΐ. βαρείας ΙιβιτϋΙΐΓΐ. ϋϊββββ 
βαρείας δοΗβΐηί βΓΜϋΓβηάβ Ββΐ- 
ΒοΙιηίΊ; ζιι βαϋ•νχαίους ζΰ ββΐη τιηοΐ 
άαδ ίΐΐΓ Λβη 8ΐηη ηοίΐ^β 1'%ω ε'δρας 
νβτάτΆ,η^ ζυ 1ΐ3,1)βη. Μο^ΗοΙιθγ- 
"ννβίδβ ίδί; βαΟ•ρείας αυδ βάϋ-ρων 
έδρας βηΙδίαηΛβη. Ζιι γεγείονς ν§]. 
8ιιΐ(1. γεγεϊαι βόες' αι άρχαΐαι \ιη(1 δίβρίι. Β ^ζ. γη άπο γέα χραΟ•έν ' άφ' 
ου το γέγειος κτητιχον -πλεοναβμω 
του γε. — δοΐιοΐ. βαΟ-υχαΐοςη μεγά- 
λως ευγενής- χάοι γάρ οι ευγενείς, 
ΗβΒ^οΙι. χάιος- άγα&ός, ΑηδίοιΛ. 
Ιι78. 91 χαΐα (δοΐιοΐ. άντΙ τον 
άγα9•ή^. 

872 ϊ. ΰυ ίέ κτέ. (1. ΐ. ,,ίοΐι £ΐ,1)βΓ 
83,^6 (ϋι•: (1η τ^ίΓδί; αΐδΐί&ΐά. ΐπδ 
δοΗϊίΤ, 3α ίη8 δοΐιίί σβίιβη, ύη 
ηια^δΐ; ■ννοΠβη οάθΓ ηΐοΐιΐ;." — ■θ'ε'- 
λεος άϋ-έλεος: άϊθθβ Γοπαβη βη- 
άβη δίοΗ ηπΓ ΙιΐβΓ. ϋΐβ Γΰοΐί- 
3Ϊο1ι1;8ΐθ3β "ννβηάτιιι^ (ηοίβηδ νοίβηβ) 
βηάβΐ δϊοΐι Ιι'άΰβσ, ζ. Β. δίβΐ). 414 
0•εοΰ θέλοντας καΐ μη 0•έλοντος, 
δορίι. ΡΜ1, 1298 ^ έάν τ' Άχιλλεως 
■παις έάν τε μη ^έλτ]. Ί)ά9 Αβ^ηάβ- 
ίοη 1)6ΐ ^β^βπδδ,ΜΐοΙιβη Ββ^ϊδεη 
\νΐβ άνω κάτω, άίοβικίΐα Ιαοβηιία, 
άοοίί ΐηάοοίί. 

875 ίΤ. ,,ϋη^θΐ'η, ιιη^βΓΠ (ά.ί. ντβηη 
68 άΐοΐι αυοίι 8θ1ι\νβΓ &η1ίθΐηηιί) 
ιηιιβΐ; άη ΓοΓί^βΙιβη νοη άβη δΙυΓβη 
(3β8 ΑΙίαΓθ, 1)βνοΓ άη άαβ δοΙιΗιηηίδΐβ, 
^β^βη άΗ,3 άιι (ϋοΗ ηϊοΗΙ; τνβΙΐΓβη 
1ί3,ηη8<;, βΓΐβΐάβδί", ά. ϊ. ,,'Κ'βηη άη 
οΙίοΗ ηΐοΐιΐ; άβη βοΙιΗηιηίδΙβη Μΐβ- 
Ιιαηάΐηη^βη αηδδβίζβη ■«τϊΠδΙ;". ϋΐβ 
ΗαηάδοΙίΓΐίΊ; ^ΐ1)ί: βία βία τε πολλά 
φρούδα βάτεαι βαό-υμιτροκά (βατέα 
βαϋ-μίδων προκακα Εη^βΐ") πα&ών 
όλόμεναι παλάμαις. Είηβη Αηΐιαίίβ- 
ρηηΐίί £ηΓ άΐβ ΗβΓβίβΠηη^ σΐ1)(; (ϋβ 
δίτορίιβ; όλόμεναι παλάμαις δοΗβΐηί 
βΐηβ ΕΛΙΪΓηη^ ζη άπάλαμα ζη βηΐ- 
Ιιαίίβη. Ζη βία (φρενών) ν^Ι. Ργοπι. 
699 προς βίαν πράοβειν τάδε. — 
βατεα νηβ άπιτΐα 861. — άπάλαμα 
λ\'ΐβ ΕηΓ. Κ^ΐίΐ. 597 πριν τι τον 
πατέρα παθ^εΐν άπάλαμνον. — ίτρο- 
χαχα αηοΐι ΡβΓδ. 990. ϋΙΕ δΟΉϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 103 ΧΟ. αίαΐ αίαΐ. δίτορίι. 

εΐ γάρ δνβπαλάμως ΰαλεύ- 

ον δι άλίρρντον αλβος 880 

κατκ Σαρπηδόνιον 

χώμα πολνψαμμον άλα9•εϊς 

άερίαΐξ εν ανραις. 
ΚΗ. ϊνζε και λάκαζε καΙ κάλει %^εονς. 

Αίγνπτίαν γαρ βάριν ονχ νπερΰ^ορτί, 88δ 

άχονβα και πικρότερον οΐξνοξ νόμον. 
ΧΟ. οΙοΐ οΙοΙ. αηϋδίν. 

λνμας είξ 6ν προ γάξ νλα- 

κτών περίχαννα βρνάζεις, 

ος έπωΛα δ\ δ μέγαξ 890 

ΝεΙλοξ^ υβρίζοντα 6* άποτρέ- 8795". ί^ 7"0 ^ίΐΐ' "ί^^ 7^^ Ηβαΐίΐι. 
ΓπΓ οαλΐνου (\νβσβη (1β3 ίβΐιίβηάβη 
Αα^υιηεηίΒ ζη 576) ^\\>ϊ άϊθ ΗαηΛ- 
βοΐιηίί ολοιο ^β^βη άβη 8ίηη: 
,,•νν&Γβ8ΐ; ύα άοοίι τζΧ- πηΛ 1ιΐ1£1θθ 
νοιη δΐυπηβ αυί (ΙβΓ πιββι-ίΐαίβικίθη 
Γΐητ Ηβηιια^βτν^ΟΓίθη ινοι•(ΐ6η 3,ια 
δ&ΓρβάοηϊθοΙίθη Μβ,ΐβ, (Ιβιη βαικί- 
Γβΐοΐιβη, 1ιβηιαιίι•Γ6η(1 ΐπι ΝβΙ)β1•'. 
άXί^^ντον αλΰος \\'ΐβ πόντιον αλοος 
ΡβΓ9. 113, ν^Ι. Ρΐ&αΐ;. Μίΐ. ^1οι•. Π δ, 3 
ίη Ιοοίβ Νβρ1υηϋ8 ίβηιρίΐβοινιβ ίπΓ- 
1)ΐι1θηΙΐθ. — κατά Σαρπηδόνίον 
χώμα: 8θ1ιθ1. χατά την Σαρπηάονίαν 
αχραν. Όβη Ύοά άββ δαΓρθάοη, 
ΛνβΙοΙίθΓ (ΙϋΓοΙι Ρ&ίΓοΙίΙοθ ββΐ (Ηοιη. 
Π419β'.), 113,1 ΑβοΗγΙοβ ίη άβη Κάρες 
1»β1ι&ηάβ1<;. Ητρηοβ υηά Τΐιαηαίοβ 
ΐΓ&^βη (ϋβ Ιίθϊοΐιβ (1θ8 δαΓρβάοη 
η&οΥι Ι,γΐίίβιι, έ'νθ•« έ ταρχναοναί 
χαΰίγνητοί τε έ'ται τε τνμβω τε 
οτήλη τε (β1}(1. 675). Ναοΐι δίι•3,ΐ3. 
ΧΙΛ" 670 Ι&ξ (Ιαβ ΥοΓ^οΙίίΓ^β 
(80 δίαάΐθπ) τΓθδίΙίοΗ νοη άβΓ 
ΜΰηΛυη^ (1β8 Καΐ7ΐίαάηο8 (ίη Κΐΐΐ- 
Ιίίβη). Όαα ΕρϊίΙΐθίοη πολν-ψαμμον 
{ίϋτ πολνφάμα9•ον ΕιηρβΓΐυβ) (Ιβυΐβΐ; 
3,αΓ δαηίΐΐίαη^β. — άερίαις έν (ίίΪΓ 
εύρείαις είν ΗαΓίιιη^) ανραις, ίη 
ηβΙ)β1ί^βΓ Ι,νιίΙ, ζη 77. 

884. Ηβθγοίι. λαχάξει- λέληχε, βοα, 
άτιο τοϋ λαχεΐν. ϋβΓ ΙηιρβΓ3.1ίν Ια&ί 
ΙίοηζβΗδίνβ Ββίίβηΐυη^; ιΙαΙιβΓ (Ιθγ 
δοΐιοΐ. μάτην ληχεΐς χαΐ βοάς. 885. ονχ νπερ&ορψ. δοΐιοΐ. ονχ 
«ζ^κν^ έχψνγοίς. ΥίβΠθίοΜ ίθί 
η3;θ1ι Ηαι-ίταη^βνβΓΠίαίυη^'ύπεκΟΌρή 
ζη 8θ1ιι•βίΙ)βη. 

886. „πΐ3,»9ΐ; ύη ατιοΗ βίηβ ηοοίι 
νθΛίίίβιΊβΓβ Κΐδ,^βτνβίδβ βιΊδηβη 
ΐ3,83θη". άχοϋΰα \νίβ δίβΐ). 854 
άχεΐν. ΑΒβΓ ύβΓ Ύβχί ίβί; ηπδίοΙιβΓ, 
ά& Λίβ ΗαηΛδοΗι-ίίΙ; 1»ίθ1;βί;: Ι'νζε χαϊ 
βόα πιχρότερ' άχέων οίζύος νόμον 
ΐχων (ί'νξε χαΐ βόα 1ΐ3,ί; Ηβηηαηη, 
■ννβΙοΙίΘΐ• χέονΰα χαΐ πιχρότερον 
οίξνος νόμον δοΐινβίΐιί;, αΐβ λΫΐβοΙβι•- 
Ιιοΐυη^ νοη ί'νζε χαΐ λάχαξε 884 
^βϋΐ^ΐ;). 

888 Γ. „ ΚΓΪη1αιη§[βη 1)θ11θηοΙ — 
άα αΐΐβίη ίπι Ναηιβη ύββ Ιιαηάβδ — 
δίΓΟίζΘδί άα ίη πι&β1θ8βι• Αΐΐ%β- 
1)ΐ3,8βη1ιβίί;." ϋίβ ΗαηάβοΙιηΛ ^ίΙ)1; 
λνμααις νπρογααυλάαχοι περιχαμπτά 
βρνάξεις: λνμας εις ηΒ,οΥι οίβηι δοΐιοΐ. 
εΐ5 νπ^ρ των Αιγυπτίων πρεαβενοι 
ΒίηάοΓί, ου προ γάς Ηθπηαηη, 
νλάϋχων περίχαννα ΕησβΓ. Ζα 
περίχαννα (Αΐίΐτ. (Ιββ ίηηθΓβη 01}- 
3β1ίΐ8) ν^Ι. Ευι•. ΑηάΓ. 931 αϊ μοι 
λέγουβαι τονΰδ' ίχαννωοαν λόγονς. 
— Ηββγοίι. βρνάζειν γανριάν, ηδε- 
ΰΟ-αι. ϋ&8 νοΓάηη^ΙίοΙιβ \νβ8βη 
νοη ΗβΓοΜβη, (Ιίβ βίοΐι ίηι Οβίΰΐιΐβ 
ϊΙΐΓβΓ ΙΤηνβΓίβΙίζΙίοΙιΙίβίΙ; θ,Ιβ Ηβη-βη 
αηίβρίβΐίβη , Λνίι-Λ οίίβΓβ Ι^βί Εηή- 
ρί(1β9 (Ηίΐίβί;., ΗβΓ8,1ίΗ(1.) ^β^βίββίΐ;. 

890 ίί". 05 έτιωπά δ' (ίίΪΓ 05 έρωτας 104 ΑδΟΗΥΙ.03 ψειεν αλαϋτον νβριν. 
ΚΗ. βαίνειν κελεύω βάριν εΐζ άμφίΰτρυφον 
οβον τάχιβτα' μηδέ τΐξ ΰχολαξέτω. 
ολκή γαρ οντον πλόκαμον ονόάμ' αζεται. 

ΧΟ. οΙοΐ, πάτερ, 

βρέτεοζ 'ύρος ατα. μάλα (5' άγει 

αραγνοζ ώς βάδην 

οναρ α' οναρ μελαν. 

οτοτοτοτοΐ. 

μα Γα, μα Γα, βοάν 

φοβερον αΛοτρεπε, 

ω πα, Γάξ παΐ, Ζεν. 
ΚΗ. οντοι φοβούμαι δαίμοναξ τονζ εν^άδε' 

ον γάρ μ' έδρεψαν ούό' έγήραβαν τροφί]. 
ΧΟ. μαιμα τΐέλαξ 89δ 900 905 

αηΙΪΒίν. Μ&Γΐίη) . . (ίλαατον (Γιϊγ αιΰτον Ηθγ- 
ηιαπη) νβ^ιν■. ,,ίΙβΓιηΐΙ 3,η8ί6ΐιί;, "«-ϊθ 
άτι νθΛΙβικΙβΙβιη ϋΐϊβπηυίβ ΓΓοηδΙ, 
ίΙβΓ ΙιβΙΐΓβ Νϋ ιηδ»β ηιΐοΐι νΟΓ (Ιϊγ 
Ι3θ1ιπΐβη". ϋβΓ Χϊΐ τνητάβ &13 6ο1;1 
νβΓβΙΐΓΐ; ιιηά Η&ίίβ δβίηβ 1)β8οηάβΓβη 
ΡΗβδϊβΓ; ϊη Νίίοροΐΐδ τί^ατ ίΐιπι βϊη 
Τθπιρβί ^θ'Λ'βίΙιΙ. 

893. άαφίοτροφον ίητ άντίΰτροφον 
ΡοΓδοη η&οΐι άθπι 8ο1ιθ1. την ί| αμφο- 
τέρων των μερών ίλιβΰομένην ο έατιν 
άμψιύλιΰΰαν (αη Ιίβΐάβη ββίίβη §β- 
8θ1ι•ίνβΐί<;). 

89δ. ϋ. ΐ. ,,δοηδί -«^ίΓβΙ; άυ τΰοΐί- 
8Ϊο1ιί8ΐθ9 αη Λβη ΗααΓβη ΙιΐησβζβΓΓί 
\ν6Γ(1θη". 

896 1Τ. ,ΛνβΙΐθ, γαίθΓ, ιΗβ Ηίΐίΐί 
(1θ8 ΟδΙίβΛϊΙάβδ (βρέτεοί αρος &υ.ϋ 
ιΐβιη δοΐιοΐ. ή των βρετέων έτη^χονρία 
βλάπτει με υηά Ειΐ3ίαί1ι. 1422, 19 
άπ•6 61 τον άρω ν,αϊ αροξ το όφελος 
τίαρ' Αίαχνλω έν Ίκέτΐΰί ,,βρότεοζ 
κρος ατα" κτέ. ΑΙ»ι•β3θ1ι £ϋΓ βροτιοοα 
ροοαται) (ιηϋ -ννθΙοΙίθΓ Λυ ιαΐοΐι 
νβΓίΓδ8ΐ;βίθ8ί;, 739), ΐβΐ ιηβϊη υηΐΐβΐΐ 
^β•«ΌΓ(1βη. Καο^δΐοΐιίβίοδ (μάλα ό' 
ίϊΧΓ μύλόα ΒοΛβ) ίΰΙΐΓΐ βΓ ιηΐοΐι (μ' 
899 ίβΐιΐί ΐη Λθγ Η&ηίΙδΛπΛ) ίοΓΐ 
\νΐβ βΐηθ 8ρΐηη6 ιηϋ Ιαπ^βη 8ο1ΐΓϋ- 
ίβη, βϊη Ν&ο1ιί;§[θ8ρβη8ί;." — αραχνος 
βίΜ άβτ ο^6ΐΛΓθ1ιη1ϊο1ΐΘη Γοπα αράχνη 
ί^οΥίβϊηί αηοΐι Νοιη. ζα άράχνον 
ΥτΆ^ιη. 121 ζιι 8βίιι ίΐΌΪζ (Ιογ Αη- »αΐ36 1^6^ Ηβδγοίι. άράχνον άπ' ίΰ- 
^είας 6 αράχνης. Αΐΰχνλος Λαΐω. 
ϋΐ)θΓ άϊβ 8θ1ΐ'«•αΓΖ6 δρϊηηβ ν»1. 
ΑήδΙοί. 11131 αηίιη. IX 39 το ό' 
έτερον (άράχνιον) μείζον, το μ(ν 
χρώμα μελαν, τά όέ α%έλη τά τιρο- 
βΟ-ια μακρά ^χον, τϊ] όέ κινήαει 
νωϋ'ρον και βαδίξον ηρέμα. 

901 ί". μά Γά: 8θ1ιθ1. ω μΐμερ Γη. 
ΑΙδΟ δίβΐιί μα ίϋΪΓ μάτερ ναβ η3,θ1ι- 
ΙιβΓ τΐά ίί\ι τίάτερ. — βοην φοβερός 
ντϊβ βοην άγαΟ'ός. 

903. πα Γϊϊγ βά Υ&ΙοΙίβηαθΓ ηαοΐι 
^1β1I1 8θ1ιο1. ώ πάτερ Ζεν, Γης παϊ. 
η αντί] γάρ 'Ρέα και Γη. Υ^Ι. 8θρ1ι. 
Ρΐιΐΐ. 391 όρεΰτέρα τταμβώτι Γά, 
μάτερ αντον ^ιός, \νο αυοίι ΚΙίθα 
(Κ5-ΐ3β1θ) ιαϊί; Οβ ΐάβηίίβζϊθΓί: ■«•ΐηΐ. 

904. Υο^Ι. 933. 

905. έγήραΰαν, 8θ1ΐθ1. Εί'ί )'')ραϊ 
με ηγαγον. ΧιΐΓ άθΓ βΓβίβ Αογ. ίιαί 
ί&ΐίίϊΐϊνβ ΒθΛθοίυη^ {γηράοκων Ϊ8ΐ 
Ργοιπ. 1013 θΙ)βη8θ•«'6ηΐοΓ ίίΓΕηδΐΙίν 
■ννίβ Εαιη. 286). έγηραβαν τροφΐ/ 
ΐδΐ 3. ν. α. έγηροτρόφηοαν (έγηρο- 
βόακηβαν): ,,δίβ Η&ΐίθπ -ϊνβάβΓ ΐιι 
(ΙβΓ ^υ^θη(^ ηοοΗ ίιη ΑΙΙβΓ ίίίτ 
ιηίοΐι οΓθδΟΓσί;". ΡαιηΐΙ 8θ11 άϊε 
ηίβιΐΓΪ^ο ϋβη]ί\νθΪ3θ (Ιβ8 ΒαΛ&ΓΡη 
^βΙίβηηζβΐΛπβί ■ννβπίβη. 

906 ί. μαιμα: 8θ1ιθ1. έν&ονβια. 
Ηβδγοίι. μαιμά' έν9ον6ΐά καΐ ό^έως 
ορμά. η ορέγεται, ■προΟ'νμεΐται: „6ϊ< ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΧΌΕΝ. 105 - - - - δίπονζ οφΐζ, 

εχιδνα ό' ώ^ με τΐζ 
τιόδ' έΐ'όακονβ^ ^'χ^'• 
ότοτοτοτοΐ. 

μά Γά, μα Γ«, βοά ν 
φοβερόν άπότρεχε, 
ώ πα, Γας τιαΐ, Ζεν. 
ΚΗ. ει μη τΐζ έζ νανν εΐβιν αΐνεΰαζ τάδε, 
λαχίς χιτώνοξ έργον ον κατοικτίεΐ. 

ΧΟ. Ιώ :ίόλεωξ άγοί πρόμοί, δάμναμαι. 

ΚΗ. πολλονξ ανακταξ, παΐδαζ Αιγύπτου, τάχα 

οψεβ&ε' ^αρΰεΐτ', ουκ ερεΐτ' άναρχίαν. 
ΧΟ. διωλόμε6ϋ•'' άελχτ', αναξ, τίάβχομεν. 
ΚΗ. ελίειν έοιγ' νμάζ άποβτΐάϋας κόμης, 

έπεί ονκ άκονετ ό|ύ τών έμών λόγων. 910 915 

δίνορίι. 920 ΒΑΣΙΛΕΥΣ. 

οντάς, τί ποιείς; εκ ποίον φρονήματος ίτ&οϊιίβϊ ΙιβΓΕίη." — δίπονς δφις νοη 
(Ιβιη ΗβΓοΙά \ν^ΐβ όίπονς λέαινα Ασ. 
1257 νοη ΚΙ^ΙϋπιβδίΓα (βΐηβ Ιιδννίη 
θΐ^βηοΓ Αιΐ, ηιΐΓ ίΙβΓ ΟΓβ,υβαπιΙίβίί;, 
ηΐοΗΙ (ίβΓ ϋαββΓβη Οββίαΐΐηαοΐι). Λ"^1. 
ζα χνμα χΒρααΐον ΰτρατον 8ΐθΙ). 64. 

908 ί. ,,ΙηίΙ ""'^ίβ βίηβ ΝαΙΙβΓ, (Ιΐβ 
ΗΪοΗ ϊη άβη Γαβ βϊη^βΐ3Ϊ98βη Ιιαί, 
Ηαΐί 8Γ ιηϊοΐι Γθ3ί." Υ^Ι. 8ορ1ι. Αηί. 
531 οί' ό' η κατ' οΐ'κονς ά»? ^χιόν' 
νψίΐμένη λι^Ο^ονΰά μ' έξέπινες. ϋίθ 
ΗδίκΙβοΠήΛ ^\)ί: ίχιόνα ό' ως με 
τί ηοτ' ίν όαχοαάχ, νβΛβββθΓΐ; νοη 
ΜαΙΙοΓ υ. Ά. 

914. ΐΐ μι'ι τις ίίαιν ίνΐΓ βΙ μη ίτε 
ΐΗΪ θΐβ βρΓαοΙιβ ιΙβΓ Βτοΐιηη^. — 
αίνίβας τάδε, θΐοΐι (Ι&Γβΐη ίΰ^βηιΐ, 
ίΐ&ωϋ 8ΪοΙι 1)β{2^α^βηι1 (οΐιηθ λνΐοΙβΓ- 
8ΐΓβΙ>βη). Λνί. Εαιη. 472 τιράξας 
γαρ ίν οοϊ τιανταχΐ} τάό' αινίοω. 

91δ. έ'ρ/ον, δοϋοΐ. τΐ]ν ϊργαβίαν 
τοϊ' χιτώνος ά. ϊ. (Ιΐβ Εοίηΐΐθϋ ίΙβΓ 
ΑτΙίίΊί. Λ'^1. ζη 128. 

916. Γ)βΓ ΗθΓοΜ ζβΓΓΐ; βΐηζβΐηο 
1»&η&ί(1θη &η (Ιβη ΚΙβίάθΓη. — άγοΊ 
τρόαοι: νσΐ. Εϋπι. 402 Αχαιών ομ- 
τορίς τί •κίΔ ηρόμοι. 918. οΰκ έρεΐτ' άναρχίαν 1ιδ1ιηΪ3θ1ι, 
■Λ'βϊΐ άΐβ ϋΒ,ηαίάβη ηαοΐι άβη Ηθγγ- 
βοΐιβπι άβ8 Ιι3.ηί1θ9 ^βιαίβη 1ιαΙ»βη: 
,,ίΐιι• Λνβι-άβΐ; βαοΐι ηΐοΜ ϋΙ^θΓ (Ιαβ 
Α1)1ι&ηύθη8βίη νοη Ηβη•9θ1ΐθΐ•η ζα 
]3β1ί1&σβη ΙιαΒβη." Οίβ νοη ΗβαίΙι 
νοΓ^βηοιηηιβηβ νβΓίαηβοΙινιη^ νοη 
917 £. ηηά 920 ί. δΛβίηΙ; αβπι Ζιι- 
βαηαιηβηΐι&ηοτβ ντβηί^^βΓ ζα βηΐ- 
βρΓβοΗβη. 

920 Γ. ,,ΐοΐι ηιιιβ βηοΐι ^α -ννοΐαΐ 
Ιιβΐ άβη ΗαδΓβη ίοι-ίΓβίββη τιηιΐ Ιιϊη- 
8θ1ι1βϊίβη (ζαηι δοΗϊβ'β)." — ΓίΪΓ 
άποοπάβας νβιηιιιΐβί Ρίβιβοη αη- 
βρΓβοΙιβηά έπΐΰτΐάΰας. — ϋΐ)θΐ• (Ιβη 
Μαη^βΐ άθΓ Οϋβατ ζιι 406. — Ζιι 
όξυ άκονετε ν^Ι. Ηοηι. Ρ 256 ώ^' 
ίφατ', ό^ν ό' αχοναεν Όιληος ταχνς 
Αίας. 

922. ϋΐβ ΗΐΙίβπιΓβ ιΙβΓ Μ^άοΐιβη 
^βΐίβη ιΐϊβ ΜοΙΐνΐβηιη^ 3,1) ίπΓ Λ&β 
ΑυΠΓβίβη (1β8 Κδηΐ^δ. — οντος 
(1ιβυ3 ία) ννίβ 8ορ1ι. Ο. Τ. 532 οντος 
6ν, πώς δενρ' ιβΟ^ες; Ο. Κ. 1627, 
ΤΓαοΗ. 404, Αϊ. 71, 1047. — έχ ποίον 
φρονήματος ϊη (Ιθπι 8ΐηηβ ,,ντβ,β 
Ι^ϊυβδϊ ιΐα άΪΓ βίη". Ιη ποίον ΐαΐ 106 Α80ΗΥΙΟ8 ανδρών Πελαβγών τήνδ^ άημάζεΐζ ι%6να\ 
άλλ^ ή γυναικών ες Λολιν δο'κεΐς μολεΐν; 
αάρβανοξ ων <ϊ' "Ελληύιν εγχλίεΐξ άγαν 
και ΛολΧ' άμαρτών ονδεν ώρ&ω6ας φρενί. 

ΚΗ. τι ά' ήμπλάκηται τώνδ' έμοί δίκης ατερ; 

ΒΑ. ^ένοξ μεν είναι ηρώτον ουκ έτίίΰταΰαι. 

ΚΗ. ηώς ά' ουχί, ταμ 6λωλό%•' ενρΐΰκων αγω. 

ΒΑ. Λοίοιβιν εΙπων προ^ένοις έγχωρίοις; 

ΚΗ. ΈρμτΙ μεγίΰτω προξενώ μαύτηρίω. 

ΒΑ. &εοΐ6ιν εΙπων τους &εονς ονδεν ΰεβτ]. 

ΚΗ τους άμφι ΝεΙλον δαίμονας βεβίξομαι. 

ΒΑ. οΐ ί' ένΰ-άδ^ ουδέν, ώς εγώ βέ&εν κλύω. 92δ 930 (Ιίβ βΓδΐβ 8ΐ11)β νθΐ•ΐ£ϋ.Γζ<; Λν^ίβ Αήβίορίι. 
"ννββρ. 1369, Ιιδ,ιιβ^ ίη τοιούτος, 
τοιόβδε, ΐη οϊος Ηοιη. ν 89. 

923 ί. ν^]. 8ορ1ι. 913 οατις 8ίιιαι 
άΰκονϋαν ΐίΰελΟ•ών τΐόλιν κανεν 
νόμου ίΐραίνονααν ουδέν, είτ' άψείς 
τα τήαδε της γης κνρι' οίδ' έπεΰτιεΰών 
άγεις ϋ'' α χρήζεις καΐ παρίοταβαι 
βία' και μοι τιόλιν κένανδρον η 
βουλής δίχα ϊδοξ,ας είναι καμ' ϊβον 
τω μηδενί. 

925. κάρβανος, βάρβαρος: ζα 124. 

— έγχλίεις, ένυβρίξεις, Ή.β5γο)ι. έγ- 
χλίεΐ' εντρυφά, άη ηίιηιηδΐ; Ϊϊγ ΗθΙ- 
Ιβηβη §β§βηαί)βΓ ζα νΐβΐ ΓΓβίΙιβϋ; 
1ιβΓ3.π8. ϋίβ ΕηίΓϋδΐαη^ θηίβρήοΐιί; 
άβηι ίτβίΐαηΐίβη, νιτβίοΐιβιι ζ. Β. ΙρΗι- 
^βηίβ 3.ιΐ88ρΓΪο1ι<; Εατ. Ιρίι. Α. 1400 
βαρβάρων δ' "Ελληνας άρχειν εικός, 
άλλ' ου βαρβάρους, μήτερ, Ελλήνων 
το μίν γαρ δοϋλον, οι δ' έλεΰό•εροι. 

927. ημπλάκηται. . . δίκης άτερ: 
ν»1. 8ορΐι. Αηΐ;. 743 ου γαρ δίκαια 
β' έξαμαρτάνον&' ορώ. — νΐβΠβΐοΙιΙ) 
8θ1ΐΓβΐΐ3ί; πιαη Ι3β88βι• τώνδέ μοι {ναϋ 
Ηβηη&ηη). 

928. Βίβ §β•«^δ1ιη1ίο1ΐ6 8ΐβ11νιη^ 
ΐβΐ; πρώτον μεν είναι ξένος (ξεϊνος'. 

— έπίβταβαι: ν^Ι. ΗοΓ. οαιτη. ΠΙ 27, 
73 τιχοι- ίηνΐοίϊ Ιονίβ β88β ηββοίβ. 

— Ζυη (τθάαηΐίβη ν§1. 8ορ1ι. Ο. Κ. 
924 ουκ ουν ϊγωγ' αν ΰής έπεμβαί- 
νων χΟΌνος . . άνευ γε τοϋ κραί- 
νοντος οατις ην τίόλεως ονΟ•' είλκον 
ουτ' αν ήγον, άλλ' ηπιατάμην ξένον 
παρ άοτοΐς ώς διαιτάοθ'αι χρεών, 
Ευι•. Μβ(1.222 χρη 5έ ξένον μίν κάρτα 
προΰχωρεΐν πάλει. 929. τάμ' 6λωλό%•' . . άγω {{ην 
τάπολωλό&' . . έγώ ΡοΓδοη) ντΐβ 
Ε\ΐΓ. Ιοη 523 κού ρυΰιάξω, τάμα δ' 
ευρίΰκω φίλα (1. ενρίΰκων άγω), ά. 1ι. 
86111 Εί^βηί;ηιιι ά&ι-ί ιηαη ηβΐιηιβη, 
Λνο ιηαιι β3 βηάβΐ;. Υ^Ι. Ε\ιγ. Ηβια- 
Μίιΐ. 267 άξω γε μέντοι τους έμους 
έγώ λαβών (^ΙβίοΗίαΙΙβ '\Γν"οι•ίβ βΐηθ9 
ΗβΓοΙίΙδ), 8ορ1ι. Ο. Κ. 832 τονς έμους 
άγω. 

930. προξένοις: ζυ 245. Λ'^σΐ. Ευι•. 
ΗβΓαΜΐοΙ. 364 0•εών ικτήρας άλάτας 
και εμάς χ9•ον6ς άντομένους ξένος 
ών βιαίως έλκεις ου βαΰΐλεϋΰΐ δείξας, 
ουκ άλλο δίκαιον ειπών. 

931. ,,ΐοΐι }\ά\)6 ζπ Ηβπηβδ, άβιη 
6βΙ)βΓ ^Ιϋοΐίΐϊοΐιβη Γιιηάβ8 (έρμαϊον), 
^βββίιί ηηά Αά ίοΐι άαβ (τβδποΐιίβ 
^ΙηοΜΐοΙι σβίιιηάβη 1ιαΙ)β, Ιι&ί θγ 
ΙΠΙΓ 1)β88βι•β ϋίβηβίβ «βίβΐδίθί &13 
3β€ΐθΐ• πρόξενος. θα ϊοΐι ιαβίη 
Εί^θηίιπη βυοία^θ , Ιίδ,ιη ββ ποτ Λαταυί 
Άη 68 ζυ βηοίβη." Μϋ μαΰτήριος 
(ματήριος?) \φ.. Ιχναία αΐδ Ββΐ\νθΓ<; 
ά6Γ ΤΗειηΐδ Ηοιη. Ηγιηη. Ι 94, (ΐ6ΐ• 
ΝθπιβΒίδ ΙιγΙΐορΙΐΓ. 129. ϋΐβδβ Αιΐδ- 
8α§6 1ιΐιΐ(ΐ6ΐ•1; ηΐοΐιί, άαβ (ΐ6ΐ• ΗβΓοΜ 
νοη §[η6θ1ιΪ8θ1ΐ6η Οοίϋιβϊίεη ηΐοΐιΐδ 
τνίδδβη ■«'ίΐΐ. 

932. Υ§1. 8ορ1ι. Ρΐιΐΐ. 992 θίΟΓδ 
προτείνων τονς &εονς ^ρευδεΐς τι9εΐς. 

933. ν§1. 865 νιηύ 904 £. 

934. ώδ 6έ0•εν κλύω ά. ί. ηαοΐι 
(ΐ6ΐηθη ΕβοΙβη ζυ βοΐιΐϊθβθη. Υ^Ι. 
Ργοπι. 1009 κλι'-ω α' έγώ μεμηνότ' 
ου ΰμικράν νόοον. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 107 

ΚΗ. 'άγοιμ αν, ει τις τάβδε μη ^^αιρήθεται. 935 

Β^Ι. χλάοΐξ αν, εΐ ^ανβειαξ, ον μαλ' εξ μακράν. 

ΚΗ. ηχονΰα τονΛΟξ ουδαμώς φιλό^ενον. 

ΒΑ. ον γαρ ^ενονμαι τονς %•εών βνλητορας. 

ΚΗ. λε^Ό^μ' αν έλ^ών παιβϊν ΑΙγνητον τάδε. 

ΒΑ. άβονκόλητον τοντ εμώ φρονήματι. 940 

ΚΗ. άλλ' ως αν είδώς εννέηω βαφέβτερον — 
'λαι γαρ πρέπει χήρυκ* άπαγγέλλειν τορώς 
εκαβτα — πώς φώ; προς τίνος τ' άφαιρεϋ-είς 
ηχειν γνναιχίον αντανέψιον ΰτόλον; 
ούτοι διχάζει ταντα μαρτύρων νπο 945 

"Αρης' το νεΐχος ά' ονχ εν αργύρου λαβτί 
ελνβεν, άλλα πολλά γίγνεται πάρος 93δ. ΐί . . ϊ^αιριίαεται: Θ3 ίδΐ; ΐΐιηι 
1)βί δβΐηβΓ ΒΓοΙιυη^ ^Ιβΐοΐι Ιο,ησβ, 
ά&& βτ 8ΪΘ ηΐοΐιΐ; 3.α8ίΰ1ΐΓβη Ιίαηη. 

936 ί. οΰ μάλα (ζα 479) £§ μαχράν 
άΛ. ,,υηά ζ^&γ τβοΐιί; ΙίαΜ" („69 
Λν^Γ(1 §&τ ηΐοΐιί Ιαη^β ατιί' βΐοΐι νταΓ- 
ίβη 1&3Ββη"). Υ§1. Ευι•. ΗβΓαΙίΜ. 
270 κλαίων αρ' αχρτ] τώνδε κούκ ε'^ 
άμβολός, \70Γ3-ιιί άθΓ ΗβΓοΙά βι•- 
λνίάβΗ;: μή προς 9εών '/.ήρυκα τολ- 
μή(ί7]ς &ενεΐν. ΑΙιηΙίοΙι ΙιίβΓ: ,,ϋιι 
8β1;ζβ8{; (ϋΛ ϊΛθγ (ϋβ Κΰοΐίδΐοΐιίβη, 
■ννβίοΐιβ ιηαη ΓΓβιηάβη βοΙιτιΜβΙ:, Ιιΐη- 

938. ,,Εβηίβ, -^βίοΐιβ βο1;ίβ8Γ&υΐ3 
νβΓΰΙιβη, 1)β1;ΓΕθ1ι<:β ΐοΐι ηίοΐιΐ; αΐδ 
Γνθηκίβ, ΒοηάβΓη £ΐΐ8 Οοΐίθδΐϋηΐϊβι•." 

940. Ι)βι• Αυ8(1ηιοΐ£ (3β8 βίηί&οΐιβη 
Οθάαηΐίβηθ „(1α8 ηιαοΜ ηιΐΓ Ιίβΐηβ 
8θΓ§β", ,,άαηιπι ΙίΰιαιαβΓβ ϊοΐι ιπΐοΗ 
ηϊοΐιΐι" Ιίβηιιζθΐοΐιηθί; οΐβη κόμπος 
άθΓ ΑδοΗγΙβΐβοΙιβη 8ρΓ3,ο1ιβ, άβιη 
αηοΙι"ννΌΓΐ;β, "νν^βίοΐιβ -ίν^ϊβ άβονκόλητον 
άβη ΥβΓθ 1)Ϊ3 ζιΐΓ ΟαβιΐΓ αιΐ8ί"ΰ1]βη 
(ζ. Β. ττροβπαΰΰαλενΰω, ενωρίάξω, 
κατιαχνανεΐα&αι , ν-φηλοκρήμνοις, 
ίκατογκάρανον), 1)β3θηΛ6ΤΒ ζυ8£ΐ^βη. 
Ζυ άβονκόλητον ν§\. Α^. 674 έβον- 
κουλονμεν ψροντίΰΐν νέον πά9•ος, 
Ηββγοίι. βονκολήΰομεν μερίμνήΰομεν. 

941 ίΤ. ΟβΓ Ν3.οΗ8ίΐ1;ζ ζα (Ιβιη 
Γίηαΐ3&1ζ ο^^ αν έννέπω ΐβί τιώς 
φώ ; ίη ίΌΙ^βικΙβιη δΐηηβ : ., ΕΰΓ άα^ 
ΐο\\ αιι£ Οτηιη(1 ^θηδ,υβι• Κβηιι<;ηί8 
ηιβΐηβπι Ηβπ-η (ΙβαίΗοΙιβΓβ Μβΐάυησ 
ηιαΛβ, 80 8&§β ιπιγ, -^ΐβ ΐοΗ 1)6- 
ΓΪοΙιίβη 8θ11". 944. Ζυ ηκείν (ζυηϊοΐίΐίοηιιαθη) ΐδΐ; 
ςρώ ζυ βΓ^'ήηζβη. — αντανέχριος 
\νΐβ 995. Ζ^να,Γ Ιιεΐβΐ; 88 1)βΐ ΡοΙΙ. 
ΠΙ 28: οι αντανέ•ψιοι ονδ^ν πλέον 
των άνεχριών, άλλ' αντικρνς ταντόν, 
3;1»βι• οΙοοΚ Ηβ^Ι; ίη άΐβδβι• Ζυ- 
δαιηηίΘηδβίζπη^ βΐηβ δίβϊ^βηιη^ 
άβ8 Ββ»ΓΪ1Γ8, άυιοΐι τνβίοΐιβ Ιιΐβι• 
άαβ (Ιβη Α^τρϋαάβη ζυ^βία^ίβ ϋη- 
Γβοΐαί 1ιβΓνοι•^β1ιοΙ)βη Λ^βιάβη 8θ11. 
ν^Ι. αντάδελφος, αντοκαβίγνητος. 

945. ϋίβ νοι•1ιβΓ^β1ΐθη(1βη \νοΗ;β 
πώς φώ; . . ΰτόλον; ύηά ίη 8θ1ΐΓ 
ηαοΙιάΓϋοΙίΙίοΙιβπι Τοηβ ^θερΓΟοΙιβη, 
•ννβίοΐιβι• άίβ λΥίοΜί^ΙίβίΙ; άβΓ δαοΙίΘ 
1ιβΓΤ0ΓΐιβΙ)βη 8θ11. ϋίΘ8β ^ίΛϋ^- 
Ιίβίί νίΓοΙ άυτοΐι οντοί δικάζει κτέ. 
Άη8§βΐϋ.\ιή,. "ΝΥθί! νβιτηυΐβί, οίαβ 
θίη ν6Γ8 αυβ^βίαΐΐβη ββί €ΐ68 Ιη- 
}ια1ί;8, (ΙβΓ Κδηί^ ηιο^β βίοΐι άίβ 
δαοΗβ ζ\νβί- υη(1 ίΐι-βίπιαΐ ϋΙϊβΗβ^βη. 

945 £Γ. ,,ϋβΓ δίΓβϋ "ννίΓά ηίοΐιί; ίη 
βίηβι• ^βήοΐιίΐίοΐιβη Υβι-ΙίΕΐηάΙυη» σβ- 
δοΐιΐίοΐιίβίί υηά ηιίί; βίηθΐ• 0β1(ΐΐ)υββ 
αΙ)^βπιαο1ι1;, 3θη(1βπι Αγθβ βηί8θ1ιβί- 
άβϊ ίΐιη ηιίί Βΐυΐ; υηΛ Είδβη." Υ^Ι. 
Α^. 804 δίχας γαρ ουκ άπο γλόιαβης 
9εοΙ κλνοντες κτέ. — νπο μαρτύρων 
νηβ ϋθπιοθίΐι. ό1, 22 μόνον ονχ νπο 
κ7}ρνκος πωλονΰΐ τά κοινά. — λαβ^, 
ηιίϊ; Οβυ, (Ιαβ άΐβ βίηβ Ραι-Ιβϊ θγ- 
Ιιϋΐί. — ^λνοεν. ϋβΓ ΑοΓ. 1)βζβίο1ιηβ<; 
(Ιίβ ι•&8θ1ιβ υηά ΙβίΛΙβ ΕΗβάί^η^ 
(,,πι&η ζαίιΐί; (13,8 ββΐιΐ υηύ (ΙβΓ 
δίΓβίί ίδΐ ζυ Εηοΐβ"). — πολλά γί- 
γνεται πάρος κτέ., νσΐ. Ηοπι. ν 427 
πρΙν και τίνα γαΐα κα%•έ^ει. — 108 Α30ΗΥΙΟ8 χεβΐΐματ' άνόρών κάΛολακτίβμοί βίον. 
ΒΑ τι 6οί λέγειν χρη τουνο.α'; εν χοόνω μα^ων 

εϊ(3ΐίΐ βύ τ αντοζ χοΐ ^ννέμτιοροί βέ^εν. 950 

ταύτας ό' έκονβας μεν κατ ευνοιαν φρενών 

αγοις αν, εΪΛερ ενΰεβης πίϋ-οί λόγος. 

τοιάδε δημόπρακτος έκ Λολεως μία 

■ψήφος κέκρανταί, μήχοτ^ εκδονναι βία 

ύτόλον γυναικών τώνδ' έφήλωται τορώς 955 

γόμφος διαμπά^, ό}ς μένειν άραρότως. 

ταντ ου πίνα^ίν εβτιν εγγεγραμμένα 
ονδ' έν Λτυχαΐς βίβλων κατεύφραγιβμένα, 
ΰαφή ί' άκούεις ε| έλευϋ•ερο6τόμον 
γλώΰΰης. κομίξου ί' ώ^ τάχιΰτ^ δ| ομμάτων. 960 άηολακτιΰμ,οί : άβΐ' ΑπδάΓαοΙί 1»βζίβ1ι1; 
8Ϊο1ι 3,αΓ οΐίΐδ Τοάβδζαοΐίβη. Υσΐ. 
ΥβΓ». Αβη. Χ 730 8ί;βπιϊίνΐΓ ΐηΓβΙϊχ 
ΑοΐΌπ βΐ οαΐοϋ^πδ Ά,ίτΆΏΐ ίαηάϋ; 
Ιιηιηιιιη βχ8ρΪΓ3-η9. — ΓΐΪΓ βίον 
Μβίβί ΡΙαΙ. ΜοΓ. 517 Γ τιηά 937 Γ 
βίων. 

949. Όϊβ άτβίβίβ Κβάβ άββ ΗβΓοΙοΙβ 
ΘΓΓά1ιι•ί; βΐηβ βίοίζβ Ει•\νϊ(1βηιη§ — 
τι . . τοννομα; 1»βζίβ1ι1; 8ίο1ι Εΐηί (Ιΐβ 
¥τΆ§6 τιρος τίνος ν,τ'έ. 943. 

950. ΒίΟΊ] ού τ' αντος χοί ΒοΛβ 
ίητ είΰ9•ιγαυτος χοιϊ. — οΐ ξννέμποροι 
ΰί9•εν νβΓαοΗΐϋοΙι νοη θβΐηβηΗβΓΓβη. 

952. Βναεβιίς: δί&ιΐίιαϋΐίβι• νβι•- 
ιηηΐβΐ; ευμενής. Οοοίι Ιίαηη εϋΰεβής 
8Ϊο1ι αηί άίθ ΓοΓάβηιη^ Ι^βζίβΙιβη, 
άα,β άϊβ Ηβίΐΐ^ΐίβΐΐ; άβδ &δ1;ίβΓα,1ί;αΓ8 
ηϊοΐιί νβι-ΐβίζΐ; \\'θγ(1θ, "ννίβ Θ8 ιίβι• 
ΗθιόΙΛ νοΛβι- ^βίαη ΙιαΙ. — ΝαΛ 
(ϋβββιη Λ^βΓθβ νβπηηίβΐ ΗατίΛΐη^ 
βΐηβ Ιιϋοΐίβ, λνβίΐ ΛβΓ Οβ^βηδ&ίζ ζα 
(κούαας μεν ίβΐιΐί;; πηά Λνβηη οΙϊβθβΓ 
&ιιθ1ι άΐίΓοΗ μήποτ' εχόονναι βία 
(954) ^βΐ3ΐ•αοΙι1; ■«■ίι-ίΐ , 80 βοΐιβϊηΐ; άοοίι 
ά3,3 ίοΐ^βηάβ τοιάόε Άηΐ βΐηβ βηΐ- 
Βοΐιϊβάβηβ ΑΒ^ν'βΐθαη^ ^β\ν^3ι1ί1;αϋ^βιι 
Λ'οι•^β1ιβη8 Ιιίηζιιτν^βίδβη. ϋίβδβ ΑΙ)- 
\ν'βΐ8αησ Ιίοηηΐιβ αυοίι ιηϋ; βίηβΓ Εγ- 
ντΐάβηιη^ &ιι£ άΐβ ¥.945—948 νβν- 
Ιϊυηίίθη ββϊη. 

953 ί". δημόπραχτος . . -κέκρανται: 
,,θΐη νοη ιΙβΓ ββηιβίηάβ ^βΓ&βίβν 
βίηΙιβΙΗ^βι• Ββ8θ1ι1\ιβ ΐδΐ ζυδίαηάβ 
^βΐίοηιηιβη", ν^Ι. Α^. 464 δημοχράν- 
τον αράς. ϋΐβ Αηάβηιη^βη νοη δίαάίπιΰΙΙθΓ ί'κ ροηής μιας ηαά ΤοίΙΙ 
ί'κ γνώμης μι&ς 9Ϊηά δϊηηΐσ, 3.])βτ 
ηηηδίϊ^. — βία ά. ϊ. -ννβηη νοη ιΙθγ 
£ΐηάβι•βη δβΐίβ Οβ\να1ί ^βΙ>Γ3.ηο1ι1: 
\νΪΓ(1 . 

955 ί. τώνδε διαμπάξ, έφήλοίται 
γόμφος, 1ΐ3.βο ΐΓα1)3,1ι οΐ&νο βχα δυηΐ, 
νσΐ. ζα 449 £. — τορώς ΙιΐβΓ ΐπι 
βίσβηίΐϊοΐιβη 8ϊηηβ: „(1ιΐΓθΐ3ΐ)θ1ΐΓβηά, 
ΛαΓοΙιΛΓΪη^βηίΙ". — Μβίηβΐίβ νβΓ- 
ηιηίθί ίί>ί μένειν άρκρότα, ΗβηνβΓίΙθη 
ωΰτ' ίχειν άραρότως, Λνΐβ βδ δοΐιβίηί 
ηηηοΐί^. 

957. δοΐιοΐ. οΰκ εγγράφως ταντα 
είττον, άλλα ζώα η φωνΐ). 01)1ίθ[ΐιβ 
ηοίΕί Αθί&θ Γβ^βδ βρΐδίηϋδ ηιβ,ηά&ία 
ϊηοΐυάβηΐβδ ηβηιιβ αηίβ Ηοηιϊηιιηι 
οι•α ρΓοοβάβηίβδ, ηί δίίβρίηδ ΐη Ιιαο 
£3.1)ϊΐ1α ΙιαΛαΓοηιηι ΐηβίίίηία ΟΓαβ- 
οοΓυπι ηιοπΐ3υδ ορροππηίαν {^Vθ^1). 
\)\% Κβηηίηϊδ δοΙοΙιβΓ (.τβΙ)ΐ•ϋηο1ιβ 
νβπίαηΐίίβ άβΓ ΟίοΜβΓ ΛναΙίΓδοΙιβίη- 
ΙΐοΗ άβΓ Ρβηβ^βδβ άβδ Ηβ^αίϋοδ. 

958. έν τίτνχαΐς βίβλων, ϊη ζη- 
δαηιπιβη^βΓαΙίβίβη Β1ϋί1βι•η νοηι 
Βαεί; άβΓ (&σ7ρ1;ϊδο1ιβη) Ρ&ρνπΐ!;;- 
δίδ,τκΐθ. νίβΠβίοΙιΙ; ΐδί εποΙι Ιιϊβι• 
άΐβ 769 ηΙ)βΓΐΐβΓβΓ*β ΓοΓηι βί'βλος 
ΗβΓζυδίβΠβη. Ζη τιτυχαϊς ν^Ι. Ηοπι. 
Ζ 169 γράχί>ας έν ττίναγ,ι πτυκτώ, 
δορίι. ΓΓ8,^ηι. 144 γραμμάτων πτνχάς, 
ζη χατεοφραγιομίνα Επγ. ΙρΗ. Α. 35 
δέλτον τε γράφεις . . •κα\ ταύτα πάλιν 
γράμματα Ονγχεΐς και ΰφραγίζεις 
λνεις τ' όπίβω. — ϋΐιβι• ιΐβη Μαη^βΐ 
άβΓ Οϋδηι- ζη 406. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧϋΕΧ. 109 ΚΗ. 'εοιγμεν ηδη πόλεμον άρεΐβΟ-αυ νέον. 

εΐη δε νίκη κκΐ κράτη τοις αρβεθιν. 
ΒΑ. άλλ^ αρβενύξ τοι τηβδε γης οϊκητορας 

ενρήθετ^ ον πίνοντας εκ κριϋ^ών μεϋ^ν. 
νμεΐς δε πάθία 6νν ψίλαις οτίάοΰιν 

&άρ6ος λαβονύαι βτείχετ ενερκή πόλιν 

πνργων βαρεία μηχανΓ] κεκλτ}μενην. 

και δώματ εβτΐ πολλά μεν τα δημια, 96δ 961 ί. 'ΐοιγμ(ν (νίβΐΐθίοΐιί 'ίίγμεν 
ζυ δοΙίΓβΛβη, ν»!. πεπ^ο^Ό•ααει•, 
πεητιθ'μεΐ') . . άρεΐ6θ•αί (ίΐΪΓ ΊΌ&ί μίν 
τάδ' . . ^ρισ9-£ ΙίΟΓΓ.ίη ίρίίσθ-ε ΟοΒβΙ:): 
ν^Ι. Α§. 1160 «μφΐ Κωχντον . . 'έοΐΆα 
9εβπιωδήΰειν τάχα. — τιόλεμον νέον 
νή& 344. — νίχη και χράτη: ν^Ι. 
8ορ1ι. ΕΙ. 8δ νίκην τε . . χαΐ χρύτος, 
Ββΐηοδίΐι. 19, 130 χράτος τΐολεμον 
•Αοι νίκη, ΡΙ&ϊ. Οββ. 962 Α νίχηρ ααΐ 
κράτος τιολεμίων. 8ο νβΓίαιι^ 
Χ&αοΐί αηοΐι Ιιιθγ κράτος ηηά οΐΐβ 
Εηύιιη^ νοη νίκη 1ί3,ηη (Ιβη υΐ)6Γ- 
σαη^ τοη κράτος ΐη κράτη \)&'^\τ)ίϊ 
ΐΐ8,1)θη; (Ιοοίι 181; (ΙβΓ ΡΙτίΓαΙ Ββΐ 
Α8θ1ιγ1θ9 τιηύ 8ορ1ιο]ί1θ3 ζΐθηιΗοΙι 
ΙΐΗ,ηβ^. — τοί5 άρΰΐοιν λτιθ 398. Ιη 
τηοάΐβζίβι•ίβιη δίηηβ (Γϊ§ήι• άβΓ 
Ιν&άυοίίο) σβ1)ΐ•αυο1ιί (Ιαβ ΛΥογϊ ίηι 
ίοίσβηοίθΐι ΥβΓδθ ύθΓ Κδηί^. — ΒβΓ 
ΗθΓοΙά ΙήΗ 80 αΐϊ, ά&β θγ άίβ 
1)βΐάβη ίοΐ^βηάθη Υβίδβ οΐββ Κδηί^3 
ηοοίι ΙιογΙ 

964. ίκ κριθών μί'θυ: δοΐιοΐ. τιρο 
γαρ της ενρίοεως τοϋ οί'νου τοντο 
έξενρον Αίγύτττιοι. λέγεται όέ μέΟ•ν 
κριΟΊΓΟί•, ΗβΓ0(1. II 77 οί'νω όέ ίκ 
κριθί'ων πεποιημενω διαχρίονταΐ' 
ου γάρ ΰφι ειοί έν τΤ) χώρτ) άμπελοι 
(ά. 1ι. ΐη υηίβΓα^7ρΙβη ; &ηάβΓβ 
Ζβα^ΐδββ υηά νβΓδοδϊθάβηβ ϋβηΐί- 
ιη'άΙβΓ Ι5β\7θί3βη, (]^β (Ιθη Αο^τρΙθΓη 
άβΓ ^νβϊηΐ)»,!! -ννοη! Ι^βΐιαηηΐ; -«ταΓ, 
νβηη αυοίι άβτ λνβϊη ΗιηΙβΓ (Ιβια 
ΒΐβΓβ, άβηι Ι,βίΙ)^θ1;Γϋη1ί (1θ3 Ά^γρ- 
ΙϊδοΙιβη ΛΌ11ίβ8, ζιΐΓΰοΙνίΓ&Ι; , ν^Ι. 
ϋΙιΙβιπΕίηη, Α^γρί. ΑΙίθΓίηπιβΙΐηικίΘ 
II 8. 137 ί., Εηη&η, Αστρΐβη 8. 276 ίί.), 
ΒίοΛ. Ι 34 καταοκενάζονοι δΙ καϊ έκ 
των κρι%^ών Αιγύπτιοι τιόμα λειπό- 
μενον ου πολϋ της περί τον οΐνον 
ενωδίας, ο καλονοι ξν^Ός, ΑίΗβη. 
Χ 447 Ο τοί' ό^ κριΟ"ίΐ'ον οΐνον καΐ βρντόν τίνες καλοναιν . . μνημονεύει 
τον πώματος Αίαχύλος εν Ανκούργω 
(Γγ&^πι. 124), 8ίι•&ΐ3. 799. ϋβι Οβ- 
(1αη^Θ„Μϋηη6Γ,•ννβ1ο1ιβΐΐησβί1ϊ1δθ1ίίβη 
λΥβϊη ίΓΪηΙίβη, ■η'θΓ(1βη βΐηβ 3,η(1βΓβ 
ΚιαίΊ ζβΐ»θη αΐ8 άίβ Τηηΐίθΐ• νοη 
ΟθΓδΙβηδ&ίί;" Ϊ3<; ϋΐιηΐϊοΐι Λθΐη Οβ- 
(Ι&ηΐίθη νοη 769 υηύ ΙίβηηζθϊοΗηβί; 
άβη ΛνβίηΗβΙ)βη(1βη ΏίοΙιίβΓ. Υ^Ι. 
(Ι&σβ^θη ϋϊοά. ΙΥ 2 υ. Χβη. ΑηαΙ). 
ΓΥ δ, 26. ΝαοΗ Αίΐιβη. α. Ο. Εκα- 
ταίος εν δεντέρω περιηγηΰεως ειπών 
περί Αιγυπτίων ώς άρτοφάγοι ειοιν 
ίπκρέρει ,,τάς κριΟ•άς ές το πώμα 
καταλέονΰιν' (ν^1.βΙ)(1.417Ε) βοΐΐθίηί 
Αθοίιγίοδ (ϋβδθ Κ6ηη1;ηΪ3 αυδ (ΙβΓ 
Ρβιίβ^βββ άβδ Ηβ1ίαίαθ3 βηίηοηιπίθη 
ζυ Ηαίιβη. 

96δ. όπάοαιν: άΐβδβ ΏΐθηβΓίηηβη 
δίβΐίθη 3,1)3βΐί3 ίη άβΓ ΟΓοΗβδίτα. 

966. 0-άραος: άΐβ ΗαηάδοΙίΓΐίί; 
Ι^ϊβίβί &ράβος. Α\ιβν 9άρ6ος Ο-ράβονς 
διαφέρει, ϋ'άρΰος γάρ το εύλογον 
(Μυΐ;, ΖηνβΓδϊοΙιΙ;), ^ράαος δε το 
μετά Ιταμότητος (ΥβΓτνβ^βηΙιβϋ;, 
ϋΓβίθίΐσΙίεϊΙ;) 8ο1ιο1. ζη ΑροΠ. ΕΙι. 
II 77. ΧυΓ υπι άββ ΥβΓ5πιαββ3 
\νί11βη -ννεΓάβη ^άρβος ηηΛ 9•ράΰος 
νβΓίαπδοΙιΙ; \νίβ άρα υικί άρα, πίπτειν 
τιηά πίτνειν, πάτριος υηά πατρώος. 
— ενερκή: \^\. Ηοηι. / 472 ενερκέος 
αυλής, Ή.6Βγο}ι. ενερκέος' εντειχονς, 
ενπεριβόλον. 

967. ,,Μϋ οΙθΓ Ταιτηβ Ηοΐΐθπι 
ΒοΙίΛνβΓίίβ βίη^βδοΜοδδβη." Υ»1. 
ΕπΓ. Υτα,στη. 978, 3 έκ βα&είας . . 
αίΟ•έρος. 

968. δημια: Ηοηι. ν 264 οι» τοι 
δήμιος ίοτιν οίκος οδ', άλλ' 'Οδναήος, 
ΡοΙΙ. IX όΟ μέρη ίέ πόλεοις καϊ 
πανδοκεΐον καΐ 'ξενών καΐ ώς 
έν 'Ινάχω Σοφοκλής ,,πανδόκος 
ξενόαταΰΐς^^ 110 λΒΟΗΥΙ^Οδ δεδωμάτωμαι ά' ουό' έγώ ΰμικρά χερί' 
εν^' νμϊν εβτιν εντνκονς ναίειν δόμους 970 

πολλών μετ άλλων εΐ δε ης μεύξων χάρις, 
τίάρεβτιν οίκεΐν καν μονορρν^μονς δόμους. 

τούτων τά λωβτα καΙ τα ^νμηδεβτατα, 
πάρεΰτι, λωτίΰαΰ&ε' χροβτάτης ί' έγώ 
άύχοί τε πάντες, ώνπερ ί^δε κραίνεταν 975 

■ψήφος, τύ τώνδε κυριωτερονς μένεις; 
ΧΟ. άλ?.' αντ' άγαμων άγα%^οΐ6ι βρνοις, 
δΐε Πελαδγών. 

πέμφον δε πρόφρων δενρ^ ημετερον 
πατερά ευ^αρβη /Ιαναόν, πρόνοον 980 

καΙ βονλαρχον τον γαρ πρότερα 
μητις, δπον χρί] δώματα ναίειν 969. Αη (Ιϊβ 8ίβ11β τοη τΐολλά 
όε καΐ τά έαά ϊή,α (ΙβΓ Οβάαηΐίβ 
,,&ηο1ι ϊοΐι 1ΐ3.ΐ3β νΐβΐβ Κϋπιαβ ΐη 
ηιβίηβπι Ηα,Λίδβ". Μίΐ; σμικρά %ερί 
ν§1. Οΐιο. 256 πό9•εν ίξ,εΐξ όμοιας 
χΐΐρος εύϋΌΐνον γέρας, 8ορ1ι. ΕΙ. 457 
οποις το λοιπόν αντον άφνεωτέραις 
χερΰΐ οτέφο^μεν. Ιη (ΙΐβδβΓ Ατΐθ8&^β 
άβ9 Κδηΐ^Β Ιϊβ^ βίηβ ΥοΛβΓβϋΏΐισ 
£ΰΓ άϊβ βραίθΓβ Ηαηάΐτιη^ άβΓ 
Τήΐο^β: άβι• ϋπιΓαησ άββ Ρα1&8{;θ8 
σβθίαϊίβΐ; άαηη £αΓ 50 ΡααΓβ 9•άλαμοι 
ΖΏ. Ιίβτβϋβη "ννίβ ΐπι Ραΐαβίβ άβ5 
ΡπαιηοΒ. Ύ§1. Είηΐ. 8. 17. 

970. ^ν&' νμΙν ίύι ενΟ-νμεΐν Κΐτοΐι- 
Ιιοβ". Ναι• Ετιπι. 349 έηάβΐ; βΐοΐι 
άμίν ΐη βΐηβηι ΟΗοΓ^βδαη^β ; βοηδΐ; 
Ιίοιηιιιΐ; άΐβδβ Ββΐ 8ορ1ιο1ί1β8_ ζίβια- 
Ιϊοΐι Ιι&πβ^β νβΛίίΓζτιη^ 1)6ΐ Αθοίιγ- 
1θ8 -ηΐβ Ββΐ Ειιτίρίάβθ ηίοΐιΐ; νοι. 
'^ιΥβΐ! λνΐΠ ύβδίιαίΐ) Ιιϊθγ έ'ϊΌ•' ϊατιν 
νμΐν 8θ1ΐΓ6ίΙ)βιι. — εντνχος \ΐΆί ΙιίβΓ 
άίβ Ββάβυίιιιι» άθ9 ΗοπίΘηδοΙιβη 
εϋτυκτοί (ν§1. Ηββγοίι. εύτυκε'^• 
εΰερ}'ε'ί;), ηΐοΐιΐ; άίβ ^Ιβίοΐιβ "«^ΐβ 985 
1111(1 1005. 

971. άλλων: 8ο1ιθ1. ώδ πολλών 
ξένων έχει οίκονντων. — χάρις, 
ηΐϊιηΐΐοΐι οίχεΐν μονορρνΟ'μονς δόμονς. 
— μονορρνΟ•μονς όόμονς, Εϋιιηιβ 
(1θ8 Ραΐαδϊβθ, ίη άβηθη άϊβ ϋαηαϊάβη 
ΓίϊΓ ΒΪοΙι αΐΐβίη ιηϋ ϊ1ιι•θηι ΥαίβΓ 
\νο1ιηθη; μονόρρνΟ^μος Ο^ηά^ί ύο\ι 
ηπΓ ΙιίβΓ, ν^Ι. Ηβδ^οΐι. ΙδιόρρνΟ-μον 
Ιδιότακτον. 974. τΐάρεατι, Βτιρρβίϋ, Ιΐοθΐ;. 
ΗθηνβΓάβη νβπηυΐβΐ; (Ι&ίοΓ δόξαντα 
ΐη άβΓ Αηηαίιιηβ, ά&β ■πάρεοτι &\χβ 
972 βί&πιηιβ. — λωτίΰαα&ε, ελεα&ε, 
τ§\. ΓΓ3,^ιη. 490 "Αρης γάρ ονδεν των 
κακών λωτίζεται, Ηβδ^οΐι. λωτίζειν 
ά7ΐαν9ίξε6θ•αι. — ττροοτάτης ΗθΐΒί 
(ΙβΓ Υβΐ'ΐΓθίίβΓ οΙβΓ Μ6ΐχ)1ίβη. 

976. τώνδε: έμον και τών άοτών. 
— κι'ρίοδ νοη άβΓ πιαβσβ1)βηάβη 
ΡβΓΒδηΙΐοΙιΙίβΐΙ; -παβ δορίι. Ο. Κ. 288 
δταν δ' 6 κύριος τιαρτι τις οΰτις 
έΰτίν Ύίγεμών. Νΐοΐιΐ; υηραΒββηά 
νβΓΠΐΐΐίβί; ΖαΙί&Β τίνας τών ίϋτ τι 
τώνδε. — ϋβΓ Κοηΐσ ζΐθΐιί; ■«■ϋ1ιι•βη(1 
(ΙβΓ ίοΐ^βηάβη Αηαρ&Βΐίβ άββ ΟΙιογβ 

977 — 990. ϋαδ θΓ8ί;β αηαρ&δΐΐβοΐιβ 
δγδίβπι (977—985) Ιίβ^ΐβϋβΐ; <1&8 
ΑΙιίΓβίβη (Ιβθ Κδηΐ^δ; ΛναΙίΓβηίΙ άθ3 
ζΜ^βΐίβη δίβΐΐβη βΐοΐι (Ιΐβ ϋίβηβΓίηηβη 
Β,ΐδ ΝβΙ)6ηο1ιθΓ ζτΐΓ δβΐίβ άβΓ ϋα- 
ηαΐάβη αηί. 

977. ,,Γϋτ άβη ιββ^βη (ηιΐί; άβηι 
(Ια ηηδ 1)β^1ϋο1ίί 1ι&8(;) ηιδ^ββΐ; (Ιυ 
Γβΐοΐι ^βδβ^ηβΐ Ββΐη." 

978. 8θ1ιο1. ώ^ δια γυναικών 
(Άονα,.ο 208), ,,βΓί&ηοΜβΓ ΡβΙαε^βΓ". 

979. τίρόψρων, ^ηα,οΐίη;. 

980. πρόνοον, 8θ1ιθ1. τον ττρό- 
νοιαν τιμών ττοιονμενον. 

981 ί. βονλαρχον νίϊβ 11. — τοΰ 
{τούτον, ζυ 362) ..μ/)τι?, ,,βΓ Ιιαί 
ζυηαοΐΐδΐ; ζη βΓ^\•ίΙ?βη". ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΧϋΕΝ. 111 χαΐ τότίοζ ενφρων. πάς τις έΛειηεΐν 
■ψόγον άλλο^ρόοΐζ 
εντναοξ' εϊη δε τά λωβτα. 

6νν τ' εν'λλεία, κ<χί άμην(χω 
βά^εί λαών εν χώρω 
τάβΰεβΟ-ε, φίλαι, δμωΐδεξ, οντωζ 
ώς Ιφ' έχάβττ^ι διεχληρωΰεν 
ζ/αναό? ^εραποντίδα φερνήν. 985 990 ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

ώ ίίαΐδες, ^Αργείοιβιν ενχεβ^αι χρεών 
^ύειν τε λείβειν ■Ο-' ώ^ ^εοίς ^Ολυμπίοις 
βπονδάζ, έτιεί 6ωτηρες ον δίχορρότιωξ. 983. (οττον) τότΐοξ ί'νφρων, άβ 
]ΐΒ}Λί&αοηβ α (^113; ριοοαΐ αΐ33Ϊί 
ΐηνίάΐα (8ο1ιΰίζ), ,,^π^ο "^ίΐ' "^νοίιηβη 
ηιΐίβββη, Λνβηη λνΐΓ •ννο1ι1\νο11βηοΙ 
1)βϊΐΓίβΐ11; "ννβΓίΙβιι Λνοΐΐβη". Μϊί 
δ,ΐιηΐίοΐιβι• ϋΐιβΓίΓα^η^ Ιιβΐβΐ; Θ3 
Α§. 797 ενφρων πόνος ευ τελέΰααιν. 
984 £. 8ο1ιο1. έτίΒΐ πας ανΟ^ρωπός 
έΰτιν ίτοιαος εις το ιρέγειν τους 
ξένους. — ευτυκός (εοτή., βΓ ΐδΐ; §6- 
δοΐιίοΐίΐ; (ΒβΓβάΙ;). Λ^^Ι. ΙΟΟδΓ. 

986 ϊ. Μθ,ηοίΐθ βοΐιΐίβββη ΰΰν τ 
ενχλεία και άμτ^νίτω βάξει 7.αών 
των έγχώρων (80 ΗθπηΕίηη) αη εί'η 
ίέ τά λωοτα &η. ΑΒβΓ ηίοΐιί. ηαΓ 
άαΓοΙι άβη Ρ&ΓΟΠιίαΙίΟΒ , βοηάβηι 
3.ηο1ι (ΙαΓοΙι άίβ Γοπη άβδ \νυη3θ1ιβ8 
(ν^Ι. Α§. 227 ευ γαρ εί'η, Οΐιο. 867 
εΐη ό' έπί νίκτ]) §ϊ1)ί θϊοΐι εί'η 5έ 
τά λωοτα ολβ 8ο1ι1υβ ζη θΛβηηβη. 
ϋα 8Ϊο1ι οΐϊβ '\ινοΓΐ:β &ηο1ι ηϊοΐιΐ; ^{, 
ταϋ τάΰοεΰ&ε νβΛίηάθη, θο βοΐιβίηΐ; 
άΐβ δίβΠβ 1ΰο1ίβιι1ι&ίί ζη 86ΐη. Εβ 
Ιίδηηίβ άει• ΑΙ)3θ1ΐΓβΐ1:»θΓ τοη λαών 
<^τών έγχώρων"^ Άηΐ <^τώό"^ έν 
χώρω αΙίσβίΓΓΐ ββΐα τιηά άβΓ τιγ- 
βρΓοη^ΗοίΐΘ Τβχί υη^βΓάΙΐΓ β,Ιβο 
^θίαιιΐβΐ; Ιι&Ββη: 

ΰυν ό' ενν.λεία ν.αϊ άμηνίτοι 
βάξεί λαών τών ίγχώρα>ν 
ά9ροιαϋ•ώμεν κ«θ•' οδοιπορίαν. 
νμεϊς ό' ημΐν τωό' έν χώρω 
τύΰΰεα9ε κτέ. 
Ββί (Ιϊβδοη 'ΝΥοι-ίβη νβΓΐα33θη άίβ ϋαη&ϊάβη άβη ΑΙίαΓ, υηι βίοΐι ηιίΐ; 
ΐΙΐΓβιι ϋΐβηβΓΐιπίθη ζαηι Α1)ζΐΐ§ ζα 
νβΓβίηϊ^βη. 

990. ϋ•εραποντΙς φερνη,}3&άΐβη&ηβ.β 
Α\199^Ά^^xιη§ , 1)βΐ^βσβΙ)Θηβ ϋίβηβήη. 
ν^Ι. ΕπΓ. Ιρίι. Α. 47 ΰ'η γάρ μ' άλόχω 
πέμπει φερνι']ν (δ,ΒβΓ Ηιβι• οίοίίβ 
ηοιηίηβ). 

991. ϋαηαο3 Ιίοιαιηί; ιηϋ άβΓ 1>β- 
Λν3,ίΓηβ<;βη ΜαΛί, ΐΐηι άβΓβη ■νν^ϋΐβη 
βΓ ΐη άίβ δίαάί; σβ^αη^βη Ϊ3<; (734, 
782) υηά άΐβ βΓ νοιη Υοΐ^β βΓλνΪΓΐίί 
Ιιαί, ζαΓποΙί (996ί.). ϋΐβ Οΐίοηοηιΐβ 
(1θ8 ϋΓ&πααβ, •νΓ6ΐο1ιβ υογΙιθγ θ 3,3 
ΑιιίίΓβίβη άβ8 Κοηΐ»8 βΓίοΓίΙβι•!;, 
ΐ5ΓΪη^ 68 ηιϋ; δΐοΐι, άαβ άαβ Υοΐΐί 
οΐιηβ άβη Κδηΐ^ ζη Ιΐδ,ηάβΐη βοΐιβΐηΐ;. 
— Μϋ άβηι 1)β^βΪ3{;βΓίβη Αηδάπιοΐί 
οΙβΓ ϋαηΙίΙοαΓίίβΐί; ν»1. Ρΐαηΐ;. Ρδβηά. 
326 Ρββηάηΐβ, εΐΓ0β33β ΗοβΙΐα,β τΐο- 
ί;ηπΐ8,8 ΙαηίοΒ, Ιαηΐο ηΐ; 8&θΓηβοβπι 
βηπιπιο Ιονί; η&ηι Ιιΐο πιίΐιΐ ηηηο 
ββί ηιηΐίο ροϋοΓ ΙηρρίίβΓ ςιηαηι 
ΙηρρίΙβΓ. 

992. %•ΰειν τε λείβειν τε νοη ΒΓΗ,ηά- 
ηηά ΤΓ&ηΙίορί'βΓη -^νΐβ Α^. 69 οΙ;0•' 
νπογ,αίων οϋθ^' νπολείβοίν, 8ορ1ι. 
Ρΐιίΐ. 8 οίίτε λοιβής οντε &νμάτων. 

993. αοηήρες \νΐβ Ζβηβ, ΑροΠοη 
(Ασ. 517 νυν ό' άντε οωτηρ ίΌ9ι καΐ 
παιώνιος, &ναξ 'Άπολλον) , ΗβΓπιβδ 
(ΟΗο. 2 ΰοηηρ γενοϋ μοι), ΑΙΗβηα, 
(Ηβθ^οΐι. 2,ωτείρα ή 'ΛΟ•ηνά παρά 
τοις "Ελληοιν), ΡβΓββρΙιοηβ {Κόρη 112 Α80ΗΥΙ08 'λαί μον τα. μεν Λραχ&έντα προς τονξ εγγενείς 

φίλους τιικρώς ηκονΰαν αντανε-φίοις' 

έμοί δ' οπαδούς τονΰδε και δορνβΰόονς 

'έτα^αν, ώς εχοιμί τίμιον γέρας, 

και //ϊ/'τ' άέλπτως δορικανεΐ μόρω ϋ-ανών 

λάϋ-οιμι, χώρα δ' αχ&ος άείζων ττί'λοί, 995 τοίώνδε δει τνχόντας ενπρέμνην φρενός 
χάριν βεβεΰϋαι τιμιωτεραν εμον. 
κ«1 τανθ-' άμ" έγγράψαβϋ-ε προς γεγραμμένοις 
πολλοΐύιν άλλοις 6ωφρονί6μα6ιν πατρός, 
άγνώς όμιλος ώς ελέγχεται χρόνω. 1000 ΣώτΒίρα). — ού διχορρότΐως ^ίβ 613, 
Α^. 806. 

994 Γ. καΐ τα \ιϊν αντανειρίοις (Γϋι• 
άτανειρίονς 8οα1ί§βΓ, ά. ϊ. νπ' 
αντανε^ίων) πραχ%•ύντα προς τονς 
εγγενείς (ίπν εκτενείς Ηβ&ίΐι) φίλους 
{ά. ί. προς ί,μ&ς) πικρώς (ναϋ Εηί- 
ΓαΒίαη^) ηκοναάν μον. άΆταϋ Ύ^ιτά 
βΐηβ Κβάβ άβδ ϋαηαοβ ΐη Λθγ 
νο11ίδνβι•83,ιιιιη1αη§ , ΐη \νθ1ο1ιβΓ 6ΐ• 
€ΐ3,8 ΥθΓί3;1ιι•βη άβι• Α^7ρϋ3,(1βη 
8θ1ιί1άβι•1;β , νοΓαιίδσβδβΐζΙ ΑηάβΓβ 
νβΛΐικΙβιι αντανειρίοις ταϋ πικρώς 
(έχϋ-ρώς).^ 

996. οπαδούς και δορνοβοονς, 
βΐηβ Ι^βχνα^ηβίβ 1ι6Ϊΐ3"ίναο1ιβ. ϋΐβββ 
Αη^3,1)β 8ο11 \νο1ι1 ααοΐι , τνΐβ ΚΙ&ηδβη 
(Ηαΐΐΐδοΐιβ Ι,ΐίζΐ;^. 1830 8. 4δδ) υηιΐ 
ΛΥβΙοΙίβι• (ΚΙ. 8ο1ιι•. IV 8. 107 ίΤ.) ΐ3β- 
ΒίβΛΙ; Ιιαέβη, Γΰι- άΐβ ■«'βΐίβΓβ ΗαηοΙ- 
Ιπη^ (ΙβΓ Τήΐο^ΐβ ΒβάβηΙαησ Ιιαί^βη: 
ϋαη&οδ βΛαΙΐ ηιΐί άβΓ Ιιβΐΐ»"νναο]ΐθ 
βΐηβ ΓϋΓδίΙΐοΙιβ 8ίβ11υη» (τίμιοι• 
γέρας) υηά ΐδί ΛββΙι&ΙΙ) ^ββΐ^ηβΐ; 
ηαοΐι άβπι Τοάβ άββ Κδηΐ»8 Ρβΐ&δ- 
1^08 άΐβ ΗβΓΓθοΙιαίΙ; ζα ΐΛβι•- 
ηβΗηιβη. 

998. Μΐί; δορικανης μόρος (βΐ^. 
„ ΙαηζβηπιΟΓάβηάβδ Τοοίβδίοδ") ν^ίί. 
λενβτήρα μόρον 8ίβΐ3. 181, πιαοοκώ- 
νητον μόρον ΈνΆ^ΤΆ. 118. 

999. άχϋ-ος άείζων: ίΐΐβ Τ(3{;υη<ί 
βΐηβδ δοΐίηΐζίΐβΐιβηάβη \ναΓ(1β βΐηβ 
μίααμα ίηι• άαβ ^αηζβ ΙιαηΛ 8βΐη 
πηΛ οΐΐβδβπι βτν^ΐ^β 8ο1ιπι&ο1ι 1)ΓΪη^βη. 

- Νίΐβΐι άΐβδβηι ΥβΓββ ΐδί, ντΐβ (Ιαβ 
νοι-ΙαβΓ^βΙιβηίΙβ μίμε ζβΐο^ί, βΐη (τβ- 
(Ιαηΐίβ ίΐυ8ο;βί'α11βη, βίλνα μψ' αν ξένοιαι ρνβιααϋ-είην βία. Είη βοΙοΗογ 
Οτβάαηΐίβ δοΐιβΐηί ηαοΐι (Ιβηι ΥοΓαηθ- 
σβΗβηοΙβη αη^βζβΐ^, 80 (Ι&β ιΐΐβ ΑηΛβ- 
ηιησβη ΐηι νοΛβΓ^βΙιβηάβη ΥβΓββ 
και μη 'ξ άέλπτων οάβΓ μηδ' ίξ 
άέλπτων ηΐοΐιΐ λνα,ΙΐΓβοΙιβΐηΙΐοΙι 8Ϊηά. 

1000 ί. τοιώνδε δει τνχόντας {δει 
τ. £ΰι• τυγχάνοντας Ιιΐηοΐίβ, ίίΓ Ιίαηη 
ηαοΐιίεαπδσβίαΐίβηββΐη) ..ενπρέμνην 
(Ϊη άβτ Ηαηάδοΐιηίί ενπρνμνή, Λνΐβ 
8ΐβΙ). 71, 754, 1048 πρυμνό9•εν ίίίΓ 
πρεμνόϋ'εν ηηά πρόττρνμνα ίϋτ 
πρόπρεμνα) . . βέβεβ^αι {αυτούς) 
. . έμον, „ ηαοΐιάβιη ηι&η δοΐοΐιβδ βτ- 
Ιαη^^Ι Ιιαί;, ηιηβ πίΕη (ηιϋβί; ϊΙιγ) §θ§βη 
8ΐβ βΐηβ Γβδίσβ-ϊηαΓζβΙίβ ά&ηΙίΙϊ&Γθ (τβ- 
δΐηηηη» Ηβ^βη υηιΐ δΐβ βΙΐΓβη ηιβΙΐΓ 
ίΐΐβ ηιΐοΐι". "^β^βη άβι• Γβπιΐηΐη- 
ίοΓΠΐ ενπρέμνην ζυ 63. — χάριν 
(Αΐίΐί. Λβδ ϊηηβΓβη 01^^β^ίδ) ΰέβεα9•αι 
^νΐβ χάριν τιμαν 8ορΐΊ. Αηί. 514. 

1002. και ταν%' άμ' έγγρά\1'αβ&ε 
(ίην και ταΰτα μ^ν γρά^^εα9ε ΗβΓ- 
ηιαηη) κτέ., αηοΐι ίοΙ§βη(1β Ι,βΙΐΓβ 
δοΙίΓβΐΙ)!; βαοΗ ΐηδ ΗβΓζ. Υ^Ι. Ργοπι. 
815 ήν έγγραφου Ου μνήμοοιν δέλ- 
τοις φρενών. 

1004. άγνώς όμιλος ώς ελέγχεται 
{ΐητ άγνώΰ-' όμιλος ΙίΟΐτ ΐη ομιλον 
ώς έλέγχεαϋ-αι 8θΙι•ννβκ1ί:, άγνώ9•' 
ομιλον έξελέγχε69•αιΐΙ&ΐίη80ί\ι) : „(1ίΐβ 
βΐηβ υηΙ)β1ί&ηη1;β δοΐιαι* βΓβΙ; ιΐυι-οΐι 
Λΐβ Ζβΐΐ; ει•ρι•οΐ3ΐ Λνΐηΐ ". Μαη Ιίβηηί 
βυοίι ηΐοΐιΐ ηη(Ι λνΐηΐ βηοΗ ύίίΓηηι 
βίδί βΐηβ Ζβΐίΐδη^ 1)βοΐ3αο1ιΙβη, 
ΙιβνοΓ ηΐίΐη βηοΐι νοΠββ νβΓΐι•α.ηβη 
δοΐίθηΐίΐ;. ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙ,ΕΗΕΝϋΕΝ. 113 

Λάξ ά' εν μετοικώ γλώββαν εντνκον φέρει 1005 

κακήν, το τ εΙπεΐν ενπετες μνβαγμύ πως. 

νμας δ' επαινώ μη καταιόχννείν έμέ, 

ώραν έχονβας τήνδ' επίύτρετιτον βροτοΐξ. 

τέρείν' οπώρα ά' ενφνλακτος ονδαμώξ' 

ΰ'εοί 6φε κηραίνονΰί καί βροτοί, τι μην; 1010 

καΐ κνώδαλα Λτερονντα καί Λεδοβτιβη. 

καρτίώματα βτάζοντα κηρνΰβει ΚνΛρις, 

ο.ωρα κωλνονβα λωτίζειν "Ερον. 

καΙ Λαρ%•ένων %λιδαΐ6ιν ενμόρφοίξ έπι 

πάς τΐξ παρελ&ών 'όμματοξ ϋ'ελκτήριον 1015 100ό ί. ν^Ι. 984. — εντνχον, άίβ 
ΐ508β Ζπη^β ίθί ίΐιιη. ^βίδ,τιβ^. — 
λνβηη β8 ηΐοΐιί τίΓδρΓϋη^ΙϊοΗ μνααγμ,' 
'ίτΐονς (οάβΓ έπων) §6ΐαβϊβ&η ΙΐΕΐί, 
ιαυβ ενπετές τΐως νβΛυηάθη -«^βΓάβη : 
„ βϊηβπι ΓΓβπκΙβη β{;\^3,θ 3.ηζιι1ιϋη^βη 
ίβί πίΕΐιι ^3-1 8θ1ιηβ11 Ιίβΐ άβΓ Παπά" 
(δοΐιοΐ. το είτιεΐν μνααρόν τι, 'Λατα 
των ξ,ενοίν ευχερές ίατιν). 

1007. νμ&ς επαινώ ίιη 8ΐηηβ νοη 
ναϊν παραινώ: ζα 18δ. Οΐιο. 579 
ναϊν {ϋμάς?) δ' επαινώ . . φέρειν, 
Ευτ. ΑποΙγ. 553 άνηβητηρίαν ρώμην 
μ επαινώ λαμβάνειν. 

1008. ωραν . . έπίΰτρεπτον, δΛοΙ. 
την έπιοτρέφονοαν εις ϋ-έαν, ,,βοΐοΐιβ 
Ιΰ^6η(11)1ΰ1;Θ , ηαοΐι τνβΙοΙιεΓ βίοΐι άίβ 
Μεηβοΐιβη ϋη-ννβηάβη , ■«^βΙοΗβ ιΐαβ 
Λυ^β (1βι• Ιιβηίβ αυί είοΐι ζϊβΐιΐ;". 
Λ^^Ι. ΟΙχο. 348 τέκνων έν κελεν&οις 
έπίΰτρεπτον αΐώ ατίΰας, 8ο1ιο1. ως 
τονς νπαντώντας έπιβτρέψεο&αι προς 
9έαν τιμών. 

1009. οπώρα ΐιη 8ϊηηβ νοη ώρα 
(^ϊισβη^1ι)1ί^1:β) \νΐβ 1026, ΥνΆ^ιη. 458 

ζυ 8ίβΙ). 320), Ρίη(1. ΙβΛπι. Π 4, 
Νβιη. V 6 ονποί γένναι φαίνων 
τέρειναν ματέρ' οίνάνΟ'ας όπώραν, 
01ι&βΓβηι.Γι•3-^ηι. 12 8. 785 Ν. πολλην 
όπώραν Κνπριδος εΐβοράν παρήν 
αχραιβι (άβραΐαι Μοΐηβΐίβ) περκώ- 
ξονΰαν οίνάνΟ'αις χρόνου (γέννν?). 
Ιιι αηιΙεΓβπι 8ίηηβ Ηβϊβΐ; ββ Ειιγ. 
Γι•α^ιη. 162 άνδρος δ' όρώντος εις 
Κνπριν νεανίου ά(ρνλα->ίτος ή τήρηοις 
κτί. 

1010. &εοί (ίϋΓ θήρεί 32ίΟθΙ)) βψε 
ΑβεΙι^ΙΟΒ, ΙΗθ 8ο1ιηΐζββΙΐ6ηάβη. (ίΰΓ ίέ Μ&Γϋη): οφέ, αυτήν νίίβ 
Εΰΐη. 613. ν^Ι. ζτι 8ΐβΐ3. 456. — 
χηραίνουβι: ΗβΒγοϊι. ξηραίνει, 
ψ&είρει ηηά αηραίνειν βλάπτειν. — 
τι μην; (λν&δ άοο1ι? -νναηιπι αυοίι 
ηίοΜ?) Λνΐβ Α^. 677, Εαιη. 203. — 
Ζηιη ββάαηΐίβη ν^Ι. 8ορ1ι. ΓΓα^ιη.855, 
9 είΰέρχεται {Κϋπρις) μ^ν ιχθύων 
πλωτω γένει, χέρΰου δ' ϊνεοτιν έν 
τετραΰκελεΐ γονΐ]' νωμα δ' έν 
οιωνοΐϋί τούκείνης πτερόν, έν 
9•ηραίν, έν βροτοϊαιν, έν %•εοΐς άνω. 
Μίί 1010 — 13 δοΐιβίηΐ; βίη ΗϊητνβΪ3 
αυί {1&3 ιηΐί; <3βΓ Τιάΐο^ΐβ νβΛυηάβηβ 
83-1;7ΐ•8ρΐβ1 Αιητηιοηβ 1)βαΙ)8ίο1ι1;ί^ 
ζπ ββΐη. 

1012 ί. ν,αρπώματα. . . άωρα κωλΰ- 
ουαα λωτίζειν ϊρον {άϊβ ΗαηάδοΙίΓίίΊ; 
^Άί χαλωρα κωλΰουααν &ωαμένειν 
έρώ), „(3ίβ Γβΐίβη Εηίοΐιΐβ ιηαοΐιΐ; 
Κτρηβ ΐΣπηύ (ΙιΐβίβΙ; Κγρήβ ατίδ), 
•νναΗΓβηά βίβ άβηι Εγοβ λνβΙΐΓΐ; τιη- 
ΓβϊΓβ ζπ ρβαοΐίβη". ΑιΐΓαίπΐ8 νβΓ- 
πΐΐΐΐθί; 'λαρπώματ' ακμάζοντα, 3,1)βΓ 
ΐΓαηθΙα,ίίο α ροιπίβ ίται-σΐάΐβ 8υοο- 
ηηβ ΗιαβηΙίϊΙιαΒ άβΒίαιηρΙα (λΥβΐ!). 
ν^Ι. μάχλον άμπελον ΕΓ3,{?ιη. 312 
{την ρεομένην άμπελον ?φη). — 
ΗβΒ^οίι. λωτίζειν άπανΟ-ίζεα&αι, 
άπολλνειν. — ϋϊβ βρΪΒοΙιβη Γοηηβη 
?ρο?, ^ρω, ?ρον ΛνβΓοΙβη 1)βΐ άβη 
ΎτΆξϊ\ίβΓα ητΐΓ τιηι άββ ΥβΓΒΐηαβθθ 
\7Ϊ11βη ^βΙ)Γ3.αο1ιί (δορίι. ΕΙ. 197, Ευι•. 
Ηΐρρ. 337, 449 υ. ο.). Υ^Ι. 5\ι{ά."Ερον. 
τον ϊρωτα. 

1014. ϊπι: άβπι Ώαίΐν -«^ΐΓίΙ έπί 
δβΐΐβη ηαοΐι^βδίβΐΐΐ;. ν^Ι. ζυ Ργοπι. 67. 
8 114 Α80ΗΥΙ.Ο8 τό^ενμ' ετίεμφεν, ίμερου ννκώμενος. 

Λρ'οζ ταντα μη πάϋ'ωμεν ών τίολνξ Λονοξ^ 
πολνξ δε πόντος εΐνεκ ήρό&η δορί, 
μ-ηδ' αΐβχοξ ημίν, ηδονήν δ' έχ^^ροΐς εμοΐζ 
τΐρά^ωμεν. οϊκγιΰις δε ■κάί δίΛλη τίάρα' 
την μεν Πελαΰγός, την δε ν.αι τιόλις διδοί 
οίκείν λάτρων ατερΟ•εν ενχετη τάδε. 
μόνον φνλα^αι τάΰδ^ επιβτολάς Λατροξ 
το βωφρονείν τιμώδα τον βίου τίλέον. 
ΧΟ. τάλλ' εύτνχοΐμεν προς &εών ^Ολνμτίίων , 
έμής ά' οΛωρα^ εΐνεκ* εν Χάρβεϊ, τίάτερ. 
εΐ γάρ τι μη ^εοΐς βεβονλενται, νέον, 
ϊχνος το πρό6%•εν ον δίαΰτρέψω φρενός. 1020 1025 1016. επεμιρεν : άβΓ Αογ. 1)βζ6Ϊο1ι- 
ηβΐ; άΆΒ ΡΙδίζΗοΙιβ πηά Μοιηθη1;3.ηβ. 
— ιμέρου νικώμενος (τιττώμενος) νηβ 
μη φόβου νικώ Οΐιο. ΙΟδΟ. 

1017. μη ■πάΟ'ωμεν, βϊηβ ιαϊΙάβΓβ 
Γοπη άβΓ Α1)ηΐ3,1ιηιιη§ £ΰι• μη 
πά&ητε. Όαηαοβ ιηβίηί άΐβ Υθι•- 
ΙβΙζτιη^ άβΓ ^υη^^3.^11^^11]ίβ^1; (8ο1ιο1. 
μη ντίοπεοητε άνάράαιν). — ων 
εΐνειια, άβτα ζτι βηί^βΐιβη. Αΐιηΐίοΐι 
ών νπερ ενώπα πέμ'όον άΧκάν 8ορ1ι. 
Ο. Τ. 187. — Ζα τΐολΰς πόνος βΓ^ϋηζΙ; 
Βίοΐι απΒ άβια βρβζϊβΠβη Ατΐ8ίι•αο]ί 
ηρό&η βίη αΙΙ^βιηβίηβΓβΓ \νίβ 
διεπεράΟ-η (Ζβυσιηβ;). — ήρόΟΊ]: ν^Ι. 
τίόντου άροτρεντήρ Αηίΐι. Ρ&Ι. IX 242, 
ν&βίπιιη ιηαηΒ Εβς[τιοι• 3,Γ3.ηάιιιιι 
ΥβΓ^. Αβη. II 780. ΜΛΙ; ^βΙιδΓί 
ΗίβΛβΓ Εατ. ¥τΆ§Ίη. 670 νγρά όέ 
μήτηρ, ου πεδοατιβης τροφός ^άλαΰΰα' 
τήνδ' άροϋμεν, άβηη ΙιίβΓ 1)βζβΐθ1ιηβη 
ΓΪΒοΙίΘΓ ά3,3 ΜββΓ αίθ ίΙΐΓ Αοΐΐβι•- 
ΐ3.η(1, ά. Η. &18 ίΙΐΓβ Να1ιιιιη§8(ΐαβ11β. 

1019. αίαχος ημΐν, ηδονην δ' 
έχ9•ροΐς: ν^Ι. ΡβΓ8. 1034 λνπρά, 
χάρματα δ' έχ&ροϊς, Ηοιη. Α 51 
δυΰμενέΰιν μ^ν χάρμα, κατηφείην 
<ϊέ αοΐ αντω, 8ορ1ι. Αηί. 646 αΰτω 
πόνους φνααι, πολύν ίέ τοΐΰΐν 
έχΟ-ροΙΰΐν γέλων, ϋίο Ο&δΒ. ΧΧΧΥΙΠ 
23, 1 γέλωτα τοις έχ&ροΐς, αΐΰχος 
δ^ τοις οίκείοις παρέχειν. 

1021. διδοΐς, διδοϊ 8Ϊηά βρίβοΐιβ 
Ροπηβη. 1022. οίκείν ίαη^ νοη ίιίοϊ αΙ>. 

— 7.άτρο3ν ατερ&εν, οΐιηβ Εηίο^βΙΙ. 
ν^1.Ευ8ί;&1;1ι. 8. 1246, 9 ώς καΐ λάτρον 
6 ρη^ε\ς μιβΟ^ος έλέγετο, δηλονΰΐν 
οί παλαιοί. — ενπετή τάδε, ρβΓ- 
οοιηιιιο(ΐ3; Υι&βο βαπί, ά. Η. (ϋβΤναΙιΙ 
(1βΓ'\(νο1ιηΐΐη^ 1)ίβΐβ1;1ίβΐηβ8ο1ι•«ΓΪβΓΪ^- 
Ιίβίΐ;. Υ§1. Ευι•. Ρΐιοβη. 680 πάντα 
δ' ευπετή &εοϊς. 

1023 ί". έπΐΰτολάς, έντολάς, ϊα 
οΐϊθββιη 8ΐηη6 ϊπιιιιβΓ 1)βί Αβοΐι^ΐοβ. 

— το βωφρονεΐν, άίβ Κβυβοΐιΐιβίΐ; 
ϋΐβ8β Μαίιηιιησ ^Ιί άβΓ ΗτρβΓ- 
ιηβΒίΓα, Λτ^βίοΐιβ δΐοΐι άητοΗ άΐβ 
ΙιίβΙ>β ζιι υη^β1ΐ0Γ8&πι νβΓίβϋβη 
Ιίίβί. 

10255. ϋ. ί. ,,ιπΒ,οΙιβ (ϋτ ηιη αΐΐββ 
3.ηάβΓβ, ητΐΓ ηίοΐιί τιιη ιιηββΓβ 
Κβηβοΐιΐιβϋ 8θΓσβ". ν§1. 8ορ1ι. 
Αηί;. 1179 ως ώδ' εχόντων ταλΧα 
βουλενειν πάρα, ΕυΓ. ΗβΓ3,1ί1ϊά. 693 
ως μ' ου μενονντα τάλλα αοι λέγειν 
πάρα, Ρίαυΐ Μϋ. αϊ. ΠΙ 3, 60 
ίαοίβηαΐΐδ : ο,Ηα οτιι•8-. 

1027. νέον: ζα 344. — \νθ§[βη άθ8 
Μ3,η§βΐ8 ύβΓ Οϊ8ΐΐΓ ζυ 406. λνβϋ 
νθΐ•1)β83βΓί (ϊβη Κ1ΐ7ΐ1ιιαϋ3 ιιιίΐ; 
■δΐοΓί γαρ εί' τ^ μη βεβονλευται 
νέον. 

1028. ,,ΙΛ ΛνβΓάβ άίβ ΓαΒδρνίΓβη, 
άΐβ ιηβΐη 8ϊπη ίη άβη Βοάβη §β- 
άηϊοΐίΐ Ιιαί, ηΐοΐιΐ; ζβΓθΙοΓβη", ά. 1ι. 
„ ΐοΗ ΛνβΓάθ άθΓ 1)Ϊ8ΐΐθΓ ^βζβί^η 
ϋβηίενβΐββ ηΐοΐιΐ; ιιηΐΓβπ ΛνβΓάβη". ϋΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΝ. 115 'ΐτε μάν άΰτυάναχτας Βίί'ορίι. 

πολιούχους μάκαρας 9^εονς γαναέντεξ 1030 

τε 'λάί οϊ χενμ Έραβίνου 

περινα(ον6ιν τίαλαιόν. 

νποδέί,α6%ε δ\ οΛαδοί, 

μέλος, αίνος δε αόλιν τύνδε Πελαθγών 

έχέτω, μηδ' ετί Νείλου 1085 

προχοάς βέβωμεν νμνοις' 1029 1Γ. Εχοάοβ (ίη ατβρΓαησ- 
ΙϊοΗβΓ λΥθΐεβ βΐη ΟΙιΟΓ^βδαη^). ϋβΓ 
ΑηΓαη^ ^βηηζβίοΐιηθΐ; (Ιθη όββαη^ 
αΐ8 ΑΙϊζυσδΗθά; &1)6ΐ• άατοΐι άίβ 
ϊβίΙηαΙίΏΐβ Λθγ ϋίβηβΓίηηβη, Λνβίοΐιβ 
ίίΪΓ άίβ ΚθΛίβ άβΓ ΑρΙίΓοάϊίβ βΐη- 
ΐΓβίθπ (θί'Λ'Β, Λ\άβ άβι• ϋίβηβΓ ίπι 
Αηί"3.ιι^ (168 Ειιηΐ3ίο1βίδο1ιβη Ηίρρο- 
Ιγίοδ), Λνΐτά 3,υ£ βϊηβη βρδ,ίβΓβη Κοη- 
ϋίΐίΐ 1111(1 3,ιιί άίθ ίοΐ^βηάβ Ηαηά- 
Ιυη^ άβΓ Τη1崙ϊβ 1ιίιι^β"ηάβ8βη. — 
ϋ3,8 θΓδίβ δίΓορΐιβηρα&Γ ^βΗοΓί; οΐβιη 
Ηαπρίοΐιοι• άβι• Βαηαΐάβη, άα8 
ζ•«Γβϊίβ οΐβιη ΝβΙ)βηο1ιθΓ άβΓ 
ηϊβηβΓίηηβη (988, 1033). Ιπι άήΐιίβιι 
\νβο1ΐ8β1η (ϋθ Ιίβΐάβη ΟΗογθ (-π-αίιι•- 
8θ1ιβϊη1ϊο1ι (Ιϊβ 1»θίάβη κορνςραΐοί.) 
ιηϊίβϊηαηάβΓ αΙ) ; άαβ Ιβίζίβ 8ί;Γθρ1ιβη- 
ρ&3,Γ 8ίη»βη άίβ Ιιβΐάβη ΟΙιΟΓβ 
νβΓβίηΙ;. 

1029 £. ΐτί μάν, ,,ηιιη 3,1)βΓ ζίβΐιβί; 
Ιιΐη", χο\. (ίνα γε μάν Οΐιο. 961. — 
άοτνάναχταζ — ττολιονχονς τε και 
οί' χτέ., (ϋβ Οδϋβι• άβΓ δίαάΐ;, άβι• 
Βυι•» ιιηά άθ8 Ι,αικΙβΒ. Υ^Ι. Α^. 88 
πάντων δΐ ϋ'εών των άβτννόμων, 
νπάτων χ^Όνίων, των τε ουραίων 
των τ' αγοραίων. — γαναέντές (ϊη (Ιθγ 
Ηαηείδοΐιήίΐ; γανάεντες), ,,ίβΐβηκΐ". 
Βίθδβ Γοηη ββίζί βϊηβ ιιηΙ)β1ί£ΐηηίβ 
ΓοΓΠΐ γανάημι νθΓ£ΐυ8. Υ^Ι. δαέντες, 
άίντες. Ρ&υ^ Ιιαί (ΙαίίΪΓ γανάοντες 
^βδβίζί;. Ββΐ ΗοιηβΓ βηάθπ δϊοΐι 
ίΐϊβ Εοπηβη γανόο^ντες (γανάοντες^^ι 
•/ανόωΰαι {γανάονβαί) ΐιη δίηηβ νοη 
^Ιαηζβικί, ρι-αη^βηά. ΗββγοΙι.ΜβίβΙ; 
'/ανεΐν λενχαίνειν ιιηά γανάβααΐ' 
βμήξαί, Τίδνναι. Όίβ Μ&δίίαΙίηίοΓΠΐ 
1(3.ηη δίθΗβη, \ν^βί1 ααοΐι Μα,ηηβΓ ίιη 
Ζυ§6 8ίη(1, ϋβ,ηαοδ ιιηά δβίηβ ΙιβΐΗ- 
■νν&Λθ. 

1031 ί. καΐ οΐ . . ττεριναίονβιν (δθ 
Μαι•ο1ί8θ1ΐ6ίΓβ1 ίΰτ περιναίετε, ντβΐ- οΐιβδ άιιΐ'οΐι τιητίοΐιϋσβ Ββζίβΐιυη^ 
ααί άίβ αησβΓβάβίβη Ρβι-δοηβη βηί- 
δίαηάβη ίδϊ) ζιιγ Αΐ)}?Γβο1ΐ8ΐιιησ ίϋι• 
καϊ περιναίοντας. — υΐ)6Γ άβη Πιιβ 
Ει•3,8Ϊηθ8 ν^Ι. 8ί;ι•3,1). ΥΠΙ 371 άλλος 
δϊ ποταμός Έραΰϊνος έν τ^ 
Άργεία έΰτιν ούτος ίέ τάς αρχάς 
εκ Στνμφάλον τής'Αριιαδίας λαμβάνει, 
•λαϊ της εκεί λίμνης της τίαλονμενης 
Στνμφαλίδος . . δνντα δ' νπο γης 
φαΰΐ τον ποταμον τούτον έκπίπτειν 
εις την'Αργείαν και ποιείν έπίρρντον 
το πεδίον. Υοη άβιη ιιηΙβΓίΓάΐδοΙιβη 
Ιι&ηΐ άθδ Ει•&8Ϊηθδ δρηοΐιί; &ηο\ι 
ΗβΓοά. VI 76, Ραυδ. II 24, 7, Ον. Μβΐ;. 
XV 27δί"., ΡΗη. Η. Ν. Π 103. ΟιΐΓίϊπδ 
Ρθίορ. Π 8. 340: ,,ϋηίβι• άβηιΗοΜβη- 
ΙίβΓ^β Οΐι&οη 8ρηη^ ιηϋ Γβΐοΐιβι• 
^ν&δθβΓίαΙΙβ βίη Γΐτιβ ΗβΓνοι•, ΐη 
■ϊνβίοΐιβια άίβ Αΐίβη, άίβ άβη ηηίθΓ- 
ΐΓάίδοΙιβη Λν3,88βΓνβι•1)ίηάιιη^βη 80 
αηίΊηβΓίίδαπι η&οΙιΓοΓδοΙιίβη , βίηβη 
Αίαβιιβ άβθ δίτιηρΙιαΙΐθοΙιβη 8ββ8 
βΓΐίαηηίβη. ϊίαοΐι άΐβββι• Αηβΐοΐιΐ; 
βϊββί; αίδο άαδ ^να,δδβι- νοιη Αρβ- 
Ιδ,ιίΓΟη Βΐβ ζιαη Οΐιαοη 200 δίίΐάΐβη 
Λνβίί άιίΓοΙι άίθ άπηΜβη Ββι•»^ϊησβ 
υπι ΙιίβΓ 3.18 Κΰδΐβηβιιβ Ει•αδίηθ8 
βιηρονζπίαυοίιβη ηηά ίη ΙταΓζβπι 
Ι,ααίβ άίβ ΝίβάβΓοη^ ζη 1)βίι•ηο1ιίβη." 
ϋβΓ ίΰι• ^βο^ΓαρΙιίδοΙιβ ΜβΓίτννΰι•- 
άί»1ίβίίβη βίησβηοηιηιβηβ ϋίοΐιίβι• 
«οΐιβίηί ^βΓ3,άβ άββίιαίΐ) άβη ΕΓαδίηοβ 
ζυ ηβηηβη ηηά αηοΗ \ίβί1 βΓ ίη άθΓ 
Χϋΐιβ άβΓ 8ίθ11β βοβ, -ννο άίβ 
ϋαη&ίάβη αηβ Ιιίΐηά σβείίβ^βη δβίη 
δοΐΐίβη. 

1033. νποδέξα6ϋ•ε, βχοίρίίβ, ά. ί. 
δβίζβί; άβη (ϊββ&η^ ΓογΙ;. — οπαδοί 
τνίβ 965 φίλαις όπάοαιν. 

1036. προχοάς νοη άβΓ Μαηάηη^ 
τνίβ Ηοω. Ρ 263 έπΙ προχοτίΰΐ 
διιπετίος ποταμοΐο, ε 453, 8ο1οη 116 ΙδΟΗΥΙΟδ Λοταμονς ί' οι δια χώρας 

0-ελεμον πώμα χίονβιν Λολντεκνοι, 

λίΛαροΙς χενμαόί γαίας 

τόδε μειλίΰβοντες ούία?. 

ΒΊίίδοι ό' "Αρτεμις αγνά 

βτόλον οΐζτίξομενα, μηδ^ νπ άνάγκας 

τέλος έλΰ-οί Κν^ερείας' 

ΰτνγερών %έλοι τόί' ά%•λον. αηϋεΐν. 1040 ΘΕΡΑΠΑΙΝΑΙ. 

Κντίριδος ά' ουκ άμελεΐ %•ε6μος δό' ενφρων. 
δύναται γαρ ^ώς αγχιβτα 6νν Ήρα' 8ίτορ1ί. 
1046 ΓΓα^ϋΐ. 28 Νείλου έπί ΛροχοΤίΰί, 
Αηβΐορίι. "ννο. 272 Νείλου προχοαϊς. 
Υσΐ. οίβη ζυ 3. 

1037. τιοταμονς δε (ΰέβωμεν), ηίοΐιί; 
Λοταμονς τε ■ννβ^βη (3β8 ββ^βη- 
8α{;ζβ8 ζα Νείλου. 

1038. Ηθδ^οΐι. &έλεμον ΐ]6υχον 
1111(1 %ελίμωζ " ■ηΰνχο^ί. — ττολντεκνοι, : 
δοΐιοΐ. πολυτεκνίας πρόξενοί. ϋΐβ 
ηίΐ88β δίηά κουροτρόφοι (ζπ 287), 
ιιη(1 ■ννβηη ιη&ιι πολντεκνοί ΐη (ϋθ8βιιι 
8ΐηηβ α,ηίί&βί, -^ιγοΙ άίβ86 Εί^βη- 
θοΙιαίΊ; Λθγ α.Γσίνίθο1ΐθη Γΐύβββ Ιιθγ- 
νοΓ^β1ιοΙ)βιι ϊιη (}β§&η3ΆΪζ ζυ άβη 
8673". ^βΓΪϊΙιιιιίβιι νοΓζΰ^βη άβδ Νϊΐ. 
ΑΙιβΓ ■«^3,1ΐΓ8θ1ιβΐιι1ίο1ι ί8ΐ τιολύτεκνοι, 
ίιη ΗΐηΜϊοΙί 3,ιιί Ργοπι. 142 της 
πολυτέκνου Τη^ύος ^χγονα νοη άβη 
Βαοΐιβιι ηηύ Καηδ,ίθη ζιι νβΓθίβΙιβιι, 
Λνβίοΐιβ άϊβ ΚΐηάβΓ (3βΓ Πϋδββ δϊηά, 
υηά ααί άΐθ Γβΐοΐιβ Ββ\να88βηιη^ 
οΙβ8 αΓ»ΐνί8θ}ιβη ΙιΟ,ηύβΒ ζιι 1)βζΐβ1ιβη, 
άΐβ ίη άβΓ 8α^β ατιοΐι ιηίΐ; ΌαηΕ03 
Ϊη ΥβΛίικΙϊΐιι^ σβΙίΓο,οΙιΙ; \ν^ιΐΓ(1β. 
ν^Ι. δορίι. Ο. Κ. 68δ ονό' αυπνοί 
κρήναι μιννϋΌυΰΐν Κηψίΰοϋ νομάδες 
ρείθρων κτέ. 

1039 £. λίΛαροΐς χενμαΰι, ιηϋ Ιιβ- 
ίΓαοΙιίβηοΙβιη Ν3.β. Ϋ^Ι. άβη Οτβ- 
ΙΐΓίΐυοΙι νοη Ι,ιπαίνειν ΕαΓ. Ηβΐί. 454 
(ραΟΪνΆπιδανον γνας λιτΐαίνειν. — 
μειλίαΰειν, (Ιβηι Βοάεη ■^νοΜίιιιι, 
άβη άιιι-δίΐσβη Βοάβη ίι-αηΐίβη. 

1041. έπίδοι ΛΛ'ίβ 1. — αγνή: άΐθ 
^ι1ησίί•αυ1^^11β Αι-ίβηιίθ ΐδΐ αιη θΓβίβη 1)βηιΓβη άίβ Ιιιη^ί'ΓΒ,ιιβη ζπ Βοΐιΰίζβη. 
ν^Ι. ΐδδ. Ηϊρροίτίοθ , άβι• \νΐάβι•- 
83,θ1ΐβΓ (1βι• ΑρΙίΓΟίϋΙβ , 18* άβΓ ΡΓΘΐιηά 
άβΓ ΑΓίβιηίβ. 

1043. τέλος (80 \ν"βΐ1 ίται γάμος) 
Κυ&ερείας, ά. ΐ. γαμήλιον τέλος, άϊβ 
^ΝΥβΐΙιβ άβΓ Ι;ΐθΙ)θ3§δίΐ;ΐιι , άΐβ ΗοΛ- 
ζβίί;. ν^Ι. τέλος ^αλεροΐο γάαοιο 
Ηοπι. υ 74. Κυ&ερεία Ηβιβΐ ΑρΗίΌ- 
άίΐβ 8θ1ιοιι Ηοπι. -9- 288, Ηβ8. Ύ\ιβο§. 
198 (ότι ■προοέκυρΰε ΚυΟ^ήροις). Όίβ 
Ιιι8θ1 ΚγίίΙΐΘΓα, βΐηβ Άΐίβ Κοίοηϊβ 
άβΓ ΡΙιδιιίζϊβΓ, ν^&τ νήβ Ζνρεπι 
(Κνπρις) βΐη ΜΐίίβΙριιηΙίΙ; άβ3 οήβη- 
ίαΐΐδοΐΐθΐι ΑρΙίΓοάίΐβΙαιΙΙιιβ (ΑδΙαΓίε ). 

1044. ατυγερών (ίαν ατύγειον 
ΗθΐΊπαηη, νϊβΠβίοΙιί ϊδί ατνγίων 
νοΓζαζΐβΙιβη) . . ά9λον, ιηβίηβη 
Γβίηάβη •νν{ϊιΐ8θ1ιβ ΐϋΐι βοΐοΐιβ Νοί. 
ν^Ι. Ζ11381. Μϋ ά9λον γ§\. δορίι. 
ΡΜΙ. 508 δνοοίβτων πόνων ύΟ•λα. 
Οΐβ Αηάβηιη§; ΰτύγιον (οάβτ ατυγερον) 
πέλει τόδ' άΟ•λον ^Λΐ; βΐηβη ιηαϊίβη 
Οβιίαηΐίβη. 

10453". Ιη άβηι ζτκ^βίίθη δίΐΌρΙιβη- 
ρα&Γ ίΌιάθΓη άΐβ ΒΐβηβΓΪηηβη, ί1ιι•βΐι 
Ηβπ'ϊηηθη -«αιΙβΓβρΓβοΙιβηά, άίΐΒ 
πιαη άβΓ ΑρΙίΓοάϋβ ίΐΐβ βΐηθΓ ιηϋοΐι- 
ί;ϊ§;βη ηηά 8β§θη8Γβΐο1ιβη Οδίίϊη 
άΐβ ΐΙΐΓ ^βΙιηΙΐΓβηάβ Εΐιτβ βοΐιβηΐίβ, 
υηά ΐη άβιη Οβίΰΐιΐ, άαβ άΐβ 
Όίΐηαϊάβη (\νίβ Κΐρροίττίοβ Ιιβί 
Εαι•ΐρίάβ8) άΐβ ΑΓίβηιΐθ &αΓ Κοθίρη 
άβι• ΑρΙίΓοΛϋβ Γβίθΐ-η, ^βΐιβη θίβ 
ίη'ίΐιβη ΑΙιηνιηΕΓθη Αηβοίηιοΐί. Όα- ΟΙΕ δΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΧΡΕΧ. 117 τίεται δ' αίολόμητις 
ϋ•εό^ εργοίξ ετίΐ ΰεμνοΐζ. 
μετάκοινοί δε φίλα μκτρί Λαρειβίν 
Πόΰ^οζ ά τ ονδεν ατιαρνον τελέ%'ει ^ελ- 
κτορι Πει&οϊ. δέδοται δ^ Αρ- 
μονία μοΐρ^ Άφροδίτας 
xι^εδυράς τρίβον τ ερώτων. ΙΟδΟ ιηίΐ; άβηΐβΐ; άβι• Όϊοΐιίβι• άΐβ ΝΐβάβΓ- 
1&§β άβΓ ΑΓ^ΐτεΓ (10541".) τιηά άβη 
νοΠζιι^ (1βι• Εΐΐθ (1060 ίΤ.) αη. — 
•9•ίβμο5 οίβ, δοΐιοΐ. 6 τοΟ υμετέρου 
(νΐβΐιηθίιι• ημετέρου) ϋμνου νόμος: 
,,Οθσβη Κγρήδ ίδΐ; ηίοΐιί; ηηβΙΐΓ- 
βΛίβΙίε^ υηββΓθ νβΓ3ΐίΐηοΙϊ^β ΛΥβϊδβ; 
άίθδβ ΟδίτΙίιι ίδί; ιαϋο1ιί;ΐ§, βίϊίΐθί 
δθ§βη, δρβηάβί; ΛΥοπηβ, -ννβηη 3ΐθ 
ηπΓ άαδ Γβοΐιίβ Μαβ βϊηΐιαίί;." 

10ί6.'ΰνν "Ηρα: αΐδ δίϊίίιβηη Λβδ 
Ε1ιβΙ)ϊΐιΐ(1β8 ΐδί ΑρΗοάηίθ άθΐ• Ηθγ3, 
αΐδ Ε1ιβ^δί^;ΐη ('Ηρα τελεία) §θ8β11ί. 
ν^Ι. Ειυη. 214 ?] κύρτ' άτιμα . . 
"Ηρας τελείας καΐ ^ιος τηατώματα' 
Κνπρις ό' άτιμος τωδ' απέρριπταν 
λόγο), ο&εν βροτοΐΰι γίγνεται τα 
φίλ.τατα. 

1047 ί". ϋαβ ΗδίβηνοΠβ δρΐβΐ οΙθγ 
(τδΐίϊη Ιιειΐ; ϊη άθΐ• ΓοΓίρίΙαιιζυη» 
(168 ιηβηδοΐιΐίοΐιβη Οβδοΐιΐβοίιίδ ΘΓηβίβ 
Ββάβαίπιη^. 

1049 δΤ. ϋβΓ Οβά&ηΐίβ „αΙ)βΓ ααοΐι 
άΐβ "ννοηηβ, τν^βΙοΙίΘ άίβ βδίίϊη ^6- 
•η-ϋΙιΗ;, ίβϊ θΐηβ βοΐιδηβ ΟιΆΪίβ, -^θηη 
βΐβ ιηϋ Μ&β ^βηοδδβη ΛνΪΓά" -ννίΓοΙ 
ίη δβϊηβ Τβϊΐβ ζβι-Ιβ^Ι;. — μετάκοινοι: 
δοΐιοΐ. κοινωνοί. — (ρίλα ματρί: \7Ϊβ 
Εγο8 δοΐαπ οΙβΓ ΑρΙίΓοάίίβ ϊδί;, 80 
Ιίδηηβη β,ιιοΐι Ροίΐιοθ ιιηά ΗίιηβΓ08, 
■ννβίοΐιβ ύβηι Εγοθ ζυι• δβΐΐβ βίβΐιβη, 
αηά ΡβΐΙΙιο αΙβ (Ιβιβη ΚΐηάβΓ αη^β- 
Ββΐιβη \9•βΓ(1βη. ϋίβδβ νΐβΓ ΙίϊΜβη 
ιηϋ άβη ΟΙΐΗ,ΓΪΙβη ύαδ (τβίβΐίβ (Ιθγ 
Οδϋιϊη. Υ^Ι. Ηοηι. α 214 ί] (ηϋιηΐΐοΐι 
'Α(ρροδίττ\), ■και άπο 6τή9εΰψιν έλν- 
οατο κεοτον Ιμάντα ποιχίλον, έν^α 
τι οΊ ϋ'ελκτιΊρια πάντα τέτυχτο' 'ένϋ•' 
ϊνι μ^ν ψιλότης, έν ό' ίμερος, έν δ' 
δαριοτνς πάρφααις, ?; τ ίκλειί^ε νόον 
ηνχα περ ψρονεόντο)ν. — α (ίβΐιΐΐ 
ίη (ΙβΓ ΗαηάΒοΙίΓΐίΙ , νοη ^ΥβΙΙαυβΓ 
βϊιι^β9β1.ζΙ) τ' ονό^ν άπαρνον τελέσει 
(άβΓ ηίο1ιί3 νβΓβασΙ; -ίνίΓοΙ) 0•έλγ.τορι 
Πει9•οΐ ίητ ^έλκτωρ τε Πειθ^ό), ά 
ούδίν κτέ. Υ^Ι. δϊβί}. 540 ον ί.έγεις τον Αρκάδα. Μίί; ■9'ελκτωρ ν^Ι. 
πράκτορες αίματος Εαπι. 320 τοπ 
(Ιβη Εήη^Θη, τύχη ΰωτηρ Α§. 669, 
γέννας πεν^'ητήρος ΡβΓ8. 949. — 
δέδοται . . χρεδυράς τρίβου (ίη Λβι• 
ΗαηάδοΐΐΓίίΙ; -φεδυρα τρίβοι) τ' ερώ- 
των: δοΐιοΐ. ί; Αρμονία μετέχει της 
Αφροδίτης, ,, ΛβΓ Η&ΓΠίοηίίΐ ίδί; Αη- 
ίβίΐ ^6»βΙ)βη αη ΑρΙίΓοάίίθ ηηά αη 
άβηι βϋδίβιηίίεη Κοδβη άθΐ• ΕίβΒβδ- 
§δΙίθΐ•". ϋα Η&ΓΠίοηία άίβ ΡβΓδοηί- 
βΐίαΐίοη άβΐ' Οΐ'άηιιηο; τιηΛ οΐβδ Εΐ3θη- 
ηιαββδ ίδί;, 80 τνίΓΛ άαηιίί ^βίοι-άθΐ-ί, 
(Ιαβ πιίί (Ιβηι ίτβηιιβ (1βι• Ι/ίβΐ3θ Μαβ 
υηύ Οι-άηηη^ νβΛηηάβη ββΐ. Υ^Ι. 
Ευι•. Μβά. 627 έρωτες νπ^ρ μ^ν άγαν 
έλ&όντες ονκ εϋδοξίαν ούδ' άρετάν 
παρέδωκαν άνδράοιν ει δ' αλις (ά. ί. 
μετρίως) έ'λΟΌΐ Κνπρις, ουκ άλλα 
&ε6ς εύχαρις ουτο^ς, Ιρίι. Α. 554 βί';^ 
δέ μοι μετρία μίν χάρις, πόϋΌΐ δ' 
οΰΐοί καΐ μετέχοιμι τάς Άψροδίτας, 
πολλάν δ' άποΟ•είμαν. Ναοΐι Ηθ8. 
Τΐιβοσ. 937 ίδί; Ηαιπιοηία, άίβ Οαίίίη 
Λβδ Καάηιοδ, ΤοοΜβι- Λβι• ΑρΙιΐΌ- 
άίίθ. Υο^Ι. Ηοηι. Η7ηιη. II 16 αύτάρ 
έυπλόκαμοι Χάριτες καΐ έύφρονες 
'ίΐραι 'Αρμονίη &' Ήβη τε /Ιιος 
%'υγάτηρ τ' Αφροδίτη ορχενντ' αλλή- 
λων έπΙ καρπω χείρας 'έχονβαι. — 
Ζπ 'χρεδνρας ν^Ι. Ηβδγοίι. ιρέδυρος- 
ψίθυρος (ύοδίιαίΐ) δίβΐιΐ; ίη άβι• ΗαηΛ- 
δοΗήίΙ; ηΙ)βΓ ί νοη ψείυρκ βίη %■). 
1054 ίΤ. ,,ΙΛ 8β1ΐ6 ίΰι• ευοίι ΕΚΐοΙιί- 
Ιίη^β Εβίηάδοΐιαίΐ;, θοΙιΙίηιηΐΘ Ιιβίάβη 
υη3 Ιϊΐνιίί^β Καηιρίβ τοιαυδ. 6οηδ1} 
Ιιϋίίβη άίβ Α^7ρίίαι1θη ηίοΐιί ^ϊη- 
θϋ^β ΓαίΐΓί ίη δοΙιηβΙΙβίοιιβΓηΓίβι• 
νβΓίοΙ^αη^ βΓντίι-ΙίΙ;. (Μαη θΛβηηΙ; 
Λα,Γαη (Ιίβ Ββδίίηιηιυηρ^ άβδ δοΐαίοΐί- 
βαΐδ ηηά) ίΐίβ Βοβίίηιιηιιη^ άβδ 
δοΐιίοΐίδαΐθ βΓίΰΙΙί δίοΐι — Ζβηδ ΙϋΒΐ 
δίοΐι ηίοΐιΐ; 1»βΓϋο1ίβη — ιιη(1 άαδ 
Εηάβ νοη ίΙίββΟΓ δαΛβ -ννίΓύ δίοΐι 
(Ιβη νίβίβη ΗβίΓαίβη ίηίΙιβΓβι• ΕΓαυβη 
αηΐ'βίΐιβη (ά. 1ι. ίΙΐΓ •ννβΓάβ<; δοΐιΐίββ- 118 ΑδΟΗΥΙ08 φνγάδε66ίν ό' εταΛνοίας ααχά τ άλγη 

πολεμονξ •θ-' αίματόεντας προφοβονμαι. 1055 

τι ποτ ενπλοιαν έπραξαν 

ταχνπόμηοιβι διωγμοΐς; 

ο τί τοί μόρβιμόν έδην, το γένοιτ αν — 

ζΐώξ Όν παρβατόξ εβτιν μεγάλα φρήν 

αΛερατος — μετά πολλών 1060 

ίί γάμων άδε τελεντά 

προτεράν Λ£λθί γυναικών. 

ΧΟ. ό μέγας Ζευς άπαλε^αί 8ΐτορΙι. 

γάμον Αίγνπτογεντι μοί. Ιίοΐι ΗβΪΓαίβη Λνίβ νίβΐβ αηοΙβΓβ Γι-ατιβη 
ΤΟΓ θποΐι). 

1054 ί. φνγάδΒΰΰιν: ζυ 788. — 
έττιττνοίας, ζοππηΰίί^ββ ΗβΓΒ-η- 
8θ1ιη&υΙ)βη (Ε^πιββ), βΓΐ3Ϊί;{;βι•ίθ Αη- 
^ηίΤβ, ν^Ι. μαινόμενος ό' έπιπνΐΐ . . 
"Αρης 8ΐβΙ». 330. — ■προφοβοϋμαι, 'νίΐβ 
τιροταρβώ ίϋβΐ). 319. 

10561". 8ο1ιο1. δέόοίκα, οτι εΰ- 
πλοίας ετνχον, μη χαΐ το τον γάμον 
τνχο^ΰΐ,ν. — έπραξαν. ν§1. ΕτίΓ. Ογ. 
355 ϋ'εόΟ'εν πράξας άπερ ηνχον ηηά 
ζη 782. — Μίΐ ταχυπόμποιβι ν^Ι. 
ε'ΰπομπος νοια ^ΙΰοΜϊοΙιβη Ι^βηΙίβΓ 
άβθ 81:£ΐαΪ8δο1ιί£Γβ8 8ορ]ι. Ο. Τ. 696, 
ναός ώκνπόμηον Ειιι•. ΙρΗ. Τ. 1136. 

1058. τό, τοντο: ζπ 362. — Ζπια 
(χβά&ηΐίβη ν^Ι. ΟίΟ. 102 το μόρΰΐμον 
γαρ τόν τ' έλεν&ερον μένει καΐ τον 
ττρος άλλης δεΰποτούμενον χερός, 
δορίι. Αηΐ;. 1337 πεπραγμένης ουκ 
ϊοτι %'νητοΐς αυμφοράς απαλλαγή, 
Ηοιη. Ζ 488 μοΐραν δ' ον τίνα φημί 
πεψνγμένον 'έμμεναι ανδρών, ου 
χαχον οί'δε μίν έαΟ'λόν, έπην τα 
πρώτα γένηται, Ρϊηά Ρτ^ΐι. ΧΠ 30 
τό γε μόροιμον ον παρφνκτόν. ΛΥΐβ 
(Ιεβ Γο1§βη<1β ζβίσί, ίαΐΐΐ; ΗίβΓ (Ιΐβ 
Ββθίϊπιιιιιιη^ (Ιββ 8ο1ιϊο1ί8αΐ3 ιηϋ 
άθπι "\νϊ11βη (1θ8 Ζβυβ ζιΐ8&ιαπιβη 
Λνΐβ Εππι. 1046 Ζενς 6 πανόπτας 
οντω ΆΙοΐρά τε ΰνγχατέβα. 

1059 ί. παρβατός, ντϊβ Β,ιιοΐι παρ- 
βαΰία, παρβαίνειν, παρ ^ιος &ρόνοις 
1)βί ΑεοΙιγΙοΒ νοΛοηιιηί; Ζυιη 6β- 
Λαηΐίβη ν^Ι Ργοπι. 569 ονποτε τάν 
^ι6ς άρμονίαν ένατων παρεξ,ίαοι 
βονλαί, Ηοιη. ε 103 ονπως 'έβτί ^ιος 
νόον αίγιόχοιο οντε παρεξελ9εϊν άλλον &εον Οϋ0•' άλιώΰαι, Ηβείοά 
ΤΗβο^. 613 ώ? ουκ έ'στι ζ/ιό? κλε'ψαι 
νόον ονδε παρελ9εΐν. — άπέρατος, 
υη(1πΓθ1ιάΓΪιι^1ϊο1ι . 

10605". 8ο1ιο1. μετά άλλων πολλών 
γάμων γυναικών καΐ ούτος τελε- 
ο&ι'ιΰεται, ,,λ^β,β νίβίβη Άηάβτβη 
ΓΓ3,ιΐθη 1)ΐδ1ιβΓ (προτεράν) \)β§β§η6ί 
ϊβΙ, Λ7ΪΓ(1 δοΐιΐϊββίΐοΐι αυοίι ίΐβϊη ΙιΟβ 
δβΐη". Ζιι πέλοι &τ§Άη7.ϊ ύο\ι αν 
α\ΐ8 1058, Λα ζ/ι05 . . άπέρατος ηηι 
αΐβ Ρ&ΓθηίΗβδβ ζα ΙίβίΓΕίοΙιίθη Ϊ8ΐ;. 
ν^Ι. Οΐιο. 593 τις λέγοι (αν) η3,θ1ι 
αν . . φράβαι 590. Εδ ίδΐ; αίβο 
ηΐοΐιΐ; ηδίΐ^ ιηϊί; ^βϊΐ μετ' άν άλλων 

ζιι 8θ1ΐΓβΛ8Ι1. 

1,063 £. Ή.βΐα§ βΓ•νήάβΓη <ϋβ Οα- 
η&ΐάβη άΐβ νοΛβΓ^βΙιβικΙβη ίΐιηβη 
υηαησβηβΐιηίθη "^νοΓΐβ (Ιθγ ϋΐβηβ- 
Γΐηιιβη. — άπαλέξαι: -ννβηη ββ ηϊοΐιΐ; 
ΐΐΓ8ρΓΪΐιι^Ηο1ι άπαλέξοι ^βΐιβϊββη Ιιαί, 
80 δίβΐΐί; δίοΗ άΐβδθ Αοηβίίοπη ηβΙ)θη 
(Ιίβ ΕιχίΏτίοηπ αλέθομαι, γτ&ΐοϊιβ δΐοΐι 
ζ. Β. 8ορ1ι. Ο. Τ. 171, 539 ίΐικίβΐ;. 
Ββΐάβ Γοπηβη ΙίβΓαΗβη, τνΐβ βΙτΛ^α 
(ϋθ Εοπη ,,ίηισ", &α£ ίαΙδοΙιβΓ Αηα- 
Ιο^θ; άΐβ ηοΜίσβη Γοπηβη 8Ϊη(1 
άλεξήΰω{ομαι), ηλέξηβα{άμην). ϋϊβ 
Γοπη άπαλέξαΰ9•αι ίδΐ αυοίι 8ορ1ι. 
Αϊ. 166 ϊΛβΓϋβίβΓί ιιηά άλέξααΟ•αι 
βηάβΐ δΐοΗ 8θ1ιοη Ιιβϊ ΗοηιβΓ, ντβηη 
άϊβ ϋΐ)βΓΐΐβ£βηιη^ ήοΐιίί^ ΐδΐ («λε- 
ξέμεναι'? άλέξεαΰ-αι'ή. Αΐδ ΑοήδΙ- 
ίοΓΠΐ Ιίδηηίβ ίιίΘΐ• άπαλάλχοι βίβΐιβη. 
— Μίί γάμον Αίγνπτογενή (ΥβΛεΐτα- 
ίαη§ ηαΐΐ; άβη 8ρΓ088βη άββ Α^γρ- 
Ιοδ) ν§1. ΑυδάΓϋοΙίβ τνΐβ γάμον 
δνΰάνορα10α,γνναιχοπλη9ης όμιλος 
Ρβι•8. 126, γηγενή μάχην Ενα•. Ιοη ϋΙΕ 80ΗυΤΖΓΙ.ΕΗΕΝΒΕΧ. 

ΘΕΡ. το μεν αν βελτατον εΐη' 

ΰν δε %-έλγοΐζ αν αΰ-ελκτον. 
ΧΟ. 6ν δε γ^ ουκ οίβ&α το μέλλον. 
ΘΕΡ. τι δε μέλλω φρένα ζΐίαν 
καϋ-οράν, 'όψιν αβνϋΰον; 
ΧΟ. μετρίόν ννν εποξ ανχεί' 
τίνα καιρόν με διδάΰκεΐζ; 
ΘΕΡ. τα &εών μηδέν άγάξειν. 

ΧΟ. ΘΕΡ. Ζενξ ανα^ άηοβτεροί- 119 

1065 

αηίίδίτ. 

1070 

Φ'ορΗ. 987, τετραακελή κενταυροτΐλτι^-η 
πόλεμον ΐίβτΆ^ΙΙά. 1272. 

1065 ί. τό -«τΐβ 1058. — ϋΐβ Γοηη 
βέλτατος αυοίι Ειιια. 490 τνϊβ βέλτερος 
ιιηίβη 1080, 8ίβί). 324, ΕΓΕ^ια. 309, 
3. — ϋβΓ όβάαηΙίΘ ΐβί: ,,ϋαβ Λναι•β 
Λν^οΐιΐ ά&β Ββδίθ; άα ΆΪ^βτ άϋΓίίββΙ; 
βϊηβη 1)β8&ηί1ϊ§βη, άβΓ ηίοΐιΐ; \)β- 
βΆοΆΐ^ γίΒτάβη Ιίαηη", ά. 1ι. ,,άθΐη 
ΓΙβΙιβη 3.1)βΓ (Ιϋτίίβ αη άβια Καί- 
8θ1ι1ϊΐ88β 6ο{;ί;β8 ηΐοΐιίδ αηάβΓίι". 

1067. Β. ΐ. ,,Βπ 8ρηο1ΐ8ί, αΐβ οΐ3 
άα <ϋβ ΖαΙαιηΛ ^βηβ,τι \τϋβ1;β8{;. 
\νβΓ Η&ί άΐΓ §β8Ά§ί, (Ιαβ ίοΐι άΐβββΓ 
Ηθϊταΐ; ηϊοΜ βηί^βΐίθη 1ί8,ηη?" 

1068 ί. ,,^ΐβ 8θ11ίβ ιηΕίη νοη ιηΪΓ 
βι-^&ι-ίβη, άαβ ίοΗ ίη άϊβ ΤίβΓβ άβΒ 
8ΐηηβ9 νοη Ζβιΐ3 1)1ίο1ίβ? Ό&β λναι-β 
βίη ΒΗοΙί ίη βίηβ σπιηάΐοββ ΤίβΓβ", 
ά. ϊ. „Εΐ1βΓάΐη§9 Ιίαηη ίοΗ άΐβ Οτβ- 
Ιιβΐπιηίδθβ άβΓ ΖαΙίΐΐηΛ ηηά Λΐβ 
Κ£ΐ1;8θ1ι1ϋΒ8β άβι Οοίίΐιβϋ; ηΐοΐιί; 
(ΙπΓοΙιβοΙιααβη". Υ^Ι. Ηοιη. ψ 81 
μαία φίλη, χαλεηόν οε 9•εών αίει- 
γενετάων δήνεα εί'ρνΰ9αι, μάλα περ 
τΐολνΐδριν έοϋααν, ΥβΓ^. Αβη. Χ 501 
ηββοϊει ιηβηβ Ιιοηιϊηαιη ί&ϋ 8θΐϋ8οιπβ 
ίτιίιΐΓ3,β. — ζ/ίαν "ντίβ 545. — δ'φιν 
αβνββον ΪΆΪ Αΐίΐί. άβ8 ΐηηβΓβη 01)- 
^β1ί^θ, βίβΐιί; Άΐίβτ αΙβ ηαο1ιΐΓ3,^1ΐο1ιβι• 
ΖιιβαΙζ -νηβ βίηβ Αρρο8ί1;ίοη ζυηι 
ΙηΙιαΙΙ; ά68 83,1ζβ8. — Ό&ά Οβδβίζ, 
(Ι&β •νΓβι• άίβ 8ΪΓθρ1ιβ νοΓίΓϋ^, ααοΐι 
άίβ ΑηίίδίΓορΙιβ 8ίη§1;, -νήΓά ϋβΓ 
ηατ ζαηι δοΐιβίηβ νβΓίβίζΙ;, -ννβίΐ άοοίι 
&11β ΥβΓθβ ά3,3 ^ΙβιΛβ ΥβΓθπιαβ 
(ζ\Γβί Ιοηίοί) Ηαΐ3βη, ύίβ V. 10631". 
&180 3,ιιοΙι = 1070 ί". υηά 1065 Γ. = 
1068 ί. θίηα. 

1070 £Γ. ,,ϋαηη δρηοΐι ^οβ ίη πι&βνοΐΐβη Λνοι-ίβη" (ΓϋΓ α^χει Ιλάϊ 
άίβ ΗαηάδοΗηίΙ; εΪ7;^οι;), ά. 1ι. ,,άαηη 
ηίηιηι άβη ΜιιηΛ ηίοΐιΐ; δο νοίΐ υηά 
1)β(1ίβηβ άίοΐι ηιαβνοΙΙβΓ Αιΐ8(ΐΓαο1ίθ. 
"ννβΙΛβ ΙιβΙΐΓβ , άίβ άιίΓοΙι άίβ ϋηι- 
θίαηάβ §βΐ3θίβη ίδί;, (\νβ1ο1ιβ ΙιβίΙ- 
βαηιβ ΙιβΙΐΓθ) δοΐΐβη βίο^βηίΐίοΐι άβίηβ 
λΥοΓίβ {ον <5έ ΰ•έλγοίς 'άν αΟ-ελκτον) 
ίϋτ ηιίοΐι βηίΐιαίίβη '? " — ,,ϋΐ)βΓ άίβ 
Γϋ^η^βη άβΓ βοίτΐΐιβίΐ άίοΗ ηίοΐιΐ; 
ζα 8β1ιι• ζα βΓβίίβΓη", ά. 1ι. ,,ίη άίβ 
Εϋ^η^βη άβΓ (τθί^;ίιβίΐ άίοΗ ηιίί 
Ει•^βΐ5βη1ιβίΐ ζη 8θ1ιίο1ίβη''. — Ζυ 
καιρόν \§1. Εαι•. ΑηάΓ. 484 φρενός 
αύτοκρατονς ίνός, α δΰναβις ανά 
τε μέλαϋ•ρα αατά τε πόλιας, οπόταν 
ενρείν %•έλωΰιιιαίρόν. — μΊ]δϊνάγάζειν 
βΓΜϋΓί; άβΓ 8ο1ιο1. ηιίί λίαν έξετάξειν 
ηηά 80 άβηίβη ηιαηοΐιβ άίβ λΥοΓίβ 
,,νθΓ•νν^ίίζί^ 3,ιΐ3ίΌΓ8θ1ιβη ", ,,ρβίηΐίοΐι 
βΓ^ϋηάβη" (ΤΗβο^η. 401 μηδέν 
άγαν ΰπενδειν καιρός δ' έπι παβιν 
άριβτος ^ργμαΰιν ανθρώπων). ΑΙ)βΓ 
•ννίβ βιάζειν νοη βία, 80 ίθί άγάζειν 
νοη άγη (ζτι 170) ^βΙ)ί1άβί; υηά 
Ηβ87θ1ι. βν^Ι'Άτίάγάξει ιηϋ αγανακτεί, 
βαρέως φέρει. Εδ ίδί α,ΙδΟ τά &εών 
μηδ^ν άγάξειν πη^βΓάΙΐΓ 8. ν. α. μη 
έτίΐφ&όνως ^χειν προς τά ϋ'εών. 
ϋίβ ϋίβηβήηηβη νβΓ^ν^βίδβη ίΙΐΓβη 
ΗβΓΓίηηβη άαβ Εηίθβίζβη, ντβίοΐιββ 
άίβββ πιίΐ; 6 μέγας Ζευς άπαλέξαι 
κτέ. ζα βΓΐίβηηβη ^α1)βη, 3,18 βίβ άβη 
\νί11βη άβΓ Οοίίίβίί αηά άίβ Ββ- 
δίίπιηΐΐΐη^ άβδ δοΐιίοΐίδαΐβ νβΓ- 
Ιίϋηάβίβη. 

1073. Είη Οβί^βΐ; 3,η Ζβυδ, νοη 
1)βίάβη ΟΙιοΓβη ζυβΒ,ηιηιβη ^βδαη^βη, 
1)β3θ1ι1ίΘβ1; ίη £βίβΓΐίο1ιβι• ^Ϋβίδβ ά&β 
8ϋίο1ί. — άηοΰτεροίη, πιδ§β ίβΓη- 
ΙιαΙΙβη. 120 Α80ΗΥΙ08 ϋΙΕ ΒΟΗϋΤΖΓΙΕΗΕΝϋΕΧ. η γάμον δνβάνορα 

δάον, οόπερ Ίώ 

πημονάς ελνβατ εν 

γ^ίρΐ -χαιωνία κατακτίΰαξ, 

ενμενεΐ βία Ο^ιγών' 

καΐ κράτος νέμοι γυναι- 

^ίν' το βελτερον κακόν 

και δίμοίρον αΐνοΐ, 

καΐ δίκα δίκας επε- 

ΰ&αί ^νν ενχαΐζ έμαΐξ λντηρίοΐξ 

μαχαναΐξ %^εον τΰάρα. 1075 αηέίδίν. 

1080 1074 ί. γάμον δνΰάνορα δάον (άιβ 
Ηαηάδοΐιηΐ'ί; ^Ι^ΐ δάϊον ^νίβ δηΐοΐζ 
Οίο. 626), (Ιϊβ Εΐιβ ηαΐΐ; 1)δ8βιι, 
£βΐη(11ΐο1ι ^ββίηηίβη Μαηηβπι, ζιι 
1064. — οοπερ 1)βζΐ6ΐιΐ 8Ϊο1ι ζιίΓαοΙί: 
αιιί" Ζευς. 

1077 £. χειρί . . -ααταν.τίβας, ευμενεΐ 
βία Ο'ίγών (£ϋΓ καταΰχέ&ο^ν, εύμενεΐ 
βία ν,τίαας, •ννοηη ντίβας άπΓοΙι 
6χέ0•ων βτΙ&ΙΐίΊΛ, &η άίβ δίβΠβ νοη 
ϋ•ιγών ^βι•3,1βη ΐδΐ;): ,,ιαΐί Ιιβίίβηοίθΐ• 
Η&ηά ιηαοΐιίθ βΓ ϊΙΐΓβι• Ιγγ8&1 εΐη 
Έηάβ τιηοΐ Ιοι-αοΠίβ δΐβ ζαΓ Κϊώθ, 
ΐηάθΐη βΓ ιηϋ δδ,ηίίβι• (χβ^ναΐΐ; 8Ϊβ 
1)θΐ•ϋ1ΐΓΐ;β (υηά ί1ιι• άίβ πιβηβοΐιΐΐοΐιβ 
ΰβδίαΐί; ■ννίβάβΓ^αΙ)) ". — ενμενεΐ βία 
ϋ-ίγών ■ννϊβ επαφών άταρβεΐ χειρί 
Ρι-οτα. 875. Υ^Ι. οΙ)Θη 584 £Γ. 

1079. γνναιξίν, μη τοΐα άρΰεβίν 
(962). 

1080 £. το βελτερον κακοΰ και (άίβ 
Η&ηάδοΐιηίΐ §ΐ\>ί και τε, Κοΐ3θΓΪ. 
•και το ηηά 1075 δάϊον, ά\ο6τ άαθ 
ΥθΓδηι&β 1)β8ίβ1ιί; αηβ Ι&ιαίθΓ 
ΤΐΌΛϋβη) δίμοίρον αινώ: „ϊθ1ι§βΐ3β 
ιηϊοΐι ζυΓηβΛεη ηιΐί άβια, "νναβ ΙΐθδδβΓ 
ΐδΐ; Εΐΐδ άαδ 8ο1ι1ϊιηιηβ (•νναθ ΙιΐβΓ άβι• 8ίβ^ (1βι• Ασ^ρΗαάβη 86ΐη τνΐά-άβ), 
νθηη &υο1ι ζνίβϊ Βηίΐβΐΐβ &ηί άΐβ 
δθίίβ Λβδ ϋη^βηΐΕίοΙιβ ηικί ηιΐΓ βίη 
ϋηίΓΙβίΙ 3,η£ άϊβ δθϊίβ άββ Οαίβη 
£α111". "\νβ^βη άβτ Ββάβπίπιιι^ γοη 
αινώ γφ.. ζη 914 υηά Εητ. Αϋί. 2 
^ήΰΰαν τράπεζαν αΐνΐΰαι. Ζτιΐη 
Οβοΐα,ηΐίθη ν^Ι. Ηοιη. Ρ 105 κακών 
ίε' κε φέρτατον εί'η, Οίο. Λβ οβ'. ΙΠ 1 
810 &}) ΙιοιηϊιιΛΐΐδ άοοϋδ αοοβρΐιηπδ 
ηοη 8θ1πιη θχ πιαίΐβ βϋ^βΓβ χηϊηΐηια 
οροΓίθΓβ (ν^Ι. οΙ)βη ζα 13), ββά βίίαιη 
βΧΟΘΓρθΓβ βχ Ηϊδ ϊρδΐδ, δϊ οιτιΐά 
ΐηβδδβΐ; 1)0ΐιί. Υ^Ι. δοίιοΐ. τ^δεως 
έχω το δίμοίρον των κακών θυν ενί 
άγαΟ•ω, ο εΰτι τΐι απαλλαγή τοϋ 
γάμον. Πίνδαρος (Ρ-γί\ι. ΠΙ 81) ίν 
τιαρ' εβλον πήματα ΰννδνο δαίονται 
βροτοΐζ ά&άνατοι. ϋίβδβΓ (ϊβά&ηΐίβ 
Ρϊηά&ΓΒ ίΐβοΐίί δΐοΐι ηίοΐιί; ηιΐί; άβηι 
(1β8 Αδθ1α7ΐθ8. 

1082 ίΤ. και δίκα δίκας {δίκαν 
ΤοάΙ) επεαΟ^αι κτΙ., υηά ϊοΐι §βΙ)β 
πιΐΛ ζΐΐ£ηβάβη, Λνθηη άβιη ΚβοΜβ 
δβϊη ΕθΛΐ ■«'ΪγοΙ ιηθΐηβπι Γΐβΐιβη 
βηίδρι-θοίΐθΐκΐ {ΙπΓοΙι (Ιαβ θΓίδδβηοΙβ 
Εϊη§Γβΐ£βη νοηδβϊΐβη οΙβΓ ΟδίτΙβι•. 
ν8ΐ.8ΐ£Γ. Ι)Γυο1{ νοη Β. 6. ΤβηΙϊπβΓ ΐη ΒΓββθθη. Ρν^^ίΛ.^Ϋ^^'^• '^ί^^ί^'οη ^Ον^Γν.Λ. Τ'η^,^Λ^ 

Α80ΗΥΙ.Ο8 
8ΙΕΒΕΝ ακαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. ΜΙΤ ΕΚΚΙ,ΑβΕΝΌΕΝ ΑΝΜΕΕΚϋΝαΕΝ νΟΝ Ν. ΛΛΓΕ^ΚI:^ΕIΝ. ι,ΕίΡζια, 

νΕβΙ,ΑΟ νΟΝ Β. α. ΤΕϋΒΝΕΚ. 
1902. ΑΙ,Τ.Ε ΚΕ0Ι1ΤΕ, 
ΕΙΝ80Η1,ΙΕ88Ι.Ι0Η ΒΕ8 ϋΒΕΚδΕΤΖϋΝΟΒΚΕΟΙΙΤβ, ν01{ΒΕΗΔΙ.ΤΕΝ. ΥοΓΛΥΟΓΐ. ντβΓ δίοΐι θΓΠδίΙίοΙι ιηϋ άθΐη §γϊθο1π8ο1ιθιι ΑΙίβΓίυπι 1)6- 
8θ1ι&Λί^, ΛνβΓ ηαιπθπίΐίοΐι &18 ΙίθΙιτθΓ 8ο1ιπ1θπι άϊβ βθδΐηηπη^ 
ηαΙιβΓ ΐ3Γίη§βη \νϊ11, τν^βίοΐΐθ άΐθ ΙιβΓνοιτίΐ^βηάθΐι ΜαηηβΓ Αϋίθηβ 
ζυΓ Ζβϋ; (ΙβΓ η&ίίοηαίθη ΕΛβΙϊπη^ §β§θη άϊβ ΡβΓ8βι• 1)θ8βθ1ί;θ, 
(ΙβΓ ηιυβ 8Ϊο1ι νοΓ αϋθΐπ ΐη άΐθ ΛΥβΓίίθ άθδ Α8θ1ΐ7ΐθ8 νβΓίίϊθίθη. 
υΐ)βΓΐΐίΐυρ1; δίβΐιί; άίθ8θΓ ΌϊοΙιϊθγ ηβΙ^θπ Ηοπιθγ ίΐη άβΓ 8ρϋ;ζθ 
(ΙθΓ εα•ϊθθ1ιΪ8θ1ΐθη ΙιϋθΓ&ίπΓ. ϋ&ιιιΐΐ; ϊδί; ηίοΐιίδ Νβιιββ ο•β8&ο^ΐ;: 
3,1)βΓ ϊοΐι "ννθίβ, "«^3-Γπηι ϊοΐι 68 83,§β 1111(1 απ^βΙιβηάΘη ^ηηο•β^η 
άβΓ Ρΐιΐΐοΐο^ϊβ βπιάηη^ΐϊοΐι 3,ιΐ8 ΗβΓζ 1β§β. Όά θ8 ηηη νοη άβη 
„8ίβ}}βη §β^βη Τ1ιβΙ)θΐι" ιιη(1 νοη άβη „8ο]ιπ1;ζβθ1ΐθηάβη" Ιίθίηβ 
Αιΐ8§&1)β ηιϊί; άβηίδοΐΐθπι Κοηιηιβηί&Γ §ΐΐ)ΐ, \ν^θ1ο1ΐθ άβηι §β§θη- 
Λνϋιϋσβη 8ί£ΐη(1 άβΓ ΛνΪ88θΐΐδθ1ι&Μϊο1ιβη Ρογ8ο1ιιιιι§ βηίδρηοΙιί, 
80 ^Ιαυίϊθ ϊοΐι ηΐο]ι1;8 ϋΐ)βΓβϋ88Ϊ§β8 §θί&ιι ζη 1ι&ΐ3βη, -ννβηη ϊοΐι 
βίηβ ΙΤιη&Λθϋπη^ πιθπιθγ §ΓΪβο1ιΪ8θ1ΐθη Αυ8§&ΐ)β νθΓΐβ§β, 1)βΐ 
\νβ1ο1ιβΓ νίβΐθδ ^Θ§§β1)1ϊβ}3βη ίδί;, -νν&δ δίοΐι ίπΓ άβαίΐδοΐιβ Ιιθ8βΓ 
βηίΙϊβΙΐΓΐίοΙι βΓννΐβδ. ϋΐβ ΤΓβηηυη^ νοη Κοηιιηθη1;3,Γ ηηά 1α•ϋ;ί8θ1ΐθΐη 
ΑηΙηΆΆ^ ΙιαΙ)© ίοΐι {ΐπ%β^θΐ3θη αηά άβδίι&ΐΐ) 3,11β8, λναδ ζηηι 
νθΓβίαηάηϊθ άββ Τβχίββ ο(1θγ ζτιγ ΙιΟδυηε^ νοη 8ο1ΐΛνίβΓίσ1ίβΐΐ;βη 
ηίοΐιΐ; ηηηιίϋβΐΐ)»! θΓίοι•(1θΓΐίο1ι δοΐιΐβη, 1)βί8βϋ;θ §θ1ίΐ88θη. ϋβΓ- 
ίβηί^β, νρ-βΙοΙίθΓ 8Ϊο1ι ίϋτ άΐβ ΚηίΛ άββ Τβχίββ ΐη 1)θ8οηά6ΓβΓ 
\νθΪ8β ΐηίθΓβδδΐθΓί;, τνΐτίΐ ο1ιηβ(1ίβ8 άιβ Ια-ΐϋδοΐιβ Τβχί&α8§3,)5β ζη- 
τ&ϊβ ζίβΐιβη. 

Μο§β (ϋβββ Ββ&Γΐ}βϋ;ιιη§ ο1&8 δίυάίαιη άβΓ Ηβιτίίοΐιβη ϋίοΐι- 
ίυη^ ίοΓάβΓη! 

Τν^βϋΐίΐβίη. ΕΜθίΙιυι^. 1. ϋίβ Οάίρπδδα^β νορ Αβοΐ^ΐο».^) 

ϋβΓ Μγίΐιπδ γοη Οάΐριΐδ βιΊηηβΓΐ; ΐη ιηβΙιτΘΓΘη Ριιηΐίίβη αη άϊθ 
ΡθΓδθτίΒδ&σβ. ΑΙίΓίδίοδ νοη Ατ^οδ βΛεΐΙΐ ά&8 ΟΓΒ,ΙίβΙ, άαβ θγ άητοΐι 
βΐηβη 8ο1ιιι δβϊηβι• ΤοοΜβΓ ϋαηαβ ηιηΐιοηιιηβη "ννθΓάβ, άβιη Ιιαϊθ8 
^Γά §θ•ννθίδδ3.σ-(;, άαβ βΓ άιίΓοΙι δβϊιιβη θί^βηβη δοΐπι άβη ϋηίβΓ- 
§•αη^ βικίθπ ΛνβΓάβ. Ββΐάβ δηοΐιβη άαδ 8ο1ιίο1ίδ&1 &1>ζιΐ"ννβηάβη. 
ΡβΓδβ\α3, άβτ δοΐιη άβΓ ϋαπΕθ, Λνΐΐ'ά δ&ιηΐ; άβΓ ΜπΙιίθΓ ΐη βϊηειη 
Καδ1;«η ίπδ ΜββΓ ^βτΛΓΟΓίβιι, ηαοΐι δβιιρίιοδ §βΐι•Ϊ6ΐ)θη υ,ηά. άοΓί 
ξβτβϋβϊ. Οάίρπδ "ννΐτίΐ ίη βΐηβιη Κ&δίβη ΐηδ ΜββΓ ξβν^οτίβη ιιηά 
παοΐι δίΐίγοη ^βίτΐβΒβη. ^) ΡθΓδβπδ αιιά Οάΐριΐδ ΙίΘΐΐΓβη ατοδ άβΓ 
ΓΓβιηίΙθ ζνιταοΐί νυκί ίδίβη ί1ιι•βη Υαΐβι-, 1)βί(1β οίαηβ ϋιη ζη Ιίβηηβη. 
ΡβΓδβιΐδ νβΓηϊϋΙιίβΐ ά&δ ϋη^θίπιπ άβΓ Μβάυδα, Οίϋριΐδ 1)ΓΪ秕(; άβΓ 
8ρ1ιΐιιχ άβη ϋηίβΓ^αη^. ϋϊβ 8ρ1ιϊηχ αΙ)βΓ, άίβ Γ&ίδβΐδίιι^βηάβ Ιίδ•ννβη- 
3ΐιη^&υ., ίδΐ τιιιΙβΓ άβηι Είιιβιΐδδβ ΟΓΪβηΐαΙΐδοΙιβΓ Λ'ΌΓδΐβΙΙιιη^βη άτχ άΐθ 
8ΐ;β11β άβΓ Φίξ ^βίΓβίβη.^) 8ο Μββ ηβ,οΐι Ηβδ. Τ1ιβο§. 326 

η δ αρα Φίκ ολοην τε'κε Καδμείοιβιν ολε9ρον 
"Ορ&ω νποδμη&είΰα 

ά&8 Πη^βΙιβΐΐβΓ, ^βίοΐιβδ Τ1ΐ6ΐ)βη Ιιβίιπδΐιοΐιΐβ , άίβ ΤοοΜβΓ άβδ Ττρίαοη 
ηηά άβΓ ΕοΜάηα. Αηοΐι άίβ δρΐιίηχ ■ννίι-ά 3,1δ ΤοοΜθγ άβδ Ττρίιοη 
ηηά άβΓ ΕοΜάηα Ι)βζβίο1ιιιβ1: (Ι^αδΟδ Ργ§. 4, 8ο1ιο1. ζη ΕυΓ. ΡΗοθπ. 1020, 
ΑροΠοά. ΠΙ δ, 8, 2) τιηά ά&δ Φίκειον ορός αΐδ άβΓ ΟγΙ ΐ3βί Τ1ιβ1)βη 
Άη§6§&\)βΏ., -ννο άίβ δρΜηχ 1ΐ3,ιΐδίβ (ΑροΠοά. 3,. Ο. 3, 8ο1ιο1. ζα 
ΡΗοβη. 26 οι δε την Σφίγγα Μακαρεως μεν γενέΰ&αί^ θυγατέρα 
δε Ονκαλεγοντος ενός των εγχωρίων" οϋ τελεντήΰαντος τιαταΰχεΐν το 
Φί'λειον^ είτ άναίρε&ήναί υπό τίνος Οίδίττοδος ΰυνελ&όντος αΰτΐί). 
ϋϊβδβδ ΒβΓ^η^βΙιβνιβΓ (^ονρείον τέρας Ειιγ. Ρΐιοβη. 806) \ν3,Γ αίδο 
ΟΓδρηίη^ΙίοΙι βίη αΐιηΐΐοΐΐθδ ^βδβη \νΐβ άίβ Μβάιΐδα. 1) ν^Ι. Γ. "\ν. 8ο1ιηβΐ(1β^νίη, ϋίβ 8&^β νοιη Οάΐραβ. Α1)1ι. ά. Οββ. 
ά. "^ίνίθΒ. ζα (ϊδίΜη^βη 1852. Ε. ΒβίΙιβ, ΤΙιβΒαηίθοΙιβ ΗβΙάβηΙΐβάβΓ. 
Ι,βΐρζί^ 1891. Ν. "\νβο]ν1βΐη , άίβ 1ί7]£ΐί8θ1ιβ ΤΗβΙ)αϊί!, άίβ Οάίροάββ, άίβ 
(3ο1ϊρπδΒ3.§β τιηά άβΓ Οάΐρυβ άβ» Εαηρίάβ9. δΐΐζαησβΐ). ά. ΜΰηοΗ. Αΐί. 
1901. 8. 661 ίΡ. 

2) 8ο1ιο1. Ρΐιοβη. 26 οι δί (φααϊν αυτόν) εις ^άλααααν έτιρίφήναι 
βλη&έντα εις λάρνακα •Ααί ηζοαοκείλαντα ττ] Σίκνώνί νπο τον Πολνβου 
ανατραφηναι. 

3) ν^Ι. Ββίΐιβ α. Ο. 8. 19 £. 

Αβοΐι^ΐοβ, δίβΙ>βη βθ^θη Τ1ιβΙ)βη. 1 2 ΕΙΝΙ^ΕΙΤυΝΟ. 

Ιη ΡβΓ8βα8 1ΐ3,ί ιηαη βϊηβη Βοηηβηΐιβίάβιι , ϊη δβίαβη Ταίβη άβη 
Κ&ηιρί άβδ Ιιίο1ιί;β3 ιαίΐ άβΓ Ώιιηΐίβΐΐιβίΐ; §βίχιη(1βη. ^) 8ο ^1)1; άβτ 
8ο1ιο1. ζη ΕπΓ. Ρΐιοβη. 26 αυοίι νοη όάϊριΐδ 3,η, άζ,β ιη&ηο1ιβ ϊΐιη 
3,13 8ο1ιη (1β8 Ηεΐΐοδ Ββζβΐοΐιηβη. ^) Ιη άβΓ Τ&ί; δοΐιβπιβη Υογ- 
δίβΠπη^βη, -ννβίοΐιβ δίοΐι αη άβη "νΤβοΙίδβΙ νοη Ύ&§ ηηά Ναοΐιί 
Ιαιηρίβη, άβπι Οάίρτίδηιτίΐηΐδ ζη^ηιηάβ ζπ Ηβ^βη. Ναοΐι Ηβδίοά 
ΤΗβο^. 124 

Νυκτός ό' αυτ' Αΐ&ήρ τε καΐ Ήμ,έρη ίξεγένοντο , 
ους τεκέ κνΰαμένη, ^ Ερέβει φίλότι^τί μίγεΐΰα 
ίδί άβΓ Τ&§ άαδ Κΐηά άθΓ ΝαοΜ ηηά άβδ ΕΓβ1)θδ. ϋηά ^νΐβ 
8ορ1ιο1ί1βδ Τγ3.ο1ι. 94 δα^: ον αΐόλα ννξ εναριξομένα τίκτει κατευνάζει 
τε, φλογιξόμενον "Αλιον αΙτώ, §6\)Ϊ6τί άίβ Ναοΐιί δίβΓίϊβηά άβη Τ3.§ 
ιιηά 1)θίίβ1; ίΐιη ΛνΐβάβΓ ΰη 0Γ3,1)β. ϋβΓ Ι/ίοΙιίΙιβΓΟδ 1)ΓΪη^ δβΐηβηι 
ΥαίβΓ, άβπι ϋ&πιοη άβδ ϋηηΐίβίδ, άητοΐι δβΐη 1)1οββ8 ΕΓδΛβιηβη άβη 
Τοά. Εγ νβΓβϊηΐ^ί δίοΐι ΐη άβΓ ΜοΓσβηά&ηιπιβηιη^ ηιί1: δβΐηβΓ ΜηϋβΓ, 
άβΓ ΝαοΜ, άβΓ &1δΙ)&1ά άΐβδβ Λ''βΓβίηϊ§ιιη^ άβη ϋηίβΓ^αη^ 1)βΓβίίβί, 
Ναοΐι ΙιΠΓζβηι Οίαηζβ -ννίΓά άβΓ Τα^βδΙιβΓΟδ -ννίβάβΓ άβδ ΙιίοΜβδ 
1)βΓ&ιιΐ)1;, ηπΓ Βϋηά ΙβΙιί βΓ -ννβϊίβΓ. ϋΐβδβ υ.ΓδρΓϋ.η§1ίο1ιβ Ββάβυ,ΐιιη^ 
άβδ Μτίΐιηδ δοΙιϊηιηιβΓΐ; άιίΓοΙι άίβ βί^βηίϋιηΐΐοΐι αηΐιβδίίιηηιίβ τιηά 
νβΓδοΙιΙβίβΓίβ , βΙ)βη άαηιϋ; 3,1)6γ δΐοΐι 3.18 αΙίβΓίϋηιΙΐοΙι βΓ^βίδβηάβ 
Ροπή άβΓ 8α§β 1)βΐ ΗοιηβΓ ΙιΐηάιίΓοΙι (λ 271): 

μητέρα τ' Οίδιπόδαο ΐδον, καλην ^Ετΐΐκάΰτην, 
η μέγα έργον ερε'ξεν άϊόρεΐηβι νόοιο, 
γημαμένη φ υϊι' ο δ^ ον πατέρα ε'ξεναρίξας 
γήμεν' αφαρ ά' άνάπυΰτα '&εοί ^έβαν άν&ρώποιΰιν' 
άλλ 6 μεν εν Θήβτ] πολυηράτω αλγεα ηύοχων 
Καδμείων εάναβΰε ^εών όλοας δια βουλύς' 
η δ εβη εις ^Αίδαο πυλάρταο κ,ρατεροΐο, 
άψαμένη βρόχον αιπυν άφ' νιρηλοΐο μελά&ρου, 
ω αγεΐ αγομένη" τω ί' αλγεα κάλλιπ ότΐίΰΰω 
πολλά μάλ^ οΰΰα τε μητρός ερινύες εκτελέουβιν. 

Οβ\νΐβ πιίΐ ΕβοΜ δίηά άίβ ^ΟΓίβ ίίλγεα πάβχων &εών όλοά^ δια 
βουλάς &π£ άίβ Βΐίηάΐιβίί άβδ Οάίρηδ 1)βζο§βη -ννοΓάβη. "ννβηη άίβ 
αη^βηοππηβηβ ϋβηίιιη^ άβΓ 83,§β ήοΐιϋ^ ίδί, "ννίΐΓ άίβ 8β11)8ί- 
νβΓδίϋιηηιβΙηη^ ηίοΐιί; δο ίίβ£ ίηι τίΓδριϋησΙίοΙιβη ΜτΙΙιιΐδ 1)β^ϋηάβ1:, 
άαβ ηίοΐαί βίη ΒίοΙιίθΓ άαΓαη άβηΐίβη Ιίοηηίθ άίβ Βίβηάηη^ άαιτίι 
ίτβηιάβ Ηαηά βΓΓοΙ^βη ζη Ι&δδβη, "ντίβ βδ Εητίρίάβδ ίη δβίηβηι 
Οάίρηδ §βΐ;3,η Ιιαΐ (ΓΓασηι. 541). Ββη β,ΐίβη ΕγΜεγοπι ΙϊβΓβίίβίβ 
άδδ "ννοΓί ίίφαρ 8ο1ι-ννίβΓί^ΐ£βίί. Μαη 1ΐ3,1£ δίοΐι πήί άβΓ Λνίΐΐΐαη•- 
Ιίοΐιβη ΕΓΐίΙ&Γυη^: ουκ εν&έως, επει πώς εΰχε παΐδας; αλλ! εξαίφνης 
(8ο1ιο1.). Ραηδαηίαδ, \νβ1ο1ιβΓ IX 5, 11 άίβ δίβΠβ άβδ ΗοηιβΓ ζίϋβΓΐ;, 
1)βηιβΓΐίί άδ,ζη: πώς ονν έποίηΰαν άνάπυΰτα αφαρ, ει δη τέΰΟαρες 1) ν§1. ΡΓβΠβΓ, &Γ. Μτίΐι. Π 8.^58». ^ 

2) ίνιοι δΐ καΐ Ήλίον ψααϊν αυτόν εΐναι παίδα. ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝσ. 3 

έξ ^Ιοκάβτης εγενοντο ηαΐδες τω ΟΙδίτζοδι; εξ ΈΛιρνγανείας δε της 
^Τπερφαντος Ιγεγόνεοαν' δηλοΐ δε καί 6 τα επη ποίηβας α Οίδιπόδια 
ονομάζονΰί' και ^Οναΰίας ΙΙλ€ααιαΰι.ν έγραψε κατηφή την Ενρνγάνειαν 
επΙ τη μάγη των παίδων. Οΐβ8β Αη£ί'&83ΐιη^ ΐεί ηοιτ ϊη §β"ννϊδ8θπι 
8ϊηηβ ΓΪοΙιίί^; ΛνΪΓ ιηϋδΒβη βίηίαοΐι ΒΕσβη, άαβ η&οΐι άΐβδβΓ Βίβϋθ 
<1β8 ΗοιηβΓ ΕίβοΙίΙβΒ υηά Ροίτηΐΐτβδ ηίοΜ αΐδ 8δ1ιηβ άβδ Οάίραδ 
βΓδοΗβίηβη. Αηοΐι άϊβ ΙΗα,δ, λνβίοΐιβ άβη Ζη^ άβδ Ροίτηϋβδ §β§&η 
Τ1ιβΙ)θη, \νο ΕίβοΜβδ γβφ,βτί, υηά Ηβΐάβη άΐβδβδ Ζα^βδ, άβη Τ7άβα8, 
άβη Κ&ραηβιΐδ, βΓ^αΙιηί (ζ/ 372 £Ρ., 403, Ε 801 £Ρ., Ζ 222 £., Κ 2853., 
5*114), Λνβϊβ ηΐοΐιίδ νοη άβΓ νβΛίηάιιη^ άΐβδβΓ Β&σβ ιηϋ 0(ϋριΐ8. 
ϋΐβ Βα^β, άαβ ζνίβΐ ΒηίάθΓ δίοΐι ^β^βηδβϋί^ ίοίβη, Ιίαπη ^Ιβίοΐιί&ΐΐδ 
8β1π• \νο1ι1 &νι£ άβη ^Υβοΐΐδβΐ νοη Ύ&§ \ιηά Ν&οΐιΐ 1)βζο§βη τνβΓάβη. 
ϋβΓ θίηβ ΒηιάβΓ, ΕίβοΜβδ, βΓδοΙιβπιί αΐδ άβΓ τιηΐιοΐάβ, βηδίβΓθ, άβΓ 
αηάβΓβ, Ροίγηί^βδ, ειΐδ άβΓ ηιίΐάβ ηηά βτβηηάϋοΐιβ. Νϊοΐιί; ιυηδοηδί 
βΓΪηηβΓΐ: ά&ηη ά&δ άεΐηιοηϊδοΐιβ ΛΥβδεη, -ννβΙοΙιβΒ ΕίβοΗβδ Ι^βϊ Αδο1ΐ7ΐο8 
ζβΐ§•1;, αη άβη 01ΐ3,Γ3,]ίίθΓ, \νβ1ο1ιβη Ηα^βη, άβΓ ΜοΓάβΓ 8ΐ⧣ΓΪβάδ, 
ΐη άβΓ ^βΓπΐ3,ηίδο1ιβη 8&§θ Ιιαί. Όβΐ ΥαίβΓ άβδ Οάίριΐδ, Σ-αΐοδ, 
βΓδοΙιβπιί; ίη άβΓ δα^β αΐδ άβΓ ΕηίίίϋΐΓβΓ άβδ ^υ^βηάΐίοΐίθη ΟΙχτ^δίρροδ. 
Α\ιο1ι άΐβδβΓ Νβ,ηιβ \β§ί άβη ββάαηΐίβη η&ΐιβ, ά&Β Ι^αΐοδ βίη ϋ&ηαοη 
άθΓ ΓΐηδίβΓηίδ ίδΐ, -ννβΙοΙιβΓ άβη αιι£ ΙβηοΜβηάβη Κοδδβη βΓδοΗβίηβηάβη 
ΙίίοΙιίΙιβΓΟδ (λενκόπωλος ημέρα 8ορ1ι. Αι. 673) ηαοΐι Ιπιτζβιη ϋίΐδθίιι 
βηΐτ3,£Ρ1;. 

Βίβ οΒβη βΓτν&Ιιηίβ 83,§β, ηαοΐι \νβ1ο1ιβΓ Οάϊραδ ίη βίηβπι 
Κ&δίβη ΐηδ ΜββΓ ^β\νοΓίβη ηηά 1)βΐ 8ϊΐ£7θη 3,ηδ Ιιαηά §βίΓ3;§•βη 
■ννΪΓά ^), δίίπιπιΐ; ηΙ)βΓθίη ηιΐί άβΓ "^βηάηη^ άβδ Μγίΐηΐδ , -ννβίοΐιβ δίοΗ 
3,ηδ άβηι ζ\νβΐ Εοηηβη άβΓ 8α§β νβΓΐ)ϊηάβηάβη 8ο1ιοΗοη ζπ Ετιτ. 
Ρΐιοβη. 1760, ά&δ Ρβϊδ&ηάΓΟδ 3,1δ ^ηβ11β αη^Βί, βηί\νΐο1ίβ1η ΙαΒΙ: 
Οάΐριΐδ Ιίοπιηιΐ; νοη 8ΐ]£7θη βμϊ άβηι "ννβ^β η&οΐι Τΐιβΐιβη ζη άβηι 
νβΓίιαη^ΐδνοΙΙβη ϋΓθΐτν⧕ ΐηι Κϋ;1ιαΓοη (ηίοΜ χη ΡΚοΜδ) ηηά βΓ- 
δθ1ι1ϋ§1; άοΓί άβη Ιι&ΐοδ, \νβ1ο1ιβΓ ΐη άβη ΚϊΙΙι&Γοη Γ&ΙιγΙ, υηι άβΓ 
"Ηρα γαμοβτόλος (^Κί&αιρωνία) ζπ ορίβπι ηηά άΐβ άπΓοΙι άίβ Εηΐ- 
ία1ΐΓαη§ άβδ 01ιι•78ίρροδ 1)β1βϊάϊ^ίβ Εΐιβσδίΐϊη ζη νβΓδοΙιηβη. Οάίρηδ 
ηίηιπιί, Οαι-Ιβΐ ηηά 8ο•1ΐΛνβΓΐ: άβδ Ιιειίοδ ζη δϊοΐι, Ιίοππηί ηβ,οΐι Τ1ιβ1)βη, 
Ιδδί άδ,δ Κϊίδβΐ ηηά Ιιβΐταίβΐ Ιοίίαδίβ. 8ρϋίβΓ ίτύΐΓ βΓ ηιΐΐ ΙοΙίΕ,δίβ 
ίη άβη ΚίίΙι&Γοη υηι βίη ΟρΓβΓ ζη 1)Γίη§βη, ηηά 3,18 βΓ αη άβη 
ΟΛ άβδ βΐιβπΐίΐΐί^βη ΜοΓάδ Ιί&ηι, νπίΓάθ βΓ άαΓαη βΓίηηβΓί, βΓ- 
ζ&ΚΙί* άαδ ββδοΐιβίιβηβ άβΓ ΙοΙίΕδΙβ ηηά ζβί^^Ιβ ίΐχτ άβη ΟΐΪΓίβΙ (ηηά 
ά3,δ 8ο1ι\νβΓΐ;). Ιοΐ£3,δίβ βΓδοΙίΓαΙί, δοΐιννίβ^ αΙ)βΓ, άα δίβ ηίοΐιΐ; ^νηβίβ, 
ά&β βδ ίΙΐΓ 8ο1ιη δβί. δρϋίβΓ Ιίαπι άβΓ ΡΓβΓάβΙιίΓίβ νοη 8ί]ί7οη, 
ΛνβΙοΙιβΓ άαδ Κίηά β1ιβηΐ3,1δ άώ. άβΓ ΚηδΙβ ^βίαηάβη ηηά άβΓ Κδηί^ 
§βΙ)Γ3,ο1ι1; Ηαϋβ, ηηά ΗαΓίβ αΐΐβδ αηί. "ννβηη Λνΐτ ηαοΐι άβηι ΑΙίβΓ 

1) 8ο1ιο1. ζη ΡΗοβη. 26. Υ^Ι. 8ο1ιο1. ζα λ 271 Λάιος ό Οΐδίποδος 
πατήρ παρά Φοίβου μαντείαν λαβών οτι ο τι^κτόμενος παις άπ' αντοϋ 
αναιρεί ανιόν, 'Επίγ.άατην γήμας γεννά Οιδίποδα ν.αϊ τοντον Ιν.τί^^τΐΰΐ. 
Σιηνώνιοι δε ίπποφορβοί άναλαβόντες ετρεφον αντόν. ηλι-Λίας δε γενο- 
μένης Ό Οΐδίπονς ηλ^εν εΙς Θήβας ίπιξητών τους γονέας. 

1* 4 ΕIΝI^ΕIϊυΝ(τ. 

ϋβ8βΓ β&^βηίοπη ϊτα^βη, εο ίδί ζαηαο1ΐ8ΐ; ζυ. Ιιβ&οΐιίβη, ά&β 8Ϊβ άβΓ 
ϋϊο1ιΐϊΐη§ άβδ Αδοΐιγίοδ ζηξτηηάβ 1ίβ§ΐ; άβηη Λνΐβ ά&δ 8ο1ιο1. ζιι 
8ορ1ι. Ο. Τ. 733 &η^1)ί, 1α§ 1)βΐ Αδοΐιγίοδ άβΓ ΒΓβΪΏ'β^ ηϊοΐιΐ; ίη 
άβΓ ϋιη^β^βηά νοη ϋαηΐίδ, δοηάβπι ΐη άβΓ Ν&Ηθ νοη Ροίηϊα, 
ζνήδοΐίθη Τ1ιβϊ)βιι ιιη(1 άβιη ΚϊίΙι&Γοη. Αδθ1ΐ7ΐθδ 3,1)βΓ δοΜοΓδ δίοΐι 
άβΓ ΙίγΜΐδοΙιβη ΤΙιβΒαίδ απ. Λνβηί^δίβηδ βγ§ϊ\)ί ύοϊι άαδ ιηΐί ΗοΙιβΓ 
\να1ΐΓδο1ΐ6ίη1ΐο1ιΐ£βϋ; 3,πδ δίβΐ). 770 τίκνοίβιν δυάρας εφήχεν επίκότονς 
τροφάς, τνβίοΐιβ 8ΐβ11β 1)βΐ άβη ΖιιΗοΓβηι (ϋβ Κβηηίηίδ ^βηβδ Εροδ 
νοΓ&πδδβίζί. Όϊβδ βι-ίαίιτθη τνϊτ Ετίδ άβηι 8ο1ιο1. ζιι δορίι. Ο. Κ. 1375 
οί περί Έτεοκλε'ο: καΐ Πολυνείκην διε&ονς έχοντες τώ πατρί Οίδίποδι 
ηέμ,πειν εξ εγ.άβτον ίερείον μοΐραν τον ώμον εκλα^όμενοί ποτέ είτε 
κατά ραΰτώνην εϊτε εξ δτονονν ίβγίον αντώ επεμ'ψαν, ο δε μιχρο- 
ιρύχως και τελεω^ άγεννώς όμως γονν αράς ε'&ετο κατ αντων δόξας 
κατολίγωρείβ&αί^Υ ταντα. 6 την χυκλίκην Θηβαΐδα ποιήβας ίΰτορεί 
οϋτως ' 

Ιβγίον ως ενόηβε, γαμαΐ βύλεν εϊπέ τε μνϋΌν' 
ω μοι εγώ, παίδες μεν ονείδείοντες έπεμψαν" 
εύκτο δε ^Ι^') βαβίληί καϊ άλλοις ά&ανάτοίΰι, 
γερΰΐν νπ αλλήλων καταβήμεναι "Αϊδος εΐΰω. 

τα δε παραπλήβια τω εποποιώ '/,αΙ Αΐΰχνλος εν τοις Επτά επΙ 
Θήβαίς. Ατιοΐι άβΓ Ανίδάηιοΐί 8ΐβΐ3. 716 κτεάνων χρηματοδαίτας 
πικρός, ώμόφρων βίδαρος (ν§1. 774 £., 801 ί.) βΓΪηηθΓί αη βΐη 
ζ\νβΐίβδ Βηιο1ΐδί•ϋο]£ άβΓ 1:7^:Ηδο1ιβη Τ1ΐθΙ)3,ΐδ, τνβίοΐιβδ ΑΛβη. XI 
8. 465 Ε αηίαΙίΓΐ:: 6 ίέ Οιδίπους δι εκπώματα τοις νίοΐς κατηρύβατο, 
ως 6 την κνηλικήν Θηβαΐδα πεποιηκώς φηβιν, οτι αύτώ παρέ&ηκεν 
εκπωμα ο άπηγορενκει λέγων ουτως' αντάρ 6 διογενης ηρως ξανθός 
Πολυνείκης πρώτα μεν Οίδίπόδη καλήν παρέθ•ηκε τράπεξαν άργνρεην 
Κάδμοίο &εόφρονος' αύτάρ έπειτα χρύβεον εμπληβεν καλόν δέπας 
ήδέος οΐνον. αύτάρ ο γ ως φράβ&η παρακείμενα πατρός εοΐο χι- 
μήεντα γερα^^, μέγα οί κακόν ε'μπεΰε &νμω, αίψα δε παιβιν έοΐβι μετ 
άμφοτέροιβιν επαράς άργαλέας ήράτο — -θεών <ϊ' ου λόν&αν ^Εριννν — , 
ως ου οί πατρωι ένηέι εν φιλότητι δάΰΰαιντ, άμφοτέροιΰι δ'ε'οι 
πόλεμος^) τε μάχαι τε. ΕΙ)βηδθ Ιΐβ^ί ία Υ. 556 βΐηβ Εβιηϊηΐδζβηζ απ 
άΐβ ΤΙιβΒαΐδ νοΓ (δ. τιπίβη). ϋίβδβ Γοπη άβΓ 8&§β βηίδρΓΪοΙιί; ΕαοΗ 
άβιη αη^βηοιηιαβηβη ϋΓδρηιη^ άβδ Οάΐριΐδίητίΐιιΐδ. 81^7011, ώό 1) ΤνβΙο^ιβΓ, Ερ. θ7θ1. II 8. 336, δΐβΐιί; ά&ι-ΐη, (Ι&β Οάίρυβ άίΐβ ΗύΛ- 
^βίβηΐί βί&ίί άββ Ιίδηϊ^ΐϊοΐιβη ΕΙΐΓβηδίΐίοΙίβ, άβδ Εΰοΐΐβηβ, βΛαΙΙ:, βΐηβ ΑΙ)- 
βΓΐίβηηαιι^ άβΓ Ιίοιη^ΐϊοΐιβη ΕΙΐΓβη. ϋίβ αΐΐβη ΕΓΜαΓβν 1ΐ3,1)βιι β8 ηίοΐιί 
80 3;ΐι%βί"αβί, ντίβ μΐΗρο^ΰχως και τελέως άγεννώς ζβί^Ι;. 

2) 8ο Βα1;1;ιηαηη (τγ. Ογ. II 8. 405 ίΐϊΓ ενκτο ^ιί. ϋίβ Γοπα ζίίΓ 
βηάβΐ; 6Ϊο1ι αποΐι Ρίιιά. Νβηι. Χ 56. 

3) ,,ϋαβ ΥοΓΒβίζβη άβΓ Κΐβίηοάβ, άίβ αη άβη βΓ8θ1ι1α§βηβη ΥαίβΓ 
βΓΪηηβι•ί;βη , ίίοηηΐβ Οάϊριαβ ηΐοΗί; αηάβΓδ άβηη &18 Ιιοΐιηβηάβη Υογ\πιγ£ 
αη&βΐιηιβη". ^βΙοΙίβΓ, Ερ. Ογοί. Π 8. 334. 

4) ϊοι ίϊΪΓ αΐίϊ ΗβΓΠίαηη. ϋβπιβηίβρΓβοΙιβηά 1ιαΙ)β ίοΐι αυοίι πόλεμος 
ίατ πόλεμοι §β8θ1ΐΓίβΐ3βη , λνβίοΐιβδ ηιΐΓ -«τβ^βη άββ ίοΐ^βηάβη μάχαι §&- 
Ββίζί ΛΓΟτάβ. ΕΙΚ[.Ε1ΤϋΝ&. 5 

Ροΐ7ΐ)θ3 ΓβσΐβΓί, ΐδΐ; άαδ Ιιο,ηά άβδ ΑΙιβικΙδ. Ώίβ ΕΓίη7βιι, άίβ 
ΤδοΙιίβΓ άβΓ Ει•(1β ναιά άθΐ• ΕίπδίβΓπΐδ, 1ιαΙ)βιι άοΓΐ; εϊηβη αΙίθΓίταΐϊΐΗοΙιβη 
Κηΐί;. Εϊη νίΓ&ΙίβΓ Κιιΐί ϊδί ε,ιιοΐι άβΓ άβδ Αίΐτ&δίοδ (ΗβΓοά. V 67). 
ΡβΓ ,,ϋηβηίτίιιηΙϊαΓβ" ίβΐ; \νο1ι1 αΓδρηΐη^ΗοΙι άβΓ Η&άβδ δβΙΒδΙ;.^) ΤΥβηη 
αίδο Οάΐρυδ ΐη βϊηθίη Καδίβη αη ά&δ Ιιαηά άβδ ΑάταδΙοδ ^βίΓα^βη 
•ννίΓά, δο ΐιβηιΐιί ά&8 αηί άβΓ ^Ιβίοΐιβη ΥθΓδ1;β11πη^, παοΐι -ννβΙοΙιβΓ 
1)βϊ ΒίβδίοΙιΟΓΟδ ΗθΗοδ ΐη θΐηθπι ^οΐάβηβη ΒβοΙιβΓ ΰΙ)βΓ άβη Οΐίθαηοδ 
ζτι άβη Τΐβίβη άβΓ βηδίβΓβη Νίΐοΐιΐ; ΓεΙιγΙ;. 

Ναοΐι βΐηβΓ &ηάβΓβη Τνβηάτιη^ άβΓ 8α^β Γβ^βΓΐ; Ροίγΐ^οδ, ζα 
άβιη άβΓ ατίδ^βδβίζίβ Ιίΐβίηβ Οάΐριΐδ §βΙ)Γ&οΜ ■ννίτά, ΐη ΚοΓΪηίΙι. 
ΗβΓίΐη§β•\ναο1ΐδβη ηηά 3,η£ ΐτ^βηά βίηβ Λνβΐδβ Εη δβϊηβη Ρββ^εβίίβπι 
ΐΓΓβ ^βλνΟΓάβη σβΜ Οάΐρηδ ηηι η^οΐι δβϊηβη -νναΙίΓβη Εΐίβιτι ζη 
ίοΓδοΙιβη ηειοΐι ϋβΙρΜ, 1)β^β§ηβί 3,η άβπι ΏΓβίτνβ^ ΐη άβΓ Νδΐιβ νοη 
Βατιΐΐδ άβπι Ι<αΐθδ, βΓδοΗ&^Ι} ΐΐιη ιιηά 1)ΓΪα§1; άβδδβη Τίν&^βη άβπι 
Ροΐ7ΐ)θ8. Όαηη ^βΐιΐ; βΓ ηαοΐι Τ1ιεΙ)βη, -ννο άΐβ δρΐιΐηχ Ιιαπδίβ ηηά 
ιιηίβΓ αηάβΓβη άβη 8ο1ιη άβδ ΚΓβοη, άβη δΛδηβη ηηά αηηιηϋ^βη 
Η&ηιοη βηίΓ&δΐβ, Ιδδΐ άαδ Κείίδβΐ ηηά ΙιβΐΓ&ίβΙ: Ιοΐ:αδίβ, τνβίοΐιβ ΐΐιπι 
άΐβ δδΐιηβ ΡΙΐΓΒ,δίοΓ ηηά 1(αοη7ΐ;ο5 σβΐ)ΐβΓί, άΐβ ΐηι Κ&ηιρίβ πιΐί άβη 
ΜΐηγβΓη ί&Πβη. Ροΐ7Ϊ3θδ Ιίοπιηιί αηί άβπι \να^βη άβδ Ιιδ,ΐοδ πΆοΙα. 
Τ1ιβΙ)βη, -ίνοάητοΐι άαδ ΥβΓίι&Ιίηΐδ άβδ Οάΐρυδ ζη Ιιαΐοδ ηηά Ιοίί&δίβ 
ίΐη%θ]ί1&Γΐ; -ννΐτά. Οάΐρηδ 1)ΐ6ηάβί, Ιοίιαδΐβ βΓΐιαη^Ι; δΐοΐι. Ναοΐι 
βΐηβηι ^ίύϊτβ Ιιβΐι-ίΐίβΐ Οάΐρηδ ΕηΓγ^αηβΐα, άΐβ ΤοοΙιίβΓ άβδ ΡβΓΪρ1ια8 
(οάβΓ ΗγρβΓρΙΐίΐδ) , νοη "ννβΙοΙιβΓ βΓ άΐβ ΤδοΙιίβΓ Αηίΐ^οηβ ηηά Ιδπιβηβ 
ηηά άΐβ 8δ1ιηβ ΕίβοΜβδ ηηά Ροΐ^ηΐΐίβδ βΓΐι&Ιί. ΕηΓγ^αηβΐα δϋτΐιΐ; 
ηηά Οάΐρηδ 1ιβΪΓ3-1βΐ; βΐηβ άΓΪίτ1:β Ο&ϋΐη, Αδ1;7ΐηβάηδ3,, -^νβίοΐιβ άΐβ 
8ΐ;ΐβ£δδ1ιηβ νβΓίβηηιάβί: , 3.1δ Ιι&ίίβη δΐβ ΐΐα* Οβ^νναΐΐ; Εΐηίηη ντοϋβη, 
ΛνοΓ&ηί Οάΐρηδ δβΐπβ 8δ1ιηβ γβι-βηοΜ. ^) ϋΐβδβ "ννβηάηη^ δΛβΐηΙ; 3,η£ 
άαδ Ερο8 Οιδίτΐόδεια ζηηΐοΐίζη^βΐιβη; Λνβηΐ^δίβηδ ννΐδδβη -ώογ, άαβ 
ά3ΓΪη ΕηΓ7§ίΐηθΪ3, αΐδ ζτνβΐίβ Οαίίΐη άβδ Οάΐρηδ^) ηηά άΐβ ΥβΓηΐοΜηη^ 
άβδ Ηδηιοη άηΓοΙι άΐβ 8ρ1ιίαχ υογΙςεπι (Ρ&ηδ. IX δ, 11, 8ο1ιο1 ζη. 
Εητ. ΡΗοβη. 1760). 1) ν^Ι. 8ο1ιηβΐάβτ7Ϊη α. Ο. 8. 192. 

2) ν^Ι. δοΐιοΐ. ζη Επγ. Ρΐιοβη. 53 η. 1760 η. ζη Π. 4, 376, ά&ζη 
ΒβΛβ Λ. Ο. 8. 26. 

3) Αηοΐι αηί" άβπι Οβωαΐάβ άββ Οη&δί&β ίηι Τβπιρβί άβτ Αϋιβη» 
ΑΓβΐα ζη ΡΙ&ΐαϋ (Ραηθ. IX 4, 2 η. 5, 11) "νναΓ ηΐοΐιΐ; Ιο1ί3,3ίβ, βοηάβΓΠ 
ΕπΓ^σαηβϊα (άατοΐι άΐβ ϋΐίβΓΒοΙιΗΓΙ;) 3,1θ ΜηϋβΓ άββ Είβοΐίΐθδ η. Ροΐ7ηΐΐΓ68 
άο,τ^β&ίβΙΙί, ΛνβΙΛβ νοΠ ΚΐΐιαιηθΓηΪ8 ϊϊΙιθγ άβη Ζ-ίνβΐΙί&ιηρΓ ϊΙιγθγ 8δ1ιηβ 
άαβίίβΐιί;. Ββΐ Ευηρί(1β9 ΡΗοβη. 1429 βΓβοΙιβίηΙ; Ιοίιαδίβ, άα άΐβ 8δ1ιηβ 
ΙίβΓβίίθ αηΓ άβη Τοά νβηνηηάβί άαΐΐοοτβη. Είκι,ΕίτυΝα. 2. Βίβ Οάίρπ88Ε^β 1)βί Ιδοΐιγίοδ.^) 

Ώίβ νΐβΐίαοΐιβη ΥβΓδϊίοΙίθ άΐβ 8ΐβ]3θη §β§βη Τ1ιβΙ)βη ίη βίηβ αυβ 
άβη νβΓ8θ1ιΪ6(1βηβιι η&οΐι Τϊίβΐη ιιη(1 βΐηζβΐπθπ Βηιοΐαδίπίοΐίθη άβηα 
Τ1ιβ1)&ηΪ8θ1ιβη Βα^βηΙίΓβϊδ βηίηοηιιηβηθίι ΏΓ&πιβη §βΙ)ί1άβίβ ΤγϊΙο^ϊθ 
βίηζηοΓάηβη \ντΐΓ(ΐΘη 3,1>^β8θ1ι1θ83βη άιίΓοΙι βΐπβ Αΐ3ΐΐ3,η(11ιιη^ νοη 
Ρταηζ, \νβ1ο1ιβΓ ΐιη ΤαΙίΓβ 1848 &ιΐ8 άβιη οοά. Μβάΐοβτΐδ άΐβ Βΐά&δΙίΕΐΙΐβ 
υη8βΓθ8 81;ϋ.ο1ίβ8 νβΐΌίΤβηίΙίοΙιίθ , (Ιίθ Ιεΐιτίβ, άαβ Αδο1ΐ7ΐθ8 01. 78, 1 
(467 ν. ΟΙιτ.) ιηίΐ άβη βίΰο^βη Αάιος, Οιδίπους, Επτά ίπΐ Θήβας 
ιιηά άβιη ΒαΐττάΓ&πΐΒ, 8ρ1ιΐηχ ΰ1)βΓ Αιΐδίϊαδ υηά Ροΐ7ρ1ΐΓ3,8ηιοη άβη 
8ίβ§ άανοη1η駕. ^) 

ϋθη ίηηβΓβη Ζυ8ίΐιηιηθη1ι&η§ άβΓ Τιτίο^ΐθ βτί&ΙΐΓθΐι "ντΐτ ίΐαδ 
8ϊβΐ). 728 β", λνίβ ΐη άβΓ ΟΓβδίίβ άΐβ Ορ£βηιη§ άβΓ ΙρΜ^βηίθ, δο 
ϊδΐ; ΜβΓ άβΓ ϋη^βΙιΟΓδ&πι άβδ Ιιαίοδ (827) ^β^βη ά&δ η&οΙιάΓΐϊοΙίΙϊοΙίθ 
ββΐιοί; άβδ άθΐρΐιίδοΐιβη (τοί1;βδ ζιιηι Ηβΐΐβ άβΓ δί&άΐ Άηί ^■βάβ Ναοΐι- 
^οιηηίθηδοΐιαίΐ; ζη νβΓζΐοΙιΐβιι (7215".) άίβ πρώταρχος ατη, \νβ1ο1ΐθ 
δίοΐι ίιη υηΐβΓ^&秕 άΓβίβΓ ββηβΓ&ϋοηβη αιιββΓί;. ΑροΠοη νβΓίοΙσί 
ά&δ ΙιαΙιάαΗάβη^βδοΙιΙβοΙιί πιίί δβίηβηι Ηαδδθ (678), 1)18 άίβ Υθγ- 
ηΐοΜαη^ άβδ Μαηηβδδί&τητηβδ άιίΓοΙι άβη "ννβοΗδβΙιηοΓά άβΓ Εηΐίβΐ 
άβδ Ιι&ΐοδ άβηι αοϋθ δίίΐιηβ 1)ήη^1: (786 £.) τιηά άΐβ ΕαοΙιβ^βΐδίβΓ 
\)βίήβα§ί (935 £). ν§1. άβη 8ο1ι1ΐΐβ άβΓ ΟΙιοβρΙιΟΓβη 1063 £ 
\νΐβ ά\)θυ πη Α^αηιβηιηοη αηοΐι άΐβ 8ο1ιιι1ά άβδ Α1;Γβαδ ΐη ΒβίΓαοΜ 
Ιίοπιπιΐ, δο -ννΐτά ΜβΓ άαδ νοη Ιι&ΐοδ ^βίοΓάβΓίβ ΟρίβΓ άιίΓοΙι άΐβ 
δοΐαιιΐά 1)6^ϋηάβ1;, -ννβίοΐιβ δΐοΐι Ιίαΐοδ άηΓοΙι άβη Ε&ηΙ) άβδ 01ΐΓ78Ϊρρο8, 
άβδ 8ο1ιηβ8 άβδ Ρβίορδ, ηηά άΐβ δοΐιηδάθ ΥβΓίβΙίζηη^ άβΓ βαδί;- 
βτβηηάδοΐι&ίί ζυ§βζο§βη 1ΐ3,ί. 8ο Ι&ηίβΐ; 3,υ.ο1ι άαδ ΟΓ&ΙίβΙ, ■ννβίοΐιβδ 
άίθ ΗτροΙΙΐθδΐδ άβδ Οβά. Τττ. τιηά άβΓ Ρΐιοβηΐδδβη Μβΐβί: 

Λάιε Ααβδακίδη, παίδων γένος ολβιον αιτείς" 
τε'ξεις μ,εν φίλον νιόν, άτάρ τόδε ΰοι μόρος ε'ΰται, 
παιδος εον χείρεβΰί λίπεΐν βίον' ως γαρ ενενβε 
Ζενς Κρονίδης Πέλοπος Οτνγεραΐς α,ραΐβί πι&ήΰας^ 
ού φίλον ηρπαΰας νίόν' ο (ϊ' Ύ\ν^ατό ΰοι τάδε πάντα. 

"νΤίβ αίδο ΐπι Α^ειηιβηιηοη άΐβ Πϋοΐΐθ άβδ Τ1ΐ7β8ΐ;β8, 80 βΓΜΠβη δίοΐι 
ΙιϊθΓ άΐβ Πϋοΐιβ άβδ Ρβίορδ (τελειαν παλαιφάτων άραν 751). ϋβΓ 
ΕΓβνβΙ §β§βη Ρβίορδ 1)β^ηΐηάβΐ άΐβ ΡθΓάβηιη§ άβδ ΑροΠοη, άβΓβη 
ΝΐοΜθΓίηΙΙτιη^ άβη ηηνβΓδδΙιηΙΐοΙιβη Η&β άβδ (τοίίβδ ζιιγ Ρο1§θ Ηαΐ;. 
Βΐβ ΒθδίΓαίαη^ άβδ Ι/3,ΐοδ 1)ΐ1άβίθ άβη Ιηΐι&ΐί άβδ βΓδίβη 8ίϋο1ίδ 
Λάιος. Ύίίτ Ιίβηηβη άαΓαηδ άβη Αηδάτυοίί χντρίξειν, -ννβΙοΙιβΓ νοη 1) ν§1. ΚηΐΒβ, Βθ Αββοΐι. Οβάΐροάβα. δίΓαΙδίιηά 1855. "νν&1{1β7βΓ, 
ϋβ Αβ8θ1ι. ΟβάΐροάβΕΐ. Ι. Ργο§^. νοη Νβηβ 1863. Π. Ργο^γ. νοη ΙιβοΙ»- 
βοΐιΰίζ 1873. 

2) ϋαβ άίβ δίϋοΐίβ Λάιος ΟΙΒίηονς Επτά ίπΐ Θήβας βίηβ Τπίο^β 
1)ί1άβη, ΙΐΒ,Ιίίθ ΒβΓβίίβ Ο. ΗβΐΊΐΐίΐηη ίη άβν 1819 νβΓδ1?βη1;1ίο1ι,{;βη ΑΙ)1ΐΕη(11ηη§ 
άβ οοηιροΒίΐίοηβ ίβίΓαΙο^ίαΓαηι ίΓασΙοαηιιη (Οριιβο. II ρ. 314 ί.) βιΊίαηηΙ;. ΕΙΝΙΕΙΤϋΝσ. 7 

άει• Ατίδδθίζΐΐη^ άβδ δοΐιηβδ άβδ Ι/αίοδ §θΐ)ΓατιοΜ -νν&Γ, ιιη(1 ^ϊβ ιιη- 
§β\νδ1ιηΗο1ιβ Γοηα άράχνον αΐδ Οβη. νοη αράχνης. Ώβτ ΒθγϊοΙιΙ;, 
•ίνΐβ Οάίριΐδ νοη δϊΐίγοη ηαοΐι Τ1ΐθΙ)βη §•β1ι1; ιιη(1 απ βίηβηα ϋΓβί•ννθ§ 
1)βί Ροίηίίί ιηΐί Ιιαΐοδ ζιΐδαηιιαβηίχϊβ'ί ιιηά άίβδβη βΓδοΙιΙα^: 

<^ΐΐρ06(Ά (ϊ'!> ετιΐίμεν της δδοϋ τροχήλατον 
ΰχιΰτής κελεύθου τρίοδον, εν&α ΰν(ΐβολάς 
τρίών κελενΰ-ων Ποτνιάδων ιψείβομ,εν^ 

^β1ιδΓΐ;β ^Ιβϊοΐιί'αΐΐδ άβηι θΓδίβη δίύοΐίθ, άβηι δοΜτίδδβ άθδδβ11)βη, αηί 
ηίοΐιί άβηι ζ^βΐίβη, άβοα βδ ^βΛνδΙιηΙΐοΙι ζιι§θ\νϊβδβη "ννΐτά. ϋβηη 
άίβ Χοίίζ, ά&β ίηι Ιι&ίοδ "ννίβ ΐη οΐβη Περραφίδες άβΓ ΜοΓάβΓ νοη 
άβπι Βΐηίβ άβδ ΕΓδοΚΙα^θηβη §βηοβ ηηά θδ απδδρΪΘ, ηηι άίβ ΒΙαί- 
δοΙηιΜ νοη δΐοΗ 3,1)ζυ.\νβηάβη (ν§1. Εγ§. 354 άηοπτνΰαι δει καϊ 
καϋ-τ,ραο&αι ΰτόμα), Ιίαηη δΐοΐ) ηηΐ' &ιι£ (ϋβδβη Ββιΐοΐιή νοη άβΓ Εγ- 
ιαοΓάιιη^ άβδ Ι/8,ίθδ ΐιβζίβΐιβη. Βΐβ Γ3,1)6ΐ άβδ δίηοΐίδ ^δηηίβ Μβι•- 
ηαοΐι ηη^βί&ΙΐΓ ίοΐ^βηοΐο §β\νβδβη δβΐη. Ιίαΐοδ ΐδί νοηι άβΙρΜδοΙιβη 
(οτοϋ^ §β-ϊναΓηί •ννθΓ(1θη βίη Κϊηά ζη ζβη^θη. Εγ νβΓ^ϊβί (ϋβ 
Τν£ΐπιιι秕, νοη άβΓ δίηηθηΐτίδΐ: Μη^βήδδβη (735), ιιηά δβίζΐ άαδ 
Κίηά ηαοΐι άει- €τβΙ)ΐιι-1; ατίδ. ΟβΓ&ηπιβ Ζβϋ ηκοίύιβγ ντίχά ΤΙΐθΒβη 
νοη άθΓ 8ρ1ιΐηχ ΒβάΓ&η^Ι}, ΤΪΓθδίαδ οίΓβηΙ^αΓί; αΐδ άβη Οίηιηά (ϋβδβΓ 
Νοί; άβη Ζογπ άβΓ Ε1ιβ§δϋ;ΐη Ηβι•α, Λνβίοΐιβ άβηι Ι/&ίοδ -ννβ^βη άβΓ 
ΕηίίϋΙΐΓΐΐη^ άβδ Οίαι^δίρροδ ^ΓοΠί, τυκί §ΐΙ)ί νΐβΠβίοΜ Β,ηοΐι άβη 
Εΐηοΐι άβδ Ρβίορδ Ββ^ιαηηΐ;. Ιι3,ΐοδ Γ&ΐιτί; ΐη άβη ΚΐΙΙίΕΓοη ηηι άίβ 
"Ηρα γαμοΰτόλος οάβΓ Κί&αιρωνία (8ο1ιο1. ζη Ειιτ. Ρΐιοβη. 24, Ρΐηΐ. 
Ατίδΐΐά. 0. 11) ζα νβΓδδΙιηβη^) ηηά ίήΰί τηϋ άβτη ηηΐ)β1:αηηίβη 
8ο1ιηβ ζχίδειηιηιβη. Εγ "ννίτά ^βίδίβΐ, Οάΐριΐδ ηΐτητηί ΟΰΓίβΙ ηηά 
δοΐίΛνθΓί 311 δίοΐι, ^βηίβΒΐ; βίντ&δ νοη άβηι Βΐηίβ άβδ ΕΓδοΜει^βηβη 
ηηά δρβΐί βδ -^βάβι* αιΐδ. Ώαηη 1)β§ΓαΙ)1; βΓ άβη Ιίβίοΐιη&ηι ηηά 
ξβΐχί δβΐηβδ λΥβ^βδ. Εΐη ΌΐβηβΓ άβδ Ιι&ίοδ, ΛνβΙοΙιβΓ βηίΐίοηιηιβη ίδί, 
Ι^βποΐιίβί; ΐη Τ1ιβΐ)βη άαδ (τβδοΐιβίιβηβ. 

Οάΐριαδ Ιίοηιηιί ηαοΐι Τΐιβίιβη, Ιδδΐ; άαδ Εαΐδβΐ άβΓ 8ρ1ιΐηχ (760) 
αηά βΓΐι&ϋ; ηιίΐ; άβΓ Ηαηά άβΓ νβΓ^νΐί^νβίβη Κδηί^η άβη Τΐιτοη, 
■ννβΙΛβη βΓ αΐδ βΐη ΙιοοΙι^βίθίβΓίβΓ ηηά αΐΐ^βιηβΐη νβΓβΙιτίβΓ Ηβπ'δοΙιβΓ 
(757£?.) βΐηηΐπιηιΐ ϋίβ Εηίάβοίπιη^, άαβ βΓ δβίηβη ναΐιβΓ ^βίδίβΐ; 
ηηά δβΐηβ ΜηΙίβΓ ^βΐιβΐταΐίβΐ; Ιιαΐ (737 δ".), 1)ΐ1άβί;θ άβη Ιηΐιαίΐ; άβδ 
ζ\νβΐΙβη δϋϊοΐίδ ΟΙδίτΐονς. Ββΐ άβπι άναγνωριΰμός ΛνΪΓΜβη ^νοίιΐ 
άίβ άβηι Ιιαΐοδ αΐ3^βηοηιηιβηβη ββ^βηδίαηάβ, ΟϋΓίβΙ ηηά δοΙι^νθΓΐ;, 
ηάί ηηά άίβ ^βΐίβΓβ ΑηΠίΙ&ηιη^ ΙίΓαοΜβ \νο1ι1 βΐη ΗΪΓΐ;β, άβΓ νοη 
δίΐί^οη ΐ£&ηι νοη δΐοΐι άβη ΙιοΗη ίίίΓ άίβ Κβΐίιιη^ άβδ Οάΐρηδ ζιι 
Ηοίβη. Όΐβ Εηίάβοίηιη^ Ιιαΐ; άίβ Εοΐ^β, άαβ Οάιρυδ ίηι ΙΛβΓπιαβ 
άβδ 8ο1ιηιβΓΖβδ δΐοΐι πιίΐ; λΥβΙΐδοΙιΐίϊοΙιβη άίβ Αη^βη αιΐδδϋοΐιί; (768 £.) 
αηά Ιοίίαδίβ δΐοΐι άβη Τοά ξΐ\)ί. Οβ\νδ1ιη1ΐο1ι ηΐηιηιί; πιαη αη, άαβ 
άαδ ζΑΥβΐίβ ϋΓαηια ηοοίι άίβ ΥβΓίΙΐίοΙιαη^ άβΓ δδΐιηβ ηηά άβη δίΓβΐί 
άβΓ8β11)βη, -ίνβΙοΙιβΓ ζα άβΓ ΥβΓίΓβΐΙιαη^ άβδ Ροίγηΐΐίβδ ίαίιτίβ, εηί- 1) ν^Ι. 8α8βιηί1ι1, Νβτιβ ^&11^1^. ί. Ρΐιίΐοΐ. 1855 8. 751 ί. 8 ΕΕΝ'ΐΕίτυχα. 

ΙΐΒ,ϋβη Ιΐίΐΐίβ. Ώα Οάίρηδ ίιη άΓϋίβη δΐϋοΐίβ 1)βΓθΐ1;8 Ιοί υηά Ι^βδί&ίίβΐ; 
ΐδί, Ιίδηηίβ ηιαιχ ηιΐΐ; ^Ιβίοΐιβιη ΚβοΜβ νβΓίαη^βη, άαβ άαδ Εηάβ 
άβδ Οάίραδ ίιη ζ'ίνβίίβη δίΰοΐίβ βΓίοΙ^ δβί. Α1)βΓ Λνΐτ Ιιαίιβη οΐ^θπ 
§βδβ1ιβη, άίΐβ άίβ ΥβΓίΙιιοΙιιιη^ άβτ 8δ1ιηβ 3,18 1)βΐ££ΐηιιΐ νΟΓ&τίδ^βδβίζί 
\ν^Γά, 1111(1 άΐβ ^βηαηθ Αη^αίιβ άβδ Ιηΐι&ΐίδ άβΓ Πϋοΐιβ (773 2".) 
δρΓΪοΜ ηϊοΐιί άαίοΓ, ά&β δοΐιοη ίιη ζτνβίίβη δίϋοΙίΘ άανοη άΐβ Εβάβ 
\ν3,Γ. (3γ. Ηβπηαηη δοΜΐββΙ: &ιΐ8 697, τνο ΕίβοΜθδ νοη δβΐηβη 
ΤΓϋαηιβη θγζ&ΙιΙΙ;, άαβ δοΐιοη ίιη νοΛβΓ^βΙιβηάβη Βίΰοΐίβ άΐβδβ 
ΤΓαιιιπθ βΓ^ν&ΙιηΙ; ΛνοΓάβη δβΐβη. ϋΐβ άορρβίίβ Ει-τναίχητιη^ βΐηβΓ δο 
ιιη1)βάβτιίβηάβιι 83,ο1ΐθ ϊδΐ \νβιιί^ -νν^&ΐιτδοΐιβϊηΐίοΐι. Αιιοΐι Ρβτδ. 741 
ντίι-ά. νοη αΐίβη ΟΓα^βΙη ^βδρΓΟοΙιβη ιιηά βδ ϊδΐ δβΙΐΓ ίτΒ,ξΙίοΙα., ο\) ίη 
άβηι νοΓαυδ^βΙιβηάβιι ϋιαπια Φινενς άίβδβ ^βηαυβΓ αη^βίϋΙΐΓΐ; -νν&Γβη. 
ΒβΓ ΌίοΜβΓ Ιίοηηίβ (ϋβ Κβηηίηΐδ δοΙοΙιβΓ ϋΐη^β δβΐηβη Ζ-αδοΙιατιβιτι 
ζιιίΓίΐιιβη. 

Ιη άβη Επτά ετΐϊ Θήβας νοίίβηάβί δϊοΐι άαδ 8ο1ιΐοΐ£δ3,1 άβδ 
Ηαηδβδ. ϋβΓ ίαΓθΜΙ)ειι•β ϋηίδοΐιία^ πιβηδοΐιΐίοΐίθη Οίαοΐίδ, άβΓ Οάίρτίδ 
ίή&ί (757 3".), ΐδΐ; ζ-ντ&Γ βϊηβ Εοΐ^β βλίβτ δοΐΐΐΐΐά, Εΐη λνβΙοΙιβΓ βι* 
ρβΓδδηΙΐοΙι Ιίβΐηβη Τβίΐ ΙιειΊ;, &1)βΓ βδ Ηβ^ί άαήη Ιίβίηβ ϋη^βΓβοΙιϋσ- 
^βΐί §β§βη ίΐιη ηηά Ιοίίαδίβ, τνβΐΐ δΐβ δβ11)βΓ άΐβ "^^'βηάηη^ άβδ 
δοΐιΐοέδαΐδ ΙιβΛβί^βίϋΙΐΓΐ: 1ΐ3.ΐ3βη. Εΐηβ αηάβΓβ Ββτν&ηάίηϊδ \ΐ3.ί βδ 
ηιΐί άβη ίβΐηάΐϊοΐιβη Βι-πάβιτι. ϋίβ Γΐϋοΐιβ, άίβ άβΓ Λ^αίβΓ ΐτη ΪΓΒβΓ- 
ηΐ3,β ίηηβΓβΓ Ειτβ^η^ (7111) τιηά ίη 1)1πιάβΓ ΗβίΊΐ^ΙίβίΙ; (765 £Γ.) 
αηί δΐβ ^βδοΜβπάβΓί Ιιαί, "νναΓβη δϋ1ιηΙ>3.Γ: ,,Βΐβ δοΗ-^αΓζβ Εήητδ 
νβιΊ&βΙ; άαδ Ηαπδ, -ννβηη ίΓΟπιηιβ Η&ηάβ άβη Οδίΐβπι ΟρίβΓ 1)ΓΪη^βη" 
(686). ΑΙ»βΓ άΐβ βΐσβηβ Ιιβΐάβηδοΐι&ίΐ; ίΓβΐΙ)ΐ δΐβ ζηηι ΒηιάβπηοΓάβ 
(713). Ώΐβ Εΐΐΐοΐιβ άΐβηβη άαζη άΐβ 1)δδβ Ι^βΐάβηδοΐιαίί; ζα βηί- 
δοΐιπίάΐ^βη τιηά άΐβ Καίβ,δΐτορίιβ πηδβΓβαι Μΐ%βίϋ1ι1 η3ΐιβι•ζπ1)ΓΪη^βη. 
ΑΥΐβ πιΐί βΙβηιβηΐΗ,ΓβΓ (ϊβ^ναΐί; ΐ'βΐβΊ; άβη ΕίβοΗβδ ά&δ Ββ•\νηβΐ8βΐη, 
άαβ δβΐα Ώαδβΐη βΐη βϊΐο1ιΤ3βΐ3,άβηβδ ΐδΐ, Ιιΐη ζη άβηι Τονβ, Λνο ΐΐιηι 
άβΓ ΒηιάβΓ §β§βηα'ΒβΓ8ίβ1ιβη δοΠ, ηηά άΐβ βΐηάΓΐη^ΙΐοΗδίβη Τν&Γηηησβη 
άβδ ΟΚοΓδ νοΓ άβηι βηίδβίζΐΐοΐιβη βΐ'βηβΐ ρΓ&Πβη -ννΐι-ίαιη^δίοδ &η 
ίίπη 8,1) (6643.). Βΐβδβδ Ββ-πτιβίδβΐη, άαδ Εΐιτ^βίϋΐιΐ ηηά άίβ 
Ιιδοΐΐδίβ Ββσβΐδίβηιη^ ίύΓ άαδ Υαίβτίαηά ζη Ιίαιηρίβη τιηά ζτι 
δίβΛβη, άθΓ Ηαβ ^β^βη άβη ΒηιάβΓ, άβΓ αηοΐι άβΓ Γβΐηά άβδ 
ΥαίθΓίαηάβδ ΐδί, άαδ δΐηά άΐβ Εΐβιηβηίβ βΐηβδ ΟΙααΓαΙίΐβΓδ §β-ννθΓάβη, 
άβΓ ζη άβη ^'οβαΓίΐ^δίβη ^βΙιδΓί, -ννβίοΐιβ άΐβ ϋΐοΐιίηη^ 3β ^βδοΐιαδβη 
Ιιαΐ. ^ΐβ δοΐιοη οΐ3βη βΓ\ν&1ιη1;, βΓΪηηβΓί άΐβδβΓ ΟΗαναΙίίβΓ αη άίβ 
άαπιοηΐδοΐιβ (τβδίαΐίι άβδ Ηα^βη ΐηι ΝΐΙ)β1ηη§θη1ΐβάβ. ΌβΓ ΤνΐάβΓ- 
■ννΐΠβ §β^βη άαδ ΛνβΐΙ)1ΐο1ιβ ββδοΜβοΜ (1701".) πιαΛΙ; άΐβ Εΐσβη- 
ίϋπιΐΐοΐιΐίβΐί; βΐηβδ δοΐοΐιβη ΟΙιαΓαΙίίβΓδ νοίΐ. ΌβΓ Ιττΐθ^βΓΐδοΙιβ Οβΐδί:•, 
■ννβίοΐιβη άΐθ ^αηζβ Ηαηάΐηη^ αΐιηβΐ, τνΐΓά άηΓοΙι βΐηβη δοΙοΗβη 
Ηβΐάβη, άβηι άαδ Ι^βΐ>βη σίβίοΐισΐΐΐΐ^ αηά άβΓ Τοά τνΐΠΙίοηιηιβη ΐδΐ; 
(684), άβΓ ηητ βΐπβ ΙιΐβΙ)β, άΐβ ζπιη ΥαίβΓίαηάβ, ηηά βΐηβ Ιιβΐάβη- 
δοΐιαίϊ, άβη Ηαβ §β^βη άβη Εβΐηά άβδ Ιιαηάβδ, Ιίβηηί, ζηηι βΓ^Γβΐίβηάδίβη 
Απδάηιοΐί §βν)Γαο1ι1;. ϋΐβ ίβίδβηίβδίθ ΕηΙδΛΐβάβηΙιβΐί ηηά άβΓ ιιη- 
«ΓδοΜΙτΙβΓίΐοΙιβ Μηΐ άβδ Είβοΐίΐβδ •ννΐι•ά §β1ιοΐ3βη άνα*ο1ι άβη Κοηίχαδί, ΕΙΧΙΕΙΤϋΧα. 9 

•ννβΙΛβη άΐθ Αη^δΐ; ιιη(1 ϋπΓαΙιβ άθ5 ΤυησΓι-ααβηοΙιΟΓδ 1)ϊ1ο1β1;. Είηβη 
Ιιοΐιβιι βΓζίβΙιΙϊοΙίΘΐι "\νβΓ(; ίϋι• ά&δ αίΐιβηΐδοΐιβ Λ^οΐΐί βι-ΐίβηηΐ; άβδΙίΕΐΙΙ) 
ΑτίδίορΙΐΗ,ηβδ Γγο. 1013 δ". (ϋβδθΓ ϋϊοΐιΐυησ ζπ, ΐηάθπι βΓ άβη 
Α8θ1ΐ7ΐθδ 83,§βη Ι&βί;, θγ Ιι&Βθ ανίδ άβη Αίΐιβηβηι Μ&ηηβι• σβηιαοΜ 

πνέοντας δόρυ καΐ λόγχας καΙ λενκολόφονς τρνφαλείας 
'ΛαΙ πήληκας χαΐ κνημιόας και. &νμους ετΐταβοείονς . . 
δράμα τΐοιί/βας αρεως μεατόν . . 
ο ϋ-εαΰάμενος ηας αν τις άνηρ ηράδ^η δάϊος είναι. 

ϋίβδβηι ΥοΓζιι^θ νβΓάαηΙίβιι τνΐτ οδ'βηΙιαΓ αιιοΐι άίβ ΕΛαΙΙταη^ άβδ 
δίΛΪοΙίβδ. 

ΏβΓ Οαη^ άβΓ Ηαηάΐηη^ ίδί βΙ)Θηδο θΐιιί"αο1ι -ννΐθ ϊη άβη ΡβΓδβπι. 
Αυοίι ΙιΐθΓ Βΐΐάβΐ; βίηβ βρΐδοΐι ^βΐιαίίβηβ ^•οββ Ρεγ^ϊθ άβη Μΐίίβΐ- 
ρηηΐίί, άΐβ ^Ιαηζβικίβ 8ο1ιΐ1άθΓαη§ άβΓ δϊβΙ)βιι £θίη(11ίο1ιβη Ηβ6Γ£η1ιι•βΐ' 
■αηά ΐΙΐΓβΓ δίβΐ^βη Οβ^ηβΓ.^) ϋαδ Λ'θΛοί άβδ δβΙιβΓδ ΑηιρΙιί&Γ&οδ 
άβη Κ&ηιρ£ ζυ. Ίοβ^ϊηηβη, Λνβϊΐ άίθ Ορ£βι•ζθΐο1ΐθη ηΐοΜ §ϋαδϋ§ δβΐθπ. 
(365 £.), ιηιιβ ίη άβιη ΒΓαη^β άβδ Αυ§βηΙ)1ΐο]£δ Ζβϋ; τιικί Εηΐΐθ ζυ. 
θϊηβΓ δοΐοΙιβη Αυ.8£ϋ1ιηιιι^ §βΙ)βιι. ϋΐβ "^βΐδδ&^ηησ (Ιβδ 8β1ιβι•δ 
Τίτβδΐαδ, άαβ βίη 81:υηη&η^ίίϊ 3,ιι£ άΐβ 8ία(ϋ; ΐηι ΤνβΛβ δβί, 1)ί1(1βί 
άαδ βΐηΐθΐίθΐιάβ !Μοίίν. ΕίβοΜβδ Ι)ίθ1:βί 3,11θδ, "νναδ ζτιιη 8ο1ιιι1;ζβ 
άβΓ 8ί3,ά1; ΒβϋΓα^βη ^αηη, ^^^η§1^ησβ, ΜαηηβΓ, ΟΓθίδβ, 3,υ£ τιικί 
■ν^βίδί ^βάβη1 δβΐηβη Ροδΐβη αη. Ώΐβ Μβ1(Ιυη§ βίηβδ Κιιη^δοΙιαββΓδ, 
ά&β (ΰβ £Θίηά1ΐο1ιβη ΗββΓ£ϋ1ΐΓβΓ ηιη άίβ Τογθ Ιοδβη, £ϋ1ΐΓΐ; ά&ζπ 
άίθ Λ^θΓίθΐάΐσβΓ άβΓ βΐηζβΐηβη Τογθ ζη 1)θδίΐηιΐϊΐβη. Ζηηαοΐΐδΐ; 3,1)βΓ 
§β1ιί ΕίβοΗθδ ϊη άβη Ραΐ&δΐ; ζτιτϋοΐί ταηι δΐοΐι ζιι τϋδίβη. ΒβνΟΓ 
βΓ §&ηζ άαπιίί; ί&νϊ\ξ ίδί (663), ττίΓά θγ άιιτοΐι άίε Ηί1£θηι£β άβΓ 
^11π^£^3.υβη νβΓαηΙ&βί ■ννΐβάβΓ ΙιβΓ&πδζηΙίοπιηιβη. Ώ&ηη (273) §β1ι1; 
βΓ ϊη άίθ δίαάί ηηι ΗθβΓ£ϋ1ΐΓβΓ αη άίβ Τογθ &1)ζιιθΓάηβη. Ναοΐι- 
άβιη Είβοΐίΐβδ ΙϊβΓβίίδ άΓβί ΓπΙΐΓβΓ, Ροίτρίιοηΐβδ (43δ), ΗτρβΓίοίοδ 
(491) υηά ΑΙγΙλγ (542), &1)§βδο1ιίο1ίΐ Ιι&Ι:, Ιίοπηηί; θγ ιηίί άΓβί 
3.ηάβΓβη, Μβηίρροδ (394), Μβ^αΓβιΐδ (459) ηηά Ιι&δίΐιβηβδ (607), 
ζηηΐοΐί, υηι νοη άβιη πιίίίΙβΓΛνβίΙβ ηβπβΓάίη§-3 ζπηΐοΐί^βΐίείπ-ίβη Κιιηά- 
8θ1ΐ3,£ίθΓ ΝϊΙΐθΓβδ ϋΙ)βΓ άίβ ίβΐηάΐίοΐιβη ΗββΓ£ϋ.1ΐΓθΓ υηά άβΓβη 8ίβ11ηη^ 
ζη θΓ£3,1ΐΓβη ηηά άβηι βηίδρΓβοΗβηά ύ1)βΓ άίθ άΓβί ϋΐ)Γί§βη ΡϋΙΐΓβΓ 
ηηά δβίηθ οί^βηβ ΡβΓδοη ζη ν6Γ£η^6η. 

Ιη δΙιηΙίοΙιβΓ "^""βίδβ ΛνίΓά ΕηΓ. Ρΐιοβη. 448 Είβοΐίΐβδ ίη άβΓ 
Αυ£δίβ11ηη^ άβδ ΗββΓβδ άηΓοΙι άίβ Αη1ίηη£ί; άβδ Ροίγηίΐίβδ ηηίβΓ- 
1)Γθθ1ιβη. — ΒηίΙβΓ ηηά Βίοηαββίά ηβίαηιβη αη, άαβ Είβο^ΐβδ ΐ36ί 
άίβ8βηι Αη£ίΓβ1;βη (359) νοη άβη βΓ\νδ1ι1ίβη δβΛδ ΗββΓ£ϋ1ΐΓβΓη ηηι- 
^β1)βη δβί ηηι βΓδί ηαοΐι Εηίσβ^βηη&ΐιπιβ άβΓ Μίίίβίΐηη^βη άβδ 
Κηηάδοΐΐ3,£1;βΓδ ηηά άίβδβη βηίδρΓβοΙιβηά άβη £βίηά1ίο1ΐ6η ΓϋΙΐΓβπι άίβ 
ΓΪοΙιϋ^βη Μ&ηηβΓ βηίσβ^βηζηδίβΠβη. Βίοηιήβΐά νβΓννβίδί &.η£ ά&δ 

1) ϋΐβ Αη^αΐιβ άββ Ρ&υδ&ηΐ&δ II 20, 4, Αβοΐι^ΐοβ 1ΐ3,1)β ζυβΓδΙ ύΐβ 
Ζβ,ΐιΐ άβΓ ΓϋΙΐΓβΓ αυ£ βΐβΐϊβη 1)β8θ1ιπΙη1ί1;, νίΓά άπΓοΙι Ρίηά. 01. ΥΙ 15 ηηά 
(13.8 δοΐιοΐ. ζη άβΓ δίβΠβ ■νήάβΓίβ^. 8ο1ιοη άίβ ΤΗβΙϊ&ίθ Ιτ&ηηίβ άίβ βίβΙ)βη 
ΡαΙίΓβΓ. 10 ΕΙΝΙΕΙΤϋΝα. 

Μη-ννθΐδβηάβ τόν^ε 459. Εΐΐβηδο ΙΐΕΐί ιηαιι τόνδε 39δ, \νο£αΓ θΓθί.ίιΐ8 
οΐιηβ Νοΐ τώνδε ^βδβίζΐ Ιιαί. ΕθΓηβΐ' 8ρηο1ι1; ά&ίύτ (1α3 Εηί. αντι- 
τάξω 395, άντηά'ξομεν 608. ϋΐθ βηί^θ^βη^βδβίζίθ ΑηδίοΜ, άαβ 
άΐθ ααδβι-ΙίΟΓβηβη Ηθΐάβη 1)βι•βϋ3 3,η (ϋβ Τογθ αΙ)^β8θΜο1ί1; δβΐβη, 
Λνΐτά βιηρίοΐιΐβη άιίΓοΙι Ύ}ρεϋ•η 492, τετακται 435, νοΓ αΐΐθΐη 3,1>βΓ 
άιιτοΐι θίβ \νοΓΐ;β Έρμης δ'ενλόγως ξννήγαγεν 495. ϋβηη "ννβηη 
άβΓ ^ΙύοΜΐοΙιβ Ζηί"£ΐ11 άΐβ Μαηηβι• ζυδαιηηιβη^βΙ)Γαο1ιΐ ΙιαΙ, 80 ιηαβ 
άΐβ ΑιιίδίβΠταη^ άβδ Τΐιβί^αηΐδοΐιβιι ΡϋΙΐΓβΓδ νοΓ άβΓ Κβηη1;ηίδ άβδ 
£βΐη(1Ηο1ιβη §β8θ1ιβ1ιβιι δβΐη. Ηθΐιηδδίΐι δτιοΜ άβδίι&ΐΐ) άαδ Γιιί. αντι- 
τάξω άΆτχήί Ζ11 βΓΜ&Γβη, ά&β ΕίβοΗβδ δβίαβ ΑηδΐοΜ αηάβΓβ τιηά 
δίαίΐ; άθδ 1)βι•8Ϊί3 αιη Τογθ δΐιβίιβηάβη Μ&ηηβδ βΐηβη Β,ηάβΓβη, ξβ- 
βΐ^ηβΐθΓβη δοΜοΙίθ. Α\)&τ (Ιαδ -ννδ,Γβ -ννβάβΓ ροβϋδοΐι ηοοίι ίατ άΐβ 
ΖυδοΙι&υβΓ άβιιίΐίοΐι §βηη^. "ν^βϊ! ιηβΐηί, ΕίβοΜβδ Ιίδηηβ ΐηηηβΓίιΐιι 
δ&^βη: ,,ΐοΐι \νβι•(1β άβιη Τ7(1βιΐδ άβη Μβΐ&ηίρροδ βηΐ^β^βηδίβΐΐβη", 
τνβηη αηοΐι Μβίαηίρροδ 1>βΓθίίδ απι Τογθ δΐβΐιβ, •ννϊθ θγ 459 ττειιι- 
ποψ αν τιηά ά&Γ&νι£ ηέπεμ,τΐται §βΐ3Γ3,ιιο1ΐθ. Α\)βν ά&ααϋ ίδΐ; τόνδε 
ηίοΐαΐ; θΛΙ^γΙ; ιαηά 460, ■ννο βίηβ Ι/ύο1ίβ ΐδί, Ιί&ηη ιηαη αηηβΐιιηθη, 
άαβ Μβ^&Γβηδ ΐηζ\νίδθ]ιβη 3,η ά&δ Τογ Ά\)§6§&η§6η ΐδί. Ηίβπιαοΐι 
δοΐιβίηί άΪΘ βίηζί^β Αιΐδΐίηηίΐ] ϊη άθΓ Αηη&ΐαηβ ζα Ηβ^βη, ά&β ώ-βί 
ΡΰΙιτβΓ 1)θΓβίΐ8 απ ίΙΐΓβιη Τογθ δίβΐιβη, άΓθί άα^β^βη ιηϋ; ΕίβοΜβΒ 
αιι£ί.Γβίβη αιηά &π£ δβΐηβ "ννβίδΐιη^ Μη άπ ΐΙΐΓβιι Ροδίβη α1)§β1ιβη νοη 
άβη 8β§βη3-ννϋηδο1ιβη άβδ ΟΗοΓδ 1)β§1βίΐβ1 8οηδί -ννύτάθ αιιοΐι άβΓ 
ΒβΓΪοΜ άβδ ΚιιηάδοΙι&ίίβΓδ ζ-ννβοΗοδ δβΐη. 

ΏΐβδβΓ 8ο1ιϊ1άβηιη§ άθΓ ΒβΐάβΓδβΐίϊ^βη ΓΰΙΐΓβΓ, άθΓ βΓΛναΙιηΐθη 
ΜΐΐίβΙρ&Γϋβ, ίο\§ί βίηβ 8ζβηβ, ίη ΛνβΙοΙιβΓ άβι• ΟΙιογ άβη ΕίβοΜβδ 
ζπΓύοΙίΙιαΙίβη ^νίΠ ΒηιάβΛΙηΐ ζιι νβΓ^βββη. ΕίβοΗβδ §β\ή 3,1» 3,η 
ά&8 Τοί', &η -ννβίοΐιβπι θγ ναϋ άβτα. ΒηιάβΓ ζηδαηιπιβηίΓϋΓί., ηηά αΐδ- 
1)ίΐ1ά 1)ΓΪη^ άθΓ ΕβήοΜ πΒβΓ άβη Ατίδ^&η^ άβδ Καηιρίβδ άΐβ Καία- 
δίι-ορίιβ, \νοΓ3,η δϊοΐι άΐβ άορρβίίβ ΚΙα^β άβδ ΟΙιΟΓδ (βρήνος ηηά 
Ιάλεμος) πηά άΐβ ΤοίβηΗα^β άβΓ 8ο1ΐΛνβδΙβΓη Αηίΐσοηβ ιιηά Ιδίηβηθ 
αηδοΜΐββΙ;. 

Γβη 8ο1ι1ηβ 1)ΐ1άβί ΐη ΰΐ3βη•α8θ1ιβηάβΓ "ν^βΐδβ βίηβ 8ζβηβ, \νβ1ο1ιβ 
δίαίί άΐβ Ηαηά1τιη§ 3,ΐ)ζιΐδο1ι1ΐβββη αηί ζα1ηίη£1ΐ^β νβι•\νΐοΗΐΐη§βη 
1ιΐη\νβΐδ1;. Εΐη Ηββη-πΓβΓ ίι•ΐ11} αηί υηά νβΛΐβίβΙ; ΐηι ΑυίίΓα^θ άβΓ 
ΥοΓδΐβΗβΓ άβΓ δίαάί άΐβ Βθδ1;αίίΛΐη§ άβδ Ροίγηΐΐίβδ £ΐ1δ βΐηβδ Υ&Ιθγ- 
ΙαηάδΓβΐηάβδ. Αηίΐ^οηβ Ιβΐιηί; δΐοΐι §β^βη άΐβδβδ ΥβΓίϊοί αιιΓ, άβΓ 
ΟΙιΟΓ ίβίΐΐ; δΐοΐι ΐη ζι;νβΐ Ρ&Γίβΐβη; άβΓ βίηβ Τβΐΐ ΐδί; ^βΙχοΓδδίη ηηά 
§β1ιί ηιΐΐ Ιδπιβηβ ζπγ Ββδίαίίίΐΐη^ άβδ Εΐβοΐςίβδ &1), άβΓ αηάβΓβ ίοΐ^ί 
άβΓ Αηίΐσοηβ ηηά βΓτνβΐδί άβηι νβΓΐ)θίβ ίΓοίζβηά άβπι Ροΐ^ηΐΐίβδ άΐβ 
Ιβΐζίβη ΕΙΐΓβη. Αΐιηΐΐοΐι ίβΐΐί δΐοΐι ΐη άβη Εηηιβηΐάβη άβΓ ΑΓβορα^ 
ίη ζ-^βί Τβΐΐβ; άΐβ βίηβ Ηϋΐίίβ νβΓητίβίΙΙ; άβη ΟΓβδίβδ, άΐβ αηάβΓβ 
ΗαΙΛβ δρΓίοΜ ΐΗη β-βί. Ώίβ βδΐίΐη ΑίΗβηα ^ΐΐ^ί; άβη ΑνίδδοΜα^. 
ΗίβΓ θΓΓάΙΐΓΐ; άβΓ ΖπδοΙιαιιβΓ ηΐοΜ, -ννίβ άΐβ Λ'^βΓίβίζηη^ άβΓ δίααί- 
Ιίοΐιβη ΑηίοΓΐίϋί ^βδπΐιηΐ; -ννίΓά. Ώαήη \ά§, δοΐαη^β πιαη άΐθ 
Ώίά&δΐί&ΐίβ ηΐοΜ ^αηηίβ, βΐη Η&αρί^ηιηά άαίίη•, ά&β ηιαη άΐβ 
8ίβΙ)βη §6§βη Τ1ΐθ1)θη ζιι βΐηβηι Μίίίβΐδίύοΐί ηιαοΐιβη ντοΠΙβ ΐΐηά άΐθ ΕΠίΐ.ΕΐτυΝσ. 11 

άιίΓοΙι 727 £Γ. άθυίΐίοΐι 3,η§θζβϊ^θη Τβΐΐβ άβΓ ΤγϊΙο^θ νβΛ&ηηίβ. 
Μ&η -ννοΠίθ ηΐοΐιί ^Ιίΐυΐίβη, άαβ (ΰβ ΤήΙο^ΐβ ιηίί βίηβι• ηη^θίδδίβη 
νβΓτινΐοΙίΙυη^, ιηίΐ; βίηβιη Μΐβίοη ΒοΜΐβββ. Ναοΐιάβιη άίβ Τβίΐβ άβΓ 
ΤΓίΙο^ΐβ άητοΐι (ϋβ Η^ροίΐιβδΐδ £β8ί§β8ΐβ11ΐ ■νν&Γβη, Ιιαηι ηιαπ άβδΗαΙΙ) 
αυί άβη Οβάαηΐίβη^), ά&β άβι• δοΜυβ 996 6". βΐ"8ΐ ηαοΜΓ&^ΗοΙι \)βϊ 
βίηβΓ ΤνίβάβΓ3,ιι££ϋ.1ιηιη^ άβδ 8ΐπΐΛβδ ϊιη ΗΐηΒϋοΙί &ΐΐ£ (ϋβ Αηίψοηθ 
άβδ δορΙιοΜθδ 1ιϊιιζιι§β£α§1; λνοΓάβη δβί. Μαη Ι^θίαβΛίθ 3,ιιββΓάβηι, 
άαβ άίβ §αηζθ Αηία^β άβδ 8ίΐΐο1ίβδ απί ζ^νβί 8ο1ι&ιΐδρϊβ1βΓ 1)6Γβο1ιηβ1; 
δβί, Λν&1ΐΓβη(1 ΐηι 8ο1ι1υδδθ ζιι άβη ΕοΠβη άβΐ" Αηίί^οηβ υικί Ιδίηβηθ 
βΐηθ άηίίβ Ιιΐηζυΐίοηιιηβ. Ατιοΐι ίη άβιη 8&ίζ6 πόλις άλλως αλλοτ 
εηαινεΐ τά δίκαια 1062 Ιιαί ηι&η θίηβ 8ριΐΓ δρ&ΐβΓβη ϋΓδρπιη^δ, 
βίηβη ΑηΜ&ησ• αη (ϋθ ΤΗθοήβ άβΓ 8ορ1ιϊδίβη ^βδβΐιβη. Εηάΐϊοΐι 
Λνβίδβη άΐβ ΛΥοΓίβ δνοΐν κρατηβας έληξε δαψων 939 αυ£ βΐη Εηάθ 
άθΓ Λνΐιτβη Ιιΐη, υηά Λναδ άβι• ΟΙιογ 896 δ£ΐ§ΐ: ΰιδαρόττληκτοι δε τους 
μένουβι . . τάφων πατρώων λαχαί, δίβϊϋ ά&δ Ββσι-αΒηϊδ άθΓ Ιιβΐάβη 
ΒηίάβΓ ίη 1)β8ϋιηιη1;β ΑιΐδδΐοΜ. Ατιοΐι ΐη άβΓ 8ζ6ηβ 364 — 661 Ηαΐ 
ηΐίΐη δριΐΓβη βϊηβι• ϋιη&Λβϋηιη^ τιηά ΐη άβη Ει•^3,ηζηη§βη 534 £Ρ., 
537 Ζηδϋίζβ βίηβΓ ηαοΙιΒθδδβΓηάβη Ηαηά ^βίηηάβη, βίτνα βΐηβδ 
ΒίοΗΙβΓδ αηδ άβΓ Γ&ηιίΐϊβ άβδ Α8θ1ΐ7ΐθδ, -ννβΙοΙιβΓ άβηι ΐη ζθΓπίίίβΐβΓ 
Οβδίαΐί ΜηίβΓί&δδβηβη Τβχΐβ βΐηβ 3,ηη6ΐιηιΙ)&Γβ (ϊβδίαΐί §βΙ)8η "ννοΠίβ.^) 
Ρΐβδβη ΕΓ^α^η^βη δίβΐιΐ; §β§βηϋΙ)βΓ άΐβ δρΓ&οΚΙΐοΙιβ Ρογπι άβΓ 
δοΜαβρΕΓίΐβ , •ννβ1ο1ιβ δΐοΐι άια-οΐιααδ αΐδ αδοΐιγίβΐδοΐι βΓν?•6Ϊδ1;. Ιηδ- 
1)βδθηάβΓβ Ιί&ηη άβΓ Αιΐδάηιοΐί ηδη τα τονδε διατετίμ,ηται &εοίς 1038 
αΐδ Εΐ^βηΐπΐηιΐΐοΐιΐίβΐΐ; άβδ Αδοΐιγίοδ βΓδοΙιβΐηβη. ΕβΓηβΓ τνΐΓά ηΐοΜ 
βΐη άΓΐΙτΙβΓ δοΙιαπδρΐβΙθΓ , δοηάβιτι ηιΐΓ βΐη δαη^βΓ ίϋτ άΐβ ΕοΠβ άβΓ 
Ιδπίθηβ, βΐη παραχορηγημα, ηδίΐ^. Εηάΐΐοΐι "ννΐτά άπΓοΙι άΐβ 8ζβηθ 
άβΓ Α1)ζυ^ άβδ ΟΙιΟΓδ ξηί ηιοίΐνΐβΓΐ;, Λνΐβ αηι 8ο1ι1η.β άβΓ Εηιηβηΐάβη 
άβΓ ΟΙιΟΓ ίβΐεΓΗοΙι αΙ)ζΐβ1ι1;. ^νβηη &1δθ άΐβ 8ζβηβ βοΐιί ΐδί, δο πιηβ 
ηιαη αηηβΐηηβη, ά&β άΐβ δα^β νοη άβηι δοΜοΙίδαΙ άβΓ Αηίΐ^οηβ 
άβη ΖηδοΙι&ηβΓη βί^α 3,ιΐδ άβΓ Τ1ιβΙ)αΐδ ΐ3βΐ£ίΐηηί τν&Γ ηηά άβΓ 
ΏΐοΜβΓ ηιΐί άβηι ΑιΐδΙ)1ΐο]ί ΐη άΐβ ΖηΙ:πηίΐ άΐβ §&ηζθ Ζβπ-ΰίίηη^ 
άβΓ Εαπιΐΐΐβ αΐδ άΐβ Εοΐ^β αΙίβΓ δοΐιτιΐά Ιιΐηδίβΐΐβη ^νοΠίβ, τνβίοΐιβη 
Οβάαηΐίβη δορίιοΐίΐβδ ΐη άβηι ζτνβΐίβη δίο,δΐηιοη άβΓ ΑηΙΐ^οηβ 3,ιΐδ- 
^βίαΙίΓί Ιιαί. 

Τνΐβ άβΓ Ι(7ΐίΐΐΓ^ΐβ ηηά άβΓ ΟΓβδΙΐβ άβδ Αδοΐιγίοδ βΐη δαί^τ- 
άΓ&ηΐ3, 3,η§β£α^ τναΓ, -ννβίοΐιβδ ηιΐΐ; άβηι Μ^ίΚαδ άβΓ Τπίο^ΐβ ζα- 
δ&ηιηιβηΐιΐη^, δΟ Λν&Γ αιιοΐι ά&δ δαίγΓάταπια δρΗΐηχ άβΓ Οάΐραδδ&^β 
βηίηοΜπιβη. Όΐβ τνβηΐ^βη ΕΓ&^πιβηίβ ^β]3βη υηδ Ιίβΐηβη Αυίδοΐιΐιαβ 
ϋΒβΓ άβη Οαη^ άβΓ Ηαηάΐαη^. Αα£ άΐβ Οβδίαΐΐ; άβΓ δρΐιΐηχ ■ννβΐδΐ 1) Α. δοΙιδΠ, ΗαΙΙ. Α11ί?. Εΐί.-Ζβίΐ;. 1848 Νγ. 193 β"., Τνβθίρΐιαΐ ηαοΗ 
Οΐ3βΓ(ϋο1ί ϋβ βχϋ^ ΓαΒ. Αββοΐι. ψι&β 8. α,. ΤΗ. ΐηβΟΓ., ΑπίΒΐϊβΓ^ 1877. ΒβΓ^Ιτ, 
Ογ. Ι,ίίβΓ&ΙπίΓ^βθοΙι. ΙΠ 8. 302 £. , 1)βΙι•αο1ι1;β1; άβη δοίιΐυβ νοη 941 αη ιηϊΐ; 
847 — 859 3,18 ίτβηιάβη Ζηβα,ίζ. 

2) ν^Ι.άΐβ ΑΙ)1ι.ϋΙ)βΓ άΐβ ΤβχίαΙ)βι•1ΐβ£βηιη§ άββ ΑβοΗ^Ιοθ, δϋζυη^θΙίβΓ. 
ά. ΜΰηΛ. Αΐ£. 1888, Βά. Π 8. 327 δ". 12 ΕίΝίΕίτυΐΝ'α. 

ά3,8 Βηιθ1ΐ8ί;αο^: Σφίγγα δνβαμίοιαν πρντανιν ν.ΰνα Ηίη ηικί ά&8 
αηάβΓθ 

τω δ\ 'ξίνω γί λνγινον^^ άρχαΐον ΰτίφος 

δεΰμών αοιΰτος εκ Προμ,ηϋ•έως λόγον 

άβαΐβί άίβ Ββΐπ-αηζπη^ άβ3 Οάΐρυε αΐδ Ιιοΐιη ίατ (ϋβ ϋΐ)βΓ\νϊ11ίϊ^ΐΐη§ 
άβΓ δρΐιΐηχ 3,η. 

ΒΠάΙίοΙιβ Ώ&ΓδίθΠαη^θΐι , -ννβίοΐιβ πιΐΐ; 8ΐο1ιβΓΐιβϋ απ£ άίβ Όίοΐιΐιιη^ 
άβ8 Αδοΐιγίοδ ζτιτϋοΙί^βί'ηΙΐΓί; -ϊνβΓάβη Ιίδηηίβη, δίηά ηΐοΐιί 1)βΐ£&ηιι1;.-) 
Αη άαδ ΒαίιγΓάΓαιηα δρΐιΐηχ Ιίαηη ά&δ ΒΐΜ 1»βί ΟνβΛβοΙί, ΒίΙάβΓ 
ζτιπι ΤΙιβΙί&ηίδοΙαβη ηηά ΤΓοίδοΙιβη Ηβ1άβη1α•βΪ3 II 3 θΓίηηβηι, &ιι£ 
■ννβΙοΙίΘΐη άίβ Σπαί^βρπίζΐβ 8ρΜηχ αηί βΐηβηι Γβίδβη δΐίζβηά Ίαι•- 
§β8ίβΙΙ1: ϊδΐ; ηηά βίη 8ϋβη ίιη ΤΙιβαίβΓίίΟδί,ΰια νοι• ιΗγ δίβΗΙ; ιιηά ϊΐιτ 
βίηβη ^βηιρΛβη Υο^θΐ ζηιη νβΓδρβΐδβη 1ιίη1ι&1ΐ. ^) Ιηι ΰΙ^Γί^εη -ννοϋβη 
Λνϊτ ΙιΐβΓ ητΐΓ ά&δ δοΐιδηβ Υ&δβηΐ^ΐΐά βΓ^ναΙπιβη, &τιί Λνβίοΐιβιη άβΓ 
ΗΪΓΐβ Ενφορβος άαδ απδ^θδβίζίβ ΚηαΜβίιι Οιδίποδας άΆΧΟτάχ'έξί, 
3,1)§βΙ)ϊ1άβΐ Μοη. ά. Ιπδΐ;. II 14 οάβΓ ΟνβΛβοΙί α. Ο. Ι 3, ιιηά βϊη 
ΥαδβηΙιίΜ, αιι£ ττβίοΐιβπι Οάΐρτίδ υογ άβΓ 8ρ1ιϊηχ δίβΜ, Η,1)§βΙ). Τϊδοΐι- 
ΐ)βΐη, Υ&δβδ ά'ΗαιηίΙΐοη οάβΓ ΟνβΓΐ)βοΐ5: β1)ά. Ι 16. Μαη νβΓ^ΙβίοΙιβ 
Η,ιιοΐι άίβ ΏαΓ8ΐ:βΠΐυι§βιι άβΓ Τ1ΐ6ΐ)αηΐδθ1ιβη 8α§Θ ο,ηί βΐηίδΐάδοΐιβη 
ϋηιβη ΐ)6ί ΚοΓΐβ, Ι ΓΪΗβνΐ άβΠβ ϋΓηβ Εί;Γυδθ1ΐθ νοί. II ρ. 19 3". Ββ- 
δοηάβΓδ ϊηίβΓβδδ&ηΙ} ίδΐ ά&δ Βίΐά βΐηβΓ βΐηίδΐάδοΐιβιι ΑδοΙιβηΜδίθ 
Ταί. VII, αιιί \νβ1ο1ιβηι άβιη Οάΐριΐδ άα,δ Αη§6 νοη άτβί Κτίβ^βηι, 
άίβ ίΐιιι ζπ Βοάβη άΓΐϊοίΣβη, ατίδ^βδίοοίιβη Λνΐτά. Βΐβδβδ Βϊΐά 
2θΜ ζχΐΓϋοΙί αιιί άβη Οάΐρτίδ άβδ ΕιαΓίρϊάβδ, ίη λνβίοΐιβηι 81ϋο1ίβ 
όάΐραδ νοη άβη Βΐβηβπι άβδ Ιιαϊοδ §6ΐ)1βη(Ιβί •νηιι•(1β (8ο1ιο1. ζιι 
Ρΐιοβη. 61 εν 5έ τώ ΟΙδίποδί οι Λαίου ϋ^εράποντες ετνφλωβαν αντόν' 
„Ί)μείς δε Πολνβον τΐαΐδ' ερείβαντες πεδω ε'ξομματονμεν και διόλλυμεν 1) 8ο ^βΐΐ ΓοΓ βτέφανον. 2) Υ^Ι. ^β(3ο^11 ζα 530. 
3) ν^Ι. "^ΐβδθΐβν, ΤΗβαΐβΓ^βΙί&πάβ 8. 47. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ. ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ.') 

'£Γ μεν βκηνή τον δράματοξ εν Θήβαις ντΐόκειτοα, 6 δε 
χοροζ εκ Θηβαίων έβτΐ παρ&ένων, η δε νχόϋ•ε6ί£ Στρατιά 
^Αργείων τίολιορκοϋϋα Θηβαίους, τουξ και νικήόαντας, καΐ 
^άνατοξ ^Ετεοκλέονς και ΠολννεΙκους. έδιδάχ&η επί ΘεαγενΙ- 
δον^) όλνμτίΐάδι οη. ενίκα Ααΐω ΟΙδΙηοδι Έχτά επί Θήβας 
Σφιγγί ΰατνρικίΙ' δεύτερος Άριϋτίας^) ΠερόεΙ Ταντάλω^) 
Παλαιβταΐς όατνρικοΐς^) τοϊς Πρατίνου^) πατρός" τρίτος Πολυ- 
φράόμων') Ανκονργεία τετραλογία.^) 1) ϋίβ3β νπο^έβίΐς, "ϊνβίοΐιβ άβη 8ο1ΐ3,ΐΐρΐΕΐ;ζ, (Ιΐβ ΖτίΒαιηιαθηδβΙζνιιι^ 
(169 ΟΙιΟΓβ, ^β-ίνδΗηΙίοΙι ε,τιοΐι άίβ Ρθγβοπ, τνβίοΐιβ άβη ΡγοΙο^ βρηοΐιΐ; {τον 
προλογίζοντα), οΗθ Ηαυρίρυηΐίίβ άβι• Ηαηάΐιιη^ (το -λΐφάλαίον) αη^βΙ)βη 
υη(1 (ϋιίαβίί&ΐίθοίιβ Νοίϊζεη ΗϊηζπΓΰα^βη, ^βΐιεη ζπγποΙϊ; απΓ άβη ΟτειηιηιειϋΙίΘΓ 
Αήδίορίιαηββ νοη Β^ζα,ηζ, (Ιββββη Ναπιβ 1)βϊ άθΓ νπό&εβις άβτ Εαηίθηϊάβη 
τιπίΐ 1»6Ϊ νθΐ•3θ1ιίβ(1βηβη νπο&έοεις άβΆ ΒορΙιοΙίΙβΒ, Ευήρΐάββ πηΛ Αήβίο- 
ΐΛαηββ ^βηαηηΐ ^ϊτά. 

2) ΘεαγΒνίδον ΐταηζ ήΪΓ άα,θ Ιιαηάδοΐιηίίΐΐοΐιβ &εαγενονε. ΤΗβα^βηίάββ 
■νναΓ Αι-οΐιοη άβδ θΓβΙβη ^3,11^ε3 οΙθγ 78. Οΐίτηρΐβ,άβ (467 ν. ΟΙιγ.). 

3) Άριβτίας ίϋτ άρΐΰτίων ΈτΆηζ. Υοη ΑΓΪ8ί;Ϊ8,3, άβιη 3ο1ιηθ άββ 
Ρι•3,1ΐη&8 3,αθ Ρΐιΐΐυβ, 8Ϊη(1 ΐΐη3 άϊβ Τϊίβΐ νοη 7 δίύοΐίβη πΙ)βΓΗβίβΓΐ;. Υ^Ι. 
Γγ&^ιπ. ΐια^. 6γ. εά. Χαιιοΐϊ; 8. 726 *. 

4) Άνταίω θΓ^ϋηζί Ββν^ΐί (βίη ΡΓ&^πιβηΙ; ά63 Ανταίος νήτά ΗβΓοάίαη 
π. μον. λί'Ι. 8. 10, 19 αη^βίαΙίΓΐ;). 

δ) αατΰροις ϋΐηοΙοΓΓ, ν^Ι. ζ. Β. εν Κήρνξί αατνροις ΡοΠ. Χ 186 τι. 
Ρΐιοί. Ιθχ 8. 477, 11. 

6) ΐ;1)βΓ ΡΓαΙΐπΕίθ ν»1. 8αϊ(1. υηΙβΓ ΤΙρατίνας: άντηγωνίξετο Αΐβχνλφ 
τε καΐ Χοιρίλω καΐ πρώτο? έγραφε αατνρονς . . δράματα μεν επεδεί^ατο 
ν' (50), ών αατνρίΗα λβ' (32), ενίν.ηαε δε άπαξ,. 

7) ϋίβββ ΝαιηβηβΓοπη αποΐι ΟοΓρ. Ιη80Γ. ΑΙΙ;. Π 977 α3. 

8) Είηβ ΤβίΓαΙο^ΪΘ Λν-Λοϋργεια, 1)β3ίβ1ΐ(ίηά αυβ άβη Όταπιβη Ήδωνοί 
Βαοΰάραι Νεανίαν,οι Λνκονργος (σατυρικός), \ι&ί βμοϊι Α8θ1ΐ7ΐθ3 ^βάΐοΐιίβί; 
(δοΐιοΐ. ζιι ΑηδίορΗ. ΤΗββηι. 135). ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣί^ΠΑ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ κατάσκοπος 

ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝίίΝ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΙΣΜΗΝΗ 

ΚΗΡΥΗ. 

ϋΐβ Ε,οΠβη Ιίοηηίβη νοη ζ\νβΐ 8ο1ΐ3,ΐΐ8ρίθ1βΓη ΐί1)βι•ηοιηιηβη ΛνβΓάθπ, 
νοη άβηι π^ωταγωνιατΎ\ς άίβ άββ ΕίβοΙίΐΘδ τιηά άβΓ Αηίΐ^οηβ, νοη άβηι 
8Βντε^αγωνιβτ^ις άΐβ άβθ Βοίβη ηη(1 άββ ΗββΓΠΐίβΓβ. ΓΐίΓ άίβ Κοίΐβ άβι 
Ιβιηβιιβ "ίνΕΓ βίη τταραχορηγημα ηδίΐ§. • 

ϋβΓ ΟΙιΟΓ 1)β8ΐ;ΘΜ αυ8 12 Τπη^ίταηβη, ΤοοΙιίβΓη νοη Βητ^θΓη, νβίοΐΐθ 
3,118 ΓτίΓοΙιΙ; άββδβη, "νν3.8 ίΗηβη 1)βΐ (ΙβΓ ΕΓοΙίθπιη» (ΙβΓ 8ί3.(ϋ; 1)βνθΓ8ΐ;β1ιί, 
Βοΐιυίζ δΐιοΐιβη Ι^βί (ίβη! Οτοϋβι-δΙίΆΐβ , τνβΙοΙιβΓ νοι άβηι ΙίδηψΗοΙιβη Ραΐαβΐβ 
βΓτίοΜβΐ ΐδΐ; (195 £Γ.)• 

Όβΐ δοΐιαηρίαίζ άβΓ Ηαηάΐιιη^ ΐβί αηί άβΓ Καάηΐθ3, (226). ϋΕ3 
προσκήνιον βίβΐϋ άϊθ ΒνΐΓ^ νοΓ; άανΟΓ δΐβΜ ηΐ3,η άβη ^βηΐθΐηδαηιβη Αΐίατ 
άβΓ δίαάίδοΐιΐπηβηάβη Οδίίβι• (κοίνοβωμία, ζ\ι 206), άβ8 Ζβηβ (111) υηά 
άβΓ ΗβΓ&. (136), άββ Ροδβϊάοη τιηά άβΓ Ραΐΐα.8 (122, 149), άβ3 Αροΐΐοη 
υηά άβΓ ΑΓΪβηιΪ8 (131, 133, 139, 145), άββ ΑΓβ8 ηηά άβΓ ΑρΙίΓοάΐΙβ (103, 
125, 127). Ο&β άΐβδβΓ Αΐία,Γ νΟΓ άβΓ ΗΐηίβΓ-νναηά , ηϊοΜ β^-^να ΐη άβΓ 
Μϋίβ άβΓ θΓθ1ΐ68ίΓα &η§βΙ)ΓαοΜ ίβΐ, §οϊχί ά&Γ3,ΐΐ8 ΗβΓνοΓ, άαβ άβΓ ΟΙιογ 
251 νοηι ΑΙίαΓβ ζιΐΓϋο^^βάι•αησί -^νίΓά υηι ββϊηβη §β\νδ1ιη1ΐο1ιβη Ρΐαίζ 
βΐηζηηβΐιηιβη. ΕΤΕΟΚ^νΗΣ. 

Κάδμου πολΐταί, χρι) λέγειν τα καίρια 
οΰτις φνλάϋΰεί πράγος έν πρνμντ} πόλεως 
οϊακα νώμων, βλέφαρα μη κοιμών νΛνω. 
εΐ μεν γαρ εν τιρά^αιμεν, αΙτ(α ^εον' 
εΐ δ' αύ^', δ μη γένοιτο, βνμφορά τνχοι, 
^Ετεοκλέηξ αν εις πολνς κατά πτόλιν 
νμνοϊϋ^' ντί^ άότών φροιμίοις παλιρρόϋΌΐς 1 — 77 ΡγοΙο^, ίη •«τβΙοΗβιη ιηϋ 
ΙΐβίθΓ Ειαρβη(1\ιη^ τιηά βΐιίηιιιΐΐΐιισβ- 
νοΠ ά,ΐβ 8ίίιι&ίίοη πη(1 ύβι• ϋι•αη^ 
(Ιββ Αησβηΐίΐϊοΐίβ ^βΙϊΘηηζβϊοΙιηθΙ; 
Λνίτά, ηαοΐκΐβιη (Ιϊβ νοΓΒ,τίθΙϊβ^βικΙβιι 
Βθ^βίίθηΐΐθΐίθη άατοΐι (Ιίβ νοι•3,η- 
^βΗθηάβη 1)θϊ(1θη ϋιαπιβη (Ιθγ Τγϊ- 
Ιο^β ^β§6ΐ)βη βίηά. ϋ&Ι^βί ΙίΓΐΙί; πηβ 
άβΓ ΟΗ&Γ&Ιίίθΐ• άβΒ ΕίβοΜθδ ϊη δβΐηβΓ 
βιιί8θ1ι1θ88βηβη Τα&Γαίί; ηηά ραίηοίϊ- 
εοΐιβη Ββ^βϊθίβπιη^ βηί^β^βιι ηηά 
■«ΓίΓά άνίΓοΙι V. 281, 57 £. 3βι• -ννβϋβΓβ 
νβΓίαυί άββ ϋΓ&ιη&β νοΛβΓβΐΐβΙ — 
ΕίθθΜβ9 Ιίοιηηιί &αθ άβιη Ραΐαβίβ 
πη(1 βρηοΐιΐ; ζπ άβη τογ άβιη Ηααββ 
νβΓ83.ιηιιΐ6ΐίβη Κήθ^βΓη, ^^^η^1^η^βη, 
ΜϊηηβΓη ιιηά (τΓβΐδβη, \νβ1ο1ιβ ηαοΐι 
35 αΙ)ζίβ1ιβιι. • 

1. λέγειν τα καιρια(Μ73.β άβτΑη^βη- 
1)1ΐο1ί βΓίοΓάβΗ;) ίδί ίατ <1βη (χπβοΙιβη 
άβΓ Ιη1)β^ϊίί' βίαίΐίδίηϋηηίδοΙιβΓΚΙυ^- 
Ιιβϋ, ν§1. 606, Οΐιο. 580 (υ. ΓΓ3,^ιη. 
208) αγών δ'οπον δει και. λέγων τα 
καίρια, 8ορ1ι. Ο. Κ. 808 χωρίς τό 
τείπεΐν πολλά καϊ τα καίρια. 

2. 8θ1ιθ1. τον της πόλεως κνβερ- 
νητην. 8ο1ιοη ΐ3βί ΑΙΙΐϋοΒ ΓΓ3,εριι. 18 
η. 19 \νΪΓ(1 ίη 8θ1ιδηβΓ ΑΙΙε^οηβ (ϋβ 
δίυηηββηοΐ νοη δοΙιϊβ'θΓη Β,αί ροΗ- 
Ιΐβοΐιβ ϋηηιΐιβη ηηά ΒβάΓϋη^ΪΒθβ 
ΰΙϊβΓίΓα^βη. Αΐιηΐϊοΐι Τΐιβο^. 671β". 
(675 κυβερνητην μεν έπαυσαν εα&λόν, 
ο τίς φνλακην εΐχεν έπιαταιιένως). 
Α8θ1ΐ7ΐθΒ 1ίβΙ)1; (ϋβ9β ΜβίαρΗβΓ, V. 
62 ίΤ., 109 ί., 639, 743 δ"., 780 £., 1069 ί. 
ν^Ι. Ρίηά. ΡτΙΙι. Ι 86 νώμα δικαίω 
πηδαλίω ατρατόν. — φυλάσαει πρά- 
γος, ντ&Ιίβί. — ϋίβ ΑΠίίθΓαΙϊοη (Ιββ 
π βοΐιβίηΐ βΙ)θη80 1)β3-1)θϊο1ιΙΐ§^1; ζα 
ββΐη -«Ιβ άΐβ άβ8 φ 648. 3. κοιμών βοΗΙΐββΙ; 8Ϊθ1ι απ νωμών 
&η (άθΓ δίθτιβπιιειηη {1&ι•£ ηΐοΐιί βίη- 
θοΐιίαίβη), \νβηη οίο,ιαίΐ 3.ιιο1ι άίβ Ατιί- 
§&1)& άβ9 Η6ΓΓ8θ1ιβΓ8 τιπαΐ^ΐϋδβΐσ ζα 
■νναοΐίθη 1ΐθΓνθΓ§ΘΐιοΙ»θη ^ν^Μ. Οΐιηβ 
Νοί; νβιίαη^ Ηβίηΐ8δ1;1ι ιιοίμών^\ 

4. 8ο1ιο1. της ενπραγίας η αΙτία 
έπΙ τονς ϋ'εονς αναφέρεται, της δε 
δναπραγίας επϊ τους άρχοντας. Υ^Ι. 
Τ&ο. Α^Γ. 27 ΐηΐ(ΐυί88ΐηΐίΐ Ιΐίίβο )3θ1- 
Ιοηιιη οοηάΐοΐο ββί: ρΓΟβρενα, οιηη(ί8 
8ΐ1)ί νίηάϊοίΐιιί, &.(1νθΐ•83, υιιί ΐιηριι- 
ίαηίπιι•. — Μαη Ιίδηιιίβ ην . . πρά- 
ξωμεν άθΐη δίηηβ ά63 ΕίβοΜβ8 βηί- 
8ρΓβο1ιβηάβΓ βηάβη, ίΐΙ)βΓ άβΓ Οβ- 
άΕΐι^:β 8θ11 §3,ηζ αΐΐ^βηΐθϊη ^βΗ&Ηβη 
Ββΐη. 

5. .Ρ3.8 βρΐδοΐιβ αϋτε βηάβί 8Ϊο1ι 
1)βΐ ΑδοΙίίΊοδ Ιιϊυβσ, Ιίθί ΒορΗοΗβθ 
βΐηηΐ3,1, ^6βΐ Εαηρίάβ8 ηΐτ^βηάΒ. 

6. ^Ετεοκλέης: πί&ανώς το 'όνομα 
τοϋ προλογίζοντος εδήλωαεν δοΐιοΐ. 
ζα 8ορ1ι. Ο. Τ. 8 ό πάαι κλεινός Οιδί- 
πους καλούμενος. — εΐς: άβηι βίηθίι 
^νίτΐ αΐΐβ δοΗαΙίΙ Β,αΓ^βΙ^ατάθΙ;. ϋβΓ 
ββ^βαβαίζ ζα πολύς χ^υβοΥϊάτΆ άΐβ 
ΒΐίίβΛθίΙ; άβΓ Ε,βάβ. — πολύς ύμνοΐ- 
το \νί6 πολλή κέκλημαι Εατ. Ηϊρρ. 
1, ρει πολύς αηίβη 80. 

7. 8ο}ιο1.τόνβνεια&αι μέαον. "^ίβ 
άαβ νοη άβΓ Μαβϊΐί Ηβι^βηοπιπιβηβ 
φροιμίοις ζβϊ^, 181; νμνεϊΰ&αι ^β- 
■ννϋΐιΐΐ; αηι (Ιββ 1)ίϋ6Γβα Οθ^βηΒ&ίζββ 
■νν^ΐΠβη: ,,ϋϊθ ΙιΐβάβΓ, άΐβ ααί ΐΐιη 
3,η^β9ΐ;ίπιηι1; ■νν^βΓοΙβη, 8Ϊη(1 δοΐιηΐίϊΐι- 
ΙϊβίΙβΓ." — παλιρρό&οις Υ&ΙοΙίοηαβΓ 
ίιΪΓ πολυρρό&οις, ν^Ι. δοΐιοΐ. λοιδόροις 
α. παλινατομεΐν 244, παλίγγλωβοος 
(β. ν. 3,. δύαφημος, κακόφημος). 16 Α80ΗΥΙ.Ο8 οΐμώγμαβίν %•\ ων Ζενς άλεί,ψήρίοξ 
έπώννμοξ γένοιτο Καδμείων τίόλει. 
νμα,ς δε χρή ννν , -λοί τον ελλείποντ 
ηβηζ ακμαίας καί τον 'ε^ηβον χρόνω, 
βλαΰτημ'ον άλδαίνοντα ΰώματος πολύν, 
ώραν έχον^' εκαύτον ίόξ τι ΰνμτερεπέζ, 
πόλει τ' άρήγειν καί. &εών εγχωρίων 
βωμοΐ6ί, τιμάξ /^ή ^ί,αλειφ&ηναύ ποτέ, 
τέκνοις τε γτ} τε μητρί φιλτάττ] τροφω' 
7] γαρ νέους έρποντας ενμενεΐ πέδω, 
άπαντα πανδοκοϋΰα παιδείας 'ότλον, ετι 10 15 8£, ων ίδί; Γβίδ,ΐ. (ϊβη. ζτι άλΐ^-η- 
τηρΐ05, λνβηη άίβδβδ αηοΐι άΐβ Βε- 
άβπΐυη^ βϊη63 Ββϊη3,ιηβη8 1ΐ3;ί. — 
ΐττώννμ,ος 7•ι™δ^β δβΐηβπι Ββίη3;ΐιιβη 
ΕΙΐΓβ πΐ£ΐο1ιβη. Οϋ -^ιτά βϊηβιη (τοίίβ 
8βϊη Ββίηαιαβ ζη ββιηαίβ σβίηΙΐΓΐ;, 
ν^Ι. 125, 131, Α§. 517, 964. Εηηι. 90. 
ϋΐβ ΑησαΙ)6 άβδ 8ο1ιο1. άλΒ^,Ύιτ^]^ίος 
Ζενς εν Θηβαις τιμάται ΐΆΪ λυοΜ 
ηατ (ΙϊβββΓ δίβΠβ εηΐηοπιηιβη. 

ιοί. τον . . άν,μαίας: τον νέον 
(δοΐιοΐ.). — τον . . χρόνφ: τον εξω 
■ηλιγ,ίας, τον -γέροντα 8θ1ιθ1. τΐοΐιίί^, 
άα "ι^η ά-Λμαία ΙιϊβΓ ά3,3 "νν&ίΤβη- 
ΓάΜ^Θ ΑϋβΓ 1)6ζβΐο1ιηθ1;. "^βηη ί|- 
■ηβος ϊη (τβ^βηβαίζ ζπ ί'φηβος ίνΒ,ί, 
80 ΐ;οηιιΐθ β8 άα8 Μο,ηηβδαΐΐιβι• ΐη 
(τθ^βηθαίζ ζυηι Ερ1ΐ6ΐ)βηα1ΐβΓ 1)6- 
άβυίβη (Ηβ87θ1ι. εξηβος• ε^ω της 
τίβης' τριήγ-οντα πέντε ετών). Υοη 
άβη Μδ,ηηβηι 1)ΐ•αιιο1ι1; ηίοΜ (ϋθ 
Εθάβ ζα δβϊη. ϋοοίι Λα δΐοΐι (ΙβΓ 
Γοΐ^βηάθ νβι•8 αυί οΐίβ ΚοΓρβΓίίΓαίΙ 
(1β8 Μαηηββ Ββζΐβΐιΐ;, 80 ίβΐ; -ννοΐιΐ 
(ηαοΐι άβι• νβπηηί;αη§ νοη Μογ. 
8ο1ιηιΐΛί) άβΓ ΑηδίαΙΙ βίηθ8 ΥβΓβββ 
&ιιζιιηβ]ιιιιβη πη(1 άΐβθβι• Ιιϋοΐίβ άϊβ 
(τ1θ88β (1θ8 Ηβ87θ1ι. ένόρχην λαόν, 
άβΓθπ Ει-ΜαΓυη^ τον έπι ήβης άβια 
νοΓΐΐ6Γ§β1ιβη€ΐβη αυίβ 1)β8ί.β βηί- 
8ρΓίο1ιί, ζαζΐΐ\νβί8βη (Μ. δοΐιηιΐοϋ; 6γ- 
§ΆΏζί πάντως δ" ένόρχην λαον εξαν- 
βρονμένων). 

12. βλοίοτ-ημόα ΙιϊθΓ „"\(ναο1ΐ8ΐ;ηιη", 
Ηΐΐί. 320 „8ρΐΌβ1ίη^". ϋβΓ Μβα. 
^ΛΙ; βλάατημος, ΐώ&τ Ύ§\. Ιιοΐιβοΐί 
Ρδ,ΓαΙΐρ. 8. 397 £. — άλδαίνοντα, 
8ο1ιο1. ανξάνοντα. — πολύν "ννΐβ 
μέγαν- τινά αν^άνειν. 13. ώραν, οπιαιη, 8θ1ιθ1. φροντίδα. 
— ως τι ανμπρεπές, νίβ ΐιηιηβΓ 
θΐ•«^α,3 ϊΐιπι αη8ίθ1ι1;; ανμπρεπης αιιοΐι 
Ηίΐί. 467. ΗβΐπίΒδίΙι ήτις εμπρεπής 
ηαοΐι ΡβΓ8. 835 ν,όαμον όοτις ευπρε- 
πής, Μ. 8ο1ιπιί<ϋ; ων τις εμπερής 
(= έμπειρος). ΙβοΙβΓ 8θ11 άΐβ Αυί"- 
^3,1)6 ύΙ^ΘηΐΘΐιηίΘη, άΐβ ϊΐιιη 1»βί άβΓ 
νβΓίβϊάϊστιησ άβΓ 8^3.(11; ηαοΐι 8βΐηθΐιι 
ΑΗβΓ ζυΐίοιιιπιί;. ϋθΓ ΒΐοΙιΙβΓ Υιαί 
Ηοιη. Θ 517 κήρυκες ί' άνά άατυ 
διίφιλοι άγγελλόντων παίδας πρω- 
&ήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας 
λέξαΰ&αι περί άατυ &εοδμήτων έπι 
πύργων ίιη 8ίηηβ. 

15. μη έ^αλειφ&ηναι ηαοΗ άρή- 
γειν Λνΐβ ηαοΗ βίηβιη ΥβΛαια (1β8 
Ηΐιιάθηΐ8. 

16. γη άϊβ Ιιβΐιηαίΐίοΐιβ Ειάβ (17), 
(Ι&ηη οίαβ ΥαίβΓίαηά (18). Υ§1. Ευτ. 
Μβ(1. 1332 γης προδότιν η σ' ί'θ'ρε'- 
-ψατο, ΡΗδη. 626 την δε ϋ'ρέ'ψααάν 
με γαϊαν καΐ ϋ-εονς μαρτύρομαι, Εΐη 
Ηβϊΐί^ΐτιηι άβΓ γη κονροτρόφος \ν3,Γ 
ϊη Αίΐιβη αια 8ΰ(1&1)1ιαησ (Ιθγ ΑΙϊγο- 
ρο1Ϊ8 (Ρ£ΐΐΐ3. Ι 22, 3). 

17. η: άβτ ΑΓίίΙίβΙ βΙβΜ ίη Λ^βΓ- 
ΒΐπίΙιιη^ ιαϊ<; γάρ δίίβνβ 1»ΘΪ άβη 
ΤΐΕ^ίΙίβΓη άβηιοη3ΐΓ£ΐΙϊγ. — έρποντας 
(υμάς): δοΗοΙ. κυρίως έπΙ παίδων 
το έρποντας. 

18. πανδοκοΰΰα: 8ο1ιο1. επιδεχό- 
μενη, αΐΐβ ΙιΆϋί άβΓ ΕΓζΐβΙιαη^ ζιι- 
βαιηπιβη αυί δϊοΐι ηβΐιιαβηά; παν- 
δόκος 846, Υί^Ι. ξενοδόκος. ξενοδοκειν. 
Ζηηι Οθάαηΐίβιι ν^:!. ΫΙ&ί. Κηίοη ο. 12. 8ΙΕΒΕΝ αΕ&ΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 17 έΟ'ρεφατ'' οίκιβτήρας όΰπιδηφόρονζ 

Λίβτονξ όπως γένοι6%•ε προς χρεοζ τόδε. 20 

καΐ ννν μεν ες τόδ' ήμαρ εν ρέπει %•εός' 
χρόνον γαρ ηδη τόνδε Λνργηρονμενοις 
καλώς τα τΐλείω πόλεμος εκ ϋ-εών κνρεΐ. 
ννν δ' ώς 6 μάντις (ρ)]6ίν^ οΙωνών βοτήρ, 
εν ώΰΐ νωμών καΐ φρεβίν^ φάονς δίχα, 25 

χρηότηρίονς ορνίϋ-ας άψενδεί τέχνψ 
ούτος τοιωνδε δεΰπότης μαντενμάτων 
λέγει μεγίύτην προΰβολην "Άχαιίδα 
ννκτηγορεΐ6&αι κάπιβονλενειν πόλει. 

άλλ' ες τ επάλξεις και πνλας πνργωμάτων 30 

ορμάΰϋ^ε πάντες, 6ον6ϋ•ε ΰνν παντεν/ία, 
πλίίΐροντε Ό-ωρακεΓα, κάπι ΰέλμαΰιν 19. Ιΰη^θΓΘ ΗαηάβοΙιηΛβη 1ιαΙ)βη 
οίκητηρας, τ^βΙΛβ Εοπη ραδββηάβΓ 
3θ1ιβϊηί;. 

20. ϋ&β ρΐΌΐβρί;Ϊ8θ1ιβ Ρι^άΐΤίαΙ; 
(νσΐ. τους νιεΐς ιππέας εδίόαξεν) 
•ντϊτά ηΆθ1α.ίτ&§Ιίο\ι άητοΐι όπως γ έ- 
νοιαζε βύολύβτϊ. Ε3 Ιίδηηίβ πιατονς 
όπως γένοια&ε ΕΛ1αηιη§ βίτννα ζτι 
φερέγγυους 'όπλοι,αι 8θϊη. 

21. κοίΐ νϋν μεν (,,πηά δοτν^θίΐ 
ζ-νν^β,Γ"): άβΓ (τθά&ηΐίβ ,,Ι^&ΙΛ αΙ)βΓ 
•ννΪΓ<1 αηβθΓβ ΙιΟ,^β ^θΓ&ΙιγΗοΙι -ίνβΓ- 
<3θη" δοΐιΐίββΐ; 8Ϊο1ι πιίΐ; νΰν δέ 24 
(,,ηαη 3,1)βΓ") αη Λβη Ζ^ηδοΐιοηδαίζ 
£ΐη. — ρέπει: δοΐιοΐ. άπο των εν 
ξνγώ. — ΓΰΓ &εός βιτν&ΓίβΙ; ιηαη 
τύχη (Ηθΐιηβδίΐι και των μεν . . 
ρέπει τΰχτ]), ν^Ι. ΡβΓ8. 349 ουκ 
Ιΰορρόπω τϋχτ]. 

22. πυργηρουμένοις {ήμΐν), ίη άβη 
ΜαυβΓη άβΓ δίαάί; θΐη»θΒθ1ι1θ88βη, 
ηΐοΐιΐ; φυλαααομένοις υπό τοϋ &εοϋ 
(8ο1ιο1.). 

24. νϋν δέ: βθ βοΐΐίβ ίοΐ^βη με- 
γίστη προσβολή νυν.τηγορεΐται. ϋίβ 
Ιαη^βΓβ ΑυβίϋΙίΓυησ ΰί)θΓ άθη 8θ1ι6γ 
\\2λ βϊηβ Αη(1θηιη^ ζηχ Γοΐ^β. — Υΐβΐ- 
Ιβίοΐιΐ \ί&ί Αηο1ι71ο8 ύϊβ Ηοιτίίοΐαβ 
Γί^Γ άθ8 1}Ηη(1θΐι 8β1ιβΓ9 ΤΪΓββίαδ 
ίη (13,9 ΌΓαηια οΐη^οίϋΙΐΓί ηηά Ιιαιη 
8βίη Ναιηβ βοΐιοη ΐιη Μϊίίβίβίΰοΐί 
άβΓ Τηίο^β νοΓ. 

2δ. εν ώσί: δοΐιοΐ. εξ άν.οί]ς γαρ 
τάς πτήσεις διέχρινεν. 8θ ηά^ϊ 
ΤΪΓβθίαβ 8ορ1ι. Αηΐ;. 1001 άγνώτ' 

Αβοΐιχίοβ, 8ϊε1}θη ί&ζ^τι Τ1ιθ1)Θιι. άκοΰω φ&όγγον όρνί9ων, κακώ 
κλάνοντας οί'ατρω και βεβκρβαρω- 
μένως. — νωμάν (κρίνειν, ακοπεΐν) 
νηνά ^τιοΐι 8ορ1ι. Ο. ϊ. 300 ιιηά Εαι•. 
Ρΐιοβη. 1206 νοη άβι• ΒθθΙ)αβ1ιΐπη^ 
(1β8 8β1ιβι•8 σβ]3Γαπο1ιΐ. — φάους ίητ 
πυρός Κϊίθοίιΐ. ϋβη 6β^6η83,ίζ ζα 
εν ώσί ,,οΐιηβ ΑησβηΙίοΜ " νβΓίαησΐ; 
άβΓ 8ΐηη. 

28. Άχαιίδα άΛ.Άργείων (59) οάβΓ 
Πελοποννησίων νίτΛβτ άβιη Είηβπβ 
Ηοηιβη8θ1ιβΓ Ββζβίοΐιηιιη^. 

29. νυ-Λτηγορεισ&αι: 8ο1ιο1. εν 
νυ'ΛτΙ άγορενεσ&αι και βουλεύεαϋΌίΐ. 
ϋίηάοΓί νβΓΠΐιιΙθΙ; νυτιτηγορησ&αί 
(,,ΐη (ΙβΓ Ν&ρΐιί; 8βϊ ΛβΓ Ρΐαη βίηβ8 
^βτναΐίί^θπ ϋΐ)βι•ί'3,1ΐ8 ΒβΓαΙβη \νοΓ- 
Λβη"). — -λάπιβουλεΰειν ^ύη^βΓβ 
Ηαηοΐ8θ1ιη£ί;6ΐι ίϋΓ κάπιβουλενσειν, 
■ϊνεΙοΙιβΓ ΡβΙιΙβΓ 8θ1ιγ Ιιαιιβ^ ίθΐ;, κάπι- 
βοΰλευσιν ϋίηάοΓί. 

31. σοϋσ9•ε: σοϋ ΑΓίΒίορΙι. ^ββρ. 
209 (Ηθβγοίι. σοϋ• ι&ι, τρέχε, ορμά), 
ΰούαϋ^ω 8ορ1ι. Αϊ. 1414. 

32. ϋ•ωρακεΐα, 8ο1ιθ1. τάς επάλξεις 
των τειχών, ΒιτίδΙτννβΙΐΓβη (Ιοήοαθ). — 
σέλμααιν νοη άβη ΗοΙζβΓηβη (ΛβΓΰ8ΐ;βη 
(1βι• Τϋι•ηιβ οοΙθΓ νοη ΙιοΙζβΓηβη 
Οαηε^βη, λνβίοΐιβ ΐηηβη 3,η άβι Μδ,ηβΓ 
αη^βί^Γ&οΙιΙ \ν•3,ι•βη. 8ο1ιο1. τοις έπι- 
βημασι. κατεχρήσατο δέ. Οβ^βη βίηβ 
Κ&ίαοΙίΓΟθβ βρποΐιΐ; ύαδ δοΐιοΐ. ζα 
ΑροΠ. Κ1ι. Ι 528 κα'9'όλοτ; το πλατν 
ξνλον σέλμα λέγεται. Υ^Ι. Ηβδγοίι. 
σέλματα" τα ζνγά της νεώς, αί 

2 18 Α80ΗΥΙ.08 τίνργων 6τά%•ητε, καΐ πνλών 1%" Ι^,όδοις 
μίμνοντεξ εν ^αρΰεΐτε, μηό^ έπηλνδων 
ταρβεΐτ άγαν ομιλον' ευ τελεί %•εός. 

όκοτΐονξ δε κάγώ %άί χατοΛτηρας 6τρατον 
ετιεμψα, τους πέποι^α μη ματαν δδω' 
καΐ τώνδ' άκονΰας ου τι μη ληφ&ώ δόλω. 3ό ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Έτεόκλεες, φέρίβτε Καδμείων ί/.να^, 
ηκω 6αφη τάκεΐϋ-εν εκ βτρατοΰ φέρων, 
αυτός κατότίτης δ" ίΐ'/χ' εγώ των πραγμάτων. 

άνδρες γαρ επτά, ϋ-ονρίΟί λοχαγέται, 
ταυροΰφαγονντες ες μελάνδετον βάκος 
και %-ιγγάνοντες χερΰΐ τανρείου φόνου 40 τιοίΟ'έδραί των ερετών. %αΙ σνναρ- 
μογαΐ των οανίδων. Ββι• Υθΐ'θ §ύίϊ 
άΐβ νβι-βοΊιΐθοΙβηβ 8ίθ11ιιη§ αυ£ άβη 
ΜατιβΓπ ΆΏ. , ίθΐ; αίβο Ιίβϊηβ "^ΐβάβΓ- 
Ηοΐυησ νοη 30. 

34. επηλνδων, επιόντων "ννΐβ ΡβΓ8. 
246 ηοΧίμ,ίονς επήλνδας. 

3δ. εν τείεΐ: ηΐοΐιΐ; καλά &ε6ς 
παρέχει. 8ο1ιο1., δοηάβΓη παρέκει. 

36. και. εγω, ααοΐι ίοΐι Ιίεηηβ τιηά 
βΓίϋΙΙβ πιβίηβ Αη^αΒβ. 

37. μ,η ματαν όδω, ηϊοΐιΐ; 3,π£ άβιη 
"ννβ^β β'ό,υπίΘη, 8οηάβι•η 8Ϊο•1ι βΐηβδ 
Γαβοΐιβη Οταη§8 Ιίβββΐββη. ν§•1. Ηοιη. 
ιρ 510 ονδε μάτησεν ίφΟΊμος ΣΟ•έ- 
νε?.ος, άλλ' εαβνμένως λάβ' ίίε&λον, 
Ηβθ7θ1ι. ματα' ίδιατρίβει, χρονίζει. 
Β&ιηΐί -η^ΐΓά άβν Ζυβοΐιααβι• απί" άαβ 
ίΐΙβΒ&Μ βΓίο1^6η(1β Ατιίίΐ'βίβη άββ 
Κιιηά8θ]ιαί1;βι•8 νοΛβΓβΐίβΙ;. 

39. Εϊηβ ΙΐΕπηΙοββ ΡαΓΟίϋβ άΐθββθ 
νβΓ8θ3 ΒίβΐβΙ βϊη ΓΓίΐ^ιηβιιΙ; άβι- Πόλεις 
άβ3 Ειιρο1ί8 (212 Κο.) Ίερόκλεες, 
βέλτιστε χρηαμωδών αναξ. 

40. τα εκείθεν «κ ατρατον ηαοΐι 
άβι• νοΓδίβΙΙπησ , άαβ άβν Βοίβ νοη 
άοΓ* ΙιβΛοπιιηί;. Ύ§1. 68, Α». 543 
κηρνξ Αχαιών, χαΓρε, των άπό 
ΰτρατον. 

41. β'β' αη άπϋει• 81;β11β, οΗηβ άαβ 
(ϋβ Ι56ΐάβη νοΛβΓ^βΙιβηάβη "νν'^οιΊβ 
θΐηβη βίηζΐ^θη Βε^ηδ' ααβιηαοΐιβη, 
οΛβΓθ 1)θί Αθθ1ΐ7ΐθ8, νσΐ. 686, 1015 
ηηά Ζ1Ι Α^. 744. 43. ϋβΓ νβΓ8 ΛνΪΓά ρ£ΙΓθάΐβ1•ί 

Αι•Ϊ3ίορ1ι. Ιιχθ. 187 τίν' όρ-Λον ο'ρκώ- 
οεις πο&^ ^ιμάς] ΛΥΣ. οντινα; εις 
άαπίδ\ ωβπερ ψηαϊν Αιαχνλος ποτέ, 
μ-ηλοσφαγονοας. Βί68β ΡαΐΌίϋβ 1)β- 
"νν^βΐδί; ηΐοΐιΐ;, άαβ Α8θ1ΐ7ΐθ8 μηλο- 
ϋφαγοΰντες §θ8θ1ΐΓίβΙ)βη Ιιαί. — £8 
αάκος ά. ϊ. βίβ βη^βη άαβ ΒΙηΙ ηιϊΐ; 
άβια δοΜΙάβ αυί. — μελάνδετον: 
8ο1ιο1. τό μελανια&εν τω αΐματι τ} 
το εκ μελαίνων βνραών περιβεβλη- 
μένων . . τό μελάνδετον δε καλώς 
αν έπϊ ξίφους ρη&είη, επΙ δε αάκονς 
παρέλκει τό δετον ώς επί. τον κελαι- 
νεφές τό νέφος. Ββΐ ΗοιηβΓ υηά 
Ηβ8ίθ(1 Ϊ8Ϊ μελάνδετος ΑίίηΒιιί τοπ 
φάαγανον ηηά βΐηβ δίβΐΐβ τνίβ Επγ. 
Ογ. 821 μελάνδετον φάνω ξίφος Ιϋβί 
βΛβιιηβη, άαβ μελάνδετος νοη άβη 
"^ΟΓ^θΓη, ΐη άεηθη βϊοΙι (ϊετο5 ηιϊΐ; 
βίηβηι 81;οίϊηαηιβη νβΛϊηοΙβΙ; Λνΐβ 
χαλκόδετος, λινόδετος, ΰΐδηρόδετος, 
ζιι τιηίβΓδοΙίθίάβη πηά άαβ άίβ Αη- 
ΒΪοΙιί; νοη Υβιταΐΐ ηοΐιίί^ ίθί, \νβ1ο1ΐθΐ• 
μελάνδετος ναϋ Γοι-ηιβη Λνΐβ άμά- 
χετος, άλάμπετος, άπενχετος νβΓ- 
^ΙβϊοΜ. 

44. &ιγγάνοντες . . φόνου (^αίμα- 
τος): χ§1. Χβη. Αηαΐ). Π 2, 9 ταίτα 
5' ωμοααν οφάξαντες τανρον καϊ 
κάπρον καΐ κριόν είς άαπίδα, οι 
μεν "^Έλ-ληνες βάπτοντες ξίφος, οι 
δε βάρβαροι λόγχην. ϋθΓ ΒΓαηοΙι 
ΐθΐ; (Ιοί• κοινωνία χερνίβων (Α^. 1021) 
η&οίικθαίιηιίΐ: Αίίίοη. ΓΧ 8. 409 ίση 8ΙΕΒΕΝ ΟΕ&ΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 19 

"Αρη τ' ^Εννώ καΐ φιλαίματον Φόβον 45 

ώρκωμότηΰαν ί) Λόλει, καταΰκαφάζ 

Ο-έντες λαπά^ειν αβτυ Καδμείων βία 

») γτιν ϋ•ανόντες τήνδε φυράύείν φόνω' 

μνημεία Ό^' αντών τοΐξ τεκονόίν έζ δόμους 

προξ ίίρμ' Άδράΰτον χερΰΐν έΰτεφον, δάκρυ 50 

λείβοντες, οίκτος ί' ονης ήν δίά βτόμα' 

όιδηρόφρων γαρ &νμ6ς ανδρεία φλέγων 

ΪΛνει λεόντων ώς Άρη δεδορκότων. 

καΐ τώνδε ηίύτις ουκ οκνφ χρονίζεται. 
κληρουμένους δ' ελειπον, ως πάλω λαχών 55 δί χέζνιτρ νδωρ, εΙς ο άπέβαπτον 
δαλον εκ τον βωμού λαμβάνοντες, 
^φ' ου την &νβίαν επετίλονν καΙ 
τοντω περιρραίνοντες τονς παρόν- 
τας ηγνιζον. 

45. Ένυώ βίηβ Κηβ^δ^οίϋη τνιβ 
Ββΐΐοηα. ϋα, 1)βίιη ζΛν^βϊίβη βΐΐβά 
άΐβ ΥβΛΐηάΐΐη^ ίβΐιΐΐ;, Ηαί; ββ νΐβΐ- 
Ιβΐοΐιί "Αρεως 'Εννώ ^βΐιβΐββη (Εηγο 
βΓβοΗβϊηί 1)3.1(ίΙ 3,13 ΜπίίβΓ 1)3;1ά &13 
Τοοίιΐθΐ• (1β8 Ατβθ). — φιλαίματος 
ΗβιβΙ Φόβος, τνβιΐ (ϋβ Ρα,ηϊΐί ζυ. 
1)1νι1:ΐ^βιη ββιηβίζβΐ ίύΙΐΓί;. 

46 ίί". ϋΐβ ΗβΚΙβη ινοΐΐβη δΐθ^βη 
ούβΓ βίθΛβη, ν^Ι. Ηοπι. Μ 328 ί'ομεν, 
■ηέ τω ενχος ορέ^ομεν ήέ τις ι]μίν. 
ϋβΓ Αηθάηιοΐί νί^ τήνδε φνράαειν 
φόνω Ιτβηηζβΐοΐιηθΐ; άβη ίτοίζΐ^βη 
Μηί ά&τ Ηβΐύβη. ϋΐβ δίβΠβ "ννΪΓ(ί 
§βΓϋ1ιαι<; νοη ίίβηι ΥβΓίαΒββΓ άθΓ 
δοΐιηίΐ; περί νιΐ'ονς (ο. 15) αηά ^ο,Ιϊ 
•νν^οΐιΐ Αηίαβ, ά&& ΐη Αγ^03 άβτ ΑΙϊεγ 
άβθ Ζενς 'Υέτιος αΐβ Λΐβ δίβΠβ ^β- 

Ζβΐ^ \νΤ1Γ(1β, -ννΟ άΐβ 6βη0386Ι1 3β8 

Ροίγηΐΐίββ ^β3θΗ•ν7θΓβη ζιι 8ί;βΓ]3βη, 
•ννβηη 3Ϊβ Τ1ιβ})βη ηϊοΐιί; θτοΙ^βΓίβη 
(Ραΰ3. II 19, 8). Αιιοΐι δορΙιοΜββ 
Ο. Κ. 380 ί. \ϊ&ί άΐβ δίβΠβ ηαΛ- 
^βαΗιηί;. 

49 £. 8ο1ιο1. ε&ος ην τονς εν πο- 
λεμώ τοις οίν,είοις πεμηειν αημεΐα 
(ίΐνημεΐα Κηοοίί) περόνας ή ταινίας 
η βοστρύχους ή τι τοιούτον, το δε 
ίατεφον άντΙ τον ίπλήρονν (1. ε- 
πλεν.ον). προς άρμα δε Άδράατον, 
ίπεί Αμφιάραος αντοΐς εμαντεναατο 
μόνον "Αδράατον αωϋ-ήαεα&αι. τούτο 
δϊ ώς άπο της ιστορίας ελαβεν, οτι 
ΐα(ό&η"Αδραατος' ίπειπό^εν τιδεσαν οτι διαφενξ,εται: (ά. 1ι. ύβι ϋίοΜβΓ 
ΙίΆΪ άΐβ Μοίίνίεηιη^ ααββΓ αοΐιΐ; §&- 
1α88βη, \ν^θϊ1 (ϋβ ΖυβοΙιαπβΓ 68 α\ΐ3 
άβΓ Τ1ιβΐ3αί8 -«ταβίβη, ν^Ι. Ρα,ιΐ3.νΠΙ 
25, 8). νίβΐΐβΐοΐιΐ; ατιοίι, -νν^βϋ Α(ΐΓα8ΐ;08 
01)βι•£β1ά1ιβΓΓ τναι- (562). Ζυ εστεφον 
(θίβ ΗβίΙβίθπ "ϊνΐβ βϊηβη Κιαηζ αη) 
Ύ§1. στέφω 264. 

51. 8ο1ιθ1. ονκ Ί]ν έλεος δια της 
γλώττης αντών προϊών άποΟ'ηλννων 
την όρμήν, Τι-ο,ηβη (Ια^β^βη, "νν^βίοΐιβ 
ΐΐιηεη 1)βί άθΐη ββάαηΐίβη αη (ϋβ 
ΙίΐβΙ)βη ζα Ηαυββ Πθ83βη, γβι-ΐπισβη 
8Ϊο1ι ιηϋ; άβια σιδηρόφρων &νμός. 
ν§1. 1.688111^ Ιι3,ο1ίθοη Ι. — δια 
στόμα ααοΐι 480, 566, Ευτ. Ογ. 103 
άναβοζί δια στόμα, Ατΐβίορίι. Ιι^β. 
855 άεϊ γαρ ί] γυνή ό' έχει δια 
στόμα. 

52. φλέγων, βηΐβαιαιηΐ; , ν^Ι. αί'- 
&ων 435. 

53. "Αρη δεδορκότων νοη άβια 
ΒΗοΙίβ ΙΐαπιρίΙ^β^βΓί^βΓ "ννηΐ;. Υ^Ι. 
Ηοια. τ 446 πνρ δφΟ'αλμοίσι δεδορ- 
κώς, Τϊιηοΐίΐ. Ργ^τπ. 12 ονδε πώποτε 
άντί&ετον εΙπών ουδέν, άλλ' "^ρη 
βλέπων, υιιίβη 485 φόνον βλέπων. 

54. πίστις ΐϋχ πνστις ^Μ 8ίοΙ). 
£. 7, 11: ,,θΐβ ζίΐ^βη ηίοΐιί; ΐΙΐΓβη 
ΛνοΓίβη α1θ1)3;1(1 άΐβ Ββθ1ϋ1ΐ§τιη^ 
ίοΐ^βη ζα 1&38βη". 

55. ελειπον. (ΙίβΒββ ΙιηρβΓί". 8ΐ;β1ι1; 
όϋβτΗ ζαπι ΑυΒοΙηιοΙί άβΓ ΓοΓίάαηοΓ 
βΐηβι• άβ,ηιίΐ; γβΛιιηίΙβηβη ΗαηοΙΙιιη^. 
ν§1. Ηοω. Τ 288 ξωον μεν σε 
ελειπον εγώ κλιαίηΟ'εν Ιονσα (,,άιι 
ΙβΜβθί, &18 ΐοΐι άΐοΐι γβΓίΐββ"), 339 
μνηαάμενοι τα έκαστος ένϊ μεγά- 
ροισιν ίλειπεν („\ν8,θ ΐια Η&τιββ ζα- 

2* 20 Α80ΗΥΙ.Ο8 εκαβτος αυτών Λρος πνλας αγοι λόχον. 

προξ ταντ άρύΰτονξ άνδρας έκκρίτονς πόλεωζ 
πνλων έπ' έ^όδοίβι τάγεν6αι τάχος' 
εγγύς γάρ ι^δη ηάνοηλος ^ΑργεΙων βτρατος 
χωρεί κονίει, πεδία δ' άργηβτής άφρος 
χραίνει ΰταλαγμοΐς Ιππικών έκ πλενμόνων. 
6ν ά' ωΰτε ναός κεδν'ος οίακοβτρόφος 
φράί,αί πόλιβμα, πρΙν καταιγίβαι πνοάς 
"Αρεως' βοα γάρ κνμα χερβαΐον ΰτρατον. 

καν τώνδε καιρόν οβτις ώκιότος λαβέ' 
κάγώ τα λοιπά Λκϊτόν ημεροβκόπον 
όφ&αλμον £%ω. και βαφηνεία λόγου 
είδώς τα των Ο-ΰρα&εν αβλαβής Ϊ6ϊΐ. 60 65 ηϊοΙίΜβΙ), αΐ8 βι• £οι•ί;§ΐη§")• 8ο ΙιΐβΓ 
„8Ϊβ Λναιβη ιηϋ; άβια ΙιΟΒβη Ββ- 
βοΐιδ.ί'ίί^ΐ;, 3.18 ΐοΐι νοη ίΐιηβη τνβ^- 
^ΐη^". — ώς βη&Ι. 

57. πρόδ ταντα, άα,Γ&ιιί" Ιιΐη. — 
πόλεως ^βΙιδΓί; ζη εκκριτους ^νΐβ 
Εχη•. Ρΐιδη. 214 πόλεος εκπροκρί^ίΐσ' 
ίαα?. 

58. τάγενβαι, 8ο1ιθ1. τάξον, βΐ§βηί- 
ϋοΐι ,,ΐβ-β 816 ΐη (Ιβΐηειη Ιηί;βΓ6836 
(&18 Λβΐηβ 81β11νβΓΐ;Γ6ίθΓ) ΓηΙΐΓβι• 
8βϊη", τνΐβ (13,8 Μβάίηιη δίΊ;βΓ8 βΐηβ 
Η3,ηά1ιιη^ Ββζβϊοΐιηβΐ; , τνβίοΐιβ Άηί 
νβΓαιιΐ338αη^ άβε 8ΐΐΙ)38]ίί8 ίτϋτ <1ίΘ8β8 
νοΓ^βηοιηπίΘη "«^ίτά. — τάχος ΒΪβΙιί 
δϋβΐ'β 1)6Ϊ Αθθ1ΐ7ΐθ8 "νν^ΐβ ιος τάχος 
(1)61 8ορ1ιο1ίΐ68 ηίβ ώς, ο τι, οαον 
τάχος). 

60. χωρεί γ,ονίεί: ά38 ζ\ν6Ϊίβνβι•- 
•1)11111 νεί'δΙίαΓίίί; άαβ βΓδΐβ, ν^Ι. ανειν 
Ιακάξειν 169, χωρώμεν εγν,ονώμεν, 
επαιον ερράχιζον, παίονΰΐ κρεοκο- 
πονΰΐ, ν,ινεί ταράΰβει. — άρ^ηαττις: 
8ο1ιο1. λεν-Λος. 

62. Ευι•. Μ6ά. 523 άλλ' ώστε ναός 
ν,εδνόν οίακοΰτρόφον ίδί τΛ'οΙιΙ υη- 
■«■ΐΙΙΙίίΪΓΐϊοΙιβ Κειαϊηϊδζεηζ. 

63 ί. φράξαα&αι ^;3ηη 3ΐΐο1ι ο1α8 
νβΓΛΐοΙιίβη άβΓ 8ο1ιϊίΓθν3η(1 1)β- 
ζβΐοΐιηβη, ν§1. Ηοιη. ε 256 φρά|ε ίε' μίν (αχεδίην) ριπεααι διαμπερές 
οίΰνΐντ]σιν κνματος εΐλαρ ^μεν. — 
καταιγι'σκι, 8ο1ιο1. κατοίπνενααί οφο- 
δρώς: „1)6νθΓ οΐΐβ ΤνίηοΙδΙοι-αιιΙ; άββ 
Αγ68 ιηϋ 3ΐ1βΓ Μαοΐιΐ; ΙοβΙ^γϊοΙιΙ; υη(1 
άβΓ 8ίιιπη (138 8ο1ιϊ1ϊ τιιηΙοΜ". Όΐβ 
1)ΐ•ί11ΐ6η(1β "ν\Γο§β ϊβΐ; ηίοΐιΐ; βΐηβ ^β- 
νοΗηϋοΙιε, 8οη(1βΓη βΐηβ λΥο^β, άΐβ 
3ΐιί άβηι ίΓΟοΙίβηβη Ιι3η(1β νοπι 
δΐίΐιηη <1β8 Αι•68 ^β^βη (ΐ3θ δοΙιΐΙΓ 
^βίΓΪ6ΐ)6η ■^ΪΓ(1. 8ο1ιο1. παρακεκιν- 
δννενμένως είπεν ■κνμα χερααΐον. 
ΑδοΗ^Ιοδ 1ΐβΙ)<; ββ άβηι 1)ΐ1(11ΐο1ΐ6η 
Αη8άι•υο1ί βΐη Ερΐίΐιβίοη Βεΐζηίησθη, 

\ν6ΐθ1ΐβ8 ΐη Τνΐίζΐ^βΓ Τν"βΪ8β ^β•ννΪ88βΓ- 

ηιαββη (Ιΐβ ΙΙΙυδΐοη άβ8 Βΐΐάββ ζβι•- 
δίοΓί, 80 82 άναυδος άγγελος νοηΐ 
8ίαυΙ)6, άβΓ (133 ΗθΓ3ηΓνϊο]ίβη (Ιβθ 
ίβΐηάΐΐοΐιεη Ηββί'βδ ιαβΜβί;, 109 %νμα 
δοχμολοφάν ανδρών, 925 ό πόντιος 
ξείνος εκ πνρος ανθείς νοιη 8ί3ΐι1β 
(δοΙίΛνβΓίβ). ΑηοΙβΓβδ ζυ οναρ ημερό- 
φαντον Ασ. 82. 

66. τιμεροογ-όπον: δοΐιοΐ. φνΧαν,α 
απλώς, τΐβΙιηβΙΐΓ ΐη Οβ^εηβαίζ ζηηι 
νοΓΪ§βη ϋΐβηδίθ, 1>βΐ Λνβίοΐιβηι βΓ (Ιΐβ 
ΓβΐηΛβ 1)βΐ άβΓ ΝαΛ* Ιϊβοΐ^αοΐιΐβίβ. 
— Ε1)θη80 ν6ΐ•8ρΓΪο1ι1: Ηοηι. Κ 324 
ϋοΐοη Λβηι ΗθΙϊΙογ: σοΙ δ'ίγώ 
ονχ άλιος άκοπος εοαομαι ονά' απο 
δόξης. 

68. τα των &νρα&εν, ντβ'ύ άβτ 
Βοίβ νοη ιΙθΓ Ιτβ^βηιΐ αυββΓίιαΙΙ} άβΓ 8ΙΕΒΕΝ ΟΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 21 Ε Τ. ω Ζεϋ τε ααί Γη καΐ Λολίββονχοι ϋ-εοί, 
^Αρά τ' Έριννς τίατρος η μεγαβϋ'ενής, 
μή μοι τίόλιν γε Λρέμνο^εν πανώλε&ρον 
έκ&αμνίΟΐιΤε δϊ]άλωτον, Ελλάδος 
φ^όγγον χεοΐ'ίίαν, καΐ δόμονξ εφεβτίονς' 
ελενϋ-έραν δε γην τε και Κάδμου κόλιν 
ζνγοΐΰι δονλίοι6ί μήτΐοτε 6χε^εΙν. 
γένεβ^ε δ^ άλκή' ^ννά ί' έληίζω λέγειν. 
Λόλΐξ γαρ εν πράΰβονβα δαίμονας τίει. 70 δίαάί; ζπταοΐί^οπιηιΐ;. Υ^Ι. 40. ϋοοίι 
τά των &νραΟ•εν αηοϊι 176. — ΟβΓ 
ΒοΙβ 3,1). 

69. ΕίβοΜββ 1)βΐβί ζα άβη βοϋβπι, 
&1)βΓ Ββΐη 6βΙ)6ΐ; δοϋΐββΐ; ιαϋ; θϊηβΓ 
ηαοΐιάηϊοΐίΐΐοΐιβη ΓοΓοΙθηιη^. — ώ 
Ζ(ν τε και Γη, 6Ϊη6 Ηϋαβ^β Υθΐ•- 
1>ίη(1ΐΐη^ (Ηιτητηβΐ ιιηά Ει-άβ). 

70. Άρα Έρίννς "ννΐθ Κηρες Ερι- 
νύες 1047. ϋβΓ Γίποΐι άθβ Οάΐρτιβ 
ίβί άβΓ Ε&οΐιβ^βΐθΐ; , Λνβ1ο1ΐ6Γ άΐβ 
^β^βηνϋχϋ^β ΒβάΓαη^ηΐβ νβηιτδαοΐιΐ; 
}ΐΆί. ΌΒ,ταϋ ντίΓοΙ αυί" άαβ νοΓϋπβ- 
§&\ϊ6ηί\& δίύοΐί άβΓ ΤπΙο§Ίβ Ιιϊη- 
^β\9^ίβ8βη. ν^Ι. 770 ϊ. — η παοΗ 
άβιη Υοΐί&ϋν \^β ω άνδρες οι παρ- 
όντες. 

71. γε Ύβτδί'άτίί μή νήβ ΐη μή 
μοί γε Αηβίορίι. ΚΙ. 19, "^'Ό. 84. — 
ηρεμνο&εν \νίβ 1048 (ιηϋ} δίταιηρί' 
υη(1 81Ϊ61), ν^Ι. αντόπρεμν' (8οΗο1. 
αντόρριζα) άπόλλνται 8ορ1ι. Αηί;. 
714. 

72. ίκϋ-αμνία-ητε , 8θ1ιο1. ^κρι^ώ- 
αητε. — ϋΐβ Αιηρίιΐΐίίγοηβη θθ1ι\νηΓ6η 
μηδεμίαν πάλιν των 'Αμφικτνονίδων 
άνάατατον ποιηΰειν {Αββ\\ίΏ.παραπρ. 
§ 115). Ύ§\. 311. ΛΥΐβ Αθοίιγίοβ Α^. 
463 άβιη ΕγοΙ)6γθγ ιιηά δίαάίβζβΓ- 
βΙδι-ΘΓ βυΛί;, θο ν6Γ3,1)8θ1ιβιι1; βΓ ΙιίβΓ 
ΒηιάβΓίίΓίβ^β άβΓ Οιΐβοΐιβη. 

73. χέουσκν γτίβ Ηΐΐι. 640 ενκταΐα 
γένει χεοναας, Ηοιη. τ 521 άτ/ίών . . η τε 9αμά τρωπώβα χέει πολνηχέα 
φωνην. — δόμους έφεοτίονς "νηβ Χ§. 
842, Ηϋτίδβηηϋ; βίηβΓ ίατία, Γαιηίΐϊβη- 

1ΐ3,118β1•. 

75. βχεϋ•ειν: άβΓ 3,1)θθ1ϊΐί;β Ιηβηίίίν 
ζυιη Αιΐ8(3ηιο]ί βϊηβ8 "ννΊιιΐΒοΙιββ βηΐ^ 
8ρΓίο1ι1; (Ιβηι Ιίϊηάΐΐοΐιβη Τοηβ άββ 
α6ΐ3βΐ63.^ ν^Ι. 239, Ηοιη. -1^^179 Ζεϋ 
πάτερ, η Αΐαντα λαχείν η Τνδέος 
νίόν. ,,λνοΠβί ηΐοΗΙ; ΐη (13,8 3οο\ι 
άβγ ΚηβοΥιϊβοΥΐΆίί ζ^ίν^,η^εη" 83^ 
ΕΙθοΜβδ τνΐβ νοΛβΓ μη εν-^αμνία-ητε, 
ά3 ΐη 88ΐηβηι 8ΐηηβ άΐβ 6δ1;ΐβι• (Ιαβ 
ίπη, -^9^38 8Ϊ8 ζτιΐ388βη. ϋΐηάοΓί" 
νβηηπίβί; μηποτ ενβχε&εΧν. 

76. Ιννά, ν.οινά, 8ο1ιθ1. κοινωφελή 
■Λαϊ νμΐν και ημίν νομίζω λέγειν. 
ϋΐβ ΐοηΐβοΐιβ Γοπη ^ννός βηάβΐ; 
8Ϊο1ι ηοοίι Ηΐΐί. 372 ηηί 8ορ1ι. 
Αι. 180, 8οη8ί; ηΐΓ^βηάβ 1)6Ϊ άβη 

ΤΓ3^ΐ£61•η. 

77. Εΐηβ 8ΪηηΓβΐο1ιβ βηοπιβ, άβνβη 
6βά3η1ίθη αηοΐι Απ8<;οΙ,β1β3 ΕΗβΙ. 
II 17 3υ88ρηο1ι1;: νπερηφανώτεροι 
μεν ονν ν,αΐ άλογιατότεροι διά την 
εντνχίαν εΐΰίν, 'έν δε άκολου&ει 
βέλτιατον ή&ος τή ευτυχία, υτι 
φιλόθεοι ε Ια ι -Λαϊ εχουαιν προς το 
&εΐόν πως πιατενοντες διά τά γιγνό- 
υ,ενα άπό της τΰχης. — Είβοΐίΐβδ 
Ιιΐηαΐ) ίη ιΐΐβ 8ί3(1ί;, ηηι οΙθγ Μ3ΐι- 
ηηηίί Λθ8 Βοίθη ^βηιϋβ 57 £. (3ΐβ 
ΓαΙίΓθΓ Γατ άΐβ θΐβίοβη ΤοΓβ αηβζα- 
■ννϋΜβη. 22 Α80ΗΥΙΟ8 ΧΟΡΟΣ. 1. ϋ•ρέομαί φοβερά μεγάΧ* αχη. 

μεΟ^εΙται ΰτρατός' 6τρατόπεδον λιζών 
ρεΐ Λολνξ οδε λεώζ τίρόδρομος ίππότας. 
αΐ^ερία χόνις με ηεί%•ει φανεΐβ^ 
ανανδος βαφηξ ετνμοξ αγγελοξ. 80 78 — 164. ΡαΓοάοδ, τν^βίοΐιβ άίβ 
δοΙίΓβοΙίθη βίχιβΓ })οΐΒ,§βτί6Ώ. υηά 
άβιη 8ίπιπη βηίσβ^βηββίιβηάβη 81;α(1ί; 
ιηϋ; ΒοΙοΙιβΓ ΚχάΆ, ηικί ΒΪηηΙΐοΙιβΓ 
ΙιβΒβηάίσΙίβίί (1β8 ΑπβάηιοΙίΒ νοΓ 
άίβ Αυ^βη ίπ1ΐΓΪ, άαβ λγϊγ άβ,Β 
ϊτϊβ^βηΒοΙιβ ΤγθΛθπ τογ άβη 
Μ3.ηβηι β1)βηθθ νοΓ υιΐ8 Ββΐιβη, "ϊνΐβ 
ίιη Α^απιβπιιιοη άίβ ΚαΒθαηάταδζβηβ 
τιιΐ8 ζτα Ζιιβοΐιαηβπι άβΓ νοΓ^δ,η^β 
ίιη Η3,ιΐ3β ιαειοΜ. Ζιι άβτ ΚχΆϋ 
άβθ ΑτιδάηαοΙίΒ '^άτοο. 1)βΐ άβΓ Ατιί- 
ίϊϋίΓυη^ ηοοίι άίβ ΥβΓαηεοΙιαπΙϊοΙηιιι^ 
άτίΓοΙι άίβ ΰχήματα ορχήαεως, νίβ 
1)βί Α&βη. Ι 8. 22 Α ΙίβήοΜβΐ ΛνίΓά, 
οτι Τελέατης 6 Αίαχνλον όρχηατής 
όντως ην τεχνίτης ώστε εν τω 
δρχ,εΐα&αι τους Έητά επϊ Θήβας 
φανερά ποιηΰαί τά πράγματα δί 
ορχηαεως. Ϋοη άίβΒβιη Τβ1βδ1;β8 
Ηβιβΐ 68 άοτί τνβϊίβΓ : πολλά εξεύρηκε 
βχημ,ατα, αν,ρως ταΐς χερΰϊ τά 
λεγόμενα δεικννς. Απί άίβ3β χειρο- 
νομία \νβΪ8ΐ; ζ. Β. οδε 80 ϋη. — 
ϋαβ (χβ,ηζθ Ζ6ΐ•£α1ϋ; ΐη 4 Τβίΐβ: ΐηι 
βΓβίβη (78 — 106) ^;οιιιιηβη άίβ ζ^νδίί 
ΟΙιΟΓβϊΐίβη βΐηζβΐη ζτπη ΥοΓίΓ^^, Λν^ίβ 
ΒΪβ (ΙβΓ Εβϊΐαβ ηδ,οΐι βηΐ-η^θάθΓ βϊηζβΐη 
οάβΓ, λν^αδ -^αΙΐΓΒοΙιβϊηΙΐοΙιβΓ ϊδί, ίη 
άΓβΐ Οηιρρβη ζπ 3 β 4 Ρβι-εοηβη απί- 
^Γβίβη {αποράδην τνίβ Επιη. 244 3".). 
ϋβΓ ΟΙιΟΓ Ιίβδίβΐιΐ; ^Ά ατΐ3 Ιιιη^ίταηβη, 
Βϋτ^βΓδΙδοΙιίβΓη , \νβ1ο1ιβ ΐη ϊΗγθγ 
Αη^Βΐ ζΰ άβη Αΐί&τβη άβΓ (ϊοί;ίβΓ 
ΜοΜβη, αΐεο νοΛβΓ ηοΛ ηίοΐιΐ; 
νβΓΒαιηιηβΙΙ; θΐικί. Ιιη ζ-νϊ-βϊίθη Τβϋβ 
(107 — 134) Βΐη^βη, ντίβ άίθ άι-βΐ 
^Ιβίοΐιβη ΥθΓδβ 112, 116, 119 = 126, 
130, 133 βΛβηηβη Ι&δδβη, άίβ άΓβΐ 
ατοιχοί ηαοΙιβίηαηάβΓ άίβ δίΓΟρΙιβ 
πηά βΙ)θη80 άϊβ ΑηϋβΐΓορΙιβ. ϋβη 
άηίίβη Τβίΐ (135—151) 1;Γα^βη άίβ 
Ιϊβΐάβη Η3,11)θ1ιδΓΘ νοΓ, ηηΓ ΐη άίβ Τνβΐιβπιίβ 1)Γβο1ιβη αΐΐβ ζαβαππηβη 
αηβ. ϋβη Ιβίζίβη Τβΐΐ (152—165), 
βΐη ΟβΙ)β1;, Βρήοΐιί άβΓ ΟτβδαηιίοΙιΟΓ. 
— Οΐθ "^ν&ΐΐΐ νοη Ιυησίταιιβη βΓ- 
Μαιΐ; άβΓ 8ο1ιθ1. ^ϊ: ενπτόητον η 
των παρ&ένων ήλικι'α, μάλκττα δέ 
προς πολιορκίαν. 

78—106 βΓδίτβΓ Τθΐΐ, -ίν^βΙοΙιβΓ 
άΕδ ΑαίΐΓβίβη άβδ ΟΗοΓδ ιηοΙΐνίβΓΐ;. 

78. ϋηι ζ^π^βί ϋοοίιιηΐβη ΗβΓζα- 
δίβΠθη Ιά^ϊ ϋΐηάοΓΓ νεόιιοτα νοΓ 
&ρέομαί &τΐδ^β£3;1ΐ6η δβΐη. Ιη ΒβίΓβϊ 
άβΒ άοοίιηιΐδοΐιβη ΥβΓΒΐη3,ββ8 1)β- 
πιβΛί άβΓ 8ο1ιο1. (ζη 98): ο όκτά- 
αημος ρν&μός ούτος πολύς εατιν εν 
τρα^^^'" ^^^^ επιτήδειος προς θρή- 
νους και ατεναγμούς. 

79. με&εΐται ατρατός: 8θ1ιθ1. οΐον 
άφείται ο όχλος από τον οτρατο- 
πέδον. οΐον ηδη την όρμήν ποιούνται 
επι την πάλιν τιμών οι πολέμιοι. 
ταϋτα 5ε φανταξόμεναι λέγουαιν 
ώς άλη^ή. 

80. πρόδρομος βτΜΆΛ άβτ 8θ1ιθ1. 
ΜβΓ {πολύς εμπροα&εν λαός ιππότης) 
αηά 195 (προτρέχονσα των άλλων) 
ΐηι δΐηηβ νοη ,,νοΓαηββΐΙβηά", ΐη 
■«'βίοΐίθηι 68 ΐη άβι- υη6θ1ιΐ6η ΡαΓίΐβ 
ΕιΐΓ. Ιρίι. Α. 424 εγώ δε πρόδρομος 
ΰής παραακενής χάριν ην,ω §6- 
'ί)ΐ•&\ιο\ιί ΐβί;. ΑΙ»βΓ 3β(ΐ6ηί3.1ΐ8 Ββ- 
άβαίβί 68 αη άβΓ ζ\νθΐ1;βη δίβΙΙβ 
„ Γ&8θ1ι νοΓλναΓίδ Ι&πΓεηίΙ " \ν^ΐβ 8ορ1ι. 
Αηΐ;. 108 φνγάδα πρόδρομον. 

81. πείθει με, 1)β\νβΪΒί; ββ ηιΪΓ, 
ίηί 68 ηιΪΓ Ινίιηά. 

82. Εΐη Βοίβ οΐιηβ δρΓίίοΙιβ 
(ΟχχηιΟΓοη), αΙ)6Γ άβυίΐΐοΐι ηηά 
Λν&ΙΐΓ (δοΐιοΐ. άφωνος μεν ούσα, 
ΰαφώς δ^ άγγέλλοναα). Υ§1. ΗΐΤ?. 
186 ορώ ■κόνιν, άνανδον άγγελον 
στρατοί, Τ1ΐ60^η. 559 άγγελος ά• 
φ&ογγος νοη Γ6ηβΓΖ6Ϊο1ΐ6η τιηά ζυ 64. 8ΙΕΒΕΧ &ΕαΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 23 2. ί'ίέ (ϊέ γάζ εμάς πεδί^ οπλόκτνπ' ώ- 
τΐ χ^ίμτίτει βούν ποτάταί, βρέμει δ' 
άμαχέτον δίκαν νδατος όροτνπον. 

3. Ιώ Ιώ &εοΙ 

%•εαί τ ορμενον κακόν άλενβατε. 

4. [βοά ντίερ τειχέων] 

6 λεντίαβπις δρι/υτα^ λαός εν- 
τρετίη εΛΪ πτόλιν διώχων <Οιόδα^. 
δ. τ^ξ 'άρα ρνΰεται, τίξ αρ' έπαρκεβει 
&εών η ϋ-εάν; 

6. Λοτερα δήτ εγώ <π;άτρι«> ηοτιχίΰω 
βρέτη δαιμόνων; 

7. Ιώ μάκαρες ενεδροί, 85 90 95 83 £. ίίέ δέ γάς εμάς πεδί' 
όπλό-Λτνπ' ώτΐ χρίμπτεί βοάν (ΙιΟΓοΙι! 
άΐβ νοη ΡίβΓίίβΙιαίβη άΓοϊιηθηάβ 
Ε1)βηβ πιβίηθβ Ιιαηάθβ ΐύ^ί άβη Τοη 
ίΐανοη αη ιηβίιι ΟΙιγ άήη^βη) ηαοΐα 
άβηι 8ο1ιο1. και {ίδέ αΐδ Κοη^ΐί1I1ΐ^;^οη 
αιιί^βίαβί;) τά της γης δέ μου πεδία 
■κατακτνπονμενα τοίς ποοΐ των 
ίππων ποιεί μου προαπελάξειν τον 
■ήχον τοίς ώαίν ίϋν άβη ΰΙ)βΓΐίβ£βΓΐ;βη 
Τθχΐ; ελεδέμας πεδίοπλο'λτνπος τι 
χρίμπτεται βοά {πεδί' όπλόγ,τυπ' 
δβϊάΙβΓ, ώτΐ ^ΰ.ησβ^β Ηαηάκοΐιήίΐβη, 
χρίμπτεί βοάν ΚϋδοΜ). Μΐΐ; χρίμπτεί 
ώτΐ βοάν ν^Ι. Ργοπι. 739 γνί' άΐί- 
ατόνοις χρίμπτονοα ραχίαίΟίν. — 
ποτάταί (βοά) Ύηβ Ηΐί:. 665 εκ 
ατομάτων ποτάα&ώ φιλότιμος ενχά. 
ϋβΓ 1βίο1ιίΙ)β8θ1ιτ7Ϊη§ίβ Τοη 1)Γ3,π8ΐ; 
■\νϊβ βΐη ιιηΙ)βζτνΊησ1ϊο1ιβΓ 3,η (Ιίβ 
Γείββη βοΠΙα^βικΙθΐ• \να,88βΓί8.11. Πη- 
^βηαα 8θ1ιθ1. τοϋ και δρη ρηγνΰντος. 
Ζνπη ΟΙβίοΙιηΐΒ ν^Ι. Ηοιη. ^ 452 £Γ. 

87. ορμενον {ά&α 1ΐθΓαηζΐβ1ΐΘη(1θ 
ϋηΐιβΐΐ): ιΐίβ βρίβοΐιβ βγη^ιορίβΓίβ 
Γοπη, ΙιίθΓ νοη Εη^βΓ ίΐϊΓ όρόμενον 
^βββίζί, ΐθί 3,η άΓβϊ δίβΐΐοη, ηηίβη 
110, Α^. 1408, Ηϊΐί. 428, ηηι (Ιθγ 
&ηϋ8{;Γθρ1ιΪ8θ1ιβη Εβ8ροη8Ϊοη •ννΐ11βη 
ίϋΓ όρόμενος (οάβΓ όροίμενος) 1ι6γ- 
^ββίβΠί; ■ννοΓοΙβη. 

88. Βΐβ λνοΓίβ βοά ύπερ τειχεων, 
■^βίοΐιβ ηΐοΐιί (^ί ϊη (Ιβη Ζυβαηιηίβη- 
Ιι&η^ ρ3,88βη (8ο1ιο1. μετά βοής, αΙδΟ 
,,ιηίί ίτβδοΙίΓβΐ, ά&Η ϋ1:)6Γ ύίβ Μ&ηβΓη 
θΓΐη^" ?), ηίΙΐΓβη \να1ΐΓ8θ1ιβΐη1ίο1ι νοη βίηει• βΓΜϋχθηάβη Ββί3θ1ΐΓΪ£1; ζα 
ποτάται 84 {βοά νπερ τειχεων) ΙαβΓ, 
άΆ 8Ϊο1ι υπέρ τειχεων 8θ1ι•ννβΓ αΐΐή- 
Ιίηϋν ηιΐΐ; βοο: νβΛϊηοΙβί;. 

89. λενκασπις ϊ^ί Ά\ίθ]ι 1)βί 8ορ1ιο- 
Μβθ (Αηί. 106) ηηά Εαήρίάβθ (Ρΐιοβη. 
1099) άαδ Ερϊΐίΐιβίοη άββ ΑΓ^ίνίβοΗβη 
ΗθβΓθδ, ά3;8 "π^οΜ 3,Π8 άβΓ βρίθοίιβη 
Ροθδϊβ 81;3^η1η1^;8. Μϊΐ; λενκαβπις ν^ϊνά 
ζυ^ΐείοΐι (1&8 ΕηΒνοΙΙί ίη Οβ^βηβΕΐίζ 
ζατ Εθίίθτβΐ (80) Ιιεζβίοΐιηβΐ;. 

90. εντρεπής (νοΛβΓβϊίβί;, Ιί&ηιρί"- 
1)θΓ6ίί) αηοΐι Ετιι-.ΗϊΙί. 392 νοηι ΗββΓθ. 
Μΐΐ; εντρεπή επΙ πτόλιν διώκων 
πόδα ίατ εντρεπης επι πτόλιν διώ- 
■Λων βίβΠί; ΤΥβί! ζ^νβΐ ϋοοίιηιΐβη ΗβΓ. 
Όα,ΓΪη ϊδΐ; εντρεπη νοη οΙθγ ΡβΓδοη 
ϋ.ΐ3θΐ•ίι•3,§βη. Μίί; διώ-Λων (ΓαΒοΙα 1»β- 
\νβ^βηά) πόδα ν^Ι. 358, Εηηι. 406 
άίώκουσ' τβ^ον άτρντον πόδα. 

93. ΒοίιοΙ.πότερον πρόΰφνγες των 
πατρώων ^οάνων γενωμε&α η άλλο 
τι πράξωμεν; ΌΆταηΒ Ιιαί νΌΙοΙοηαηη 
ά&8 ίη (Ιβη ΗαηάδοΙίΓίί'ίβη Γείιίβηάβ 
νιη(1 ζηι• ΗβΓδίβΠηη^ βίηββ ζ^νβΐίβη 
Βοο1ιηιίυ8ηδ1;ΐ§β πάτρια βη1;ηοηιηιβη. 
Πότερα {πότερον) οΗηβ ίΌΙ^θηάβθ η 
ΆΜοΙα. ΡθΓθ. 242, Α^^. 286. ΗΐβΓ τνΪΓ(ί 
άϊβ ζλνβίίο ΡΓα^β οΙιίΓοΙι (Ιίβ ίοΐ^βηύθ 
Εηνΐύθπιη^ Ιιβίββϋβ ^β8θ1ιοΙ>βη. 

95. ίυίό'ροί. (306) ,,πιϋ ΙιβΓτΙϊοΙιβη 
δίαίίοη (ΑΙΙαΓβη)", τνΐβ είραί, εδη 
νοη Αΐίϋνοη ηιϊί δίαηάΙϊίΜβηι ■αηά 
Τβπιρβίη ^683,^ -ννΪΓά. ΌΟΓ Ηΐ&ίΐΙΒ 
ηαοΐι άβπι νο£3,ίϊν Λνΐβ η3,ϋ1ι βΐηβΓ 
ΙηΙβΓΪβΙίίίοη. 24 180ΗΥΕ08 ακμάζει βρετέων εχεβ&αί' τι μέλ- 
λομεν άγάβτονοΐ', 

8. άχονετ τ^ ουκ άκονετ άβπίδων κτνπον; 

9. Λεηλων καΐ ύτεφέων ΛΟτ εΐ μη νυν άμ- 
φΐ λιτάν^ €%ομεν•, 

10. κτνπον δεδορκα' αάταγοξ ονχ ενός δορόξ. 

11. τ^ ρέ^είξ; προδώΰείς, 
Λαλαύχϋ^ων "Αρης, τάν χεαν <^γαν^•, 

12. ώ χρνύοτίήλη^ δαίμον, 
επίδ' εηιδε ηόλιν 

<τθάν>, αν Λοτ ενφυλήταν ε9•ον. 100 105 96. άκμάξεί, ββ ΐδί; Ιιδοΐΐδΐβ Ζβϋ, 
ν^Ι. Οΐιο. 722 ννν γάρ ακμάζει.. — 
Ζπ ϊχεβ^αι ν§1.Ηβ87θ1ι. εχεταί' αντι- 
λαμβάνεται. 

97. άγάατονοί: 8ο1ιο1. τι εατώτες 
(νΪΘΐιηβΙΐΓ εατώααι) ατενάζομεν καΐ 
ονχ ί-αετενομεν. 

98. ΝΐοΜ άρα φανταξόμε&α η 
αληθώς άκονομεν; Βοηοΐβπι 8. ν. α. 
,,ϊΐιι• ηιϋβί; β8 ΙιδΓβη". 

99 £. πέπλων λιτανά ϋχν πέπλους 
λίτανονς Λνιβ φωτών ά&λίων ΐκτηρια 
8ορ1ι. Ο. Κ. 923. — πότ\ ει μη ννν: 
ν§1. Αήδίορίι. ^β8ρ. 402 πότε δ\ ει 
μ-η ννν, έπαρήξετέ μοι; (τβΓάΙΙΐ^βΓ 
■νν^ΐΓά άαβ νβΓβιηαβ Ββί άβι• ϋιη- 
θίβΠαη^ νοη ΙιΟ^νϊπδΜ: εΐ μη ννν, 
πότ . — άμί^έ^ομεν , Υ\χ\. ζη άμπέχω 
•ντϊβ ΕιΐΓ. Κ^Μ. 344 λέβητα . . ος 
ξέΰας ΰην σάρκα διαφόρητον άμορέ- 
ξει καλώς: „Λν3,ηη, -ννβηη ηίοΜ ^βίζΐ;, 
•«^βΓοΙβη "«'ΪΓ άίβ ΒίΜβΓ οΙβΓ βδΐίβΓ 
ηιϋ 6β"ννίΙη(1βΓη υηά Κι•&ηζβη, Λίβ 
\νίΓ &18 ΒίίίορίβΓ άαι•1)ΓΪη^βη , ηηι- 
1ιϋ1ΐΘη?" 8θ£ο1. ένέδνον γάρ καΐ 
πέπλονς τά αγάλματα ηηίβν Ηίη- 
■ννβίβ 3,α£ Ηοιη. Ζ 271. 8ο Λντινάβ 
άβΓ Αίΐιβηα βϊη Ρι-αοΐιίο^βνίτ&ηά τοπ 
ΑίΙιβιιΐδοΙιβη ΓΓΟ-αβη πηά ^ΐιησί^^;ΐιβη 
§βτνβΙ)ί; ααά 1)βί άβη Ραηαϊΐιβηαβη 

101. δέδορκα: 8ο\ίθΙ. μετήγαγε τάς 
αίΰ&ηαεις προς το εναργέατερον. 
ϋΐϊβΛ&υρΙ; •ννβι•(ϊβη άΐβ Ββρ^ΓΪίΤβ άββ 
(χ1α.ηζβηθ ηηά Ιιβυο1ι1;βη8 αηί δϋιιιιηθ 
υηά Τοπ ΰΙ)βι•1;ι•3.§θη. Λ''^1. 8ορ1ι. Ο. Τ. 186 παιάνδε λάμπει, ΡΗΠ. 202 
προνφάνη κτνπος. — ονχ ενός ντίβ 
ηοη 1111118 ίίΪΓ ρβπηιιΐΐί. Υ§1. ζυ 681. 

102 ί. Εΐηβ Ι^αΙίοΗίδοΙίΘ ϋίροάϊβ 
αηά Τήροάΐθ ατιοΐι Ετιιη. 791 ί". — 
παλαίχϋ•ων : δοΐιοΐ. εκ πολλον κληρω- 
οάμενος τήνδε την γην. τιμάται 
γάρ παρά Θηβαίοις ό "Αρης και 
Άρειον τείχος και Άρητιάς κρήνη 
παρά ηντοΐς. Ώβΐ ϋτ&οΐιβ, ■^βίοΐιβη 
Καάιιΐ08 ϊδίβίβ, Ύ^&γ θΐη δοΐιη <1β8 
Αγ68 ΕαΓ. Ρΐιοβη. 658 (άθΓ Β1ϋ;ζ Ϊ8<; 
βϊη δοΐιη άβι• (τβντΐΙίβΐ'ίνοΙΙίθ). — 
γάν, •<^β\ο\ΐ6Β ηα Μβά. ίβΗΐ, ίβΐ; ηαοΐι 
^ϋη^βΓθη Η&η(ίΐ3θ1ΐΓΪί"ίβη βΓσϋηζΙ;. 

104 £. Ζ-ίνβΐ ϋοοίιηιίβη 1ίΐ88βη βίοΐι 
ηιϋ; Ιώ χρυβοπήληξ, έ'πιδ^ ίδε πόλιν 
ΙιβΓβίβΠθη (ιώ δβίάΙβΓ; δαΐμον \ϊΆΪ 
Ραΐβγ §βίί1^). — χρναεοπήλη^ (ηιϋ 
^οΐάβηβιη Ηβΐπΐθ) ϊιβΐβί; Αιβδ Ηοιη. 
Ηγηιιι.ΥΠΙ 1. Μϊί επιδ' Ιδέ τ§1. 
κατιίίτ' ί'δετε, νπάκοναον ακονβον, 
άπωλέαατ' ώλέσατε ιι. α. 1)βΐ Εαή- 
ρίάβ8, •«'βΙοΙιβΓ νοΓ Β,ΙΙβη 8θ1ο1ιβ Υθγ- 
άορρίυη^βη Ιΐβΐ^ί;. 8ο1ιο1. ήϋ•ικ6ν το 
δΙς αναφώνησαν, δειλίαν γάρ εμ- 
φαίνοναι διά τηντον. νϊβΙηιβΙΐΓ Ϊ8ί 
άΐβδβ Υ/"ΐβο1βι•1ιο1πη^ άθΓ Αιΐδάηιοΐι 
βΐηοΙτΐησΙίοΙιβΓ Βϊϋβ οάβι• ΑιιίίοηΙθ- 
ΐ'ΐιη^ Λνΐβ πί&εΰϋ'έ μοι πΐΰ^εα&ε 
Ρι-οιη. 290, δίαινε δίαινε ΡβΓδ. 1039, 
έ'}Έίρ' έγειρε Εαιη. 140 ιι. α. 

106. τεάν Ιιαί Ι,αοΐιοΐίΐηη βν^Άπζϊ. 

— ενφιλήταν, οίηβ ροθϋβΛβ Ροηη 
%νίβ περικλνατα ΡβΓβ. 599, περιρ- 
ρντας Ευιη. 77, δνοοίατα βΐϊά. 792. 

— Λ^^Ι. ζα 125. 8ΙΕΒΕΝ σΕΟΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 

1. 9εοΙ Λολίοχοί χϋ•ονός, ϊ&' άϋ-ρόοί, 
ϊδετε παρ&ενων 

Ιχέβίον λόχο ν δονλοΰννας νπερ. 

κνμα περί ατόλιν δοχμολόφων ανδρών 

καχλάζεί πνοαίς "Αρεος δρμενον. 

άλλ\ ώ Ζεν, Λάντωζ, πάτερ παντελέξ, 

'άρη^ον δαΐων αλωβιν. 

2. ^Αργέϊοι δε Λολιΰμα Κάδμου 
κνκλοϋνταί, βρόμος δ^ άρείων οτιλων. 
διάδετοι <^δέ τοί.>> γεννν Ιπτίΐάν 
μινύρονται φόνον χαλινοί. 25 

8{νορΗ. 

110 115 • 107 — 134' ζ'Λ'βίΙβΓ Τβίΐ, άθ88βη 
(ΐΓβί ΑΙ)8θ1ιηΐ1;ί;β άατοΐι άβη δοΐιΐΐΐβ- 

Γΐΐ5-ϋιιηιΐ8 - -ί ^ ^ — ^ — ^ ^6- 

ΐ£βηηζθΐο1ιηβ1;"νν^θΓ(1θη. Ιη άβι• ΒίΓορΗβ 
νβΓίΙθη άϊβ ΟδίίβΓ ΐη ΐΙΐΓβΓ ίτβδαιηί;- 
Ιιβΐΐ: υηΛ ΖβΠ8, ϊη άθΓ ΑηΙϊβίΐΌρΙΐΘ 
άίβ 1)β8θηοΙβΓθη δοΐιυίζ^οίίΐΐθϊίβη ο1θ3 
1,&ηάθ3, ΑΛθη^, Ροθβΐάοη, Αι•θ8, 
ΑρΙίΓοΛϋβ, Αροΐΐοη τιηά ΑτΙβιαΐβ 
αη^βιαίθη. 

107. ποΧίοχοι ΐΐηι άββ ΥβΓβηΐΕίββθ 
■«^ίΐΐβιι ίατ πολιούχοι {πολιααονχοί). 
— Μϋ ί&' αθρόοι £ϋΓ ΐ'Ό-' (βίο!) Ι'τε 
πάντΐς }ΐΒ.ί δίβυθίοί ^βη&αβΓθ Εβ- 
βροηθίοη 1ΐ6Γ§β8ίβ114;. 

108. Ηβίπίδοίΐι 8θ1ΐΓβΐΙ)ί λΒνααετε 
ϋϊτ ί'δΐτε, "ννοηιίΐ ^θηαυβ ΚθβροπΒίοη 
^β^Γοηηβη ηπΛ ίΙβΓ Ηί3.1;α8 1)β8βΐ1;ΐ^ 
■ντΪΓίΙ. 

109. ίκεαιον νπερ δουλοαννης, ίη- 
θίαηΛϊ^ 1)ΐί<;βηΛ ιιηι Α1>νβηάαη^ Λβι• 
Κηβοΐιίβοΐιαίΐ;, ν^ΐβ δορΗ. Ο. Τ. 187 
ών νπερ . . εύώπα πέμ'φον άλ-Λάν. 

110. κνμα ανδρών ντίβ κνμα φώ- 
των 1069. — δοχμολόφων: 8θίιθ1. 
των επινενόντων τονς λόφονς. εν 
γαρ ττ] γ,ινηοει ανμβαίνει πλαγιά- 
ζεα^αι τονς λόφονς, η&οΐι Ηοιη. Π 
216 ιρανον ό' Ιππόν.ομοι ν.όρν&ες 
λαμηροΐΰί φάλοιοιν νενόντων. Ιηι 
Ηΐηΐίΐΐο^ αυί λεν-Λολόφας Ρΐιοβη. 
119, '/ορ-^ίολόφας Αη8ΐορ1ι. ΑΛ. 567 
Ιιαί Βπιηοΐί ΙιίβΓ δοχμολοφάν §β- 
8θ1ιήβΐ3βη. 

111. 8θ1ιθ1. καχΖα^ίΐ ον βορέον η 
νότον πνογι, άλλα τϊ] τον "^ρεως, 
ζη 64. Λ'ΐβΐΐβϊοΐιί; παφλύξει η&ο\ι 
Ηοιη. IV 798 κύματα παφλάξοντα 
ηολνφλοίΰβοιο θαλάσσης, ,,ΙίναηβΙ; ■αηά δοΐιαπιαί", ηΐοΐιΐ; ,,ρΙ&ΙβοΙιβΓί;", 
■«"ϊβ ΕτίΓ. Ηΐρρ. 1211 κνμα . . πέριξ 
άφρόν πολνν παφλάξον (ίηγ καχ- 
λάξον) ζπ 8θ1ΐΓβίΙ»βη 8βίη άνΪΓί'ίβ. 

112. πάντως, -ννθίοΐΐθδ ίη άθηΗ&ηά- 
θοΙίΓΪίϊθη ηαοΐι παντελές βίθΐιί τιικί 
τιιη ο1θ3 ΥβΓ8ΐααβθ3 -ννϋΐβη ιιιαο^θΒίθΙΙί; 
ΐδί, ^β1ιδι•ί ζα άρηξον: 8θ1ιθ1. πάν- 
τως κεά ημΐν βοή&ηαον, ωΰτε μη 
νπό των πολεμίων αλωσιν •γενεοΟ'αι. 
— παντελές, 8ο1ιο1. πάντων έχων 
τέλος, τβ\. Α§. 1486. 

113. αρη^ον {πόλει) δαΐων άλωαν 
■ννϊθ Εαι•. ΜθΛ. 1275 άρηξ,αι φόνον 
δοκεΐ μοι τέκνοις. 

115. κνκλοννται \ά^ 233, ν^Ι. 
Ρθΐ•8. 461 άμφΐ δε κνκλονντο πάοαν 
νήαον (Λ. ί. άμφεκνκλονντο). 

115. βρόμος 18* £ϋι• ^Iα^ -«^θπψ 
]3θ33.σβηάθ φόβος ^θββίζΐ 8ο θγ- 
ΙιλΙι ίΙβΓ δα,ίζ ΒβζΐθΗπη^ ζιιιη Υοι•- 
1ιβι•ο:β1ΐθη(1βη (Βθ^^άϊηάυησ (1θΓ'\ΐνα1ιι•- 
ηθΗιηυη^, ά&β άϊβ Γθΐηάβ ύϊβ δί&Λί 
υηιζϊη§β1η) ιιηά ζιιπι Γοΐ^θηάβη, 
\νοΓΪη (1α3 (τβίδββ Λνβΐίβι• ατιβ^β- 
ΓϋΗχ-ί -«^ΪΓοΙ. 'ΝΥαΙίβββΙοΙ •φόφος, &1)θΐ• 
τρόφος \νϊτά ηίοΐιΐ; νοιη ΥΓαΐΤβη- 
^βΜΪΓΓ §633-^. Υ^Ι. άα^β^βη Ργοοι. 
439 δάϊος ατρατός . . βρέμων εν 
αίχμαΐς, Ειαι•. Ηβι-αΜ. 832. 

116. διάδετοι δε τοι γεννν ίππιάν 
(άϊβ ΛυΓοΙι (Ιΐβ Οθΐ3ί88β άθΓ Ρ£βι•(1θ 
^βζο^βηβη ΖϊΙυιηβ) ίίΪΓ διάδετοι γε- 
ννών ίππείων Οΐηάοι•£. Μϋ; γεννν 
ν^Ι. Έριννν ίπΓ Έριννων ΕιΐΓ. Ιρίι. 
Τ. 931 υ. α. 

117. μιννρονται Ιι. ϋΐηάοΓί ίατ 
κιννρονται η&θ1ιΗβ87θ1ι. μιννρονται• 
προφωνοναι, προλέγοναι, ^νβίοΐιβ 26 Α80ΗΥΙ.08 3, ετζτά δ' άγύνορες πρέποντες ότρατον 
δνρνΰβω 6αγα πνλαις εβδόμαΐξ 
προΰίΰτανταί πάλω λαγ^όντες. 

1. 6ν τ\ ω ζύιογενεξ φιλόμαχον κράτοξ, 
ρνβίπολις γενον, 

Παλλάξ, ο Ό-' ΐππίοξ ποντομεδων αναξ, 
ΙχΟ•νβόλοίς μάχαν άποδοβών κεντροις 
επίλνύιν φόνων επίλνύιν δίδον. 
6ν τ' "Αργις φεν φεν κηδείαν πόλιν 
φνλαΐον κήδεΰαί χ έναργώξ. 

2. και Κνπρίς, ατε γένους προμάτωρ, 120 
αηϋδίν. 125 Ει•1ε1&Γαη§ τιηββΓβΓ δίβΙΙβ βηίΒρηοΙιΙ; 
(άεΐ8 Κΐΐιτβη ίΙβΓ (χβΒίβββ ■ννβΪ883,§ΐ 
ηηθ Τοά υηά νβΓοΙβΛθΐι). 

119. δορνααω ααγά (ατιβ άβιη 

ΗθβΓΘ άπΓΟίΐ ίΙΐΓβ ]£ΓΪβ^βΓί8θ1ΐβ 

Κΰδίιαη^ ΙιβΓνοΓίΓθίΘικΙ — ΥοΛβ- 
Γθίίαη^ (ΙβΓ Βρ3,ΐβΓ6ΐι Ββ3θ1ΐΓβΐΒιιη^ 
άτίΓοΙι άβη Βοΐβη) £ΰΓ δορναοόοις 
ααγαις ηαοΐι άβη 8ριΐΓβη άβΓ βΓΒίβη 
Ηο,ιΐίΐ δορνααόοί ****** σ {δορνααόοι 
οαγάή. ν§^1. ΡβΓ8. 243 φεράσπιδες 
ααγοίί, Επγ. ΗβιαΜ. 699 όπλίτην 
■αόαμον. — εβδόμαίς ΐην επτά ^ίβ 
δε-Λατονς ϋίτ δέν,οί Ηοιη. Θ 404 
ονδέ ν,εν ες δεν,άτουξ περι,τελλομενονς 
ενιαντονς. 

121. ν,ράτος τήβ Α§. 624 τηαδε 
γης φίλον κράτος νοη ΜβηβΙίΐΟΒ. 

122. ρναίπολις -ννΐβ Ηοιη. Ζ 305 
ηοτνι Ά&ηναίη, ρναίπτολι, δια 
^εάων. 

123. ο τε . . ανα| θίβΜ αίθ Υοΐία- 
Ιΐν Λνίβ Α^. 514 ννν χαίρε μεν 
χ&ών, χαίρε δ' ηλίον φάος νπατός 
τε χοίρας Ζενς ό Πν&ιός τ άνα^, 
δορίι. ΡΜ1. 986 ώ Αημνία χ&ών 
καΐ το παγαρατες αέλας. Υ§ί. ζη 70. 
— ί'πτίίος Ιιίββ ΡοΒβΐάοη αΐβ δοΗδρί'βΓ 
οΛβΓ ΒβζαΙιπιβΓ άβθ Εθ88β8 ηηά 
ενρετης της' ίππινιης. Αΐβ ΐππιος 
"ητίΓοΙβ βΓ ηαϋ: οΙβΓ "Ά^-ηνά Ιππία ΐηι 
3,<;ϋ8θ1ιβη ΚοΙοηοΒ νβΓβΙΐΓί; (8ο1ιο1. ζυ 
δορίι. Ο. Κ. 711). 

124. Ιχ%•υβ6λθίς μάχαν άποΰοβών 
■κέντροις {ταϋ άατα ββοΙίΒίαοΙιβΙηάθη 
Ότβΐζ&οί ά&8 Κ8;ηιρ%θϋϊηιηιβ1 ίοΓΐ;- 
ΒοΙιβηοΙιβηοΙ) ϊβΙ; ζ\ιγ ΗβΓΒίβΠυη^ άβΒ 
ΥβΓΒηΐίΐβββ ^βΒβΙζί; ίνΪΓ (χ&νβόλω 
μαχανά Ποαει,δάν (ίχ&νβόλω μάχαν 
αποσοβεί ν,εντρω Ε,. ΜβΓίίβΙ). Υ^Ι. ΗβΒ^οΙι. Ιχ%ν6ν.εντρον' τρίαιναν. 
ϋβΓ Οοϋ ΒοΠ ηιΐί; άβΓ ΐΐιιη βί^βη- 
ίύπιΐίοΐίθη 'νναδ'β Ηΐΐίβ Ιιήη^βη. 
8ο ΒοΠ 8ορ1ι. Ο. Τ. 202 Ζβχΐδ ηιΐΐ 
άθηι Βΐϋζβ, Αροΐΐοη πιΐί; άθηι 
Βο^βη, Αγϊθπιϊβ τιηά ϋΐοη78θθ ιηίΐ; 
Γαοΐίβΐη Ββϊδίαηά Ιθΐβίβη. 

125. επίλνΰίν φόνων επίλνΰΐν 
δίδον βίηβ 1)β8οηάβΓ8 ίηι άοοίι- 
ηιΐθοίιβη ΥβΓβπιαβΘ 1)β1ίβΙ»1;β Τνβΐββ 
(ΙβΓ "ννΐβάβΑοΙτιη^, ν§1. 156, 770 β"., 
887ί., _01ΐ0. 156 ν,Ινε δε μοι σέβας, 
κλν', ώ δέαποτ^ ε| άμανρας φρενός, 
Εητ. Ηίρρ. 836 το ν.ατά γάς &έλω, 
το κατά γάς κνεφας. 

126. ϋθΓ ΑτίΒΓίιί φεν φεν Ββζίβΐιΐ; 
Βίοΐι αα£ άίβ άορρβίίβ Ββάβαίηιη^ 
νοη κηδείαν, νίβίβϊχβδ ηίοίιϊ Βίοβ 

,,άίβ νβΓΒΟΐΐ'ϊν&^βΓίβ", "«"3-8 βθ ϋβΓ 

βΐ^βηϋίοΐι Ηβιββη βοΙΙ , βοηάβπι αυοίι 
,,άίβ οΙβΓ ΤοίθηίΓ&ηβΓ νβι•ί8,11βηβ, 
άεπι \]Ώΐβτ§&Ώ.§ σβΛνβΐΗίβ" 1)β- 
ζβίοΐιηβΐ;. ϋβη ο:1βίο1αβη ϋορρβίβΐηη 
\ΐ2ίί κήδος Α§. 702. — -Ληδείαν ϊβΙ; 
ίπΓ επώννμον Κάδμον ταπί άββ 
ΜβίηιηΐΒ Λν^ίΐΐβη 80"«"ΐβ ΐηι ΗΐηΙ)1ΐο1ί 
αυ£ ίΙ&9 ίΌΙ^βηάβ -Ατιδεοαι εναργώς 
^βδβίζΐ. 

127. δοΐιοΐ. Ηηδεατης ίναργώς 
γενον. ^Αρμονίαν γαρ την Αφροδίτης 
καΙ "^ρεως εΐχεν Κάδμος, ϋΐβ Υθγ- 
Λναηά1:8θ1ια£1; (κ^ίθ5)_.1)β'ννϋ1ΐΓβ βίοΐι 
ίΐΐ8 8οι•ο:θ {πήδος). Αΐιηΐΐοΐι 8£. 

128. ϋ&θ βρίβοΙίΘ οατε &ηο1ι 488, 
738, 1047 υηά οΛθγβ 1)βί Α8θ1ΐ7ΐθ8 
ηίοΐιΐ 1)1οβ ϊη Ιτι-ΪΒοΙίθη ηηά &η&- 
ρϋβϋΒοΙιβη Ρατϋθη, δοηάθΓη αηοΐι 
Ϊηι ΤήηΐθίθΓ ΡβΓ8. 300, Εηηι. 25, 
1025. — προμάτωρ (ει): αίθ ΜαίίβΓ 
άοΓ Ηαι-ηιοηία, άβΓ Οβηιαίιΐίη (1β8 δΙΕΒΕΝ &Ε&ΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 27 'άλενΰον' βέ%•εν γά^ εξ αίματος 
γεγόναμεν λίταΐβί 6ε ^εοκλντοίζ 
άντονβαι πελαζόμεΰ&α. 
3. καί 6ν, Λνκει ίίνα^, Ανκειοξ γενοϋ 
βτρατω δαΐω βτόνων άντίταξ^ 
6ν τ', ώ Αατωίξ, εντνκάζον. 

Ε ε ε ε. 

1. οτο/3οι/ αρμάτων άμφΐ πόλιν κλνω. 
ώ ηότνι "Ηρα, 

'ελακον αγόνων βρφομένων χνόαί. 
ε έ ε ε. 

2. "Αρτεμι φίλα, 

δοριτίνακτοξ αΙ%•Ύΐρ επιμαίνεται. 

τΐ τίόλΐξ 'άμμι πάβχει, τί γενήβεταί; 130 136 140 Κ&ΛπιΟδ, ίδί ΑρΙίΓΟοΙϋβ ΑΙιηιηηίίβΓ 
(1β8 Κ&άιηθί8θ1ιβιι βίαηιιηββ. Υ^Ι. 
δορίι. Ο. Τ. 1 ώ τέν.να, Κάδμου του 
παΧοίΐ νια τροφή. 

130. λίταιαί^ίΟΥ.λντοιςΏΐα&βϊιβηϊ- 
Ιίοΐιβη Κπίβη ζπ (Ιϊγ, ΟδίΙΐη. 

131. άντονααί (ίτϋτ άπνονααί ιιιη 
άθδ ΥβΓδίη&ββδ -ννίΐίθη 8θΐ(ϋθΓ), αη- 
ηιΓοηοΙ τναβ Εατ. Ηίρρ. 167 τάν δ' . . 
ονρανίαν . . άύτευν. 

132. Αν•/.ειος . . άντίτας (^βΗβίζΙ; 
ίαΓ άυτάς, Αίϋν ζπ αντιτος, ά\&ο 
8. ν. α. αντίτα ('ργα τελών ηαοΐι 
Ηοιη. ρ 51, ν^Ι. τίτας ΟΗο. 65): 
,,-ννβΓάβ άβη Γβϊηάβη βϊη -νν^δΙβδοΙιβΓ 
"^ΥίβάβΓνβΓ^βΗβΓ ϊΐηθβΓβΓ ΚΙα^βη". 
δοΐιοΐ. ώοπερ λννιος αντοΐς εφόρμηαον 
^^ν&' ων ημεΐζ ννν &ρηνονμεν. 
Α.?ο1ΐ7ΐθ8 Ιβΐίβί &1δθ οΐβη Ββΐηαιαβη 
άβδ ΑροΠοη ,ίν-Λίίος νοη λν•Λος 3,1» ■ννίβ 
δορΙιοΜβδ ΕΙ. 6 τον λνκοατόνον &εον 
αγορά Ανκΐίος τιηά 1)βηνϊ1;ζ1; άβη Ββΐ- 
η&ωβη ΓϋΓ άβη Οβίΐαηΐίβη (ζυ 8 £.) . Υ^Ι. 
ΗοΓ. βρϊθί. II 2, 28 τβΐιβπιβηδ Ιυρτίδ 
βί 8ΐ1)ΐ βί Ιιοδίί ίΓ&ίταβ ραηΙβΓ. 

134. ώ Αατωίς, ίΰτνκάξον (δ. ν. α. 
ίτοιμάξον, ηϊδίβ άίοΗ, ΐαΐΐβ ΛίοΗ 
1:)6Γ6ίί) ίϋΓ ω Αατογέναα κονρα, 
τόξον ίντνν.άζον (Αητο^ίς δοίιΙΙβΓ, 
ίντντίάζον Ι/. ΒίηάοΓί ηαοΗ Ηβ87θ1ι. 
(ντνκάξον εντνΛ{τ)ον εχε, έτοιμον). 

135 — 151 άτϋίβΓ Τβΐΐ: Όίβ 
Αη^ίί (ΙβΓ Ιπη^Γαηβη βίβί^βΓΐ; βΐοΐι, άα δίβ οΐ3.3 Εαδδβΐη άβι• δίχθϋ^ννα^βη, 
ά&β δοΐιτνίη^βη άβι• ΙιΕηζβη, άβη 
δίβίηΐια^βΐ §βσβη άΐβ Ζΐηηβη άβΓ 
Μ&τιβΓη νβΓηβΙιπιβη , πηά ϊΙιγ Εΐβΐιβιι 
ζη άβη &δ1;ίβι•η ■ννΐτά ίιηιηβΓ βίη- 
άηη^ΗοΙιβι•. 

138. δοΐιοΐ. χνόαι τα (χκραί,όνια, 
■περϊ α αϊ χοινίΥ,ίδες οι παραξ,ονΐται 
(οΐϊβ ΝαΒθπ) λεγόμενοι τιη(1 8ο1ιο1. 
ζα δορίι. ΕΙ. 745 ε&ρανβε δ' Ιίξ,ονος 
μέαας χνόας: το λεπτον μέρος τοϋ 
άγονος το τριβόμενον ύπο τ^ης 
χοινιν.ίδος. "'ίνβϊΐ άΐβ δο1ι•ητβΓβ άββ 
"ννασβηβ αη£ άβΓ ΑοΙίΒβ πΛΙ; (βρι&ο- 
μένων, βαρννομένων), ίπΆττί άίβ 
ΑοΙιββηδρίΐζβ {χνόη) (Ηοιη. Ε 838 
μέγα δ' εβραχε φήγινος αξ,ων 
βρι&οσνντι), ΐηάβπι θίβ δίοΐι αη άβΓ 
Ε3,(1ΐ5{ίβ1ΐδβ (ονριγί,) τβΆί. Ύφ.. 188 
αΰρ:γγες εκλαγ^αν ελίτροχοι. 

139 Γ. ϋίβ υπΐ8ί;β11ηη^ νοη ε ε ? ^ 
πηά άΐβ ΕΓ^ϋηζηη^ άίβββΓ Ιη1;βι•- 
^βΐίίϊοη η&οΐι 146 βίθΐΐί; νοΠβ δτηι- 
ιηβ1;ΓΪβ ΙιβΓ. 

141. δ', -«^βίοΐιβδ άβΓ Μβά. ηδ,οΐι 
δοριτίνακτος Ια&ί, ίβΙιΚ; ϊη βΐηβΓ 
3ΰη^0Γβπ Η&ηάδοΙίΓΐίΙ;. — ,,Οΐβ νοπι 
δρββΓδοΗ-νν-ΐη^βη βΓδοΙιϋίίβΓίβ ΙιΤίίΙ; 
Βαυδί; ζη άβηι ΚηαπΓβη άβΓ^ν^α^βη". 

142. αμμί ϊϋτ -ήμϊν νήβ νμμε ίϋτ 
νμάς Εαηι. 623, δορίι. Αη*. 846. — 
πάσχεί . . γενήαεται: ,,λν&β ΐδΐ; 
ηηδβΓΟΓ δίαάΐ; ζη βΓΐβΐάβη ΙίββίπηηιΐΫ 
Λν&δ ■Λ'ίΓά ηοοίι "θδοΗβΗβη ?" 28 ΙδΟΗΥΙ^Οδ 

τΐοΐ δ' ετι τέλος ενάγει, Ο'εόζ; 

•ι\ 1\ Μ ?ί 

ε ε ε ε. 

1. άκροβό?.ων ό' έτΐάλ^εων λιΰ-άς έρχεται, 
ω ψίλ^ "ΑΛθ7Λον' 

κόναβοξ εν Λνλαις χαλκόδετων βακέων. 

<£ £ ε £.> 

2. τίαΐ /ίιοξ δΰ-εν 

τίολεμόκραντον άγνον τέλοξ εν μάχα, 
6ν τε μύκαιρ" αναββ^ "Ογκα τιρό ;ΓΟλ£ω? 
εΛτάπνλον εδος έτζιρρνον. 

Ιώ παναρκεΐς ϋ•εο(, 

Ιώ τέλειοι τέλειαί τε γαζ 

ταβδε Λνργοφνλακεζ, αηϋβίν. 14δ ι 150 δίνορίι. 143. ποΐ "«Τ.Θ Οΐιο. 256 καΐ ποΐ 
τελίντα ν,αϊ καρανονται λόγος ιι. δ. 
1)βΐ τελευτάν: ,,ζτι ■ννβίοΐΐθΐη Εηάβ 
ηοοίι ίίϋΐΓί; βΒ άίθ Οοίίΐιβϋ; Μη- 

145. Οΐβ δίβίηβ ■«ΓΘΓάβη ιΐ3,ο1ι άβι• 
Ηδΐιβ άβΓ ΜατιβΓ, ■ννο άΐβ ΥβΓ- 
ίβϊάΐ^βΓ θίβΐιβη, ^βΒοΙιΙβπάβΓΐ Υ φ.. 
Ταο. Μθΐ;. II 22, Οαββ. Ι), βαΐΐ. ΙΙ6. 
8ο1ιθ1. άκροβολίζεα&αί εατι το εν 
πολεμώ ανμβολης προκατάρχεα&αί. 
— άκροβόλων ζη άκρόβολος, ηΐοΐιΐ; ζτι 
άκροβόλος (Ή.&8γ6]ι. άκροβόλοΐ' άκον- 
τιαταί, το'ξόται). ΑηβρΓβοΙιβηά 3,1)6Γ 
9θ1ΐΓβΐΙ)1; Α. Ιιυάνί^ άν,ροβόλος. — ϋβι• 
ββη. ΐδί; 3,1)1ΐ3,η^^ νοη λί^άς έρχεται 
■ντίβ νοη λι&οβολεΐται ηηά άθπ Υβι•- 
1)βη (Ιβ8 ΖΐβΙβηΒ. λι&άς (8<;βΐη1ι&^β1) 
^βΜΙάβΙ; "νν^ϊθ νιφάς, νρνλλάς, αίμάς. 
ΒΙαγάβΒ νβηαπίβΐ; νκράς ηαοΐι 197 
11. ΕΐΐΓ. ΑηοίΓΟίη. 1129 πνν,νΐι δε 
νιφάδί τΐάντο&εν αποδονμενος. ΕΗβΓ 
υιησβΙίβΙΐΓΐ; , τνίβ 198 ζβΐ^. 

1485. (Άπολλον), παι ^ιος ο&εν 
(ίΰι• καΐ ^ιό&εν ναη άβη Βθγ^Ιι) . . 
εν μάχα 8. ν. Ά. ο&εν (ίξ ον) τέλος 
εν μάχα -«.ραίνεται, νοη (Ιβπι άθβ 
ΚΗβ^βΒ ]ιβ1ΐΓ69 Ζΐβΐ ίπι Κ&ηιρίβ 1)β- 
8θ1ιΐβάβη -ννίΓά. 

150. "Ογν,α η Ά&ηνά παρά Θη- 
βαίοις. επενχεταί δε την ίπιχώριον 
Α&ηνάν, ώς ό Θετταλος ,,Ζεν άνα 
δωδωναίε"" (Ηοηι. Π 233)^ καΙ ΰ 
Ανκιος „%λν9ί, αναξ, ος που Λνν.ίτις'-'• (βΙ)(Ι. 514) ν-άί ο "ίλιος 
,,Ζεν "Ιδη&εν μεδέων"• (ί1 308). 
Όγκαία '/ΙΟ-ηνά τιμάται πάρα Θη- 
βαίοις,'Όγ'Λα δε παρά τοις Φοίνι^ιν. 
και Όγκαΐαι πνλαι (474). μέμνηται 
καί. Αντίμαχος και Ψιανός. Φοίνιξ 
δε άνω&εν ό Κάδμος, ϋ&ζα Ραη3. 
IX 12, 2 "Ογ'Λα κατά γλώσααν την 
Φοινίκων καλείται. ϋΓβρΓΐπι^ΙΐοΙι 
άβΓ ΑρΙίΓοάΐίβ ΐάβηΐιίδοΐι Λν&Γά εΐβ 
νοη άβη Ηβΐίβηβη Ώ^β^βη ΐΙΐΓβΓ !^ηθ- 
^βήδοΐιβη Να1;ηΓ 3,18 Α1;1ιβηα 1)6- 
ζβΐοΐιηβΐ;. Υ^Ι. ΗθΓηιββ II 8. 280. 
— Εϊη Ώοο£ηιΐα8 ΙαΒί; βίοΐι ηιΐΐ; 
"Ογκα προ πτόλεως οάβτ "Ογκα προς 
πνλαις ΙιβΓβίίθΙΙβη ; αΙ)6Γ β8 ίβΜΙ; άΐθ 
§6ΏΆη& Εβ8ροη9Ϊοη ηηΛ άαβ Γοΐ- 
§βη£ΐβ δοΐιβΐηΐ; αα£ "Ογκα εδρϊς 
πνλών (Ηβ87θ1ι. είρι'δ' εδραίος) οάβι 
νΐβΙηιβΙΐΓ "Ογκα έδρα πνλών Ιιΐηζη- 
■ννβΐδβη (είρα Ϊ81; άο,ηη νοη επί ίη 
επιρρνον αΐιίαϋη^ΐ^: ,,ζη άβΐηθηι 
8ΐί;ζ ίΐη βΐηβηι Τογθ Ιιΐηζα"). Ιβάβη- 
Γαΐΐδ βοΐΐθίηί; άβΓ 8ΐηη ζη εβϊη: ,,Λη 
Ιια,δΐ; αη βΐηβηι Τογ βΐηβ σβ•^βΐ1ι1θ 
8ί;α1;ίβ (488); Ιιβδοΐιίϋζβ ηιϊϊ άϊβββηι 
ΤοΓβ αηοΐι άΐβ ϋΐ^η^βη". — ίπιρρνον 
τηϋ ΙίΐΐΓζβηι υ τνίβ 290, 809. 

152 — 165 νίβΓίβΓ Τβΐΐ, ΐη 
■ίνβίοΐιβηι άβΓ ΟΙιΟΓ αΐΐβ Οδίίβι• ζηηι 
8ο1ιηί;ζβ οΐβθ ΙιαηάβΒ ΙίθΛβΐηιΛ. 

152. 8θ1ιθ1. κ«το: πάντα βοη^Όΐ, 
ηοΜϊ^βΓΗβδ^οΙι.πανκρκε'ί• Ιαχνρόν, 
παντοδνναμον, α11νθΐ•ηιδ§βηά. 8ΙΕΒΕΝ ΟΕ&ΕΝ ΤΗΕΒΕΚ 

πόλιν δορίτΐονον μη Λροδώ^* 
ετεροφώνω ότρατω. 
κλνετε παρ&ενων κλνετε πανδίκως 
χείροτόνονς λιτάς. 

Ιώ φίλοι δαίμονες 

λντηριοί τ άμφίβάντες τΐόλιν 

δεί^αϋ-' ώς ψιλοπόλεΐξ, 

μέλεΰϋ-ε θ' ιερών δημίων, 

μελόμενοι δ^ Ώ.&ετε' 

φίλοϋ-ντων δε τοι πόλεος οργίων 

μνηΰτορες εΰτε μοί. 29 

156 αηϋβίν. 

160 165 ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

νμάξ ερωτώ, ϋ-ρεμματ ονκ άναδχετά, 
ή ταντ αρωγά και χόλει βωτήρια, 
ΰτρατω τε &άρ6θξ τωδε πνργηρονμενω, 
βρέτη πεβονΰαξ τζρός τΐολιββονχων %-εών 15δί. „0τ6ΐ)6ΐ; άΐβ δίαάί ηίοΐιί; αΐβ 
θίηβ 8ρθθΓΐ)θ(1ι•αιισ1;β (θΓθΙ)βΓΪΘ, 5ο- 
ρίάλωτον, ν§\. όορος αγραν 309) 
θίηβηι ίι•βιηάΓ6άβη(1βη ΗθβΓβ ρι•ΘΪ8". 
— δοΐιοΐ. τώ μη βοιωτι,άξοντι (ίη 
αοΗβοΙίθηι ϋΐβ,ΐβΐίΐ). επΐίδη δε 
Ελληνες και οι '^ργειοι, ον•/. εΐηεν 
βαοβαροφώνω. ϋβ8 ϋΪ3,1β1ίί;ΐΐη1;βΓ- 
ΒοΙιϊθάβΒ ΛΓίι•(1 αυοίι Οΐιο. 561 §β- 
(Ιαοΐιί: φωντιν -ηβομεν Παρντηαίϋα, 
γλώααης άντην Φω'Λίδος μιμοναένω. 

157. πανδί-αως, ΐη αΐίβι• Τγθτιθ. 
Υ§1. Εηιη. 807 εγώ γάρ νμΐν παν- 
δίκως νπϊαχομαι. 

158. χειροτόνονς, νοη άβπι Ββίβη- 
άθη ΰΙ^βΓίτΕΐ^θη. δοΐιοΐ. "Ομηρος ,,χεί- 
ρας άνααχόντες^'^ (Θ 347^. 

160. λντηριοί, θΓίδθβηά. — άμ- 
φιβάντες (βΛϊηαβηά) : δοΐιοΐ. παρά 
το „ος λ'^ρύΰην άαφιβέβη•)ΐ(χς'''' (Ηοιη. 
Α 37;. 

161. φιλοπόλεις, εστέ. 

162. δοΐιοΐ. μελετην έχετε των 
ιερών δημοαίων 

162. ελ&ετε (ίητ άρήξατε Εη^βΓ), 
Ιίοηιιηί ζη Ηϊΐίβ, Λν^ϊβ δορίι. Ο. Τ. 
167 τριααοί άλεξίμοροι προφάνητέ 
μοι, εί' ποτέ . ., ελ&ετε καΙ ννν. 

164. φίλο&ντίον όηγίων, οΙθΓΟρίβΓ- 
ίτοΐιβη "ννβίΐιβη, ύβι ίΓβυάί^ (υηΛ Γβϊοΐιΐίοΐι) ά3,Γ^βΙ)Γαο1ι1;βη ΟρίβΓ. 
Βία^άβδ νβπηιιΐβί; πολυϋ•ντων, τιη- 
ηδίϊ^. 

166 — 274 βι-βίβθ Ερβίθοάΐοη. 
Ε{;βο1ί1β3, \νβ1ο1ΐ6Γ άϊβ ίπι Υοΐΐίβ 
οΙτίΓοΙι άίβ Αη§3<;ηιί"6 άβΓ Τυη^ίταιίθη 
((1β9 ΟΙιΟΓθ) βηίβί&ικίβηβ Εηίηιυϋ- 
^ηη^ τν^αΙίΓ^βηοιηιηβη 1ια<; (174ί'.), 
δοιηιηΐ; ζτιηϊοΐί, ■ννβίβΐ} άίβ Ιηη^- 
ίταιαβη ζυι-βοΐιί; ηηά ΙθΙιγΙ; θϊθ άίβ 
ΓβοΗΐβ Λνβϊδθ άββ (]ΓβΙ»β<;6Β. ϋΐβ 
δζβηβ άϊβηί; άβι• ΟΙιείΓειΙίίθΓίθΐΐΙί: άββ 
Είβο1ί1β8. 

165. 'θ'ρεμίί'βτα, Βηιΐ;, Οβζΰοΐιΐ;, 
■ννΐβ δορΗ. ΕΙ. 622 ώ &ρέμμ' αναιδές, 
Ευΐ'. ΑηάΓΟίη. 261 ω βάρβαρον συ 
θρέμμα. 

167. δοΐιοΐ. κα•9•* νπόκρισιν {ά. ΐ. 
ΪΓθηΪ8θΙι) άναγνωατέον, η ώς ίν 
ερωτήαει μετ επιτιμήΰεως, ηαίύΓΐΐοΙι 
άαβ ΙβΙζίβΓΟ, άα ν μας ερωτώ νοΓ- 
ΙιβΓ^θΙιί. — αρωγά ίητ αριατα^βϊΐ: 
,,ΐίαηη ο1&9 ΗβΙΓβη ηη(1 (Ιβη δί&αΐ; 
ζυιη Ηβίΐο 8βϊη?" 

169. προς βρέτη 0•εών: άίβ Ργο- 
ροΒΪίϊοη \7ΪΓ(1 1)βί άβη ΤΓα^Ιτεπι 
ΐιϋαβί^ ηίΐο1ι^β8ίβ11ί;, ■ννβηη βϊηβ ειίίη- 
ΙϊΐΐίίνΘ Ββθίίιηηηιη^ ίοΙ^Ι;, ΙιίβΓ (ΙβΓ 
Οβη. τνΐβ Ριοιη. 680 ποίμνας βον- 
οτάαεις τε προς πατρός. 30 Α80ΗΥΙ.08 ανείν, λακάζειν, βωφρόνοον μιΰήματα; 170 

μήτ εν αακοΐΰυ μήτ' εν ενεβτοί φιλί] 
ζννοίίΐοξ εΐην τω γνναυκεύω γένεΐ' 
κρατονΰα μεν γαρ ονχ δμιλητον 0•ρά6θζ, 
δείΰαβα ό' οίκω και πόλει πλέον κακόν. 

καν νυν ΐίολίταις τάΰδε διαόρόμονζ φυγάς 175 

Ο^εΐβαι δίερρο0•ή6ατ αψνχον κάκην, 
τα των ϋ-νρα&εν ά' ώ^ 'άρίβτ οφέλλεται, 
αυτοί ό' υπ αυτών ένδο%•εν πορ^ονμε^α. 

μέλει γαρ άνδρί, μη γυνή βουλευέτω 
τ'ά'ξω^εν' ένδον ί' οϋβα μη βλάβην τί%•ει. 180 

κεΙ μη τΐξ άρχης της έμης άκούβεται, 
άνήρ γυνή τε χώ τι των μεταίχμιον, 170. αωφρόνων μιαήματα βΓΐίΙ&Γΐ; 
άβΓ 8ο1ιο1. {ταΰτα, προαπίπτίίν τοις 
ξοάνοις καί. βοάν) τ^οΜ ταϋ ΚθοΜ 
αΐ3 Αρροδϋΐοη ζήτα Ιηΐι&ΐί οΐβδ υογ- 
ΙιβΓ^βΙιβηάβη δαίζββ. ϋβηη Λάθ τογ- 
&χΐΒ§β1ιβηάβ ϋ•ρέμματ ονν. άνααχίτά 
ϊβΙ 3βΓ Ααιίίαδβτιη^ δ-ίΒΥοΙίαϋν ηαοΐι 
Εηιη. 73, λυο άΐβ ΕΓίη76η μιαήματ 
ανδρών και. Ό'ίώί' 'Ολυμπίων Ηβϊββη, 
1111(1 8ορ1ι. ΕΙ. 289 ώ δΰα^εον μίαημα 
ηίοΐιΐ; ^πδίί^. 

171. εν ίνεατοί φίλτ] Άηοΐα. Α§. 
920. δοΐιοΐ. ευδαιμονία, ενετηρία, 
ΗβΒγοΙι. εΰεατώ• ενΟτ^νία, άπο τοϋ 
ευ είναι. 

173. κρατοϋαα: 8,τΐ3 γυναίκείω βτ- 
§ΆηζΙ θίοΐι γυνή (^βηβΓβΠ): ,,ΚαΙ; 
άϊβ Γγ3;1ι άΐβ 01»βΓΐΐ3,η(ϋ , βο ϊβί 8ΐβ 
βΐη ΙχοΙζΐ§β8 Τνβδβη, ιηϋ άβιη ηϊβ- 
ιηαηοΐ αυβίίοηιιιίθη Ιίδ,ηη; ^1αυΙ)ί; βΐβ 
ΒΪοΙι ϊη Οβί&ΙΐΓ, 80 ϊθί; 3ίβ ίιη δίΤβιιί- 
ΙίοΗβη λνΐβ ΐπι Γ3,ιηΐ1ϊβιι1θΙ)6η βίη 
ηοοίι ^ΓοββΓβδ ϋηΐιβΐΐ (ά. 1ι. ΐιη Οΐϋοΐίβ 
ϋΙ)βπηΐϊίί^, ΐιη ϋη^ΐϋοΐί ^Ιβίοΐι υθγ- 
ζασί). ΑΗηΙΐοΙι ΕιΐΓ. ΓΓασηι. 276 
γυναίκες εομεν τα μεν 'ό'/.νω νικώ- 
με&α, τα ό' οι5κ αν ημών ϋ'ράαος 
νπερβάΐοίτό τις. 

17δί. και ννν {§βΤΏ. ηαοΐι άεΐ 
μεν), τγβηη ζιιγ Β,Π^βιηβίηθη Κβ^βΐ 
βΐη 1)θ8οηοΙβΓ8ΐ• Ε&Π αΐδ Ββ8ία.1;ϊ^η§ 
Ιιΐιιζυ^βίϋ^ί; -ννΪΓά. — διαδρόμους 
νοη (Ιβη ΡβΓδοηβη, ντβίοΐιβ ϋη^δίΐϊοΐι 
(1ιΐΓθ1ιβϊιΐ3.ιΐ(1βΓΐααί'βη, ΐϊΐ5βΓΐ3ΐ•&§βη : 
,,ΰΐΓ \ι&\)ί (ΙιίΓοΙι βαθΓ ϋη^δίΐϊοΐιβθ 
ιιη(1 Ιο,πηβηάβδ Ηίη- υηά ΗβΓΓεηηβη 
άβη Β{π•§;βΓη ί8Ϊ§;β Εη1;ιηυϋ§;αη§ ΐ3βϊσβΐ3ΓΕθ1ιί " (διερρο&ήαατε: δια 
τοΰ θορύβου εμβεβλήν.ατε 8θ1ιθ1., 
άβτ νΐβΙΐΘΪοΙιΙ; διερρο9ήκατε ^βίβββη 

177. Ηβδ7θ1ι. δφέλίεται- αϋξεται. 
ν§1. 23δ. 

178. ίπ' αυτών (ά. ί. ημών αυτών), 
βΐηβ 3ύη^βΓβ Ηαηάδοΐιι-ΐίϊ ίατ νφ' 
αυτών. ίίΆθ\ι (ϋθδβιη ΥβΓΒ Ιίϊβίθη 
^ΐ^η§β^β ΗαηοΙδοΙιήΛβιι άβη ΤθΓδ 
τοιαύτα τάν γυναιξί αυνναίων εχοις, 
άβτ βΐ^ΆΏζί νηχΐάβ, ειίβο άίβ V. 182 £. 
ηαοΐι 181 ιιιη^βδίβΐΐΐ; τγαιβη. ϋεηη 
(Ιαβ (1ΪΘ8Θ νοΓ 178 ϋΐΓθη ΡΙαΙζ 
1ΐ3,ΐ5θη, ζ&\§ϊ άρχης της εμής. 

179 ί. αίλίί. γάρ \)β§τύηάβϊ ηίοΜ 
(Ιαδ ΥοΓίιβΓ^βΙιβικΙθ, εοηάβηι άαβ 
ίοΐ^βηάβ ΥβΓΐ)θί. ν^Ι. Ηοιη. Ζ 490 
άλλ' εις οίκον Ιοϋβα τα σ' αντής 
έργα κόμιζε . . πόλεμος δ' ανδρεοοι 
μελήσει, ϊη αηάθΓθΐη δίηηβ πόλεμος 
ί' άνδρεσαι (άβη ΜβηδοΙιβη) μελήαει 
Υ 137. — ε'νδον κτε. ά. ίι. 1)1θίΙ)β 
ίηι Ηαιίδβ, ατιΓ άαβ άυ Ιίβίηβη 
8ο1ΐ3;θΙβιι δΐϊίίβδί;. 

181. αρχής, Κβ^ίιπθηΐ;, €ΓβΙ)θ1;. 

182. και ο τι τούτων μέαον εατί. 
8θ1ιθ1. άκΰρως δ' ι' λεξις το μετ- 
αίχμιον. Εδ 1»θζβΐθ1ιη6{; ηαιηΐΐοΐι ΐίίτ- 
αίχμιος βϊ^θηίΐϊοΐι „ ϊη άβΓ ΜϊίΙβ νοη 
ζντβί ΗθβΓβη". ϋβΓ 8Λο1. ία^Ι Ιιϊη- 
ζυ: καϊ δηλοΐ τον άληΟ'ώς οργιζό- 
μενον. ϋϊβ βτβηαηϊ^ΐίβϋ; Ι^βηηζβϊοΐιηβί 
άΐβ 81;Γβη^β (Ιββ Ββίβΐιΐβ. Είη αη- 
άβΓβΓ 8ϋ1ιο1. ί\\^ Ιιϊηζα: κεκινδϋ• 
νενται τω Αΐβχϋλω ενταν&α το 
μεταίχμιον. γένους γάρ οντος τοΰ 8ΙΕΒΕΝ αΕΟΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 31 ψήφος κατ αυτών ολε^ρύα βουλενΰεται, 

λενΰτήρα δήμου ό' ου τι μη φνγΐ] μόρον. 

ηκουβαζ η ουκ ηκουβας, ί] κωφτΙ λέγω; 185 

ΧΟ. ω φίλον ΟΙδίΛου τεκοζ, ϊδειβ' άκον- Φ'ορίι. 

όαΰα τον άρματόκτντίον <δχα)ΐ/> οτοβον, 

οτε τε βύ- 

ριγγες έκλαγ^αν ελίτροχοι, 

ΐΛτίΐκών τ απνεν 190 

πηδαλίων δια 

βτόμια πυριγενεταν χαλινών. 
Ε Τ. τι ουν; 6 ναύτης άρα μη '§ πρωραν φυγών 

πρύμνηϋ'εν ηϋρεν μηχανην βωτηρίας 

νεώς καμονβης %οντΙω βαλενματι; 195 άνδρος και της γυναικός μέΰον αλίο. 
ίΐπεν. Ύψ.. Ργοιπ. 117 &εόαντος η 
βρότειος η κεκραμένη. — Μίΐ; άβια 
ιΙοιηοηΒίταίίνβη των ν§1. τω 372, 
496, τους 896, 899, τά 1057, τω 
Εηηι. 137, τον βΜ. 174. 

183. -ψήφος ολε&ρία, ΎοάβΆΜτίβϊΙ. 
— βονλεναεται, βονλευ&ήαεται. ΗβΓ- 
■νν^βΓάβη νβπαηΐβΐ; διοίβεται ηαοΐι 
ΗβΒγοΙι. διοίαεταΐ' διακρι^ηβεται. 
Λ'^1. Εατ. Ογ. 49, 440 -φηφος κα%•' 
τ/αών οί'αεται τηδ^ ημέρα, Τΐιΐΐ^. 

τν α. 

184. λευατήρα δήμου μόρον, δίβίηΐ- 
^αη^βίοΛ νοη δβίΐβ (1β8 Υοΐΐίθθ, ν^Ι. 
Α§. 1616 δημορριφεις . . λευαίμονς 
αράς, 8ορ1ι. Αηΐ;. 36 φόνον δημό- 
7.ενατον, Αϊ. 253 λι9όλευατον "Αρη. 
ϋΐβ νο11ίΒ3α8ίίζ άυτοΐι οδΤθπίΙΐοΙιβ 
Βίβίηί^η^ ντΆτ ΐη αΙίβΓ Ζβϋ τάοΥιί 
εβίίβη (ν^Ι. Ηοπι. Γ 57 άλλα /χοίλα 
Τρώες δειδήμονες' η τε κεν ηδη 
λάινον εααο χιτώνα, Εατ. Ογ. 50, 
442) ιιηά ίτ&ί ηοοίι ίη άβη ΡβΓββΓ- 
ΙίΓΐβ^βη άβη ΙιγΜάβΒ τιηύ 8βΐηβ 
Γαιηϋΐβ, αΐβ θγ ηαοΗ (Ιβι Είηηαίιπιβ 
νοη Αίΐΐθΐι ζηηι Γπβάβη τΐθί;. 

185. Ιη 1)ίϋ:θΓβηι Τοηβ 3&^ Είβο- 
Ιίΐββ: ,,ΗαβΙ; άα πιβϊηβ ϋιοΐιαη^ 
νβΓβίαηάοη οάβν }ΐΆβΙ άη Ιίβΐηβ 
01ΐΓβη?" ν^1.01ιο.880 κωφοΐς άυτώ. 

186. 8ο1ιο1. απολογούνται διότε 
ε^ορνβηααν. 

187. άρματόκτνπον οχων (βίη^β- 
ΒβΙζΙ ζπΓ ΗβΓβίβΙΙιιη^ βίηββ ζντβίΐοη 
ϋοο1ιηιΐα8) οτοβον: ίη 1)βί!Γβ£Γ <1βΓ ίΓασίδοΙιβη Εΰΐΐε (1β8 Αυ8(1ηιο]£8 ν^Ι. 
207 άστυδρομονμέναν πάλιν, 716 
κτεάνων χρηματοδαίτας, Ειυη. 37 
ποδωκεία ακελών, Β,τιββΓάβπι εν αρ- 
μάτων οχοις ΕαΓ. ΙρΗ. Τ. 370. 

188Γ. οΰριγγες: ζα 137. Υ^Ι. Ηΐΐε. 
187 ΰΰριγγες ον οιγώαιν ά'ξ,ονήλατοι. 
— ελίτροχοι: 8ο1ιο1. περί ας ελίσ- 
ΰονται οι τροχοί, 1^68861 „Θ8 ^αιτ- 
ίθη άΐβ βίοΐι οΐΓβΙαβηίΙβη Βαοΐΐδβη 
άβΓ ΚδάβΓ". 

190 ίΤ. ατόμια {ίύχ ατόμα Ιιαοΐι- 
πιαηη) πυριγενετάν χαλινών τ'ιπνεν 
(απυεν ίίΪΓ άνπνων ητα. άββ 8ΐηηθ8 
■«^6 νβΓβηιαβθβ -ϊνϊΠθη, Ιιαοΐιπιαηη 
άπυον) δια ιππικών (Ηβϊιηβδίΐι πωλι- 
κών, οΐιηβ Νοί) πηδαλίων, οίαθ ϊπι 
ΓβιαβΓ ^βαΛβίΙβίβ (ά. ΐ. βίϋΙιΙβΓηΘ, 
ν^Ι. 925) Ζ3,απι^βΙ)ΐβ βΓΜΪΓτίβ 1»βΐ 
άβΓ Ιιβηΐίΐΐη^ (ΙβΓ Κθ88β, ν^Ι. Επγ. 
Ηΐρρ. 1223 ένδακοΰααι ατόμια πνρι- 
γενή γνά&μοις, Ογ. 820 πυριγενεί 
τεμειν τταλαμκ χρόα. 

193 ί. ΑΠβ^ΟΓΪβ ταϋ άβαι 6β- 
άαηΐίβη: „^;αηη (1α8 Ηΐη- υηΛ Ηθγ- 
ΓΟηηβη Ηΐΐίβ 1)Γίη^Θη?" — τί ονν: 
άίβ8βΓ Ηΐα1ιΐ8 βηάβΐ; βΐοΐι οίίβΓβ 
(691, Εαηι. 903, Ηίΐί. 310, 8ορ1ι. 
Ρΐιίΐ. 100, Αι. 873). — ηνρεν ΐβΐ; 
^ηοιη. ΑογιβΙ;. 

195. ααλεΰματι (^βββίζΐ; £ϋΓ * * 
μάτι νοη βΓθΙβΓ, εν κνμαη νοη 
ζλνβΐίβΓ Η3.η(1, προς κΰμαη 3ϋη^θΓβ 
ΗαηάβοΙίΓΐίΙοη), ν^Ι. ΑΓί8ΐ;ορ1ι.Τ1ιβ8πι. 
872 ποντίω ΰάλω κάμνοντας έν χει- 
μώνι καΐ ναυα^Ίαι^. 32 Α8€ΉΥΙ.08 ΧΟ. άλΧ" επΙ δαιμόνων πρόδρομος ήλ&ον άρ- αηΐίβίτ. 

χαΐα βρέτη, ϋ•εοΐς τε πίόννος, νιφάδοξ 

οτ' όλοάς 

νιφομένας βρόμος εν πνλαις, 

δή τότ" ηρϋ•ΐ]ν φόβω ' 200 

Λρος μακάρων λίτάς, 

πόλεο£ ϊν νΛερέχοιεν άλκάν. 
Ε Τ. πνργον ΰτέγειν ενχεβ^ε τίολέμιον δόρυ. 

ονκονν τάδ' εύται Λρός &εών, ναονς δε χ^•εονς 

τονς της άλονΰης πόλεος έκλείτνευν λόγος. 205 

ΧΟ. μήποτ εμόν κατ' αιώνα λίποι %-εών δίνορίΐ. 

αδε πανύγνρις , μηδ^ έ7V^δο^μ^ τάνδ' 
άΰτνδ ρομονμέναν πόλίν καΐ ΰτράτενμ* 
άΐίχόμενον ΐίνοί δαΐω. 196. πρόδρομος (τοι-ννα,Γίβ βϊίβηά): 
Ζ11 80. 

197 £Γ. 'δ'ίΟί'ί τί πίσννος ΐην οΐ&β 
ΙκΙδοΙίΓ. πίΰννος &εοί:ς υπι άθ8 ΥβΓ8- 
πιαΒβΒ πηΛ άβ3 8ίηηβ8 ΛνΐΠβη. — 
νιφάδας νοη άβπι Βίθΐηΐια,σβΐ ηαοΐι 
Ηοια. Μ 156 οϊ ό'ά'ρα χερμαδίοιοιν 
ενδμήτων άπυ πύργων βάλλον . . 
νιφάδες δ^ώς πΐπτον ε'ρκξε. ΝαΒβί' 
νβπητιίβί; λιϋ•άδος ηΆθ\ι 144, ηΐοΐιί; 
πηναΙίΓΒοΙίθϊηΗοΙι , άΆ νιφομένας 
ίοΐ^ΐ. — νιφομένης, ηΐοΜ νιφοναης: 
Ζενς νίφει, άΆ^β^βη νιψάς (λι&άς) 
νίφεται. — Ζα βρόμος βΓ^αηζΐ 8Ϊο1ι 
136Ϊ οτε Ιβΐοΐιί ην. 

200. δη πότε: <ϋβ βρΐδοΐιβ 8ΐβΙ- 
Ιηηο, ίη ΡΓΟβα τότε δή. 

202. άλ-Λην, Άτβ Ιιβίίβηάβ, 
βοΐιΐϊίζβηάο Ηαπά. ν§^1. Ηοηι. ζ/ 249 
όφρα ίδητ' αί% νμμιν νπέραχτ] χείρα 
Κρονίων, ιΩ 374 άλλ' ετι τις ν,αϊ 
εμεΐο &εών νπερέαχε&ε χείρα, ξ 184. 

203. ΰτέγειν (8ο1ιο1. άπείργειν, 
(Ιβοΐίβη υογ) δόρν Λνΐβ οχλον πύργος 
άποατέγει 220 ΰτέγων εχ&ρονς 1000, 
ατέγων αλα Ηΐΐε. 141 (8ο1ιο1. εΐ'ργων). 

204. ναονς δε £ΰι• άαβ ΙιΛδοΙιι. άλλ' 
ονν, άα άλλ' ονν υηρα;38βηά ΐβί χιηοΐ 
εν.λείπειν βΐη 01)3β1ίί νβΓίΒ,η^ί;. 

205. ϋίβ ΟοΙίβΓ νθΓΐίΐ88θη οίαβ 
βΓοΙίβΓίβ 1<αηά υηά βηοΐιβη βϊοΙι 
βϊηθη 1)β88βΓβη ΛΥοΙιηθϊίζ, ν^Ι. 291, 
λνοζτι Λβι• 8ο1ιο1. 1)βηΐ6ΐ•1ίΙ: εί'ρηται 
•ΛαΙ ίν ΐΞίοανηφόροις Σοφοκλέους ώς οι ϋ-εοι άηό της Ιλίου φέρουαιν 
επι των ώμων τά εαυτών ^όανα, 
είδότες ότι άλία>ιεται , Ετιγ. Τγο 25 
λείπω (Ρθ8βί(1οη θρήοΐιί;) το κλεινόν 
"ίλιον βωμούς τ έμούς, Υ6τ§. Αβη. 
Π 351 6χοθ88βΓβ οιηηβθ αά^ϋβ 
&η80[υβ ΓθΙίοίίίΒ άί, Τ&ο. Ιιΐβί;. Λ^ 13 
αρθΓΪ&6 Γβρβηίβ (ίβ1ΐΐΙ)Γί (ϊη ^θ^η- 
βαΐβιη) ίοΓβδ βΐ; αικϋΐα ιηαΐοΓ 1ιυ- 
ιη&ηα νοχ, θχοβάβΓβ άβοβ; βϊιαΐΐΐ 
ΐη^βηβ ιηοΐυβ βχοβάβηίΐτιηι, άδ,^θ^βη 
ΗβΓοά. νυΐ 41 προ&υμότερον εξέλι- 
παν την πάλιν ώς και της &εοϋ 
άπολελοιπνίης την άκρόπαλιν. Τ^Ι. 
Ι,οΐιβοΐί Α^Ιαορίι. 8. 275 ί., ϋϊβΐβ 
8ΐΙ)7ΐ1ΐη. Β1. 8. 78. 

206. ϋηηοΐιΐ;!^ Λβι- 8θ1ιθ1. μηδέ- 
ποτε, φηοίν, έπΙ τοϋ έμοΰ βίου 
καταλείπαιεν την πόλιν οι ύ'εοί. 
Ε8 181; νΐβΐιαβίιι• βΐηβ Τιηβθΐθ Β,ηζα- 
ηβΒιηθη: εμόν αίοονα {εμόν βίον) 
καταλίποι. 

207. &εών πανήγυρις: 8θ1ιο1. την 
τών δεών εΙς το αυτό αυναγωγην 
πανήγυριν τραγικώτερον εΐπεν, χ§\. 

237 ξνντέλεια, Ηΐΐΐ. 228 πάντων 
άνάκτων τώνδε κοινοβωμία, θϊη 
ϋ•ειας άγων (Ηοηι. Η 298). 

208 ί. άατυδρομαυμέναν νοη άβηι 
Εθηηβη δίΓίΐββ απί 8ί;Γ3,ββ αΐ) , ν^Ι. 

238 άρπαγαΐ δε διαδρομάν όμαί- 
μονες. — 8ο1ιθ1 τυφόμενον, και- 
όμεναν πολεμίω πυρί. ϋαζτι τνϋτάβ 
πΰργωμα 1)6380Γ αίθ βτράτευμα ρ&8- 
8βη ηηΛ άϊβ Εθβροηβίοη ■ννίΓά §θ- 8ΙΕΒΕΝ ΟτΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 33 

Ε Τ. μή μοί ^εονζ καλονβα βονλενον κακώξ' 210 

πε^ϋ^α^χ^α γάρ έΰτί της εΰπρα^ίας 

μήτηρ, γνν^ Σωτήρος' ώδ' έχει, λόγοζ. 
ΧΟ. έύτΐ' %•εον ί' «τ' Ιβχνξ κα&νπερτέρα' αηϋβίν. 

πολλάκι δ^ έν κακοΐΰιν τον άμάχανον 

και χαλετίας δνας νπερϋ^' ομμάτων 215 

κριμναμεναν νεφελ&ν ορϋΌΐ. 
Ε Τ. ανδρών τόδ' έότί, βφάγια καΐ χρηΰτήρια 

ϋ-εοϊΰίν 'ερδειν, πολεμίων ηειρωμένοις' 

6οΙ δ' αν το βιγαν καΐ μένειν ε6ω δόμων. 

ΧΟ. δια %^εών πόλιν νεμόμεϋ-^ άδάματον, είΐ'ορίι. 

δνΰμενέων ά' οχλον Λνργος άτίοΰτέγει. 221 ηαυβΓ, ντβηη ιηαη άβτυδρομουμίναν 
πάλιν δαΐω &' άητόμενον πυρι 
πΰρ/ωμα 8θ1ΐΓβϊΙ)ί. Υ^ί. ΕαΓ. ΡΗδη. 
287 επτάατομον πϋργωμα Θηβαίας 
χ&ονός. 

212. μήτηρ: ν^Ι. Τΐιβο^η. 385 πε- 
νΐην μητέρα άμηχανίης^ 8ορ1ι. Αϊ. 
173 ώ μεγάλα φάτις, μάτερ αίαχννας 
εμάς. Ζιιιη ΟτβΛ&ηΙίθη τ§1. 8ορ1ι. 
Αηΐ;. 676 των ό' όρ^ονμένων αωζει. 
τά πολλά σύάμα&^ η πειθαρχία. — 
Σωττιρος: ^ολιολ.γννη /ίώς αωτήρος. 
Ζβαβ 8οΙβΓ ΐθί; αίβο (ΙβΓ Υαίβι• άβΓ 
ενπρα'ξία. — ώό' έχει λόγος αποΐι 
Οΐιο. 519 ΐια 8ίηηβ βίο βίαί; ββηΐβηίία. 
Λ"σ1. εί'ρηται λόγος Εαπι. 713 (Λίχϊ), 
πάΐ'τ' άκή-Λοας λόγον 8ορ1ι. Αι. 480 
τιηίΐ ζυ Α§. 587. 

213. ε'ατι, ηαιηΐίοΐι τ] πειθαρχία . . 
μήτηρ. 

214. ,,^ο Λίβ Νοΐ αηι ^ΓοΒίβη, 
\ΒΪ Οοϊίββ Ηϊΐίβ 3,111 ηϋοΐΐδίβη", 
ΕιΐΓ. Ιρίι. Τ. 721 άλλ' εατιν ε'οτιν τ/ 
λίαν όνβπραξία λίαν διόοναα μετα- 
βολάς, όταν τνχτ]. 

215 ί". ,,Μοίτβη ΆΜΟΪϊ λΥΌΙΙίβιι 
βοΙι^βΓβη ΚιιιηιιιβΓΒ ΰΐϊθΐ• άβη Ατι^βη 
Ιι&η^βη". ν^Ι. 8ορ]ι. Αηί. 528 νεφέλη 
ό' οφρύων νπερ αίματόεν ρέ&ος 
αίαχννει, Εην. Ηΐρρ. 173 στνγνον δ' 
ό'(:ρΰων νέφος αυξάνεται. Οίο. Ρίθ. 
IX 20 ίτοηΐΐβ ϊη&β ηυΙ»θθΐι1&ιη , Ηογ. 
βρϊθί;. Ι 18, 94 άβπΐθ βυρβΓοΐϋο 
ηυΐίβπι. — -Λρίμνημι γβΛ'άΙί βϊοΥχ ζη 
κρεμάνννμι \?ΐβ αν.ίδνημι ζυ σκ£- 
δάννυμι. 

217. τόό' ίαι τάό' ΒΙοπιββΜ άβιη 

Λ8ε1ΐ}'1θ8, δίθ1>θΐι ββ^βη Τΐιβίιβη. δΐηηβ βηίβρί'βοΐιβικί. — αφάγια 
δΛΙαοΜορίβΓ, χρηατήρια ΟρΓβΓ ίϊίΓ 
άίβ Ορίβι•8θ1ΐ3,ιι, δοΐιοΐ.τα: είς χρηοιν 
και. &ναίαν θύματα. Υ^Ι. Ηίΐί. 459 
όίΓ κάρτα 9νειν και πεαεΐν χρη- 
ατηρια. 

218ί. πειρωμένοις, άΙβ οΐ) άνδράαι 
προοήγ,ει νοΛβΓ^ϊη^β , νβΐΐ 1)βϊ 
πολεμίων πειρωμένων θΐπθ ϋηΙίΐΕΐι•- 
Ιιβϋ; βηίδΐβΐιβη Ιίδηηίβ. ϋβηα πει- 
ρωμένοις βηίδρηοΜ οΐ&β ίοΐ^βηοΐβ 
αοί, -^βίοΐιβδ ηαοΐι άβιη 8ο1ιο1. τ-ή 
γνναικί ίην αόν ΙιβΓ^ββίβΙϋ; ΐβΐ;. Ιη 
§1βΐο1ιβι• ΤνβΪ86 "ίνβοΐΐδβΐί άΐβ Κοη- 
θίΓαίΐίίοη Ευιη. 411 πάαι δ' ες 
■Λοινον λέγω, βρέτας τε τονμον τωδ' 
εφημένω ξένω νμάς %•' όμοίας 
ονδενι απαρτών γένει. Ζπιη Οβ- 
άαηΐίβη ν^Ι. 8ορ1ι. Αι. 293 γνναι, 
γνναιξϊ ιιόΰμον τ] ΰΐγή φέρει, Εατ. 
ΗθΓ&ΜΐοΙ. 476 γνναιτιΐ χάρ αιγή τ ε 
και το ΰωφρονεΐν ν,άλλιβτον ειβω &' 
ησνχον μένειν δόμων, ΕΓα^ιη. 927 
ένδον γυναικών και. τταρ' (1. προς) 
οΐκέτας λόγος. 

220. δια Ο'εών ΒΪΆϋ άβθ ^β\νδ1ιη- 
Ιϊοΐιβη δια &εονς, "ννβηη β9 ηϊοΐιΐ; 
υ.Γ8ρΓϋη{τ1ϊο1ι ηίΐοΐι (ΙβΓ νβπηιιί;ηιι^ 
νοη Μβϊηβΐίβ ό'ια &εόν ^βΐΐθϊββη 
ΗαΙ;: ,,Ββη ΟτδίΙβΓΠ νβι•(1ίΐη1εβη νΪΓ 
βθ, άδ,β υηββΓβ 81α(ϋ; ηοοΗ ιιη1)β- 
ζνταιι^ϋΏ. ϊβί αηά άαβ (Ιΐβ ΜαυβΓ 
ηη3 βοΐιΐπηί;". Ηβπηαηη λνϊΠ άΐθ 
ΚβΒροηβίοη ηιϋ; διαΐ &εών ΙιβΓ- 
θίοΐΐβη, αΙ>βΓ \ν3,ΙΐΓΒθ1ΐ6ίη1ϊο1ι ΐβΐ; άβΓ 
ίΐηίίΒίΓορΙιίθοΙιβ ΥβΓίί ηϊοΐιί ϊη ΟγΛ- 
ηαη^. — άποατέγει: ζυ 202. 
3 34 ΑδΟΗΤΙΟδ τις τάδε νέμεβις βτνγεΐ; 
Ε Τ. οντοί φ&ονώ 6οι δαιμόνων τιμαν γένος' 

αλλ' ώξ :;τολ/^το;5 μή κακοβΛλάγχνονξ τι&^ς, 

ε'κηλοξ Ϊ6&ι μηδ^ άγαν νΛερφοβον. 
ΧΟ. τίοταίνιον χλνονΰα Λάταγον α/^^ι^^α 

ταρβοδννω φόβω τάνδ^ έξ άκρόπτολιν, 

τίμιον εδος, ίκόμαν. 
Ε Τ. μη νυν, εάν ^νγιύκονταξ τ) τετρωμένονς 

πνϋ•η6ϋ•ε^ κωκντοΐΰιν άρτίαλίζετε' 

τούτω γαρ '-Αρηξ βόϋκεται, φόνω βροτών. 
ΧΟ. και μην άκονω γ^ Ιππικών φρυαγμάτων. 
ΕΤ. μη νυν άκονονβ^ έμφανώξ ακον* άγαν. 
ΧΟ. ότενει Λόλκί^α γή&εν ώς κυκλονμενων. 
ΕΤ. ονκονν εμ άρκεΐ τώνδε βονλεύειν τίέρι; 
ΧΟ. δέδοικ\ άραγμοξ ί' εν Λνλαις όφίλλβται. 
ΕΤ. ον 6ΐγα μηδέν τώνδ' έρείξ κατά πτόλιν; 225 

αηϋδίν. 230 235 222. 8ο1ιο1. ουδείς ταντα όρων 
7]μ&ς ποιοναας μιαήσειεν αν: ,,^βΐ- 
οίιβ8 νβΓαΐ'σβη ΐεί 1ιΐθηίΙ»6Γ τιη- 
Λνϊ11ΐ^?" ά. ΐ. -ίνοηη Ιίαηη ββ ββίηβη 
ΟΐΌπά ΙιαΒθη (^νοηιϊΐ; Ιίαιιη ββ §β- 
ΓβοΙιίΓθΓΐ;!^ -η^βΓάβη), Λνβηη ιααη 
πη8βι• ΕΙβΗβη ζυ άβη (τδίίθΓΠ 

223. φ&ονώ, νεμεβώ. — Τοάΐ; 
νβπητιΐίβΐ; απδρΓβοΙιβηά £ίο? ίατ 
γένος. 

225. £'κηλθ53Ϊϊιι§ΘΓβΗ3,η(ΐ8θ1ιι•ΐίΐβη 
ίατ ενκηλος, -ντβίοΐιβ Γοηη άΐβ 
ΤΓΒ,^ΐΙίβΓ ητΐΓ ηιη άββ νβΓΒΠι&βββ 
■«άΐΐβη (577, 8ορ1ι. ΕΙ. 241) §β- 
1)Γ3.τιο1ιβη. — άγαν νπερφοβον ζπγ 
ΗβΓνθΓ]ΐ6ΐ)ΐιη§ (1β8 υΐ)βΓπι&βθ8 τήβ 
ντιερπόλλονς άγαν ΡβΓ8. 796 , νπερ- 
κόπων άγαν βΒά. 829, άγαν νπερ- 
βρι&ές 8ορ1ι. Αι. 951, άγαν νπερ- 
ν,όπων ΕπΓ. ΗβΓ&Μίά. 388. 

226. ποταίνιον (8ο1ιο1. πρόσφατοι/): 
ζπΓ ΗβΓβίβΠυη^ άβι• Κβθροηβϊοη τιηά 
άβ8 άοο1ιιηΪ8θ1ΐθηνβΓ8ΐη3,β63 βοΙίΓβΛΙ; 
Ηβΐπιβδίΐι ποτίφατον τιηοΐ ΡΓΐβη 
κλνονα' άνάμιγα πάταγον. — άμμιγα, 
άναμί^, άνάμιγδα, άυ,ΓοΙιβΐη&ηάβΓ. 

227. ταρβοΰννω φόβω νήβ Ηΐΐί. 
744 περίφοβον τάρβος. 

229. νυν: ζ\ι 404. 230. ΙΙβ87θ1ι. άρπαΧίζομαΐ' ασμέ- 
νως δέχομαι: ,,ηθίιιηΐ ηίοΐιί; άίβ 

αυί"". 

231. ϋ. ΐ. „Ώ&8 1)ήη8ΐ; βΐιπηαΐ 
άβΓ Κηβσ ηιΐΐ; βίοΗ, Β1ηίτβΓ§ίβββη ; 
άαβ Ι&βί 8Ϊο1ι ηΐοΜ αηάβπι". 

233. ϋ. ί. ΐϊΐ3βΓΐιδΓβ β8, 8ο1ιθ1. καν 
άκοΰ7]ς, προΰτΐοιον μη άκονειν. 

234. ,,ϋϊβ δίαάΐ; βιάΓοΙιηΙ; ΐη 
ϊΙΐΓθη (]Γΐ•ηη(1Γβ8ί;6η , βο ά&β ηι&η αυί 
άΪ6 ϋηιζίησίιιη^ άβΓ8β11)βη βοΐιΐίβββη 
ιηιιβ". 8ο1ιθ1. ώδ ν,νΛΧονντων την 
πάλιν των πολεμίων βείεται η ημε- 
τέρα γη. — Οΐιηβ Νοί; Ναποΐί νερ'θ'ίν 
ίατ γή&εν. — κνκλονμένων (ζη 114), 
αυτών (των πολεμίων), τήβ Ιιααβ^. 
ϋίβ ΙιθδΗ,Γί; θΐηβΓ ^ΐίη^θΓβη Η&ηά- 
ΒοΙίΓίίΙ ν,υΗλούμενον νβΓάίβηί; άβ8- 
Ιιαίΐ} Ιίβΐηβη Ύοτζη§. 

236. ϋβιη Ζυ3β,ιαηΐθη1ΐ8,ησ βοΐιβΐηΐ; 
βΙιβΓ πέποι&' ζα βη1;3ρΓβο1ιβη , \ΓΪβ 
Ηβίιη8δ1;1ι ίίΪΓ δε'δοικ' χβπηηίβί. 

237. „"\νΪΓ8ί; άτι ηΐοΜ 84:ί11β Θ8 
■αη1:βι•ΐ3.δ8θη δοΐοΐΐθβ ϊη άβΓ δί&άΐ; 
ζη νβΛΓβϊίοη". ν§1. 8ορ1ι. Αι. 75 
ου αιγ' άνέ^•)] μηδέ δειλίαν άρτι; 
Εηι•. Ηϊρρ. 213 ου μη παρ' οχΐω 
τάδε γηρύαΐ]. 8ΙΕΒΕΝ αΕΟΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 35 ΧΟ. ώ ^νντελεία, μ?) Λροδώς Λνργώματα. 
ΕΤ. ουκ ^ς φ&όρον βιγώβ^ άναβχήΰΐ} τάδε-, 
ΧΟ. &εοΙ ηολίται^ μή με δουλείας τνχεΐν. 
Ε Τ. αντη 6ν δονλοΐς κάμε καΐ πάΰαν πόλιν. 
ΧΟ. ώ τταγκρατες Ζεν, τρεψον εΙς έχϋ•ρονς βέλος. 
ΕΤ. ώ Ζεν, γυναικών οϊον ω^α^α^ γένος. 
ΧΟ. μοχϋ•ηρόν, ωβΛερ ίίνδρας ών άλω ηόλίς. 
ΕΤ. παλίνβτομεΐς αύ %•ιγγάνου6^ αγαλμάτων; 
ΧΟ. α^υγία γαρ γλώΰόαν άρπάξεο φόβος. 
ΕΤ. αΐτονμενω μοί κοϋφον εΐ δοίης τέλος. 
ΧΟ. λέγοίς αν ως τάχιβτα και τάχ εϊύομαι. 
ΕΤ. όόγηόον, ώ τάλαινα^ μή φίλους φόβει. 240 245 238. ^νντΐλΐΐα: 8ο1ιο1. το -λοινον 
α&ροιβμα των &εών, μεταφορικώς' 
■κνρίως γαρ η τών στρατιωτών α- 
^ροίΟίς ■ τέλος γάρ το τάγμα. Όμηρος ' 
ίλ&εΐν ^ς φνλά-Λων ΐΒρον τέλος (Κ 
567), ΗαΓροΙίΓ. αυντελεΐς οι αννδα- 
πανώντες και αννεισφέροντες, το 
δε πράγμα ανντέλεια "Λαλείται , Μθγ 
νίβΙιηβΙΐΓ νοη τέλος „\νβΐ1ιβ", αίβο 
„1ιβί1ΐ^6Γ νβΓβϊη". Υσΐ. 206. ϋα άβΓ 
ΟΗογ άΪΘ ΒϊΜ33.ιι1βη 3βΓ (]Γδ{^;βΓ πιη- 
Γάη^, ΐβΐ; άϊθ ηϋΙιβΓβ Ββδίϊηιιηπη^ 
%εών ξνντέλεια (θο θοΙίΓβΛί; 'νΤ'βΐΙ) 
ηΐοΐιί ηδίϊσ. 

239. ες φϋ-όρον τιηθβΓ ναΙσαΓβθ 
,,ζτιιη ΗβηΙίβΓ". Υ^Ι. 8ορ1ι. Ο. Τ. 
1146 ουκ εις ολε&ρον; ον αιωπήαας 

240. &εοΙ πολίταί 8. ν. 3.. &εοΙ ττο- 
Ιίονχοί: 8ο1ιο1. τονς Ιδίους καΐ πα- 
τρφονς έπίΥ.αλοννται &εονς, ά3.η3.ο}ι 
1ίθ8<; Ηβϊιη8δί;1ι 0•εοΙ πατρώοι.. — 
"ννβ^βη (1θ8 Ιηβηίϋνβ ζα 75. 

241. ϋ£ΐ8 8θ1ιθ1. %•ρηνοναα δήλον 
οτί και κράζουαα αν ι^μάς δονλονς 
ποιείς Βθ1ιβίη<; αυί ανονΰα δονλοις 
1ιίηζη•νϊ•βΪ8βη. — ^^^η^βΓ6 Ηαηά- 
8θ1ΐΓίί"ίβη ^βΐ3βη τίάμε καί σέ και 
πόλιν, ν^Ι. 8ορ1ι. Ο." Τ. 64 τ/ ό' ίμη 
■ψυνή πόλιν τε κάμε ν.αϊ α' ύΐίοϋ 
βτενει, Βίοιηββίά νβπιηιΐβί; αντη σέ 
δονλοΐς κάμε και πάβαν πόλιν,- 
^αιΐ(1βΓΐΐο1ι αντη αν δονλοΐς καΙ α^ 
καΙ πάααν πόλιν, ^βάθηίαΐΐβ Ιαβΐ 
βίοΐι αε (ίατ αεαντήν νηβ με ίητ 
έμαντην Ηϊΐί. 122 ζώσα γόοις με τιμώ) ηίοΐαί βηΛβΙΐΓβη. Υ^Ι. Εαι•. 
Ρίιοθΐι. 437 πανααι πόνων με και 
αε και πάααν πόλιν. 

242. βέλος, άβίη ΤνηΓΓ§β8θ1ιοβ 
(άβη ΒΗίζ). 

244. (γένος) μοχ&ηρόν (^αιηπαβι•- 
Ηοΐι). Όάτ&ώ. 8θ1ι1ίββ<; βίοΐι άνδρας, 
άΙ& οΐ) γυναίκας νοιαυδ^ΐη^β , 80 
άαβ ΛβΓ 8ΐηη ϊβΐ; „"ννΐβ άΐβ ΜαηηβΓ 
3αιηηΐ6Γΐΐο1ι βϊηά". — ων (αν) άλω 
νί^ίβ ην λάβωαιν 803, ήτις νοσφίαΐ] 
Ευιη. 211, εντε δαμαα&η τιηίβη 325, 
ει κραν&>ι Ή.Ά. 96. ΒβδοηάβΓδ 1ιϋιιβ§[ 
Ϊ8ΐ (ΙΐθδβΓ ΟθΙ)Γαιιο1ι 1)61 8ορ1ιο1ίΙβ8. 

245. ,,ϋη 1ϋθ1;βι•8ΐ; ηυη §&γ". 
8θ1ιθ1. δυσφημείς καίτοι τών αγαλ- 
μάτων εχομένη. Υ§1. Επγ. Ιοη 1096 
παλίμφαμος άοιδά (8. ν. 3,. δναφημος, 
βλάσφημος). 

246. ϋ. 1ι. ,,ίηίοΐ^β ηΐθίηθΓ Αη^βΐ; 
ΐ3Ϊη ΐοΐι ιηβΐηθΓ Ζηη^β ηΐο1ι<; Ηβη:". 

247. Ναοΐι άβη ίηιοΜΙοββη Βγο- 
Ιιπη^βη νβΓίβ^ 8Ϊο1ι ΕίβοΜββ ιαϋ 
^θ\νΪ8θθΓ Ιγοπϊθ αυίδ Βί1;ί;βη. — ει, 
εί'Ο'ε τνΐβ Ηοιη. Λ 111 άλλ' εί' τις καΐ 
τοναδε μετοιχόμενος καλέΰειεν,Βο^Ιι. 
Ο. Τ. 863 εί' μοι ^υνείη, Εατ. Ηβΐί. 
836 εί' μοι γένοιτο φθόγγος εν βρα- 
χίοαι, Ηϊΐί. 620 ποτανάν εί' μέ τις 
ϋ•εών κτι'σαι. — κονφον τέλος, άΐβ 
((Ιϊγ) Ιβίοΐιίβ ΕΓίϋΙΙηη^ άβΓ Βϊΐίίβ. 

248. λέγοις άν ίιηρθΓ&ϋνΐβοΙι 'νν^ϊβ 
οΛ. — ΜβϊηβΙίΘ καΐ τότ εί'αομαι νηβ 
8ορ1ι. Ο. Τ. 1517_ Ο/ζ/. οΐα&\ εφ' οΐς 
ονν εΐμΐ] ΚΡ. λέξεις, καΐ τότ' εί'αο- 
μαι κλΰων. 

3* 36 Α80ΗΥΙ.08 ΧΟ. ΰίγώ' 6νν αλλοΐξ πείΰομαι το μόρόίμον. 250 

ΕΤ. τοντ άντ' έζείνίον τοντιοξ αίρονμαί όέ&εν. 

χαΐ Λρός γε τούτοις, έκτοξ ονό' αγαλμάτων 

[^ενχον τα χρείΰδω ^νμμάχοχ^ς είναι ^εονς] 

%άμών άγ.ονϋαβ' ενγμάτων, έπειτα 6ν 

όλολνγμον ίερον ενμενη Λαιάνιΰον, 255 

Έλ?^ηνικ6ν νόμιΰμα ϋ•ν6τάδος βοής, 

ϋ•άρ6ος φίλοις, λνονΰα πολέμιον φόβον. 
εγώ δε χώρας τοις ηολιβΰονχοις ^εοίς 

πεδιονόμοις τε κάγορας έΛΐΰόκτνοις 250. ανν άλλοις βηίβρηοΐιί; οΙθιπ 
ββά&ηΐίβη Βοίαπίθη ιηίββι-ίβ θοοϊοθ 
1ι&1)ΐΐΪ88Θ ηιαίοηιιη. Υ^Ι. Επί•. Ρΐιοβη. 
894 εις γάρ ών πολλών μίτα το 
μέλλον, ει χρή, πείθομαι. 

251. Όίβδβ — ^βηη ετιοΙι ΒίίίβΓβ 
— Απβθίτιη^, ^13;β €ΐχι άΐοΐι Βοΐι-Ώ^βϊ- 
§βη(1 ΐη (Ιαδ 8ο1ιΐο]ί8&1 βΓ^ϊΙ)8ΐ;, §β- 
ΓάΙΙΙ; ιηΪΓ Ι5β88βι• αΐβ άαβ Ιαπΐβ ^α1I1- 
ιηβΓη ζα άβη (ϊδίίβΓη. 

252. εκτός ονα^ αΎαλμάτοίν: άαιηίί; 
■ννίτΛ (13,3 ΖτίΓποΙίίι-βίεη άβΒ ΟΗογβ 
αυί ύβη Ρΐαίζ άβΓ ΟΓοΙιβΒίΓα, τνο 
βι• (Ιαβ ίΌ1§βη(1β δΐαβϊιηοη ζια 8ΐη^βη 
1ΐ3,ΐ, ηαοϋνΪΘΓί. 

253. ϋϊβδΘΓ V. ^-βίίΐ; άβΓ ίοΐ^βη- 
άβη ΕβΙΐΓβ, -ννβίοΐΐθ ΕίβοΜβδ άβη 
^πη§ΐ^3.^1βη ϊη Ι^βΐ^ιβδ" άβδ ήοΜί^βη 
0ΓβΙ)βί68 ^Μ, νοΓ. Αυοίι ΙιαΙ; Είβο- 
Μβδ ^θΓαάβ άϊβ Βίίίβ ξ,νμμάχονς 
είναι &εονς ΐιη νθΓΐιβι•^β1ιβη(1βιι 
(202 £Γ.) άβη ^^1η^ί'^3;Πβη νβΓϊνβΙη-Ι;. 
Βββίιαίΐ^ 1ΐ3,ΐ Τνβιΐ άθη V. αΐβ ηη- 
θοΐιί; Θΐ•1ί1ϋι•ί. 

254 ί. ϋΐβ Ινιη^ί'Γ3.υβη βοΠβη 6Γ8ί 
άΐβ Βίίίοη άβδ ΕίβοΙίΙβΒ ΙιδΓβη ηπκίΐ 
ίΐ&ηη ο1Ϊ686 ιαϋ; 1)β^βΪ8ΐβι•1;βΓ Ζυ- 
δίΐιηιηαη» 1)βοΊβΐ1;βη. ολολνγμός 1)6- 
ζβϊοΐιηθί νοΓζυ§δ\νθί86 άοη ϋαηΐί- 
αηά Βΐ1;1;^683.η» νοη ΓΓαιιβη. Ηθδγοίι. 
υλολν^ή' φωνή γυναι-κών ην ποι- 
ούνται εν τοις ΐεροΐς ενχόμεναι, 
Ηοπι. γ 450 αϊ ό' ολόλυζαν θυγα- 
τέρες τε ννοί τε και. αίόοίη παρά- 
■κοιτις, Χβη. Αη&Ι). IV 3, 19 επει 
γ.αλα ην τα οφάγια, έπαιάνιξον 
πάντες οι ατρατιώται και άνηλά- 
λαζον, ΰννωλόλνξον δε καΐ αι γν- 
ναΐ-Λες απαααι. Αηί άοη ίΓοΙιοη Τοη 
άββ Οβδ&η^β 1)βζίβ1αΐ βΐοΐι αιιοΐι παιάνισον δΟΛνΐβ ευμενή (βΐηβη Θβ- 
83,η^ ίΓβτκϋσβη Μηίβθ). 8ο1ιο1. διέ- 
ατειλεν (νΐβΐιηβΐιι• το χ οάβΓ βημεί- 
ωοαι οτι ου διέατειλεν) τον υλολυγ- 
μον τοϋ παιώνος. -/.αϊ γαρ μόνη τη 
Ά&ηνα δαίμονι οϋαη πολεμι-λή ολο- 
λΰξουαι, τοις δε άλλοις θεοΐς παι- 
ωνίζουαιν, ηΐοΐιί; ζτιίΓβδΤβηά. 

256 ί. Έλληνί'Λον νόμισμα βίβΐιΐ; 
αρροβΐϋοηβΠ ζπ όλολυγμον ιερόν 
ευμενή, οία^β^βη 0•άραος τ,χπη. Ιη- 
Ιι&ΐί (1β8 ΥοΛβΓ^βΙιβηΛβιι δαίζθθ (τό 
γαρ εΰχεοΟ^αι τοις %•εοΐς Ο-άραος 
έμποιεΐ τοις φίλοις 8ο1ιο1.), ντοζα 
λϋουβα πολέμιον φόβον άίβ Εγ- 
Ινίαπιπ^ ^Λί (,,ϊηοίθία άυ άαιαΐΐ; 
άίβ ΓιίΓοΗί; νοΓ οΐβη Γβϊηάβη 1)θ- 
8θ1ινΐο1ιί;ψθ1;"). Ζυ. λνουαα νσ1.8ορ1ι. 
ΕΙ. 939 της νυν παροΰαης πημονής 
λναεις βάρος. — Εΐηβ ^ΐ^I1§β^β Ηαηά- 
δοΙιηΛ 1)ίβ1;Θ<; πολεμίων. — ϋίβββ 
1ιβ11βιιΪ8θ1ΐ6 ΛνβΪ8β «ίθΐιΐ; ϊη (τβ^βη- 
83,ίζ ζα άβΓ ΗβίΙί^Ιίβϊί άβδ αβϊαϋ- 
δοΐιβη Ιάλεμος {γ,ομμός "Αριος Οΐιο. 
422) ΟίΙβΓ ζυ άβη δοΙι-Λ^βηηαίί^θη 
&8Ϊ3,ίΪ8θ1}οη ΥοϋίδΙϊβΛθΓη, Λνβίοΐιβ ίιη 
ΤοΛβ βϊηββ Ιίΐϋΐίθηάεη ^ΐ^η^1^η^8 
(Ιιϊηοθ, ΒοΐΊποδ, ΑοΙοηϊδ, Ν&ΓέίδδΟβ 
υ. Ά.) (Ιαβ ΗϊηδοΗΛνίηΛβη οΙβΓ δοΐιδηβη 
ΐ£ΐ1ΐΓβδΖθί<; ιιηΛ άίβ νβΓ^αη^ΗοΙιΙίβϋ; 
ίι-άϊδοΐιβη Οίαοΐνδ ΙίβίΓααβΓίβη. Υ^Ι. 
ΡθΓδ. 940, 1055. — θνοτάδος: 8θ1ιθ1. 
τής παρά ταΐς &νΰίαις γινομένης. 
ν^Ι. 8ορ1ι. Αηί. 1019 θνατάδας 
λιτάς. 

259. ν^Ι. Α§. 88 πάντων τε &εών 
τών άατννόμων υπάτων χ&ονίων 
των τε &υραίων τών τ αγοραίων, 
Εγ §θ1οΙ)ί αΐΐβη 8ο1ιηίζ§δίίθΓη άβ8 
1^α,ηι^^Β &\ιβθΓΐΐ3.11» υηά ΐηηβΓΐια11> 
άβΓ 8ΐ3,άί. 8ΙΕΒΕΝ αΕαΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 37 

Υόρκης τε πηγαΐς, ονδ' άπ' ^Ιΰμηνον λέγω, 260 

εν ^νντνχόντων και πόλεως ΰεΰωμένης 

μήλοίϋιν αΐμάΰβων τοΟ-' έότίας ϋ•εών, 

[τανροκτονονντας %•εοΐ6ιν, ώδ' επενιομαι] 

ϋ-ήόω λάφυρα, δαΐων ί' έό&ήματα 

ΰτεψω προ ναών δονρίτίηχ&' άγνοΐς δόμοις. 265 

τοιαϋτ' έτίενχον μη φιλοβτόνωξ &εοΙς 
μηδ^ εν ματαίοις κάγρίοις τίοκρνγμαΰιν' 
ου γάρ τι μάλλον μη φνγϊ}ξ το μόρΰιμον' 
εγώ δ' έπαρχους «ξ έμοί 6νν έβδόμω 260. ουβ' άπ' 'ΐαμηνον (θθ δοΐιαίζ 
ίίΪΓ Ίαμηνον) λέγω, ονδε Ίαμηνόν 
άπολί'/ω, ΟίΤίοΙι άβη Ιειηβηοδ Ιβϊηβ 
ίοΐι ηΐοΜ 8,1» (νθΐ•§θ336 ΐοΐι ηίοΜ, 
ΐΆβί Ώοϊ Ιβαβΐ). Εΐη "^νβοΙίΒβΙ άθΐ• 
"ννβηάυηοτ ■ηίβ Ργοπι. 91 ώ δίος 
αί&ηρ . . καΐ τον πανόπτην ην'/.λον 
τΐλίον καλώ, 8ορ1ι. Αί. 859 ώ φθ'γ- 
γος . . καΙ τά Τρωικά πεδία προ- 
ΰανδώ. ϋίθ §1βίο1ιβ ΤηαθΒΪδ Α^. 1599 
από αφαγτιν ϊ'ρώΐ' (ιηϋ οΐθπι ^Ιβΐοΐίθη 
ΙιαηάβοΙίΓΪΜίοΐιβιι ΓθΙιΙθγ αφαγης). 
Ζα άπολέγω \§\. Α^. 504 τον άντίον 
δ\ τοίοδ^ άποατίργω }.όγον. 

261. εν ^νντνχόντων {των -πραγ- 
μάτων εντνχώς άποβάντων 8ο1ιο1.) 
^νίβ Ηί]ί. 129 πελομένων -/.αλώς, 
Ευιη. 775 όρ&ονμένων, 970 προ- 
(γρόνως επι-/.ραινομένων , 8ορ1ι. ΕΙ. 
1344 τελουμένων ειηοιμ^ άν. 

262. αΐμάΰΰων τό-θ^' ίτΐΓ αίαάααον- 
τας Εΐίβοίιΐ. — τότε, τνβηη ύβΓ 8ίθ^ 
βητιη^βη Ϊ9Ϊ, ά&ηη ϊβί β9 Ζβίί ζαιη 
ΟρΓβΓη. — εατίας, ά'ιβ ΟρίβΛθΓάβ, 
ν^Ι. βοΰ^ντον εΰτίαν 8ορ1ι. Ο. Κ. 
1495. 

263. τανρον.τονονντας 9εοίαι,ν ϊβϊ 
θΓΐί1α.Γθη(1β Ββίδοΐιηίί; ζα αίμάααον- 
τας εοτίας 9'εών, ■ννβίοΐιβ ιηίΐ; οιό' 
ίπενχομαι ζα βΐηβαι ΤιϊιηβίβΓ θγ- 
^αηζ{ \ντιι•(1θ. 

264 ί". Ότ^σω, άνα^τιαω ντίβ ΕαΓ. 
ΡΙιοβιι. 576 θήβαξ πνρώοας τάαδε 
Πολυνείκης Ο^εον^ί αΰπίδας ε&ηκε. — 
δαΐων, πολεμίων. — εα&ήματα, 
οινλα: (Ιβη Εβϊη(1βη 3,1)σβηοιηηΐθηβ 
πανοπλίαί ■νντίΓάθη άβη ΟτδΙτΙβΓη §β- 
■ϊ7θί}ι1;. — ατέτρω (3,18 "ννβϋι^ββοΐιβηΐί 
αηΙιβΓίθη) Λ^β 50. Υσΐ. ααοΐι Εαι•. 
Τγο. 573 "Κ'Λτορος οπλοις α-Λνλοις τε 
Φρνγών δορι&ηράτοίς, οΐοιν ^Αχιλ- λέως παις Φ&ίώτης στέιρει ναούς 
από Τροίας. — δονρίπηκτα, Ίπϋ άβτ 
Ιι&ηζβ ειη§β3ΐ;βο1ί<;. Ιη ΒβίΓβδ^ (3θγ 
8ΐ1;ίβ Γβΐηάΐΐοΐιβ Καβίαησβη αΐδ 
δίβ^βδζβίοΐιβη ΆΏ. άβη Τβιηρθίη (&η 
άβη Τή^ΐ^ρΐιβη) αηζαΙίθΓίθη ν^Ι. 
Ηοιη. Η 82 τενχεα αυλήβας οί'οω 
προτΐ Ίλίον ίρήν καΐ γ.ρεμόω προτΐ 
νηον Απόλλωνος εν.άτοιο, Α§. 583 
&εοΐς λάφυρα ταϋτα τοις κα•θ•' Έλ- 
ί.άδα δόαων επασαάλενοαν αρχαίων 
γάνος. Εατ. Ε1ιβ3. 180 ^εοΐαιν αυτά 
(ηαπιΐΐοΐι λάφυρα) παααάλευε προς 
όόμοις, βΙ»βη80 απ Ραΐαβίβη ΕαΓ. 
Βαΐίοΐι. 1212 αράσ^ω λαβών πψ.- 
τών προς οι•/.ονς -χλιμάκων προααμ- 
βάαεις, ως παβααλεντ] κράτα τριγ- 
λΰφοις τάδε λέοντος. — δίαΐτΐ; άβΓ 
ζ'^βίΤβΓ88 ^βΙ)βη ύϊθ Η&η(ΐ8θ1ιι•ί£ΐ6η 
άΓβί, •«'βΙοΗβ α,ασβηθοίιβΐηΐίοΐι Εα8 
βΓΐίΙϋΓβηάβη ΖαβαΙζθπ θη1;8ίαηάβη 
8Ϊη(1: &ήοείν (νοη άβιη ϊηΙβΓροϋθΓίθη 
έπεϋχομαι αΙ)1ΐ3,η§ΐ^ σβιηαοΐιί) τρό- 
παια, πολεμίων ό' έα&ήματα \ λά- 
φυρα δαΐων δονρίπληχ%^ {δονρί- 
πηχ&' ΏϊηάοΓί) άγνοις δόμοις \ ατέ- 
ιρω προ ναών πολεμίων ό' έο&ηματη. 

266. 8ο1ο}ιβ ευχαί βρηοΐι ιαΐι• ηαοΐι 
βη1;8ρΓβο1ιβη(1 άβΓ^βΐβαη^ 2535". 

267. ποιφϋγματα θΐηά 8ο1αΓβοΐ:βη3- 
Ιααίβ, άίβ αηίβν Β^ατίίβηι 8ο1ιη£ΐαΐ3βιι 
(ποιφναοειν) ΗειτοΓ^βδίοΒβη -ν^βΓάβη, 
8θ1ιθ1. εκφοβημαοι τοις δυναμένοίς 
έν.πλήξαι τους άκοΰοντας. 

269. Είβο1ί1β3 -«^ϊΠ ά\β ίΙαΓοΗ άίβ 
ΙααΙθη Καίβ ά&τ Ιαϋ^ϊ•ααβη αηίβΓ- 
1»Γθθ1ιβηβ Τϋί,ψΐίβίΐ; τνϊβάβΓ δαί- 
ηβΐιιηοη αηά άΐο ααβ^βλναίιΐίβη (57) 
ΓΰΙΐΓΘΓ ΓθΪθγΗοΙι (τον μέγαν τρόπον) 
αη Λβη δίβΐ^βη ΤοΓβη 3,αΓ8ίβ11βη. — 
έπαρχους {λοχαγούς, Κο<:ί;βηία1ΐΓβΓ) 38 ΑδΟΗΥΙ^Οδ άντηρετας έχΟ-ροΐβΰ τον μέγαν τρότΐον 270 

«5 επτατειχείς ίί,όδονς τάξω μολών, 
ΛρΙν άγγελονξ βτίεργνονς τε χαΐ ταγ^νρρόϋ-ων 
λόγων Ικέΰ&αί ααΐ φλέγειν χρείας νπο. 

ΧΟ. μέλει ^ φόβω δ^ ονχ ντΐνώβΰει κέαρ' δίτορίι. 

γείτονες δε καρδίας 275 

/λερι/Αναι ζωτίνρονΰί τάρβος 
τον άμφίτειχη λεών, 
δράκοντας ώς τις τέκνων 
νπερδέδοικεν λεγαί- 
ων δνβεννάτορας 280 Ιιαί; ΟαηίβΓ νβπηηίβΐ; ίατ επ' άνδρας 
ζπΓ ΗβΓβίθΠιιη^ άβΓ Κοηβίιτιΐίϋοη. 
ν^Ι. Α§. 1226 ηών ί'παρχος, ΡβΓ8. 
330 Κιλίκων έπαρχος. 

271. ίπτατειχεΐς εξόδους 8. ν. Ά. 
επτά εξόδους τειχέων, ν^Ι. Εατ. 
Ρΐιοβιι. 1058 τα 5' επτάπνργα κλ^- 
ϋ'ρα γάς ηηά 748 ελϋ'ών επτώπυργον 
ίς πόλιν (1. εξοδον) τάξω λοχαγούς 
προς πνλαιβίν , ώς λέγεις, ί'σονς 
ίβοιΰΐ πολεμίοΐΰΐν άντι%είς. 

272 £. Βοΐβη νοΠ νοη Η&δί; πηά 
πιΐΐ; Γ3,8θ1ι άίθ δί&άί; άυτοΐιβίΐβικίβη 
Μϊ1;1}6Ϊΐτιη§βη. — φλέγει (ίιιίΓ3.η9.) 
νπο χρείας, 68 βηίδίβΜ βίηβ 3,11- 
§βιηβΗΐβ ΑιιΓΓβ§τιη^ ΐπίοΐ^β άβΓ Νοί; 
3β8 Α•α§βηΙ»1ίο£8. 

274 — 355 βΓ8ΐ;β8 δΐαβϊηιοη: 
ϋΐβ ^πη§ί"^αΐιβη ΐ3ΓΪη^θΐι 68 ηΐοΐιί; 
ΐΙΙ>βΓ βίοΐι, <16Γ Μαίιηπη^ άβ8 Ε<;60- 
ϋβθ ζπ ^βΙιΟΓοΙιβη. Ιη ϊΙΐΓβΓ Απ^8Ϊ 
£α1ΐΓ6η βίβ βίοΗ άβη &Π^βπιβίηβιι 
δίτοπηαη^τϊίί' άμ{ άϊβ δϊαάΐ; νοΓ 
Αυ^βη ιιηοΐ ηιίβη άίβ (ϊδίίβΓ αιη 
Ηΐΐίβ αη. ,,λΥβΙοΙιβθ 8θ1ιδη6Γβ Ιι&ηά 
Ιίδηιιΐ; ϊΙιγ ίατ ιιη86ΐ• Ιι&ηά 6Ϊη- 
ίατίθοίίθη ? Βγϊπ^ άββίι&ΐΐ) ν6Γ(ΐ6Γΐ)βη 
ύΙ)βι• άΪΘ Γβίηάβ, νβΓΐ6ΪΜ δίβ^ άβη 
Βϋτ^θΓΠ. ΒβΜ3,§βη8'«'βΓΐ; ΛνίΪΓβ 68, 
\νβηη βίηβ 80 πταΚβ δί3.άί; νοπ 
Ηβ1ΐ6ηβη ^βΐίηβοΐιίβί; ■«'αΓίΙβ τιηά άΐβ 
ΟΓβτίθΙ άβΓ Ρΐϋηάβηιη^ 6Γάιι1ά6η 
ιηηβΐβ". ΒΪ6θβ (ΪΓβΐίβΙ -νν-βιάβη ιηΐΐ; 
άβη Ι6ΐ)1ιαί"ί63ΐβη Γ&Λβη ^βδοΙιΐΙάεΓΐ; 
ηαοΐι Ηοιη. / 592 κατέλεξεν άπαντα 
κήδε^ οσ' άν&ρώποιαι πέλει των 
αατυ άλώτι• άνδρας μεν ν,τείνονοι, 
πολιν δε τε πυρ άμα9ννεί, τέκνα δέ τ άλλοι άγονοι βα9νξωνονς τε 
γυναίκας, Χ 61 κακά πόλλ' επιδόντα, 
νΐάς τ ολλυμένονς ελκη&είαας τε 
Ο'ύγατρας και &αλάμους κεραΐξο- 
μένονς καΐ νήπια τέκνα βαλλόμενα 
προτϊ γαίγ. — ϋβη Οτββαη^ ίια^ 
τν^οΜ άβΓ (ϊββαιηίοΙιΟΓ νοΓ. 

274. μέλει ά. ί. ,,ΐοΐι 1>ΐη άβΓ 
Μ3,1ιη\ιη» θίπ^βάβη!:". δΛοΙ. μέλει 
μοι ών είπεν ο Ετεοκλή, άλλ' δ 
εν έμοι φόβος ουκ ήρεμεΐν με ποιεί 
και ηαυχάξειν. 

275 £Γ. γείτονες καρδίας μέριμναι: 
δοΐιοΐ. αϊ εν ττ} καρδία (νϊβΙηίθΙΐΓ 
εν τω ηπατί) μέριμναι, άΐβ ΆΤΩ. 
ΗβΓΖ6η 8ΐϊ;ζβιιά6η δοΓ^βη. — καρδίας 
ΐβΐ -πάβ Ηΐΐί. 74, 807 αΐ3 δροηάβαβ 
ζπ ΐ68βη (άίβ αοΗβοΙιβ Γοπα κάρζας 
ΛΫ^ϊΠ ϋΐηάοΓί ββίζβη). — ζωπυρεΐν, 
&ηίαο1ΐ6ΐι {ζωπΰρει τους ανϋ'ρακας), 
ΐίΙ)βΓίΓα§6ΐι 3,υο1ι Ευτ. ΕΙ. 1121 άν* 
αυ ΰν ζωπυρεΐς νείκη νέα. Υοη 
ζωπυροϋαι τάρβος (,,ί&οΐιβη ιηβΐηβ 
Αη§8Ϊ α,η") ίδϊ ^νΐβ νοη ταρ^ώ οάθΓ 
ταρβειν με ποιονσι άβΓ Αοο. τον 
άμφίτειχη λεών βΜΐΆη^ξ. Ε1)βη80 
Γβ^βΓί; ΕπΓ. Β&ΐίοΐα. 1288 καρδία 
πήδημα έχει \νίβ δέδοικα άβη Αοο. 
το μέλλον τιιιά ΐδί ϋβιηοδίΐι. 4, 45 
τε&νάαι τω δέει "ίνΐβ δεδοίκαοι ταϋ 
άβνα. Αοο. τοί'ς τοιούτους άποοτό- 
λονς νβΓΐ)υηάβη. 

278 £Γ. ,,'^'^ΐβ υιη ίΙΐΓβ ^ι1η^βη ύη 
Νββίβ (άίβ ηοοίι ηΐοΐιΐ; βϋ^^β) άίβ 
8θ1ΐθΐιβΤ3.υΙ)β άΐβ ϋΓ&οΙιβη, θοΐιΐΐιιιιηβ 
ΙιΗ.^βΓ§6ηοθ8θη, ίνϊι-οΐιΐβΐ;". Ζηλεχαίων 
(80 Ι,&οΐιηιαηη ί"ΐϊι• λεχέων) ν^Ι. ΑροΙΙ. 
Κ1ι. Ι 1182 λεχαίην φυλλάδα, Βίβ,χ- 8ΙΕΒΕΝ αΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 39 πάντρομος Λελειάς. 

τοί μεν γάρ ποτΐ πνργονς 

πανδαμν ΛανομιλΙ 

βτείχουΰίν' τι γένωμαί; 

τοΙ δ' έπ^ άμφιβόλοιΰιν 

Ιάτΐτονβί Ίίολίταις 

χερμάδ^ 6κριόε66αν. 

τναντί τρόπω, ^ιογενείς 

ϋ•εού, τίόλιν καΐ βτρατον 

Καδμογενή ρνε6%•ε. 

ποιον δ' άμείιρεΰΟ-ε γαίας πεδον 

ταβδ^ αρειον, έχϋ•ροΐς 

αφέντες τάν βαϋ•νχϋ•ον' 

νδωρ τε /ύιρκαΐον, εν- 

τραφέβτατον πωμάτων 

ο6ων ΐη^ιν Ποβει- 

δάν 6 γαιάοχος 

Τηϋ^νος τε παίδες. 28δ αΐ< αν. 290 295 άβΒ λεχηρών ηαοΐι Εητ. Ρΐιοβη. 1541 
λεχήρη), 8θ1ιθ1. νεμομένων επΙ της 
ν.αλιάς. — πάντρομος ηαοΐι άβπι 
ΗοιηβΓίΒοΙιβη τρηρωνα πέλειαν. — 
Ζηιη ΟΙβίοΙιηίβ ν§1. 490, Ηοιη. Β 
3083"., ΜοβΛ. 17 21, ΗοΓ. βροα. Ι 
19 αϊ αββΐοίβηβ ΐηρίιιταΐΐ^υβ ρηΠίβ 
3,νΪ3 8βΓρβη1}ίαιη 3,(11αρ3α3 ϋηιβΐ;. 

282. τοϊ μεν (285 τοϊ δε) ^ο, 
ΡβΓΒ. 571 τοϊ 8ε βρίβοΐι. 6βιηβϊη<; 
8Ϊη(1 άΐβ 8ο1ΐΛν^βΓΐ)β\ναίΓηβ1;βιι ύβτ 
ΓθίηοΙβ. 

284. τί γένωμαι; „•ν73,8 βοΐΐ αιΐ3 
ιπίτ τνβΓίΙβιι". ν§1. Ηοπι. ί 465 ώ 
μοί εγώ, τί ηά^ω; τί νν μοι μή- 
γ.ιατα γενηταί; 

285. τοΙ δέ, άΐβ δοΗΙβυάβΓβι, 
νβΙΛβ αυ8 άβτ Γβπιβ δίβϊπθ 3;αί' 
άίβ νβΓίβίάϊ^βΓ (ΙβΓ 8ΐ3,(1ίπΐ£ΐυβΓ 
νβΓίβη (ά-λροβόλοι, άγ.ροβολίαταί). 
— άμφιβόλοίαιν: 8ο1ιο1. πάντο&εν 
βαΧλομένοις. 

287. χερμάς (ΚΐβΒβΙδίβΐη) : ν^Ι. Εατ. 
Β&1ίθ1ι. 1096 αντον χερμάδας κρα- 
ταιβόλονς ερριπτον. — ο-Λρίόεαααν 
\νίβ χερμαδίω ον.ριόεντι Ηοπι. ^ 518. 

291. ποίον, ηίοΐιΐ; ποίας, τνεϋ 
γαίας πέδον "«γϊθ Είη Ββ»ΓΪ£Γ 1)β- 
1ΐ8,η<1β1<; ^γοΙ. Υ^Ι. Ργοιπ. 1 χ&ονυς τηλονρον πέδον, Ετιια. 292 χώρας 
εν τόποις Αίβυβτιτιοίς. — 8ο1ιο1. εάν 
ταντην, ψηΰί, την γήν προδώτε τοις 
πολεμίοις, ποίαν βελτίονα αντης 
ενρηαετε. Υ^Ι. ζτι 204. 

292. αρειον: άΐβ8βι• βρίθοίιβ Κοια- 
ρΒ,Γ&ΐϊν ίΐυοίι Α». 81. 

293. βαΟ'νχΟ'ονα: 8οΙιο1. ενγειον. 
Αυοίι Εηήρίάββ ηϊΐιιηΐ άΐβ Ει•αο1ιί- 
1»αι•1ίΘϋ; Βδοίΐβηβ : άίργ,ας χλοηφό- 
ρονς ν.αϊ βα&ναπόρονς γνας ΡΗοβη. 
647. 

295. ευτραφής, άΆ3 Τναοΐιβίηιιη 
£δΓ(1βΓηοΙ. ϋιη άίβ8βΓ Εί^βηβοΐιαίΐ; 
•ννίΠβη Λντιι•(1θ (Ιθη Ρίπβ^δίίθπι άββ 
ΙιαηύθΒ βΐϊβπδο λν^ΐβ άβτα Απόλλων 
κονροτρόφος 1)βίιη ΕΐηΙΐΓΐίί ίη άαβ 
ΜαηηββαΙίβΓ οΙθγ πλόκαμος (Οΐιο. 6) 
§β^βΐΜ. ν^Ι. Ηοιη. ψΊ41ί. 

296 £Γ. όσων: οΐΐθββ ΑΜ;Γα1ίί;ΐοη 
βη(1β<; θίοΐι ΒβΙίβηβΓ 1)βΐ ΑβοΙιγΙοΒ, 
^&τ ηίοΐιΐ; ϊη (Ιβη ΗΐΙίβίΐάβΒ. — 
ϋοαειδάν: 8ο1ιθ1. οτι της νγράς ον- 
βίας δεαπότης Ποαειδών. — γαιήο- 
χος άΆΗ Ηοιιΐ6Π8θ1ιβ Ερϋΐΐθίοη. — 
Ναοΐι Ηβθ. Τΐιβο^. 337 8ΐη(1 άΐβ 
Γ1ΰ33β ΚίηίΙβΓ ίΙβΒ Οΐίβαηοβ τιικί άβΓ 
Τβί1ΐ73. 40 Α80ΗΥΙ.Ο8 προς τάδ\ ω τίολιονγοι 
^ΒοΙ^ τοίβι μ^ν «ξθ3 
Λνργων άνδρολετειραν 
καταρρί-φοπλον αταν 
έμβαλόντες αροιύ%•ε 
κνδοξ τοΐΰδε Λολίταΐζ^ 
καί Λολεωξ ρντορεξ <ε- 
6τε τ'>> ενεδροί τε βτάϋ'ητ 
οί,υγόοΐξ λιταΐβιν. 

οίκτρον γάρ τιόλιν ώό' ώγνγίαν 

Αίδα προΐάψαί δορος ίίγραν, 

δονλίαν ψαφαρα βηοδω 

ντί' ανδρός ^Αχαιον 9εό%•εν 

περϋ-ομέναν άτίμως, 

τάς δε κεχειρωμενας αγε6&αί, 300 ■ 305 

είνορίι. 

310 299. προς τάδ^ {ίνα. ΗίπΜΐοΙί άαι•- 
αηί, πια (1β8•ίνϊ11βη) τνΐβ Ρβι-Β. 732. 

300. τοίΟί μεν, &18 οΐ^ ββ η&οΐι- 
ΙιβΓ Ιιίβββ: εμβάλοιτε, τοίς δε πολί- 
ταις ν,νδος αροίβ&ε. 

301 £. „ ιηαηηεηνβΓίϊΙ^βηάβδ , •^£ΐ£- 
£βιι•νν^β§τνΓ6ΐ•£βηάβ8 ϋηΐΐθίΐ". τιαταρρί- 
ιροπλος νοη άβΓ ΡβΓβοη ϋΐ3βι•ίΓ3;§•6η. 
Μΐΐ; καταρρίιροπλος ν§1. ρίιρααπις, 
8ΐ;ι•3.1). XIII 600 'Αλ%αΐ6ς φηαι,ν ό 
ποιητής εν τινυ άγώνι ■ααγ.ώς ψερό- 
μενον εαντον τα όπλα. ρί-φαντα 
ψνγεΐν (ΗοΓ. ο&ντα. Π 7, 10). ΙιΟ- 
•«τΐη8ΐίΐνβι•ηιηίβί; άνδρολετειραν ηήρα, 
ρίιροπλον αταν, ν§1. 761 τάν άρπα- 
^άνδραν κηρα. 

303 £. -Λνδος αροιϋ&ε (νοη αρνν- 
μαι) τοΐΰδε πολίταις, ,,ΐΙΐΓ ηιδ^βΐ 
τιηΒβΓβη ΜϊΛϋΓ^βΓπ 8ΪΘ^θ8Γΐι1ιιη νβι•- 
8θ1ιαβ'6η", ν§1. Ηοιη. α 240, ξ 370 
ω παιδί μέγα κλέος τ/ρατ' όπίααω. 
ϋθΐ• 8ο1ιο1. §'ύ)ί άϊβ ΕΓΜϋηιη^ πάνν 
αν νμνοΐαϋ^ε παρά των πολιτών 
ηαοΐι Ηοιη. /ί 95 πάβι δε κε Τρώ- 
εβαι (1)βϊ αΐΐβη Τι-οβΓη) χάριν καϊ 
ν,νδος άροιο. Α1)6ΐ• (ϋθ3βπι 8ίηη 
βη^ΒρηοΊιΙ; ηίοΐιΐ; ά&θ νοι•3,η8^βΙιβη(1β 
μεν (300), αηοΐι ηίοΐιΐ; Λϊθ £αι• οΐϊβ 
(τδίίβΓ \νβηίσβι• ρ3,88βη(1β Ββιίβηΐίΐΐη^ 
νοη -Άνδος; θηάΐίοΐι -νηϊΓΛβ ηια,η 
οίαηη άρεΐβΟ•ε οάβΓ άροιοΟ'^ αν βΓ- 
τναι-ίβη, -κ^ίβ (ΙβΓ 8ο1ιο1. νμνοΐα&ε 
αν Η&ί. 305 ίΤ. εατε τ Ί&ϊ νοη Εϊίδοΐιΐ βΐη- 
^βδβίζΐ; τιηι άββ 8ίηηβ8 ηηά άβΓ Ε,θ- 
8ροη8Ϊοη •ννί11βη. — βίίίροι (94) 
ΰτάΟ-Ύΐτε: ΙαΒί βηοΐι (άυτοΗ ηηΒβΓβ 
Βίίίβη) 1)βνβ^βη £β8ΐ; αη βητβη 
81;3,ί1;6η ζη νβΛΙβΛβη (ΙαΒΙ; βητβ 
Ηβΐϋ^ΐΐίπιβΓ ηίοΐιΐ; ζβΓ8ΐ;δΓβη, άαηιϋ; 
ΐΙΐΓ ηΐοΐαΐ αηΒζπν&ηάβΓη 1)ΐ•αυο1ιί). — 
οξ,νγόοις λιταϊοιν , 8ο1ιο1. ^ίά τάς 
ό^ν&ρηνήτονς λιτάς ημών. 

308. ώγνγίαν νάβ ΡβΓ8. 38 τάς 
ώγνγίονς Θήβας. 

309. Άίδα προϊά'φαι (ά. ΐ. άβηι 
ΤΤηίβΓ^Β,ησβ \νΘΪΐΐΘη) ηαοΐι άβηι 
ΗοηιβΓίΒοΕβη "Άϊδι προΐαιρεν {Λ 3). 

— ίορος άγραν 8θ1ιθ1. δια δόρατος 
άγρεν&ειΰαν (δοριάλωτον). 

310 £Γ. ,,Ζπ ζβΛίΌοΙίβϋιβηι 81;3,ηΙ>β 
{βποδω άγαΆΐα. ϋαίϊν) νοη ΑοΙιαβΓ- 
νοίΐί (ν^Ι. 7ΐ£.) 1)Ϊ3 αη£ άΐβ δίΛίίβη 
άβΓ ΟδίίβΓ δοΗηιαΙιΙΐοΙι νβΛταηηί; " . 
&εό&εν ,,Βίΐηιί; άβη βδίίβηι" ■ννΐβ 
ριξόϋ•εν ,,θο,ηιί άβι• Τνατζβΐ". Υ^Ι. 
569 πόλιν πατρωαν και &εονς τονς 
εγγενείς πορ&εΐν. Ηβϊηιβδίΐι νβι•- 
ϋΐηΐβΐ; πεδό&εν. 

313 £. τάς -ντΐνά ηϋΙΐθΓ Ιϊββίΐηιηιΐ; 
άητοΐι νέας τε και παλαιάς. — ε ί": 
8ο1ιο1. διέκοφεν τον λόγον τω 9ρηνω. 

— νέας ΐβί βΐηβίΐΐ)!^ ζυ Ιβββη λνΐβ 
Ηϋηδ^ νεάνις. νεανίας, νεανικός 
ζ\νβϊ- ΐ36ζ. άι-βΐθϋΐ)!» (Εαηι. 957, Εογ. 8ΙΕΒΕΧ ΟΕΟΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 41 6 ε, νέαξ τε καΐ παλαιάς 
ΐΛτίηδον πλοκάμων, περιρ- 
ρηγννμένων φαρέων. 
βοά δ' έκκενονμένα πόλις 
λαΐδος όλλνμενας μίί,ο&ρόον. 
βαρείας τον τνχας Λροταρβώ. 

κλαυτόν (ί' άρτίδρόποις ο^μοδρόπων. 
νομύμων προπάροι^εν , διάμειψαν 
όμφάκων τρνγεράν δρόΰον' 
τί', τον φ&ίμενον γαρ προλέγω 
βέλτερα τώνδε πράΰΰειν 315 αη(ί8(ν. 

321 Ρΐιοθη. 147, Απθίορίι. "νΥθερ. 1067. 
1069). 

31δί. ίππηδόν ηϊοΐιί; νηο ιππέων 
ανρίΰΟ^αι των πλογ-άμων (8ο1ιο1.), 
δοηύβπι δίν.ην ίππων (βϊη αηάθΓβΓ 
8ο1ιο1.) : „ αη Λβη ΗααΓβη Λτίβ Ρίβι-άβ 
πΐ3.ηο1ιιη3,1 3,η άβη Μϋΐιηθη ίοι-ί^β- 
ζθγΗ; τ^βΓάθη". Υ^Ι. Ηΐΐί. 437 «70- 
μέναν ΐππηδον άμπνν.ων πολναίτων 
τ' έπιίαβάς ΐμών, ΤβΓ^. Αβη. II 403 
Ιι-αΙιβΙ^&ίιΐΓ ρ3.8δΪ8 ΡηαιηβΪΒ, νίν^ο 
0ΓΪιιί))ΐΐδ α ίβπιρίο 0αθ33,η£ΐΓ3, αά7- 
ϋ9Γ[ϊΐβ ΜΐπβΓν&θ. — φαρέων βϊβίαϊ 
αΐβ 1&ιιι1)υ8. 

317 ί. ,,ϋΐβ 8ί&(1<;, νθΙΛβ θη*- 
νδΙΙίβΓί ■«'ίΓοΙ, βΓίδηΙ; νοη άβτα ■«'Ητβη 
6βθθΙΐΓβί άβν ^βίαησθηθη ΓΓαυβη, 
■ντβίοΐΐθ §θ8θΙΐίϊη(1β1; ΛνβΓοΙβη". ληΐς 
Ιί&άβηϊβϊ ά&5 ^Ιβϊοΐιβ "\νίβ ληϊάδΒς 
γυναί-Λΐς Ηοπι. Υ 193 ληϊάδας δε 
γνναί-Λας, έλεν&ίρον ημαρ άπονρας, 
ηγον. — ολλνμίνας: δοΐιοΐ. πορθΌυ- 
μένας, ν^Ι. Ειιγ. ΡΗοθη. 564 δτ/;ει δε 
πολΧάς αίχμαλωτίδας -/.όρας βία 
προς ανδρών πολεμίων πορ&ου- 
μένας. 

319. προταρβώ ντϊβ προφοβονμαι 
{πολέμους) Ή.ιί. 1005, θάνατον προ- 
ταρβονβα ΕιΐΓ. ίχ^. 360, 25, ,,ΐοΗ 
θθΐιβ ηιϊΐ ΕηΙθβίζβη τοΛβΓ". 

320 ΙΡ. „ Ββνβίηβη8•ϊν6ΐ•1; ίβΐ; ββ ίαι 
δϊβ ^Ιβίοΐι^βρβαοΐίΐ; νΟΓ (ΙβΓ Ζείΐ; πη- 
Γβϊ£ ^βρβαοΙίίθΓ ΗβΛΙϊη^β Χαβ βϊιι- 
ζυΐΕΐΐδοΙιβη, ά.Ιι. &18 ηηι•θϊ%βρβϋο1ίίθ 
ΗθΛΙίη^β ^βΙνβϋβΓί; ζυ -η-βι-οΐβη". 
ϋϊβθβ ΑΠβ^οηβ, άιίΓοΙι Λνείοΐιβ ο1α8 τοι•αιΐ8^βΐ!βηΛβ οΧλνμένας αυδ^β- 
ίαΙίΓί; -τΓΪΓοΙ, ίδί άιίΓοΙι άβη ββΙ)ΐ•αυο1ι 
νοη 6πά)ρα ηαΐΐθ^βίβ^ί;: ΗιΙϊ:. 1009 
τέρειν^ οπώρα ό' ενφνλαν.τος ονδκ- 
μώς, ΟΙααβΓβιη. ίν. 12 8. 785 Χ. ττολ- 
λην οπώραν Κνπριδος είσορΐίν πα- 
ργΐν α.•λραίαι περ-Λαξονΰαν οίνάν&αις 
χρόνου. Αιι£ ηπδθΓβ 8ΐβΠβ Ι36ζΐθ1ιί; 
δίοΐι &ιισβη9θ1ιβϊηΗο1ι (ϋβ ΧοΜζ νοη 
Ευδί&ίΐι. οραδο. 8. 355, 28 θΛ. Ταί". 
ίν μετοπώρω γάρ ου μόνον ν.αινόν, 
εάν, ώς τ/ παροιμία, αν&ος άναψυΐ], 
άλλα και. εάν ν,ατ Αιαχνλον αρτί- 
δροπος οπώρα νεάξουαα τρυγη^τ]. 
ϋαναηδ ίδί άβτ Τβχί; όμφάν.ων τρν- 
γεράν δρόαον ^βτνοηηβη δΐαΐΐ; Λββ 
ΙιαηάδοΙιΓίΓίΙΐοΙιβη δωμάτων στνγε- 
ράν όδόν. Μϊΐ; άρτίδροπος νσΐ. Ηϊΐί. 
358 κλάδοΐΰΐ νεοδρόποις, Ώχϋ δρό- 
σο ν Ρϊηά. 01. νΠ 2 αμπέλου 
δρόαω. 

323. τί: 8θ1ιθΙ. τί γάρ δει πολλά 
λέγειν, νΐβΐηαθίιι• „\ν3,8 83.§6 ίοΗ ΐ3β- 
νθΐηβηθ'ϊνβι-Ι; ; ηιβίιι• αΐβ άαδ; Λβηη 

■«νβΓ ιοί ΐβί, ϊθΐ; 1)βδ8ΘΓ άΆΤΆΏ. ΆΪβ 

άίβδβ, (Ιϊβ ^βδοΐιϋηίΐβΐ; Λνβΐ'Λβη". 
Βίοηιββίά νθΓΠΐηίβί; τί γάρ; φ&ί- 
μενόν τοι προλέγω. — Ιη προλέγω 
ΙΐθΜ πρό άβη ΐη βέλτερα τώνδε 
πράααειν Ηβ^βηάβη Βθε^ΓΪβ" τίθδ Υογ- 
ζη^8 ρΐβοηβ,δΐίδοΐι ΗβΐΎΟΓ. ν^Ι.Ρίηά. 
Χβπι. II 18 έξοχώτατοι προλέγονται. 
— ϋϊβ Γοηη βέλτερος. βέλτατος ΐδΐ 
1)61 ΑδοΙι^Ίοδ άϊβ §β\νδ1ιηΗο1ιβ, ηϊοΐιΐ; 
βελτίων, βέλτιατος. — βέλτερα πράα- 
αειν Λνΐβ Α§. 1444 άτιμα ό' ουκ 
επραξάτην, Εατ. ΕΙ. 1359 ευδαίμονα 
πράααει. 42 ΙδΟΗΥΙΟδ πολλά γάρ, εντε Λχόλις άαμαβϋ-τ}, 
έ £, δνύτνχη τε πράύΰεί. 
άλλος ί' άλλον αγεί, φονεύ- 
εις τα 8ε ΛνρφορεΙ' 
χαπνω χραύνεταυ %όλι6μ αΛαν. 
μαινόμενος ί' επιπνεΐ λαοδύμας 
μιαίνων ενΰέβείαν 'Άρηξ. 

κορκορνγαΐ δ' αν αΰτη, ποτΐ ό' 

οροίάνα τίνργώτις. 

προς ανδρός δ^ άνηρ δορί χαίνεταί' 

βλαχαΐ ά' αίματόεβΰαι 

των επιμαΰτιδίων 

άρτιτρεφείς βρέμονται. 325 330 8(Τ0})}ΐ. 335 325 ί. γάρ Ιοβ^τύηάβί, οΐβη Ηατιρί;- 
^βάΒίΠΐίβιι ■κλαντον κτε. {τί\ τον . . 
ποάααειν είθίχΐ; ραΓβηίΙιβίΐβοΙι). — 
ΐντε δαμαΰΟ-Ύ} : ζπ 243. Υ^Ι. Α§. 
762 οτε το %νριον μόλτ] τιηά υηίβη 
750, Εαι•. Ρΐιοβη. 563 ο-ψειδαμαΰ^εν 
αατν Θηβαίων τόδε. — πολλά δν- 
οτνχη τε ΐύΐ πολλά γ,αΐ δνατνχη 
\νΪ6 8ορ1ι. ΡΜ1. 583 ποΉ' εγώ κεί- 
νων νπο δρών άντιπάαχω χρηστά τε. 

327 £. άγεί, 8θ1ιΐ8ρρί; ^Ιβ ββ- 
ίαησβηβη £ογ1;, ν^Ι. άγειν και. φέρειν 
(ρΙϋηάβΓπ). — τά δέ, τνβϋ αη άϊβ 
δίθΙΙβ νοη Ρ6Γ8οηβη (άλλον) 0-β^βη- 
θΐαηάβ ίτβίβΏ.: ,,ειηάβΓβθ βίιβοΐίί 6γ 
(βΐη αηάβΓβι•) ίη ΒΓαικΙ". — πνρ- 
ψορεί Ιαΐβΐ Ιι-αηβίϋν, Ηβίιηδδίΐι 
νβπηαίβΐ; πυρπολεί. 

330. μαινόμενος επιπνει (ίη ■^νίΐ- 
άβΓ Εα,εβΓβϊ ϊο\)ϊ): ν§1. 8ορ1ι. Αηΐ;. 
135 πυρφόρος, ος τότε μαινόμενα 
^ύν ορμά βα%χεΰων επεπνει. — 
λαοδάμας: %υρίωςτό επί&ετον'Άρεως 
είρηται. Τνβηΐ^Βίβηβ Ιιβίβΐ; ΑΓββ 
βροτολοίγός, 

331. μιαίνων εΰοέβειαν, ά. 1ι. 
ηΐοΙιίΒ ΗβϊΗ^θθ ΛνίΓοΙ ^βαοΐιίβΐ; τιηά 
"βδοΐαοπί;. 

332. ν,ορτιορυγαί: 8θ1ιθ1. ταραχαΛ 
■Λεκωμωδηται δε η λέ^ις, γ§\. Αή- 
βίορίι. Γγϊθ. 991 λϋαον δε μάχας 
κκΐ κορκορνγάί, ΙιγΒ. 491, ΤιΥΌ. 387. 
— άατη (τιπι άββ ΫβΓβιηαββΒ "^ϋΐβη 
ίΐΐτ οΙα8 ΐΐΙ)βΓΐίο£6Γίο άατυ ^βΒβίζί) νοη άβη νβΓΒοΙιίβάβηβη ΤβΠβη 
(δίΓαββη) (ΙβΓ δί&άΐ;. — ποτΐ, ηαπι- 
Ιϊοΐι άατη (ηΐιβτΐίβίβτί ΐβί ποτΐ πτόλιν 
δ', νβΛβΒΒβΓΐ νοη ΗθΓΠΐ8;ηη), §θ^βη 
άΐβ δίαάί Ϊ3ί; βΐηβ ϋπίΛναΙΙτιη^ §6- 
ήοΐιΐβί;, Λνβίοΐιβ 8Ϊβ Λνΐβ βίη ]&§ά- 
ηείζ τιηΐΗοΙιΙϊββΙ;. δοΐιοΐ. όρκάνη το 
&ηρατι•)ΐόν δίκτυον ό καΐ ααργάνη 
καλείται, ΡΗοί;. ορκάνη' 6 περιέχων 
τοίχος οΐηηΰΐν η χωρίον, λέγεται δε 
από τοϋ ερκος ο εοτι περίβο?^ον 
φράγμα. ΥβΓΒΐβΙιΙ; ηιαη όρκάνη νοπι 
ία^άηβίζ, 80 Ιι&ί ταΆη (Ιϊβ ΑτιβΑπιο^β- 
τνβϊδβ, τνβίοΐιβ ζπ 64 1)θ8ρΓθθ1ιβη ϊβΙ;: 
,,ηϊοΐιί; βΐηβ όρκάνη §&νίδ]ΐϊύίο\ΐ6τ 
ΑτΙ, ΒοηάβΓη ΛναΙΙ&Γίΐσ ". 

334. 8θ1ιθ1. παρά τό 'Ομηριν.όν 
,,άνηρ δ' άνδρ' έδνοπάλίξεν" 
(ζ/ 472). 

335 υ. ,,ϋαΒ Βΐυΐίψβ αβΗδΙιβ 
(8ο1ιο1. επι των άσημα φ&εγγομένων 
νέων την βληχην ε&ηκεν) νοη 8ϋυ§- 
Ηη^βη, άίβ ^θΓαάβ 3,η άβΓ ΜαίίβΓ- 
ΒηΐΒΐ; ^βηΙΙΙΐΓί; ντβΓάθη" ϊβΙ; ά&8 
ΛνίηιηιβΓη νοη ΚΐηάβΓη, (Ιΐβ νοη 
άβΓ ΜυίίβΛπίδΙ; ^θήβββη ηηά ^β- 
ίδ<;6ΐ;ΛνβΓάθη. ^ί^η5θ^βΗ^,ηά8^11^^£1;βη 
§βΙ)βη άρτιβρεφείς. 

338. ,,ϋαβ ΡΙϋηίΙθί-η ΐβΙ άθηι Ηίη- 
τιηΛ ΗθΓΓθηηβη ^βΒθΠΙ;", ά. 1ι. άΐθ 
βίηβη ίτα^βη £θΓί, ίΐΐβ αηάβΓη Ιίοηι- 
ηιβη ζυηϊΛ υηι ζιι Ιιοΐεη. Ύφ-. 
^α^η^;. III 69 ρΓθ£ίΐηοΓηηι β&ΟΓοηυη- 
<ΐη6 (ΙΪΓθρίϊο, θδΤθΓθηίϊιιηι ρΓ&β<.1&8 
ΓβρβΙβηίΐηηιηνιο (ϋΒοητΒϊΐΒ. Μίί 81ΕΒΕΧ αΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 43 άρπαγοά δε διαδρομαν δμαίμονες' 

^νμβολεΐ φέρων φέροντι 

καΙ κενός κενόν καλεί, 

^νννομον %^έλων εχειν, 

ούτε μείον οντ Ϊ6ον λελιμμένοΐ' 

τίν εκ τώνδ^ εΐκάβαι λόγον τίάρα; 

Λαντοδαπος δε καρΛος χαμά- 

δΐξ Λεβών άλγννει, 

πικρόν ά' 'όμμα <ταν> 0•αλαμη7ίόλων' 

Λολλά ί' άκριτόφνρτος 

γάξ δόΰις ονηδανοΐξ 

έν ροΟ^ίοίζ ψορείται. 340 345 ομοίίμονες ν^Ι. ν.άαιν 481, 8ορ1ι. 
Γγ§. 839 η' 5ί μωρία μάλιατ' άδελφη 
της πονηρίας Ι'φν. Ιη διαδρομάν 
ίβί δια νάβ ίη διαπρέπον ΡβΓΒ. 1010 
&18 8Ϊηβ 1αη§β δϊΐΐϊβ ζυ βρΓβοΙαβη. 
Υ^Ι. ΖΤ1 27δ. 

339 ί. ΗβΒ^οΙι. σνμβολεί• ανντνγ- 
χάνει. — φέρων βΐη ιηίΐ; Ββυίβ Ββ- 
ΙαάβπθΓ, -/.ενός βίπθΓ άβΓ Ιίβίηβ ΒβαΙθ 

341. ξνννομον, 8θ1ιθ1. κοινωνόν. 

342. οντε μείον οντε ΐαον. 8ο1ιο1. 
πλείονος όρεγόμενος. ^βά^τ ηιδοΐιΐβ 
(1α9 ιηβΐδίβ ΒΪοΙι αηβϊ^ηβη (δια 
τούτον τους πλεονέ-Λτας εμφαίνει 
δοΐιοΐ.) — λελιμμένοι: 8θ1ιο1. λαβείν 
βονλόμενοί. ν^Ι. λελιμμένος (8ο1ιο1. 
επίϋ-νμών) 367 ιηϋ Οβη. ϋβΓΡΙαΓΟ,Ι 
1)βζίβΗί; 8Ϊο1ι αυί" άϊθ ΐη ιιενος ■αενόν 
Ηβ^βηοΙβ ΜβΙΐΓζαΙιΙ. 

343. τίν' . . λόγον ΐϋτ τί . . λόγος 
ηαοΗ θΐηθΓ νβπηηΐταηρ^ νοη ΌϊικΙογΓ: 
,,ντβΙοΗβ ΒθΓεοΙιηαη^ Ιαβί; θΐοΐι ΙιίβΓ- 
3,119 βηίηβ1ιιηβη?" ά. ΐ. „\ν&8 1αβ{; 
βίοΐι αΐβ Ει-^θΙιηίβ άβδββη εη\•αι•ίβη?" 

345 ί. άλγννεί . . θαλαμηπόλων 
8. ν. α. άλγννει τάς θαλαμηπόλους, 
ωοτε πικρόν είναι το όμμα αντών, 
,,Μϋ ΤΓΪηβη Ϊη άβη Αυ^οη θβΗβη 
68 (Ιίβ δοΙιαίΓηβήηηβιι χηΐί αη, ντΐβ 
άΐβ ια&ηηί^&ΐίί^β Γηιοΐιί; ααί άβπι 
Βοοίβη νβΓδοΙιίϋΙβί; -η-ΐΓά". ΧαοΗ 
άλγννει βίβΐιΐ; γ.νρϊΊαας ίη άβη Ηαπίΐ- 
θοέπ,Γίβη, τνβίοΐιβθ (Ιΐβ ΚεβροηΒίοη 
ηηΛ άβη 8ΐηιι θϊογΙ; ιιη(1 νίβΠβίοΙιί; 
αυβ ά&τ ζη άλγννει 1)βΐ§ββο\ιτΐθ\3βΏ.Βη ΕΛΓάπιπσ κνρίας {ά. ί. θαλαμηπό- 
λους) εηίδί&ηάβη ΐθί;. — τάν ί$1; άβΓ 
Κβδροπδΐοη ζΐΐ1ΐβΙ)Θ βΓσα,ηζί;. — 
θαλαμηπόλος Ηοια. η 8 (ϋβ ΚαηιιπθΓ- 
ίτατι (8ο1ιο1. ή τοϋ οίκου προνοοϋοα) 
ηηά θάλαμος άΐβ Κβιηβηειί;β (ΙβΓ 
Ναυβίΐίαο,, άασβ^βη 1)βάβτιίβ1; β 337 
θάλαμος άίβ νοΓΓ3.ί8ΐί3.ηιιαβΓ. 

34711. ,,ϋΐβ ΓθίοΙίΘ ΟαΒβ άβΓ Ει•άβ, 
οΐιηβ ΙΙηίβΓδοΙιΐβύ άτίΓοΙιβϊηαιιΛβΓ- 
^Θΐηβη^, -νν^ΐΓά -η^βίίβΓ ^βδοΐιίθρρί ίη 
^βήησδοίιαίζί^βηι Ηίη- ηηά. ΗβΓ- 
ΒοΙιΙβίΓβη." Υ§1. Οίο. άίν. Ι 369 βχ 
ΙιΟΓΓβίβ άη-βρίηιη βίϊαδίιηΐΓ^ιΐθ ίπι- 
ηιβηΐΛΐηι νίαβ οηιηί8ς[ΐΐβ αησίροι•ίαΐ8 
οοηδίΐΒ,νθΓαΐ. — ουτιδανοϊς, Λνβίΐ άΆΆ 
δοΐιοηβ ΟβΙιβίάβ "ί^ίβ -ητβΓίΙοδββ 
βπί; 1>β1ΐ3η(1βϋ; \ν^ίι•(1. — 8ο1ιο1. 
τροπικώς ρόθια εΐπεν τα αννεχη 
■λΐνήματα [των πολεμίωνί- 

3502". δοΗοΙ. μεταΰτάοαι εις δου- 
λείαν οΐΰονΰΐ την των πολεμίων 
εννην. Ζα άβΓΒβηίβ, "ννβίοΐιβ (οτίτ- 
^βδοΐιίβρρΐ; Λν^ίηΙ, ^βΙιοΓβη αποΐι άίθ 
δήβσθ^βίαη^βηβη Ειαπεη , άβηβη 
ά&Β 8ο1}ίο1ί83.1 ΙίβνοΓθΙβΙιΙ; ίη άβΓ 
6βΓ3,η^βη8θ1ΐ8;ί1; αΐβ ΚβΙ)8\νβί1)βΓ ζα 
ιΐίβηθη: 81ί1ανίηηθη, άίβ (Ιαβ ίΐιηεη 
ηβαβ 1,61(1 (ΙβΓ ΚηεοΙιΐΒοΙιαΛ ΙίΟΒίεη, 
Ββΐιεη ίη άβΓ (ι6ί3.η^βηθθ1ΐ3,Γ1; (Ιβπι 
ΒβΙί βίηβ9 ^Ιΰοΐίΐίοΐιεη (υηά Ιιοοίι- 
πιΰϋ^βη) Μαηηεβ αΙβ βίηβδ Γβίηά- 
Ββΐί^βη 8ί6§βΓ3 βηί^οσβη. Είη 
Οε^βηβίαηά (16γ ΗοίΤηυη^ (υηά 
δβΐιηβυοίιΐ) ίβΐ; ίϋΓ βίβ — ά6Γ Τοά 
&1β Ηί1£β ξβ§βη ΚηπιιηβΓ ιιη(1 Τια- 44 Α80ΗΥΙΟ8 δμωίδεξ δε χαίνοΛημονες <^λέ%θξ 
Λροβμένονΰίν'^ αίχμάλωτον 
ανδρός εντνχοϋντοξ ώξ 
δυβμενοϋς νπερτέρου' 
έλπίξ έΰτι ννκτερον τελοξ μολεΐν. 
τίαγχλαντων άλγέων έπύρρο&ον. 350 355 ηθπ." καινοηήμονες βΓΪηηβΓΐ &η 
άβη (ϊβίΐ&ηΐίβη , τν^βίοΐιβη άβτ 3,ιΐ3 
1ίΓΪβ§8»β£&η§βηβη ΓΓαηθπ 1)68ί.β1ιβηάβ 
ΟΙιΟΓ Εατ. Ιρίι. Τ. 1117 &ΐΐ88ρήοΜ: 
λατρεύω . . ξηλοναα τον δια παν- 
τός δνοδαίμον' ' εν γαρ άνάγκαις ον 
κάμνει ονντροφος ων <^ε| άρχάς'^ 
δνΰδαιμονία' το δε μετ' εντνχίαν 
ν.α•Λονΰ%'αι ^νατοΐς βαρύς αιών. — 
ϋίβ Λνοι-ίβ λέχος προσμένοναιν θΐηά 
ΖΠΓ ΗβΓδίβΙΙπη^ οΐβθ 8ίηηβ8 βτ§ΆΏζϊ. 
ϋΐβ ϋΙ)βΓΐΪ6ίβι•1;6ΐι Τνοι-ίβ νέαι. τλή- 
μονες εννάν ^ββίαΐίθη ^βΐηβ Κοη- 
Βίηαΐίΐίΐοη ιιικί βηίδρτβοΐιβη ηϊοΐιΐ; 
άβιη ν6ΐ•8πΐ3,ββ άβΓ 81;Γορ1ιβ; ίη 
ν'αί τλήμονες Ιί&ηη πιαπ βΐηβ (ηΐοΐιΐ; 
ζηίΓβίϊβη(1β) ΕιΜϋΓοη^ ζα -καινοπή- 
μονες, ΐη εννάν ζη λέχος ββίαβη. — 
Μΐ<; προομενονϋΐν ν^Ι. 8ορ1ι. Τγ&οΙι. 
525 τον 6ν προομενονσ' άζοίταν. — 
δυσμενούς, οία δβΐίβη άβΓ Γ3-11 Ββϊη 
■ννΪΓοΙ, τν&Β Αο1ιί11β\ΐ8 Ηοιη. 1 343 83.^: 
την ετί &νμον φίλεον δουρικτητην 
περ εονσαν. Υ§\. 8ορ1ι. Αι. 211 
λέγ', επεί οε λέχος δονριάλωτον 
οτέρ^ας ανέχει θούριος Αίας. — 
ελπίς . . μολειν: ν§\. ΕιΐΓ. Ηβϊ. 432 
έληΐς δ' εκ 7^ πλοναίων δόμων 
λαβείν τί νανταις. — νν•>ιτερον 
τέλος 8. ν. Ά. τέλος 9ανάτοίο βία,ίί 
(1θ8 τέλος γαμήλίον. — επίρρο&ος 
"νν^ΐβ Ηοαι. ζ/ 390 τοίη οι επίρρο9^ος 
ήεν Ά&ήνη, ν§1. Μ 180 /ίαναοΐαι 
μάχης επιτάρρο&οι ήσαν (ΗβΙίβΓ ΐηι 
Καιηρίθ). ϋβΓ (ϊβάαηΐνβ "ίνίβ 323 ί. 
υηά Ευι•. Ηϊΐί. 86 θανούσα τώνδ' 
άλγέων λα&οίμαν. 

356 — 706 ζΜΓβΐ1;β8 Ερβΐβο- 
άιοη. ΕΐβοΜβθ ίή!;!; αιιί ηιϋ; Μβ- ΙαπΐρροΗ (395), ΜβσΒ,Γβτΐδ (459), 
Ιι&8ΐ;1ΐ8η69 (607 ί".), αιη άίβ Μίί- 
ίβϊΐηη^ (Ιβδ Κΐΐη(ΐ8θ1ιαίί;βΓ8 (66 ίΤ.) 
βηί^β^βηζυηβΐιιηβη , ν^Ι. Εϊηΐ. 8. 9 ί. 
Βίβ βΓ8Ϊβ 8ζθηβ, άθΓ Μϊϋβίρτιηΐΐΐ 
άβ8 81;ηο1ίβ3, ^Μ βίηβ ^Ιαηζβηάβ 
8ο]ιΐ1(1βΓΐΐη» άβΓ θΪ8ΐ>6η £βίηά1ίο1ιβη 
ιιη(1 άβΓ ΐΐιηβη αη άβη 8Ϊβ1)βη ΤοΓβη 
6η1;§6^βη8ί6]ιβη(1θη Τ1ιβΐ33,ηί3θ1ιβη 
ΗββΓΜΙΐΓβΓ. Ιη άβΓ ζτνβΐίΘπ 8ζβηβ 
ηΐ3.ο1α1; οΙβΓ ΟΙιογ άβη νθΓσβ1)1ϊο1ιβη 
νβΓ8ΐιο1ι ΕίθοΜβδ νοη (3θπι ^βηβΐ- 
νοΠβη Ζ-5ϊ^βίΐ£&ιηρ£ ταϋ άβηι ΒηιάβΓ 
ζυηίοΙίζιιΙίΕΐίβη. ϋ&ιηϋ φ.1)ί άΐβδθβ 
Ερβίδοάΐοη άϊβ θίΙιΐΒοΙιβ Μοίί- 
νΐβιτιη^ ΓΰΓ οΐβη ΓηίβΓ^αη^ άβΓ 
&Γ^νΪ8θ1ιβη Ηββί'ίαΙίΓβΓ υικί άβΓ 
ίβίηάΐίοΐίθη ΒηίάβΓ. — Τνΐβ αυοίι 
βοηδί 1)61 Αδοΐιγίοβ άα, -ννο άβηι 
Ώί&\ο§β αηϋθίίΓορΙιίδοΙιβ ΟΗοήΙία 
βίησβίίϊσί; βΐηά, 87ΐιιπιβ1;ηΘ (1θ3 
ϋΐαίοσβ 8Ϊο1ι η&ο1ΐ"ίνβί8θη ΙαΒΙ;, βο 
\ΐΆΪ ΕίίδοΗ (ΙαΙιΛ. ί. Ρΐιίΐοΐ. Βά. 77. 
1858. 8. 7615".) βγπιπίθίΓίδοΙιβ Αη- 
Ια^β &υο1ι ίη άβη 8ίβΐ36η Κβάβη 
άββ Βοίβη τιηά ΕΓντίάθΓαη^θη (1θ3 
Είβοΐίΐβδ ■^αΙΐΓ^βηοηαηιβη. ϋα αη 
βίηίί^θη δΐεΐΐβη άβι Τβχί υηδΐοΙίθΓ 
οΛβΓ Ιΰοΐίθηΐιαίΐ; ΐβί, ΙϋβΙ βίοΐι οΐΐβ 
νβΓ8Ζ3,1ι1 ηίοΐιΐ; 1)βί αΐΐβη ΡαΓίΐβη 
ηιίΐ νοΠθΓ ΒβδϋιαηιΙΙιβϋ ίθδίβίβΠθη. 
ϋοοίι βοΗβΐηί ηιΐΐ; ΒβΐδθϋβΙ&Ββυησ 
άβΓ ζ^βϊ αηΙίίΐηίΙΐ^ΘηοΙθη ΥβΓββ άβθ 
Βοίβη 362 ί"., οίβηβη άΐβ ζ^νοϊ ζυΓ 
η;ΐο1ΐ8{;βη δζβηβ νΛθΐΊθίίθηοΙοη ΥθΓββ 
άθΒ Εί6οΗβ3 662 ί. θηίΒρΓθοΙιβη , άΐβ 
βΐΐοοίθηιη^ (Ιβΐ' ο-αηζβη Ρ&Γΐίβ 
364 — 661 ίοΐδτβηοΐβ ζη 8βΐη: Ι Π ΠΙ ΓΓ 

^Γ20— ΕΓ20|σϊρ.αΊ^Γ14— ΕΤ14|άΐ'τ.ίΐ;'! ^Γ14— ΕΤ14 | στρ.β'Ι ^Γ20— ΕΓ20|α»'τ.| V VI VII 

^Γ22— ΕΤ22 Ι ατρ.γ' \ //Γ29— ΕΤ29 | άντ.γ' \ ΑΓ22—ΕΤ22. 8ΙΕΒΕΝ ΟτΕΟΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 45 ΗΜΙΧ. ο τοί 7ΐατό:ΐτης, ώζ έμοί δοκεΐ, βτρατον 
τίενϋ-ώ τιν' ί^μΐν, ώ φίλαι^ νεαν φερεί, 
6:τονδή δίώκων 'ζομτίίμονς χνόας Λοδών. 

ΗΜΙΧ. καΙ μην αναξ δί' αυτός ΟΙδύπον τόκοζ 
ειβ' άρτίκολλοξ αγγέλου λόγον μα%•εΐν. 
βτΐουδι) δε καΐ τοϋδ' ουκ ά'Χαρτίζει τιόδα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

λέγοιμ αν ^είδώξ ευ τα των εναντίων, 
ώξ εν Λυλαις εκαβτος εϊληχεν τίάλω. 

Τυδεϋς μεν ηδη Λρος πύλαιΰί Προιτίΰιν 360 356. ϋηίβΓ ηαίχόριον ίθΐ ΜβΓ άβΓ 
ΡϋΙΐΓθΓ άθ3 Η£ΐ11)θ1ιθΓ8 ζη νβΓδίβΙιβη. 357 Γ. νεαν: §6πι ■«άΓοΙ 3,ιΐ8 άθΓ 
Εΐΐθ ιιηά Ηαδί; άθ3 Βοίθη αυί άϊβ 
"ΝΛ'ΐοΗίί^Ιίβίί; ββϊηθΓ Μίίΐβϊΐιιιι^ ^β- 
θοΜοθδβη. — δίώ-λων. ζα 90. — 
ποδών ΪΒΪ σβη. ιΙβΓ. ζη χνόας {ν§1. 
137): τηβ ίΠβ Αοΐΐδβη (Ιβη λνασοη, 
80 1)β•ίνθ»βη άϊβ Γύββ άβη ΚοΓρθΓ 
ίοι-ί;. Αα£ -ννβΐίβΓθδ οίαιί άΐβ Λ^βι•- 
§1θίο1ιιιηι^ ηϊοΐιί; })βζο§βχί -ννβΐ'οΐβη, 
\νίβ ^ιβ^ 8ο1ιο1. πιβϊηΐ;: χνόας ποδών 
μεταφορικών ίΐπΐν τα αζρα τών 
ποδών. Υ§1. αυοίι _ Ηβδ^οΗ. κνονς' 
ο εκ τον άγονος Ί]χος. λέγεται δε 
ν.αϊ γ.νόη' '/.αϊ ό τών ποδών ■ψόφος, 
ως Αίαχνλος Σφιγγι. 

359. και μην άίβηί Ηαηβ^ Ι^βΐ (Ιβι 
Αη1ίϋηάΐ§τιη§ ηβα α,αίΐΓβίβικΙεΓ Ρβι- 
Βοηβη (Ιαζυ άϊβ ΑαίϊηβΓίίΒαιηΙίΘίΙ} αυί 
βΐβ ζυ Ιβηΐίβη. 

360. εΐαυ αΐβ ΡΓϋββηδ Λνΐβ Ηοπι. ξ 
102 οί'η δ' "Άρτεμις εΐβι, Ευιη. 242 
ποόβειμι. — άρτίν.ολλος (δο Ραΐβγ 
ίίΪΓ άρη'κολΡ-ον, •ίνβ1θ1ιβ3 άβΓ νβΓ- 
ιαθίιιίΗοΙιβη ΡΓαροδϋίοη είς "'^ν^β^βη 

1. Προιτίδες 1»βΐ Αθοίι. Τγάβαβ, 

2. Ήλέκτραι Καραηβνΐδ 

3. Νηΐσται , Είβοΐίΐοβ 

4. 'Ογιιαϊαι {'ίίγνγίαι) Ηϊρροιηβάοη 

5. ΒορραΙαι ΡαΓίΙίθηορΕιίοβ 

6. 'Ομολωΐδες ΑιηρΙιίαΓΕΟβ 

7. Κρ-ηναΐαι Ροΐ^ηίΐίβδ 
ϋβΓ Καιηβ Βορραΐαι ίβΐιΐί Ιιβϊ Εαή- " Υ\ΐ)ίαται. 
ρϊ(1θ3, ν?^βΐ1 β3 1»βΐ ϊΐιιη αΐδ ΙβΙζίββ 
ιηϊί ίβδομαι 1)βζβΐο1ιηβ1; \γΪΓά. Ιη 
^ΙβΐοΙιβΓ "^βΐδβ ίβΐιϋ })6Ϊ Αδο1ΐ7ΐθ3 
άβΓ Ναιηβ Κρηναΐαι. Βία,ίΐ; Βορραιαι, 
Ιιβϊβί ΐ3βί απΛβΓβη (Ρααδ. IX 8, 3ΐϊ., 
ΑροΙΙοίΙ. ΠΙ 6, 6) (Ιαβ δΙαοΙΙίοΓ ^βδβίζί Λντιτάβ), ^βηατι αη^βραβΐ, 
^βΓ3,(Ιβ Γβοΐιΐ;. Υ^Ι. Οΐιο. 578 όπως 
αν άρτίν.ολλα ανμβαίντ) τάδε, 8ορ1ι. 
Τγ&οΙι. 58 εγγνς δ' οδ' αντος άρτί- 
πονς &ρωΰκει δόμους (8θ1ιθ1. ηρ- 
β,οομένως τω καιρώ). — μα&εΐν 
ΙίΟηδβΙταίΐν ζτι άρτίτιολλος. 

361. ουκ απαρτίζει: (ϋβ ΒβζϊβΗιιη^ 
απί άρτι'κολ/Ιθ5 ΙοΒΙ; βΛβηηβη, άαβ 
άπό ϊη άπαρτίξείν ηβ^ειίΐνβ Ββ- 
(Ιβηίπιη^ Ιιαί: ,,ΜΒΐ ηϊοΐιΐ; -απΓβοΙιί; 
(ζη δρϋί;) Ιίοπιιηβιι". ΑηάβΓβ Ηββγοίι. 
άπαρτί' άπηρτι,σμένως' Αιβχνλος 
Ά&άμαντι. Υ'βΐΐ ^ΐ^I1^β^β Ή.&ηά- 
δοΐιηίίβη ον καταρτίζει Βϊβίβη, νβΓ- 
ιηυίβί λΥβΐ! εν ■καταρτίζει. 

363; ώ? ίΰΓ ως τ' Βίοιηββίά, οία 
(1ίθ8θΐ• ΥβΓβ αρροδίΙϊοηβΠ ζυ τα τών 
εναντίων δίοΐιΐ. 

364. 8οΙιο1. αίδεαΟ•εις τα Όμηρικά 
εγ'Λωμια πρώτον αντον καταλέγει ο 
Αίαχνλος. Υφ.. ζ. ΐ.Ύ. — Μΐΐ; μέν νίι-ά. 
Τνδενς άθη ηδ,οΙιΙιβΓ ζυ ηβηηβηάβη 
ΓϋΙίΓΟΓη βηί^βσβη^βδίβΠΐ. — Ιηι 
βΐηζβΐηβη ■\νβίο1ιί; άϊβ ϋα,ι-βΙβΠυη^ 
(1β3 ΕυηρϊίΙβδ Ρΐιοβη. 1104δΓ. 3-1>, "ννίβ 
ίοΙ^οηΛβ ΤαΙϊβΠβ ζβΐ^: 

Ι)βί ΕυΓ. ΑιπρΙιίαΓαοθ 
Κ&ραηβυβ 
Ραΐ'ίΙιοηοραΐοΒ 
Ηΐρροπιβάοη 
Α(1ι•α8ίθ8 

Ροίχηΐΐίββ. 
ΓϋΓ ΕΙβο1ί1θ3 ίήίί 1)βϊ 
Ευηρίύβ3 ΑύΓαβίοδ βίη. ϋα^β^βη 
λνΪΓίΙ Είθοίίΐοβ Ευι•. Ηϊΐε. 872 ^β- 
ηαηηί, λνο αυοίι ΑύΓ&δίοβ αΐ3 0\}βτ- 
ίβΙάΙιβΓΓ βΓδοΙιβίηΙ; υηΛ 8ορ1ι. Ο. Κ. 
1316, -«^0 άϊβ ^ΙβίοΗβη Ναπιβη •ν(άβ 
ΙιϊβΓ αυΓο'βζϋΙιΙΙ; \70Γ(1βη. 46 Α80ΗΥΙ08 βρεμεν, πόρον δ' 'Ιβμηνον ονκ έά περάν 36δ 

ό μάντίξ' ου γάρ βφάγια γίγνεται καλά. 

Τνδενς δε μάργων καΐ μάχης λελιμμένος 

μεβημβριναΐς κλαγγαΐδίν ώς δράκων βοα' 

0-είνει δ" 6νε(δει μάντιν ΟΙκλείδην βοφόν, 

6αόνείν μόρον τε καΐ μάχην άιΙ>νχία. 370 

τοιαϋτ' άντών τρεΐξ καταΰκίονξ λόφους 
ΰείεί, κράνους χαίτωμ, νΛ άβτίίδος ό' εβω 
χαλκτιλατοι κλάζουβι κώδωνες φόβον. 36δ. ϋυΓοΙι ύαδ ΥβΛοΐ άβθδβΙιβΓβ 
Αιηρ1ιΪ3.Γαο8 , ννβΙοΙιβΒ άβη δίταηη- 
&η^ίΓ Ηΐηαιίθβοΐιΐβΐ»!; , ιηοϋνίβΓΐ; (ΙβΓ 
ϋίοΜβΓ ά\β Ευΐΐθ, ηιίΐ; -ννβΙοΙιβΓ 
ΕίβοΗθθ Ζβϋ ίύΐ Ι&ησβ Εβάβη 
βηάβΐ;. ϋβδίιαίΐ) ιητιβίβ Τγάβπθ, 
άβΓ . Γβΐηά άβ8 ΑιηρΙιΐαΓαοΒ (558), 
Άη άίβ δρΐίζβ §ββί;6ΐ11; ΛνβΓάθπ, ηΐοΐιΐ; 
τν^ϊβ άβΓ 8ο1ιο1. &ηηι'πιιη1;: ίχ£8εσ9•ίΙς 
τα Όμτ^ρικά έγγ,ώμια πρώτον αντον 
■ΛαταΙέγΒΐ 6 Αίαχνλος. Ιηδοίεηι ΐεΐ; 
άβΓ Τ3,(1β1 οΙβΒ ΕαΓίρΐάβΒ ΡΚοβη. 751 
όνομα ί' ε%άατον όιατρίβην πολΧτ^ν 
ί'χει εχ&ρών νπ' αντοΐς τείχεοιν 
ν,α&ηαένων ηίοΐιΐ; 1)θΓβο1ι1;ΐ^. 

366. ΰφάγια: νοΓ Λβηι Αη^ϊίΤ 
ορ£βΓΐ;θη άΐβ ΓβΜΗβΓτη επΙ ττ} 
όΊο;(3ασει οάβΓ τά διαβατήρια, Τΐιτιΐί. 
V 54, Χβη. ΗβΠ. IV 7, 2, VI 4, 19. 
— γίγνΒΟ&αί οΐιηβ Νοΐ ΝαΐΐθΓ. 

367. μάργων νοη άβΓ τνϊΐάβη 
Καιηρ£63•νντιϊ (Ηβ87θ1ι. μαργώντες' 
μαινόμενοι.). — λελιμμένος: 342. 

368. μεαημβριναις: 8οΙιο1. τότε 
γάρ μάλΐΰτα μέμηνεν {ά δράτιων), 
νφ.. νβΓ^. ββΟΓ^. ΠΙ 434 &η^Ϊ3 . . 
θΕίβνϋ; α^ΓΐΒ α8ρβΓ(ΐυβ 8Ϊϋ αί;(ΐπβ 
βχΙίβΓΓΪΙταβ αβδίυ. Α. ΗίΙΙβΙϊΓαηά 
ί&Υιτ]). ί. ΐ£ΐα88. Ρΐιίΐοΐ. 1883 8. 45δ£. 
£ϋ1ΐΓΐ; βϊηβ 81;β11β απΒ άβιη ηβτιηίβη 
Υ8.8η3,^Ερϊίβ1 (Ιββ Ανβ8ία αη, ίη 
Λν6ΐο1ΐ6Γ §1βίοΙι£α11β άβΓ ϋΓαοΙιβ ίη 
νβΛΐηάυη^ ηιίί; άβι• ΜίΙΙα^ΒζβίΙ; 
βΓθοΙίθΐηί;, 80 ά&β δΐοΐι ηαοΐι άβΓ 
Αηδίοΐιί; Ηί11βΙ»Γ3,ηά8 βϊηβ ίΐΒβΓβΐη- 
Βίπηιηϋ.ησ άβΓ ΪΓ&ηΐδοΙιβη 8α^β ιηϊΐ; 
βίηβπι ΙιίβΓ βΓΐιαΙίβηβη ΚθβΙ; ^ΓΪβοΙιί- 
ΒοΗβΓ νο11ί83<η8θ1ι&τηιιι^ βΓ^ϊί)!;. 

369. Μείνει, υνείδει (ταϋ βίηβπι 
ΑηΜαη^): ν^Ι. 8ορ1ι. Αϊ. 501 λόγοις 
Ιάπτων, 724 υνείδεαιν ηρασοον, 1244 
κακοΐς βαλείτε, νβΓ». Αβη. IV 447 
αάδΐάηΪΒ Ιιΐηο αίί^ηβ Ιιΐηο νοοίΙ)η8 ΙιβΓΟΒ 1ηιηάϋ;υΓ. — μάντιν Οίκλείδαν 
ηβηηί Ετιοΐι Ρίηά&Γ 01. VI 13 τιηά 
Βα^;ο1ΐ7ΐίάβ8 νίΠ 16 άβη ΑηαρΙιΪΕ- 
ταΟΒ. δοΐιοΐ. (ζα 556) Αμφιάραος 
Όΐκλέονς τον Μελάμποδος τοϋ 
Άμν&άονος τον Κρη&έως τον Αίόλον 
τον "Ελληνος τον ^ιός, μητρός δε 
'Τπερμήατρας. Υψ.. 8ορ1ι. Αϊ. 801 
τον Θεβτορΐίον μαντεως. 

370. ΰαίνειν (8ο1ιο1. ε•Α•/.Ιίνειν) 
άΐβηί; ζητ ^β1ΐ3,θ8Ϊ§βη Ββζβίοΐιηιιη^ 
ΪΘΪ^βη νβΓίΐΗ,ΙίβηΒ , άα 68 νοπι Ηπηάβ 
ηΙ)βι•ΪΓ3;^βη 181;, άβΓ 8θ1ΐ'ίνβΐ£\νβάθ1ηά 
τιηι βί^Ώ^&Β 1ιβηιηι§β1ιΙ οΐιηβ άβη 
Μπί; ζπ ]ιαΙ)βη ββ &ηζη^6Ϊ£βη. 

371 £. 8ο1ιθ1. νεωτεριγ.ον τοντο, 
τον κράνονς η τριλοφία. — ν.ατά- 
οκιος ΙιίβΓ αΐίϋν „ϊ)β8θ1ιαΐ;ίβηά" -ϊν^ίβ 
ΕπΓ. Ρΐιοβη. 653 ερνεβιν κατασν.ίοι- 
ΰΐν. — ϋίβδβΓ 81;βΙΙβ ίθί; ΑΓΪθίορΙι. 
ΑΛ. 965 'χραδαίνων τρεις κατα- 
αν.ίονς λόφους βηίηοηυηβη. ν^Ι. 
Ηοπι. Τ 382 ίππονρις τρνφάλεια, 
περίΰοείοντο δ^ εΟ-ειραι (ΙιίβΓ ν.ράνους 
χαίτωμα). — νπ ααηίδος εοω, ηηίθΓ 
άβηι δοΐίίΐάβ ίηηβΓίιαΙΙ) άβ88β11)βη. 

373. τιλάξονΰΐ φόβον νήβ μινν- 
ρονται φόβον 116. ϋ3-θ Κΐίησβη άβΓ 
δοΙιβΠβη -^βοΐίΐ; ΓογοΙιΙ;. ν^Ι. δορίι. 
Ργ§^. 775 ανν σάκε/, κωδωνοκρότω 
παλαισται, Ειιγ. Ε1ιβ8. 308 πολλοΐβι 
ανν -Λωδωσιν εκτνπει φόβον, 384 
κόμπονς κωδωνοκρότονς παρά πορ- 
πακων κελαδονντας. Υοη &ηάβΓβη 
ΙίνίηΒΐίΙίοΙιβη νοΓΓίοΗΙτιη^βη αηι 
δΛίΙάβ, -ννβίοΐιβ άβη (τβσηβΓ βΓ- 
θοΙίΓβοΙίβη ηηά νβΓνπ,Γτβη Βοΐΐβη, ί3<; 
528 άΐβ Κβάβ. ν^Ι. ΕαΓ. ΡΗοη. 1124 
Ποτνιάδες ί' ίπ άαπίδί επίαημα 
πώλοι δρομάδες ίακίρτων φόβω, εν 
πως ατρόφιγξιν ('νδο&εν κνλλον- 
μεναι πόρπαχ νπ' αντόν, ωΰτε μαί- 
νεΰ&αι δογ-εΐν. 8ΙΕΒΕΝ ΟΕβΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 47 εχεί δ' ντζερφρον 6ΐ]μ έπ άδπίδοξ τόδε, 
φλέγονΟ-' ντί' 'άβτροΐξ ονρανον τετνγμένον 375 

λαμττρά δε τίανΰεληνος έν μέβω όάκει, 
πρέββιβτον αβτρων, ννκτος όφϋ'αλμός, τιρέτίει. 

τοιαντ άλνων ταΐς νπερ'λότίοις βαγαΐζ 
βοά Λαρ' οχ^οας ηοταμίαις^ Ι^Χ^ζ ερων, 
ΐΛτίος χαλινών ώς καταΰϋ-μαίνων μένει, 380 

δίίη^ βοήν ύάλτίίγγος οργαται κλνων. 

τίν αντιτάξεις τωδε; τίξ Προίτον τίνλών 
κλιτ^Ο-ρων λνΟ-έντων ηροβτατείν φερέγγυος", 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

κόΰμον μεν ανδρός οντιν αν τρέβαιμ έγώ, 

ονδ' έλκοΛοιά γίγνεται τα 6ήματα' 385 

λόφοι δε κώδων τ ον δάκνονΰ' 'άνεν δοράς. 374. νπΐρφρον: 8ο1ιο1. νπερή- 
φανον. 

375. φλέγοντα νπ αστροις ναύβΐ 
δΙβΓηβη θίταίιΐβικί , βίβπιίχιηΐίβΐηά. 

377. πρέΰβιατος (νήβ ηδιατοξ, 
βράχιστος) Ηοηι. Η^^ηη. 30, 2. ΥβΓσ. 
Αβη. IX 405 Ιιβϊβί; (ΙβΓ Μοηύ αβίΓΟ- 
ηιπι άβοηβ. — νυκτός όφ&αλαός: 
ΐη αηάβΓθΐη δίπηβ ννκτος όμμα 
ΡβΓ8. 431. Βα^θ^βη Ρΐη<1. 01. 3, 19 
δίχόμηνις όλον χρυΰάρματος εαπίρας 
όφΟ^αλαόν άντέφλεξε Μήνα τιηά 
8ορ1ι. Αηί;. 103 ά-κτίς άελίου . . χρν- 
οεας άμερας βλέφαρον. ν^Ι. αηοΐι 
Αβοΐι. Εγ§. 170 άστερωπόν όμμα 
Λητφας κόρης. — πρέπειν νοη άβια 
■^3.3 ΐη άίβ Αυ^βη ί&ΙΙί. 

378. „8ο Βίοΐι ίοΠ §βΙ»3,ι•άβηοΙ πιΐΐ; 
ββϊηβΓ ρταΙιΙβήΒοΙιβη Κΰδίπιη^". Υ^Ι. 
τοιαντ* άλνει Ετιγ. Εγ^. 665, τι ταντ 
άλνω Ηίρρ. 1182. 

379. παρ' 'όχ&αις, άβ5 ΙδπιβηοΒ. 
380 £. „"^ίβ βΐη δίΓβϋΓοβ, Λνβ1ο1ιβ3 

οΐ) άθΓ ΚΓαίΊ; άβΓ Ζϋ^βΐ ((ΙιιγοΙι άΐο 
ββ ζτιηίοΐί^βΐιαϋβη •ννΪΓ(1) Ιαβίίΐ^ 
ΒοΙιηαπΙ)!;, \ν6ηη οθ άβη ΚΙαη^ άβΓ 
Κήβ^9ΐ;Γ0ΐιιρβίβ νβπίθΐιιιιβηά νοΓ- 
νά,Γίθ άΓ'άη^". χαλινών μένει νάβ 
Α§. 248. — 8ο1ιο1. όντως ασ&μαίνει 
και ΰπενδει ώς καΐ ΐππος πολε- 
μιατης αάλπιγγος άπονων και έηι- 
&νμών πολέμου. Όαηαοΐι ΐβί όρ- 
γάται κλνων §βΒβίζϊ ίϋτ ά&Β ϋΙ»βΓ- ΙίβίβΓίβ υρμαίνει μένων, ■ννοήπ μαίνεί 
μένων άμά βϊηθΓ ΥΒ,ηαηίβ άθθ νοι•- 
1ιβΓ§θ1ιβη(1βη ΥβΓ368 καταα&μαίνεν 
μένων βηΐβίαικίβη ΐβί;. — Ζπ οργαται. 
ν^Ι. Οΐιο. 452 όργα μα&εΐν, 8τιϊϊ. ηιΐ(1 
ΡΗοί. όργωμένοις ' εντεταμένως έπι- 
Ο-νμοναιν. Ζυιη. (ταηζβη ν^Ι. Υβι^. 
ΟγΘΟγ^. πι 83 ίαιη, 8Ϊ ς[τια βοηυιη 
ρΓΟΟίαΙ απηα άθάβτβ, βίαΓθ Ιοοο 
ηβδοίί, ιηΐοαΐ; &ιιηΙ)•α9 βί; ΙΐΓβιαϋ; 
αΓίπΐ3, οοΗβοί^υηκ^υβ ρΓβιηβηβ νοίνϋ; 
8ΐιΙ) ηαΓΪΐ)ϊΐ3 ί^θία. 

383. ψερέγγνος, ά^ιόπιβτος εγ- 
γνητής, νοη ΘΓρΓοΙιίβΓ Τϋοΐιίί^ΐίθϋ; 
ηιΐϊ Ιηβη. Λτΐβ Η6γο(1.Υ30 ον ψερέγ- 
γνός εΙμι ίυ'ί'αίχ,ια' παραοχεΐν το- 
ααντην , ΥΠ 49 λιμην . . φερέγγυος 
εσται διααώΰαι τας νέας. 

384. κόσμον μέν ταϋ Μοβ ^β- 
άαοΐιίβηι &β§βη83,1;ζ, 8θά&β άθΓ 
8ΐηη άθΓ §1βϊο1ιβ Ϊ8ί; ■νηβ \7βηη Θ3 
κόαμον γε Ιιΐββθ. 

385. 8ο1ιο1. ταντα παρά Άλκαίον. 
ον τιτρώακει τα επίθημα ονδε όπλα 
αντά κα&' εαντά δΰναμιν έχει, ει 
μη αρα ό φέρων αυτά γένοιτο γεν- 
ναίος. Εΐ5βη80 8ρΓΪο1ι1; Ραρίτίπθ 1)βί 
Ιιίν. Χ 39 : ηοη βηΐηι ΟΓΪβίαθ νηΙηβΓα 
ΓαοβΓβ βί; ρβΓ ρΐοία α1;(ΐΰβ ανίΓαία 
80υία ΐΓαη8ΪΓβ Κοηιαηαιη ρΐίαπι. Υ^Ι. 
Ταο. Α^. 32 ηβ ίβιτβΕί; ναηηθ αιΐ- 
βρβοίιΐΒ βί αηή ίτιΙ^ΟΓ 3.1;ς[πβ αΓ^βηίΐ, 
(^ηοά ηβς[νιβ ϊ&φ,ϊ ηβί^νιβ ντιΙηβΓ&ΐ. 

386. δάκνουοι, ίυβη -ννβΐι. 48 Α80ΗΥΙ.Ο8 καΐ νύκτα ταντην ην λέγεις ετί άύπ,ίδοξ 

αΰτροίόϋ μαρμαύρονδαν ονρανον ανρεΐν, 

τύχ' αν γένοιτο μύντις έννοια τινί. 

εΐ γαρ %ανόντι νύ| εττ' 6φϋ•αλμοΐς πέΰοι, 390 

τω τοί φέροντι ϋημ' ντΰέρκοπον τόδε 

γένοιτ αν όρ^ώς ένδίκως τ έπώννμον, 

καντοξ καΟ•^ αντον τήνδ' νβριν μαντενβεται. 

εγώ %•ε ΤνδεΙ κεδνον ^Αότακον τόκον 
τόνδ' αντιτάξω τιροβτάτην τίνλωμάτων^ 395 

μάλ' ενγενη τε καν τον Αΐόχννης ϋ-ρόνον 
τιμώντα και 6τνγοννϋ•' νΛέρφρονας λόγονς' 
αιόχρών γαρ αργός, μη κακός ά' είναι φιλεΐ. 
βΛαρτών δ' άπ ανδρών, ων "Αρης έφείόατο, 
ρίζωμ' άνείται, κάρτα ί' έβτ εγχώριος, 400 387 ίΤ. νντίτα ταντην ην λίγείζ , . 
γίνοίτο ίϋν νν'ξ αυτή, ην λίγεις, 
'/ί'ΐΌΐτο, Λΐβδβ ίΤαοΙιί; άΰι•£|•β Ιβΐοΐιί; 
ΘΪηβΓ ΐ)68οηάβι•8η Εγ^ϊ^ε^π^ ζιιι• 
"νναΙίΓδασβΓΐη τνβΓοΙβη. ϋϊβ ^Ιβϊοΐιβ 
ΑίΐΓαΙίίίοη απ οίαε ΚβΙδ,Ιϊν (β. ^. 
ΆϋΐΆούο ίηνθΓδα) Ηοηι. Κ 416 φύ- 
λακας ό'αδ ίίρεαί., ^9*^^^ ^^ '^^^δ 
■/.ε'Λριμένη ρνεταί ατρατόν, δορΗ. 
Ο. Τ. 449 τον άνδρα τούτον ον 
πάλαι ζητείς . . , οντάς εστίν εν&άδε, 
Τι•&ο1ι. 283 τάΰδε ό' ααπερ είαορας, 
εξ ολβίων αξηλον ενρονΰαι βίον 
γωρονΰί προς οε, νβΓ§. Ι 573 τιΛβπι 
(1113,10. 8Ϊ3,1ηιο νβθίΓα βδί, ΓΐβοΙιαΓί; 
ΟββοΜοΜΜΐΙίβηιη^ „ άβη 1ίβΙ>8ίβη 
1)π1βη (Ιβη ίοΐι 1ΐ3,6, άβι• Ιθϊί Ιίβίπι 
ΛνίΓΐ; ΐιη ΙίβΠθΓ" π. α. — Ζη εννοία (80 
Βίοιηββίά ίϋι• ή άνοια) τινί \φ.. 459, 
ΡΐΌΐη. 178 παλά,ϋκ τινί, Οΐιο. 138 ανν 
τΰχΐ] τινί, 8ορ1ι. Αϊ. 853 ανν τάχει τινί. 

390. Β. ϊ. \νθηη ιαα,η είτη^α ίΙαΓ&η 
οίβηΐίί (\νθηη ιη&η άίβδβ,οΐιβ νοη άβια 
ίτβδϊοΐιίδρΐΐηΐίί; αυ.8 1)βίΓαο1ι1;βί), άαβ 
βΐηβπι, Λβι• δίίΓΐ)!, Ναοΐιΐ; &\ιί άΐβ 
Αυ^βη ΓάΙΙΙ;. 

391 ί. φέροντι (δοϊΐ. αυτό), Λβηη 
οημα . . τόδε ϊδί; 8α]^^β1ί^; ζυ γένοιτο. 
— ενδίν.ως, "^ΕΐΙΐΓΐιειίΙ;, "ννϊβ πανδίν.ως 
657. — επώνυμ,ον ,,άϊβ δαοΙίΘ ΛαΓοΙι 
(Ιβη Ναπιβη Ιίθπηζβΐοΐιηβηοΐ , 1)β- 
(ΙβυίυησδνοΠ", 'ννΐβ δορίι. Αϊ. 340, 
■Ϊ70 Αίαβ 8α§1;: αΐαί' τίς αν πο&' 
ωί'9'' ώά' έπώννμον τονμον ξ,ννοί- 
οειν όνομα τοις εαοΓς κακοΓς; 

393. ϋβΓ ϋΐ^βπατιΐ;, \νβ1ο1ΐθη δβϊη δοΗϊΜζβϊοΙίθη ο£ΓθηΙ)3,Γΐ;, τν^ίτά θίοΐι 
§6^611 ϊΐιη 8β11ιβι• "ννθη(1βη, τ^β ιηαιι 
νοι•1ΐθΓ8β1ΐθη Ιίειηη, οΐ. 1ι. Ν&οΐιΐ; 
■«^ΪΓά ίΐιιιι αηί άίβ Αυ^βη Γαΐίβη. 

395. τόνδε : (χΓοίϊηδ τώνδε. ΑΙ)βΓ 
8. Εϊηΐ. 8. 10. 

396. Αίαχννης 0•ρόνος ττίβ άί-Λας 
θρόνος Εΐοη. 163, βωμός Δίν.ας 
βΙ»ά. 542, Α». 395, ζ/ικας βά&ρον 
δορίι. Απί. 854. Μίΐ; Αιαχννης 
&ρόνον τιμάν Μΐΐτά (Ιαδ ΕΙΐΓ^βίαΙιΙ 
(Ιβδ ΗβΜβη (αι^ώδ) 1»βζθϊο1ιηβ1;. 

398. ΒβΓ ΰτβη. αισχρών ΐδΐ; τοη ίΐβιη 
ίηι α οτερητικόν νοη αργός Ιίβ^θη- 
άβη Ββ^ήβ" οΙβΓ ΤΓβηηιιη^ Γβ^βΓ*: 
,,ΐη 8βϊηθΐιι Τΐΐη άεδ ϋηβΙΐΓβηΙιαίίβη 
δϊοΐι βηΐΐι&ΐίβηά". Υ^Ι. ΕυΓ. Ιρίι. 
Α. 1000 αργός ων των οι•/.ο&εν. 

399 ί". δοίιοΐ. γνήσιος πολίτης εκ 
των σπαρτών, ου τών μετά Κάδμου 
έπηλνδων. Όϋ ,,δβΐηβ "νναι-ζβ! νοη 
άβη ^θδ&ίβη ΜαηηβΓη Ιιθγ &υ%β- 
^αη^θη ϊβΙ", δο ϊδΐ; θγ Γβοΐιΐ; βΐσβηί- 
Ιΐοΐι βϊη δοΐιη (ϋβδββ Εαηάβδ, απδ 
Λθηα δβΐη Αΐιηβ 1ΐθΓνθΓ^β\ν&ο1ΐ8βη 
ΐδί, ηηά σβΙιδΓΐ; ηίοΐιΐ; (Ιβη Γι-βηιιΙβη 
ζα, άΐβ πιϊΐ; Κδ,άηιοδ ΐηδ Ι,αηίΐ 
Ιίαηιεη. Ναοΐι Εητ. Ρΐιοθη. 657 δΡ. 
βι•ΐ6^β Καάπιοδ άβη ϋΓ&οΙίθη Λθθ 
ΑΓβδ ηηΛ δίΐίθ <ϋβ Ζαίιηβ ύθβ- 
δθΐΐ^θη ΐη (Ιίθ ΕγΛθ. ϋαΓατίδ §ΐη^θη 
1)θΛνα1ί"ηθ1;β ΜϋηηβΓ Ιιοιύογ, τνβίοΐιβ 
ϋΙ»θΐ•6ίηαηίΙθΐ• Ηθΐ-ββίβη. Υ^Ι. Εαι. 
Η(.η•α1ί1. 4 Θήβας . . εν&' ύ γηγενής 
σπαρτών ατάχνς έ'βλαατεν, ων γένους 
"Αρης ίσωσ' άριΟ-μον ολίγον. Νίΐοΐι 8ΙΕΒΕΧ ΟΕαΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 49 Μελύνιππος. έργον ό' εν κνβοις "Αρηξ κρινεΙ. 

Ζΐίχη δ' ομαίμων κάρτα νιν τιροότέλλεται 
εϊργειν τεχον6τ) μητρί ηολέμιον δόρν. 

ΧΟ. τον άμόν νυν άντίπαλον εντνχείν Φ'ορίι. 

9•εοΙ δοΐεν, ώξ δικαίωξ πόλεωξ 405 

πρόμαχος ορννταΐ' τρέμω ό' αίματη- 

φόρονξ μόρονξ νπερ φίλων 

όλομένων Ιδέΰ&αι. 
ΑΓ. τοντω μεν όντως εντνχείν δοΐεν %•εοί' 

Κατΐανενς δ' ετι' ^Ηλέκτραιβιν εϊληχεν πνλαις^ 410 

γίγας δό' άλλος τον πύρος λελεγμένον Λβηι δοΐιοΐ. ζη Ρΐιοβη. 670 Ι^ΙίθΙίβη 
απιΙιθΙ)βη: Πέλωρ, Έχίων, Ούδαϊος, 
Χ&όνιος, ' Υπερήνωρ, Κρέων. 

401. ,,Βαβ (ΙΐθδβΒ Ταίδ&Λθ, ηίοΜ 
1)1οββ Ββάβ ίδί, -«ΊΓίΙ Αγ63 ϊη δβίηβηι 
"ΝνϋΓίβΙθρϊβΙ βηί8^11β^^1βη." Υ^Ι. Ευτ. 
Ηϋ. 330 ί'τ' αυτόν αίλα βλήματ^ ίν 
•Ανβοις βαλειν πίποι&α, Ε1ιβ8. 183 
ιρνχην ποοβάλλοντ ίν κνβοιαι δαί- 
μονος, 446 ν.νβίνων τον προς "Αρ- 
γείους'Άρη. ϋΪΘ3 \ι&ί δΐοΐι Ιιβδίαίϊο^ 
ηαοΐι ΑροΠοά. Ι 8, δ Τνδενς επΙ 
Θήβας μετ Άδράατου στρατεναά- 
μενος νπο Μελανίππου τρω&είς άπέ- 
&ανεν. 

402. ^ί-Λη ομαίμων: 8θ1ιο1. το της 
αυγγενείας δίκαιον (άϊβ Ρβϊοΐιΐ;, άΐβ 
βΓ 3,18 βοΗίβΓ δρΓοβΗη^ (ϋβδβ8 Ιιαη- 
άβδ Ιιαί) ΰτέλλεί αυτόν εις την μά- 
χην. — κάρτα, πιΐΐ; 6Ϊη(1ηη»1ΐο1ιβΓ 
Μαίιηυη^. — ηροΰτέλλεται (βηΐ;- 
ΒβηάβΙ) τνΐβ άποπεμιραμένη Ρθγ9. 
141 (νοη δΐοΐι). 

403. Μβΐ3.ηϊρροθ ^βΐιΐ; αΐ) ζτιιηΤοΓβ. 

404. άμόν, ήμέτερον. — νύν, νοη 
ΝαίαΓ ΐ3.η^ (228), Λνίι•(1 νοη (Ιβη 
ΤΓα§ϊ1ίβι•η ηπι (Ιβθ ΥβΓβπι&ββδ -«ΊΙΙβη 
νβιΙίαΓζί (ζ. Β. 3,υο1ι ΡβΓβ. 1041, 
1049, 1067), Λνίβ ηηΐζβΙίβΙΐΓΐ; αυθ 
άβιη ^Ιβϊοΐιβη Οηιηάβ αρα ίΰτ άρα 
^βΙ»Γ3,ΐΐο1ι1; τνΪΓΐΙ. 

40ό. δικαίως: άΐβ Κβθροηβίοη τηϋ 
άβτα. ^ηϋδίΓ. V. ^ιγοΙ ^βηαιιβΓ, ^νβηη 
ιηαη πιίί; ΗβϊπίδδΛ δια δίκας 
ΒοΥίγαϊΗ (ν^Ι. Οΐιο. 783 δια δίν.ας 
πάν έπος ελακον). ΑηοΥι ίήϋ Λίβ 
Ββζΐβΐηιη^ αηί ^ίί-κη ομαίμων 402 
ηοοΗ πιβΙΐΓ ΙιβΓνοΓ. 

Αβοΐιχίοβ, ΒίθΙιβιι ζβ^βη ΤΙιοΙιβη. 407 ί". μόρους όλομένων νπερ φίλων 
(ΐοάβΒ§65θ\ιϊο1ί νοη Μ&ηηθπι, άΐβ 
ίΐΪΓ ίΙΐΓβ ΜϊΛΰΓ^βΓ ίαΐΐβη), -ννβηη ββ 
ηϊοΐιΐ; υΓδρηϊησϋοΙι άτονους ΐητ μό- 
ρους ^βΗβιββη Ιιαΐ; (ίοάπιβΜβηίΙββ 
8ΐ;δ1ιηβη υιησβΓαΙΙβηβΡΓβαηοΙβΙιδΓβη) 
ηαοΐι άβηι 8ο1ιο1. ους ποιούνται νπερ 
των φίλων πολιτών οι Θηβαίοι. Ζα 
ίδέσϋ•αι ν^Ι. οίαηη Ιδείν ΟΙαο. 968 
(δ. ν. Ά. ά•Λονΰαί). 

409. όντως, "ννΐθ άα ββ1ΐ8<;. 

410. Ήλέκτραι πνλαι: εΙτίΓοΙι άϊβδβθ 
ΤοΓ ίαΙίΓίβ άβΓ Υίβ^ νοη ΡΙαία» 
ηαοΐι Τ1ιβΐ36η (Ραυδ. IX 8, 7). 

411. γίγας: ν^Ι. Ηοηι. κ 120 Λαι- 
οτρνγόνες . . ου-Λ άνδρεοαι έοικότες, 
αλλά Γίγασιν, 8ορ1ι. Εγ§. 872 ό 
ΰ•αληρός ούτος καΐ Γίγαντας ίκτρε'- 
φων . . Πάλλας, Εητ. Β&ΐίοΐι. 542 
ου φώτα βρότειον , φόνιον ό' ώστε 
Γίγαντ' άντίπαλον ϋ-εοΐς, ΡΗοθη. 127 
ώς φοβερός είαιδειν , γίγαντι γη- 
γενέτα προαόμοιος. — άλλος: άβΓ 
8ο1ιο1. δρηοΗΙ; νοη (Ιβηι ΛβίοηβοΗβη 
Κιιηβί^ΐϊ (Ιβδ ΟϊοΙιΙβΓδ άβη Τ7άβη3 
ηαοΙιίΓϋσΙίϋΙι αΙβ Οΐ^αηίβη ζιι ΐ3β- 
ζβϊοΐιηβη. Ηίβι•η3,ο1ι Ιί&ηη β8 βοΐιβί- 
ηβη, 3,1θ Ιΐβ^β είη "^ΐάθίβρηιοΐι νοτ 
§β§θη Ηοπι. Ε 801 Τνδενς τοι 
μικρός μεν ί'ην δέμας, άλλα μαχη- 
τής, αί^βΓ άλλος ντίιά, ^ΐβ 8ορ1ι. 
ΕΙ. 708 Βοιωτός άλλος, ΕυΓ. Ηΐΐί. 888 
ο' της κυναγοϋ ό' άλλος Αταλάντης 
γόνος ζβΐ§ί, 1)βΐ <3βΓ Αυίζϋΐιίαη^ 
§βΙ>Γαηο1ι<; οΐιηβ δοΐοΐιβ Ββζίβΐιηη^ 
(„(1ΐβ8βι• -ννβΐΙβΓβ ΗβΜ βίη Κϊβββ, 

ά3, βΓ ^ΓΟββΓ ΐδΐ Β,ΐβ άβΓ νΟΠ^β"). 

4 50 Α80ΗΥΙ.Ο8 μείζοον, ό 'λόμΛΟξ ί' ον κατ αν&ρωπον φρονεί, 
[τίνργοίς ό' απειλεί δείν\ α μη κραίνοι τνγ^η'Ί 
^εον τε γαρ ^ελοντος εκτίέρΰειν πόλιν 
καί μη ^έλοντος φηβύν, ον$έ νιν ^ώς 
κερανν'ον ένδκήψαντ' αν εμτίοδών βχε^εΐν. 
τάς ό' άβτρατίάξ τε και κεραννίονς βολάξ 
μεβημβρινοΐΰιν %•άλ7ίε6ιν προβγικαΰεν. 

εχεί δε βήμα γνμνον άνδρα Λνρφόρον, 
φλέγει δε λαμ%άς δια χερο'ίν ώζλιύμενη' 
χρνόοΐξ δε φωνει γράμμαΰιν ,,πρή^οο τίόλιν'^. 

τοιώδε τωδε φωτΐ τις ζνβτήβεταΐ', 
τις άνδρα κομηάζοντα μη τ ρέβας μενεΐ; 415 420 412. κατ' αν&ρωηον (ρ^ονίί ^ίβ 
8ορ1ι. Αί. 760 όατις άν&ρώπου φν- 
αιν βλοίΰτών ίπίΐτα μη ν.ατ αν&ρα- 
πον φροντ]. 

413. Όά (ϋβ ΥθίταβΒΒβηβ Ρΐ'&ΙιΙβΓβί 
άβδ ΚαρΕηβτΐδ ατι^βηβοΙιβίηΗοΙι ίη 
άβη "ννοΓίβη Ηβ^, θγ ^βΓ(1θ Τ1ιβΙ)6η 
ζβΓδίοΓβη, ιηδσβ ΟοΙί; νοΠβη οάβΓ 
ηίοΐιί;, 80 τιηίβΛΓίοΙιΐ άΐβδβΓ V. άβη 
Ζΐΐ8&ιηπιβη1ιαησ πηά ^3^ βΐ' πιϋ; 
Κβοΐιί; τοη Ιι&οΐιηι&ηη β,Ιβ ΙηΐβΓ- 
ροΐαίϊοη Ιίβζβϊοΐιηβΐ; ΛνοΓάβη. Υ^Ι. 
536. 

414. τε . . και ίτϋτ ίί'τΕ . . είτε 
νίϊβ Ηοιη. Θ 168 διάνδιχα μερμήρί- 
'ξ,εν ίππους τε ατρέιραι/καΐ έναντι- 
βίον μαχέΰαο&αί, 8ορ1ι. Αηί;. 328 
εάν δε ληφϋ•ίί τε καΐ μή, Ο. Κ. 488 
αΐτοϋ αΰ τ αντος ν.εί τΐξ άλλος 
άντΙ 6θϋ, Ένα•. Ηϋ:. 498 ωμοσεν 
(Καπανευς) πάλιν πέρβειν &εον 
&ΐλοντος χηι τε μη ^έλτ], ΚγΜ. 332 
άνάγτίτ] καν &έλΐ] καν μή Ο-έλΐ]. 
Ύφ.. αυοίι ηηίβη 1058. 

415 ί". 8ο1ιο1. ουδέ τον του ^ιος 
ϋκηπτόν εις γην ν.ατενεχ&έντα εμ- 
ποδών γενέαό'αι αύτφ λέγει. Ηϊθγ- 
ηαοΐι ίδΐ; ουδέ νιν άιος ν.εραυνον 
ένΰϋήιραντ αν §θ86Ϊζί ίΐΪΓ ούδε την 
/ύιος εριν πέδφ ΰν.ή•ψασαν, ΛΐΌηη 
ϊ'ριν ηηραβδβηά ϊβΐ; τιηά αν ιιιιά νίν 
ίβΗβη. ν^Ι. Επί•. Ρΐιοβη. 1175 τοΰόνδ' 
έκόμπααε (Κ&ρ&ηβυδ), μηδ' αν το 
αεμνον πϋρ νιν ίίργαϋ•εΐν ^ιος το 
μή ου κατ' άκρων περγάμων εΐεΐν 
πάλιν αιηά άϊβ ΒΐΌΐιηη» άβδ Ρ&ΗΙιβ- 
ηοραοβ ηηίεη 519 ί". 416. Υοη άβια α^τρίίβοΐιβιι Κδηΐ^ 
Αρήβδ θΓζαΙιΙί; Ηβιοά. Π 169: Ά- 
πρίεωλέγεται είναι ηδε διάνοια, μηδ^ 
αν &εάν μιν μηδένα δύναα&αι παν- 
οαι της βασιληίης. 

419. Ευτ. Ρΐιοβη. 1121 Ιιβΐβί; β8 
νοη Τχάβηβ: δεξιά δε λαμπάδα 
Τιτάν Προμη&εύς εφερεν ώς πρήοων 
πάλιν. 

420. ώπλίΰμένη, αΐδ ^'&β'β ^β- 
^βΐ3θη (8ο1ιο1. άν&' όπλου ούαα). 
Ιη ^θΛ^δΙιηΙϊοΙίθΓ Τνβΐδβ Ιιβίβί 63 
Επί•. Β&1ίο1ι. 733 επεα&ε &ύραοις 
δια χερών ώπλιαμέναι. Υίβΐΐθΐοΐιί 
&1)βΓ ϊδί αποΐι Μθΐ• πιϋ; ΗβΓντβΓάθη 
ωπλιομένω ζπ 8θ1ΐΓβϊ1)βη (ώπλισμένω 
αυτί)). 

421. Ώ.ΐι. <3ίβ "ννοΓίβ πρήαω πάλιν 
βίβΐιβη απί" άβηι 8ο1ιϊ1(ΐ6 ϋΙ>βΓ άβηι 
Γ&οΙίθϋΓϊ^θΐ•. 

422. τοιώδε τώδε φωτι £πγ τοιώδε 
φωτι πέμπε Όϊηάοτί. δοΐιπίζ νβΓ- 
ηπίβΐ: τωιώδε φωτι δ' είπε. Ν&οΐι 
τοιώδε Ιίοηηίβ τώδε Ιβΐοΐιΐ; απβίαΐΐβη 
πηά ά&ηη άθΓ V. ιηϋ πέμπε βτ§•Ληζϊ 
"ννβΓάβη. 

423. μή τρέΰας \ι&ϊ Βθζπ^ 3πΓ 
κομπάξοντα, οΥιηβ βϊοΐι άπΓοΙι δβϊη^ 
ρΓαΙιΙβηδοΗβη Κβύβη ΒοΙίΓβοΙίεη ζπ 
ΐαδδθη. 

424. ,,ΑπΛ ΙιίθΓ 1)ΓΪηο1; (ντΐβ ηα&η 
ϊηι δρηοΙίλνοΓΐ; δίΐ^) βίη Οβτνΐηη 
άβη αηάβΓη". ϋβΓ θϊηθ (τθ\ηηη 
ΐδί;, (Ιαβ Κίΐραηβπδ ίΙπΓοΙι δβίηβ 
ΡΓ&ΙιΙβΓβί ηπι• βθίηθ ΓΓβνβΙΙι&Λβ Οβ- 
δίηηπη» οίβη^ητί:. ϋ3ΐ•απ8 θγ^ϊΙ)!; 
8Ϊο1ι ΛοΓ αηιΙβΓΟ, άίΐβ βι άβη Ζοι•η 8ΙΕΒΕΝ βΕβΕΝ ΤΗΕΒΕΧ. 51 Ε Τ. καΙ τώδε κερδει κερδοζ άλλο τίκτεται, 

των τοι ματαίων άνάράΰίν φρονημάτων 425 

Ί] γλώύθ^ άλη^ης γίγνεται κατήγορος" 

Καπανενς δ^ απειλεί δραν Λαρεΰκεναΰ μένος, 
ϋ'εονς <ί'> άτίξων κάπογνμνάζων ύτόμα 
χαρά. ματαία θνητός ων ες ονρανον 
πέμπει γεγωνά Ζηνί κνμαίνοντ έπη. 430 

πέποι%^α ί' αντω ϊ,νν δίκη τον πνρφόρον 
τ,^ειν κεραννόν, ονδεν έί,ηκαβμένον 
\}ΐε6ημβρινοΐ6ΐν ϋ-άλπεόιν τοϊς 7)λίον]. 
άνηρ ό' έπ^ αύτω, κεΙ βτόμαργός έΰτ' άγαν, 
αΐϋ'ων τέτακται λήμα, Πολνφόντον βία, 435 

φερέγγυου φρονρημα, προβτατηρίας 
^Αρτέμιδος ίνι/ο^'αί.ίίί. 6νν τ άλλοις ^εοΐς. άθ8 Ζθΐΐ8 αυί δίοΐι 1ιβΓαΙ)ηιίί; υηύ 
(Ιβη (τοίί ζωη Βνιηάββ^Θηοβθβη άβι 
Τ1ιβΙ)αηβΓ ιη&οΐιΐ;. ϋΐβ ΤβχΙαηάβηιη^ 
νοη Κβοΐί καΐ τώδε κόμπω θΓδοΙιβίηΙ; 
]ιίθπι&ο1ι υηηδίί^. 

42δ. ,,Τνονοη άαδ ΗβΓΖ νοΠ ϊβί, 
ά^,τοη ^βΜ οΙθγ Μυη(1 ϋΐ3βΓ'\ 

427. Κ&ραηβπδ (ΙγοΙιΙ; ηΐοΐιί Ιϊΐοβ 
ιαίΐ ϊΐθία Μνακίβ {γλώααα 426), δοη- 
άβΓπ ίδΐ αυοίι 1)θΓβίΐ άίβ ϋΓοΗιιη» 
ζυΓ Ταί ζα πι&ο1ιβη. Υ^Ι. Επγ. 
ΗβΓαΙίΙΐά. 691 μή τοι μ' Ι'ρυκί δράν 
παρεακΒυααμίνον . 

428. άπογνανάξων ατόμα Ιιβηη- 
ζθϊοΗηβΙ; (Ιϊβ γΐωαααλγία άβδ Καρα- 
ηβιΐδ. 

429. ματαία χαρά, ΐη ίΓθνΙβΓ 
ΓΓβαάβ. 

430. Ηβδ^οΐι. γεγωνός' μεγαλό- 
€ρωνος. — κυμαίνοντα, ΙαιηϊιΙα, 
Ιιοοίιιηΰΐί^β. 

431. ξνν δίκη τνίβ ίνδίκως 392, 
Ϊη ΛΥαΙίΓΐιβίΙ;. 

432 ί. ηξειν: ν^Ι. Ργοπι. 374 άλλ' 
■ηλ&εν αντω Ζηνος άγρνπνον βέλος. 
— ονδεν εξ-ηκαβμένον, Ιίβίη 1)ΐ1ίΙ- 
ΗοΙιβι•: (ΙίβδβΓ πνρφόρος \ΐϊιά 
ηϊο\ιΙ ΑΛτΐβ οΙβΓ πνρφόρος 419 αη£ 
Λθΐη 8ο1ιΐ1(1β άαΓσβδίθΙΙΙ: , θοηάβπι 
οίη ντΐτΙίΗοΙιβι• δβϊη. ϋϊθδβΓ 8ϊηη 
^\-ΪΓΐΙ (Ιυτοΐι άβη ίοΐ^θΐκΐβη (νοη 
Λ'βΓΓίΐΙΙ αΐβ ιιηθοίιί βΛ&ηηίβη) Ϋβιβ 
ζβΓδίοΓί, ΛνβΙοΙίθΓ αυβ 418 ^βΙ)ΐ1άβ1; 
ίδί υηιΐ δΐοΗ αυοίι (Ιατοΐι ιΐαβ η&Λ- 
Ιιίηΐίβηίΐβ τοϊςηλίον &1δ Ιηίβι-ροΙβ,Ιΐοη ζη θΓΐίβηηθπ §11)1;. ν^Ι. Α^. 1243 
■Λλνοντ' άληϋ'ώς ονδεν εξην.ααμένα. 

4341". επ' αντω τέτακται: 8ο1ιο1. 
άντιτέτακται. — κεΙ ατόμαργός 
(δοΐιοΐ. ταχνς εις το λαλειν, γ§1. 
Ευτ. Μθ(1. δ2δ την αην ατόμαργον, 
ω γνναι, γλωαααλγίαν) έατ άγαν (ό 
Καπανενς), αΐΟ'ων λήμα ά. ΐ. άβΓ 
δΐοΗ άίθ η&ιηιιιβ δβίηβδ Μαίββ 
άητοΗ άίβ ίτβοΐιβη Κβάβη άθ3 Κα- 
ρ&ηθτΐδ ηϊοΐιΐ; Λδ,ιαρίβη Ιαβί. — 
Πολνφόντον βία: Λϊθδβ βρίβοΐιβ ϋπα- 
δοΙίΓβΛπιι^ ααοΐι 556, 558, 564, 
607, 628. λ^§1. €1ΐ0. 892 ΑίγίαΟ-ον 
βία, δορίι. ΡΜ1. 314, 321, 592 
Οδυααέως βία, Τιαοΐι. 38 'ΐφίτον 
βία. 

4361 φερέγγνον φρονρημα (Β,})βίτ. 
ριΟ οοηΟΓβίο) : 8ο1ιθ1. ίτιανος φρον- 
ρείν την πατρίδα. — προατατηρίας 
Αρτέμιδος: 8θ1ιθ1. ως τον Πολνφόν- 
τον ιερέως οντος της Αρτέμιδος. 
Ό&β Ερϊίΐιείοη προατατήριος (Ρΐιοί;. 
προατατήριοζ' Απόλλων, έπεί προ 
τών&νρών αντυν ιδρνοντο. Σοφοκλής 
ΕΙ. 637) 8θ1ΐΘΪηί (ΙαΓααίΙιϊηζαιΙβιιίβα, 
οΐ&β ΛθΓ ϋϊοΙιίβΓ Άη θϊη Ηβϊΐίσί,ιιιη 
άβτ ΑτΙβιαίδ νοΓ ύοιη Ε1βΐ£ΐΓ»ΙθΓβ 
(Ιβηΐίί. Ήλεκτρίς ((Ιΐβ βίΓΒ,ΙιΙβηιΙβ) 
βΓβοΙιβϊηΙ ϊη άβη ΟΓρΙιίβοΙιβη Η}Ίη- 
ηβη VIII 6 εΙθ ΒβίπΕίιηβ άβΓ δβίβηβ. 
— Βΐ&γιΐθδ νβπηυίβΐ; εννοία τε. 
ΑΙ)βΓ ν^Ι. Ιδοΐίτ. IV 174 τάς εν- 
νοίας άλη&ινάς προς ημάς αντους 
ε^,οαεν. 52 Α80ΗΥΙΟ8 λεγ^ (ίλλον ϋλλαις εν πνλαΐξ είληχότα. 
ΧΟ. δλοιθ' 05 πόλει μεγάλ^ έπενχεται, αηϋδίν. 

χεραννον δε νιν βέλοξ έπί6χέ&οί, 440 

πρίν έμον έό&ορείν δόμον, πωλικο^ν Ο^' 

εδωλίων ντιερκότω 

δορί Λοτ έκλατίάί,αί. 
ΑΓ. [ζαΐ μην τον έντεν&εν λαχόντα προς πνλαίς] 

λέξω. τρίτω γαρ ^Ετεόκλω τρίτος πάλος 445 

ε| νητίον ^Ληδηόεν ενχάλκον κράνους, 

τίνλαιύι Νψβταιβι πραββαλείν λόχον. 

ΐ%ηονς δ' εν άμπνκτηρβίν έμβριμωμεναζ 

δινεΙ, %•ελον6ας προς πνλαις πεπτωκέναι. 

φιμοί όε βνρίζονβι βάρβαρον βρόμον. 450 

μνκτηροκόμτίοις πνενμαόιν Λληρονμενου. 

έβχημάτιβται δ' άΰτνίς ον μικρόν τρότίον 441 ί. πωλικών εδωλίων (8ο1ιο1. 
πα^&ενίΗων -λα&εδρών) ■«άβ ΟΗο. 69 
νυμφικών εδωλίων τοπ άβπι παο- 
&ενών. πώλος ■ντίΓοΙ 1)3,1(1 νοιη ^ϋησ- 
Ιϊη^β (Οΐιο. 790, Εογ. Ρΐιοβη. 947), 
Ιίαΐά ■^ϊβ πόρτις, δάμα?.ις, μόσχος 
νοη άβι• ^^1η^^3.π (Ευι•. Ηΐρρ. 546, 
Ηβΐί. 142) §βΒΆ§;ί. 

443. εκλαπάξαί (8ο1ιο1. εκβαλειν): 
με βΓ^&ηζΙ; βΐοΗ Ιβϊοΐιί 3.τΐ8 άβιη τογ- 
}ΐ6τ§β}ΐΒΊΐά6ηέμόν. ΗβπηαηηβοΙίΓβίΙ)!; 
εδωλίων μ' . 

444. Αυί άίβ ΑπΓίοΓάβηιη^ ίΐθβ 
ΕίβοΗθΒ 438 131; ίΐΕ3 θΐηίαοΐιβ ?.έξω 
άίβ ραεθβηάβ ΕηνϊάθΓϊίησ. ϋβδΙιαΙΒ 
Ιιαί οΐίθθβη Υθγβ Η. ^οΐί αΐ9 Ιηίβι•- 
ροΐαϋοη 1»βζβίο1ιηβ1;. Τνε^βη άθ8 
ΕοΙ^Θηάβη ϊβΐ; θγ δβίηβηι §&ηζθη 
Ιηΐι&ΐΐβ ηαοΐι ιιηά 1)θ8οη(1βι•3 ϊη οΙθγ 
Αη^α1)β προς πνλαις τιιιιιηίζ. Αηοΐι 
άβΓ Λ^ΙΙιιηϊδοΙιβ Β&π (1β88β11)βιι ϊδΐ; 
ηϊοΐιΐ; ^ί. 

446, έπήδηαεν τνΐθ Ηοιη. Η 181 
πάλλεν δε Γερηνιος ίππότα Νέατωρ, 
£κ ά' εΌΌρε γ.ληρος ν.ννέης . . 
Αΐαντος. 

447. πυλαία: Λτΐβ 1)βϊ Ηοια. 
(Ηβ8;^ο1ι. ιιηίβΓ πύλα/), 80 Ιίοιηιηΐ; 
ΐ)βί Αβοΐιγίοδ πΐΐΓ άβΓ ΡΙυΓαΙ τοπ 
πΰλτ] ΤΟΓ. — Νηΐΰταΐΰι: \§\. 
Ηβδ^οΐι. νήίστα• κατώτατα, ϊοχατα. 
— προββαλεΐν \5Ϊ τοπ οΐβιη ίη πάλος 
έπήδηαεν Ιϊβ^βηάβη Αιαβάπιοΐί άββ 448. εν άμπυχτήρΰΐν εμβριμωμένας 
(^;ηίΓ8θ1ιβιιΛ ίιη ΟεΗδββ): δοΐιοΐ. ο? 
■λορυφιστήρες, τά προμετωπίδία 
κυρίως, νϋν δε λέγει τοις χαλινοΐς. 

449. δινεί: ντθΐΐ άβΓ δίηπϊΐ &ΐΐ£ 
άϊβ δΐαάΐ ηοοίι ηϊοΐιΐ; 1)6σΐηηθη ύαιί 
(365). 

450. φιμοί, ΗΐβΓ άίβ άϊβ Χ&δβ 
βϊηΐίΐβιηιηβηοΐβη Ζ&ιπιιι-ΐη^β, 3-η 
άθηθπ ά3.8 Βΐαδβη άβΓ ΧύδίβΓη βϊη 
ρΓβϊΓβικΙβδ ΟτβΓίϊΐΐδοΙι νβηίΓδβ,οΙιΙ;. 
Ηθ87θ1ι. φιμός' κημός, παραατόμιον, 
ΕτίδΙ&ΙΙι. ζυι• Π. ρ. 1157, 34: ^ίΰχΰ- 
λος δέ φηΟί και την τάφρον αυλώνα, 
εν&α και φιμονς λέγει αυλωτους 
δια το κώδωνας, φηαί (1. φααΐ), 
προαήφ&αι αΰτοις, οΐς εμφυαώντες 
οί ίπποι ώς φωνήν ΰάλπιγγος 
προΐεντο' γράφει ονν ουτως' „05 
είχε πώλους τέοααρας ζνγηφόρους 
φιμοιαιν αύλωτοΐαιν εατομωμένας 
(τίθΐΐβΐοΐιΐ; εμβριμωμένας). — βάρ- 
βαρον βρόμον (30 8θ1ιϋΙζ ίαΓ τρόπον) : 
δοϊοΐ. άπηνη ηχον. Υ§\. 8ορ1ι. Αηΐ. 
1002 κλάξοντας . . βεβαρβαρωμένως. 

451. μνκτηρόκομπα πνεύματα. άίί,Ά 
ηϋδίβΓΠδΙοΙζβ 8ο1ιιι&νιΐ)θη , ά. ί. (1λ3 
δίοίζβ δο1ιηαΐΐ1)βη άθΓ ΚϋδίβΓΠ. 

452. ου αμικρον τρόπον (^•θβ- 
&Γίϊ§τ) τνϊβ τον μέγαν τρόπον 270, 
άΐ'ίρα ό' ου πέπυΰ&ε σνμμαχον 
Τροία μολόΐ'τα 'Ρήοον οΰ φανλω 
τρόπω Ευι•. Εΐιββ. 599. 8ΙΕΒΕΝ αΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 53 ανήρ οπλίτης κλίμαχοξ Λρο6(χμβά6εις 

βτείχει π^'οζ εχθρών τινργον, εχπερΰοα ϋ-έλων 

βοζ( δε χοντο£ γραμμάτων έν ^νλλαβαΐς 
ώξ ούδ^ αν "Αρηξ βφ* έχβάλοί πνργωμάτων. 

χαΐ τώδε φωτί τζέμπε τον φερέγγνον 
πόλεως άπείργειν τήβδε δονλιον ξνγόν. 
ΕΤ. Λε,αποι,α' αν ηδη τόνδε, 6νν τύχτ] δε τω 455 χαΐ δη Ίΐέπεμπται χόμπον έν χεροΐν έχων, 460 

Μεγαρευς Κρέοντος βτίέρμα τον ΰπαρτον γένους, 

ος ουτί μάργον Ιππιχων φρναγμάτων 

βρόμον φοβη&είς έχ πυλών χωρήβεταί, 

άλλ' ?] ϋ-ανών τροφεία πληρωθεί χ&ονί, 

η χαΐ δυ 'άνδρε χαΐ πόλιΰμ έπ' άβπίδος 465 

ελών λαφνροίς δώμα χο6μή6ει, πατρός. 

χόμπαζ' έπ' αλλω, μηδέ μοί φ^όνει λέγων. 453 ί. Εγ Βίβϊσί; (ϋβ δί&ίΤβΙη οΙβΓ 
Ι,βΐίβΓ Ιιΐηααί αιι£ άΐβ Μ&αθχ. ϋβΓ 
Αοο. ■«"ΐβ 1)βΐ ^^^φΰ■Λειν πεδίον ζπγ 
Ββζβΐοΐιιηιιι^ ΛβΓ δίίΓβοΙίβ. κλίμακος 
οάβν κλιαάϊΐων προααμβάαεις ατιοΗ 
ΕνίΓ. Βαΐίοΐι. 1213, Ρΐιοη. 489, 1173. 

455. καΐ οντος, ΕίβοΜββ ■ννΐβ 
Καρ3,ηβπ3 (421). 

456. σφί, αυτόν άμοϊϊ 602, 604, 
1019, Α^. 1642, Εηιη. 234. 

4595. Ββΐ τόνδε άθαίβΐ; ΕίβοΜββ 
3,ιι£ Μθ^ΕΓβυδ. — ΰνν τνχτ] τινί 
(ζα 389) ΐβΐ; ηίοΐιΐ; νβΓδί&ικΙΗοΙι, άα 
άίβ Αη§αΐ3β ίβΐιΐΐ;, ΐη-ίνϊβίθπι βΐη 
1)β8θη<ΐ8Γ3 ^ΙίΐοΙίΙϊοΙιβΓ Ζυίαΐΐ άΐβ 
Ιίβΐάβη ΚΐΙηιρΓβΓ ζυ,δαηιπιβηίΰΙΐΓΐ;. 
ϋϊβ ΡίΐΓΐΐΙίβΙη ν.αΐ δή 1ΐ3.1)βη ίΙΐΓβ 
ΒΙβΙΙβ 3.ιη ΑηΓαη^β βίηββ 8Είζβ8. 
Ναοΐι 459 ΐβΐ; αίβο θίηβ Ιιϋοΐίθ ιιη(1 
ζ^&Γ 8Ϊη£ΐ, ΠΕοΗ άβτ Λ'θγβζ&ΙιΙ άβΓ 
ΒοΙθΠΓεύβ ζιι βοΐιΐϊθββη, 5 ΥβΓ8β 
&αθ^β£ίΐ11βη. Χ&οΗ (ϋβββη νβΓββη 
βηΙίβΓηί 8Ϊο1ι Μβ^αΓβ\ΐ3, ύαΙιβΓ και 
δη πΐπεμπται. Ζη -Λομπον εν χεροϊν 
έχων, Λνοήη ά3,3 Ηαιιρί^β'κ'ϊοίιΐ; άββ 
8αίζθ8 ηιίαΐ, ν^Ι. 541, δορία. ΡΜ1. 97 
γ/.ώσααν μεν αργόν, χείρα δ είχον 
εργάτιν. 

461. τον οηαρτοϋ γένους: ζτι 399 ί". 
Ευι•. Ρΐιοβη. 942 83,^ ΤΪΓβ3Ϊεΐ8 ζα 
ΚΓβοη: ΰυ ό' εν'Ο'άό' ημΓν λαπος ει σπαρτών γένους ακέραιος, ίκ τε 
μητρός άρσένων τ απο, οί ΰοί τε 
παίδες (Ηδ,πιοη τιηά Μβηδίίβτιβ, \νίβ 
Μθ^&Γβπθ ά,οΐϊ Ιιβΐβΐ;, Μβ§3-Γβη8 αποΐι 
δορίι. Αηί;. 1303). 

462. μάργον (ϋΐ μάργων δοΐιαίιζ 
νιιη (Ιθγ ρ&88θΐΐ(1θη νβιΐθίΐτιη^^ άβΓ 
Αί;1;ηΙ)ΐι1:β ■ννΐΠβη. 

463. εκ πυλών χωρηαεται ά. ί. 
θθϊηβη Ρθ8ίβη νβΓίαβββη ■ννϊτά. 

464. τροφεία (τά οφειλόμενα τοίς 
τροφεϋαι ΠΆβϊϊ Ή.63γοΐχ.), 9ρεπτήρια, 
Ο-ρέπτρα: ν^Ι. Ηοιη. ζ/ 477 ονδε 
τοκεϋαί ϋ•ρίπτρα φίλοις άπέδωκε, 
ΙδοΙίΓ. ΥΙ 108 άποδώμεν τα τροφεία 
τϊι πατρίδι, 1^78. Π 70 τ^ πατρίδί 
τά τροφεία άποδόντες. — χ9ονί•. 
ΜβσαΓβτΐθ \73,Γ βΙ)βηβο Λτΐβ Μβΐ3«- 
ηϊρροδ (403) αΐ8 ΝαοΙιΙιοηιηΐΘ άβΓ 
δρ&Γΐβη βΐη 8ρΓθβ1ίη§^ άθΓ Τ1ιβΙ)α- 
ηϊδοΗβη ΕγοΙθ. 

465. δοΐιοΐ. τον φέροντα την ά- 
απίδα ν,αϊ τον έγγεγραμμένον ττ) ά- 
οπίδι γ,αϊ το έπ' αοπίδος πόλιαμα 
γραφέν (454). 

467. κόμπαξε έπ' αλλω ά. ί. ηιβΜθ 
(ϋβ ρΓαΙιΙβηίΙβ Κβάβ βΐηββ αηάβΓβη. 
— φτύνει λέγων •.Ύ^λοίβη&βν φ&όνεί 
λόγων, ηαοΐι άβιη δοΐιοΐ. λέγ' άλλον 
ν.ομπώδη και μηδέν άποκρΰ'ψ'η με 
των αλαζονειών Ιίδ,ηη ιη&η αη λή- 
ρων φ&όνει άβηΐίβη. 54 180ΗΥΙΟ8 ΧΟ. έπενχομαι δη τάδε μεν εντνγ^ΐν, Ιώ είνορΗ. 

πρόμαχ' έμων δόμων, τοΐ6ι δε δνβτομεΐν. 

ώς (5' νΛερανχα βάζουβιν έπΙ πτόλει 470 

μαινόμενα φρενί, τώς νιν 

Ζενς νεμέτωρ έπόδοι κοταίνων. 
ΑΓ. τέταρτος άλλος, γείτονας τίνλας έχων 

"Ογζας Άϋ'άνας, |ύν βογΙ Λαρίβταται, 

"ΐΛτίομέδοντος ^χήμα καΙ μέγας τντίος' 475 

(ίλω δε Λολλήν, άβτΐύδος κνκλον λέγω, 

έφριξα δινηβαντος' ονκ άλλως έρώ. 468 β'. ,,Μο^β β9 άϊθΒθη "ννΌΓίβη 
(464 — 466) θηίβρΓβοΙίθηά «τι!; ^βΗβη, 
ΕίβοΜοΒ &\)6ΐ ηηά ββϊηβ ΟβθβΠβη 
ιηδ^βη Ι&είβπι (456); "η^ΐβ εΐβ ά\)Βτ 
ΙαδίβΓη, 80 ιηδ^β ίΠηβη Ζβτΐθ νβι- 
^βΐίβη ". ΏίβΒβΓ (Ϊβάειη1ίβηζιΐ8&ηιιη6η- 
Ηαησ ΐβΐ; άαιηΐί; ^β'^νοηηθη, άαβ δν- 
ατομεΐν &η άίβ δΐβΠβ άθβ ηϊοΐιίδ- 
β&σβηάβη δνατνχΐΐν ^βββΐζΐ ΐβΐ;. Υ^Ι. 
8ορ1ι. Αηί. 127 Ζΐνς γάρ με-^άλ-ης 
γλώΰΰης κόμπους ντΐερεχ&αίβει. 

471. τώς βηάβΐ εΐοΐι 1)βί ΑβοΗ^Ιοβ 
νίθπηαΐ (624, Ηϊΐί. 70, 678), 1)βΐ 
δορΙιοΙίΙβΒ ητΐΓ ίη βϊηβΓ ίηίβΓροϋβΓ- 
1;βη δίβΠβ (Αι. 841), 1)βΐ Ευι-ίρίάββ 
ηίΓ§βη(1θ, δίΙθΓΒ 1)βί Ηοιπθι•. — νίν, 
αυτούς "ντίβ Ηϊΐί. 737. 

472. νεμέτωρ •.\§Ι.Ή.ϊί.4:09 Ζενς . . 
νέμων εΐκότως άδικα μεν -αακοίς, 
οΰνα <5' εννόμοις. — επίδοι: εφοράν, 
ίποπτεΰειν, επωηάν, εποπτηρας γε- 
νέα&<χι Λ^ϊνά ίη βρβζΐβΐΐβιη 8ΐηη ^β- 
83.^ νοη άβιη ζοπιϊ^βη ΒΗοΙί Β^Γαί- 
^ΘΓβοΜβΓ ΟδίίβΓ. 

474. 8θ1ιο1. Άϋ•ηνάς της Όγκαίας, 
άφ' ης και αί πΰλαιΌ^καΓαι, Ηβεγοίι. 
Ογκας '^&ήνας' τάς 'ίίγνγίας πνλας 
λέγει. Υ§\. ΕιΐΓ. ΡΗοβη. 1113 'Ω,γύγια 
δ' εις πνλώμα&^ 'Ιππομέδων άναξ 
ίοτειχ έχων αημεΐον εν μέαω σάκει 
ατικτοίς Πανόπτην ομμαΰίν δεδορ- 
χότα ηηά ζυ 149. 

475. δοΗοΙ. περιφραοτικώς 6 'Ιπ- 
πομέδων, μέγας ων και κάλλιστον 
ε'χων αχήμα. — Ιππομίδοντος ίβί νάβ 
Ιππομμέδοντος ζα ΒρΓβοΙίθη. ϋ&8 
^Ιθΐοίιβ ^ϊΐί νοη ΠαρΟ•ενοπ(ΐίΐος 534. 
ν^Ι. ΡήΒΟΪΒ,η. άβ πιβίηθ ΤβΓβηί. 23 : 
ΑβεοΙιγΙιΐΒ ϊη Επτά επΙ Θήβας ,,'/ττ- 
πομέδοντος αημα καΐ μέγας τύπος". Ιη ρηηοίρϊο βηίηι ίΓΟοΙι&βηηι ροΒίιΐί. 
^ιιβη1 ΐπιϊί&ηδ ΒορΙιοοΙβΒ ίββίβ 8β- 
Ιβυοο ρΓοίβΓΐ; €[ΐιαβ(1&ηι οοη^ΓΕ Ιβ^βπι 
ωβίΓΟΓαια, ΒΪοηΙ; ίη Ιιοο „'Αλφεαί~ 
βοιαν ην ό γεννηοας πατήρ", άαζη 
φαιοχίτωνες Οα.0. 1047, εϊεν, άν,ούω 
βΙ)ά. 653 ιιηά ΑήΒίορΗ. Γηβ. 663, 
ίπιιηει• 3.ηι Αηίαη^ άβΒ ΤΓΪτηβίθΓ. 

476. ϋηίβΓ άλως νβΓΒίβΙιΙ; άβΓ 8θ1ιθ1. 
άβη θ. ξ. Ηοί τιηι άίβ 8οηηβ: άλως 
ΐβτϊ κυρίως, όταν νέφη περί τον 
ηλιον εκκαυ&έντα λευκά φαίνηται, 
καΐ εν κΰκλω τον ήλιου γένηται 
(1. λευκά γένηται και . . ηλίου φαί- 
νηται). ν^Ι. Ηββγοίι. αλως' η τοΰ 
ηλίου η οεληνης περιφέρεια. Αίαχύ- 
λος περιφέρεια της άαπίδος καΐ 
κύκλος. Οίβ ΥβΓ^ΙθίοΙιιιη^ ηιίί; ίΐβπι 
Ηοίβ (1θ8 Μοηάβδ Ιίαηη ηαΗβ 1ίβ§βη, 
■ννβίΐ άίβ δοΐιίΐάβ άβΓ ΑΓσίνθΓ τ^βίβ 
βίηά {λεύκααπις 89), ηηΛ ΗείηΐΒδΙΙι 
νβΓΠΐιιΙβΙ αλω δε λευκήν. ΑΙ)Θγ ίηι 
δίηηβ ,,βίηβ ■«-βίΐβ Τβηηβ" Βοΐιβίηί; 
άβΓ ΑοΐΒάιτιοΙί βίηβη νοΙΙϊΒίΛΐπιΙίοΙίθη 
Τνίίζ ζη βηίΗαΙίβη , νίβ β8 θίτνα ίιη 
,,ΙιδΓηβΓη δίθ^ίήθά." ΗθίβΙ: ,,ΘΓ 
ηαίιπι ζυ ββίηβι Ηαηάβ βίη'η δοΐιίΐά 
αΐβ Λνίβ θίη 8ο}ιβ\ΐΓβη1;θΓ". — κύκλον 
λέγω, 6ίηβ 1)β1ίβΙ)ίβ Γοπη άβΓ επ- 
εξήγηαις'νάβόΟδ, Α§. 1019, Οΐιο. 251, 
Γι•α^ηι. 169, δορίι. Αί. 569, Αηί. 198, 
Τγ&οΙι. 9, ΡΙιίΙ. 1261, Επγ. Ηβΐ. 1673. 

477. δινήααντος. αυτού. Υοη Λβηι 
ϋβΙΐθΙββΓ δορ1ιαηβ8 βΓζϋΙιΙί ΗθΓού. 
IX 74: λέγεται ώς ε'π' άαπίδος αΐεΐ 
περι&εούσης καϊ ονδαμά άτρεμι- 
ζούαης έφόοεε επίαημον ανκυραν. — 
ουκ άλλως ερώ β.ν. ίΐ. ουκ αρνήαομαι. 
ΥξΙ Ε\ΐΓ. Ογ. 709 ίε£ δέ μ\ ουκ 
άλλως λέγω , οφξειν σε. 8ΙΕΒΕΝ ΟΕΟΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 55 ό βηματονργος δ' ον τις εντελήξ αρ' ήν, 

οβτις τόί' έργον ωχμαβεν τΐρ'ος άύΛίδι, 

Τνφών' Ιέντα Λνρπνοον διά ΰτόμα 480 

λιγννν μέλαιναν, αΐόλην πυρός κάβιν 

'όφεων δε πλεκτάναιβι περίδρομον 'κντος 

προ6ηδάφι6ταί τίΟίλογάΰτορος κύκλου. 

αντόζ δ' επηλύλαί,εν , ενΰ^εοζ ό' "Αρεο 
βακχα προς άλκήν Θυυάς ως φόνον βλέπων. 485 

τοιοϋδε φωτός πείραν ευ φυλακτέον 
φόβος γαρ Ί^δη προς πύλαις κομπάζεται. 
ΕΤ. πρώτον μεν "Ογκα Παλλάς, τ^τ άγγίπτολις 478. ίΰτίΑ»?5, ^1αν^ον^ηόξ τις 
άνήρ 8ορ1ι. Ρΐιΐΐ. 35, βΐη 8θ1ι1βο1ιΙβΓ 
ΜθίθίθΓ. — ϋβη δίηη νοη αρα ^Μ 
ϋβι• δοΐιοΐ. §τιΙ ταϋ ώς ΐΟί-κεν. 

479. ώχμααεν (βο δΙαάίιηΰΙΙβΓ ίίΪΓ 
ώπααεν), Άτα 8ο1ιΐ1άβ αηΙίΓαοΜβ. 

480. ϋβη £βΐΐβΓ9θ1ιη3,πΐ3βηάβη Τγ- 
ρΐιοη ΒοΙιΐΙάβΓΐ; ΑθοΙι γΐοβ Ργοπι. 367 β". 
ηαοΐι Ρϊηά. Ρχΐ;]!. 1 15, Ηβδΐοά ΤΗβο^. 
820 £Γ. — Ιη ΐημι νβΛϋΓΖθπ άϊθ 
Βζβηΐθοίιβη ϋϊοΙιίβΓ (Ηβ βΓδΐβ 8ϊ1ΐ3β 
οίίβΓθ υπι (1β8 ΥθΓ8ΐη3,ββ8 ■«^ΐΐίβη. 

481. αΐόλην: ΒοΥιοΙ. ενκινητον και. 
ταχείαν. — ν.άαις τνίβ Α». 499 ν,άαις 
πηλον κόνις. ν^Ι. Ρίηά. 01. XI 2 
ουρανίων 'ΰδάτων ομβρίων, παίδων 
νεφέλας. 

482. ηερίδρομον (ν^Ι. Ευτ. ΕΙ. 458 
περιδρόμω μεν ιτνος έδρα — (τβ^βη- 
83,ίζ εν δε μεαω αάν.ει 464) ■κντος 
Βοΐιβΐηΐ; ηϊοΐιί; ζα προαηδάφίβται 
(,, ϊθΐ αιη Βθ(1βη Ιϊβίββίΐ^ ") ζα ρα89βη. 
Αηοΐι βηίΗαΙίβη (Ιϊβ δοΐιοΐΐβη η 
περιφέρεια τής άαπίδος ■χ,νν.λφ όφίων 
εις εαντονς άντι•>ιρνς όρώντων ν.αϊ 
εμπεπλί'/μένων τα τέλη έχει ^γε- 
γραμμενα ηηά τονς γηγενείς δρα- 
■Λοντόποδας εγραιρεν ΑηξΆ\)6η, άβηβη 
ϊη υηββΓβιη Τθχίβ ηϊοΐιίθ βηίβρήοΐιΐ;. 
Βϊβ Τ\^ογΙο είς εαυτούς άντικρνς 
ορωντων Τίοηηίβη βί^να αίντωπών 
λνΐβ(1βΓ§βΙ)βη. ϋββίιαίΐ) βηνβΐθΐ; βίοΐι 
^1^β 8ΐβ11β αΐβ 1ΰο1ίβη1ΐ3.ίί;. ϋα ίΐΐβ 
Οτβ)?βηΓθ(Ιβ (1β8 ΕίβοΙίΙβΒ 20 ΥβΓββ 
βηίΐιϋΐΐ:, βοΐιβϊηβη 5 Υβι-ββ ζτι ίβΐιίβη. 
Α1)^θ8β]ΐθη Ιιϊθΐ-νοη βηναΓίβί ιηαη 
περίδρομος κ-ύκλος ηηοΐ κοιλογά- 
στορος -Λντονς, ΒΙαγάβ» -ννίΠ ιηίΐ; περιδρόμων οάβΥ περιδρόμοις ΙιβΙΓβη. 

— Εαι•. ΡΗοβη. 1135 Ϊ8ί; (ΙβΓ 8ο1ιΐ1ά 
(Ιβ8 ΑοίΓαδίοδ ιηΐΐ; οΐβη ΙιηηάθΓί; ΚδρΓβη 
άβν ΕβΓπαίδοΙιβη Ηγάι-α ^βζϊ^τϊ, ν§1. 
ΥβΓ^. Αβη.ΛΊΙ 657 ί. 

484. ε'ν&εος (8ο1ιο1. εμμανής) "Αρει, 
άβ8 ΚήβσΒ^οΙίβΒ νοΠ, Ιηιηΐίβη ΐη 
ΙίΓΪθ^βηβοΙιβι• Ββ^βΐδίβηοη^. 

485. βατιχα προς άλ^ιην, άΓϋη^ 
Γαββηά ζυιη Κ&ηιρίβ. — Θυιάς ως: 
\φ.. 821 , Λ^βΓ^. Αβη. ΙΛ^ 400 β&βνΐΐ} 
ίηορ3 απίΓηΐ ίοί3;ηις[αβ ίηοβηβα ρβΓ 
ηΛβπι 1)3,οο1ΐ3,ΙαΓ, (^υδ,ΙΪΗ οοπιπιοϋβ 
βχοΐία 8&0ΓΪ8 Τ1ΐ7ΐα8, ιι1)ί αυάΐίο 
θ1:ΐιηυ.1αη1; ίτΐβίβήοα Βαοοίιο ΟΓ^ΐα. 

— φόνον (80 ΟαηίβΓ ίΰΓ φόβον) 
βλέπων: ν§1. Έην. Ιοη 1263 πνρός 
δρά-Λοντ^ άναβλέποντα φοινίαν φλόγα 
ιιη(1 0^)611 ζη 53. 

486. πειραν, ϋηίθΓηβΙιιαβη , Αη- 
8θ1ι1&§, Αη^ϊβ" \νίβ Ρβι•9. 721 πε- 
ζός η ναντης δε πειραν τήνδ^ έμώ- 
ρανεν τάλας; 8ορ1ι. Αϊ. 2 πειραν 
τιν^ εχ&ρών. 

487. ,,ΒβΓ 8ο1ΐΓβο1ίβη ιηαοΗΙ; .ιΐοΗ 
1)θΓβϋ;θ υηιηίίίβΙΙίαΓ άώχ Ύονβ 1)Γβί1;". 
Γΰτ φόβος νίϊίΐ ΒΙοιηββΜ φόνος, 
\\'6Ϊ1 φοϊτος, Βία^άβδ βρόμας βοΙίΓβΐ- 
1)βη. 

488 ί. 1)3.8 βρίβοΙίΘ οατε αυοΗ Ρθγ8. 
300, 764, Ειιιη. 25, 1025 ίιη Τή- 
ιηβΙΟΓ. — άγχίπτολις ΒΪΆϋ Λββ ρΓΟ- 
θ3,Ϊ8θ1ιβιι γείτων. ΌίβΒβθ \νοι•|; Ϊ8ί; 
ϊη (Ιοη Τ•'χί ί^^βΐίοιηιηβη (πνλαιαι 
γείτων, ανδρός), ντο 68 ζ-ννβοΐείοθ ΐβΐ;. 
ϋαβ άαίϋι• ^ββοίζΐβ ηαται βηίβρΓΐοΙιΙ; 
ιΐβιη ενεδροι υπΛ (Ιβιιι ίϋι (Ιίβ 8ία11βη 
(ΙβΓ (τδΙίβΓ ^βΙ)ΓΛ\ιο1ιΙΐϋ1ιβη εδη. 56 ΑδΟΗΥΙΟδ ηνλαιβιν ^(?τα&, τάνδρος εχ^αΐρονύ' νβριν 

εϊρ^εί νεοβΰών ώζ δράκοντα δνβχιμον. 490 

'ΤΛερβιοξ δε χεδνός Οϊνοποξ τόκος 
άνηρ κατ άνδρα τούτον γρέϋ^η, ^έλων 
έ^ιβτορηΰαί μοΐραν εν χρεία τύχης, 
οντ είδος οντε ^νμον οΰό' οτίλων βχεΰιν 
μωμητός, ^Ερμής ά' ευλόγως βννήγαγεν. 495 

έχΰ•ρ6ς γαρ αν^ρ άνδρΐ τω ^νΰτήβεταί, 
^ννοίόετον δε Λολεμίονς εΐί άβτίίδων 
%•εονς' ο μεν γαρ ηνρηνοον Τνψών εχει^ 
'Τπερβίω δε Ζευς πατήρ Ιλ' άβηίδος 
ύταδαίος ^6ται, δια χερος βέλος φλέγων. 500 

τοίάδε μέντοι Λρο6ψίλεια δαιμόνων, 
εΙκος δε Λρά^ειν άνδρας ώδ' άντιβτάτας. 
προς των κρατούντων δ^ έόμέν, οϊ ί' ηΰΰωμένων, 
εΐ Ζενς γε Τνφώ καρτερώτερος μάγττι 
κουΛω τις εϊδεν Ζηνά τον νικώμενον. 505 490. „8ίβ τταΓά (ΐΐιη νοηι ΤοΓβ) 
τνΐβ (βΐη Υο^β]) νοη ββΐηβη ^ϊιη§βη 
βΐηβη 8θ1ΐ3-ιιι•ί^Θη ϋι•ειο1ιβη ά\>- 
•ννβΙΐΓθη". ν§1. 278 ΐΤ. Ιη αΙιηΙίοΙιβΓ 
'\νθί8β Ϊ3ΐ; ΡβΓ8. 129 ίΤ. πας . . λεώς 
αμηνος ώς εκλελοίηεν μέλΐΰΰαι αύν 
ορχάμω οτρατον βίη Τβίΐ άβ8 (τΐβΐοΐι- 
ηΪ88θθ (σμήνος) &η άίβ δίθΐΐβ άβ8 
βί^βηΙΗοΙίΘη Αηβάηιοΐίβ {την πάλιν) 

492. κατ' άνδρα τοντον, βι "νν3,Γ(1 
ίΰΓ άβη Ρΐαΐίζ, τνο άίβδβΐ' Μαηη 8ΐ;β1ι1;, 
&ιΐθβΓ8β1ιβη. ν§1. δορίι. Αϊ. 775 κα-θ-' 
ημάς ί' ονποτ ε-Λρήξ,Βΐ μάχη. 

493. ^ξ,ΐΰτορηααι νοη ίβτορηΰαι 
άβΓ Ββάβηίταη^ ηαοΐι ηίοΐιΐ; 8β1ιι• νβι•- 
δοΜβάβη \νίθ ίί,ιατορηαας Οΐιο. 674. 
— μοΐραν, θβϊηβη Αηΐίβϊΐ, 3θίη ββ- 
Βοΐιίοΐί. — ΐν χρεία τνχης, ηϊοΐιί πιϊΐ; 
ρι-ειΙιίΘηβοΙιβη δοΐιΐΜζθίοΙιβη, ν^Ι. 
δορίι. Αι. 963 Εν χρεία δοράς (τνο 
β8 ^ϊΐΐ; ζα Ιίαιαρίβη), τν^δ 3.ϊΐο1ι Ιιίβι• 
^ββΐ^ηβίβΓ βΓ8θ1ιβίηί. 

494. ν^Ι. Ηοιη. ^114 ον ε&έν 
εατι χερείων, ον δέμας ονδε φυήν, 
οντ^ άρ φρένας οντε τι έργα. 

495. Ό. ι ,,άβΓ ΖαΓίΐΙΙ Ιιίϋίβ 8Ϊβ 
ηϊο1ι{; 1)β88βΓ ζυ8α,ιαιιιβηΙ)ΐ•ΐη§^βη Ιιδη- 
ηβη". δοΐιοΐ. τα άπο της τνχης 
Έρμί] άναψέροναιν. Ηοηηθ8, άβΓ Οοίΐ; άβδ (τβ^νίηηβδ ϊΐιιά ο^ΙΰοΜΐοΗβη 
Γυηάββ (ερμαιον), Ιβηΐεί Άχχοίι ά&δ 

1(08. 

4961". ,,ϋβηη τνΐβ άβΓ βΐηβ Μαηη 
άβιη 3;η(3θΐ•η £βΐη(11ΐο1ι σβ^βηϋΒβι•- 
ίΓθ1;βη ^ητχά, 80 ΛνβκΙβη δϊβ ανιοΐι 
£βίη(11ϊο1ΐ6 (ϊ61;1;βι• &πί ΐΙΐΓβη 8ο1ιΐ1(1βη 
^β§;βιΐ6Ϊη3.η(ίΙβΓ Ιι-^^βη". — τω: ζιι 
179. 

500. αταδαΐος, ΤτιρΐΙιβΓ θία,ίΟΓ. — 
5ιά . . ψλέγων, να. άβΓ Ηαηά ά&β 
βαιηηιβηάβ (τβδοΐιοβ Ιια,ΐίβηά. 

502 1ϊ. ϋΐβ άβια Ζτίδβ,ιηιηθίιΐι&ησ 
άβΓ Οβάειηΐίβη βηίδρΓβοΙιβηάβ θΓά- 
ηυη^ άβΓ ΥβΓδβ ΐβΐ; ίη άβΓ Ιιβ,ηά- 
δοΙίΓΪίΙΙίοΙιβη ϋΒβΓίίβίβΓυη^ ^βδίδι-ί. 

502 £. ,,Ββί δοΐοΐιβπι ΐίίβί)β8νβΓ- 
ΙΐίϊΚβιϊδ άβΓ δίοΐι §βσβηϋΙ)βΓ8ΐ;β1ιβηάβη 
ΟδίίβΓ τηΓά νοΓΒ,υδδίοΜΗοΙι άβΓ Εγ- 
ίοίσ άβΓ βΐηαηάβΓ βηί;σβ^βη^βΒί;€ΐ11βη 
Μβηδοΐιβη βηίδρΓβοΙιβιιά δβίη". 

503 β". ,,^ΪΓ ^βΙιΟΓβη Ζ11Γ βΐβ^βη- 
άβη ΡίΐΓίβΐ". ν^Ι. ΕιΐΓ. Εΐιββ.^ 320 
Ζενς προς ημών εατιν. — Ζενς γε 
ά. ΐ. ,,ααοΐι βίη αηάβΓβΓ (τοίιί ϊβί; 
θίαΓίίβΓ αίθ Ττρίιοδ σβθοίίλνθΐσβ 
Ζβηβ". — τον (80 Εΐηίδίβγ ΓΰΓ πον) 
νικώμενον \ν^ΐβ μη φάβον νιν.ώ Οΐιο. 
1050, ιμέρου νικώμενος Ηϊΐί. 1016, 
των φίλων ί'ίκώαενο^ δορία. Αι. 1353. 8ΙΕΒΕΝ ΟΕβΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 57 'Τ:ίερβίω τε προζ λόγον τον ΰήματοξ 
δωτηρ γενοιτ' αν Ζευς εη άΰΊίίδος τυχών. 

ΧΟ. πέτίοι^α τον ζΐώς άντίτνΛον εχοντ 
αψιλον εν ΰύκει τον χ^ονίον δέμας 
δαίμονος, έχ&ρόν εϊχαβμα βροτοΐς τε καΐ 
δαροβίοίΰί ^εοΐΰιν, 
πρ06&ε τίνλάν κεψαλάν Ιάψείν. 

ΑΓ. όντως γένοιτο, τον δε πέμπτον αν λέγω, 
πέμπταιβί προ6ταχ%•έντα Βορραίαις πνλαις 
τνμβον κατ αντον Ζΐιογενονς Άμφύονος 
<^ΠαρΟ•ενοπαΐον Άρκάδ\ Αταλάντης γόνον"^. 

'όμννβι δ^ αίχμήν ην έχει, μάλλον ^εον 
ΰέβειν πεποίϋ'ώς ομμάτων ■9•' νπέρτερον, ωιϋδί)", 510 515 Βίβββ 8{;β11β αΐιιηί Εϊα•.ΗθΓα,Μϊ(1.347 
η&οΐι: &εοίαι ί' ον τιακίοσιν χρώ- 
μεα9'α σνμμάχοισιν Άργείων, ανα^. 
των μεν γάρ "Ηρκ προβτατεί ^ιός 
6άμαρ, ημών 5' Ά&άνα' φημί δ' εΙς 
ενηρα^ίαν καΐ τοΰ-θ•* ύπάρχειν ^εών 
άμεινόνων τυχεΐν νι-Λωμένη '^αρ 
ΠαΧΧας ονν. άνεξεταί. Υ§ί. ϋ.\)τί§βΏ.3 
Ηοιη. Υ 104 ηρως (^β&β), άλλ" 
αγε καΐ ον &εοΐς αίειγενέτ7}αίν 
ενχεο' καΐ 5έ σε φααι. ζΐίός κονρης 
Αφροδίτης εκγεγάμεν, κείνος (Αοΐιΐΐ- 
ΙβΠΒ) ^Ε χερείονος βκ &εοϋ εατιν. 

507. Εΰτ τνχών νθπηιαΐβΐ; δίαοΐΐ;- 
ιηΐΙΙΙεΓ κυρών, εβΙΐΓ αη8ρΓβο1ιβη(1. 

508 ί. πέποιϋ'α τον έχοντα εν 
αάκει άφιλον (νί^ίάβΐν7Άτα§) τοϋ 
χ&ονίου δαίμονος δέμας άντίτυπον 
^ιός {ά. \. 6β^βιιί)ϋ(1 ζαιη ΒΠοΙβ άββ 
Ζβπβ). — Ββϊ αφιλον Ιίοηηίβη άϊβ 
ΑίΙιβηβΓ &Ώ. άΆΒ Βϊ1(1 (1β3 άΓβϊΙβΛί^βη 
Ττρίιοη (τριαωμάτονς Τυφώνας Ευτ. 
ΗβΓίί. 1272) Β,ΐΐΓ άβΓ ΑΙίΓοροΙΐβ θγ- 
ϊηηβΓί τν^βι-άβη. — χ&όνιος νη& Ργοπι. 
367 ΤτρΗοΒ αίθ γηγενής Ιίβζβίοΐιηβΐ; 
•νήΓά. — ΟβΓ βΓ8ίβ ΥβΓΒ θΐΐιηιηΐ; 
πιβ1:ΓΪ8θ1ι ιηϋ άβπι ΒίΓορΗϊδοΙιβη 468 
ηΐοΐιΐ; ϋΙ)βΓβϊη. Εϊη ΤηπιβίβΓ, ■ητβηη 
&ηο1ι ηΐοΐιί ιηϋ ^Ιβΐοΐιβηι βΙιγΛιηυβ, 
■«ΐτά ^βνοηηβη ιηϋ πεποι&α τον 
το Ζηνος άντίτυπον εχοντ\ 

511. δαρόβιοι Ηβιβθη άΐβ ΟτδίΙβΓ 
ϊη Οβ^βηθαίζ ζιι άβη εφήμεροι 
(Ργοπι. 83 υ. ο.). Υ^Ι. 8ορ1ι. Αηί 987 
Μοΐραι μακραίωνες. 512. ίάχρειν, ζβΓΒοΙιηιβίίβπι. 

515 ί. ν§1. Ραυ3. IX 17, 3 Ζή9ω 
μνήμα καΐ Άμφίονί εν κοινω γης 
χώματι, Ευτ. Ρΐιοβη. 145 ΑΝΤ. τίς 
δ^ οντος άμφΐ μνήμα το Ζή&ου 
πέρα καταβόστρυχος, ομμαδι γοργός 
εΐΰΐδείν νεανίας; ΓΙΑΐ2ΐ, ο5' εατϊ 
Παρ&ενοηαΐος, Αταλάντης γόνος. 
ϋβη ίοίσβηάβη Υβι-β Πα!; ϋΐηάοΓί 
(άΐβθθΓ ηα,οΐι 513) βι•σϋηζί;, -«^βΐΐ οΙα» 
5193". 6683,^6 ηηνθΓδίίΐηάΙΐοίι ΛναΓβ, 
■ντβηη άβΓ Ναιηβ (1β8 Ηβΐάβη θγβΙ; 
534 ^βηαηηΐ; ^ν^ϋΓάβ. ϋβΓ Υθγβ ϊθΙ; 
^βΙ)ΐ1(ΐ6{; ηαοΐι 534, η&οΐι <1θγ άώ.- 
^βίαΙίΓΐβη δίβΐΐβ νοη Εαι. ΡΗοβη., 
η2,ο1ι ΕιΐΓ. Ηϋ. 888 ό τής κνναγοΰ 
ό' άλλος Αταλάντης γόνος πηΛ δορΗ. 
Ο. Κ. 1320 έκτος δε Παρ&ενοπαιος 
'Αρκάς . . πΐΰτός Αταλάντης γόνος. 
ϋΐ)ΘΓ άίβ νβΓίαη^βηιη^ άβΓ ζλνβίίβη 
8ί11)β νοη Παρ^ενοπαίος ζα 475. 

516. 8ο βοΙι-^ογΙ; Αηίΐ^οηβ Εατ. 
Ρΐιοοη. 1677 ί'ατω αίδηοος ορκιόν τέ 
μοι ξίφος. Υφ.. ΑροΠ. ΕΗ. Ι 466 
ί'ατω νυν δόρυ &ονρον, όζω περιώ- 
αιον άλλων κΰδος ίνΐ πτολεμοιαιν 
άείρομαι ουδέ μ^ όφέλλει Ζευς τόΰον, 
όσαάτίόν πεο έμόν δόρυ, Υβι^. Αβη. 
Χ 773 άβχίΓΟ- ιηΐΐιί (Ιβνιβ βί ίβΐηιη, 
(ΐιιοά ιηΐβδϊΐβ 1ίΙ)Γ0, ητιηο δάδΐπί. 

517. Εΰτ πεποι&ώς βΐΎΐ^Άτίβί πιαη 
επαυχών. — Ζα ομμάτων νπέρτερον 
ν§\. Ο&ίυΐΐ. ΙΠ 5 ο^ιιβπι ρΐυβ ΐΐΐα 
οϋΐιΐϊδ 81118 αιη3,ΐ3αί, XIV 1 ηΐ ίβ ρ1υ3 
οοτιΙίΒ πιβΐβ αιηαΓβιη. 58 Α80ΗΥΙΟ8 ή μην λαπά^Βΐν αΰτν Καδμείων βία 

ζ/ιό^' τόό' ανόα μητρόξ έξ όρείίκόον 

βλάβτημα καλλίπρωρον, άνόρόπαις άνήρ. 520 

ΰτείχεί δ' ϊονλος άρτι δια Λαρηίδων, 

ώρας φνονΰης, ταρψνς άντίλλονθα ^ρί^. 

δ ^' ώμόν, οντι τίαρ&ένοον έπώννμον, 

φρόνημα, γοργον ό' ομμ" έχων τίροΰίύταται. 

ον μην άκόμπαβτόξ γ' εφιστάται τίνλαις' 525 όΙδίΛ""^!. 47. — βία ζ/ιός, -κ^ΐβΕδρα- 
ηβαβ (41δ). — όρεαν-όον ά.ΐ. -/.ννίίγυν. 

520. '/.αλλίπρφρον , 8θ1ιθ1. -/.αλλι- 
πρόαωηον. Ή.68γο}ϊ.•ααλλίπρωρον• εν- 
πρόοωπον, ν»1. Α^. 245 ατόματος 
καλλιτΐρφρον, 8ορ1ι. Τιαοΐι. 13 άν- 
δρείφ ν.ντΐΐ βονπρωρος. — ϋίβ 
8θ1ιδη1ιβΐ1} (Ευι•. Ηϊΐί. 889 παις Παρ- 
9ενοπαίος είδος εί,οχώτατος) αιηοΐ 
3ΐΐ^βηΛ1ΐο1ιβ ΖαΓίΙιβϋ; άββ Ηβΐάβη 
ίΓΪΐΙ; ΐη Οβ^βηβΕίζ ζη δβίηβη βηί- 
δβίζΗοΙιβη ΌΓοΙιτιησβη. ϋΐ^η^βηδ 
ιηβΓίίΙ ιηαη _ άΐβδβΓ 'ίνίβ αηάβΓβη 
δίθΠθη (1β3 ΑδοΙιγΙοΒ '(ΐγ&στη. 135, 
136, Αίΐιβη. XIII 8. 601 Α) άίβ 
Χβϊ^η^ ζτΐΓ Κη&ΐ)6ηΗθΐ3β αη. — άν- 
δρόπαις: 8θ1ιθ1. (ί εν παιδιν.τ] ήλί-Λία 
ανδρείος, 8Λο1. ζη ΡϊηοΙ. Ρτίΐι. Π 
121 υπέρ την νεότητα βονλεντι. και 
Σοφο^κλης επΙ τον Τρωιλον ,,τόν 
άνδρόπαιδα δεσπότην αττώλεσοι:", 
παΓία μεν τγι ηλιν.ία. άνδρα δε τω 
φρονήματί. Ηΐβπιαοΐι 1)θ(1βπί;β1; άνηρ 
■η^θπΐσ, ιηαη βΓ'ίν&Γίβί; άγος (Γΰ1ιι•θΐ• 
ίτοίζ δβίηβΓ ^ΐι^βη^1), ■π^β βδ Ευν. 
ΡΙιοβη. 148 νοη ΡαΓίΐίβηορΐχοδ Ιΐθΐβί;: 
νεκπ'κϊ, λοχαγός, ως όχλος νιν 
νΰτερω ποδϊ πάνοπλος άμφΐπει (άΛ. 
8οηδΙ \νϋΓάβ ιηαη βϊηβη βοΐοΐιβη ^^^ηο^- 
1ίη§ ηίοΐιΐ £ύτ βίηβη Γΰ1ιι•θΐ• Ιιαίίθη). 

521. Γΰι- ατείχει Ιίδηηίβ ιηαη 
%•άλλει βΓτναΓίθη η&οΐα Ειιγ. Βίΐΐίοΐι. 
1185 νέος ό μόσχος άρτι γέννν νπο 
•/.όρυ'θ'' άπαλότριχα ν.ατάκομον 9•άλ- 
λει. ΒΙαγάθδ νβηααίθΐ; έρπει ηαοΐι 
Χβη. δτιαρ. ΙΥ 23 τούτω μεν παρά 
τά ώτα άρτι ϊ'ονλος -/.α&έρπει, Κλει- 
νία δε προς το οπια&εν ηδη ανα- 
βαίνει , οίοοίι Ιίαηη τνϊβ -/.α&έρπει 
ιιηΛ αναβαίνει Λνο\ή αυοίι ατείχει 
^βΙ)ΐ•&ϊΐοΗ1; θβίη. — Ηβδ^οΐι. ιονλοι' 
αϊ πρώται των τριχών εκφναεις 
ζτι Ηοιη. λ 319 πρίν οφωιν νπο 
κροτάφοιοιν Ιονλονς άν^ήααι πν- 
κάααι τε γέννς εναν&έι λάχντ]. 522. ώρας φνονσης: άίβ ^υ»βη(1- 
Ιϊΐϋίβ Ιϋβί (άβη Γίαιιιη) ΙιβιτοΓ- 
Ιίβίπιβη. Λ'^1. Ηοηι.κ 278 'Ερμείας . . 
νεηνίτ; ανόρι εοΐ'/.ώς, πρώτον νπχ]- 
νηττ), τον περ χαριεστάτη ηβη ιιηιΐ 
(Ιβη Αηίαη^ νοη ΡΙαί. ΡγοΙ;. ΕΤ. 
πό&εν, ώ Σώκρατες, φαίνει; η δήλα 
δή, ότι από γ,ννηγεαίον τον περί 
την Άλν.ιβιάδον ωραν; και μην μοι 
και πρώην ίδόντι καλός μεν εφαί- 
νετο άνήρ ε'τι, άνήρ μέντοι .ι. καΙ 
πώγωνος ηδη νποπιμπ).άμενος . ΣίΙ. 
είτα τί τοντο; ον ον μέντοι Όμήρον 
επαινετής εΐ, ος εφη χαριεατάτην Λ 
ηβην είναι τον νπηνήτον; — ταρ- ■ 
φνς: 8θ•1ιθ1. πεπνν.νωμένη. ΧβΙ)θΐι 
βϊηβιη Γβιη. {μνριάς) αυοίι Ρθγβ. 928, 

^16 δίοΐι 0•ήλνς ίατ ^ήλεια βηάβί. 
— άντελλειν τοπ άβιη 8ρΓ0δδβη άθβ 
ΗααΓββ "κΐβ Οΐιο. 287 λενκάς δε 
ζόραας τ^ό' επαντέλλειν νόοω. 

523. 8θ1ιθ1. ον ανμφωνον τη κλή- 
αει της παρ&ένον το φρόνημα ΐχων, 
άλλα ώμόν, ν§1. ΟΗο. 189 έμή γε 
μήτηρ, ονδαμώς επώννμον φρόνημα 
παιοϊ . . πεπαμένη. 

524. Λνβηη γοργον δ' ήοΜί^ ϊδΐ; 
1111(1 08 ηϊοΐιΐ;, τν^β βίηβ ^ΐΙη^βΓβ 
Ηαηάδοΐιήίί ΜβΙεί;, γοργον τ' ΙιβϊΒβη 
ιαιιβ, 80 ίδί γοργον όμμα άβηι παρ- 
%'ένων επώννμον φρόνημα βηί^β^βη- 
ο^θδθίζί, ντϋΐιι-βικί θΐ^βηίΐΐοΐι γοργον 
όμμα ιηϊί ώμόν φρόνημα τθΛϊΐηάβη 
δθίη δοΐΐίθ. — ΡϊΪΓ προσίαταται (νοί' 
εφίαταται)\ι&ϊ θδ νϊβΐΐοϊοΐιΐ; προαχρίμ- 
πτίται ^θΐΐθίββη, ν^Ι. Οΐιο. 185 δό- 
μοίϋΐ τοΐαδε χρίμπτεΰ&αι {ύθ\χ 
ηϋ1ιρι•η), Εηι•. Ηεΐ. 526 παντοδαποΐβι 
γναις ποτιχριμπτόμενος , Κΐιβδ. 644 
ί;^^ρώΐ' τ/5 ήμϊν χρίμπτεται ατρα- 
τενματι. 

525. άκόμπαατος ντίβ ακομπος 541, 
Λοοίι ΙιϊβΓ νοη άβιη ρΓ&ΗΙβΓΪβοΙιβη 
ΒίΙΛτνβΓίί ιΐβδ δοΐιΐΐιΐββ. 8ΙΕΒΕΧ αΕΟΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 59 το γά^ Λόλεωζ όνειδος εν χαλκηλάτω 
^«κει, •χνλλωτω όώματος προβλήματι^ 
Σφίγγα ώμόβιτον προΰμεμηχανημενην 
γόμφοις ένώμα, λαμηρόν εχχρονβτον δέμας, 
φέρει δ' νφ' αντί} φώτα Καδμείων ενα, 
ώς τίλείβτ επ άνδρΐ τώδ' ίάπτεβΟ-αι βέλη. 
έλΟ-ών δ' εοίχεν ου κατϋηλενβείν μάχην, 
μακράς κελενϋ•ον δ' ον καταιΰχυνείν πόρον, 530 526. όνειδος (8ο1ιΐηιρί): 8θ1ιο1. 
επειδή Οιδίπονς εμίγη ττ) μητρί 
λναας το αίνιγμα της Σφιγγός, νϊβΐ- 
ιηβΙΐΓ Λνβίΐ (Ιΐβ δρΐιϊηχ Λίβ Ιιοοίΐδίβ 
Νοί ιΛβι• Τ1ΐθΙ)βη 1)ΐ•&ο1ιίθ. 

527. πρόβλημα ϋθοίαιη^, δοΗτιΙζ 
ΜβΓ £ΰΓ, 663 ^β^βη βί'^'αδ. 

528 ί'. ώμόοιτος ^νΐθ ώμοβρώς, ωμο- 
φάγος, τνβΐΐ δίβ ϊΙιγθ ΟρίβΓ ζβΓ- 
ββϊδοΐιίβ. ΕΰΓ. ΡΗοθη. 102-4 φοιτάβι 
πτεροϊς χαλαίαί τ ωμοαίτοις, 1760 
Σφιγγός της μιαιφόνον. — προΰμε- 
μηχανημένην γόμφοις, ναϋ Χ&^βΐη 
^βθοίιΐοΐίί; (Ιαταη 1»βίθδί;ΐσί. — ένώμα, 
3,19 ΐοΐι ίΐιιι 63,1ι. "\τ\^αΐ£θ£β1(1 νβΓοηιίβΙ; 
γόμφοιαι νωμα. — ίκκρουστον ά. ϊ. 
βΐηβ ΓΓθΐβ Γϊ^Γ, ηϊοΐιΐ; Κθΐϊβί. Εα- 
δίαΙΜοδ (ζιι II. 8.1160, 49) δοΐιβΐηί; 
βί^Εδ ΐη Λβη Τθχί ζα Ιθ^βη, -νναβ 
ηϊοΐιί; αυβίΐΓίϊοΙίΙίοΙι ^ββα^ ϊδί, ■«'βηη 
βΓ δοΙίΓέϊΙιΙ: ΐαως δε ν.α\ μηχαντ] 
τιΐΊ ί-λίνονντο (άϊο απα 8ο1ιϊ1(Ιβ αη- 
^βΙ)Γαο1ιΙβηΓϊ»χΐΓβη), εκκρουστα οντά 
■και ον διόλου προαηλωμένα τω αα- 
κεί. και οντω εφάνταζον τοις όρώσι 
το αντοκίνητον, όποιον δη τι πλάτ- 
τει καΐ ^4^^χνλος εν τοις Επτά επϊ 
Θήβας. ^ΪΓΐίΙΐοΙι ϊβΐ οΗβδ Λβτ Γ&ΙΙ 
Ιίθί άβπι 8ο1ιί1ύζβΐο1ΐθη άββ Ρο17η^1^β3 
ΕυΓ. Ρΐιοβη. 1124 Ποτνιάδες ό' ε'π' 
άαπίδι έπίαημα πώλοι δρομάόες εο- 
γ,ίρτων ιρόβφ, εν πως ατρόφιγξιν 
ίνδο^εν κνγ.λονμεναι πόρπαχ ύπ" 
αυτόν ώστε μαίνεο^αι δον.είν. Υ^Ι. 
Ηβδ. Άβπ. 161 εν ό' όψίων -/.εφαλαΐ 
δεινών ΐΰαν, οντι φατειών, δώδε•Λα, 
ταΐ φοβέεαν.ον επΙ χ&ονι φΰλ' αν- 
θρώπων, οίτινες άντιβϊην πόλεμον 
Ζΐιός υΐι φεροιεν τών και οδόντων 
μεν ν.αναχή πέλεν, εντε μάχοιτο 
Άμφιτρνωνιάδης, τα δε δαίετο {δαί- 
δαλα'ί) &αυματά έργα. 

530. Μβϊηβΐίβ νβπηαΐβΐ Καδμείων, ενί — , αΙ)βΓ αιιοΐι ενα Ιί&ηη β,τιΓ 
(Ιαδ ίοΙ^βηοΐΘ πλειατα Ββζοο^βη \νβι•- 
άβη, αΐδ ο1) βδ ΜβΒβ: ώστε έπΙ άν- 
δρϊ τωδε ενΙ πλειατα (ν^Ι. ΡβΓδ. 330 
είί ανήρ πλΐΐΰτον πόνον εχ&ροΐς 
παράσχων, βΐηβ Ιιϋυβ^β νθΓδίϊΧΓΐίυη^ 
(ΙβΒ 8ΐΐρβΓΐ&Ιΐνβ) βέλη ίάπτεα&αι. 
ϋίβδβη &ιιί Λβπι 8ο1ιί1(Ιβ (ΙαΓ^βδίβΠ- 
ίβη ΚαιΙηιββΓ ^Γβ^βη άΐβ ζ3.1ι11οδβη 
ΟβδΛοδδβ, τν^βΙοΗβ Ϊη (1βι• 8ο1ι1αο1ι1; 
&ηΐ άβπ 8ο1ιί1(1 Β.ϊβ§βη. Υ^Ι. ΕαΓ. 
ΡΗοβη. 1137 εκ 5ε τειχέων μέαων 
δρύγ-οντες (ντβίοΐιβ 3,υί" άβηι δοΗϊΜβ 
άβδ ΛάιαδΐοΒ σβΙ)ί1Λβΐ ■ϊναΓβη)_ έ'φε- 
ρον τέκνα Καδμείοιν γνά&οις. Αδοΐιγ- 
Ιοδ Ηαί ϋ&ΓδίβΙΙυησβη Λβι• δρΐιίηχ 
ίιη Αυε^β, ϊη Λβηβη δϊβ αΙβ „Τ\'ϋι•- 
^βΓΪη" (σφίγγω) ^ΐ^η^1^η^β ΐη ΐΙΐΓβη 
Κΐαηβη Ιιϋΐί. Υ^Ι. δοΗδηβ, Ογ. Κβ- 
Ιΐβίδ 8. 62, Χγ. 211, 8ί3,ο1ίβ11)βΓ§ 
ΟτϋΙϊβΓ ίΐ. Η. Ταί. 56 οάβΓ ΟνβΛθοί 
ΒΐΙάΛν. ζηηι ΪΗβΒ. η. Τι•ο. Ηβΐάβη- 
ΙίΓβΐβ Ι 5, ^^,]1η ΑιτΗ. ΒβΐίΓ. 8. 117, 
ααοΗ Κδι-ίβ ΙίΓηβ ΕίΓαβοΙιβ Π 1, 
,Καρ. VI. 

532. καπηλενειν μάχην, ηιίί; Λβηι 
Καπιρίθ ηιαιίίίθη ηπΛ ίβΐΐδοΐιβη ά. Η. 
(ΙτιγΛ ΚβάβηδίΐΓίβη ηηΛ Απδβΰοΐιΐβ 
βΐοΐι άβηι Καιηρί βηίζΐβΗβη. Υ^Ι. 
ΓΓ^ηι. 322 -λάπηλα προαφέρων τεχ- 
νήματα (Εί;7ηι. Μ. 8. 490, 12 ό δε 
Αίαχΰλος τα δόλια πάντα καλεί κα- 
πηλα). Εΐηβ δοΙιΐβΓβ Αηίί&βδαη^ Λΐβ- 
6βΓ ^ΐβοΐιΐδοΐιβη ΚβΛβηδαΓί Ηβο^ί 
άβη λΫοΓίβη άββ Εηηΐηδ (Οίο. άβ οίΤ. 
Ι 12, 38) ζυ^ηιηοΐβ: ηοη αππιπι 
ροδοο . . ηβο οααροη&ηίβδ ΐ)βΙΙϊΐΐϋ, 
3β(1 Ι)β11ΐί^βΓαηΙβδ ίθΓτο, ηοη αιίΓΟ 
νΐ43,πι οθΓηαηιυδ ηΐήί^ηβ. 

533. Εδ \ραΓβ βΐηβ 8ο1ΐ£ΐη(1β (Ιβη 
Λνβΐίβη \νβ^ ηπίδοηβΐ ^βηιαοΐιί ζτι 
1ια,1»βη. — Ηβπηαηη -/.αταιαχυνει, 
ραβδβηά. 60 Α80ΗΥΙ.Ο8 [Παρ0•ενο7ίαΙος ^Αρν.άζ' υ όέ τοιόβδ^ άνήρ, 
μέτοΜΟξ, "Αργεί ό' ίγΛίνων ζαλάξ τ ροφάς, 635 

πνργοίς αΛειλεΙ τοΐϋδ' α μη χραίνοι ^εός.] 
ΕΤ. εΐ γαρ τνχοιεν ων (ρρονονΰι ηρος ϋ-εών' 
η ταν Λανώλεΐξ τιαγκάχωζ τ' ολοίατο 
αντοίς έχείνοις άνοβίοις κομπάύμαβίν. 

εύτιν δε καΐ τωδ\ ον λέγεις τον Αρκάδα, 540 

άνηρ ακομπος, χεΙρ δε δρα το δράβιμον, 
"Ακτωρ, αδελφός τοΰ πάρος λελεγμένον 
ος ουκ έάβει γλωΰδαν έργμάτων &τερ 
εόω Λνλων ρέονΰαν άλδαίνειν κακά, 
ουδ^ εΐβαμεΐψαι <^τεΙχος^ εχΟ-ίύτου δάκους 545 

είκώ φέροντα χολεμίας επ άότίίδος' 534. ϋϊβ ζτί-βΐ V. 532 £. βιι*]ΐ3,11;βιι 
βϊηβη ρ&δββηάβη 8ο1ι1ιιβ^β(1αιι1ί6η 
Λνΐβ ^β(^β ΒοίθηΓθοΙβ ιηΐΐ; ζ\νβΐ Υθγ- 
Ββη Βοΐιΐΐββΐ;. Ναοΐι άίβββη Λ'βΓββη 
τνΐθ η3;θ1ι άθΓ ϋΓοΙπιπ^ 518 δϊικί 
(ϋβ ίοΐ^βηάβη ΥβΓδβ, Ι^βΒοηάβιβ άθΓ 
Ιβίζίβ (ν§1. 413) ιηαί;!;. ϋησβδοΐιΐοΐίΐ; 
ϊθΐ; ό δι τοίόαδε, ηηίΐ&τ 535, "«Γβΐ- 
οΙιβΓ 1)β(1βΐΐίβιι δοΠ: „οΙ)•ίνο1ι1 βΓ 
Ιίβϊη Εΐη^βΒοΓβηβΓ νοη Αγ^οβ ΐβΐ;, 
■ϊνΐΐΐ ΘΓ (Ιοοίι (ϋβδβΓ ζ-ίνβϊίβη Ηβύηαί 
ΗβΓτΗοΙιβη ϋαηΐί ίαΓ άϊβ ^ΐισβη^ι- 
ρββ^β βΓθί&ίίβη" {τροφάς 8. ν. α. 
τροφΐία 464, ^ρίτΐττΊρίά). — Ζη 535 
ΐ3βιηβΓ]£ΐ; (ΙβΓ δοΐιοΐ. : άν.οναιον α>6νον 
δράαας ο Παο&ετοπαίος εις Άργος 
εφνγεν, ν§1. Εατ. Ρΐιοβη. 1153 ό δ' 
Αρκάς, ονν. Άργεΐος, Αταλάντης, 
γόνος, Ηϊΐί. 890 Αρκάς μεν ην, 
ελ&ών δ εη 'ΐνάχον ροάς παιδεύε- 
ται κατ' "Αργός (■«■Β.ΙίΓδοΙιβΐηΙίοΙι 
Ροίβηιίΐί ^βσβη βΐηβ Βϊοΐιίυη^, ΐη 
■ννβΙοΙιβΓ Ρ&ΓίΙιβηορδ-οδ ζιιιη Ατσΐνβι• 

537. ϋίθδβΓ ηαβ,ϋθ Λ"βΓ3, υγθΙοΙιθγ 
εΐοΐι 8,η άΐβ νοΛβΓ^βΙιβικΙβ ΙηίβΓ- 
ροΐβ-ίίοη 3,ηδθ1ι1ϊθβ{; , βοΐΐθϊηΐ; ζπγ 
Αυβίύΐΐαη» βϊηβι• §τδββΓβη Ιιϋο^:β 
(νοη 10 νβΓδβη, ττβηη άΐβ 1)6Ϊ<1βη 
ίοΐ^βηάβη νβΓββ θοΜ βϊικΙ) Ιιίηζα- 
^βάίοΐιίβΐ; ■«•οιάβη ζη ββίη. 

538. ,,δαιαί ίΙΐΓθη ρι-αΙιΙβΓΐδοΙιβη 
ΒΐΙά-ννβΛβη απί άβη δοΗΐΙΛβη." 

540. τυν Αρκάδα Ιιαί βϊοΙι αη Λβη 
Κβίβ,ίΐνδαΐζ &η§^β6θ1ι1οβδθη\νΪ6 Ιιαιιβ^, 
ν^Ι. Ηοιη. α 69 Κνκλωπος κεχόλωται 
όν όφ9•αλμον άλάωσεν, άντί&εον Πο?.νφημον. Μΐΐ; Αιϋΐίβΐ "ϊτίβ δορΗ. 
Ο. Κ. 907 νΰν δ' οναπερ αναός τονς 
νόμους είαήλ&' έχων, τοντοιαι κονκ 
άλλοΐΰΐν άρμοα&ήαεταί. Ώβτ Ζηεαίζ 
τον Αρκάδα νητά ταϋ ΙϊβδοηάθΓβΓ 
Ββίοηαησ ^βδρΓΟοΙιβη; άβηη άΐβ 
ΑΛ&άίβΓ σ&ΐίβη αΐδ 8ΐ;ο1ζ ιαιά 
ύΐ^βπιιύΐΐ^. Υ^Ι. δοΐιοΐ. ζ\ι Ργοιπ. 
554 προναελονμενον νβριξόμενον' 
ο&εν και Άρκάδες προσέληνοι' 
νβριαταΐ γαρ ηηά Λν&δ Χβη. Ηβΐΐ. 
ΥΠ 1, 23 ιιηά 32 θΓζαΙιΙΙ; νΪΓά. 

541. Ύ§\. δορίι. ΡΙιϊΙ 97 γλώβααν 
μεν άργόν, χείρα δ' είχον εργάτιν. 
— ίέ ίρα (ίώ: δ^' δρα "^ΐηο1ίβ1ιιι&ηιι) 
το δράσιμον ίη άθΐπ δίηηβ ,,ΐίθίηβ 
δοΐηνίθη^ΐίθϊί; δο1ΐΓ6θΐ£ί ίΐιη &1)'•. 

542. Ν^οΐι Ρ3,Π3. IX 18, 6 -ίν&Γ 
ΐη άβΓ Τ1ιβΙ)αΪ3 Ρβήΐιίτηιβηοδ άβΓ- 
^βη^^^ί, τνβΙΛθΓ άβη ΡαΓίΗβηορ&βοβ 
Γάΐΐίβ, γ^Ι. Εηχ. ΡΗοη. 1157. 

543 5. δοΐιοΐ. 05 τούτον τον κόμποι 
εφέ^ει των πράξεων άποδέοντα μη 
ΐΰο) πυλών γενέα&αι. — ρέονβαν 
1)βζΘίο1ιηθ<; δρδίίΐδοΐι άβη ^Γοββη 
δΐι-οηι άβΓ ρΓαΙιΙβπδοΙιβη Εβάβη. — 
Ηβδ^οΐι. άΧδαίνεΐ' ανξ,ει. 

545. τείχος, άίβ ηοίτίνβηοϋσο Εγ- 
^ϋηζιιη^ ζη εΐοαμεΐτραι, ΙιαΙΓΓαηοΙίθη 
ίϊΓ &ηρός ^ββο^ζί, -ίνθίοΐΐθδ &18 Ει- 
ΜίίΓηη^ ζη δάκους ΐη άβη Τβχί; 
σβίίοηιυιβη ΐδί. — δάκους, της 
Σφιγγός. 

546. ί^κώ, Οι)^β1ίί ζα φέροντα, 
■νηΪΓίΙβ 1»θ88βΓ δηΙ)3β1ί1; ζη Γ^σοτιΐίΓψαι 
8βΐη, άα αηοΐι δάκους εΙκώ οάβΓ ή 8ΙΕΒΕΝ αΕαΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 61 εί,ω^εν εϊΰω τώ φεροντι μέμφεται, 
πνκνον χροτη6μον τνγχάνουβ^ νπο τίτόλιν. 
^εών 0-ελόντων ά' αν άληΟ-ενΰαιμ' εγώ. 

ΧΟ. ίκνείται λόγος δίά &τηϋ•έων, 

τριχοζ δ' όρ^/^α^ τ^λόκαμοζ ϊβταται 

μεγάλα μεφαληγόρων 

κλνονβ' άνοβίων ανδρών, εϊ&ε μου 

0•εοΙ τονόδ' όλέβειαν εν γα. 
ΑΓ. έκτον λέγοψ αν άνδρα ύωφρονέΰτατον 

άλκην τ αριβτον, μάντιν, Άμφιάρεω βίαν. 
'Ομολωίύιν δε Λρος ηύλαΐξ τεταγμένος εΙνσρΗ. 

651 555 2^φί')'| ίηι £ο1^βηάβη 8υι)^θ1^1; ίβΐ; 
ιιη(1 πολΐμίας αυί άθη Τια^βΓ άβ8 
8ο1ιί1(1β8 Ιιΐη-η'θϊδΙ , οΙαΙίθΓ νβηηπίβΐ; 
Μ&Γίίη κυροΰσαν ίΐχΓ φέροντα. 

δ-47. ί'ιαω σϊΐ,ί Ιίβΐηβη ρΕίδδβηάβη 
Βϊηπ; ιηαιι βιτνατίβΐ; Ι'ξω μένοναα 
ΟίΙθΓ ίξω δε&ίίοα {άτΆχώβη ίββί^β- 
ΐ3&1ίβη, ν^Ι. Ηοιη 5 380). Ηβΐπίδδίιΐι 
Υβηπϊΐίβί Ι'ξω ό* εκείνη. 

548. 8θ1ιθ1, βαλλόμενη τω άπο 
των δοράτοίν κροναμω. — νπο 
πτόλιν, τιηΙβΓ ύβη Μαυβπι άβτ 
δίαοΐΐ; Μη. 

549. ϋβη ιηβίηδοΐίθη ΓβΙιΙθΓ Ιι&ί 
Εΐ8ΐιι1β7 ιηΐΐ; ταν (ίΰτ ό' αν) 1)β- 
ββϋίσβη ντοΠθη. νίβΠβΐοΙιΙ; Ιιαί άβΓ 
ϋίοΙιίβΓ σβ8θ1ιηβΐ3βη ά' αν κατορ- 
&(06αιμ' έπος {άναίϊβ βΐοΐι ηΐθίη 
"ν^ΟΓΐ Ιϊβδίαίΐ^βη), ν^Ι. 8ορ1ι. Ο. Τ. 
829 ορ&Οί'η λόγον, ΗβΓΟά. ΥΠ 103 
όρ&ονταί ό }.όγος. 

550. 8θ1ιο1. ο λόγος ό άηό των 
πολεμίων ό αλαζονικός, νΐβΙιαβΙΐΓ 
άβΓ ΒβήοΗΙ (1β3 ΒοΙβη ΰΙίβΓ ΡαΓίΗβ- 
ηοραοβ. 

551. ββη&τιβΓ λϊ^ίΓά (Ιίβ Εββροη- 
8Ϊοη, \νθηη ιααη ηαΐΐ; Βίοπιββίά καϊ 
τριχός ίην τριχος ό' εοΙίΓοίΜ. — 
6ρ9ίας (ρΓοΙβρϋΒοΙι) τριχος πλόκαμος 
ΐβταται ροθίίδοΗ ίΐΪΓ πλόκαμος ορ%•ίος 
(οάβΓ τ) ^ρϊ'ξ, όρ^ία) ί'αταται. Υ^Ι. 
όρ'9•ό•9•ρι| 01ι. 32, ώστε πάντας ορ&ίας 
στηΰαίφόβοιδείοαντας εύ&έως τρίχας 
δορίι. Ο. Κ.' 1624. 

552. μεγάλα, μεγάλους λόγους. 

553. κλνοναα (βο ^ϋη^6^β Η&ηά- 
ΒοΙιτίΛβη ΓίΪΓ κλνων), αλβ ο\^) εόειαα 
τοΛβΓ^ΐη^β. Λ'^1. Ργοπι. 216 βτάας 
τ έν άλλήλοιαν ώροΟ•ννετο, όί μεν &έλοντες κτε. 588 χρίει τις αϊ με 
τάν τάλαιναν οίατρος, τον μνριωπον 
είΰορώΰα βούταν. — εί'&ε μοι ίϋτ 
εί 0•εοί \ν. 8ο1ΐΛν&Γζ. 

554. εν γα ΐδί 1)β(1βιιΐ;αη^8ΐθ8; 
"νν^αΙίΓκοΙιβΐιιΙΐοη }ΐΆί β3 έ'μπας ^β- 
Ιιβίββη (ΐιηιηβι•1ιίη , ίΓΟΐζ ϊΗγθγ 
ίαΓθ1ιίΐ33-ι•βη Κβάβη). Βίειχάββ νβΓ- 
πηιίβί; εκ γάς. 

555. Υοη (Ιθιπ οΙπηΜβη ΗΐηίβΓ- 
^τυηά άθΓ ίι-οίζί^θπ, ρι•8,1ι1βη8θ1ιβη, 
νβπηβδΒβηβη Κβοΐίβη Ιιβί^ί βϊοΗ Ηβη•- 
Ηοΐι άίβ ΙιΐοΙιί^βδίΕΐΚ; άβδ ίτοιηπιβη 
8β1ΐθΓδ Απιρ1ιϊαΓ&08 αΐ). Ββϊ άβη 
ΛΥοΓΐβη ον γαρ ίοκεΓν αριατος, άλλ' 
είναι &έλει 579 -ϊντίΓίΙβη άΐβ Ζη- 
δοΙιαιιβΓ απ Απδίίάβδ βΓΪηηβΓί;. 
"ννβηΐσβίβηβ ΙϊεηοΙιΙβΙ; Ρ1η<;. Αήδίΐά. 
3: πάντες άπέβλε'ψαν εις Άριοτείδην. 

556. Ναοΐι Ρΐηά. 01. VI 16 ΒΆ^β 
ΑάΓ3,8Ϊ08 , αΐδ Αιηρ1ιΐαΓ3,08 αηίθΓ άβΓ 
Εγ(36 ν6Γ8θ1ι-ννηη(ΐβιι ΛίταΓ: ποθ•έω 
ατρατιάς όφ&αλμόν εμάς, άμφότερον, 
μάντιν τ' άγα&ον και (ϊονρΐ μαρ- 
ναα&αι , \7β1ο1ιβΓ Οτβεΐαηΐίβ <1βΓ 1ί γέ:- 
Ηδοΐιβιι ΤΙίθΙιαίδ βηίηοηιπιβη τναΓ 
{άμφότερον μάντις τ' άγαμος και 
δονρι μάχεα&αι, ν^Ι. Ηοπι. Γ 179 
άμφότερον βααιλενς τ' άγα&ος κρα- 
τερός τ' αίχμητης), άα,ηα,οΐι 8ορ1ι. 
Ο. Κ. 1813 δορνααονς '^μφιάρεως, 
τα πρώτα μεν δόρει κρατννων, 
πρώτα ό' οιωνών όδοΐς. 

557. 'Ομολωίαιν: 8ο1ιθ1. άπο 'Ομο- 
λωΐδος της &νγατρός Νιόβης. Υ^Ι. 
άα,^βζβη δοΐιοΐ. ζα Ετιγ. ΡΙιοθπ. 1119: 
ανται οντοις έκλή&ηααν από Όμο- 
λωέως τοϋ Άμφίονος . . Αριστόδημος 
δε φηοιν αντάς όντως κλ72•9•ήίΌ:ι δια 62 Α8ϋΗΥΙ.08 κακοΓ^ι βάζει πολλά Τνδίοος βίαν, 

τον άνδροφόντην, τον πόλεωξ ταράκτορα, 

μέγιβτον "Αργεί των κακών δίδάΰκαλον, 560 

Έριννος λΎ}τηρα, πρόΰπολον φόνον, 

κακών τ ^Αδράΰτω τώνδε βονλεντήρίον' 

και τον β'ον αν&ΐξ προνΰελών όμόβτιορον ^ 
έί,νπτιάξων δ/λμα, Πολυνείκους βίαν, 
δις έν τελεντγ! τουνομ ένδατούμενος 565 

καλεί, λέγει δε τοντ ετίος δια ΰτόμα' 
ή τοίον έργον καΐ 0•εοΐ6ι τίροβψιλές. το ηληοίον ίίναι τον 'Ομολώου 
ηρωος {ορονς Ρ. ΚαΙ)1)β, ν^Ι. Ρ&αβ. 
IX 8, 6). κατά όέ τους ρευδολογείν 
βονλομένους άπο μίας των Νίόβης 
ϋ-υγατέρων Όμο?^ωίδος ιιηά Ηββ^οΐι. 
Όμολωΐδες' πν?.αί έν Θήβαις ηπά 
'Ομολώίος Ζενς. Θήβηαιν οντω 
προΰαγορεΰετοα ό Ζευς. 

558. Υ^1.369£. — Ηββχοΐι. βάξειν 
λίγείν. ν^Ι. Η68. "Εργ. γ,αΐ 'Ημ. 186 
μέμιροντοίί δ' αρα τους χαλεποις 
βάξοντε επεααι. ϋηηδίψ ΒΙαγάββ 
Ηακοίς Ιάπτει. 

559. τον άνδροφόντην, \νΐβ βΓ 
άΐΓΘΐίί δ&^ ό άνδροφόντης. 8θ1ιθ1. 
επεί τονς Μέλανος άπέ-Λτεινεν παΐ- 
δας Άλκά&ουν και. Ανκαυγέω (Λν- 
ν.ωπέα ΒυίιΙβΓ). ΗΘπηαηη δίβΠΙ; 
559 — 562 ηαοΐι 565, Λνβϊΐ δοΐοΐιβ 
Βοΐιιηϋΐιιιη^βη βΗβι• Λβιη Ροίχηΐΐίββ 
σεΜΙΐΓβη. Α1)βΓ ΑροΠοΛ. ΠΙ 6, 8 
1)θΓΪο1ιίβ1; νοη Αιηρ£ϊαΓ3.08, ά&β βΓ 
άβη ΐγάβιΐδ Ιιαβίβ, -νν-βί! (ϋβ8βΓ 
§β^θη 8βϊηβη "ννϊΙΐΘπ άΐβ Αγ^ϊτογ 
ϋΙϊβΓΓβοΙβί Ιι&Ιίβ ^β^βη Τ1ιβ1)βη ζπ 
ζΐβΐίθη. ϋβη ΖπδοΙιαιίΘηι \ναι• ^οΐιΐ 
<:1α8 Ν&ΙιβΓβ αιιβ άβΓ Ιί^ΐίΐίδοΐιβη 
Τ1ιβΐ33,Ϊ3 Ιίβΐίαπηί;. 

560. των κακών, ίΐοη Ηατιρί^ 
αηδϋίίβΓ (ΙΐβδβΒ ιιηδβϋ^βη Κηβ»θ8. 
(Ηβπηαηη πημάτων.) 

561. λτ^τηρα ίϋτ κλητήρα Η. Ιι. 
ΑΙΐΓθηδ ηαοΐι άβπι 8ο1ιο1. ιερέα 
υ,ηίβΓ Λ^βΓ^ΙβϊοΙιιιη» νοη Η687θ1ι. 
λ'^τηρες• ΐεροΙ στεφανοφόροί \χηά 
λ-ητειραι• ίέρειαι των σεμνών Ο'εών. 
ν^^Ι. Α^. 736 Γίρίΰς ατας. Τ^'Λθΐιβ 
ια3.ο1ιί 8ίο1ι ζυιη ΌίβηβΓ άβΓ Εηηγβ, 
\νβΐ1 βι• ιΐβη Γΐαοΐι Λθ8 Οάϊριΐδ βι•- 
ίϋΐίθη Ιιϊΐίί;. 

562. τ' ΪΒί ΛνοΗΙ ζυ ϋίετβη. — Ώα8 α1)8ίι•3,1ιί:β βονλεντηριον θΓΐιδΙιΙ; 
(ϋε ΒϊίΙβΓίίβίΙ;. Υ§\. Ενα•. ΑποΙγοιπ. 
446 Σπάρτης ενοιν,οι, δόλια βονλεν- 
τϊ)ρια. 

563. προνΰελών ομόβηορον (Μ. 
δΛιηίάΐ £ϋΓ προαμόραν άδελφεόν) 
3. ν. £1. προπηλακίζων άδελφόν. 
Ύ§\. ΈΊ-οω.. 454, Απδίορίι. Γγο. 730, 
Είτια. Μ. 8. 690, 11 προναελεΐν 
λέγοναι το νβρίξειν, Ηββ7θ1ι. προν- 
γελειν προπηλακίξειν. 

564. έ^νπτιάζων όμμα (δθ 8θ1ιΐϋ:ζ 
ίΰι• όνομα): άαδ (τθδϊοΐιί; ζαι-ΰοΐί- 
1)βνι§-θηΛ ΐΐηά ιΐ&δ Αη^β ζυπι Ηϊιη- 
ηιβΐ ήοΐιίβηά. 

565. ίΐδ (Βίοητβθΐύ £ατ δις τ') 
ένδατονμενος: 8ο}ιο1. ίΐ'ί δυο διαι- 
ρών το όνομα τον Πολυνείν.ονς, το 
πολύ καΐ το νεΐκος. ϋίθδθ Εί^^- 
ιηοΐο^ΐβ ΙίβΙΐΓί 645, 815 νίθ(1βι•. Υ^Ι. 
ΕυΓ. ΡΗοβη. 636 άλη&ώς δ' όνομα 
Πολυνείκη πατήρ ε'&ετό αοι &εία 
πρόνοια νειν,έων έπώνυμον. — ΤΛ'^βηη 
εν τελ'εντϊ] ιϊοΐιΐΐ^ ΐδί (Ηθπηαηη 
δυαε-κτέλευτον), 80 εοΐιβϊηΐ βδ ζυ 
Ι^βάβΐΐίβη „ α-ηι Εηάβ δθίΰβΓ 8ο1ιιηϋ1ι- 
τΛΓΟΓίβ", δο ά&β βΓ ίΐϊβδβ α1)8θ1ιΗθβ1; 
ιαϋ ώ Πολΰνεικες, πολν νεΐκος. \§1. 
ύΙΐΓί^βηδ 920. 

566. καλίΓ Πολυνείκους βίαν, 
λέγει δε ΐητ καλεί λέγων, ν^Ι. 
δορίι. Ο. Τ. 779 άνηρ γαρ εν δείπ- 
νοις μ' . . καλίΓ παρ οϊνω, πλαΰ- 
τος ως εί'ην πατρί. 

■ 561. τοίον: 8ο1αο1. καθ* ■υVόκρισ^ν, 
•ννίβ τοίον 1>βί ΗοιηβΓ ϊη 81β11βιι ^ϊβ 
ν 302 μείδηαε δε ϋ-υμω ααρδά- 
νιον μάλα τοίον Λοη άθΐη Υογ- 
ίΓ3-ο^βηίΙβη ιΐιη-οΐι ϋιιβθΓβ Ναοΐι- 
&1ιιη\ιηί? ζιιοι ΑπδΐΪΓαοΙί ^β1}Γ£ΐο1ιΙ 
\ντιι•(1θ. ϋ&Γαυδ Ιι&Ι; δίοΐι άβΓ Οβ- 8ΙΕΒΕΧ αΕ&ΕΧ ΤΗΕΒΕΧ. 63 καλόν τ άκονΰαι καϊ λέγειν μεΰ^νΰτέροις, 

πόλιν Λατρωαν και ϋ•εονς τονζ έγγενεΐξ 

τίορ&είν, βτράτενμ' έτζακτόν έμβεβληκότα. 570 

μητρόξ τε πληγην τΐξ καταββέΰει δίκη, 

Λατρίζ τε γαία 6ης νπο ΰπονδής δθρν 

άλονβα 7ίω£ βοι ί,νμμαχος γενήΰεται; 

έγωγε μεν δη τήνδε ταανώ χ&όνα, 

μάντίξ κεκεν&ώς Λολεμίας νπο γβονός' 575 

μαχώμε^\ ονκ ατιμον ελπίζω μόρον. 

τοίανϋ•^ 6 μάντις άβΛίδ^ ενκνκλον νέμων 
τίάγχαλκον ηνδα' 6ημα ί' ούκ έπήν κύκλω, 
ον γαρ δοκεΐν αριβτος, άλλ' είναι ϋ'έλει, 
βα%•εΐαν αλοκα δια φρενοξ καρπονμενος, 580 ^Γ3,ΐΐο1ι \νίβ ϊη Ηϊΐί. 405 εί' που τι 
μη τοίον τνχοι ,,^βηη βί^&θ ηΐοΐιί; 
ηαοΐι λΥηηδοΙι σβΗ^η δοΐΐΐβ" βηΐ;- 
Λνϊοΐίβΐί. ν»1. Ηθ87θ1ι. τοίον όντως 
άγα&όν τάΰβεταί και. επί &ανμαα- 
μοΰ , αίβο ΜβΓ: ,,ίατνναΐαι•, βΐη 
ΓβοΗίθδ, θίη ρΓΟ,οΙιΐϊ^βδ "^νβΓίί ίδΐ 
68 ". 

568. ν§1. Ηοηι. Β 119 αίαχςον 
γαρ τόδε γ' εστί καΐ έαΰομίνοιβί 
πν&έΰ&αι. 

569. 8ορ1ι. Αϋί. 199 Πολυνείκη 
. . ός γην πατρωαΐ' και &εονς τους 
εγγενείς . . ηΟ'έληαε μεν πνρΐ πρηααι 
κατάκρας ν.τε. 

570. επακτόν Ιίβηηζβϊοΐιηβΐ; άβη 
ν&ΙβΓΐαη(1δνβη•3,1;. Υ^Ι. 1010. 

671. ,,λνϊβ ^6Γ 86ΐηβ ΜυίΙβΓ 
βΛΙε^ (6 μητραλοίας), βϊηβ τιη- 
8α1ιιιΐ5αΓ6 8οίιη1ά αυί δίοΐι Ιαάί;, 80 
Ιίαηη ββ ζ\ν^Ϊ8θ1ιβη άβια βΓθΐ3βΓΐ;βιι 
ναίβι•1αη(1β υηά άΪΓ Ιίβϊηβ Αυκ- 
δδΐιηαιι^ ^βΙ)βη" {πληγην ΓΐΪΓ πηγήν 
Η&Ι; ΒβίάΙβΓ ΙιβΓ^βδίβΙΗ). Ιη (Ιΐοίι- 
Ιβη9θ1ΐ6Γλν6ί86•«•βι•(ΐ6ηνθΓ^1βίο1ιαη^ 
υηύ βί^βηίΐΐοΐιβι• Οβύαηΐίβ ηβΐίβη- 
βίη&ηύβΓ ^ββίβΠί, ιηϊί τε . . τε 
Ά,ηοϊι Α§. 76^., ιηϋ τέ . . και ο\)ά. 
334 ί., &η(1βΓ8Λν'θ ιηϋ; και, τε, δε 
(ζ. Β. Ηίΐί. 232ί".), μεν . . (ϊε, οντε 
. . οϋτε. Υφ. 8ϋ1ιί11βι• Ρΐοοοίοπιϊηί 
Π 6 ι,ϋίβ ΙιοΙίΘ Γΐιιΐ; ΐδί'δ, (Ιϊβ ά£ΐ3 
ΒοΙιντβΓβ 8ο1ιίδΓ νοιη 8ίΓ3,η(1β ^1θ1^{;, 
υηοΐ ^βί1^Iη βϊηζθΐηβη Λναοίικί; (3ίΐ9 
(τβηιϋί ΐιη οτοβ^η δίΓοηι άβΓ Μβη<^ο". 

574. ΚϊίΒοΙιΙνοπαυίθί τόνίε πιανώ 
γύην ■^β^βη άβδ ίΌΙσβηάθη χ^ονός. — πιανώ: Ββί άθΓ Γΐιιοΐιΐ; οΙθγ 
ΑΓ^ίνβΓ δδΤηθίβ θίη Βΐϋζ «Ιβδ Ζβυδ 
οΐθΐη Αιηρ1ιϊ&ι•3.08 ά\β Ετάβ. λ'οη 
ί1ιι• Βαιπί δθίηβοι Λ"ϊβΓ^β8ρ&ηη αΰί- 
§βιιοιαιαβη 1βΙ)ίβ βι• ιιηίβι• Λθγ Εηΐθ 
ίοΛ ηηά νΐΛίβ δβσβηβΓθίοΙι αΐδ 
^βίβίβΓίβι• ΟΓαΙίβΙ^οΙΙ; (ουκ ατιμον 
576) ΛπΓοΙι "^βίδδα^η^ ιιικί Ηβίΐηη» 
νοη ΚΓ&ηΙίβη. ΡΐηΛ. 01. ΥΙ 13β"':, 
Νβιη. IX 24 ϊ., 8ορ1ι. ΕΙ. 837 ϊ., 
Οίο. άβ (ϋν. Ι 40. Όά3 ΐίθάβαίβηύδίβ 
ΗβϊΗ§ΐιιηι (Ιβδ ΑηιρΜ&Γ&Οδ Υί'&Γ 1)θί 
ΟΓοροδ (Ρίΐυδ. Ι 34, 3). 

577. ^Υβί! (1θΐ• οοά. Μθά. νοη 
βΓδίβΓ Ηαηά ενκηλον έχων Ιίίβίβί, 
νβηηιιίβί; ϋοηηβΓ ενκτιΧως έχων, 
■νν&8 άβιη ΟΙι&ΓαΙ^ίθΓ άβδ Αιηρίιΐ&ι-αοδ 
^ί; βηίδρηοΐιΐ;. Υ^Ι. Εητ. ΡΗοβη. 
177. 

578. ΰτιμα: Έμτ. Ρΐιοβη. 1111 Αμ- 
φιάραος, ον βημεΐ' έχων νβριΰμέν' , 
άλλα ΰωφρόνοις ααημ' όπλα. — 
κύκλω: ϋϊηάοΓί σάκει, νίβΐΐβΐοΐιί; 
κυτεί, ^βηη Λαβ νοΓ&\ΐ8§β1ιβη(1β 
ενκνκλον ΓΪοΙιϋ^ ίδΐ;. 

579. ϋθΓ ΥβΓΒ -Λ-ΐΓά Ιιϋαβ^ αυοίι 
ϊη (ΙβΓ Γοπη ον γαρ δοκεΐν δίκαιος, 
άλλ' εΐναι&έλει ζϊίίβΓί. ΑΙ»θγ αριατος 
Ιίοηηίβ παϋ Ββζασ &αΓ ιΐβη Χαηιβη 
Αριστείδης ^Λτο.\ιο\ιί εβίη. Υ§\. 
83,11. Οαί. ο. 54 οβδβ (^ιΐίΐια νΐάβή 
1>οη\ΐ3 ηιαίθΐΐίΐΐ; (Ο&ίτΟ). 

580. άλοκα: ΚΓβί38 ωλκα τίθδ 
Α8θ1ΐ7ΐθίδο1ιβη ΚΗγίΙιιηυδ 1ΐ£ΐ11ίθΐ•, 
ν^Ι. Ηοιη. .ν 707, α 375. „Αα8 
ίΐβΓβΓ Ραι-οΙιβ ΐπι Οθΐβίβ ΓηιοΙιΙ 
ΡΓπίβηιΙ" ά. ΐ. ■ννο1ι1α]ίβι•ΐ6?ΐ6 τιηά 64 Α80ΗΤΙ.Ο8 έ| 'ης τά κεδνά βλαβτύνει βουλεύματα. 

τοντω βοφονς τε κάγα&ονς άντηρετας 
ηέμπειν επαινώ" δεινός οξ &εονς βέβει. 
ΕΤ. φεν τοϋ ί,νναλλάββοντος 'όρνι^ος βροτοΐς 
δίκαιον άνδρα τοίβι δνΰύεβεύτάτοις. 
εν Λαντϊ πράγει δ' εβϋ-' ομιλίας κακής 
κάκιον ουδέν, καρπός ου κομιΰτέος' 
ατής αρουρα θάνατον εκκαρπίζεται. 
■ί) γαρ ί,υνεββάς ηλοΐον εύβεβής άνηρ 
ναύταιΰι ^ερμοΐς καΐ πανουργία τινί 
ολωλεν ανδρών 6υν ^εοπτύύτω γένει, 
η ξύν πολίταις άνδράΰιν δίκαιος ών 
έχϋ-ροί,ένοις τε και %•εών άμνήμοβιν 585 590 ϋβί^βντατζοϋβ (χπιηάδαίζβ ηηά βηΐδίβ 
&β8ίηηιιη§ Ιιβ^βηά. Υ^Ι. ΡβΓδ. 145 
φροντίδα κεδνην και §α&νβονλον, 
ΤΗβο^η. 1051 ιιή ποτ' επειγόμενος 
ηρή^τίς χρέος , αλλά βα&είτι ΰγι φρενΐ 
βονλενΰαι αφ άγα&ω τε νόω, 8πΐά. 
ιιηΐβΓ βα&είαν ανλακα: μεταψορικώς 
άπο τούτον βα&είας φρένας καΐ 
κετίρνμμένας σημαίνε ί. — δια φρε- 
νός Λνϊβ 8ορ1ι. ΑηΙ. 639 οντω , . 
χρη δίά ατέρνων ε'χειν, 1060 τάκί- 
νητα δια φρενών. 

581. ν§1. Αη8*ορ1ι. ΊγΒ. 406 
τοιαΰτ' άπ' αυτών βλαοτάνει βου- 
λεύματα. 

583. δεινός: 8ο1ιο1. δνσκατέρ- 
γαατος. 

584. ξνναλλάΰΰοντος, 8ο1ιο1. βυνά- 
γοντος. — όρνις, οιηβη, ΥοΓζβίοΙιβη, 
ΥβΛϋη^ηίδ. Υ^Ι. 8ορ1ι. Ο. Τ. 52 
ορνι&ι γαρ και την τότ' αΐΰίφ τύχην 
παρέσχες -ήμΐν. 

587 ί. ϋβι• Ζυβαΐζ καρπός ον 
κομιστέος Ιβϋβΐ; 3.ιιί ίΐβη ίοΐ^θπάθη 
αΐΐ^θΐηβϊηβη (τβοΐ&ηΐίθη ϊϊ1)Θγ: ,,νοη 
άΐβδβιη Εβίάβ 8θ11 ιη&η Ιιβϊηβ Γηιοΐιί; 
βΓηΐ;βη; άβηη νοη βΐηβια Γβΐύβ οΐββ 
Πηΐιεΐΐβ Ιίαηη αιαη ηαι• ΤοΛ αΐ8 
Γηιοΐιΐ ζίβΐιβη". Βθγ 8ο1ιο1ίίΐ8ΐ; £ΐΛι•ί; 
άβη δρηιοΐι αη: λύμης χωρίον η 
των πονηρών φιλία. Ύ§1. ΡβΓ8. 823 
ύβρις γαρ ε^αν&ονα' έκάρπωσε 
ατάχνν. ο&εν πάγκλαντον £ξα|ϋ.α 
Ό'ί'ροί. ϋΐβ ΚοηδίΓπΙίίΐοη αρουρα 
&άνατον έτιτιαρπ ίζεται βηίβρήοΐιΐ; άβιη 3,Μϊνβη αρουρα ϋ'άνατον Ικ- 
■καρπίζειν. Ύ§1. 610. 

589. &ερμοίς νήβ Εαπι. 563 επ' 
άνδρΐ ϋ'ερμφ, ΙβκΙβηδοΗα,ίΐΗοΙι υηά 
ΓΪίοΙίδϊοΜδΙοδ. — πανουργία: &1)Β^τ. 
ρΐΌ οοηοΓβίο (βΐηβΓ ίΓβοΙιβη (ϊβδείΐ- 
8θ1ια£ΐ), Λνβηη ύβΓ Τθχί ήοΐιΐΐ^ ϊβί; 
(ϋϊηάοΓί καί πανουργίας πλέως, 
νίβΠβϊοΙιΙ; συν πανουργία τινι). Ββ- 
ηϋίζΐ Ϊ8ί οΙβΓ (τβάαηΐίβ νοη Αηϋρΐιοη ττ. 
τ.Ήρώδου φόνου §82 οΓμαι γαρ υμάς 
επίσταα&αι , ότι πολλοί ηδη αν&ρω- 
ποι μη καθαροί χείρας η άλλο τι 
μίασμα έχοντες συνειαβάντες εΙς το 
πλοιον σνναπώλεσαν μετά της αυτών 
•ψυχής τους οσίως διακειμένους τά 
προς τους &εούς, ν§1. Έητ. ΕΙ. 1354 
άδικείν μηδείς &ελέτω μηδ' επίορ- 
κων μέτα σνμπλείτω, Ή.Ά. 223 χρη 
γάρ οντε (Τωματα άδικα δικαίοις 
τον σοφον συμμιγνύναι . . κοινάς 
γάρ ό ϋ•ε6ς τάς τύχας ηγούμενος 
τοις τοϋ νοσονντος πήμασιν διώλεσε 
τον ου νοσονντα κούδεν ηδικηκότα, 
ΗοΓ. οαπη. ΙΠ 2, 26 νβ1;&1)0, ηιαΐ 
ΟθΓθήδ Βαοιιιιη νοί^&ηί; &Γ03.ηαβ, 
8ηΙ) ίδΛβιη βίΐ; 1;ι•αΙ)ίΙ»α8 ίτ&^ϊίβηκιυβ 
ηιβουιη δοΐναί; ρΤιαββΙοη. 

591. &εόπτυστος \9Ϊ ηοοΗ βΙ^ΛβΓ 
αΐ8 'Ο'ίοΓί εχ&ρός. 

592. ξύν πολίταις άνδράσιν έδάμη 
(595). 

593. έχ&ρό^ενος, βΐηβΓ (Ιθγ ά&Β 
(ταβίΓβοΙιί; ηΐοΐιί βίΐΓί;, ΐη Β,ηάβΓβπι 
δΐηηβ 608. 8ΙΕΒΕΝ ΟΕ&ΕΝ ΤΗΕΒΕΝ. 65 ταύτον κνρήΰας έκδύκως άγρενματος, 

πληγείς ^εον μάβτίγι ηαγκοίνω 'δάμη. 595 

όντως δ' 6 μάντίς, νΙΌν ΟΙκλέονς λέγω, 
6ώφρων δίκαιος άγαμος εν6εβι)ς άνήρ, 
μέγας προφήτης, άνοβίοιΰι ϋνμμιγείς 
%•ρα6υ6τόμοι6ΐν άνδράβιν βία φρενών 
τείνουύι καμπήν την μακράν πάλιν μολείν, 600 

ζΐώς §•έλοντος 6νγκα%•ελκν6%•ή6εται. 

δοκώ μεν ονν 6φε μηδέ προύβαλεΐν πνλαις, 
ονχ ώς ά&νμον ονδε λήματος κάκτ}, 
άλλ' οΐδεν ώς 6φε χρή τελεντηΰαι μάχτ}, 
εΐ καρπός εΰταο %•ε6φάτοι6ι Αοί,ίον. 605 594. εκίικως, άναί,ίως, ηηβοΗαΙιϋ^. 
Ρήβη νβπηιιΐιβΐ αηδρΓβοΗθηά εν,δί- 
ν,οις (,,ίη (Ιαβ ^Ιβΐοΐιβ Γαησσαηι ιηϋ; 
άβη ϋη^βΓβοΙιίβιι νβΓδίηοΙίΙ;", ,,ιαΐΐ;- 
^βίΈησβη ιηϊί^βία&ησβη"). ΜίΙ ΚθοΗΙ; 
δαοΗ 8θ1ΐ8Ϊιι<; ϋίηάοΓΓ (ϋβδβη ΥβΓδ 
ηαοΗ άβιη ίοΐ^βηάβη ^Θ8ί;6ΐ11; ζτι 
1ΐ3,1)βιι, Βοάαβ βΓ άϊβ Ει•1ί1αηιη§ ζα 
ηα•γν.οίνω ^ϊΜ. — ΒβΓ ϋΐοΜβι 1)β- 
ιηϋΐιΐ; θϊοΙι άίβ Ιιβϊάβη άβΓ &αίβη 
ζη βηίδοΐιαίάί^βη. 8ο1ο1ΐ8 ββάαηΐίβη. 
βΐηβΓ Τΐιβοάΐοββ 1)θ1ι&ηά6ϋ; άβΓ 
ϋΐοΜβΓ αυοίι Ευαη. 553 ίκών δ' 
άνά'/ν.ας ατερ δίκαιος ων ονκ ανολ- 
Βος ί'αται, πανώ?.Β&ρος ό' ονηοτ 
αν γένοιτο "ίνΐβ Ετιηρίάββ Ηϊρρ. 
1102£Γ. 

595. ν^Ι. Ηοηι. Μ 37 ^ιος μά- 
ατιγι δαμέντες, Ν 812 άλλα ^ιός 
μάΰχίγι ν.αγ,Ύΐ εδάμημεν Αχαιοί. — 
έδάμη ϊ&ί §ηοπι. Αοήβΐ;. 

899 £. βία φρενών ντΐβ Ηίΐί. 806 
ρία καρδίας, Έητ. ΑΙΙί. 829 βία &υ- 
μόν: ,,νβίοΐιβ νϊάβΓ ϋΐΓβη δϊηη 
άαηαοΐι θ1;ΓβΙ)βη άίβ Ιαη^β ϋια- 
1)ίβ^η^ — (ϋβ ηίοΐιΐ; ίη άΐβ Ηβΐιηαί, 
ΒοηάβΓίι ΐη άβη Ηα,άβΒ ίΐίΙΐΓΐ; — 
ζηΓαοΐ£ζα.1β^βιι" ά. 1ι. ύίβ πηΐ^βνπιβΐ; 
ΐΙΐΓβιιι ϋηίβΓ^αη^ βηί;σβ^βη3ΐ;ΓβΙ)βη 
(ίΓΕ^ΒοΙιβΒ 1<βΐ(1). ΌβΓ ΑαβάΓυοΙε 
ν,αμπην (βο Ηβίιιΐ3δ1;1ι ΓΰΓ πομπην) 
. . πάλιν μολΐίν ΐβί νοη άβιη ϋορρβί- 
ΙατιΓ (ΙβΓ ΚβηηΙ)3,1ιη Ιιβι^βηοπιηιβη 
νίβ Α§. 356 κάμτραι διαύλου &ά- 
χεοον ν,ώλον πάλιν (νοη άβΓ Κΰοΐί- 
ΙίβΙΐΓ ίη (ϋβ Ηβύη£ΐ<;). Μϋ άβι ϊγο- 

ΛβοΙι^ΙοΒ, 8ϊθΙ>θη ββ^βη Τ1ιβ1}6η. ηΪΒοΙιβη ΕαΛηη^ άββ Αηβάηιοΐίδ 
ν§1. ΕτίΓ. Ιρίι. Τ. 480 ω'ς διά μακροϋ 
μεν τήνδ^ επλεναατε χ^άνα, μακρόν 
5' άπ' οίκων χρόνον εοεοΟ"^ — άεΐ 
κάτω. 

601. ^ιος &ελοντος ά. ΐ. Ζβη8 
"ννίΓά 68 ηίοΐιί ΙιΐηοΙβΓη. — συγκα&ελ- 
κνα&ησεται, βΓ ■ννϊτά ηιΐΐ; ίΐιηβη ζη- 
ΒΒ,ηιηιβη (ίη άβη ΤΙηίβΓ^αη^) ΜηαΙ)- 
§βζο^βη -ννβΓάβη. 

602. ΰφέ, αντόν, άα^β^βη 604 -ννιβ 
617 8. ν. 3,. αντονς. — μτ^δέ, §Άν 
ηίοΜ, θοά&β βί^βηίΐίοΐι §&τ Ιεβίη 
ΟβσβηΙίαηαρΓβΓ ηδίί^ ίθί;. 

603. ά&νμον ϋίι ά&νμος Τητηβ- 
1)113, άα λήματος κοίκτ/ [άιρυχία 370) 
ΒΪοΙι ηπΓ ηιίΐ μηδέ προββαλεΐν νβΓ- 
Ιιίηάβη Ιίαηη. — ΑηιρΙιίαΓαοβ -ννίΓά 
^β^βη άβη νοΓτντίΓί" £βί§βΓ ΕΙαοΗΙ; 
ίη 8ο1ιηίζ ^βηοπιπιβη, τ§1. Ρίηά. 
Κβπι. IX 24 ό ό' Άμφιάρη βχίααεν 
κεραννω παμβία Ζενς ταν βαϋ'ΰ- 
ατερνον χθ'όνα, κρνψεν δ' αμ' ί'π- 
ποις, δουρι Περικλυμένον πριν νώτα 
τνπέντα μα^ίατάν &νμόν αίαχνν- 
Ο^ημεν. 

604. χρή νοη άβι* ΒβΒΐίπιηηιηΕ^ άββ 
8ο1ιίο1ίΒαΐΒ νίβ Ιιααβ^. 

605. καρπός, ΕγΓοΙ^, ΕγΓοΠιοι^ 
(8ο1ιο1. ει ταίς του Απόλλωνος μαν- 
τείαις τέλος ε'νι). Ύ§1. Εωη. 717 
χρησμούς τους έμονς τε και ^ιός 
ταρβειν κελεύω μηδ^ άκαρπώτους 
κτίααι. ΟΗηθ Νοί &1βο γβπηυίβΐ 
ΒυΓ^βΒ κύρος. 

5 β6 180ΗΥΙ08 φίλεΐ δε βιγάν η λέγειν τα καίρια, 
ομωξ ά' έτι" αντω φώτα, Αα6%•ένονς βίαν^ 
έχ&ρόί,ενον χνλωρον άντιτά^ομεν' 
γέροντα τον νονν, βάρκα ό' ^ιβωβαν φύει, 
ποθώκεξ οΐμα, χείρα ί' ου βραδύνεται 
Λαρ' άύπίδοξ γνμνω&εν άρπά